Доклад: Експрес-аналіз динаміки і структури балансу підприємства по стану

Експрес-аналіз динаміки і структури балансу підприємства по стану на 31.12.2002р. та на 01.07.2003р. показав наступне.

В цілому за квартал валюта балансу зросла на 191,1 тис.грн (або на 1,3%) і станом на 01.07.2003р. склала 15401,7 тис.грн. Таким чином, бачимо позитивну тенденцію – зріст виробництва, що сприяє діяльності підприємства.

При проведенні вертикального аналізу виявилося, що суттєвих структурних сдвигів ні в активах, ні в пасивах не було.

Таблиця — Експрес-аналіз структури балансу ЕЧ-2

Статті балансу Код строки з форми №1 Тис.грн. Структура, % від загального підсумку ввалюти балансу
31.12.2002 01.04.2003 31.12.2002 01.04.2003
1 2 3 4 5 6
Необоротні активи 080 11921,8 11437,0 78,4 74,3
Оборотні активи: 260 3274,1 3955,9 21,5 25,7
— виробничі запаси 100 1021,9 1123,4 6,7 7,3
— дебіторська заборгованість 180, 200, 210 2249,0 2778,8 14,8 18,0
— грошові кошти 230 3,2 53,7 0,0 0,4
Витрати майбутніх періодів 270 14,7 8,8 0,1 0,0
Баланс 280 15210,6 15401,7 100,0 100,0
Власний капітал: 380 14859,4 14860,6 97,7 96,5
— статутний капітал 300 13246,1 13246,1 87,1 86,0
— інщий додатковий капітал 330 32,9 32,9 0,2 0,2
— нерозподілений прибуток (непоктриті збитки) 350 1580,4 1581,6 10,4 10,3
Забезпечення витрат та платежів: 430 - 22,2 - 0,1
— забезпечення виплат персоналу 400 - 22,2 - 0,1
Довгострокові зобов’язання 480 1,8 - 0,0 0,0
Поточні зобов’язання: 620 349,4 518,0 2,3 3,4
— кредиторська заборгованість 530 95,5 74,1 0,6 0,5
— поточні зобов’язання 540, 550, 570, 580 247,8 436,1 1,6 2,8
— інші поточні зобов’язання 610 6,1 7,8 0,0 0,1
Доходи майбутніх періодів 630 - 0,9 - 0,0
Баланс 640 15210,6 15401,7 100,0 100,0

Показники таблиці свідчать, що:

1 Необоротні активи мають перевагу в балансі, мая по структурі несуттєву динаміку (колеблення в межах від 78,4% по стану на 31.12.2002р, до 74,3 по стану на 01.07.2003р. в составі активів балансу)

2 Грошові кошти мають незначний відсоток в активах підприємства

3 Зріст дебіторської заборгованості ( з 14,8% до 18,0%) в зрівнянні з майже постійною кредиторською заборгованістю (0,6-0,5%) свідчить про те, що або продукція підприємства не користується достатнім попитом, або знизилася платоспроможність покупців.

4 В структурі пасивів має перевагу власний капітал (майже 96,5%)

5 Привлечений капітал (довгострокові та поточні зобов’язання) складає від 2,3% до 3,4% в пасивах.

Горизонтальний аналіз, представлений в таблиці, ілюструє абсолютну та відносну динаміку змін кожної статті балансу і валюти балансу в цілому.

Роздивимось динаміку змін окремих видів активів та пасивів і її вплив на динамику валюти балансу на підставі даних колонки 7 таблиці (приведено по звітному року відношення приросту кожної статті балансу до приросту валюти балансу, %)

1 Зменшення необоротних активів (на 484,8 тис.грн.) негативно сказалося на загальній динамиці активів. Позитивний вплив на зростання активів зробив зріст оборотних активів (на 681,8 тис.грн). За звітний період збільшилися лише оборотні активи, а необоротні активи та витрати майбутніх періодів зменшилися. В цілому ж валюта балансу зросла на 191,1 тис.грн.

2 Пасиви підприємства зросли за аналізуємий період за рахунок зростання власного капіталу (за рахунок росту нерозподіленого прибутку на 1,2 тис.грн.), забезпечення витрат та платежів (на 22,2 тис.грн.), поточних зобов’язань (на 168,6 тис.грн) та доходів майбутніх періодів (на 1,0тис.грн.). Негативний вплив на зростання пасивів (тобто на зростання поточних зобов’язань) зробило зменшення кредиторської заборгованості на 21,4 тис.грн. В цілому пасиви підприємства зросли на 191,8 тис.грн.

3 Різниця між поточними активами (стр.260 ф. №1) та поточними зобов’язаннями (стр. 620 ф. №1) складає чистий робочий капітал підприємства. Даний показник свідчить про те, наскільки діяльність підприємства забезпечена власними фінансовими ресурсами. Присутність чистого робочого капіталу підтверджує не тільки здібність підприємства сплачувати власні поточні борги, но і можливість розширити свою діяльність та здійснювати інвестування. Таким чином, власний оборотний капітал складає:

— на 31.12.2002р. – 2924,7 тис.грн. – у підприємства вистачає оборотний засобів,

— на 01.04.2003р. – 3437,9 тис.грн. – підприємству вистачає засобів на погашення заборгованості та розширення діяльності.

4 І в 2002 і в 2003рр. підприємство (згідно даних стр. 220 ф. №1) було прибутковим. Згідно ф. №2 “Звіт про фінансові результати” чистий прибуток в 2002р. склав 208,3 тис.грн., а на 01.07.2003р. – 1,2 тис.грн. Тобто показник чистого прибутку зменшився більш ніж у сто разів.

Таблиця — Експрес-аналіз динаміки балансу ЕЧ-2

Статті балансу Код рядка з форми №1 Тис.грн. Зростан ня, % Зростання, тис.грн. Відносний приріст, %
31.12.2002 01.04.2003
1 2 3 4 5 6 7
Необоротні активи 080 11921,8 11437,0 4,2 -484,8 -2,54
Оборотні активи: 260 3274,1 3955,9 -17,2 681,8 3,57
— виробничі запаси 100 1021,9 1123,4 -9,0 101,5 0,53
— дебіторська заборгованість 180, 200, 210

2249,0

2778,8

-19,1 529,8 2,77
— грошові кошти 230 3,2 53,7 -94,0 50,5 0,26
Витрати майбутніх періодів 270

14,7

8,8

67,0 -5,9 -0,03
Баланс 280 15210,6 15401,7 -1,2 191,1 1,00
Власний капітал: 380 14859,4 14860,6 0,0 1,2 0,01
— статутний капітал 300 13246,1 13246,1 0,0 0,00
— інщий додатковий капітал

330

32,9

32,9

0,0 0,00
— нерозподілений прибуток (непоктриті збитки)

350

1580,4

1581,6

-0,1 1,2 0,01
Забезпечення витрат та платежів:

430

-

22,2

- 22,2 -
— забезпечення виплат персоналу

400

-

22,2

- 22,2 -
Довгострокові зобов’язання

480

1,8

-

- - -
Поточні зобов’язання: 620 349,4 518,0 -32,5 168,6 0,88
— кредиторська заборгованість

530

95,5

74,1

28,9 -21,4 -0,11
— поточні зобов’язання 540, 550, 570, 580

247,8

436,1

-43,2 188,3 0,99
— інші поточні зобов’язання

610

6,1

7,8

-21,8 1,7 0,01
Доходи майбутніх періодів

630

-

0,9

- - -
Баланс 640 15210,6 15401,7 -1,2 191,1 1,00

Оцінка платоспроможності підприємства

Кожного користувача фінансової звітності перш за все цікавить питання про платоспроможність підприємства. Для цього (по даним форми №1 “Баланс”) визначають та аналізують фінансовий снат підприємства за конкретний період діяльності за допомогою показників його платоспроможності – коефіцієнтів ліквідності. Частіше використовують наступні:

1. Кп – коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) – показує, яку частину поточних зобов’язань може погасити підприємство, якщо воно реалізує всі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні запаси. (Цей коефіцієнт показує також, скільки гривень оборотних засобів приходиться на кожну гривню поточних зобов’язань)

2. Кшл – коефіцієнт швидкої (критчної) ліквідності – показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство в змозі погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних засобів: грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості. Він відображує платежні можливості підприємства по погашенню поточних зобов’язань при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

3. Кабл – коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності – показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити грошовими коштами (тобто миттєво).

Оптимальні значення цих коефіцієнтів та їх значення в фінансовій звітності підприємства приведені в таблиці.

Таблиця — Показники платоспроможності підприємства

Показник Значення показника Оптимальне значення На 31.12.2002 На 01.04.2003
1 2 3 4 5
Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) Кп > 1 9,4 7,8
Коефіцієнт швидкої ліквідності Кшл 0,6 – 0,8 6,4 5,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кабл 0,2 – 0,35 ( > 0) 0,01 0,01

Отже, ЕЧ-2 на 01.04.2003р в змозі погасити:

— за рахунок грошових коштів тільки 1% короткострокових зобов’язань, що більш ніж в 10 разів нижче оптимального значення коефіцієнта абсолютної ліквідності;

— за рахунок грошових коштів та коштів в розрахунках з дебіторами – 580% короткострокових зобов’язань;

— за рахунок всіх оборотних активів – 780% короткострокових зобов’язань.

Якщо визначати коефіцієнт покриття відносно всіх зобов’язань ( стр.260/(стр.620+стр.480) ), то він складе 780% від поточних та довгострокових зобов’язань, тобто на 01.04.2003р підприємство було в змозі повністю погасити свої зобов’язання.

В цілому значення коефіцієнтів ліквідності характеризують підприємство як достатньо платоспроможне.

Оцінка фінансової стійкості підприємства. Для аналізу фінансового стану підприємства, використовуя дані форми №1 “Баланс”, необхідно розрахувати показники фінансової стійкості (або незалежності). Дані розрахунку приведені в таблиці.

1. Кавт – коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) – показує, яку частину в загальних вкладах в підприємство складає власний капітал, і характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

2. Кфс – коефіцієнт фінансової стабільності – показує співвідношення власних та привлечених засобів, вкладених в діяльність підприємства, і характеризує можливість підприємства привлекати зовнішні джерела фінансування.

3. Кзвз – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами – показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого оборотного капітала.

4. Ква – коефіцієнт ефективності використання активів (рентабельність сумарного капіталу) – показує, скільки чистого прибутку має підприємство в середньому на кожну гривню загальних вкладень в його діяльність, характеризує доходність всього капіталу, яким володіє підприємство, незалежно від джерел його поступу.

5. Кввк – коефіцієнт ефективності використання власного капіталу (або коефіцієнт прибутковості власного капіталу) – показує, якільки чистого прибутку має підприємство в середньому на кожну гривню власного капіталу, тобто характеризує ефективність власних інвестицій.

6. Коз/обор – співвідношення необоротних та оборотних активів.

Таблиця — Показники фінансової стійкості підприємства

Показники Значення показників Оптимальне значення На 31.12.2002 На 01.04.2003
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) Кавт > 0,5 0,98 0,97
Коефіцієнт фінансової стабільності Кфс > 1,0 42,3 31,6
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Кзоз >0,1 2,9 3,4
Коефіцієнт ефективності використання активів

Ква

(за рік)

Рост - -
Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу

Кввк

(за рік)

Рост - -
Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів Коз/обор <=Кфс 3,6 3,2

З проведених розрахунків бачимо, що головні показники фінансової стійкості ЕЧ-2 мають задавільні значення, а саме:

1. Коефіцієнт автономії суттєво не змінився і він свідчить про те, що в кожних 100 гривнях вкладених активів підприємства 97грн. – власні засоби (власний капітал).

2.Коефіцієнт фінансової стабільності на кожну гривню привлечених коштів приходиться 31,6 грн. Власних коштів по стану на 01.04.2003р. цей показник значно перевищує оптимальне значення, що свідчить про недостатнє привлечення зовнішніх джерел фінансування підприємства.

3. Коефіцієнт забезпеченості власними обротними коштами виріс в 1,17 раза

4. Ефективність використання загальних вкладень в підприємство та ефективність використання власного капіталу неможливо знайти, тому що потрібні дані за рік.

5. Показник співвідношення основного та оборотного капіталу на 01.04.2003р не перевищує значення коефіцієнта фінансової стабільності, що свідчить про збереження фінансової стабільності.

Значення показників платоспроможності та їх динаміка пов’язані з показниками фінансової незалежності підприємства. Та при зниженні фінансової незалежності погіршується платоспроможність підприємства.

Господарча діяльність є ефективною, якщо підприємство:

— раціонально використовує активи,

— своєчасно гасить забов’язання,

— рентабельно.

Використовуючи статті фінансової звітності – Балансу (ф. №1) та Звіту про фінансові результати (ф. №2), проведемо аналіз ефективності господарчої діяльності підприємства. Ціллю аналізу є проста і видима оцінка динаміки розвитку підприємства, його фінансового стану. Роздивимось наступні загальноприйняті методи аналізу, якими може користуватися фінансовий аналітик:

1. Горизонтальний аналіз.

2. Вертикальний аналіз.

3. Аналіз з застосуванням коефіцієнтів.

Горизонтальний аналіз. Суть горизонтального аналізу складається в зрівнянні показників звітності попереднього та поточного років. При цьому здійсняється постійне сопоставлення звітів та визначається абсолютне та відносне змінення статей. Аналізуя динаміку валюти балансу, порівнюють її значення на початок та кінець року. Зменшення валюти балансу на кінець року свідчить про зменшення підприємством обсягів його господарчої діяльності.

Аналіз тенденцій розвитку має на увазі використання індексів. При розрахунку індексів значення базового року приймається за 100%, згідно з цим розраховуються індекси для інших періодів.

Таблиця — Аналіз діяльності підприємства по основним показникам

Показники

31.12.2002 01.07.2003
Значення % Значення %
Обсяг реалізації 4337,1 100 2298,7(*2) 106
Собівартість 3454,8 100 2029,2(*2) 117
Прибуток 882,3 100 269,5(*2) 61

З даних таблиці бачимо, що обсяг реалізації ріс повільніше ніж величина собівартості, тому в звітному періоді прибуток зменшився.

Вертикальний аналіз. На відміну від горизонтального, який показує динаміку статей фінансової звітності за ряд років, вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої структури звітності. При проведенні такого аналізу ціла частина прирівнюється до 100% і ісчислюється питома вага кожної її составної. Цілими частинами приймаються підсумки Балансу (Актив, Пасив), обсяг реалізації Звіту про фінансові результати. За допомогою цього методу аналізу виявляють, яку долю в групі чи підгрупі составляє конкретна стаття, що позволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльність підприємства. В таблиці приведений вертикальний аналіз господарчої діяльності підприємства.

Базову структуру Балансу можна представити в вигляді простого рівняння:

Активи = Зобов’язання + Власний капітал

Структурний аналіз балансу зосереджений на двох основних аспектах:

— яким чином розподілені активи підприємства, в які вкладений капітал, тобто яка структура балансу,

— яким чином розподілені джерела цих активів між довготерміновою, короткотерміновою заборгованістю та власним капіталом.

Аналіз Актива Балансу. Як правило, в структурі оборотних активів більшу частину займають запаси та дебіторська заборгованість.

Зменшення питомої ваги запасів в стуктурі активів може свідчити про наступне:

— зменшення виробничого потенціалу підприємства,

— формування менш мобільної структури активів, що сприяє зменшенню обігу оборотних коштів підприємства,

— раціонально вибрана господарча політика, в наслідок чого значна частина поточних активів імобілізована з запасів, ліквідність яких може бути незначною.

Зростання питомої ваги дебіторської заборгованості в структурі активів може свідчити про предоставлення підприємством товарних кредитів для користувачів своєї продукції, що говорить про фактичну імобілізацію оборотних коштів підприємства з виробничого циклу.

Таким чином, абсолютне чи відносне зростання оборотних коштів свідчить не тільки про вплив фактору інфляції, но і про зменшення швидкості їх обігу, що викликає збільшення маси оборотних активів. Чим вище швидкість обігу запасів та дебіторської заборгованості, тим ефективніше працює підприємство. Для визначення тенденції обігу запасів та дебіторської заборгованості на основі показників Балансу та Звіту про фінансові результати розраховують наступні показники:

1. коефіцієнт обігу запасів,

2. коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт обігу запасів=Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (стр.040 ф. №2) / [Запаси на початок періоду (стр.100-стр.140 ф. №1)+Запаси на кінець періоду (стр.100-стр.140 ф. №1)]: 2

Коефіцієнт обігу запасів= 2029200: 1072700=1,89

Для сохранності поточного рівня продажів необхідно поповнення запасів здійснювати через 95 днів (160: 1,89).

Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості=Дохід від реалізації товарів (стр.010 ф. №2) / [деб.заборгованість на початок періоду (стр.160-стр.210 ф. №1)+Деб.заборгованість на кінець періоду (стр.160-стр.210 ф. №1]: 2

Коефіцієнт обігу дебітор. заборгованості=2301000: 2513900= =0,92

Коефіцієнт показує, якільки обертів здійснили за період кошти, вкладені в розрахунки. Чим більше кількість обертів, тим швидше підприємство отримає сплату від своїх дебіторів.

Аналіз Пасива Балансу. Для забезпечення своєї господарчої діяльності підприємство може брати кредити, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість на відміну від дебиторської, свідчить про наявність грошових коштів, тимчасово привлечених підприємством і підлеглим поверненню.

Коефіцієнт обігу кредиторської заборгованості. З його допомогою розраховується період погашення цієї заборгованості. Він вичисляється як співвідношення собівартості до середнього розміру кредиторської заборгованості

Коефіцієнт обігу кредитор. заборгованості=2029200: 433700= =4,68

Підприємство сплатить рахунки впродовж 39 днів (180:4,68).

Аналіз з використанням коефіцієнтів. Цей метод складається з того, що оцінку фінансового стану визначають за допомогою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі показників Балансу та Звіту про фінансові результати. Даним способом вивчаються такі важливі аспекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як ліквідність, довготермінова платоспроможність, рентабельність.

Оцінка ліквідності підприємства. Ліквідність означає можливість підприємства перетворити актив в гроші швидко та без втрат його ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (обротних) активів для погашення поточних зобов’язань – короткотермінової кредиторської заборгованості.

При цьому розраховують три коефіцієнти:

— коефіцієнт покриття,

— коефіцієнт швидкої ліквідності,

— коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Перераховані показники розраховуються на підставі даних форми №1 шляхом сопоставлення поточних активів та поточних зобов’язань підприємства.

Коефіцієнт покриття – дає загальну оцінку ліквідності активів, показуя якільки гривень поточних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобов’язань.

Коефіцієнт покриття=Оборотні активи (стр.260 ф. №1) + Витрати майбутніх періодів (стр.270 ф. №1) / Поточні зобов’язання (стр.620 ф. №1) + Доходи майбутніх періодів (стр.630 ф. №1)

Коефіцієнт покриття= 3964700: 518900 = 7,64

Це свідчить про можливість підприємства погасити свої поточні зобов’язання. Іншими словами, якщо вартість знизиться в сім разів, зоставшейся у підприємства виручки достатньо для погашення заборгованості.

Коефіцієнт швидкої ліквідності – враховує якість оборотних активів и є більш суворим показником ліквідності, так як при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи.

Коефіцієнт швидкої ліквідності = Оборотні активи (стр.260 ф. №1) — - Запаси (стр.100-стр.140 ф. №1)+ Витрати майбутніх періодів (стр.270 ф. №1) / Поточні зобов’язання (стр.620 ф. №1) + Доходи майбутніх періодів (стр.630 ф. №1)

Коефіцієнт швидкої ліквідності = 2841300: 518900 = 5,48

Це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має 5гривень 48копійок.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – показує, яка частина поточних (короткотермінових) зобов’язань може бути погашена тепер же.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти (стр.230+стр.240 ф. №1) / Поточні зобов’язання (стр.620 ф. №1) + Доходи майбутніх періодів (стр.630 ф. №1)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = 53700: 518900 = 0,10

Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості розраховують не тільки співвідношення між поточними активами й поточними зобов’язаннями, а й визначають їх різницю.

Різниця між поточними активами та поточними зобов’язаннями складає чистий робочий капітал підприємства. Наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що підприємство спроможне не тільки сплатити поточні борги, а й располагає фінансовими ресурсами для розширення діяльності.

Чистий робочий капітал = (Оборотні активи стр.260)+Расходи майбутніх періодів стр.270) – (Поточні зобов’язання стр.620) – (Доходи майбутніх періодів стр.630)

ЧРК = 3955900 + 8800 – 518000 – 900 = 3445800грн.

На короткотермінову та довготермінову платоспроможність підприємства оказують вплив його можливість отримувати прибуток. В цьому зв’язку роздивимось наступний аспект діяльності підприємства – рентабельність, яка є якісним показником ефективності роботи підприємства.

Звичайно при розрахунку рентабельності визначають відношення прибутку до наступних показників: рівень продажу, активи, власний капітал. При розрахунку цих показників використовуються:

— чистий прибуток, визначений як балансовий прибуток за мінусом платежів до бюджету (стр.220 ф. №2);

— чиста реалізація, визначена як виручка від реалізації без урахування ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань з доходу (стр.035 ф. №2).

Роздивимось показники рентабельності.

1. Рентабельність продажу – показує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство. Розраховується за формулою:

Рентабельність продажу = Чистий прибуток (стр.220 ф. №2) / Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стр.035 ф. №2)

Рентабельність продажу = 1800: 1206700 = 0,0015 (0,15%). Це означає, що після вирахування з отриманого доходу всіх витрат зостанеться 0,15 копійок прибутку з кожної гривні продаж.

Коефіцієнт обігу активів – характеризує, наскільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації, так як показує, скільки гривень реалізації приходиться на кожну гривню, вкладену в активи підприємства, іншими словами, скільки разів за звітний період активи обернулись в процесі реалізації продукції. Чім вище обуг, тим ефективніше використовуються активи. Коефіцієнт визначається як співвідношення чистої реалізації до середньорічної вартості активів:

Коефіцієнт обігу активів = Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стр.035 ф. №2) / [ Активи на початок періоду (стр.080+стр.260+стр.270 ф. №1) + Активи на кінець періоду (стр.080+стр.260+стр.270 ф. №1)]: 2

Коефіцієнт обігу активів=1206700: (15210600 + 15355000):2 = 0,079

2. Рентабельність активів – характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства. Визначається як співвідношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів:

Рентабельність активів = Чистий прибуток (стр.220 ф. №2) / [ Активи на початок періоду (стр.080+стр.260+стр.270 ф. №1) + Активи на кінець періоду (стр.080+стр.260+стр.270 ф. №1)]: 2

Рентабельність активів = 0,00012 (0,012%)

3. Рентабельність капіталу – характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу. Показник визначається як співвідношення чистого прибутку та середньорічної вартості власного капіталу:

Рентабельність капіталу = Чистий прибуток (стр.220 ф. №2) / [ Власний капітал на початок періоду (стр.380 ф. №1) + Власний капітал на кінець періоду (стр.380 ф. №1)]: 2

Рентабельність капіталу = 1800: (14859400+14861200):2 = 0,00012

4. Фондовіддача – характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує основні фонди. Зростання фондовіддачі свідчить про зріст ефективності використання основних фондів. Цей показник порівнюються зі середньогалузевими показниками. Розраховується по формулі:

Фондовіддача = Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (стр.035 ф. №2) / [ Основні фонди на початок періоду (стр.080 ф. №1) + Основні фонди на кінець періоду (стр.080 ф. №1)]:2

Фондовіддача = 1206700: 11800650 = 0,102

еще рефераты
Еще работы по финансам