Книга: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Значення бухгалтерського

Міністерство праці та соціальної політики України

Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат

Бухгалтерський облік

(збірник структурно-логічних схем)

Зміст

Міжнародні принципи та організація обліку за національними стандартами

Облік грошових коштів

Облік розрахункових операцій та інших активів

Облік короткострокових (поточних) зобов’язань

Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів)


Міжнародні принципи та організація обліку за національними стандартами

Зміст:

1. Бухгалтерський облік: сутність та значення

2. Правове регулювання організації бухгалтерського обліку

3. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку

4. План рахунків та його характеристика

5. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку

Література:

1. Закон України від 16.07.1999 р. №996‑ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;

3. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на с‑г підприємствах. Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001, с. 8–48.

4. Бутинець Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000, с. 7–40.

5. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2005, с. 121–129.

6. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 67–80.

7. Михайлов М.Г. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. – К.: Вища школа, 2002, с. 5–8, 122–212.

8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 4–45.


1. Бухгалтерський облік: сутність та значення

Схема 1.1.

Схема 1.2.

Схема. 1.3.

Поділ обліку відповідно до Закону України про

бухгалтерський облік і фінансову звітність


Схема 1.4. Види обліку залежно від потреб користувачів

Схема 1.5. Відмінності між управлінським та фінансовим обліками

Ознака

Фінансовий облік

Управлінський облік

1. Обов’язковість ведення обліку

Обов’язковий, відповідно до законодавчих актів.

Необов’язковий, залежить від волі керівника.

2. Мета ведення обліку

Надавати інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Надавати інформацію для прийняття рішень в управлінні підприємством.

3. Користувачі інформації

Внутрішні (керівництво, менеджери),

Зовнішні (засновники, інші зацікавлені особи).

Внутрішні (керівництво, менеджери)

4. Форма вира-ження інформації

Інформацію виражають тільки в грошовому виразі.

Інформацію виражають в грошовому, натуральному, кількісному виразах.

5. Періодичність звітності

В кінці року.

За будь-який період: місяць, квартал, рік, негайно.

6. Об’єкти звіт-ності

Підприємство.

Підприємство, галузь, підрозділ, вид продукції.

7. Ступінь відповідальності за помилки в обліку

Адміністративна відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність (догана, зауваження).

8. Ступінь відкритості інформації

Інформація є відкритою, публічною

Інформація є таємницею.

Схема 1.6. Використання даних бухгалтерського обліку

2. Правове регулювання організації бухгалтерського обліку

Схема 1.7. Основні вимоги щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Схема 1.8. Сутність облікової політики

Схема 1.9. Форми організації бухгалтерського обліку

Схема 1.10. Повноваження головного бухгалтера при веденні обліку

Схема 1.11.

Схема 1.12. Склад фінансової звітності

3. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку

Схема 1.13. Основні принципи бухгалтерського обліку

План рахунків та його характеристика

Схема 1.14. Узгодженість Плану рахунків зі структурою фінансової звітності

План рахунків

Форми звітності

Клас

Назва класу

І. Баланс

Розділ

Назва розділу балансу

1

Необоротні активи

=

1 активу

Необоротні активи

2

Запаси

=

2 активу

Оборотні активи

3

Кошти, розрахунки та інші активи

3 активу

Витрати майбутніх періодів

=

4

Власний капітал і за – безпечення зобов’язань

=

1 пасиву

Власний капітал

2 пасиву

Забезпечення наступних витрат і платежів

5

Довгострокові зобов’язання

=

3 пасиву

Довгострокові зобов’язання

6

Поточні зобов’язання

=

4 пасиву

Поточні зобов’язання

5 пасиву

Доходи майбутніх періодів

ІІ. Звіт про фінансові результати

7

Доходи і результати діяльності

=

1 розділ Звіту

Фінансові результати

9

Витрати діяльності

=

8

Витрати за елементами

=

ІІ розділ звіту

Елементи операційних витрат

Позабалансові рахунки

=

Примітки до звітів

Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку.

Схема 1.15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні

Номер П(С) БО

Назва П(С) БО

1

Загальні вимоги до фінансової звітності

2

Баланс

3

Звіт про фінансові результати

4

Звіт про рух грошових коштів

5

Звіт про власний капітал

6

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

7

Основні засоби

8

Нематеріальні активи

9

Запаси

10

Дебіторська заборгованість

11

Зобов’язання

12

Фінансові інвестиції

13

Фінансові інструменти

14

Оренда

15

Дохід

16

Витрати

17

Податок на прибуток

18

Будівельні контракти

19

Об’єднання підприємств

20

Консолідована фінансова звітність

21

Вплив змін валютних курсів

22

Вплив інфляції

23

Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін

24

Прибуток на акцію

25

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

26

Виплати працівникам

27

Діяльність, що припиняється

28

Зменшення корисності активів

29

Фінансова звітність за сегментами

Облік грошових коштів

Зміст:

1. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

2. Облік касових операцій

3. Облік операцій по рахунках в банках

4. Облік інших грошових коштів

Література

1. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

2. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України;

3. П(С) БО №4 «Звіт про рух грошових коштів»;

4. Інструкція про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті;

5. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;

6. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на с‑г підприємствах. Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001, с. 48–97;

7. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2005, с. 169–178;

8. Бутинець Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000, с. 220–250.

9. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України», с. 478–519.

10. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 80–110.

11. Михайлов М.Г. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. – К.: Вища школа, 2002, с. 24–33.

12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 171–242.

1. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

Схема 2.1. Класифікація грошових коштів

2. Облік касових операцій

Схема 2.2. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

Фінансова звітність


Схема 2.3. Вимоги до організації готівкових розрахунків

Схема 2.4. Документальне оформлення касових операцій

Схема 2.5 Порядок оформлення прибуткового касового ордера

Схема 2.6. Порядок оформлення видаткового касового ордера

Схема 2.7. Характеристика рахунка 30 «Каса»

Схема 2.8. Структура рахунку 30 «Каса»

Схема 2.9

Схема 2.10. Схема документообігу касових документів

3. Облік операцій по рахунках в банках

Схема 2.11. Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку

Схема 2. 12. Типи клієнтських рахунківСхема 2.13. Види платіжних документів

Схема 2.13. Види платіжних документів


Схема 2.14. Зразок банківської виписки

Рахунок

56326958235656

ВІД 23

20.01.2006

18.01.2006

Вхідне сальдо:

0,00

19654,00

1

322045

26007145892325

03

0,00

375,00

361

5

300335

56326958235656

4

0,00

750,00

30

5

820019

23569875669666

3

5,00

653

0,00

4

340562

00012356458999

1

14,68

631

0,00

5

322045

23333365263333

5

15,12

654

0,00

Всього оборотів:

34,80

1125,00

Вихідне сальдо:

20744,2

Акціонерний Комерційний Банк «Пріоритет»

Схема 2.15. Види акредитивів

Схема 2.16. Порядок акредитивної форми розрахунків

Банк постачальника

Банк платника

Повідомлення про виставлення акредитива


Схема 2.17. Характеристика рахунка

Схема 2.18.

Д‑т 311 «Поточні рахунки в національній валюті» К‑т

С-до поч.

36

оплата товарів, робіт, послуг

оплата ТМЦ, робіт, послуг

63

681

авансова оплата за ТМЦ

платежі до бюджету

64

46

внески засновників до статутного капіталу

перерахування органам соціального страхування

65

50,60

зарахування позичок

виплата дивідендів

67

16,37

погашення дебіторської заборгованості

авансова оплата ТМЦ, робіт, послуг

371

погашення кредитів

50, 60

Схема 2.19

Д‑т 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» К‑т

334, 36, 46, 50, 60, 70, 16, 37

371,50, 60, 63, 64, 65, 67

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

«Втрати від операційної курсової різниці» 945

Схема 2.20.

Схема 2.21. Схема запису в регістрах по обліку операцій на рахунках в банку

4. Облік інших грошових коштів

Схема 2.22

Схема 2.23. Структура рахунка 33 «Інші кошти»

Схема 2.24


Облік розрахункових операцій та інших активів

Зміст:

1. Економічний зміст розрахункових операцій та завдання їх обліку

2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками

3. Облік розрахунків з різними дебіторами

4. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними

5. Облік поточних фінансових інвестицій

6. Облік резервів сумнівних боргів

7. Облік витрат майбутніх періодів

Література

1. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон;

2. П(С) БО №10 «Дебіторська заборгованість»;

3. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на с‑г підприємствах. Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001, с. 109–158;

4. Бутинець Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000, с. 263–289.

5. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України», с. 478–519.

6. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 130–160,

7. Михайлов М.Г. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. – К.: Вища школа, 2002, с. 33–37;

8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – К.:

Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 242–254, 403–449.

1. Економічний зміст розрахункових операцій та завдання їх обліку.

Схема 3.1. Класифікація дебіторської заборгованості

2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Схема 3.2. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Схема 3.3. Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками


Схема 3.4. Характеристика рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Д‑т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги)

1. Продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

1. Сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків.

2. Суми ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів.

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Субрахунки:

361 – Розрахунки з вітчизняними покупцями,

362 – Розрахунки з іноземними покупцями,

363 – Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп.

Таблиця 3.1. Бухгалтерські проводки з обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Продана продукцію покупцю за договірною вартістю з урахуванням ПДВ (нарахована заборгованість покупців за продукцію)

36

70

2.

Відображено ПДВ

70

64

3.

Списана продукція зі складу за фактичною собівартістю

90

26, 27

4.

Погашена заборгованість:

— готівкою в касу,

— шляхом перерахування коштів на поточний рахунок,

— векселем.

30

31

34

36

36

36

5.

Проведений взаємозалік в рахунок отриманого авансу

681

36

6.

Списана дебіторська заборгованість покупців, що визнана безнадійною.

38

36

3. Облік розрахунків з різними дебіторами

Схема 3.5. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами»

Д‑т 371 «Розрахунки за виданими авансами» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове заборгованість постачальників за авансами одержаними

Видані аванси постачальникам і підрядникам

Зарахування заборгованості за отримання товарів (робіт, послуг).

з кредитом

30 Видано аванс представнику постачальника (підрядника) готівкою

63 Відображено зарахування заборгованостей по виданих авансах

з дебетом

31 Перераховано з поточного рахунка аванс постачальнику (підряднику)

60 Сплачено аванс за рахунок короткострокової позики банку

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Схема 3.6 Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Д‑т 372 «Розрахунки з підзвітними особами» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове заборгованість підзвітних осіб перед підприємством (залишок одержаних в підзвіт авансів, по яких ще не представлені звіти)

С-до початкове заборгованість підприємства перед підзвітними особами (величина перевитрати за авансовим звітом порівняно з сумою, одержаною в підзвіт)

Видача коштів під звіт

Підтвердження витрат відповідно до звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

з кредитом

30 Видано аванс підзвітній особі

20, 22, 28 Оприбутковано активи, придбані підзвітною особою

з дебетом

30 Видано підзвітній особі кошти в рахунок перевитрат за авансовим звітом

64 Відображено ПДВ за документами, поданими підзвітною особою

30 Повернено в касу підприємства залишок невикористаних підзвітних сум

92 Нараховано добові підзвітній особі

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Схема 3.7. Документальне (первинне) оформлення обліку розрахунків з підзвітними особами

Схема 3.8. Записи в реєстрах по обліку розрахунків з підзвітними особами

Схема 3.9. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Д‑т 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове заборгованість юридичних та фізичних осіб за нарахованими доходами у вигляді відсотків, роялті, дивідендів

Доходи до отримання

Фактичне отримання

з кредитом

73 Нараховані відсотки, дивіденди чи роялті

30 Отримано доходи готівкою

з дебетом

31 Отримано доходи шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Схема 3.10. Суб’єкти пред’явлення претензій

Схема 3.11. Порядок пред’явлення претензій

Схема 3.12. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями»

Д‑т 374 «Розрахунки за претензіями» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове заборгованість юридичних та фізичних осіб за виставленими їм претензіями

Сума пред’явленої претензії

Погашення боргу за претензією

з кредитом

63 Відображено виставлену претензію постачальнику

30 Надійшли кошти в погашення претензії готівкою

з дебетом

31 Надійшли кошти в погашення претензії на поточний рахунок

20, 28 Оприбутковано матеріальні цінності, що надійшли в рахунок погашення виставленої претензії

64 Відображено ПДВ

94 Відмовлено у погашенні претензії (згідно рішень суду)

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Схема 3.13. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

Д‑т 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове заборгованість фізичних осіб – працівників підприємства за завданими збитками

Сума нарахованого збитку

Погашення заборгованості винуватцем

з кредитом

716 Встановлено винну особу і визначено її заборгованість із відшкодування збитків у межах прямого збитку, завданого підприємству, в погашення нестачі

30 Одержано в касу кошти від винних осіб

з дебетом

64 На суму заборгованості, що належить перерахувати до бюджету

66 Утримано із заробітної плати працівників вартість нанесених ними матеріальних збитків

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Схема 3.14. Види розрахунків, що обліковуються на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Схема 3.15. Характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Д‑т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове

Відображається сума позики та інших витрат

Погашення позики та інших витрат

з кредитом

30 Видано позику працівникові

30 Погашено готівкою позики, що були видані працівнику

з дебетом

71 Нараховано плату за квартиру; за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах

66 Утримано із заробітної плати працівників суми аліментів за виконавчими листами

73 Нараховано дивіденди, відсотки

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

4. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними

Схема 3.16. Види векселів

Схема 3.17. Порядок дії простого векселя

Схема 3.18. Порядок дії переказного векселя


Схема 3.19. Характеристика рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані»

Д‑т 34 «Короткострокові векселі одержані» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове

Отримані векселі за продані товари, виконані роботи, надані послуги

Отримання коштів у погашення, продаж векселя третій стороні

з кредитом

36 Отримано вексель в погашення заборгованості за відвантажену продукцію, товари, надані послуги

30, 31 Отримані грошові кошти в рахунок погашення векселя

з дебетом

732 Нараховано відсотки за векселем

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

5. Облік поточних фінансових інвестицій

Схема 3.20. Оцінка фінансових інвестицій від шляхів надходження

Схема 3.21. Різновиди вартостей продажу цінних паперів

Схема 3.22. Методи оцінки інвестицій на дату балансу

Схема 3.23. Структура рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції»

Схема 3.24. Характеристика рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції»

Д‑т 35 «Поточні фінансові інвестиції» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове

Придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій

Зменшення іх вартості та вибуття

з кредитом

16 Оприбутковано еквіваленти грошових коштів, що надійшли в погашення довгострокової дебіторської заборгованості

30, 31 Погашено вартість поточних фінансових інвестицій грошовими коштами

з дебетом

46 Відображено поточні фінансові інвестиції, що надійшли як внесок до статутного капіталу

14 Визнано поточні інвестиції довгостроковими

50, 60 Придбано поточні фінансові інвестиції за рахунок коротко – та довгострокових позик

97 Списано балансову вартість реалізованих фінансових інвестицій

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

6. Облік резервів сумнівних боргів

Схема 3. 25. Розрахунок резерву сумнівних боргів згідно П(С) БО 10 «Дебіторська заборгованість»

Схема 3.26. Характеристика рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів»

Д‑т 38 «Резерв сумнівних боргів» К‑т

(контрактивний, балансовий, регулюючий)

С-до початкове

Використання резерву

Створення резерву

з кредитом

36 Списано безнадійну заборгованість за рахунок резерву

944 Створено резерв сумнівних боргів

з дебетом

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

8. Облік витрат майбутніх періодів


Схема 3.27. Характеристика рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів»

Д‑т 39 «Витрати майбутніх періодів» К‑т

(активний, небалансовий)

С-до початкове

Накопичення витрат

Списання (розподіл) витрат і включення до складу витрат звітного періоду

з кредитом

10,11,20,22 Відображено вартість використаних необоротних активів, виробничих запасів та МШП на освоєння нових видів продукції

91, 92 Розподіл витрат майбутніх періодів

з дебетом

68 Здійснена підписка на періодичну пресу

23 Розподіл суми витрат на освоєння нового виду продукції, що включається до собівартості виготовленої продукції

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Облік короткострокових (поточних) зобов’язань

Зміст:

1. Поняття, оцінка та види короткострокових зобов’язань

2. Облік короткострокових кредитів (позик)

3. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

4. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

5. Облік розрахунків за податками і платежами

6. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

7. Облік розрахунків з учасниками

8. Облік розрахунків по інших операціях

9. Облік доходів майбутніх періодів

Література:

1. П (С) БО №11 «Зобов’язання»;

2. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на с‑г підприємствах. Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001, с. 158–219;

3. Бутинець Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000, с. 340–365, 376–380.

4. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 282–298.

5. Михайлов М.Г. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. – К.: Вища школа, 2002, с. 37–49.

6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – К.:

Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 403–449.

1. Поняття, оцінка та види короткострокових зобов’язань


Схема 4.1. Класифікація зобов’язань

2. Облік короткострокових кредитів (позик)

Схема 4.2. Умови надання кредиту

Схема 4.3. Види банківського кредиту


Схема 4.4. Перший варіант надання банківського кредиту

Схема 4.5. Другий варіант надання банківського кредиту

Схема 4.6. Схема здійснення факторингової операції

Схема 4.7. Характеристика рахунка 60 «Короткострокові позики»

Д‑т 60 «Короткострокові позики» К‑т

(пасивний, балансовий)

С-до початкове заборгованість підприєм-ства за одержаними короткостроковими кредитами

Сума погашення кредитів та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик)

Сума одержаних кредитів (позик)

з кредитом

31 Погашена заборгованість за одержаними кредитами (позиками)

30 Одержано короткострокову позику банку в касу

з дебетом

31 Зараховано короткострокову позику банку на поточний рахунок

63 Оплачено рахунки-фактури короткостроковою позичкою банку

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

3. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

Схема 4.8. Характеристика рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

Д‑т 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» К‑т

(пасивний, балансовий)

С-до початкове

Погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями, її списання

Частина довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дату балансу

з кредитом

31 Погашена заборгованість

50 Переведено довгостроковий кредит до складу поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

з дебетом

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

4. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

Схема 4.9. Види векселів

Схема 4.10. Порядок дії простого векселя

Схема 4.11. Порядок дії переказного векселя

Схема 4.12. Характеристика рахунка 62 «Короткострокові векселі видані»

Д‑т 62 «Короткострокові векселі видані» К‑т

(пасивний, балансовий)

С-до початкове

Погашення заборгованості за виданими веселями

Видані векселі постачальнику за отримані товари, виконані роботи та надані послуги

з кредитом

30, 31 Погашено заборгованість за виданими векселями готівкою або перерахуванням коштів з поточного рахунку

63 Видано вексель

з дебетом

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

5. Облік розрахунків за податками й платежами

Схема 4.13. Характеристика рахунка 64 «Розрахунки за податками й платежами»

Д‑т 64 «Розрахунки за податками й платежами» К‑т

(пасивний, балансовий)

С-до початкове

Погашення заборгованості за нарахованими податками й платежами (перерахування їх)

Нарахування податків та платежів.

з кредитом

31 Перераховано з поточного рахунку суму в погашення заборгованості перед бюджетом за податками й зборами

66 Нараховано податок з доходів фізичних осіб

з дебетом

98 Нараховано податок на прибуток

70 Нараховано податок на додану вартість

91 Нарахований фіксований сільсько-господарський податок

92 Нараховано податок з власників транспортних засобів

44 Нарахований податок на рекламу

Об-т

Об-т

С-до кінцеве


Схема 4.15. Податкове зобов’язання та податковий кредит

Схема 4.16. Структурно-логічна схема податку на прибуток підприємств

Схема 4.17. Структурно-логічна схема земельного податку

Схема 4.18. Структурно-логічна схема ПДВ

6. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Схема 4.19. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками та підрядниками

Схема 4.20. Записи в реєстрах по обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками


Схема 4.21. Характеристика рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Д‑т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» К‑т

(пасивний, балансовий)

С-до початкове

Суми, що сплачені за рахунками

(погашення заборгованості)

Вартість товарно-матеріальних цінностей, що фактично надійшли (нарахування заборгованості перед постачальниками за одержані ТМЦ)

з кредитом

30 Оплачено рахунки постачальників готівкою

20,21,22,28 Оприбутковано товарно-матеріальні цінності (без ПДВ)

з дебетом

31 Оплачено рахунки постачальників з поточного рахунка

64 Відображено суму ПДВ

313 Оплачено рахунки постачальників акредитивами та чеками

23 Акцептовано рахунки за надані послуги

62 Оплачено рахунки постачальників векселем

15 Придбано основні засоби

374 Виставлено претензію постачальникам

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

7. Облік розрахунків з учасниками

Схема 4.22

Схема 4.23. Характеристика рахунка 67 «Розрахунки з учасниками»

Д‑т 67 «Розрахунки з учасниками» К‑т

(пасивний, балансовий)

С-до початкове

Виплата дивідендів (погашення заборгованості)

Заборгованість підприємства перед засновниками, учасниками за нарахованими дивідендами

з кредитом

30 Виплачено дивіденди готівкою

443 Нараховані дивіденди

з дебетом

31 Виплачено дивіденди коштами з поточного рахунка

43 Нараховані дивіденди за рахунок резервного капіталу

20,21,26,28 Виплачено дивіденди товарно-матеріальними цівнностями

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

8. Облік розрахунків за іншими операціями

Схема 4.24. Характеристика рахунка 68 «Розрахунки за іншими операціями»

Д‑т 68 «Розрахунки за іншими операціями» К‑т

(пасивний, балансовий)

С-до початкове

Погашення заборгованості

Нарахування заборгованості

Об-т

Об-т

С-до кінцевеСхема 4.25. Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» кореспондує:

За дебетом з кредитом рахунків:

За кредитом з дебетом рахунків:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

12 «Нематеріальні активи»

19 «Негативний гудвіл»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

30 «Каса»

15 «Капітальні інвестиції»

31 «Рахунки в банках»

20 «Виробничі запаси»

33 «Інші кошти»

21 «Тварини на вирощування та відгодівлю»

34 «Короткострокові векселі одержані»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

23 «Виробництво»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

24 «Брак у виробництві»

41 «Пайовий капітал»

28 «Товари»

46 «Неоплачений капітал»

30 «Каса»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

31 «Рахунки в банках»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

48 «Цільові фінансування і цільові надходження»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

50 «Довгострокові позики»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

51 «Довгострокові векселі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

50 «Довгострокові позики»

60 «короткострокові позики»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

64 «Розрахунки з податками та платежами»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

65 «Розрахунки за страхування»

66 «Розрахунки з оплати праці»

64 «Розрахунки з податками та платежами»

80 «Матеріальні витрати»

65 «Розрахунки за страхування»

84 «Інші операційні витрати»

70 «Доходи від реалізації»

85 «Інші затрати»

71 «Інші операційні доходи»

91 «Загально виробничі витрати»

73 «інші фінансові доходи»

92 «Адміністративні витрати»

74 «Інші доходи»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

99 «Надзвичайні витрати»

9. Облік доходів майбутніх періодів

Схема 4.26. Характеристика рахунка 69 «Доходи майбутніх періодів»

Д‑т 69 «Доходи майбутніх періодів» К‑т

(пасивний, балансовий)

С-до початкове

Списання доходів майбутніх періодів та включення їх до складу доходів звітного періоду.

Сума одержаних доходів майбутніх періодів.

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів)

Зміст:

1. Економічний зміст матеріальних оборотних засобів, їх класифікація і завдання обліку

2. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей

3. Організація складського господарства та облік на складах

4. Первинний облік руху сільськогосподарської продукції та продукції промислових виробництв

5. Облік виробничих запасів

6. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів

7. Облік готової та сільськогосподарської продукції

8. Облік товарів

Література:

1. П(С) БО №9 «Запаси»

2. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на с‑г підприємствах. Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001, с. 219–262

3. Бутинець Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000, с. 122–220

4. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 222–254, 272–277

5. Михайлов М.Г. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. – К.: Вища школа, 2002, с. 49–60

6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – с. 109–171

1. Економічний зміст матеріальних оборотних засобів, їх класифікація і завдання обліку

Схема 5.1. Загальна схема побудови обліку запасів

2. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей

Схема 5.2. Оцінка запасів

Схема 5.3. Оцінка запасів при надходженні

Схема 5.4. Оцінка запасів при їх вибутті

Схема 5.5 Оцінка запасів на дату балансу

3. Організація складського господарства та облік на складах

Схема 5.6. Схема обліку запасів на складах

4. Первинний облік руху сільськогосподарської продукції та продукції промислових виробництв

Таблиця 5.1. Типові форми обліку запасів, готової та сільськогосподарської продукції

№ форми

Назва форми

Документи з оприбуткування та відпуску на сторону продукції рослинництва

71а

Реєстр приймання зерна від водія

77

Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля

77а

Реєстр прийняття зерна від шофера (застосовується при талонному способі і обліку зерна)

77а

Путівка на вивезення продукції з поля

77б

Талон водія

77в

Талон комбайнера

77г

Талон бункериста

78

Реєстр приймання зерна та іншої продукції

78а

Реєстр приймання зерна вагарем

79

Реєстр документів на вибуття продукції

80

Відомість руху зерна та іншої продукції

81

Щоденник надходження сільськогосподарської продукції

82

Акт на сортування і сушіння продукції рослинництва

83

Щоденник надходження продукції закритого грунту

84

Щоденник надходження продукції садівництва

87

Накладна (внутрішньогосподарського призначення)

92

Акт на приймання грубих і соковитих кормів

93

Акт на оприбуткування пасовищних кормів

94

Відомість витрат кормів

119

Акт витрат насіння та садивного матеріалу

213

Сортове свідоцтво

215

Свідоцтво на насіння

216

Атестат на насіння

1‑сг (зерно)

Товарно-транспортна накладна на відправку-приймання зерна, насіння

Документи з оприбуткування та відпуску на сторону продукції тваринництва

109

Акт на сортування яєць у цеху інкубації

110

Виробничий звіт про переробку птиці та вихід продукції

112

Журнал обліку надою молока

114

Відомість руху молока

115

Акт настригу і прийняття вовни

116

Щоденник надходження та відправки вовни

1‑сг (мол)

Товарно-транспортна накладна на відправку-приймання молока та молочних продуктів

Документи з оприбуткування та відпуску на сторону продукції переробних та промислових виробництв

122

Помольна квитанція

123

Звіт про переробку продукції

124

Відомість з переробки молока і молочних продуктів

Документи з оприбуткування та відпуску на сторону виробничих запасів

М‑1

Журнал обліку вантажів, що надійшли

М‑2

Довіреність

М‑2а

Акт списання бланків довіреностей

М‑3

Журнал реєстрації довіреностей

М‑4

Прибутковий ордер

М‑7

Акт про приймання матеріалів

М‑8

Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

М‑9

Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску 2–5 найменувань матеріалів)

М‑11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

М‑12

Картка складського обліку матеріалів

М‑20

Накладна відпуск товарно-матеріальних цінностей

1‑ТН

Товарно-транспортна накладна

Рахунок-фактура

5. Облік виробничих запасів

Схема 5.7. Побудова синтетичного та аналітичного обліку виробничих запасів

Схема 5.8. Характеристика рахунка 20 «Виробничі запаси»

Д‑т 20 «Виробничі запаси» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове

Надходження виробничих запасів на підприємство, їх дооцінка.

Витрачання запасів на виробництво (експлуатація, будівництво), переробка, відпуск (передача) на сторону, уцінка.

з к р е д и т о м

23 Оприбутковано виробничі запаси із виробництва

23 Відпущено зі складу виробничі запаси на виготовлення продукції

З д е б е т о м

28 Включено до складу виробничих запасів активи, придбані з метою продажу, як товар

91 Списано запаси для загально виробничих потреб

372 Оприбутковано виробничі запаси, придбані через підзвітну особу

92 Використано запаси для адміністративних потреб

46 Оприбутковано виробничі запаси у рахунок внеску до статутного капіталу

93 Списано запаси на витрати, пов’язані з забезпеченням збуту продукції

63 Оприбутковано виробничі запаси, які надійшли від постачальника

943 Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів

719 Оприбутковано виробничі запаси як отримані безоплатно

947 Відображено суму нестачі виробничих запасів

746 Оприбутковано запаси від ліквідації основних засобів

15 Відпущено зі складу запаси на будівництво

423 Проведена дооцінка запасів

946 Проведена уцінка запасів

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Схема 5.9. Етапи руху вартості запасів

Д‑т 63, 372 К‑т

Д‑т 20 К‑т

Д‑т 23 К‑т

Д‑т 26 К‑т

Д‑т 901 К‑т

Д‑т 66,65 К‑т

1. Придбання запасів (за гроші у постачальника чи через підзвітну особу);

2. Витрачання запасів у виробництві (списання вартості за обраним методом);

3. Використання у виробництві (відображення витрат на виробництво);

4. Завершення виробництва продукції (оприбуткування на склад);

5. Продаж готової продукції (списання собівартості реалізації).

Схема 5. 10. Схема запису в регістрах по обліку виробничих запасів, МШП, готової продукції та товарів

6. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів

Схема 5.11. Типи малоцінних та швидкозношуваних предметів

Схема 5.12. Види оборотних малоцінних швидкозношуваних предметів

Таблиця 5.2. Типові форми обліку малоцінних швидкозношуваних предметів (далі МШП)

№ форми

Назва форми

МШ‑1

Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)

МШ‑2

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

МШ‑3

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)

МШ‑4

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

МШ‑5

Акт списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні

МШ‑6

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

МШ‑7

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

МШ‑8

Акт списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Схема 5.13. Характеристика рахунка 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети»

Д‑т 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове

Придбані (отримані) або виготовлені МШП

Відпуск МШП в експлуатацію

з к р е д и т о м

23 Оприбутковано МШП із виробництва

23 Відпущено зі складу МШП на виготовлення продукції

З д е б е т о м

372 Оприбутковано МШП, придбані через підзвітну особу

91 Списано МШП на загально – виробничі потреби

423 Проведена дооцінка МШП

92 Використано МШП для адміністративних потреб

46 Оприбутковано МШП у рахунок внеску до статутного капіталу

93 Списано МШП на витрати, пов’язані з забезпеченням збуту продукції

63 Оприбутковано МШП, які надійшли від постачальника

943 Списано облікову вартість реалізованих МШП

719 Оприбутковано МШП як отримані безоплатно

947 Відображено суму нестачі МШП

946 Проведена уцінка МШП

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

7. Облік готової та сільськогосподарської продукції

Схема 5.14. Класифікація готової продукції

Схема 5.15. Порядок формування первісної вартості готової продукції

Накладні виробничі витрати

Схема 5.16. Випуск готової продукції

Схема 5.17. Побудова синтетичного та аналітичного обліку готової продукції

Схема 5.18. Характеристика рахунка 26 «Готова продукція»

Д‑т 26 «Готова продукція» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове

Надходження готової продукції власного виробництва

Вибуття готової продукції

з к р е д и т о м

23 Оприбутковано продукцію із виробництва

90 Списано продукцію за собівартістю

З д е б е т о м

423 Проведена дооцінка продукції

23 Списано продукцію на витрати виробництва

92 Використано продукцію для адміністративних потреб

946 Проведена уцінка продукції

947 Відображено суму нестачі продукції

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

Схема 5.19. Характеристика рахунка 27 «Сільськогосподарська продукція»

Д‑т 27 «Сільськогосподарська продукція» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове

Надходження продукції власного виробництва

Вибуття продукції

з к р е д и т о м

23 Оприбутковано продукцію із виробництва

90 Списано продукцію за собівартістю

З д е б е т о м

423 Проведена дооцінка продукції

23 Списано продукцію на витрати виробництва

92 Використано продукцію для адміністративних потреб

946 Проведена уцінка продукції

947 Відображено суму нестачі продукції

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

8. Облік товарів

Схема 5.20. Організація обліку товарів

Схема 5.21. Побудова синтетичного та аналітичного обліку товарів

Схема 5.22

Схема 5.23. Характеристика рахунка 28 «Товари»

Д‑т 28 «Товари» К‑т

(активний, балансовий)

С-до початкове

Збільшення вартості придбаних (отриманих) товарів

Зменшення вартості реалізованих (тих, що вибули) товарів

з к р е д и т о м

63 Оприбутковано на склад товари від постачальника

90 Списано купівельну вартість товарів

З д е б е т о м

372 Оприбутковано придбані товари через підзвітну особу

281 Відображено внутрішнє переміщення товарів

282 Відображено переміщення товарів із роздрібного підприємства на склад

283 Відображено повернення товарів, переданих на комісію

285 Нарахована торгова націнка на товари

Об-т

Об-т

С-до кінцеве

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту