Книга: Практика туристичного бізнесу ТОВ Колізей

Характеристика туристичній фірмі

Компанія «Колізей» є товариством з обмеженною відповідальністю. Була заснована в 1999 році. На сьогоднішній день одним з пріоритетних напрямків компанії є освіта та відпочинок за кордоном, програми культурного обміну, стажування за кордоном і продаж авіаквитків. За час роботи розширилося і число партнерів компанії.

Поряд з Великобританією вона пропонує освітні програми в Ірландії, на Мальті, у Швейцарії, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Греції, Новій Зеландії, США і Канаді. Понад 200 навчальних закладів по всьому світу [1].

Фірма «Колізей» пропонує такі програми:

1) літня практика в Греції,

2) Work and Travel Canada в Торонто,

3) стажування у Франції, Китаї, навчання і стажування в Греції,

4) програма обміну для вчителів,

5) Work and Study Canada,

6) Work and Travel USA,

7) Work and Study UK,

8) Au Pair,

9) High School та інші.

Компанія має тридцять три філіали по всій Україні в тому числі в Запоріжжі, Сімферополі, Львові, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франковьку та в інших містах. Центральний офіс компанії розташован у Київі. Кількість філіалів постійно зростає.

ТОВ «Колізей» є великим підприємством з функціональною системою управління.

Таблиця 2.1

Розміри підприємства у динаміці

Найменування показника Роки % 2009 / 2007
2007 2008 2009
Валовий дохід, тис. грн. 14 369,3 16 869,4 29 309,5 2,03
Вартість основних фондів, тис. грн. 3 600,36 3 803,7 4 543,4 1,26
Середньооблікова чисельність працівників, чол. 91 98 114 1,25
Обігові фонди, тис. грн. 775,3 792,9 824,3 1,06
Виробнича площа, м2 956 1 116 1 121 1,17

За розміром середньооблікової чисельності працівників (більш ніж 50 чоловік) можна зробити висновок, що туристична фірма „Колізей” є великим підприємством.

Сумма валового доходу зростає. Але якщо зважити на те, що собівартість, а звідси і ціна на послуги фірми зросли в 1,6 рази у зв’язку з кризою 2009 року, то можна зробити висновок, що у 2008 році фірма ще працювала продуктивно, але вже в 2009 році ефективність знизилась, що є ознакою впливу економічної кризи в країні на діяльність підприємства.

Робочий склад підприємства зростає разом з виробничою площею і вартістю основних виробничих фондів, це є ознакою появи нових філіалів підприємства. Вартість обігових виробничих фондів теж зростає, що може бути зв’язано з інфляцією або оновленням обладнання.

Таблиця 2.2

Показники рівня виробництва підприємства

Параметри

Роки % 2009 / 2007
2007 2008 2009
Фондоозброєність, тис.грн 347,26 324,53 364,42 1,05
Фондовіддача, тис. грн. 3,99 4,43 6,45 1,61
Фондоємність, тис. грн. 0,25 0,23 0,16 0,61

Продуктивність праці,

тис. грн. / чол.

157,9 172,14 257,1 1,63
Середньомісячна заробітна плата, грн. 2 500 2 500 2 500 1

Фондоозброєність = вартість основних виробничих фондів / середньооблікова чисельність працівників. Кількість основних фондів, що припадають на одного робітника підприємства [3].

Фондоозброєність у 2009 році зросла у порівнянні з попередніми роками і встановила 364,42 тис. грн. Це пояснюється, насамперед, придбанням нових офісів і офісної техніки.

Фондовіддача – зворотній фондоємності, розраховується як річний випуск продукції (послуг) поділений на вартість основних засобів, за допомогою яких зроблена ця продукція [3].

Ріст цього показника (з 3,99 тис. грн. у 2007 році до 6,45 тис. грн. в 2009 році) показує ефективність використання основних засобів підприємства

Фондомісткість, вартість основних виробничих фондів (основного капіталу) на одиницю продукції (наданих послуг) [3]. В порівнянні з 2007 роком і 2009 показник фондоємності значно зменшився, що говорить про ефективність роботи підприємства.

Продуктивність праці = вартість валової продукції / середньооблікова чисельність працівників [4]. Продуктивність праці з 2007 по 2009 рік зростає у зв’язку з розширенням персоналу, також це свідчіть про покращення ефективності виробництва в 2008 році, але зважаючи на збільшення собівартості продукції в 1,6 рази у 2009 році ріст продуктивності праці має бути значно більшим тому про покращення ефективності праці за останній рік цифри не свідчать.

Середньомісячна зарплатня не зростає не дивлячись на ріст кількості валової продукції фірми, це говорить про слабку мотивацію робітників.

Таблиця 2.3

Загальногосподарська економічна ефективність

Параметри Роки % 2009 / 2007
2007 2008 2009
Валовий дохід, тис. грн. 14 369,3 16 869,4 29 309,5 2,03
Валові затрати 8 286,0 9 750,0 18 456,0 2,23
Валовий прибуток 6083,3 7119,4 10853,5 1,78
Чистий прибуток 2001,6 2359,7 4131,2 2,06
Рентабельність реалізації продукції, % 0,24 0,25 0,22 0,92663

Валові витрати – економічна категорія, яка являє собою необхідні витрати для надання послуг [4]. Валові витрати ТОВ «Колізей» з 2007 по 2009 рік стрімко зросли більш ніж в 2 рази. Це пояснюється тим, що ціни на суміжні послуги залежать від курсу долару, тобто зросла собівартість послуг.

Валовий прибуток – різниця між виручкою від реалізації товару (послуги) і собівартістю реалізованої продукції (послуги) [4]. Обчислюється до вирахування витрат, нарахування заробітної плати, податків і процентних платежів. Не дивлячись на те, що валовий прибуток в 2009 порівняно з 2007 виріс також майже в два рази, це ще не говорить про ефективність роботи підприємства, тому що витрати також зросли.

Чистий прибуток – частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво [3].

В 2009 році чистий прибуток значно збільшився порівняно з 2007 роком (більш ніж в 2 рази), що є добрим показником прибутковості підприємства.

Рентабельність – показник економічної ефективності виробництва на підприємствах, в галузях і народному господарстві в цілому. Розраховується як відношення прибутку до суми виробничих основних фондів і оборотних коштів або до собівартості продукції [3].

Підприємство має достатній рівень рентабельності (більш ніж 20%), тобто є прибутковим. В 2008 році рентабельність зросла на 1 %, що говорить про ефективність діяльності керівництва фірми. Але нажаль вже в 2009 році знизилась аж на 3%. Причиною чого стало зменшення попиту на продукцію і збільшення витрат порівняно з чистим прибутком підприємства.

Організаційна структура підприємства


Підприємство має функціонально-лінійний тип організаційної структури управління, що забеспечує гнучку оперативність в прийнятті рішень, узгодженість дій виконавців, єдність і чіткість роспоряджень.

Майже всі відділі (крім бухгалтерії, відділу кадрів і відділу маркетингу) безпосередньо зв’язані з зовнішньо економічною діяльністю.

Фірма має чітко виражений принцип єдиноначальності, високу ступінь централізації в управлінні. Лінійні керівники нижчих щаблів адміністративно не підпорядковані функціональним керівникам вищих ступенів управління, але тісно співпрацюють з ними.

Найвищим органом управління фірмою є генеральний директор фірми, якому підпорядковуються його заступник, начальники відділів і директори філіалів.

В завдання генерального директора входять розробка політики розвитку організації, виявлення перспектив розширення зони туризму. Крім цього, керівник здійснюють координування діяльності своїх заступників – керівників відділів та інших підлеглих.

Середній рівень управління забезпечує реалізацію політики функціонування організації, розробленої керівництвом вищого рівня, і делегує певний обсяг завдань підрозділам та відділам нижчого рівня. Спеціалістам середнього рівня необхідно знати всю специфіку туристської діяльності, бути гарними організаторами, мати навички роботи з персоналом.

На нижчому рівні управління менеджери виконують не тільки управлінські, але і виконавські функції.

Організаційна структура турфірми представлена підрозділами з їх взаємозв'язками. Відповідно до цілей і розподілом функцій між підрозділами турфірми особливе положення займає відділ роботи з клієнтами. Це центральна ланка турфірми, на забезпечення роботи якого працюють інші підрозділи. Таким чином, в організаційній структурі даний відділ лінійно взаємопов'язаний з усіма іншими відділами.


Собівартість туристичної послуги за програмою Work and Travel USA в ТОВ «Колізей»

Собівартість послуги = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 (2.1)

Де,

1) 240 у.о. – вартість пакету послуг, непрямі витрати – витрати на управління й утримання туристичної фірми (оренда, отримання офісу, заробітна плата).

2) 135 – 230 у.о. – вартість вакансії + страховка;

3) 750 у.о – оформлення DS-2019 (форма DS 2019 – це документ, що підтверджує статус учасника програми культурного обміну Work & Travel. Форма DS-2019 – це так званий «візовий документ», який дає право на звернення за візою J-1. У цій формі крім персональних даних студента вказується період, протягом якого учаснику Work & Travel дозволено працювати в США (максимум чотири місяці). П'ятий місяць (Grace Period) дається на подорожі по країні вже без права на роботу);

4) 12 у.о. – бронювання співбесіди з консулом США;

5) 131 у.о. – витрати на співбесіду в консульстві США;

6) 8 у.о. – пересилання паспорту з консульства до Запоріжжя;

7) від 650 у.о – авіапереліт в обидві сторонни;

8) 500-800 у.о. – вартість житла та їжі на першій місяць поїздки.

Таким чином,

Собівартість = 390 + 135 + 750 + 131 + 8 + 12 + 650 + 500 = 2 426 у.о.

Вартість пакету послуг з Work and Travel включає:

1) оформлення документів і всі інформаційні матеріали;

2) тестування рівня володіння англійською;

3) підготовка документів для отримання форми DS-2019;

4) реєстрація в системі SEVIS;

5) перевірка самостійно знайденої вакансії;

6) допомога при написанні CV і CL;

7) запис на співбесіду для отримання візи J1 в посольстві США;

8) бронювання та оформлення авіаквитка зі знижкою 50 у.о.;

9) орієнтаційний семінар перед вильотом в США;

10) постійна підтримка на Україні і в США;

11) особиста консультація з повернення податків сплачених у США представником американської компанії;

Послуга підбору вакансій включає:

1) участь у всіх ярмарках вакансій (більш ніж 3 у сезон);

2) вибір вакансій за списками, які постійно оновлюються;

3) вибір вакансій по інтерактивної on-line карті (потрібна реєстрація);

4) вибір вакансій серед пропозицій 11 партнерів по всіх штатах США;

5) надання детального Job Profile та відгуків студентів;

6) професійна консультація по вибору місця роботи;

7) заміна вакансії в разі її скасування роботодавцем;

8) можливість вибору дати початку програми;

9) можливість підбору вакансій для груп студентів.

Головна мета менеджера ЗЕД – докласти усіх зусиль, щоб знизити собівартість туристичної послуги. Переважно в сфері покупки авіа квитків, тобто менеджер повинен працювати з авіакомпаніями, які пропонують найвигідніші тарифи, але, враховуючи і якість обслуговування, щоб не втратити здобутих клієнтів. Не треба також забувати про ціну обираючи гідів-перекладачів і при організації екскурсійно-розважальних програм. Менеджер, який добре володіє тонкощами своє професії, вміє знизити собівартість продукції, не нашкодивши репутації своє компанії зможе значно підвищити доход фірми.

Ціна туристичної путівки більше собівартості на величину прибутку туристичної фірми. Прибуток закладається в ціну турпродукта, встановлюється туристочною фірмою у відсотках до собівартості витрат (від 5 до 40 %, залежить від попиту).

На освітньо туристичну програму „Work and Travel USA” норма прибутку становить 10 %. Тобто остаточна ціна буде складати:

Ціна = Собівартість послуги + Прибуток (2.2) [2]

Ціна = 2 426 + 2 426 * 10 % = 2 668,6 (у.о.)

На даний час основна частина потоку туристів купує туристичні пакети у роздріб. Але можлива і оптова ціна поїздки для групи (не менш ніж 5 осіб). При цьому зазвичай надається знижка для масової оптової операції – до 10%, Також можуть робитися додаткові знижки повторним клієнтам.

Для зменшення фактору сезонності фірма також періодично проводить акційні знижки (наприклад у зимку). І при зменшені попиту також пропонує знижки до 15 % з метою реклами.

На вартість путівки також впливає кількість пропонованих послуг. Туристові можуть бути надані або певні види послуг з його вибору, або повний комплекс послуг.

Клієнтові повідомляється паушальна (загальна) ціна туристичної подорожі без розбиття її на окремі види послуг. При розрахунку вартості туру фірма включає в неї окрім вартості туристичних послуг, власні витрати на утримання апарату фірми, витрати на рекламу, податки, а також певний прибуток. Не дивлячись на це, загальна вартість туру для окремого туриста обходиться нижчою, ніж при індивідуальній поїздці без допомоги турфірми з аналогічним комплектом і рівнем послуг.

До того ж ім’я фірми підвищує можливість отримання візи, зменшує ризик шахрайства.


Досвід ЗЕД в туристичному бізнесі

Таблиця 2.4

Географія збуту продукції підприємства

Країни 2007 р. 2008 р. 2009 р.
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
Сполученні штати Америки 6 480,554 45,1 7 540,622 44,7 12 427,23 42,4
Великобританія 1 796,163 12,5 2 058,067 12,2 3 663,688 12,5
Канада 1 408,191 9,8 1 535,115 9,1 3 194,736 10,9
Греція 1 207,021 8,4 1 467,638 8,7 2 491,308 8,5
Мальта 502,9255 3,5 573,5596 3,4 879,285 3
Франція 1 034,59 7,2 1 282,074 7,6 2 374,07 8,1
Німеччина 1 638,1 11,4 2 041,197 12,1 3 634,378 12,4
Швейцарія 301,7553 2,1 371,1268 2,2 644,809 2,2
Всього 14 369,30 100 16 869,40 100 29 309,50 100

Основним напрямком туристичних подорожей, які надає фірми «Колізей» є Сполучені штати Америки. Також не рідко користуються популярністю напрямки в Великобританію і Канаду.

Так як ТОВ «Колізей» в основному займається освітнім туризмом, популярність візитів до цих країн можна пояснити тим, що навчання в них вважається найкращім, подорож до цих країн дає можливість вивчити або покращити знання англійської мови, яка є однією з основних в світі, пройти практику в країнах з найсильнішою економікою світу, побачити світ і добре відпочити.

Рідше фірма пропонує тури на Мальту, в Грецію і в Швейцарію, причиною чого є висока вартість путівки.

Але цим переліком країн фірма «Колізей» не обмежується, вона постійно працює над збільшенням різноманітності послуг та напрямків.


Особливості діяльності менеджера ЗЕД

На посаду менеджера ЗЕД в ТОВ «Колізей» призначаються особи, що мають вищу освіту в сфері туризму або менеджменту, із стажем роботи не менше 1 року, віком від 22 років. У своїй діяльності менеджер по зовнішньоекономічних зв'язках керується: Нормативними правовими актами, регулюючими зовнішньоекономічну і господарську діяльність суб'єктів господарювання; Методичними, нормативними і іншими керівними матеріалами з питань організації зовнішньоекономічної діяльності; Статутом підприємства; Наказами і розпорядженнями директора підприємства; Справжньою посадовою інструкцією.

Функції менеджера:

1. Встановлення ділових контактів між покупцями і продавцями товарів.

2. Забезпечення виконання умов, передбачених укладеними угодами.

3. Надання комерційних послуг.

4. Оформлення документації.

5. Контроль виконання договорів з іноземними партнерами, в т.ч. з туроператорами;

6. Контроль виконання договорів з клієнтами;

7. Мотивація робітників;

8. Планування стратегічне і тактичне;

9. Пошук та аналіз інформації;

10. Аналіз зовнішнього середовища діяльності фірми та розробка методів підвищення ефективності діяльності;

11. Організація встановлення ділових зв'язків, вирішення питань кооперації з підприємствами і фірмами-партнерами;

12. та інші.

Відповідно до функцій у менеджера є посадові обов'язки:

1. Брати участь в роботі по встановленню необхідних ділових контактів між покупцями і продавцями послуг, а також наданню різних комерційних послуг.

2. Сприяти покупці і продажу групових турів і турів по системі «все включено».

3. Забезпечувати належне оформлення договорів, що укладаються, і контрактів, інших необхідних документів, зокрема страхових документів.

4. Організовувати надання транспортних засобів і забезпечення виконання інших умов, передбачених укладеними угодами, договорами і контрактами.

5. Готувати для директора підприємства інформацію з усіх питань зовнішньоекономічних зв'язків.

Менеджер зовнішньоекономічних зв'язків повинен знати:

1. нормативні правові акти, методичні й інші керівні матеріали зовнішньоекономічної діяльності;

2. напрями й перспективи економічного, технічного й соціального розвитку галузі і підприємства;

3. порядок й умови укладання й виконання договорів;

4. методи аналізу й синтезу, збору, обробки і передачі інформації;

5. номенклатуру й асортимент продукції, що випускається підприємством;

6. економіку, основи технології, організацію виробництва, праці і управління;

7. досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств в області організації і вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності;

8. прийоми, методи ведення переговорів і спілкування з людьми;

9. маркетинг;

10. основи етики і психології;

11. основи трудового законодавства;

12. правила і норми охорони праці, техніка безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Стилі менеджменту ТОВ «Колізей»:

В ТОВ «Колізей» переважає демократичний стиль управління.

За критеріями участі виконавців в управлінні – співпричетний стиль, тобто співробітники беруть участь в тій чи іншій мірі у прийнятті рішень.

За переважним критерієм функцій управління – управління через інновацію (розробка інновації – як керівне завдання).

Стиль за критеріями переважної орієнтації – слабке управління – немає тиску на співробітників, немає турботи про них, також слабка турбота про рішення задач менеджменту. Корисна віддача мала.

Методи менеджменту, які використовує керівник ВАТ «Колізей»:

Організаційно-правові, тобто, які визначають основні межі роботи: напрямок діяльності фірми, її організаційно-правову форму, умови функціонування, структуру організації, а також регламентують права та відповідальність персоналу і багато чого іншого.

А також соціально-психологічні методи, а саме створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі і поважних (довірчих) відносин між керівником і підлеглими.

Менеджери фірми працюють ефективно і докладають усіх зусиль, щоб не втратити свого клієнта. Менеджери фірми заздалегідь обумовлюють з клієнтом початок маршруту, ретельно інформують його про ціни, особливості країни і її культури, також детально описують умови мешкання, надають інформацію про готелі, маршрути й інші особливості обраного туру, ознайомлюють клієнта з буклетами та рекламними проспектами. Менеджери ТОВ «Колізей» працюють з клієнтами безпосередньо. За згодою, клієнт повинен зробити передоплату або ж сплатити путівку цілком. Щоб здійснити заказ споживач повинен заплатити за поїздку фіксовану ціну. Оплату необхідно внести до певного терміну, який указується в договорі.

У розробці, уявленні і споживанні туристських послуг беруть участь наступні суб'єкти: турист, роздрібний продавець – турагент, оптовий продавець і виготівник туру – тур оператор, контрагенти тур оператора – підприємства і компанії, надаючи і виконуючі певні послуги з розміщення, харчування, транспортування, страхування, екскурсійні послуги, послуги, пов'язані з оформленням віз, закордонних паспортів, бронюванням і покупкою квитків, та інші, що входять до складу туру. Допускається поєднання одним суб'єктом, що здійснює розробку, виконання і надання туристських послуг, декілька з перерахованих функцій. Продавці і контрагенти несуть перед туристами відповідальність за якість і безпеку туристичних послуг, що надаються ними.

Витрати на менеджера фірми становлять 30 000 грн. В той час, як кожен менеджер приносить підприємству в середньому 200 000 грн. в рік

Номенклатура справ менеджера ТОВ «Колізей»:

1. опис процесів, форм і методів обслуговування туристів;

2. договори з клієнтами;

3. договори з фірмами-партнерами;

4. гарантії;

5. вхідна кореспонденція;

6. вихідна кореспонденція;

7. реєстрація заявок;

8. накази та розпорядження;

9. вхідні претензії;

10. вихідні по претензіях;

11. рахунки та рахунки-фактури;

12. вхідна кореспонденція по авіаквитках;

13. вихідна кореспонденція по авіаквитках;

14. договори технічної служби;

15. реєстрація відвідуваності співробітників;

16. інструкції по роботі із програмами.

Таблиця 2.5

Хронометражний лист робочего дня директора запорожської філії ТОВ «Колізей» на 12.04.10

Час Тривалість (хв.) Дія Місце З ким
1 10:05 5 прихід на робоче місце робоче місце
2 10:10 7 підготовка та організація робочого місця робоче місце
3 10:17 13 отримання і сортування документів робоче місце від співробітників
4 10:30 10 робоча розмова робоче місце із співробітниками
5 10:40 10 перегляд електронної пошти робоче місце
6 10:50 5 перевірка курсу валют робоче місце
7 10:55 15 робоча розмова по телефону робоче місце з керівництвом
8 11:10 15 розмова по телефону робоче місце з клієнтами
9 11:25 7 перерва в роботі
10 11:32 8 розмова по телефону робоче місце з клієнтами
11 11:40 10 робоча розмова робоче місце із співробітниками
12 11:50 15 прийом відвідувачів робоче місце з клієнтами
13 12:05 7 оформлення договору робоче місце з клієнтами
14 12:12 5 перевірка договору робоче місце
15 12:17 10 робоча розмова робоче місце із співробітниками
16 12:27 17 прийом відвідувачів робоче місце з клієнтами
17 12:44 15 робоча розмова по телефону робоче місце з керівництвом
18 12:59 10 прийом відвідувачів робоче місце з клієнтами
19 13:09 32 обідня перерва
20 13:41 10 робоча розмова по телефону робоче місце з партнерами
21 13:51 20 робота з документами робоче місце
22 14:11 10 переїзд до банку в дорозі
23 14:21 17 ділова зустріч Банк з робітниками банку
24 14:38 7 Переїзд в дорозі
25 14:44 20 ділова зустріч офіс партнерів з партнерами
26 15:04 7 Переїзд в дорозі
27 15:11 5 повернення на робоче місце робоче місце
28 15:16 10 робоча розмова робоче місце із співробітниками
29 15:26 7 прийом відвідувачів робоче місце із клієнтами
30 15:33 10 перерва в роботі
31 15:43 15 прийом відвідувачів робоче місце з клієнтами
32 15:58 7 оформлення договору робоче місце з клієнтами
33 16:05 5 перевірка договору і документів робоче місце
34 16:10 10 робота з документами робоче місце
35 16:20 10 перерва в роботі
36 16:30 10 робоча розмова робоче місце із співробітниками
37 16:40 10 робоча розмова по телефону робоче місце з партнерами
38 16:50 7 пошук документів робоче місце
39 16:57 23 складання звіту робоче місце
40 17:20 10 робоче листування по електронній пошті робоче місце з керівництвом
41 17:30 20 прийом відвідувачів робоче місце з клієнтами
42 17:50 10 перерва в роботі
43 18:00 10 робоча розмова по телефону робоче місце з клієнтами
44 18:10 7 робоча розмова по телефону робоче місце з партнерами
45 18:17 8 робоча розмова робоче місце із співробітниками
46 18:25 5 робоча розмова по телефону робоче місце з партнерами
47 18:30 7 робоча розмова робоче місце із співробітниками
48 18:37 8 перевірка документів робоче місце
49 18:45 10 підпис документів робоче місце
50 18:50 5 робоча розмова робоче місце із співробітниками
51 18:55 5 відхід з робочого місця робоче місце
52 19:00 закінчення робочого дня робоче місце

Таблиця 2.6

Функції менеджера

Функція Дія Всього хвилин %
Контроль 11, 14, 28, 33, 48, 50 43 8,43
Невластиві обов’язки 1, 2, 27,51 22 4,31
Чисті втрати 9, 30, 35, 38, 42 44 8,63
Перехід, переїзд, пересування 22, 24, 26 24 4,71
Планування 0,00
Органицація праці 4, 15, 20, 47 37 7,25
Мотивація 36 10 1,96
Отримання інструкцій 7 15 2,94
Отримання інформації та її аналіз 3, 5, 6, 40, 45 46 9,02
Процесс коммуникаций 8, 10, 17, 25, 37, 43, 44, 46 90 17,65
Укладання договорів, робота з документами 13, 21, 32 34, 49 54 10,59
Прийом відвідувачів 12, 16, 18, 29, 31, 41 84 16,47
Облік і звітність 39 23 4,51
Фінансова діяльність 23 17 3,33
Всього: 510 100

Для виявлення резервів підвищення ефективності праці і нераціональних витрат робочого часу була проведена фотографія робочого часу директора запорізького філіалу фірми ТОВ «Колізей», яка проводилась в період середнього навантаження.

Дослідження показали, що основний робочий час витрачається на процес спілкування з клієнтами і партнерами. З них 17,65% телефоних переговорів і 16,47% спілкування з клієнтами безпосередньо. Велика частина робочого дня також йде на роботу з документами, укладання договорів (10,59%).

Важливою функцією менеджера також є робота з інформацією (9,02%), яку він отримує від своїх співробітників і керівництва безпосередньо, через інтернет або по телефону.

Позитивною рисою менеджера також є те, що значну частку його часу займає контроль (8,43%) і організація праці (7,25%). Дані показники говорять про те, що на фірмі немає занадто жорсткого тиску на працівників фірми, але при цьому менеджер не пускає роботу на самоплив.

До слабких сторін менеджера можна віднести відсутність функції планування. Добре запланований день, може стати більш плідним.

Також незважаючи на те, що перерви в роботі не перевищують 10 хвилин, в сумі вони становлять 8,63% або 44 хвилини в день. І 22 хвилини 4,31% від загальної суми робочого часу займають невластиві обов'язки. Усунути ці втрати, звичайно ж – неможливо, але потрібно працювати над їх скороченням.

Морально мотивація співробітників до роботи слабка, тільки 1,96%.

В цілому можна зробити висновок, що менеджер свою роботу виконує добре, зауваження до його роботи не значні.


Ефективність туристичного бізнесу

Таблиця 2.7

SWOT- аналіз на прикладі ТОВ «Колізей»

Сильні сторони компанії Можливості підприємства

1. фірма «Колізей» була однією з перших комерційних фірм в Україні, яка запропонувала оригінальні програми навчального туризму закордоном;

2. фірма має добре налагодженні стосунки і гарну репутацію з консульствами інших країн;

3. у фірмі працюють кваліфіковані кадри — кожний співробітник має вищу освіту;

4. велику увагу керівництво фірми приділяє роботі маркетингового відділу, дослідження якого допомагають знаходити потенційних покупців;

5. фірма забезпечена рекламними каталогами, тарифними буклетами, має рекламу на радіо і регулярно проводить семінари.

1. покращення сервісу та скорочення часу на обслуговування;

2. інтеграція з підприємствами, які надають суміжні послуги та отримання великих знижок;

3. додаткове навчання та система мотивації робітників фірми;

4. обслуговування додаткових груп споживачів;

5. розширення продуктової лінії з метою задоволення потреб більшої кількості клієнтів;

6. благодушність і заспокоєння конкурентів;

7. покращення якості турів за рахунок удосконалення програми маршруту, оформлення в’їзних документів.

Слабкі сторони компанії Загрози для бізнесу

1. у фірми «Колізей» вузька продуктова лінія (тільки навчання), у той час як багато інших туристичні фірми пропонують також подорожі з метою відпочинку.

2. недостатня увага приділяється навчанню та розвитку персоналу фірми.

3. слабка мотивація робітників.

4. непропорціональний розподіл обов’язків, занадто велика навантаження на головний офіс фірми і незначна на її філіали;

5. значний вплив фактору сезонності на прибуток;

6. недостатня кількість фінансових ресурсів.

1.постійний ріст кількості фірм-конкурентів. У зв’язку з цим ТОВ «Колізей» має шукати нові шляхи залучення клієнтів, що веде до додаткових витрат;

2.зниження темпів зростання ринку;

3.несприятливі зміни в обмінних курсах валют;

4.спад в економіці;

5.протекціоністські заходи, що вживаються владою іноземних держав.

В ході аналізу ТОВ «Колізей» було виявлено ряд зовнішніх загроз, які негативно впливають на економічний стан підприємства. Сильний вплив на фірму мала економічна криза, яка призвела до несприятливих змін у курсі валют, що викликало різке збільшення собівартості послуг. Зниження темпів зростання ринку стало результатом зменшення попиту на туристичні послуги. Протекціоністські заходи інших країн також ускладнюють роботу фірми. І найважливішою проблемою стала складність отримати старих та привернути уваги нових клієнтів через постійний ріст кількості конкурентів.

До зовнішніх загроз додаються і внутрішні слабкості над зменшенням або усуненням, яких фірма має постійно працювати. Важливою проблемою є якість роботи персоналу, яка сильно залежить від правильного навчання і розвитку робітників фірми та їх мотивації, як моральної так і матеріальної.

Одним із факторів боротьби з конкуренцією також є розмаїття послуг і напрямків, які пропонує туристична фірма. Великий вибір послуг може також усунути проблему сезонності прибутку.

Разом з тим фірма «Колізей» є однієї з лідируючих фірм у даній галузі, менеджери фірми – висококваліфіковані працівники, які мають великий досвід роботи. Тому, якщо керівництво вчасно вживе заходів щодо усунення слабких сторін фірми і щодо з'явившихся загроз з боку зовнішнього середовища, використовуючи при цьому всі свої ресурси і можливості, ТОВ «Колізей» продовжить своє ефективне функціонування і залишиться конкурентоспроможним.

Безумовно, в будь-якому випадку для отримання повної картини про діяльність підприємства і в кінцевому рахунку його конкурентоспроможності необхідно використовувати і традиційні методи фінансового аналізу, що дають інформацію про динаміку узагальнюючих показників. І тим не менш, саме SWOT-аналіз дозволяє виявити наявні або ймовірні проблеми підприємства, розробити дерево цілей для антикризового управління та сформулювати сценарій розвитку підприємства на планований період з метою запобігання або виведення організації з кризи.

Безумовно існує ряд фундаментальних ризиків, які впливають на діяльність ТОВ „Колізей”, але згідно зі загальної суми впливу ризиків у 2007 році і зменшенням цього показника в 2009 році можна зробити висновок, що підприємство працює над усуненням або зменшенням ступеню впливу ризику.

Нажаль серйозне збільшення рівня ризику відбувається через всесвітню економічну кризу, це позначається на рості ризику коливання курсу валют, нестабільності цін, нестабільності банківської системи, а звідси і проблеми з отриманням кредитів.

Також сильний вплив на економіку підприємства має держава, яка на жаль не має розвиненого комплексу заходів для підтримки туристичного бізнесу, має слабкий апарат боротьби з бюрократією, високий рівень тінізації економіки і має багато несумісностей діючого законодавства з законодавством інших країн.

Одним з найважливіших видів ризику є організаційні, тому що підприємство має можливість впливати на їх рівень за допомогою якісного менеджменту. Так, ризик неякісного виконання договору зменшився в 2009 році порівняно з 2007 роком, тому що за ці роки роботи менеджери фірми структурували свою роботу, виправили деякі помилки, впровадили нові послуги, налагодили систему маркетингу, постійно працюють з перевіреними партнерами для зменшення собівартості на послуги.

Тільки за рахунок якісно поставленої роботи менеджменту, довголітнього досвіду роботи ТОВ «Колізей» на ринку туристичних послуг стає можливою стійка конкурентоспроможність перед іншими фірмами, які займаються освітньо туристичною діяльністю.

Науково-технічна сфера поступово розвивається. Менеджери фірми постійно працюють над впровадженням нових засобів, які допомагають зекономити на витратах, працюють над покращенням якості обслуговування, постійно розвивають зручну комунікаційну систему між відділами та з клієнтами фірми.

Приладдя та устаткування потребує модернізації, також фірмі потрібна більш новітня електронна база даних, її поповнення і підтримка. Але все це не обходить увагу керівництва фірми і планується усунути недоліки у майбутньому.

Щоб вибрати правильну стратегію розвитку фірми треба знати які зовнішні фактори впливають на фірму і в якому ступені. Для наочності впливу цих зовнішніх факторів на економічний стан підприємства в магістерській роботі було використано метод парних порівнянь на основі багатовимірного шкалування. Було проранжовано 12 найважливіших зовнішніх факторів.

Найважливішим з цих факторів для фірми є наявність попиту на її послуги. Без попиту підприємство просто не зможе існувати, тому керівництво ТОВ «Колізей» повинно найбільшу увагу приділяти розвитку маркетингової системи, проводи постійні акції, щоб зацікавити більше клієнтів. На другому місті за рангом стоїть якість підготовки кадрів на ринку праці. Так як основною діяльністю фірми ТОВ «Колізей» є освітній туризм, який є новітнім різновидом туризму, керівництво фірми має зауважити, що основну підготовку кадрів фірмі потрібно проводити самостійно, тому підприємству потрібно розробити власну ефективну систему підготовки кадрів.

Освітній туризм сьогодні є дуже популярним бізнесом, тому важливе значення для підприємства має боротьба з конкурентами. За рахунок покращення якості сервісу, максимального зниження цін.

Сильний вплив на ТОВ «Колізей» мала всесвітня криза, яка стала причиною незручності одержання кредитів у комерційних банках, вплинула на курс валют від якого залежить рівень цін на послуги підприємств з якими співпрацює фірма, а звідси подорожчання послуг, які надає ТОВ «Колізей», а великий рівень безробіття в країні сильно зменшив рівень попиту на туристичні послуги.

Треба зауважити також, що в нашій державі не розроблено сильного комплексу підтримки туристичного бізнесу. Консульства інших країн також не відкриті до співпраці з українською державою, що дуже ускладнює роботу в цьому бізнесі.


Висновки

ТОВ „Колізей” є крупним підприємством з 10-річним досвідом роботи на туристичному ринку. На сьогоднішній день одними з пріоритетних напрямків компанії є освіта та відпочинок за кордоном.

Підприємство широко займається зовнішньоекономічною діяльністю на правах турагенту, співпрацюючи з туроператорами всього світу.

Основним напрямком туристичних подорожей, які надає фірми «Колізей» є Сполучені штати Америки. Не рідко користуються популярністю напрямки в Великобританію і Канаду. Також фірма пропонує тури в Ірландію, на Мальту, у Швейцарію, Іспанію, Францію, Німеччину, Австрію і Грецію.

Фірма працює ефективно. Про це свідчать високий рівень рентабельності, постійний ріст валового доходу та високі показники рівня виробництва підприємства.

Робочий склад підприємства також зростає разом з виробничою площею, з’являються нові філіали підприємства.

Але все ж таки деякий вплив на підприємство в 2009 році мали нестабільний економічний стан в нашій країні і за кордоном, різкий рівень інфляції, коливання курсу валют, низький попит на туристичні послуги.

Підприємство має функціонально-лінійний тип організаційної структури управління. Найвищим органом управління фірмою є генеральний директор фірми, якому підпорядковуються його заступник, начальники відділів і директори філіалів.

В ході аналізу ТОВ «Колізей» було виявлено, що менеджери фірми працюють ефективно, виконуючи всі свої функції і обов’язки, чисті втрати часу не значні.

Але є деякі зауваження щодо слабкої мотивації робітників, недостатньої модернізації та оснащення приладдя і устаткування, недостатньої розвиненості спектру послуг.

В процесі роботи менеджер користується такою номенклатурою справ, як: договори з клієнтами і фірмами-партнерами; вхідна і вихідна кореспонденція; реєстрація заявок; накази та розпорядження рахунки та рахунки-фактури; реєстраційні документи; інструкції та інше.

Найбільше часу менеджер витрачає на функції коммунікації (по телефону і безпосередньо). Велика частина робочого дня також йде на роботу з документами, укладання договорів роботу з інформацією, яку він отримує від своїх співробітників і керівництва безпосередньо, через інтернет або по телефону.

Існує ряд фундаментальних ризиків, які впливають на діяльність ТОВ „Колізей”, але згідно зі загальної суми впливу ризиків у 2007 році і зменшенням цього показника в 2009 році можна зробити висновок, що підприємство працює над усуненням або зменшенням ступеню впливу ризику.

Серйозне збільшення рівня ризику відбувається через всесвітню економічну кризу, це позначається на рості ризику коливання курсу валют, нестабільності цін, нестабільності банківської системи, а звідси і проблеми з отриманням кредитів.

Також сильний вплив на економіку підприємства має держава, яка на жаль не має розвиненого комплексу заходів для підтримки туристичного бізнесу, має слабкий апарат боротьби з бюрократією, високий рівень тінізації економіки і має багато несумісностей діючого законодавства з законодавством інших країн.

Разом з тим фірма «Колізей» є однієї з лідируючих фірм у даній галузі, менеджери фірми – висококваліфіковані працівники, які мають великий досвід роботи. Тому, якщо керівництво вчасно вживе заходів щодо усунення слабких сторін фірми і щодо боротьби з з'явившимися загрозами з боку зовнішнього середовища, використовуючи при цьому всі свої ресурси і можливості, ТОВ «Колізей» продовжить своє ефективне функціонування і залишиться конкурентоспроможним.

Список літератури

1. Программы обмена [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.studentland.ua

2. Полюга Ю.Б. Разработка тура и ценообразование в туризме. [Электронный ресурс] / Ю.Б. Полюга // Библиотека туризма. – 21 апреля 2008 – Режим доступа: http:// www.turbooks.ru/stati/1turoperejjting/343-razrabotka-tura-i-cenoobrazovanie-v.html

3. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словар / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева [Электронный ресурс] – Режим доступа: slovari.yandex.ru/dict/economic

4. Финансовый словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа: dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/

Таблиця 2.8

Система фундаментальних ризиків, які впливають на діяльність ТОВ „Колізей”

Види ризиків Якісне значення риску Доля Оцінка за 2007 рік Оцінка за 2009 рік Оцінка за 2011 рік
бал сума бал сума бал сума
Економічні 1. Умови одержання кредитів

1-легкість одержання

10-складні умови одержання кредиту

0,04 6 0,24 8 0,32 7 0,28
2. Ціноутворення вартості продукції

1-наявність пільг

10-відсутність

0,07 6 0,42 5 0,35 5 0,35
3. Податкові зобов’язання

1-відсутність боргів

10-наявність

0,06 2 0,12 2 0,12 3 0,18
4. Рівень виплат на заробітну плату і продуктивність праці

1-високий рівень

10-низький

0,03 6 0,18 7 0,21 6 0,18
5. Курс валют

1-незначний рівень коливання

10-велика рівень коливання

0,05 3 0,15 6 0,3 7 0,35
Політичні 1. Підтримка туристичної галузі українською державою

1-розвинений комплекс заходів

10-слабкий

0,04 6 0,24 6 0,24 5 0,2
2. Репутація фірми в консульствами інших країн

1-довіра з боку консульства

10-слабкий рівень довіри

0,06 3 0,18 2 0,12 1 0,06
3. Ступінь розвитку бюрократії

1-великий

10-незначний

0,03 4 0,12 4 0,12 4 0,12
4. Слабка гармонізація діючего законадавства з законодавством інших країн

1-ефективна політика

10-неефективна

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15
5. Тінізація економіки

1-висока

10-низька

0,03 4 0,12 4 0,12 4 0,12
Організаційні 1. Якість виконання договорів

1-висока

10-низька

0,07 4 0,28 2 0,14 2 0,14
2. Боротьба з конкурентами на зовнішньому ринку

1-наявність дійсної програми розвитку

10-відсутність

0,06 8 0,48 5 0,3 6 0,36
5. Впровадження нових послуг або розширення вибору туристичних напрямків.

1-розширення послуг

10-відсутність дій

0,06 8 0,48 5 0,3 4 0,24
4. Налагодження стосунків з потенційним покупцем 1-наявність заходів покращення стосунків 10-відсутність 0,07 7 0,49 6 0,42 5 0,35
5. Співпраця з іншими підприємствами для зменьшення собівартості на послуги

1-наявність пільгових умов

10-відсутність

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15
Науково-технічні 1. Модернізація приладдя та устаткування

1-наявність певних заходів

10-відсутність

0,02 9 0,18 9 0,18 6 0,12
2. Формування новітньої електронної бази даних, її поповнення і підтримка. 1-впровадження заходів 10-відсутність будь-яких дій 0,04 9 0,36 9 0,36 6 0,24
3. Впровадження нових засобів, які допомагають зекономити на витратах

1-зменьшення витрат

10-збільшення

0,05 7 0,35 6 0,3 5 0,25
4. Покращення якості обслуговування 1-впровадення заходів покращуючих якість обслуговування 10-відсутність таких заходів 0,07 7 0,49 4 0,28 3 0,21
5. Ефективність організації коммунікації

1-активний розвиток

10-відсутність дій

0,05 5 0,25 3 0,15 2 0,1
Всього: 1 5,43 4,63 4,63

Таблиця 2.9

Зовнішні фактори, які впливають на механізм управління ЗЕД туристичним бізнесом

Завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Множення по строках

W

Значення

Ступінь впливу фактору Ранг
1 Наявність попиту 1 6 5 5 6 3 5 6 4 4 1/3 5 2160000,0 3,3718 21,69 1
2 Курс валют 1/6 1 2 1/5 1/6 1/6 3 6 1/5 2 1/4 1/5 0,00066667 0,5436 3,50 11
3 Рівень цін на послуги підприємств з якими співпрацює фірма 1/5 1/2 1 5 1/5 4 1/2 5 2 2 1/4 4 4,00000000 1,1224 7,22 6
4 Тінізація економіки 1/5 5 1/5 1 1/5 1/5 6 4 1/5 1/5 1/5 2 0,00307200 0,6174 3,97 10
5 Конкуренція 1/6 6 5 5 1 4 1/5 5 3 2 1/2 4 1200,00000 1,8055 11,61 3
6 Відкритість до співпраці консульств інших країн 1/3 6 1/4 5 1/4 1 1/4 6 5 4 1/2 1/6 1,56250000 1,0378 6,68 7
7 Рівень безробіття 1/5 1/3 2 1/6 5 4 1 6 4 3 1/2 1/3 5,33333333 1,1496 7,40 5
8 Рівень корупції 1/6 1/6 1/5 1/4 1/5 1/6 1/6 1 1/5 1/5 1/5 1/6 0,00000001 0,2154 1,39 12
9 Оподаткування 1/4 5 1/2 5 1/3 1/5 1/4 5 1 1/2 1/4 1/3 0,01085069 0,6859 4,41 8
10 Рівень державної підтримки туристичних фірм 1/4 1/2 1/2 5 1/2 1/4 1/3 5 2 1 1/4 1/4 0,00813802 0,6696 4,31 9
11 Якість підготовки кадрів на ринку праці 3 4 4 5 2 2 2 5 4 4 1 3 460800,000 2,9645 19,07 2
12 Можливість одержання кредитів 1/5 5 1/4 1/2 1/4 6 3 6 3 4 1/3 1 40,5000000 1,3613 8,76 4
Разом 15,55 100
еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту