Книга: Англійська граматика в таблицях

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Вступ 3

Особливості граматичної будови англійської мови як порівняти з українською мовою

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

1. Порядок слів у простому поширеному реченні

2. Морфологічні визначники позиції

3. Конверсія і порядок слів у реченні

4. Двоскладні та односкладні речення

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

1. Складносурядні речення. Сполучники сурядності. Складнопідрядні речення. Сполучники підрядності

2. Сполучникові слова

3. Безсполучникове поєднання головного і підрядного речення

4. Речення із внесенням

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

1. Словосполучення та закономірності його перекладу

Дієслівне словосполучення

1. Дієслово

1.1. Ознаки дієслова

1.2. Правильні та неправильні дієслова

1.3. Найбільш уживані неправильні дієслова

Предикативне словосполучення

1. Простий дієслівний присудок

1.1. Допоміжні дієслова

1.2. Видо-часові форми простого дієслівного присудка

1.3. Особливості перекладу видо-часових форм англійського простого дієслівного присудка в порівнянні з українським присудком

1.4. Видо-часові форми присудка та обставинні слова

1.5. Місце обставинних слів у реченні

1.6. Особливості перекладу простого дієслівного присудка в Passive Voice

1.7. Деякі труднощі при перекладі присудка в Passive Voice

2. Модальний присудок

2.1. Модальні дієслова

2.2. Засоби вираження часових відношень в модальному присудку

2.3. Модальні дієслова can, may, must та їх еквіваленти

2.4. Переклад модального присудка з різними формами інфінітива

2.5. Переклад модального присудка із запереченням not

2.6. Багатозначність дієслова to have

2.7. Багатозначність дієслова to be

2.8. Багатозначність форми used

2.9. Переклад модальних словосполучень had better, would rather, would sooner

3. Складений дієслівний присудок

4. Складений іменний присудок

4.1. Дієслова-зв’язки

5. Фразеологічний присудок

Деякі особливості вживання форм присудка в підрядних реченнях

1. Правило узгодження часів (Sequence of Tenses)

2. Видо-часові форми присудка в підрядних реченнях умови та часу

Наказовий спосіб дієслова

1. Багатозначність дієслова to do

Умовний спосіб дієслова

1.1. Форми умовного способу англійського дієслова

1.2. Засоби вираження уявності та нереальності події в англійському реченні

1.3. Переклад дієслів у формі умовного способу

1.4. Труднощі перекладу англійського присудка у формі умовного способу

1.5. Багатозначність дієслова would

1.6. Багатозначність дієслова should

Словосполучення з неособовими формами дієслова

1. Неособові форми дієслова

2. Функції неособових форм у реченні

3. Переклад простих неособових форм дієслова: Infinitive (to V0), Gerund (Ving ), Participle I (Ving ), Participle II

(V3 /Ved ),

3.1. Багатозначність форми to V0

3.2. Багатозначність форми Ving

3.3. Багатозначність форми Ved

4. Звороти з неособовими формами

4.1. Зворот Nominative with the Infinitive

4.2. Зворот Objective with the Infinitive (Participle I, Participle II)

4.3. Зворот for + Infinitive

4.4. Зворот Complexes with the Gerund

4.5. Зворот Absolute Nominative Complex

Іменне словосполучення

1. Склад та функція іменного словосполучення у реченні

2. Порядок слів в іменному словосполученні

3. Переклад іменного словосполучення

1. Іменник

1.1. Ознаки іменника

1.2. Вираження відмінкових відношень англійського іменника в порівнянні з українським іменником

1.3. Визначники іменника

2. Займенник

2.1. Особові, присвійні, зворотні займенники

2.2. Займенники some, any, no та їх похідні

2.3. Вказівні займенники

2.4. Займенники many, much, few, little

2.5. Означальні займенники all, another, both, each, every, either,neither, other

2.6. Питальні та відносні займенники

2.7. Багатозначність слова it

2.8. Багатозначність слова one

3. Прикметник

3.1. Ознаки прикметника та його ступені порівняння

3.2. Місце прикметника у реченні

3.3. Порівняльні конструкції з прикметником

3.4. Слова, які виражають ступінь якості

3.5. Переклад прикметників, які по формі співпадають з прислівниками

4. Прийменник

4.1. Значення, структура та місце прийменника у реченні

4.2. Загальне значення простих прийменників

4.3. Багатозначність прийменників

4.4. Дієслова та прикметники, які вимагають після себе вживання прийменників

4.5. Стійкі прийменникові словосполучення

4.6. Складені прийменники

4.7. Прийменники, які за формою співпадають з прислівни-ками

Переклад англійських заперечних речень

Інверсія — непрямий порядок слів у реченні Література

Одне із завдань курсу іноземної мови у вузі — навчити студентів читати іноземну літературу за спеціальністю. Даний посібник являє собою практичний курс граматики для читання англійської наукової літератури.

Ідея першорядності граматики при навчанні читанню іншомовної літератури була висунута Л. В. Щербою, котрий вважав, що точність розуміння тексту повинна спиратися на знання структури мови, тому що «… той, хто шукає у словнику або граматиці будівельні елементи мови, не може самостійно читати книжки» (20). Саме завдяки граматиці мовні елементи поєднуються в осмислене ціле.

В учбовому процесі оволодіння структурою мови (граматичною будовою і лексико-граматичними елементами) — це, перш за все, оволодіння структурою простого речення, оскільки усі інші одиниці тексту виступають як видозміна простого речення, або як поєднання кількох простих. Тобто, навчитися швидко читати англійський текст — означає навчитися автоматично розпізнавати структуру англійського простого речення за формальними ознаками, на базі котрих студент повинен робити висновки про функції і, отже, про значення мовних елементів. Такий хід думки: від форми → до функції → до значення є основним при читанні тексту і за цим принципом будується навчання пасивній граматиці у поданому посібнику.

Відомий мовознавець, засновник теорії формальних мов, як розділу математичної логіки, А. Н. Хомський своїми працями довів, що усі мови мають спільний корінь, а їх граматики — універсальні в своїй основі. Суть мови універсальна для усіх. Вивчення англійської мови — це лише початок…

Посібник призначений для студентів, аспірантів, учнів старших класів та осіб, які бажають систематизувати знання з граматики англійської мови та скласти міжнародні іспити формату TOEFL.

Автор висловлює глибоку подяку рецензентам — професору кафедри граматики КГЛУ Л. Ф. Омельченко, професору, зав. кафедри іноземних мов КНУБА Т. І. Петровій, доц. Н. М. Шкляєвій.

Автор також висловлює щиру подяку З. А. Шевченко, вчителю української мови та О. І. Колягіній за допомогу при підготовці посібника до друку.

Методичні рекомендації

Посібник розраховано на 70 годин аудиторної роботи (із розрахунку 45 хв на кожній парі). Усі теми посібника мають однакову будову: інформація, таблиця, вправи, практика перекладу.

1. Інформація, що завжди передує таблиці, являє собою узагальнене пояснення граматичного явища. 2. Таблиця ілюструє та конкретизує граматичне явище, наочно подаючи його ознаки та розкриваючи характер їх вживання у реченні. Графи таблиці — це засіб узагальнення граматичної теми, а ознаки, набрані в таблиці жирним шрифтом, входять в «кістяк» пасивної граматики і вживаються в подальшому матеріалі посібника. Тому вони підлягають обов’язковому завчанню. 3. Вправи після таблиці побудовані на матеріалі шкільного лексичного мінімума і являють собою приклади вживання у реченні поданих в таблиці формальних ознак.

4. Практика перекладу включає в себе Завдання, ціллю яких є формування навичок граматичного аналізу та перекладу речень, вибраних з оригінальної економічної літератури.

Послідовність роботи над темою

І. Прочитайте інформацію

ІІ. Уважно продивіться таблицю, звертаючи увагу на її графи, виділені ознаки, приклади вживання ознак у реченні або словосполученні.

ІІІ. Прочитайте завдання до кожної вправи та точно виконайте їх, користуючись таблицею.

IV. Виконайте завдання розділу «Практика перекладу», беручи до уваги формальні ознаки, які допомагають орієнтуватися в англійському реченні (простому, складносурядному, складнопідрядному).

Особливості граматичної будови англійської мови як порівняти з українською мовою Речення, як мінімальна мовна одиниця, являє собою не просту сукупність слів, а структуру, в якій всі слова зв’язані між собою. Засоби зв’язку, до яких відносяться порядок слів, форми слів (закінчення), службові слова, пунктуація, існують в кожній мові і визначають її граматичну будову. Для того щоб зрозуміти значення граматики для вивчення мови, порівняємо дві фрази, що демонструють, яку інформацію можуть одержати: читач, який володіє граматичним ладом мови, проте йому не відоме жодне із слів речення; та читач, який не володіє граматикою, проте знає всі слова речення;

а) Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка[20]; б) Fathers father children

Фраза «а», яка складена із «квазі-слів», не викликає труднощів для розуміння загального смислу, оскільки всі слова мають граматичні закінчення, що вказують на рід, число, відмінок, час та якість, і це дозволяє поставити питання до кожного слова, визначаючи його функцію в реченні: хто? що робить? з ким? з чим? Англійське речення «б» складається з трьох слів, значення яких відоме, однак зрозуміти його смисл, перекласти його україн-

ською мовою неможливо, не знаючи правила порядку слів у простому англійському реченні. Згідно з цим правилом слово, яке займає перше граматичне місце в реченні — підмет (відповідає на питання хто? що?); слово, яке займає друге граматичне місце і стоїть після підмета — присудок (відповідає на питання що робить? що з ним роблять? ); слово, яке займає третє граматичне місце і стоїть після присудка — додаток (відповідає на питання непрямих відмінків: кому? чому? кого? що?

ким? чим? про кого, про що ?). Поставивши відповідні питання до слів, ми без труднощів перекладемо речення «б»:

хто?

що робить?

про кого?

Fathers

father

children

Батьки

піклуються

про дітей

Майже повна відсутність закінчень в англійській мові призводить до того, що основними засобами зв’язку в ній виступають порядок слів і службові частини мови, тоді як в українській мові зв’язок слів здійснюється, головним чином, граматичними закінченнями (численні відмінкові закінчення іменників, закінчення особи, числа й роду дієслів, закінчення відмінків, роду й числа прикметникових слів).

Вправа 1. Розташуйте слова кожного речення за поданою схемою і перекладіть речення української мовою.

Підмет (хто? що?)

Присудок (що робить?)

Додаток

1. Referees time runners. 2. Wishes father thoughts. 3. Sometimes cats mother tigers. 4. Dogs tree cats. 5. Ann never faces problems. 6. The bank pensions everyone.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

1. ПОРЯДОК СЛІВ

У ПРОСТОМУ ПОШИРЕНОМУ РЕЧЕННІ

Речення — це граматично оформлене, осмислене сполучення слів, яке висловлює певну думку про факти дійсності. Кожне речення має свою граматичну основу, виражену головними членами речення: підметом та присудком. Другорядні члени речен- ня — додаток, обставина та означення — поширюють речення. Підмет, присудок і додаток в англійському реченні складають «кістяк» речення і займають суворо фіксований порядок відносно один одного. Інші члени речення — означення і обставини — оформлюють підмет, присудок, додаток і розміщуються в реченні відповідно своєї функції.

В англійському реченні перестановка підмета і додатка відносно присудка неприпустима, тому що вона веде не лише до граматичного, але й смислового спотворення речення.

Таблиця 1

Схема 1. Порядок слів у простому поширеному реченні

Вправа 2. Перекладіть речення англійською мовою, розташовуючи подані в дужках слова згідно з правилом порядку слів у реченні.

1. В університеті навчаються десять тисяч студентів (study, ten thousand students, at the University). 2. Цю книжку я читав декілька днів тому (a few days, ago, read, I, this book). 3. Я її ніколи раніше не бачив (her, I, before, have never seen). 4. Я учора з великим інтересом прочитав цю статтю в бібліотеці (this article, yesterday, in the library, with great interest, I, read). 5. Цей журнал прислав мені мій брат в січні (sent, in January, this magazine, my brother, me). 6. Ножі та виделки поклали на стіл дівчата (knives and forks, on the table, the girls, set). 7. Яйце знесла курка (has laid, a hen, an egg). 8. Мені про це хтось уже говорив (about it, me, somebody, has already told).

2. Морфологічні визначники позиції

Закріплення позиції за членами речення привело до явища, яке в сучасній англійській мові називається: морфологічні визначники позиції, завдяки котрим можна визначити функцію і перекласти не лише багатозначні слова, але й ті слова, які вживаються в реченні у невластивій їм функції.

Визначниками позиції можуть бути всі ознаки, характерні для будь-якої самостійної частини мови: суфікси, закінчення, службові слова.

Таблиця 2

Приклади

Визначники позиції

Don’t dear Edgar me! — Не називай мене «Любий Едгаре»!

don’t … me

I yessed all his questions — Я відповів «так» на усі його запитання

I … Ved

After we had finished all the «Do you remembers?» there was not anything to say — Після того, як ми закінчили усі «А ти пам’ятаєш ?», більше нічого було сказати

all the … Ns

3. Конверсія і порядок слів у реченні

В англійській мові дуже поширене явище, коли одне і те ж слово (словоформа) виступає різними частинами мови, а отже виконує функції різних членів речення. Таке явище називається конверсією, яка є засобом збагачення словникового складу англійської мови. Перекласти таке слово, тобто визначити, якою частиною мови воно виступає, допомагає правило порядку слів у реченні.

Таблиця 3

Члени речення

Приклади

Переклад

Умовні скорочення у словнику

Підмет

The doctor’s round

begins

at nine

Обхід лікаря починається о 9 годині

round (n )

Присудок

You

must round

the building

Ви повинні обійти навколо будинку

round (v )

Означення

The table

was round

Стіл був круглий

round (adj )

Обставина

They

were sitting

round а table

Вони сиділи навколо стола

round

(prep )

Вправа 3. Згідно з правилом порядку слів визначіть функцію виділеного слова у реченні та знайдіть його переклад у словнику. Перекладіть речення українською мовою.

1. The book | has | a considerable run. 2. His book | is out. 3. They | live | out of town. 4. The team’s out match | will be | in London. 5. He | was outed | in the first round. 6. They | went | to the wrong station. 7. Don’t wrong | her! 8. This rule | is a must. 9. You | must come | in time. 10. We | dust | our rooms once a week. 11. His mistakes | spring | from his carelessness. 12. They | always | yes | all the teacher’s questions.

4. Двоскладні та односкладні речення

Особливістю англійської мови є те, що просте речення завжди являє собою двочленну граматичну структуру, яка складається з підмета та присудка. Такі речення називаються двоскладними. Винятком виступають односкладні речення, які характерні для усного мовлення — це формули ввічливості (Good bye! ); окличні речення (Attention! ); дієслова-речення у наказовому способі (Stand up! ); речення-ствердження та речення-заперечення (Yes. No. ). Необхідність дотримуватися двочленності призводить до того, що в англійському реченні широко вживаються слова-замінники підмета (формальний підмет ): it, one; допоміжні та модальні дієслова замість усього присудка (формальний присудок).

Двоскладні англійські речення з замінниками (формальним підметом і формальним присудком) перекладаються українськими односкладними реченнями, які називаються неозначено-особовими, узагальненоособовими та безособовими реченнями.

Таблиця 4

Двоскладне речення

Односкладне речення

Підмет + присудок

Формальний підмет + присудок

Підмет + формальний присудок

Підмет

Присудок

He is reading

Він читає

It is winter — Зима

It is cold — Холодно

It is interesting — Цікаво

One must do (one’s duty) — Необхідно (виконувати свій обов’язок)

(Must he read?)

Yes, he must — Так

(Іs he reading?)

Yes, he is — Так

(Does he study?)

Yes, he does — Так.

Attention ! — Увага!

Read ! —

Читайте !

Splendid ! — Чудово !

Вправа 4. Перекладіть українські неозначено-особові та безособові речення англійськими двоскладними реченнями, користуючись словами, поданими у колонці праворуч.

1. В цій кімнаті тепло 1. room, is, this, it, warm, in 2. Ще зовсім світло 2. it, still, is, quite light

3. Сьогодні холодно? 3. cold, today, it, is?

4. Зараз сьома година 4. is, o’clock, seven, it

5. Важко говорити іноземною 5. difficult, is, it, without misмовою без помилок takes to speak a foreign lan-

guage

6. Звідси далеко до вокзалу 6. far, to the station, is, it, from here

7. Приємно плавати у морі 7. to swim, it, in, pleasant, sea,

the, is

8. Зараз ранок 8. is, morning, it, now

9. Неможливо говорити про це 9. to speak, about, it, impossi-

ble, is, it

10. Треба виконувати свій обо-10. one’s, do, must, one, duty в’язок

11. Коли не знаєш граматики, 11. makes, one, when, one, робиш багато помилок does not know, grammar, mis-

takes, many

12. Це можна знайти в довід- 12. can, in the handbook, one, нику find, it

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

1. Складносурядні речення. Сполучники сурядності.

Складнопідрядні речення.

Сполучники підрядності.

Прості речення поєднуються і утворюють складносурядні та складнопідрядні речення. Складносурядним називається речення, частини якого синтаксично рівноправні і поєднуються між собою сполучниками сурядності, які з’єднують як речення, так і словосполучення та слова.

Cкладнопідрядним називається складне речення, одна частина якого залежить від іншої та поєднується з нею сполучниками підрядності або сполучниковими словами, які з’єднують лише речення. Незалежна частина складнопідрядного речення називається головним реченням, а залежна — підрядним. Підрядне речення виконує функцію одного із членів головного речення, у зв’язку з чим воно може бути підметовим (підмет головного речення), присудковим (присудок головного речення), додатковим (додаток головного речення), означальним (означення головного речення) та обставинним (обставина головного речення).

Тип підрядного речення залежить від сполучника, який поєднує головне і підрядне речення.

Таблиця 5

Значення сполучника

Сполучники сурядності

Приклади

[єднальні (і)]

andсполучники

and — i, а as well as — як … так і both … and — як … так і neither …nor — ні … ні not only … but also — не лише … але і …

Both my brother and I enjoy reading.

Як моєму братові, так і мені подобається читати.

Закінчення табл. 5

Значення сполучника

Сполучники сурядності

Приклади

[розділові (чи)]

orспослучники

or — чи

either … or — чи … чи

Either the letter did not reach him, or he was busy to answer it. Чи лист не дійшов до нього, чи він був зайнятий, щоб відповісти

[протиставні (але)] butсполучники

but — але nevertheless — проте still — проте, однак while — в той час як yet — однак, проте

He likes my dress but I don’t.

Йому подобається моя сукня, а мені ні

Таблиця 6

Значення сполучника

Сполучники підрядності

Приклади

[з’ясувальні (що, чи)] that — сполучники

that — що if

чи whether

I don’t know if I’ll come Я не знаю, чи прийду

[часу (коли)] when — сполучники

after — після того як as — коли; в той час як as soon as — як тільки before — до того як since — з того часу як till — поки; до until — поки не when — коли

while — в той час як; поки

They went home after they had finished the work

Вони пішли додому, після того як закінчили роботу

[місця (де)] where — сполучники

where — де

Here is the house where we lived

Ось будинок, де ми жили

[причини (тому що)] because — сполучники

as — оскільки because тому що since — оскільки

We decided to leave because the party was boring

Ми вирішили піти, тому що вечірка була нудною

Закінчення табл. 6

Значення сполучника

Сполучники підрядності

Приклади

[мети (для того щоб)] in order that — сполучники

in order that (to) для того щоб

lest — щоб … не so that — щоб that — щоб

He stood aside so that she could pass

Він відійшов, щоб вона змогла пройти

[умови (якщо)] if —

сполучники

if якщо provided — якщо unless — якщо … не

If I have money I’ll buy a new car

Якщо у мене будуть гроші, я куплю нову машину

[допустовості

(хоч)] though — сполучники

although — хоч even if — навіть якщо, even though — хоч

though — хоч

Though I was in the same class I never knew him very well

Хоч я був в тому ж класі, я не знав його добре

[порівняння

(як)] as — сполучники

as — як

as … as — такий … як as if (as though) — неначе than ніж

He looked as if he had run ten miles

Він виглядав так, наче він пробіг десять миль

[причини та наслідку (бо)] for — сполучники

for — бо, тому що so — так що thus — таким чином therefore — тому, отже

We can’t go for it is raining.

Ми не можемо йти, бо іде дощ

2. Сполучникові слова

Сполучникові слова за своєю формою та значенням співпадають з займенниками та прислівниками, але відрізняються від них за своєю функцією: вони поєднують головне і з’ясувальне речення. Дуже часто перед сполучниковими словами стоять прийменники (in which в якому; by whom — ким та ін .)

Сполучникові слова, на відміну від сполучників підрядності, виконують функцію одного з членів підрядного речення:

He told us who would read

Він сказав нам, хто буде читати

Таблиця 7

Сполучникові слова

Приклади

what — який which — який who — хто whom — кого whose — чий

what has happened which of them is Tom who wrote the letter whom you are waiting for

I know whose book it is Я знаю,

що трапилось хто з них Том хто написав листа кого ви очікуєте чия це книжка

how — як

how we can get there

як ми можемо діс- татись туди

where — де

where he lives

де він живе

why — чому

why you are late

чому ви спізнилися

Вправа 5.

а) Випишіть і перекладіть сполучники, які можуть поєднувати речення, словосполучення і слова (сполучники

сурядності).

б) Випишіть сполучники та сполучникові слова, які поєднують лише речення (сполучники підрядності).

what; if; that; but; or; whether; as if; provided; yet; so that; although; since; because; than; or; as; after; in order that (to); either … or; both … and; lest; how; why; though; which; who; neither … nor.

Вправа 6. Розташуйте сполучники за їх значенням:

1) i 4) якщо 7) хоч 10) чи

2) але 5) тому що 8) для того щоб 11) коли

3) бо 6) чим 9) що

since; both … and; nevertheless; thus; in order that; because; lest; whether; before; so that; but; as if; unless; provided; although; as though; therefore; thus; not only … but; either … or; for; as soon as; than; that.

Вправа 7. Поєднайте між собою частини складних речень відповідними сполучниками. Перекладіть речення українською мовою. (Зверніть увагу на те, що дія, виражена формою дієслова had V 3, завжди передує іншій дії)

сполучники часу (коли)

1. they had dressed; they went to the dinner-party. 2. they talked; they had dined. 3. we lived here; the war had ended.

сполучники місця (де)

1. they rested; they stopped. 2. she put the book; the book usually lies. 3. we came to the house; he lived in. 4. I put the necklace in the drawer; I always keep the necklace.

сполучники умови (якщо)

1. he will go with us; we ask him. 2. all will be well; she arrives in time. 3. I shall buy the dictionary; I have money.

сполучники мети (для того щоб)

1. speak louder; I could hear you. 2. he stood aside; she passed.

3. I shall explain it again; you can understand it better.

сполучники причини (тому що)

1. it is late; I can’t stay any longer. 2. he ran fast; I could not overtake him. 3. she did it; she understood it. 4.

everything was settled; he had paid money.

сполучники порівняння (як)

1. the time flew; a minute passed. 2. she patted the dog; it was her own dog. 3. he looked at her; he saw her for the first time.

3. Безсполучникове поєднання головного і підрядного речення В англійських складнопідрядних з’ясувальних реченнях поширене явище безсполучникового поєднання головного і підрядного речення, коли сполучникові слова: that — що, what — який, who — хто, whom — кого, whose — чий, how — як, where — де, why — чому випускаються (крім тих випадків, коли сполучникові слова виконують функцію члена підрядного речення).

Ознакою безсполучникового поєднання речень виступає незвичний збіг двох іменних словосполучень, або іменного словосполучення з займенником.

Оскільки в українській мові такого явища немає, англійське безсполучникове речення перекладається українським реченням з сполучником.

Таблиця 8

Приклади

Речення, в якому можливе безсполучникове поєднання головної

і підрядної частини

Речення, в якому неможливе безсполучникове поєднання головної

і підрядної частини

whom

1)I know the man you are waiting for — Я знаю людину, яку ви очікуєте

I know whom you are waiting for (додаток) — Я знаю, кого ви очікуєте

where

2)I know the house he lives (in) — Я знаю дім, де він живе

I know where | he lives (додаток) — Я знаю, де він живе

Вправа 8. Поставте випущені сполучникові слова в складнопідрядних реченнях. Перекладіть речення українською мовою.

1. This is an answer no one expected. 2. I have bought the book he spoke about. 3. The subject I like best is philosophy. 4. Here is the house we lived in. 5. She used every argument she knew. 6. I saw you at the moment you wеre getting into the bus. 7. There was such a thunderstorm we had ever heard before. 8. He phoned me the day he arrived. 9. We went to see the house the great man lived.

4. Речення із внесенням

У реченні можуть вживатися незалежні елементи, які ні граматично, ні за смислом не зв’язані з членами речення — вони лише надають додаткову характеристику всьому реченню. Це — вставні слова, словосполучення та речення, які звичайно виділяються комами і можуть стояти як на початку, так і в середині або в кінці речення.

Таблиця 9

Слова

Словосполучення

І. Модальні слова

maybe — можливо, мабуть perhaps — можливо probably — певно, можливо possibly — можливо

II. Прислівникові слова

finally — зрештою firstly — по-перше however — однак moreover — крім того otherwise — інакше secondly — по-друге therefore — отже thus — таким чином

І. Прийменникові словосполучення

after all — кінець-кінцем, зрештою at least — принаймні

as a rule — звичайно, як правилоas noted above — як вказано вище as a matter of fact — насправді beyound doubt — без сумніву by the way — між іншим for example

наприклад

for instance in fact — фактично in general — взагалі in my view — на мій погляд in short — коротше кажучи in other words — іншими словами in turn — в свою чергу on the contrary — навпаки on the one hand — з одного боку on the other hand — з іншого боку what is more likely — що більш вірогідно

ІІ. Словосполучення з інфінітивом,

to begin with — для початку to put it briefly — коротше кажучи to tell the truth — по правді кажучи to say nothing of — не кажучи про to sum up — взагалі, підсумовуючи so to say — так би мовити not to mention — не кажучи про to generalize — взагалі to illustrate — наприклад

Вправа 9. Складіть англо-українські пари слів, які мають еквівалентні значення.

1) secondly; 2) perhaps; 3) however; 4) otherwise; 5) finally; 6) thus; 7) therefore; 8) by the way; 9) as a matter of fact; 10) at least; 11) to say nothing of; 12) in turn; 13) in fact; 14) in short; 15) on the one hand; 16) as a rule; 17) in other words; 18) to sum up; 19) to generalize; 20) on the contrary; 21) for instance.

1) інакше; 2) між іншим; 3) не кажучи про; 4) з одного боку; 5) навпаки; 6) по-друге; 7) однак; 8) таким чином; 9) насправді; 10) принаймні; 11) фактично; 12) звичайно; 13) можливо; 14) наприклад; 15) підсумовуючи; 16) взагалі; 17) коротше кажучи; 18) зрештою; 19) отже; 20) в свою чергу; 21) іншими словами.

Вправа 10. Перекладіть речення із внесенням українською мовою.

1. You can, at least, find out why she is often late for classes. 2. Maybe they will come soon. 3. After all, he can help you. 4.Frankly speaking, I have no idea of his plans. 5. I have been invited to their wedding, but, as a matter of fact, I don’t know what to wear at it. 6. I shall not be long, perhaps. 7. It is cold in winter here, as a rule. 8. What, after all, did five minutes matter? 9. «Three Men in a Boat (to say nothing of the dog)».

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

1. Словосполучення та закономірності його перекладу

Слова служать матеріалом для побудови речень. Розташовані певним чином у реченні, вони передають думки, почуття, враження. Від того, як поєднуються слова, залежить зміст вислову. Наприклад, ряд поданих нижче слів не являє собою речення, тому що тут відсутній граматичний зв’язок слів : Сім білий троянда стояти на стіл у скляний голубий ваза моя сестра. Не можна вважати реченням ряд слів, граматично зв’язаних між собою, але без смислового зв’язку : Водянистий котик | тече | у гіпотенузу.

Отже, слова у реченні повинні поєднуватися як граматично, так і за смислом, утворюючи різні словосполучення. Найбільш уживаними вважаються іменні тадієслівні словосполучення, смислове значення в яких виражається повнозначними частинами мови (дієсловом, іменником, прикметником, числівником, займенником), а граматичне значення виражається службовими частинами мови (артиклями, прийменниками, службовими дієсловами).

Назва словосполучення, а отже, його оформлення та закономірності перекладу, залежать від ядра словосполучення. Для іменного словосполучення— це іменник, а для дієслівного словосполучення — це дієслово.

Кожний тип словосполучення (іменне чи дієслівне) утворюється за допомогою своїх засобів зв’язку, до його складу входять ті повнозначні частини мови, які характерні саме для нього. Службові частини мови — артикль, прийменник, службові дієслова, як засоби зв’язку, — завжди стоять на початку словосполучення, граматично зв’язані з його ядром і являють собою ознаки границь словосполучення, які автоматично сприймаються при зрілому читанні.

Правила перекладу іменного та дієслівного словосполучення відрізняються один від одного.

При перекладі англійського іменного словосполучення найбільш суттєвим є встановлення зв’язків між словами, які входять до нього, та послідовність їх передачі українською мовою.

2 3 4 1

his old school friend

1424 434 (хто ?)

(чий? який?)

(його старий шкільний товариш)

1 3 4 5 2

with his old school friend

(зі своїм старим шкільним товаришем) Для перекладу дієслівного словосполучення найбільш важливим є встановлення першого елемента словосполучення (службові, модальні дієслова, дієслова-зв’язки) та знаходження останнього слова словосполучення (дієсловаядра, іменної частини, частини фразеологічного присудка, частини звороту).

is writing — пише (табл. 15)

can write — може писати (табл. 20) is a student — (є) студент (табл. 30)

is known to study — відомо, що (він) навчається (стор. 86)

ДІЄСЛІВНЕ

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Дієслівні словосполучення займають найбільш важливе місце у структурі англійської мови, тому що за кількістю форм та граматичних значень дієслово, як ядро дієслівного словосполучення, посідає перше місце у граматиці сучасної англійської мови.

В залежності від форми дієслова дієслівні словосполучення розподіляються на дві великі групи: предикативні словосполучення (дієслівні словосполучення з ядром-дієсловом в особовій формі) та неособові дієслівні словосполучення (словосполучення, ядро яких виражене однією з неособових форм).

Ознаками двох типів дієслівних словосполучень служать службові дієслова, форми деяких неправильних дієслів та закінчення.

1. Дієслово

1.1. Ознаки дієслова

Таблиця 10

Форми

дієслова

Граматичні ознаки дієслова

Закінчення

Службові дієслова — абсолютні ознаки дієслівного словосполучення

Неправильні дієслова

Суфікси

s

es

– ed

ing

частка to

am

is

are was were have has

had

shall

will should would do does did

must can could may might ought to need (not) used to dare

І група

(cut–cut–cut )

II група

(bring–brought– brought )

ІІІ група *

(write–wrote– written )

ate

en

ify

ize

to be been being to have having

works

studies worked working to work

were taken must take to be taken being taken

He wrote a letter

A letter written by him

calculate widen specify specialize

Примітка. * Дієслова ІІІ групи виступають абсолютними ознаками особової чи неособової форми дієслова

Вправа 11. Знайдіть дієслова за суфіксами та перекладіть їх українською мовою.

achievement; specialize; largely; strengthen; compensate; evidence; characterize; commence; specify; complement; complicate; convenient; indicate; useless; amplify; realize; calculate; structure; operate; maintenance; junction; unify; identify; identification; widen

Вправа 12. За ознаками, поданими у таблиці 9, знайдіть та випишіть у дві колонки: словосполучення з дієсловом у особовій формі та словосполучення з дієсловом у неособовій формі.

being eaten, having left, am buying, is held, can be taken, need not pay, has found, been done, to have been done, having written, being spoken, to be met, to have kept, might have read, should shut, had told, have been building, may think, shall run, shall have made, might grow, need not come, being taken, used to go.

1.2. Правильні та неправильні дієслова

За способом утворення форм минулого часу (Past Indefinite та Past Participle) англійські дієслова розподіляються на дві неоднакові групи: правильні (більшість дієслів) та неправильні.

Правильні дієслова утворюють форми Past Indefinite (V2 ) та Past Participle (V3 ) за допомогою закінчення –ed, яке додається до основи дієслова:

Таблиця 11

V (cловарна форма)

V2 (Past Indefinite)

V 3

(Past Participle)**

close

closed

closed

study

studied *

studied

Примітка: *(літера «у » у середні слова перетворюється на «і ») ** Назви Past Participle та Participle II — синоніми.

Неправильні дієслова утворюють форми Past Indefinite та Past Participle за допомогою чергування літер у корені слова, або зовсім не змінюють своєї форми. За формою неправильні дієслова умовно поділяються на три групи:

І група: V0= V2 = V3 cut-cut-cut (всі форми співпадають).

ІІ група: V0≠ V2 = V3 bring-brought-brought (форми V2, V3 співпадають). ІІІ група: V0≠ V2 ≠V3 write-wrote-written (всі форми різні).

Лише дієслова ІІІ групи можуть бути абсолютними ознаками присудка у реченні, вираженого дієсловом в

Past Indefinite (V2 ).

1.3. Найбільш уживані неправильні дієслова

І група V0= V2 = V3

1. bet — bet — bet — битись об заклад

2. cost — cost — cost — коштувати

3. cast — cast — cast — кидати

4. let — let — let — дозволяти

5. put — put — put — класти

6. set — set — set — установлювати

7. shut — shut — shut — закривати

8. spread — spread — spread — розстилати

ІІ група V0V2 = V3

1. bring — brought — brought — приносити

2. build — built — built — будувати

3. buy — bought — bought — купувати

4. deal — dealt — dealt — мати справу

5. feed — fed — fed — харчувати(ся)

6. fight — fought — fought — боротися

7. find — found — found — знаходити

8. get — got — got — одержувати

9. have — had — had — мати

10. hold — held — held — тримати

11. keep — kept — kept — тримати, зберігати

12. lay — laid — laid — класти

13. lead — led — led — вести

14. learn — learnt — learnt (learned) — вчити, вивчати

15. leave — left — left — залишати

16. lend — lent — lent — позичати

17. lose — lost — lost — губити, втрачати

18. make — made — made — робити

19. meet — met — met — зустрічати

20. pay — paid — paid — платити

21. read — read — read — читати

22. say — said — said — казати

23. sell — sold — sold — продавати

24. send — sent — sent — посилати

25. sit — sat — sat — сидіти

26. sleep — slept — slept — спати

27. stand — stood — stood — стояти

28. teach — taught — taught — навчати

29. tell — told — told — казати

30. think — thought — thought — думати

31. understand — understood — — розуміти understood

32. win — won — won — перемагати

ІIІ група V0V2V3

1. be — was (were) — been — бути

2. begin — began — begun — починати

3. choose — chose — chosen — вибирати

4. come — cаme — come — приходити

5. do — did — done

— робити

6. draw — drew — drawn

— креслити, малювати

7. drink — drank — drunk

— пити

8. eat — ate — eaten

— їсти

9. fall — fell — fallen

— падати

10. forget — forgot — forgotten

— забувати

11. give — gave — given

— давати

12. go — went — gone

— іти, їхати

13. grow — grew — grown

— рости

14. know — knew — known

— знати

15. mistake — mistook — mistaken

— помилятися

16. rise — rose — risen

— підніматися

17. see — saw — seen

— бачити

18. sing — sang — sung

— співати

19. speak — spoke — spoken

— говорити

20. swim — swam — swum

— плавати

21. take — took — taken

— брати

22. throw — threw — thrown

— кидати

23. write — wrote — written

— писати

Вправа 13. Напишіть дві форми (V2; V3 ) поданих неправильних дієслів:

Група неправильних дієслів

V0

V2

V3

І група

let

let

let

ІІ група

lose

lost

lost

ІІІ група

fall

fell

fallen

cast, hold, meet, know, see, take, forget, come, become, shut, bet, bring, leave, put, pay, write, speak, rise, build, learn, deal, cost,

set, do, make, give, go, lend, read, stand, swim, grow, get.

Вправа 14. Приведіть подані неправильні дієслова до словарної форми та перекладіть їх:

chosen, ran, spoke, took, written, paid, said, drank, grew, became, bought, sold, went, began, did, made, had,

built, taught, understood, knew, been, known.

Вправа 15. Випишіть у дві колонки: а) неправильні дієслова, б) правильні дієслова; запишіть їх у формі Past Indefinite

2 3

(V ), Past Participle (V ).

remove, repeat, say, instruct, bring, find, expect, facilitate, get, distribute, sit, play, draw, hide, clean, climb,

gather, answer, go, forget, recognize, take, press, see, pray, manage, trust, stand, let, set, type, turn, lose, loan, occupy.

ПРЕДИКАТИВНЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Словосполучення із дієсловом-ядром в особовій формі — це завжди присудок, тип якого залежить від того, з якими частинами мови поєднується дієслово.

Якщо дієслово поєднується з іншими дієсловами, то це — дієслівний присудок; якщо воно поєднується з іменником, прикметником, числівником, займенником, то це — іменний присудок.

Таблиця 12

Типи англійського присудка

Дієслово + дієслово

Дієслово + не дієслово (іменник, прикметник, займенник)

дієслово − ядро знаходиться 

у кінці словосполучення і несе  смислове навантаження 

дієслово − ядро стоїть на початку

словосполучення, а смислове 

навантаженяке замикає нясловосполуу тому словічення, 

Простий дієслівний присудок

Модальний присудок

Складений дієслівний присудок

Складений іменний присудок

Фразеологічний присудок

He writes Він пише

He can write Він може писати

He begins to write He begins writing

Він починає писати

He is a student

Він студент

He is clever

Він — розумний

He is seventeen Йому 17 років

The book is mine Книжка — моя

He takes care Він піклується

Табл. 15

Табл. 20

Табл. 29

Табл. 30

Стор. 64

1. Простий дієслівний присудок

Різниця між англійською та українською мовами найбільш проявляється в оформленні простого дієслівного присудка. Це зумовлюється тим, що майже всі зміни українського дієслівного присудка проходять усередині самого слова за рахунок його закінчень та чергувань.

Англійський дієслівний-присудок змінює свою граматичну форму через поєднання допоміжних дієслів з однією із неособових форм смислового дієслова: Participle I (Ving ), Participle II (V3 /Ved ) або основою дієслова (V0)*.

Таблиця 13

Англійський

Український

V 0 * + ing допоміжне дієслово …V

3 ed

…V /V

закінчення, чергування, префікси

He will play

He іs playing

The tune is being played

Він гратиме

Він грає

Мелодію грають

Примітка. *Виняток становлять: Present Indefinite Active (V0, VS ); Past Indefinite

Active (V2 ).

1.1. Допоміжні дієслова

Допоміжні дієслова to be, to have, shall, will, to do входять до складу видо-часових форм англійського простого дієслівного присудка (крім дієслова to do, який бере участь у творенні питальної і заперечної форми дієслова в Present і Past Indefinite Active). Будучи першим елементом присудка, допоміжні дієслова узгоджуються з підметом в особі і числі і змінюються в часі: Present, Past, Future, Future in the Past.

Дієслова to be, to have, to do, shall, will у функції допоміжних дієслів виступають ознаками присудка, і в якості його перших елементів узгоджуються з підметом у особі та числі і ніколи не перекладаються.

Таблиця 14

Особа

Займенник

to be

to have

shall/will

to do

Present

Past

Present

Past

Future

Future in the Past

Present

Past

І

I

am

was

have

had

shall

should

do

did

ІІ

you

are

were

have

had

will

would

do

did

ІІІ

he

she it

is

was

has

had

will

would

does

did

І

we

are

were

have

had

shall

should

do

did

ІІІ

they

are

were

have

had

will

would

do

did

Примітка. Замість обведених займенників, можуть вживатися іменники в однині і в множині:

1) he — my brother ;she — my sister ;it — the University; 2) they — the students.

Вправа 16. Заповніть пропуски відповідною формою допоміжного дієслова.

1. I … drinking milk (were, is, are, am). 2. He … taken the book (were, have, are, has). 3. We … talking (has, is, are, am). 4. It … getting dark (were, have, are, is). 5. She … miss the train (shall, were, are, will). 6. … you work at the plant? (is, does, do, shall). 7. I knew that they … come again (am, has, was, would).


1.2. Видо-часові форми простого дієслівного присудка

Таблиця 15

Past

Present

Future

1 ) Що він робив (зробив) вчора ?*

did…V

2 ) Що він робить звичайно?

V 0 V s

0 0

do...V does...V

3 ) Що він робитиме (зробить) завтра ?**

6 ) Що з ним робитимуть завтра?

ed

4 ) Що з ним робили (зробили) вчора?

ed

5 ) Що з ним роблять звичайно?

7 ) Що він зробив до того часу?

10 ) Що з ним зробили до того часу?

8 ) Що він вже зробив?

11 ) Що з ним вже зробили?

9 ) Що він зробить до того часу?

12 ) Що з ним зроблять до того часу?

13 ) Що він робив в той час?

16 ) Що з ним робили в той час?

14 ) Що він робить зараз?

V ing

being V ed

17 ) Що з ним роблять зараз?

15 ) Що він робитиме в той час?

be V ing

18 ) Що він все ще робив до того часу?

had

been Ving

19 ) Що він все ще робить з того часу?

has

have

been Ving

20 ) Що він все ще робитиме до того часу?

shall

will

have been Ving

Примітка. * Дієслово у формі Past Indefinite Active (V2 ) може перекладатися українським дієсловом доконаного виду (що зробив?) при наявності в реченні обставинних слів типу «вчора».

** Дієслово у формі Future Indefinite Active (shall V0, will V0) може перекладатися українським дієсловом доконаного виду (що зро-

бить?) при наявності в реченні обставинних слів типу «завтра».

ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦІ

Таблиця є засобом, за допомогою якого можна перекласти будь-яку видо-часову форму простого дієслівного присудка як з англійської мови, так і з української мови на англійську.

За структурою таблиця являє собою 12 великих прямокутників, кожний з яких має свою назву:

1) Past Indefinite  PassiveActive; ;

2) Present Indefinite  PassiveActive; ;

3) Future Indefinite  PassiveActive; ;

4) Past Perfect  PassiveActive; ;

5) Present Perfect  PassiveActive; ;

6) Future Perfect  PassiveActive; ;

7) Past Continuous  PassiveActive; ;

8)Present Continuous PassiveActive; ;

9) Future Continuous Active;

10) Past Perfect Continuous Active; 11) Present Perfect Continuous Active; 12) Future Perfect Continuous Active.

Всередині великих прямокутників (крім Past та Present Indefinite Active) розташовані менші прямокутники з «вусиками» вгору та вниз, в яких знаходяться допоміжні дієслова: am, is, are, was, were, have, has, had, shall, will, загальні як для форми Active (вгорі), так і для форми Passive (внизу):

Назва

Таблична форма дієслова

Приклади

V ing

am Ving

is Ving are Ving

am being V3 /Ved is being V3 /Ved

am asking is asking are asking

am being asked is being asked

are being V3 /Ved

are being asked

Крім вказаних допоміжних дієслів у таблиці використовуються неособові форми дієслова to be: be, being, been, а також ряд умовних позначень: V0 — (write, ask ); Vs — (writes, asks ); V2 — (wrote, asked ); V3 /Ved — (written, asked ); Ving — (writing, asking ).

Вгорі і внизу великого прямокутника розташоване питання, на яке відповідає ця видо-часова форма.

Нумерація питань, а отже, і видо-часових форм, іде зліва направо (→) по горизонталі:

1) Що він робив учора? → 2) Що він робить звичайно? →

3) Що він буде робити завтра? і (т.д.)

Наявність як слів, так і умовних позначень свідчить про те, що видо-часова форма дієслова в табличному варіанті являє собою поєднання як змінних, так і постійних величин: постійними є всі допоміжні дієслова (особові форми та неособові форми), а змінними — всі умовні позначення.

Якщо замінити умовні позначення будь-яким смисловим дієсловом (наприклад, дієсловом to ask), тоді таблиця буде являти собою систему всіх видо-часових форм даного дієслова (англійський простий дієслівний присудок має 42 форми).

Видо-часові форми дієслова «to ask»

Таблиця 16

Past

Present

Future

1)

asked 1did … ask 2

2)

ask 3asks 4do … ask 5does … ask 6

3) shall ask will ask

shall be asked will be asked

6)

7

8

14

15

was asked were asked

4)

9

10

am asked is asked are asked

5)

11 12

13

7) had asked

had been asked

10)

16

21

8) have asked has asked

have been asked has been asked

11)

17

18

22

23

9) shall have asked will have asked

shall have been asked will have been asked

12)

19

20

24

25

13) was asking were asking

was being asked were being asked

16)

26

27

33

34

14) am asking is asking are asking

am being asked is being asked are being asked

17)

28

29

30

35

36 37

15)

shall be asking 31will be asking 32

18)

had been asking 38

19) have been asking 39has been asking 40

20)

shall have been asking 41 will have been asking 42

Для того щоб перекласти англійський або український присудок за допомогою таблиці, треба дотримуватися послідовності дій, показаних в поданих нижче алгоритмах.

АЛГОРИТМ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОГО

ПРОСТОГО ДІЄСЛІВНОГО ПРИСУДКА

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

АЛГОРИТМ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОГО

Примітка: *ІІІ форма (V3 ) неправильного дієслова to writewritten.

Вправа 17. Подайте видо-часові форми у табличній формі відповідно до моделі:

is reading →is V ing

1. has paid 2. will be reading 3. has been teaching 4. had seen 5. bought 6. does not grow 7. will bring 8. is drawing

9. has known 10. will have taken 11. had met 12. will be sleeping 13. has been lent 14. is swimming 15. was being written 16. will have been cut 17. had been eating 18. is being translated 19. will be paid 20. costs

Вправа 18. Напишіть дієслова в позначених видо-часових формах (у ІІІ особі однини (he)) та перекладіть їх українською мовою за допомогою таблиці 15.

to say → he says → він каже

1. Present Indefinite Active: to say, to sell, to see, to throw

2. Present Continuous Active: to write, to begin, to eat, to swim

3. Present Perfect Active: to go, to learn, to feed, to bring

4. Present Perfect Continuous Active: to read, to sit, to sleep, to build

5. Past Indefinite Active: to find, to pay, to say

6. Past Continuous Active: to swim, to read, to melt

7. Past Perfect Active: to sell, to sing, to take

8. Past Perfect Continuous Active: to drink, to build, to learn

9. Future Indefinite Active: to meet, to go, to make

10. Future Continuous Active: to eat, to drink, to swim

11. Future Perfect Active: to cut, to shut, to put

12. Future Perfect Continuous Active: to clean, to read, to write

Вправа 19. Перекладіть видо-часові форми дієслів українською мовою за допомогою таблиці 15.

1. is drawing, has been drawn, will draw, will be drawing, will have been drawn, was drawn, draws, is being drawn.

2. has eaten, will be eating, has been eating, had eaten, had been eaten, was eaten, has been eaten.

3. is buying, buys, bought, did not buy, did he buy, has bought, has been bought, will buy, will have been bought.

4. had cut, had been cutting, will have been cutting, has cut, has been cut, was cut, is being cut.

5. gives, is giving, is being given, has been given, will be given, will give, will have given.

6. hide, is hiding, was hiding, had hidden, has hidden, will have been hidden, is being hidden, will be hidden, will hide.

7. has been made, is made, was made, will be made, has made, had made, is making, will be making, has been making, made.

8. had been learning, learnt, was learning, will be learnt, will have learnt, is learning, was being learnt, had learnt, has learnt, will be learning, was being learnt, had learnt, will be learning, learns.

9. do not sell, did he sell, does he sell, is selling, was selling, will sell, will have sold, will have been sold, had sold, has been sold.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Щоб навчитися легко і швидко читати англійський текст, треба навчитися автоматично розпізнавати структуру англійського речення, поділяючи його на словосполучення, фразеологізми (стійкі словосполучення), та незалежні слова за формальними ознаками. Вправи типу «Завдання» мають на меті сформувати навички автоматичного сприймання граматичного субстрату, поєднуючи граматичний аналіз з конкретною лексикою речення.

АЛГОРИТМ ПЕРЕКЛАДУ РЕЧЕННЯ ЗА ФОРМАЛЬНИМИ

ОЗНАКАМИ ЙОГО СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Речення для перекладу:

Renaissance, «a new birth», means the time of the great revival of art and learning which covers the 15th and 16th centuries and marks the transition from medieval to the modern world.

1. Розділіть речення вертикальними рисками на словосполучення та незалежні слова (прислівники, сполучники, частки, внесення), беручи до уваги:

а) граматичні ознаки початку та кінця іменного словосполучення (див. стор. 115);

б) граматичні ознаки початку та кінця дієслівного словосполучення*;

в) стійкі словосполучення (фразеологізми);

Renaissance, | «a new birth», | means | the time | of the great revival | of art and learning | which | covers | the 15th and 16th centuries | and | marks | the transition | from medieval to the modern world.

2. Перепишіть у колонку виділені словосполучення та незалежні слова в тому порядку та з тими розділовими знаками, які були в реченні:

Renaissance, «a new birth», means

the time of the great revival of art and learning

which covers

the 15th and 16th centuries

and

marks

the transition from medieval to the modern world .

3. Перекладіть кожне словосполучення та незалежне слово, як записано у колонці, дотримуючись наступних правил перекладу:

а) іменник або іменне словосполучення без прийменника, яке стоїть на початку речення до присудка — це підмет, який узгоджується з присудком в особі, числі та за смислом — при перекладі відповідає на питання хто? що?

б) іменник або іменне словосполучення з прийменником або без нього, яке стоїть після присудка або після неособової форми — при перекладі відповідає на питання непрямих відмінків;

в) дієслівне словосполучення, перекладається за законами предикативного

словосполучення та словосполучення з неособовими формами дієслова;

г) фразеологічне словосполучення перекладається за допомогою словника,

причому ключовим словом є його останнє слово;

д) незалежні слова ніколи не змінюють свою форму і перекладаються як

подано у словнику.

Renaissance, — Ренесанс,

«a new birth», — «нове народження», means — означає the time — час

of the great revival — великого відродження of art and learning — мистецтва та пізнання which — який covers — охоплює

the 15th and 16th centuries — 15 та 16 століття and — і marks — визначає the transition — перехід

from medieval to the modern world — від середньовічного до сучасного

світу.

4. Перепишіть переклад словосполучень і незалежних слів у лінійній послідовності, як речення:

Ренесанс, «нове народження» означає час великого відродження мистецтва та пізнання, який охоплює 15 та 16 століття і визначає перехід від середньовічного до сучасного світу.

5. Відредагуйте отриманий переклад згідно норм української мови:

Ренесанс, «нове народження», означає час великого відродження мистецтва та пізнання, який охоплює 15 та 16 століття і визначає перехід від середньовіччя до сучасності.

Примітка: *Див. закономірності перекладу дієслівного словосполучення стор. 21;

алгоритм перекладу присудка стор. 33; абсолютні ознаки присудка стор. 85.

Завдання № 1. В кожному реченні знайдіть підмет та присудок, беручи до уваги порядок слів у реченні, явище конверсії та правило протилежних закінчень[1] . Перекладіть речення українською мовою.

1. The system rests on certain traditions.

2. The second postulate flows from the idea that the real real wage — реальна заwages depend on the wage bargains. робітна плата

wage bargain — угода

3. Some scholars place the major blame про заробітну плату

for these conditions on population scholar — вчений growth.

4. Critics argue that the focus* on popu- lation misses the main causes of hunger argue (v) — доводити,

and starvation. сперечатися

5. Specialization and exchange reduce self-sufficiency, and thus they increase exchange (v) — обмінюinterdependence. вати

exchange (n) — обмін self-sufficiency — самодостатність

interdependence — взаємозалежність

Примітка: * focus — фокус (літера s входить до складу слова і не є граматичним закінченням множини іменника

1.3. Особливості перекладу видо-часових форм англійського простого дієслівного присудка в порівнянні з українським присудком

Кожна видо-часова форма англійського дієслова містить вказівку на час дії (Present — теперішній; Past — минулий; Future — майбутній); стан (Active — активний; Passive — пасивний); передування іншій дії чи моменту часу (Perfect — завершеність); продовженість дії (Continuous — незакінченість).

Оскільки в українській мові категорії Perfect та Continuous відсутні, то при перекладі англійського дієслова в одній із цих форм в українському реченні широко використовуються різні обставинні слова і словосполучення, яких у англійському реченні, що перекладається, може й не бути.

Вправа 20 Заповніть пропуски необхідними видо-часовими формами дієслова. Перекладіть речення українською мовою.

1. Where are they? They … trees. They … them since morning. They always … trees in October. They already … several trees this year.

a) plant; b) are planting;

c) have planted; d) have been planting.

2. She … her music lesson now. She usually … her music lessons twice a week.

a) has; b) is having.

3. He … an English book. He … it for three hours. He … one chapter. He … regularly one chapter a day. a) reads; b) is reading; c) has been reading; d) has read.

4. Where is he? He … dinner. He usually … dinner at this time.

a) has; b) is having; c) has been having.

Вправа 21. І. Поєднайте дієслова з колонки А з обставинними словами колонки В та перекладіть речення англійською мовою.

Я перекладаю кожного дня → I translate every day

A B

1. Я перекладаю кожного дня (every day)

Він пише зараз (now)

Вони будують вже дві години (for two hours)

2. Я переклав вже (already)

Він написав вчора (yesterday)

Вони побудували до першого вересня (by the first of September)

3. Я перекладав коли він прийшов (when he came)

Він писав коли-небудь (ever)

Вони будували вже два тижні (for two weeks by the time we arrived)

4. Я перекладу до понеділка (by Monday) Він напише до вашого приїзду (by your arrival)

Вони побудують післязавтра (the day after tomorrow)

5. Я перекладатиму завтра з 6 до 8 годин вечора (from 6 to 8

p.m. tomorrow)

Він писатиме весь вересень (the whole September) Вони будуватимуть вже цілий місяць (the whole month)

Вправа 22. Перекладіть речення англійською мовою за допомогою алгоритму (стр. 34).

1. Зараз я вчу нові слова. 2. Я вчу нові слова завжди перед кожним заняттям. 3. Вчора я вивчив нові слова. 4. Я буду вчити нові слова завтра цілий день. 5. Я вчу нові слова уже 2 години. 6. О п’ятій годині я все ще вчив нові слова. 7. Завтра о другій годині я буду вчити нові слова. 8. Я вже вивчив нові слова. 9. Я вивчу нові слова до шостої години. 10. Я вивчив нові слова до того, як він прийшов. 11. Я вчила нові слова, він перекладав текст. 12. Ми будемо вчити нові слова на наступному уроці.

1.4. Видо-часові форми присудка та обставинні слова

Англійське дієслово поєднується у реченні з обставинними словами (більшість з них виражені прислівниками), які виражають час і умову протікання дії (частотність, тривалість, передування, завершеність, незавершеність дії). На вибір цих слів впливає характер відповідної видо-часової групи:

група Indefinite виражає дію як факт, безвідносно до його результату, а також ряд послідовних дій, які

відбуваються одне за одним; група Perfect виражає дію, завершену до моменту в минулому, теперішньому і майбутньому, що

привела до певного результату;

група Continuous виражає дію як процес, одночасний якому-небудь моменту в теперішньому, минуло-

му, майбутньому впродовж якогось відрізку часу;

група Perfect Continuous підкреслює тривалість дії, яка не залежить від строку (хвилина, декілька

років, тощо).

Обставинні слова служать у реченні допоміжною ознакою* видо-часової форми присудка.

Таблиця 18

Past

Present

Future

yesterday — вчора last — минулий, останній раз

…ago — …тому назад the other day — днями when — коли

often — часто always — завжди seldom — рідко sometimes — інколи usually — звичайно rarely — рідко generally — звичайно, як правило

tomorrow — завтра next — наступний in … days — через … днів the day after tomorrow

— післязавтра

by — до (того часу) before — до того як after — після того як

recently — недавно yet — досі, ще не ever — коли-небудь never — ніколи just — тільки що already — вже this (week) — на цьому тижні today — сьогодні lately — останнім часом

since — з тих пір

by — до (того часу) before — до того як after — після того як

Закінчення табл. 18

while — в той час як then — тоді at (2 o’clock) — о (другій годині) from … till — з … до

during — впродовж all day long весь the whole day день

now — зараз

while — в той час як then — тоді at (2 o’clock) — о (другій годині) from … till — з … до during — впродовж all day long

весь

the whole day день

for — впродовж since — з (другої

години) how long? як довго? since when? з якого часу?

for — впродовж

till now

by now до цього up to now часу

so far now long? як довго? since when? з якого часу? still — все ще

for — впродовж since — з … how long? як довго? since when? з якого часу?

Примітка: *Обставинні слова не є абсолютною ознакою видо-часові форми, а лише допоміжною. Це зумовлюється тим, що деякі з них вживаються з кількома видо-часовими формами дієслова.

Вправа 23. Поєднайте речення з обставинними словами, беручи до уваги видо-часову форму присудка, та перекладіть речення українською мовою.

1. I met him 1. recently

2. She spent her holidays here 2. by six o’clock

3. I had finished my work 3. last June

4. I was cooking an omelette, she was mak-4. while ing a salad

5. He has been learning English 5. when

6. Did you see the travellers? 6. two years ago

7. She has answered the letter 7. for six years

8. He was sleeping 8. all day long

Вправа 24. Поставте дієслова в дужках у відповідній видо-часовій формі, звертаючи увагу на обставинні слова у реченні.

1. You (to pack) our things while I (to make) arrangements over the telephone. 2. As a rule I (to have) ham and eggs for breakfast.

3. The woman who (to speak) with my sister is our neighbour. 4. Your English (to become) better since you started learning it. 5. The librarian will register all the magazines that (to come) by the end of the week. 6. When (to be) you to the Crimea last? 7. I (to wait) for you for twenty minutes. 8. Recently this article (to appear) in the journal.

9. How long you (to work) at it? 10. When you (to lose) your pen? 11. Number 007 (to answer) you yet? 12. It (to snow) steadily the whole night and it still (to snow).

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. В реченнях

1) знайдіть сполучники, перекладіть їх і визначіть тип речення (просте, складносурядне, складнопідрядне);

2) знайдіть присудок та назвіть ознаки, які допомагають його знайти; вкажіть слово, з якого треба починати переклад присудка;

3) знайдіть підмет, беручи до уваги правило порядку слів у реченні, узгодження підмета і присудка, та їх смисловий зв’язок;

4) випишіть підмет і присудок кожного речення і перекладіть їх українською мовою.

1. A reduction in money wages will money wages — грошова usually influence employment in an заробітна плата

indirect fashion. fashion — спосіб манера

2. Incentives are factors that motivate incentive — стимул and influence human behavior.

3. In the United States today, people accept — приймати are willing to accept both currency and currency — валюта гроші checks in exchange for goods and ser-

vices. earn — заробляти

4. Money in these forms did not earn interest — відсотковий

interest. прибуток

Завдання 2. Перекладіть речення, яке поділене на словосполучення та незалежні слова, українською мовою за алгоритмом (стор. 36).

But | the other objection | flows | from our disputing | the assumption | that | the general level | of real wages | is directly determined | by the character | of the wage bargain.|

Завдання 3. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом (стор. 36).

Indeed, many changes have occurred in the US financial system in recent years.

1.5. Місце обставинних слів у реченні

Обставини, виражені прислівниками способу дії (слова з закінченням –ly ) та прислівниками невизначеного часу (always — завжди,often — часто,seldom — рідко,ever — коли-небудь,never — ніколи,just — тільки що,already — уже,yet — ще не,usually — звичайно,sometimes — іноді,still — все ще,soon — незабаром), звичайно стоять перед присудком, якщо він складається із одного слова:

He | easily [2] | translates | English texts

He | often | translates | texts without a dictionary

Якщо присудок складається з кількох слів, то прислівник стоїть після першого допоміжного дієслова:

We | shall readily help | you

We | shall never forget | you

He | is often late | for the lesson

They | have already translated | the text

Вправа 25. Розташуйте прислівники відповідно до їх місця у реченні та перекладіть речення українською мовою.

1. The city came into view (slowly). 2. He was standing close to the door (silently). 3. He snatched the book from her hands (abruptly). 4. He was smiling at them (invitingly). 5. She turned into the road (quickly). 6. The highways are crowded on the weekend (usually).

7. They see many people in the office (always). 8. I have been to New York (never). 9. They come to see us in the evening (often). 10. That has been said before (never). 11. Such things happen (seldom). 12. He has written a letter (just). 13. Have you spoken with him about the problem (ever). 14. When I came they had been studying English (still). 15. She has whitewashed the ceiling (already). 16. My sister has not gone (yet).

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. У кожному реченні

1) визначіть присудок, маючи на увазі, що: а) присудок може бути «розщеплений» прислівником або словосполученням; б) допоміжні дієслова однорідних присудків не повторюються у кожному присудку;

2) знайдіть підмет за узгодженням та смисловим зв’язком з присудком; 3) випишіть підмет і присудок та перекладіть їх українською мовою.

1. The possibility of underemployment underemployment — неequilibrium has been denied by the «clas-повна зайнятість sical» school and demonstrated by робочої сили

Keynes. equilibrium — рівновага

2. The question of the volume of the available — наявний available resources has often been treated descriptively.

3. The pure theory that determines the employment of the available resources has seldom been examined in great detail.

Завдання 2 . Перекладіть речення, яке поділене на словосполучення та незалежні слова, українською мовою за алгоритмом (стор. 36).

But | all this | is entirely in accord | entirely — повністю with pre-Keynesian theory, | al-generally — взагалі, у цілому though | these conclusions | certainly | realize — усвідомлювати had been generally realized | and | sufficiently — достатньо sufficiently emphasized | before the emphasize — надавати особappearance | of the General Theory. ливого значення

Завдання 3 . Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом (стр. 36).

Although markets exist in a command means of production — economy the major means of production are засоби виробництва usually publicly owned.

1.6. Особливості перекладу простого дієслівного присудка в Passive Voice

Дієслово-присудок в Passive Voice складається із двох елементів: допоміжного дієслова to be та Participle II смислового дієслова

to be + V3 /Ved

(причому змінюваною частиною виступає лише елемент , дієслово to be, яке узгоджується з підметом в особі, числі та змінюється у часі)

Англійське дієслово в Passive Voice відповідає на одне з питань таблиці 15 (що з ним роблять ?), яке відрізняється від питання до дієслова в Active Voice (що він робить ?). Це впливає на переклад не лише присудка, але і підмета, який стоїть перед цим присудком: підмет англійського речення передається українським іменником або займенником в одному з непрямих відмінків.

Таблиця 19

Вправа 26. Поставте дієслово в дужках у тій видо-часовій формі, яка відповідає на подане питання, (див. табл.

15).

1. All the dry leaves (to gather) by the gardener by the evening (що з ним зроблять до того часу ?)

2. You (to give) everything they promise (що з тобою будуть робити, зроблять завтра ?)

3. He (to send) a parcel with fruit (що з ним вже зробили ?)

4. She (to forgive) her disloyalty (що з нею зробили вчора ?)

5. Many problems (to touch upon) in this book (що з ними роблять звичайно ?)

6. A new foreign film (to dub) at the studio (що з ним зараз роблять ?)

7. The letter (to post) before you came (що з ним зробили до того часу ?)

Вправа 27. Поставте дієслово to be у тій видо-часовій формі, яка вживається з виділеними обставинними словами. Перекладіть речення українською мовою (див. табл. 17).

1. Our room (to be) papered recently. 2. The house was built in place of the old one that (to be) destroyed before. 3. When I came the last student (to be) examined. 4. All the business letters (to be) answered by tomorrow. 5. The second resolution (to be not) discussed yesterday. 6. No objection to the plan (to be) offered as yet. 7. The work (to be) completed in an hour. 8. The tea (to be) sweetened before I put sugar into it. 9. City traffic (to be) usually regulated by rules. 10. The dress (to be) never put on. 11. (to be) he expected soon? 12. The letter (to be not) typed yet.

Вправа 28. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги особливості перекладу присудка у Passive Voice.

1. The rooms were all done. 2. The patient was put to bed. 3. What was the play called? 4. He is listened to with respect. 5. We had not been given enough time. 6. The price is cut down. 7. The play will be televised.

1.7. Деякі труднощі при перекладі присудка в Passive Voice Існують два випадки, коли англійський присудок у Passive Voice вимагає при перекладі зміни граматичної структури всього речення:

1) якщо присудок у Passive Voice виражений одним із дієслів, поданих у списку 1, тоді переклад необхідно починати з прийменника, який стоїть після дієслова, а все англійське речення передається українським неозначено-особовим реченням:

Дієслова

Приклади

Список 1 to agree upon — домовитись про

to call for — заходити за to do away — покінчити з to deal with — мати справу з to look after — доглядати за to refer to — посилатися на to rely on/upon — покладатися на to think of — думати про

The article | is referred | to На статтю посилаються

2) якщо англійський присудок у Passive Voice виражений одним із дієслів, поданих у списку 2, тоді переклад необхідно починати з прийменника, який вживається після українського дієслова, але відсутній після англійського. Англійське дієслово у Passive Voice передається українським дієсловом у активному стані.

Дієслова

Приклади

Список 2

to affect — впливати на to answer — відповідати на to approach — підійти до to attend — бути присутнім на to consult — консультуватися у, з to join — приєднуватися до

to impress впливати на

to influence

to watch — слідкувати за to follow — йти слідомза

She was watched closely За нею пильно слідкували

Вправа 29. Визначіть, до якого списку входять виділені дієслова. Перекладіть речення українською мовою.

1. He is influenced by other people’s opinion. 2. The man was followed by a dog. 3. The conference was attended by all the students. 4. They were joined by a group of scientists. 5. She was being watched closely.

6. All the questions have been answered.

7. The book was much spoken about. 8. He was offered a cup of coffee. 9. The method was referred to in the

report. 10. The data were relied upon. 11. The terms had been agreed upon before.

12. They will be promised financial support. 13. I was given the necessary information. 14. All the difficulties were done away with. 16. I was rather impressed by what he said. 17. He was never so well looked after. 2. Модальний присудок

Модальний присудок складається із одного з модальних дієслів або модальних слів та інфінітива смислового дієслова без частки to (крім ought to ).

Модальні дієслова є абсолютними ознаками початку присудка

2.1. Модальні дієслова

Модальні дієслова must, can (could), may (might), should, ought to, need (not), would означають не дію, а відношення до дії і передають наказ, пораду, дозвіл, заборону, необхідність, готовність, можливість дії. Вони також можуть виражати оцінку можливості чи імовірності дії. Модальні дієслова не змінюються і мають лише одну форму (крім модальних дієслів: can-could, may-might ).

Система модальних дієслів та модальних відношень у англійській мові не співпадає з аналогічною системою в українській мові і тому для передачі значень англійських модальних дієслів українською мовою використовуються, крім модальних дієслів, слова і словосполучення прислівникового характеру: звичайно, безсумнівно, певно, напевно, може бути, бажано, слід, обов’язково, можливо, невже та ін. Вибір перекладу англійських модальних дієслів залежить від того, яка форма інфінітива стоїть після них, а також від контексту, в якому це модальне дієслово вживається.

Таблиця 21

значення модального дієслова Наказ, порада, дозвіл, заборона, необхідність, можливість,

готовність

Модальні дієслова

значення модального дієслова Оцінка можливості, оцінка імовірності

повинен

You must do it

Ви повинні зробити це

must

need (not)

should

ought to

may

can

would

певно, мабуть

He must be doing it

Він, певно, робить це зараз

(не) бути повинним You need not do it

Ви не повинні робити це

не обов’язково

You need not have done it

Вам необов’язково було робити це

повинен

You should do it

Ви повинні зробити це

слід, треба

You should have done it

Вам слід було зробити це

повинен

You ought to do it

Ви повинні зробити це

треба, годиться, варто

You ought to have done it

Вам варто було зробити це

могти, мати змогу

You may do it

Ви можете робити це

можливо; все може бути

He may have done it

Можливо, він зробив це

могти, уміти

You can do it

Ви можете зробити це

невже? не може бути, щоб

Can he have done it?

Невже він зробив це?

хотіти

I warned you but you would do it Я застерігав вас, але ви неодмінно хотіли зробити це

напевно, очевидно That would be his house

Це, напевно, його будинок

Вправа 30. Перекладіть речення з модальним присудком українською мовою.

1. We can see, hear, smell, taste and touch. 2. You must return these books tomorrow. 3. Can I see you home? 4. You need not do it today, you can do it tomorrow. 5. You must not argue about it. 6. We ought to think about other people. 7. Can you tell me what this is? 8. You ought to know that. 9. The children should learn figure skating. 10. You should not be ashamed. 11. May we stay here? 12. He can say nothing. 13. You must be back in a week. 14. She can play the piano and the violin.

2.2. Засоби вираження часових відношень в модальному присудку Однією з ознак присудка є вказівка на час виконання дії (теперішній, минулий, майбутній), що завжди виражається в англійському присудку його першим елементом. Оскільки в якості першого елемента модального присудка виступають модальні дієслова, які мають тільки одну, незмінювану форму, крім дієслів can (could ), may (might ), то для вираження часових відношень у модальному присудку вживаються наступні засоби:

1) зміна форми модального дієслова: cancould, maymight;

2) вживання еквівалентів модальних дієслів: can, may, must;

3) вживання після модального дієслова різних форм інфінітива.

2.3. Модальні дієслова can, may, must та їх еквіваленти

Еквівалентами (рівнозначними) модальних дієслів can, may, must виступають такі словосполучення:

must — to have to; to be to can — to be able to may — to be allowed to

які вживаються у майбутньому та минулому часі. Припустимо вживання еквівалентів і в теперішньому часі.

Таблиця 22

Закінчення табл. 22

Примітка: * В таблиці переклад дається лише для ІІІ особи однини: «he» (він).

Вправа 31. Перекладіть речення українською мовою. Зверніть увагу на переклад еквівалентів модальних дієслів.

must 

have to 

1. I am sorry but I   leave.


must

has to 2. He had to 

had to 

shall have to

  answer the letters.


will have to

can 

are able to 

3. We could  help him.

were able to 

shall be able to

may 

are allowed to 

4. They might  be present at the lesson.

were allowed to 

will be allowed to

is to  5. She   arrive by the nine o’clock train.

was to

Вправа 32. Перекладіть еквіваленти модальних дієслів, подані в дужках, англійською мовою. Перекладіть речення українською мовою.

1. He (довелося) say something. 2. They agreed that one who would come first (повинен буде) reserve seats for the rest. 3. I (міг) do sums better than my school friends. 4. We think that he (зможе) substitute for you. 5. Remember, that we (повинні) be at this place not later than eight. 6. He (доводиться) sit up late with his work. 7. You (доведеться) leave at four to catch the train. 8. You (можете) do it for him. 9. (Можу) I ask you to explain the rule once more? 10. You (зможете) start immediately. 11. She (доведеться) do it again.

Вправа 33. Перекладіть речення українською мовою.

1. I am sorry but I must go. I have to answer many letters.

2. He has to say something. 3. You will have to get up early tomorrow. 4. The order came that we were not to leave the village before dawn. 5. I was to arrive in Kiev by the nine o’clock train. 6. Didn’t you get my letter saying that we were to meet at five? 7. They were unable to get in touch with you. 8. He is able to repair his car himself. 9. Are you able to start immediately? 10. She asked if she might switch off the radio. 11. Is he allowed to join you? 12. You will be allowed to stay with us. 2.4. Переклад модального присудка з різними формами інфінітива Переклад модального дієслова, яке входить до складу присудка, залежить від того, яка форма інфінітива вживається після нього. Сполучення модального дієслова з неперфектним інфінітивом (Indefinite, Continuous ) та Perfect Continuous вказує на те, що дія, яка виражена модальним присудком, відбувається в теперішньому часі, або буде відбуватися у майбутньому часі, і перекладається відповідно дієсловом теперішнього або майбутнього часу. Пер- фектний інфінітив (Perfect Infinitive), крім форми Perfect Continuous, після модального дієслова вказує на те, що дія вже відбулася, і тому такий присудок перекладається дієсловом минулого часу.

Форми інфінітива: Continuous, Perfect, Perfect Continuous після модальних дієслів є ознаками того, що модальне дієслово передає оцінку можливості чи імовірності дії, і тому перекладається українським словом прислівникового характеру, а інфінітив — особовим дієсловом у відповідному часі (теперішньому, майбутньому, минулому).

Таблиця 23

Модальне дієслово

Форма інфінітиву

Приклад

Must * +

Indefinite

He must translate — Він повинен перекладати

Сontinuous

Perfect-Continuous

He must be translating Він, напевно, He must have been translating перекладає

Perfect

He must have translated — Він, напевно, переклав

Примітка. * Вживаються усі модальні дієслова.

Вправa 34. У кожному реченні знайдіть модальний присудок. Зверніть увагу на переклад модальних дієслів з різними формами інфінітива. Перекладіть речення українською мовою (Див. табл. 20 ст. 45).

1. You need not have come to the University, we have no seminars today. 2. Jane’s lights are out. She must be asleep. She must have gone to sleep. 3. The grass is wet. It must have rained last night. It must have been raining. 4. He may have already answered your letter. 5. They may be waiting for us downstairs. 6. I ought to have written down his address. 7. You should take care of your health. 8. Her English is rather good, she must be studying hard. 9. She should have mentioned it in their presence. 10. You ought to have been more tolerant. 11. I am afraid it may not stop raining by the evening. 12. Don’t be angry with her. She might have done it by mistake. 13. If nothing happens they may arrive soon.

2.5. Переклад модального присудка із запереченням not

Сполучення модальних дієслів із заперечною часткою not виражає відсутність тих відношень, які виражені модальними дієсловами: необов’язковість дії, відмову чи неможливість дії, небажання дії.

Таблиця 24

Модальне

дієслово + not

Переклад

Приклади

must not (mustn’t)

ні в якому випадку не можна; не треба; не повинен

You must not keep us all waiting Ви не повинні заставляти нас усіх чекати вас

do not have to need not

(needn’t)

необов’язково, немає потреби

You don’t have to answer in English Вам не обов’язково відповідати англійською мовою

be not to

не будемо, не буде

This match is not to take place on

Sunday

Цього матчу не буде в неділю

ougth not to should not

(shouldn’t)

не слід; бажано не …

You ought not to waste your money

Вам не слід розтрачувати гроші You should not be so impatient

Вам не слід бути таким нетерплячим

may not might not

не можна; не дозволено

You may not go swimming Вам не дозволено плавати

cannot

(can’t) could not

(couldn’t)

неможливо; не можна; не може бути, не могти

He can not do it

Він не може робити цього

He can’t be doing it

Не може бути , що він церобить

would not (wouldn’t)

не захотіти; ніяк не…

He would not listen to me

Він ніяк не хоче слухати мене

Вправа 35. Знайдіть значення модальних дієслів та їх еквівалентів у колонці праворуч. Перекладіть речення українською мовою

1. It may or may not be the case. 2. You must not не треба

criticize your ideas. 3. You do not have to accept не обов’язково this viewpoint. 4. The fact cannot be denied. не слід 5. The instrument should not be relied upon. не бажано 6. The calculation would not agree with the не можна theory. 7. There must not be a mistake in the не дозволено calculation. 8. I can’t hear a word. 9. I can’t think неможливо how I could have made such a mistake. 10. It не може бути must not be true, I am sure. 11. They can’t know ніяк не everything about it. 12. You need not come не захотіти yourselves. 13. You can not have been mistaken. не бути повин14. They could not have got home by nine. ним 15. You were not to visit them. 16. You need not have worried, everything has turned out all right.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. У кожному реченні:

а) знайдіть присудок, назвіть його ознаки, визначте його видо-часову форму;

б) знайдіть підмет за узгодженням та смисловим зв’язком з присудком;

в) випишіть підмет і присудок, перекладіть їх українською мовою, при необхідності виконуючи синтаксичну пе-

ребудову речення.

1. As wages and prices are allowed to rebate — знижати fall, money is rebated from the trans-full employment — повна actions sphere, interest rates fall, and зайнятість (робочої сили) full employment is eventually restored by a stimulation of investment.

2. As a voter you will be asked to ex-involve — містити у собі press your opinion on many questions issue — питання involving economic issues.

3. Business is also faced with the problem of choices.

4. The structure of markets may also be affected by various laws and government regulations. Завдання 2 . Перекладіть речення, яке поділене на словосполучення та незалежні слова, українською мовою за алгоритмом (стор. 36):

Prices | help to determine | when and where | factories | will be built, | which business | will succeed, | which | will fail, | and | even | the color and style | of the clothing | that | will be manufactured.

Завдання 3 . Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом (стор. 36):

The term «capital» is often used by business people to refer to money.

2.6. Багатозначність дієслова to have

Переклад дієслова to have залежить від того, яким дієсловом воно виступає у реченні: повнозначним; модальним (еквівалент модального дієсловаmust ); допоміжним (бере участь у творенні видо-часових форм: Perfect Tense, Perfect Continuous Tense ).

Таблиця 25

Дієслово

Переклад

Функція та її ознаки

Приклади

1) мати, володіти

2) повинен,

to have* змушений, доводиться

3) не перекладається

смислове дієслово

після нього стоїть іменне словосполучення

Theу have a good library У них багата бібліотека (вони мають багату бібліотеку)

модальне дієслово

після нього стоїть частка to

You will have to send a telegram

Ви повинні будете надіслати телеграму

допоміжне дієслово

після нього ідуть форми

V 3 /V ed , … V ing

I have finished writing my report

Я закінчив писати звіт

Примітка. * Форми дієслова to have: have, has, had, shall have, will have.

Вправа 36. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги функцію дієслова to have.

1. The house had a green roof. 2. The book has a lot of pictures in it. 3. She had to stay home because she did not feel well. 4. We shall have to write a translation on Monday. 5. We do not have to get up early on Sunday. 6. They have made a lot of mistakes. 7. He has dinner in the canteen. 8. She has to wear glasses. 9. The country has a lot of lakes. 10. The shoes had high heels. 11. I had not been given enough time. 12. We have enough food at home. 13. My friend had to cook dinner because his wife was away. 14. They have cleaned the house. 15. I had been looking for my exercise-book for half an hour before I found it under the paper.

2.7. Багатозначність дієслова to be

Переклад дієслова to be залежить від того, яким дієсловом воно виступає у реченні: повнозначним; модальним (еквівалент модального дієслова must ); допоміжним (бере участь у творенні видо-часових форм Continuous, а також форм Passive Voice ).

Таблиця 26

Дієслово Переклад Функція та її ознаки Приклади

смислове дієслово-зв’язка Her sister is a doctor —

Його сестра — лікар нього стоїть іменне

після

1) бути, словосполучення It was important to get представляти there by two o’clock — собою, Важливо було дістати знаходитись ся туди до другої години

модальне дієслово He is to take his exam on

2) повинен, Monday — Він повинен

to be* заплановано після нього стоїть частка здавати екзамен в поне-

to ділок

допоміжне дієслово I was cooking in the kitch-

3) не пере- en — Я готувала на кухні кладається а) після нього3 ed ідутьing

форми V /V, V The walls were papered

yesterday — Стіни обклеїли шпалерами вчора

б) входить до словосполу- I am going to call on

чення to be + going tohim — Я збираюсь відві збиратися дати його

Примітка. * Форми дієслова to be: am, is, are, was, were, shall be, will be.

Вправа 37. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги функції дієслова to be.

1. What was to be done? 2. The landscape was breath-taking. 3. The pills are for sleeping. 4. The fellow is brainy. 5. The tea-party will be in the garden. 6. The quests were welcome. 7. They were to start on Wednesday. 8. We are to get there before the others. 9. It is possible to buy it now. 10. I am going to wear a new dress for the party tonight. 11. What are you going to do next? 12. It was snowing yesterday. 13. I was sitting by the fire when somebody knocked at the door.

2.8. Багатозначність форми used

Переклад форми used залежить від її функції у реченні. Ця форма може бути присудком (Past Indefinite від дієслова to use ); частиною складеного дієслівного присудка (get used to smth ); модальним словом в складі модального присудка (used to do ).

Таблиця 27

Дієслово Переклад

Функція та її ознаки

Приклади

used

1) користувався

2) звиклий

3) часто, бувало, раніше

смислове дієслово присудок V2

He used my car — Він користувався моєю машиною

частина словосполучення get used to — звикати

You will get used to it — Ви звикнете до цього

модальне слово

після нього стоїть частка to

I used to see him — Я часто зустрічав його

There used to be a house here — Раніше тут стояв будинок

Найбільш яскраво різниця між функціями форми used виражена в питальній та заперечній формі.

He used my car → Did he use my car? → He did not use my car

used He got used to it → Did he get used to it? → He did not get used to it

He used to see her → Used he to see her? → He used not to see her

Вправа 38. Перекладіть речення українською мовою. Назвіть функцію, у якій вживається форма used.

1. They used to travel a lot every year. 2. This building is now a shop. It used to be a cinema. 3. When I was a child I used to go swimming every day. 4. He isused to swimming. He gotused to hard work. 5. Don’t worry. Some day you will getused to speaking English. 6. I used to have dinner at three. 7. Who used my pen? 8. When did you use your dictionary last? 9. He did not get used to speaking in public.

2.9. Переклад модальних словосполучень had better, would rather, would sooner Модальний присудок може включати в себе не лише модальне дієслово, але й модальні словосполучення had better, would rather, would sooner, які передають модальні відношення до дії (пораду та перевагу).

Таблиця 28

Значення словосполучення

Модальне словосполучення

Приклади

порада:

had better — краще б

You had better walk —

Вам краще б піти пішки

перевага:

віддав би would rather перевагу;would sooner вважав би

за краще

would rather

She drive than walk

would sooner

Вона вважала б за краще

їхати, а не йти пішки

Вправа 39. Перекладіть речення, до складу присудків яких входять модальні словосполучення had better, would rather, would sooner.

1.We would rather stay home. 2. She would rather not go to class tomorrow. 3. He would rather not have gone to class yesterday. 4. We had better not go any further. 5. I would rather not stop yet. 6. I would sooner that you keep quiеt about it. 7. I would rather you did not say a word about it. 8. I would better go home. 9. I would better not wake him up.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. В кожному реченні:

а) знайдіть сполучники та визначіть границі простих речень, що входять до складних речень; б) знайдіть присудок, назвіть його тип;

в) за узгодженням та смисловим зв’язком з присудком знайдіть підмет;

г) випишіть підмет та присудок і перекладіть їх українською


мовою.

1. If government is to establish policies in pursuit — pursuit of full employment, different ap-пошук, праproaches are needed to address the different гнення types of employment.

2. We still have much to learn about the process of inflation as well as about its rela- tion to other macroeconomic problems, such as economic growth and unemployment. 3. Other English banks used to issue their

own notes, but now they all use the Bank of note — век-

England notes. сель, банк-

4. The pound is not the only currency whose нота price has to be carefully controlled.

5. Whether exporting companies are large or currency — small, they have to rely on specialists to валюта achieve the most efficient method of receiving payment.

Завдання 2 . В реченні


а) знайдіть присудок підрядного речення, беручи до уваги, що він «розщеплений» обставинними словами;

б) випишіть підмет і присудок підрядного речення та перекладіть їх українською мовою;

в) перекладіть речення, поділене на словосполучення, українською мовою.

Interdependence | also | means | that | coun-interdepentries | have to work | together | more close-dence — взаly, | and, | to a certain extent, | rely | on each ємозалеж-

other | for prosperity. ність

prosperity — добробут

Завдання 3 . Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом (стор. 36).

It is true that capital used to be exported even before the epoch of imperialism.

3. СКЛАДЕНИЙ ДІЄСЛІВНИЙ ПРИСУДОК

Складений дієслівний присудок являє собою сполучення двох смислових дієслів (дієслово + дієслово ).

Перше дієслово не має повного значення і тому воно вимагає наявності іншого дієслова. Як перший елемент присудка воно узгоджується з підметом в особі та числі, а також має ознаки часу. Друге дієслово, яке стоїть після нього, може мати форму інфінітива (to V0) або герундія (Ving ). Оскільки вибір цих форм залежить від першого дієслова, всі дієслова, які починають складений дієслівний присудок, розподіляються на три групи: 1) ті, після яких вживається лише інфінітив; 2) ті, після яких вживається лише герундій; 3) ті, після яких вживається як інфінітив, так і ге-рундій.

Таблиця 29

І група: …+ to V0

ІІ група: + Ving

ІІІ група:+ to V0/Ving

agree — згоджуватися decide — вирішувати demand — вимагати desire — бажати fail — терпіти невдачу forget — забувати hesitate — вагатись hope — надіятися intend — мати намір learn — учити offer — пропонувати plan — планувати prepare — готувати refuse — відмовляти(ся) seek — намагатися seem — здаватися try — намагатися want — хотіти wish — бажати

admit — визнавати appreciate — цінувати avoid — уникати consider — вважати delay — зволікати finish — закінчувати keep — продовжувати mind — заперечувати

enjoy — одержувати за- доволення

postpone — відкладати practise — практикувати regret — жалкувати remember — пам’ятатиreport — повідомляти

begin — починати continue — продовжувати

hate — ненавидіти like — любити love — любити prefer — надавати перевагу

start — починати

Приклади

He forgot to lock the door Він забув замкнути двері

Would you mind my opening the window?

Ви не заперечуєте, якщо я відчиню вікно?

to read They started reading Вони розпочали читати

Вправа 40. Використайте відповідні форми після виділених дієслів. Перекладіть речення українською мовою.

1. They agreed (to begin, beginning) the work. 2. I remember (to sit, sitting) in your office a month ago. 3. They all kept (to do, doing) their work. 4. He began (to read, reading) after breakfast. 5. She hates (to ride, riding) his bicycle. 6. They continued (to eat, eating) in silence. 7. She failed (to pass, passing) the exam. 8. They practise (to play, playing) tennis. 9. We hope (to see, seeing) them soon. 10. He delayed (to visit, visiting) them. 11. We are planning (to go, going) there. 12. I refused (to shake, shaking) hands with him. 13. He started (to rub, rubbing) his hands together. 14. She kept (to nod, nodding) her head.

Вправа 41. Перекладіть речення із складеним присудком українською мовою.

1. The company goes on making the same products. 2. The technological age demands understanding the written word. 3. We set about doing our lessons. 4. Keep on smiling. 5. They decided not to go out because of the weather. 6. He forgot to lock the door. 7. She offers to look after my child. 8. Would you mind opening the door? 9. He seems to like the idea. 10. I like cooking. I like to cook. 11. I prefer to go to the cinema. I prefer going to the cinema. 12. We enjoyed sitting by the sea. 13. She regrets being the one to have to tell him. 14. He was considering buying a new car. 15. We hope to begin studying French next semester. 16. I learned to swim when I was five.

4. Складений іменний присудок

Складений іменний присудок являє собою сполучення дієслова та іменної частини: іменника, займенника, прикметника, числівника, неособової форми дієслова (V3 /Ved ).

Таблиця 30

Складений іменний присудок

Приклади

іменник

He is a student — Він студент

займенник

The bagis mine — Сумка моя

прикметник is * +

числівник неособова форма дієслова (Ved /V3)

He is happy — Він щасливий

He is nineteen — Йому 19 років

He seems tired — Він здається стомленим

Примітка: * Вживаються усі особові форми дієслова to be та інші дієслова-зв’язки.

4.1. Дієслова-зв’язки

Дієслово в особовій формі, яке стоїть на початку іменного присудка, називається дієсловом-зв’язкою. Звичайно воно виражене однією з форм дієслова to be (am, is, are, was, were, shall be, will be ), проте у функції дієслова-зв’язки можуть також вживатися і інші дієслова.

Таблиця 31

Дієслово-зв’язка

Приклади

become

get стати grow turn

They looked happy — Вони виглядали щасливими He remains a bachelor — Він залишається холостяком

She seems restless — Вона здається стривоженою

appear

здаватись seem

look — виглядати

remain stay залишатися taste — мати смак, смакувати

You stay young — Ви залишаєтесь молодим Her voice sounded surprised — Її голос звучав здивовано

They grew tired — Вони втомилися

I fell ill — Я захворів

The leaves turned yellow — Листя пожовкло

Вправа 42. Перекладіть речення із складеним іменним присудком українською мовою.

1. They grew uncomfortable. 2. His face went pale at this sight. 3. Her eyes are blue. 4. The apples taste watery. 5. Smoking is harmful. 6. Water is a liquid. 7. The woman looked happy. 8. I got tired. 9. It is getting dark. 10. They got very angry. 11. He became a bank clerk. 12. I feel happy. 13. The girl did not seem tired. 14. We feel worried about it. 15. The flowers smell sweet. 16. The soup tastes good. 17. He remained sad. 18. They appear relaxed after their vacation. 19. Do you feel nervous before the examinations? 20. The idea seemed improbable to everybody. 21. He became very sick. 22. Your garden looks nice.

5. Фразеологічний присудок

Фразеологічний присудок являє собою стійке словосполучення (дієслово + іменник + прийменник ).

Особливістю такого присудка є те, що більшість словосполучень перекладається одним дієсловом, яке утворюється від кореневої основи іменника, що входить до його складу: to make use of = = to use = користуватися.

Проте є словосполучення, переклад яких дається лише у словнику: to be under way — здійснюватися; to bring into being — здійснювати; to bring home to — переконувати; to call into being — створювати; to give way to — поступатися; to take advantage of — скористатися; to take part in — брати участь; to take place — відбуватися та ін.

Вправа 43. Напишіть дієслова, якими перекладаються подані стійкі словосполучення, беручи до уваги виділені іменники. Перекладіть словосполучення українською мовою.

1. to be in agreement with

2. to be in charge of

3. to bear in mind

4. to bring into action

5. to give consideration to

6. to lay emphasis on

7. to make arrangements

8. to make appearance

9. to make mention of

10. to make estimates

11. to make provision for

12. to make use of

13. to put into effect

14. to take into account

15. to take into consideration

16. to take care of

Практика перекладу

ЗАВДАННЯ 1. В КОЖНОМУ РЕЧЕННІ:

А) ЗНАЙДІТЬ СПОЛУЧНИКИ ТА СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА І ВКАЖІТЬ, ЯКІ З НИХ ВИСТУПАЮТЬ

АБСОЛЮТНИМИ ОЗНАКАМИ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ;

Б) НАЗВІТЬ ПРИСУДКИ, В ЯКИХ МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ СЛОВОМ ПРИСЛІ-

ВНИКОВОГО ХАРАКТЕРУ;


В) ВИПИШІТЬ ТА ПЕРЕКЛАДІТЬ ПІДМЕТ І ПРИСУДОК КОЖНОГО РЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, БЕРУЧИ ДО УВАГИ ЯВИЩЕ «РОЗЩЕПЛЕННЯ» ПРИ-


СУДКА.

1. Economics deals with two worlds: the «world that is» and the «world that ought to be».

2. Economic systems may be classified as traditional, command, or market systems.

3. Government loans have enabled thousands of farmers who may have been forced into bankruptcy to continue farming their land.

4. It is strange that so little attempt should have been made to prove or to refute it.

deal with — мати справу (з)

loan — позика bankruptcy — банкрутство, неспроможність

refute (v) — спростовувати


5. Today there are people who still argue that our country should promote a «favorable balance of trade», that the federal government should do what it can to restrict imports and promote exports.

6. Their formal training may have ended many years ago, and thus they may have missed not one generation of change.

argue (v) — доводити promote (v) — сприяти favorable balance of trade — сприятливий торговий баланс


Завдання 2. Перекладіть українською мовою речення, поділене на словосполучення та незалежні слова, звертаючи увагу на те, що його присудок «розщеплений» словосполученням. При перекладі поєднайте «розщеплені» частини присудка.

It | relies | on the effect | that | a commodity rely (v) — покладатися

| produced | may | for some reason or other сommodity — товар

| not be able to find | a buyer, | and | that | a producer | who | has already sold | may | for some reason or other | not want to buy | again | immediately.|

Завдання 3. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом.

Items that cannot be provided by the item — окремий предмет market system and so must be fur-furnish (v) — постачати nished by government are known as public goods — суспільні блага public goods and services. service — послуга

Деякі особливості вживання форм присудка в підрядних реченнях

Відносна смислова незалежність додаткових та обставинних підрядних речень урівноважується їх граматичною залежністю від головного речення, що проявляється в особливостях вживання форм присудка в підрядних реченнях. Це явище англійської граматики знайшло своє вираження у Правилі узгодження часів (Sequence of Tenses), а також у характері вживання форм присудка в підрядних реченнях умови та часу.

1. Правило узгодження часів (Sequence of Tenses)

Згідно з Правилом узгодження часів (Sequence of Tenses ) форма присудка у додатковому підрядному реченні залежить від форми присудка головного речення.

Якщо присудок головного речення виражений дієсловом в одній із форм минулого часу (частіше всього Past Indefinite), то присудок підрядного речення також повинен стояти в одній із форм минулого часу: Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future in the Past.

Аналогічного явища в українській мові немає, і тому при перекладі англійського речення українською мо-

вою, необхідно враховувати фактори одночасності дії присудків головного та підрядного речення, передування однієї дії іншій і наступності дії.

Таблиця 32

Вправа 44. Знайдіть присудки головного і підрядного речення. Визначіть характер дії присудків відносно одне одного (одночасність, передування, наступність). Перекладіть речення українською мовою.

1. We asked our guests if they had had a good journey. 2. Ann said she would be sixteen next September. 3. She said

that she had not met him before. 4. I found out that they had gone to the Crimea.

5. Tom said that he was staying in England for another year. 6. She asked whether there was much snow there in winter. 7. Ann asked John if he liked her new dress. 8. His father said that they could go. 9. We said that we should finish the experiment as soon as possible. 10. Ann asked if she might have another piece of cake. 11. No one knew the men who were standing outside the room.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. В кожному реченні

а) знайдіть присудок та вкажіть його тип і ознаки.

б) знайдіть підмет за узгодженням з присудком; випишіть підмет і присудок та перекладіть їх українською мовою.

1. The nation’s factories stopped pro- ducing automobiles.

2. In the short run, dynamic repercus-repercussion — sions must be taken into consideration. відгук, віддаван3. If the payment is to be in dollar, the ня customer is not permitted to purchase customer — споa stronger currency. живач

4. Measurable commodities came to currency — валюbe used as mediums of exchange. та 5. The jobber seeks to maximize his profitable business by adjusting his exchange — обмін buying and selling prices.

jobber — маклер

6. Some businesses only seek to earn profitable — приenough to cover their operating costs. бутковий

price — ціна operating costs — експлуатаційні витрати

seek — намагатися

Завдання 2. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом (стор. 36).

Producers seek to maximize their prof-productive reits, and this objective impels them to sources — вироuse the most efficient combinations of бничі ресурси productive resources to produce the goods and servicgoods and services that consumers es — товари та want to buy. послуги

2. Видо-часові форми присудка в підрядних реченнях умови та часу

В англійських підрядних обставинних реченнях умови та часу після сполучників if, unless, when, before, as soon as, until, after присудок не має форми майбутнього часу, не дивлячись на те, що він виражає дію, яка буде відбуватися у майбутньому. Українською мовою такий присудок перекладається дієсловом майбутнього часу:

Таблиця 33

Тип підрядного речення

Приклади

Сполучник

умови

If you help me I shall do this work

Якщо ви допоможете мені, я зроблю цю роботу

If

часу

He will help you when he comes back

Він допоможе вам, коли повернеться

when

Примітка. Треба пам’ятати, що сполучники when, if можуть також поєднувати головне і додаткове підрядне речення. У цьому випадку присудок підрядного речення має форму майбутнього часу

He knows when they will return — Він знає (що знає?), коли вони повернуться

I wonderif hewill ring meup — Цікаво (що цікаво?),чи він зателефонує мені

Вправа 45. Перекладіть дієслова в дужках англійською мовою, беручи до уваги правило вживання форм присудків у підрядних реченнях умови та часу. Перекладіть речення українською мовою.

1. We shall join you as soon as we (будемо) ready. 2. They will show us the photographs if they (отримають) them. 3. He will tell us the news before he (поїде) to London. 4. They will give me their new address if they (переїдуть) to a new house. 5. He will ring you up as soon as he (повернеться). 6. They will give Jane my message when she (прийде) from lunch. 7. I shall ask for their telephone number if I (побачу) them. 8. I shall let you know what happens if I (переговорю) to him. 9. I don’t know when I (прийду).

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. В кожному реченні:

а) знайдіть сполучники і сполучникові слова та перекладіть їх;

б) знайдіть присудки головного і підрядного речення та визначіть характер їх узгодження: одночасність, переду-

вання, наступність;

в) випишіть підмет і присудок кожного речення та перекладіть їх українською мовою.

1. The physiocrats argued that the products of agriculture and other natural resources were the true sources of wealth.

2. Producers know that if they don’t satisfy consumer demand — consumer demand, their competitors will. споживчий попит

competitor — кон курент

3. Because workers were underpaid, Marx underpaid — низьwent on, they would be unable to buy goods кооплачуваний and services which they produced.

4. The heart of Smith’s economic philosophy was his belief that the economy would work best if left to function without government regulation.

5. It simply says that when money wages fall, prices too will fall to the same extent.

6. When taxes are reduced, individuals and business firms will have more money avail-

able to spend for the things which they want.

Завдання 2. Перекладіть речення, поділене на словосполучення та незалежні слова, українською мовою. Поясніть, чому слово to в цьому реченні не може бути часткою to.

| He | reasoned | that | if, | for example, | income — прибуток government | spent | money | on public idle worker — неworks, | the income | received | by former-зайнятий робітник ly idle workers | would lead | to increased full employdemand | and | the restoration | of full em-ment — повна ployment. зайнятість

Завдання 3. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом.

If world economic growth continues to average about two percent annually, nearly half the world’s people will live in countries where population growth exceeds economic growth.

Наказовий спосіб дієслова

Дієслово у наказовому способі виражає наказ, прохання чи дозвіл.

Форма наказового способу утворюється за допомогою слова

let + займенник в орудному відмінку + інфінітив без частки «to»для усіх осіб (крім ІІ особи однини і множини (you), форма якої повністю співпадає з інфінітивом без частки to).

Заперечна форма наказового способу утворюється за допомогою частки «not », яка стоїть перед інфінітивом.

Таблиця 34

Форми наказового способу

Приклади

me

 − 

 him  0 Let * + her + V

it   us

them  V !

Let me read — Давайте я прочитаю (Нехай читатиму)

Let him read — Нехай він читає

Let her read — Нехай вона читає

Let us read — Читаймо

Let them read — Нехай вони читають Read! Читай! Читайте!

me

 − 

 him 

Let + her not V

it   us

them 

Don’t V !

Let me not read — Давайте я не читатиму (Нехай не читатиму)

Let him not read — Нехай він не читає

Let her not read — Нехай вона не читає

Let us not read — Не читаймо

Let them not read — Нехай вони не читають Don’t read! Не читай! Не читайте!

Примітка. * Слово «let» не лише бере участь у творенні наказового способу, але й може бути повнозначним дієсловом: to let — дозволяти: I let you read — Я дозволяю тобі читати

I don’t let you read — Я не дозволяю тобі читати

Вправа 46. Знайдіть форми наказового способу та перекладіть речення українською мовою.

1. Be kind to him. 2. Let us be honest about it. 3. Don’t be a child. 4. Let us be quick. 5. Don’t be so curious. 6. Let the dog in. 7. Be our guide. 8. Don’t be nervous. 9. Let me help you. 10. Let me speak to him about it. 11. Let me not speak to him. 12. Let them do this exercise again. 13. Call me some other time. 14. Be slow to promise and quick to perform. 15. Let him say it. 16. Let her go and see her friend. 17. Let it be as you wish. 18. Let him come at any time. 19. Don’t let him come. 20. Let us do it for you.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1.

а) Знайдіть в реченнях присудки, які мають форму наказового способу та вкажіть їх ознаки.

б) Перекладіть речення українською мовою.

1. Let us examine these public policies which lie at the base of the new industrial state. 2. This idea was expressed in the slogan «let people do as they choose».

3. Let as turn now to the interaction of various parts interaction — and the working of the Keynesian system as a whole. взаємодія 4. Let me offer two general policy recommendations. as a whole —

у цілому

Завдання 2. Перекладіть речення українською мовою. Вкажіть, яке словосполучення є внесенням. Зверніть увагу на переклад прийменника of у словосполученні «of these things».

Assume, | to make it quite simple, assume — вважати, припускати

| that | the elasticity | of demand | elasticity of demand — еластичfor some | of thеse things, | and | ність попиту

wherefore | indirectly | for labor, | unity — одиниця, єдність is unity. | wherefore — з цієї причини

1. Багатозначніcть дієслова to do

Переклад дієслова to do залежить від того, яким дієсловом воно виступає у реченні: смисловим, дієсловом-замінником, допоміжним дієсловом чи вставним словом.


Таблиця 35

Дієслово Переклад Функція Приклади


1) робити, виконувати смислове дієслово ВінHe doesвиконує his duty свій обов’язок

дієслово- I speak English as you do

2) дієслово, яке пе- замінник Ukrainian редує дієслову to do Я розмовляю англійською в реченні так само, як ви розмовляєте

українською

вставне I did say so and I do say so now.

to do* слово Я справді сказав це і кажу це

3) будь-ласка, все ж зараз

таки, дійсно, справді Do come back soon

Будь-ласка , повертайся швидше

допоміжне Do not go there!

дієслово Не ходіть туди!

4) не перекладається When do you wake up?

Коли ви прокидаєтесь?

Примітка. * Форми дієслова to do: do, does, did.

Вправа 47. Перекладіть речення з дієсловом to do українською мовою.

1. He never eats oranges and neither do I. 2. He does not want to speak with us. 3. I do not do ironing very often. 4. I have a lot of work to do. 5. You do look nice today. 6. We did admire his clever remarks. 7. Do they agree with us? 8. Do have some coffee.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. 1) В кожному реченні

а) знайдіть дієслово to do та визначіть його функцію;

б) знайдіть підмет та присудок, випишіть їх та перекладіть українською мовою. 2) Перекладіть речення українською мовою.

1. I do believe, however, that it is true and that men need not so much to be informed as reminded.

2. Some stock markets do have a physical stock market — фондова location that people can see and visit. біржа, ринок акцій

3. Even the industry’s lowest bidder will not bidder — особа, що charge less than its marginal cost; if it did, it пропонує ціну would earn less than a normal profit and marginal cost — граниshould look for a more valuable way of us-чні (податкові) витрати ing its resources. еarn — заробляти,


4. If the buyer does not pay the bank for the bill then the bank has recourse to the exporter for the loss.

5. The bank also looks after the bank account of the Government just like an ordinary bank does for its customers. отримувати bill — рахунок, вексель loss — втрата, збиток account — рахунок to have recourse to — звертатися за допомогою


Завдання 2. Перекладіть ритмом.

As was already pointed out, | this | need not have led | to mistakes, | but | it | undoubtedly | does explain | both | the static framework | of the arguments | and | the prevalence | of underconsumptionism | amongst the opposition.

речення українською мовою за алго-

framework — основа, структура prevalence — перевага underconsumptionism — настрої прихильників недоспоживання

Умовний спосіб дієслова


Факт, про який повідомляється у реченні, може бути поданий як реальний, уявний і нереальний. Для виражен-

ня реальної події присудок вживається у формі дійсного способу; для вираження уявних і нереальних подій присудок вживається у формі умовного способу.

1.1. Форми умовного способу

Назва форми

Форми умовного способу дієслова to ask

Non-Perfect (неперфектні форми)

Activ e

ask

asked

should ask

would ask

Passive

be asked

were asked

should be asked

would be asked

Perfect (перфектні форми)

Activ e

had asked

should have asked

would have asked

Passive

had been

asked

should have been asked

would have been asked

1.2. Засоби вираження уявності та нереальності події в англійському реченні

В українському реченні прислівники зараз, завтра, тоді, учора, минулого року та ін. являються не-

від’ємною ознакою уявності чи нереальності події, вираженої дієсловом умовного способу. На відміну від українського дієслова сама форма англійського дієслова свідчить про уявність чи нереальність події.

Перфектні форми умовного способу англійського дієслова говорять про нереальні факти, а неперфектні — про уявні, які могли б статися при певних умовах.

уявний

факт

If you gave me the text I would translate it

Коли б ти дав мені текст, я б переклав його

нереальний факт

If you had given me the text I would have translated it

Коли б ти тоді дав мені текст, я б переклав його

Вправа 48. Напишіть форми умовного способу дієслів: to ring, to take, to discuss.

Вправа 49. Беручи до уваги форми умовного способу, визначіть, які з присудків виражають а) нереальну подію; б) уявну подію.

1. Had (якби) it not been for your help they would not have finished the work in time. 2. He could have managed it alone. 3. I wish you knew him well. 4. I wish I had never thought of it. 5. Even if the work were twice as difficult I would not refuse to do it. 6. I would have given you a different answer. 7. If I were in your place I would try harder.

1.3. Переклад дієслів у формі умовного способу

Англійські дієслова у різних формах умовного способу перекладаються єдино можливою для української мови формою: дієсловом минулого часу + би (сказав би) зі сполучниками щоб, начебто, якби, навіть, якщо б.

ask (V0) щоб

asked (V2 ) якщо

(he) would ask (would V0) (він) просив би навіть якби had asked (had V3 /Ved ) якби не

would have asked начебто

1.4. Труднощі перекладу англійського присудка

у формі умовного способу

При перекладі англійського присудка у формі умовного способу виникають труднощі, які пов’язані з тим, що майже всі форми умовного способу співпадають з формами дійсного способу. Лише наявність ряду додаткових ознак дозволяє визначити, що в реченні вживається саме форма умовного способу, а не дієслово в Present Indefinite, Past Indefinite, Past Perfect, Future in the Past чи модальне дієслово.

Таблиця 38

Приклади (дійсний спосіб)

Форми дієслова, які співпадають в дійсному та умовному способі

Приклади (умовний спосіб)

They usually come and see us in autumn Вони звичайно приїздять до нас восени

V0

We insist that they come and see us in autumn Ми наполягаємо, щоб вони приїхали до нас восени

She gave us her address

Вона дала нам свою

адресу

V2

I wish she gave us her address

Прикро, що вона не дає нам своєї адреси

(Я бажаю, щоб вона дала адресу)

We were given a different answer

Ми отримали іншу відповідь

were V3

I wish we were given a different answer

Прикро, що ми отримали таку відповідь

(Я бажаю, щоб ми отримали іншу відповідь)

They had met before we came

Вони зустрілися до того, як ми прийшли

had V3

If only they had met before we came!

Якби тільки вони зустрілись до того, як ми прийшли!

The letter had been typed by five o’clock

Лист було надруковано до п’ятої години

had been V3

If the letter had been typed by five o’clock, it would have been sent in time Якби лист було надруковано до п’ятої години, його б відіслали вчасно

You should let her stay longer

Вам слід дозволити їй залишитися довше

should V would

It is important that she should stay longer

Важливо, щоб вона залишилася довше

He said that he would have done it by tomorrow

Він сказав, що зробить це до завтра

should 3

have V would

If they had any free time they would have done it Якби вони мали вільний час, вони зробили б це

Таблиця 39

Ознаки наявності присудка у формі умовного способу

Приклад

1

It is advisable  Бажано 

It is desirable  Бажано 

It is important  Важливо  щоб

that —

It is necessary  НеобхідноПропонується 

It is proposed

It is possible  Можливо 

It is desirable that he

go

there

should go

Бажано , щоб він поїхав туди

2

It is (high) time Час (щоб) that

It is (high) time (that) you knew grammar

Час , щоб ви знали граматику

3

ask command demand insist order

that

prefer

propose recommendrequire suggest

просити наказувати вимагати наполягати наказувати

надавати перевагу щоб пропонувати рекомендувати вимагати пропонувати

We insist that he go

there

should go

Ми наполягаємо, щоб він поїхав туди

4

wish (that)

бажати (щоб) (прикро, що не…)

Iwish you

were given

thebook

had been

giventhebook

(Я б хотів щоб вам дали книжку)

Прикро , що вам не дали книжку

5

had I* (informed* you) Якби (я* інформував

вас)

*

were it  not 20 miles Якбимиль це було не за 20

 away

Had I informed you we would have met earlier

Якби я інформував вас, ми б зустрілися раніше

Закінчення табл. 39

Ознаки наявності присудка у формі умовного способу

Приклад

6

if  якби, якби тільки 

if only

even if — навіть якщо б unless — якщо б не

as if  начебто

as though

but for — якби не so that — щоб lest — якби не, щоб не

They were laughing as if it were a joke

Вони сміялися, начебто це був жарт

7

had better  — краще б

would sooner

You had better go there yourselves

Краще б ви поїхали туди самі

Примітка. * Всі особові займенники: I, you, he, she, it, we, they.

Вправа 50. Перекладіть речення українською мовою згідно з моделями, беручи до уваги ознаки умовного способу.

It is necessary that heobey his parents He should obey his parents

Необхідно, щоб він слухався своїх батьків.

І

1. It is important that you do this work. 2. It is requested that nobody should know about it. 3. It is desirable that you be in time. 4. It is advisable that everybody consult a doctor before going to the south. 5. It is strange that he should say such a thing.

Theydemanded that shecome immediately

Вони вимагали, щоб вона прийшла негайно.

ІI

1. Does your teacher demand that you answer at the chalkboard? 2. Her parents insist that she do her morning exercises every day. 3. We have arranged that she be met at the station. 4. The teacher recommends that you work hard at your English. 5. The doctor suggested that he should not smoke.

It is warm today as if it were spring

Сьогодні тепло, начебто весна.

ІII

1. She looks as if she were ill. 2. I am so hungry, I could eat a horse. 3. I shall give it to you lest you should get into trouble.

4. The house would be comfortable to live in but for the constant noise. 5. Even if the work were twice as difficult I would not refuse to do it. 6. They spoke about the book as though they themselves had been the authors. 7. If only I had listened to your advice!

8. It is time you knew grammar. 9. It is high time you had changed your opinion of him.

He would not recognize you

Він не пізнав би вас.

ІV

1. I would have given you a different answer. 2. Nobody would have blamed them. 3. He could have managed it alone. 4. One might have thought you forgot something. 5. To describe his appearance would require the language of an Eastern story-teller. 6. He would have understood you. 7. So be it then.

he knew he would visit them Якби він знав, він V f he had known he would have visited them відвідав би їх.

1. If he were really my friend he would call me. 2. If the rain stopped we would go for a walk. 3. The skates would fit you if they were properly adjusted. 4. I could do it today if I had any free time. 5. If I were in your place I would try harder. 6. If we had not lost our way we would have arrived sooner. 7. If you had let me know that you wanted to speak to me I would have called on you.

Had you informed us earlier, we would have taken the necessary steps. Якби ви повідомили нас раніше, ми б вжили необхідні засоби.

VI

1. Had they known that he was there, they would have called him. 2. Had it not been for your advice, I would have acted differently. 3. Had it not been for your help they would not have finished the work in time. 4. Were I in your place I would be very worried. 5. Were I you I would take a taxi.

I wish we

saw them more often

had seen them more often

Прикро , що ми не часто бачимось з ними.

Прикро , що ми не часто бачились з ними.

VII

1. I wish you knew him well. 2. They wish you read more.

3. We wished he had not known about that. 4. I wished she had not come. 5. I wish I had had more time. 6. I wish I had never thought about it.

Вправа 51. Знайдіть речення, присудок яких має форму умовного способу, та вкажіть його ознаки. Перекладіть подані речення українською мовою.

1. It is high time you understood it is no joking matter. 2. If only I had known the kind of man he was. 3. If you happen to be at the meeting, congratulate him. 4. If a child does not go to a good school, he can not go to a good university. 5. Whatever be the reason for it we cannot tolerate it. 6. He left a message lest she should forget to ring him up. 7. If you come and see us in autumn, you will enjoy a lot of fruit. 8. The congress demanded that the law continue to operate. 9. She looks as if she were tired. 10. Would you have made the mistake if you had known the rule? 11. They are sure to get a good job if they work hard. 12. He had told us the truth before he left. 13. Where would you go if you were on leave? 14. She said that she would work hard. 15. We knew that they would catch the train. 16. Even if he told the truth, nobody would believe him. 17. He acts as though he were rich.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. 1) В кожному реченні:

а) знайдіть присудок в умовному способі та вкажіть його оз-наки;

б) знайдіть підмет та присудок і перекладіть їх українською мовою. 2) Перекладіть речення українською мовою.

1. Although the book was written, it prob-effort — зусилля ably would have gone unnoticed were it not for the efforts made by General Mo- tors to discredit its author.

2. The problem of teenage unemployment employer — наймач,


would be solved if employers were allowed to pay teenagers lower wages than they must pay adult workers.

3. For reasons given below this might not be so illogical as it appears at first.

4. Mercantilists argue that nations behave as if it were merchants competing with one another for profit.

роботодавець wage — заробітна плата

mercantilist — меркантиліст merchant — торговець compete — конкурувати profit — прибуток


Завдання 2. Перекладіть речення, яке поділене на словосполучення та незалежні слова, українською мовою за алгоритмом (стор. 36).

Even if | it | were true | that | all the materials and tools | used | by Keynes | had been known and used | before | and | that | he | did not improve | them | — is it not true | that | with their help | he | constructed | an entirely new theoretical structure?

Завдання 3. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом. Зверніть увагу на те, що слово that входить до складу іменного присудка і перекладається: та, що (в тому, що).)

The truth is that what would happen framework — структура in this case cannot be told within the thick-and-thin — непохитно Keynesian framework, and Keynes himself would have been the last one to stick to it through thick-andthin.

1.5. Багатозначність дієслова would

Переклад дієслова would залежить від того, яким дієсловом воно виступає у реченні: модальним чи допоміжним. У функції модального дієслова воно перекладається словами: звичайно, завжди, бувало, краще, хотіти, бажати. У функції допоміжного воно не перекладається.

Таблиця 40

Дієслово Переклад Функція Приклади

He would stand for hours watching the machine work 1) звичайно, завжди, бувало модальне Віннами, бувало спостерігав, цілими за годи ро--

дієслово ботою машини

2) (не) хотіти, (не) He would not listen to me бажати Він не хоче слухати мене

модальне I would rather go today словосполу- than tomorrow

3) ліпше, краще чення Я краще піду сьогодні, аніж завтра

would допоміжне

дієслово

а) Future in the

Past

присудок го- He told us he would come

ловного рече- at five ння у формі Він сказав нам, що при 4) не перекладається минулого часу йде о п’ятій годині

б) форма умо- If a piece of ice were вного способу brought into a warm room

наявність оз- it would begin to melt нак умовного

способуКоли б кусок льоду принесли в теплу кімнату, він почав би танути

Вправа 52. Визначіть функцію слова would та перекладіть речення українською мовою.

1. The weatherman predicted that it would rain. 2. She would not hear of staying for dinner. 3. One of the countries I would like to visit is Italy. 4. I would rather not drink this medicine, I would rather have a cup of coffee.

1.6. Багатозначність дієслова should

Переклад дієслова should залежить від того, яким дієсловом воно виступає у реченні: модальним чи допоміжним. У функції модального дієслова воно перекладається: слід, повинен. У функції допоміжного дієслова воно не перекладається.

Таблиця 41

Вправа 53. Визначіть функцію дієслова should та перекладіть речення українською мовою.

1. When he approached his seat, who should be sitting there but Jane. 2. You should have done it long ago. 3. Had it not been for the rain, we should have come on time. 4. It is impossible that he should have misunderstood me. 5.

I should gladly do it for you but І am too busy now. 6. We should have called on him yesterday, but we were too busy. 7. They promised that they should meet us at the station.

Вправа 54. Перекладіть речення з дієсловами should та would українською мовою.

1. I am sorry that he should behave like that. 2. They would be very glad to see you. 3. It is very important that they should be informed at once. 4. In summer we would take a boat and go up the river. 5. I warned you but you would do it. 6. Come when you would. 7. Would you help me, please? 8. He suggested that the meeting should be held at three o’clock.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. 1) У кожному реченні

а) знайдіть присудки, до складу яких входять дієслова should або would, визначіть, у якій функції вони вжива-

ються;

б) знайдіть підмет та присудок, випишіть їх та перекладіть українською мовою.

2. Перекладіть речення українською мовою.


1. Most economists believe that a tax system should follow two main principles: fairness and efficiency.

2. Throughout history people have debated the amount and kinds of taxes that a government should impose.

3. The goods yield certain incomes and are readily salable should the occasion demand.

4. They reasoned that as long as the economy was free to operate without interference the forces of supply and demand would come into balance.

5. It can be shown that if all firms were perfect competitors, they would produce the maximum amount of the most valued goods at minimum cost.

6. A deposit account will not offer a high rate of interest and would not be the best way to save large sums of money for any long period of time.

fairness — чесність efficiency — продуктивність, рентабельність impose — обкладати (податками)

yield — виробляти, давати (прибуток) income — прибуток salable — ходовий (товар) interference — втручання

competitor — конкурент valued soods — цінні товари cost — ціна, вартість

deposit account — депозитний рахунок high rate — високий курс, норма interest — прибуток save (v) — заощаджувати,


економити

Завдання 2. Перекладіть речення, яке поділене на словосполучення та незалежні слова, українською мовою за алгоритмом (стор. 36).

Barter | would be a cumbersome way | of doing | barter — бартер, business | in today’s world. For example, | how мінова торгівля many cows | would | an automobile dealer | take | cumbersome — in exchange | for a car? Perhaps, | the car manu-незграбний, обfacturer | would prefer | horses. Then | the dealer | тяжливий would have to exchange | cows | taken | in trade | for horses.

Абсолютні ознаки англійського присудка

В англійському реченні присудок, як правило, виражений предикативним словосполученням*, першим елементом якого є дієслово, що узгоджується з підметом в особі та числі.

Лише 24 дієслова, які вживаються у якості першого елементу предикативного словосполучення, є абсолютною ознакою присудка. До них відносяться допоміжні та модальні дієслова am, is, are, was, were, have, has, had, shall, will, do, does, did, can, could, may, might, must, need (not), should, would, ought to, used to, dare.

Абсолютною ознакою присудка також являється форма V2 неправильних дієслів ІІІ групи (write — wrote — written ), якщо присудок стоїть в Past Indefinite Active Voice.

Таблиця 42

І елемент присудка

Форма присудка

Спосіб перекладу

am is

are was were have has had

shall

will do does did

V0+ … Ving

3 ed … V /V

перекладається лише останнє слово предикативного словосполучення (V0, Ving, V3 /Ved )

is reading — читає

has read — прочитав had been reading — читав

can could may might must should would need (not) ought to used to dare

V0+ … Ving

3 ed … V /V

перекладаються усі елементи предикативного словосполучення

can read — може читати can be read — може бути прочитаним

V2 неправильних дієслів групи ІІІ

(write — wrote — written )

перекладаються дієсловом минулого часу

Примітка. *Присудок в Past Indefinite Active та Present Indefinite Active (стверджувальна форма) має просту форму: V2, V0, Vs.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З НЕОСОБОВИМИ

ФОРМАМИ ДІЄСЛОВА

1. Неособові форми англійського дієслова

До неособових форм в англійській мові належать Infinitive, Gerund, Participle I, Participle II. Неособові форми мають ознаки виду: Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous та стану: Active і Passive Voice. Серед неособових форм лише Infinitive має усі форми. Форми Gerund та Participle I повністю співпадають, і тому спостергається тенденція до їх об’єднання в одну «–ing » форму. Participle IІ має лише одну V3 /Vеd форму: V3 — для неправильних дієслів; V ed — для правильних.

Таблиця 43

Tense

Voice

Infinitive (to V0)

Gerund/Participle I (Ving )

Participle II (V3 /Ved )

to V0

V ing

V ed /V 3

to be V3 /Ved

being V3 /Ved

to have V3 /Ved

having V3 /Ved

to have been V3 /Ved

having been V3 /Ved

to be Ving

to have been Ving

Таблиця 44 НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА TO ASK

Tense

Voice

Infinitive (to V0)

Gerund/Participle I (Ving )

Participle II (V3 /Ved )

to ask

asking

asked

to be asked

being asked

to have asked

having asked

to have been asked

having been asked

to be asking

to have been asking

Вправa 55. Напишіть неособові форми дієслів: to ring, to take, to discuss, беручи до уваги їх приналежність до правильних або неправильних дієслів. Вправа 56.

1. Із поданих нижче неособових форм випишіть: а) форми Infinitive (to V0); б) форми Gerund та Participle I (Ving );

ed 3

в) форми Participle II (V /V )/

2. Випишіть у дві колонки перфектні неособові форми та неперфектні неособові форми.

to be looking, to have looked, being looked, having looked, to have been looking; having written, to be written, to have been written, to have been writing, having been written; translating, having translated, being translated, to

be translated, to have been translated; answering, being answered, having answered, to have answered, to have been answered; taken, being taken, to be taken, to take, having taken, having been taken, taking.

2. Функції неособових форм у реченні

Неособові форми дієслова відрізняються від особових не лише за формою, але і за своїм значенням.

Неособові форми лише називають дію, не вказуючи ні на особу, ні на число, ні на час дії, і тому вони ніколи не виступають у функції присудка речення.

Залежно від свого значення, неособові форми можуть виконувати функцію підмета, додатка, означення, обставини та входити, як смислова частина, в присудок.

Таблиця 45

Член речення

Неособова форма

Приклади

1

2

Infininive (to V0)

To know |her| is |to love| her — Знати її — значить любити її

Gerund (Ving )

Seeing |and| doing | are two different things — Бачити і робити — різні речі

1

2

Infininive (to V0)

It is pleasant |to swim | in the sea — Приємно плавати в морі

Gerund (Ving )

He likes |driving | a car — Він любить водити машину

1

2

3

4

Gerund (Ving )

There are many ways |of doing | it — Існує багато способів здійснити це

Infininive (to V0)

I have no desire |to go | there — У мене нема бажання іти туди

Participle І (Ving )

A person |bringing | good news is always welcome — Людині, яка приносить хороші вісті, завжди раді

Participle ІI (V3 /Ved )

The rooms |reserved | for them are upstairs — Кімнати, заброньовані для них, нагорі

1

2

3

Gerund (Ving )

Infininive (to V0)

Participle І (Ving )

He stood | without noticing | anyone —Він стояв, не помічаючи нікого.

It’s no good to swim |after eating | — Погано плавати після їжі

He stopped |to buy | some papers — Він зупинився, щоб купити газети

When writing | a telegram use few words — Коли пишете телеграму, вживайте мало слів

4

Participle ІI (V3 /Ved )

When painted | the house looked nice — Коли будинок пофарбували, він став виглядати приємно

Закінчення табл. 45

Член речення

Неособова форма

Приклади

1

2

3

Infininive (to V0)

He can *write — Він може писати

He began to write — Він почав писати

His desire is to write — Його бажання — писати

Participle І (Ving )

He is writing ** — Він пише

He sat writing — Він сидів і писав

Participle ІI

(V3 /Ved )

He has written *** — Він написав

The letter was written **** — Лист був написаний

He looked tired — Він мав стомлений вигляд

He had his shoes mended — Йому полагодили туфлі

4

Gerund (Ving )

My greatest pleasure remains travelling — Моїм найбільшим задоволенням залишається подорожування

He went on reading — Він продовжував читати

Примітка: * усі модальні дієслова: must, need (not), can, may, might, ought to, should, would, used to, dare ** усі форми Continuous Tense

*** усі форми Perfect Tense

**** усі форми Passive Voice

3. Переклад простих неособових форм дієслова:

Infinitive (to V0), Gerund (Ving ), Participle I (Ving ), Participle II (V /V )

3 ed

Проста неособова форма (тобто форма, що складається із одного слова: to V0; Ving; V3 /Ved ) перекладається, як правило, однією частиною мови: інфінітивом, іменником, дієприслівником, дієприкметником, за винятком тих випадків, коли to V0вживається у функції обставини або означення речення (табл. 47), а Ving — у функції означення речення (табл. 48).

Таблиця 46

Примітка: * Більшість Ving у функції означення перекладається українським підрядним реченням з сполучником який, що зумовлюється неможливістю в українській мові творення активних дієприкметників теперішнього часу від усіх дієслів

Вправа 57. Перекладіть українською мовою неособові форми, які передаються на українську мову однією частиною мови, за поданими моделями:

VtoingV0 →−− ннять, − ти 

They objected to applying this method — Вони заперечували проти застосування цього методу.

What is worth doing is worth doing well — Те, що варто робити — варто робити добре.

It is useless to discuss the problem — Даремно обговорювати цю проблему.

We continued to discuss the problem — Ми продовжували обговорювати проблему

1. We don’t mind mentioning the fact. 2. To avoid making mistakes is always difficult. 3. To err is humаn. 4. The idea of visiting them was very exciting. 5. We had no difficulty in getting there. 6. We asked them to come. 7. I prefer to skate than to ski.

the first be the last

the next

+ to V 0 → особова форма дієслова

They were the first to notice it — Вони першими звернули увагу на це.

1. He was the first to break the silence. 2. She was the last to jump into the bus. 3. We are the few to leave the class-room.

4. Who will be the next to speak? 5. He was the last to disappear into the plane.

Ving →

 −ючи

 вши 

 −

We were sitting in the hall discussing our plans — Ми сиділи в холі, обговорюючи свої плани.

She smiled remembering the joke — Вона посміхнулася, згадавши жарт.

1. Arranging my books on the shelf I discovered an old book. 2. He left the room saying that he was in a hurry. 3. I hope you will write soon explaining your intention. 4. Taking a book from the shelf he sat down to read it. 5. He stood staring at nothing. 6. Arriving early he found no one there.

V ing → який + дієслово →−ючий

There were only children drawing something in the hall. В холі були тільки діти, які щось малювали.

The grass was covered with fading leaves. Трава була покрита в’янучим листям.

1. The teacher explaining the rule was standing by the blackboard. 2. Yesterday we saw a newly-married couple moving into a new flat. 3. The reading-hall was full of students reading for their exams. 4. When he entered the room he heard the telephone ringing without any pause. 5. We noticed a singing bird in the tree.

V3 /Ved →

 − ний

− мий

− тий 

Money spent on brain isn’t spent in vain. Гроші, витрачені на розум, витрачені недаремно

1. They were asked various questions formulated by sociologists. 2. The congress attended by many scientists attracted much attention. 3. He entered the room astonished. 4. He spoke to me touched beyond words. 5. He sat silent moved by the story. 6. We live at a time of outer space conquered by man.

having Ving → –вши

Having got what he wanted, he went away.

Отримавши те, що він бажав, він пішов.

1. Having read the book he gave it to me. 2. Having pushed the door, he felt that it was not locked. 3. Having slept for two hours, I felt rested. 4. Having finished with their meal, they went for a walk. 5. Having looked through the text and having okayed it, he gave it to the secretary.

Вправа 58. Перекладіть Infinitive (to V0) у функції обставини та означення, згідно з поданою моделлю.

She came over from Canada to live here.

0 → для того щоб Вона приїхала з Канади, для того щоб

to V

→ який+дієслово жити тут.

There is a lot of work to do first. Є багато

роботи, яку треба зробити перш за все.

1. To celebrate the occasion he took a day off. 2. You need someone to look after you. 3. There are many obstacles to overcome. 4. To forecast the future we must analyze the past course of events. 5. We worked hard to get the job.

3.1. Багатозначність форми to V0

Переклад форми to V0 залежить від її функції у реченні. Вона може бути: підметом, додатком, части-


ною присудка, означенням, обставиною.

Форма Переклад Функція та її ознаки

Підмет

1) –ть, Стоїть на початку речення, узгоджу-

–ти, ється з дієсловом-присудком

–ться

(інфінітив) Додаток

Стоїть після дієслова-присудка

2) – ння Частина присудка:

(іменник) а) модального [після to have, to be ]

б) складеного [після дієслів табл. 27]

Обставина цілі

to V0 3) підрядне ре- В реченні обов’язкова наявність чення з спо- слова, яке є підметом

лучниками Обставина наслідку для того щоб;

щоб Стоїть після частки too та її словосполучень: too much, far too або словосполучення enough + прикметник

4) підрядне ре- Означення

чення зі спо- Стоїть після іменника або його залучниками: мінника, має модальне значення по-

який, винності котрий

5) дієслово- Стоїть після слів the first, the last, присудок the next

Таблиця 47

Приклади

To answer the questions was rather difficult

Відповідати на ці питання було досить важко I asked him to wait for me — Я попросив його почекати мене

They have to do it — Вони повинні робити це

He is to come at five — Він повинен прийти о 5 годині I hope to see you tonight — Надіюсь побачити вас ввечері

To open the door he must have an extra key Для того щоб відчинити двері, у нього повинен бути запасний ключ

The сhild is too small to understand it

Дитина надто мала, щоб зрозуміти це

The problem will be discussed at the conference to open soon

Ця проблема буде обговорюватися на конференції, яка незабаром відкривається (повинна відкритися)

He is the first to come — Він приходить першим

He was the firstto come — Він прийшов першим


Вправа 59. Визначіть функцію неособової форми to V0та перекладіть речення українською мовою.

1. It was impossible to forget that day. 2. The journey was to begin in March. 3. She tries to make everybody happy. 4. She was too worried to enjoy reading. 5. There are few men to consult with. 6. To start the car it was necessary to push it. 7. These houses were the few to survive after a great fire. 8. My friend is difficult to talk to. 9. She was the first to speak at the meeting.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. 1) У кожному реченні

а) знайдіть просту форму інфінітива (to V0 ) та визначіть її функцію і ознаки, що вказують на неї; б) знайдіть підмет і присудок та перекладіть їх.

2) Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги функцію to V0.

1. As in many other cases two different attempt — спроба attempts to deal with this problem can deal with — мати справу (з) be found in the General Theory.

2. There is nothing in the Keynesian exclude — виключати theory to exclude a more direct wage reduction — зниження influence of wage reduction on заробітної плати

employment. employment — праця, за йнятість (робочої сили)

3. To achieve favourable trade favorable trade balance — balances, the major Eauropean powers сприятливий торговельний sought to acquire colonies. баланс

4. To explain why all society benefits benefit — вигода, прибуток when the economy is free of regulation influence — вплив Smith used the metaphor of the benefit (v) — мати користь,

«invisible hand». мати вигоду

metaphor — метафора

5. To be objective is a must in any science.

6. Experience has shown that government can do much to stabilize the economy.

Завдання 2. Перекладіть речення українською мовою за алго- ритмом (стор. 36). Зверніть увагу на безсполучникове поєднання речень.

1. To satisfy wants people work to transform the earth’s resources intogoods they find desir- able.

2. From time to time the bank will make suggestion — проsuggestions to the other institutions, indicat-позиція

ing the policy the authorities intend to pur- sue.

3. Often referred to as the profit motive, it pro-profit motive — vides the fuel that drives sellers to produce мотив прибутку

things buyers want and at a price they are will- ing to pay.

4. The food you eat, the home you live in, the clothes you wear, are all affected by economic forces. 5. Competition forces sellers to produce things consumers wanted.

6. Economics can tell us the value of the goods value — вартість, and services the country is producing. ціна

7. To prove his point, Ricardo developed a con- comparative advancept we now call the principle of comparative tage — відносна

advantage. перевага

8. The «someone» Keynes had in mind was government.

9. Countries differ considerably in the amount amount — кількість,

of taxes they collect. загальна сума tax — податок

10. The second thing the bank must do is to en-investment — капіsure that the investments it chooses are safe. таловкладення, інвестування

3.2. Багатозначність форми Ving

Переклад форми Ving залежить від її функції у реченні.

Вона може бути: підметом, додатком, обставиною, означенням.


Таблиця 48

Форма Переклад Функція та її ознаки Приклади


ПідметLearning | rules without ex Стоїть на початку amples is useless речення, без прий- Заучування правил без

1) –ння менника, узгоджу- прикладів марна робота

(іменник) ється з присудком Seeing is believing — Поба чити значить повірити

Додаток I am interested |in collect-

2) –ть,–ти Стоїть після прису- ing | stamps

(інфінітив) дка, з прийменни- Я цікавлюсь колекціону ком або без нього ванням марок

Частина

присудка I enjoy collecting stamps

а) складеного при- Я насолоджуюсь колекціо судка нуванням марок

стоїть після дієслова I began collecting stamps типу avoid або bеgіn Я почав колекціонувати

(табл. 27) марки

3) дієслово в б) простого присудка особовій формі стоїть після допомі-

V ing (жноготабл. 14) дієслова

He is reading — Він читає

Обставина (часу, Entering |the room he saw

4) –вши способу дії, причини) his parents

–ючи Стоїть на початку Зайшовши в кімнату, він

(дієприслів- або в середині ре- побачив батьків ник) чення після коми. He stood for a time,

Вживається після |listening | to the voices сполучників when , Деякий час він стояв, слуif ,though хаючи голоси

When reading | the book I remembered my childhood Читаючи цю книгу, я згадав своє дитинство

Означення I saw a shadow |passing | on

5) Підрядне ре- Стоїть як після імен- her face чення з спо- ника, так і перед ним, I saw |a passing shadow | on лучниками якщо входить до скла- her face який, що ду іменного словоспо- Я побачив тінь, що пробі лучення (табл. 54) гала по її обличчю

Вправа 60. Визначіть функцію Ving. Перекладіть речення українською мовою

1. The water requires filtering. 2. Entering the room he switched on the light. 3. Feeling more at ease he spoke louder. 4. When speaking English, pay attention to the word order. 5. He stood watching the people who were coming down the street. 6. While waiting for you I have looked through all the newspapers. 7. He always keeps a diary when travelling. 8. The note with some missing words in it puzzled him. 9. The running dog was hard to catch. 10. His research resulted in establishing a new mechanism of the process. 11. The room facing the garden is very comfortable. 12. We insist on visiting him at once. 13. He had а habit of joking at the wrong moment. 14. In discussing the problem they touched upon some very interesting items. 15. Listening to good concerts is wonderful.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1.

1) В кожному реченні

а) знайдіть форму Ving, визначіть її функцію і ознаки, що вказують на неї;

б) знайдіть підмет та присудок і перекладіть їх. 2) Перекладіть речення українською мовою.

1. In recent years, rules and regulations af-affect — впливати (на) fecting banking industries have been ad-adjuct — прилаштовуjusted to allow more competition. вати, настроювати

2. Then, with supply and demand in equi-supply — пропозиція, librium, everyone looking for work could запас, поставка find a job at the prevailing wage, and demand — попит

every firm could sell its products at the equilibrium — рівновага market price.

3. It is little wonder that after reading the essay-ecé

Essay on Population, Thomas Carlyle, a dismal — похмурий contemporary British writer, called eco- nomics the «dismal (depressing) science».

4. Ricardo is especially famous in interna-advantage — перевага tional economics for demonstrating the ad- vantages of free trade.

5. The broker asks the jobber’s current current price — поточprices without revealing whether he is in-на ціна

terested in buying or selling. jobber — маклер

6. It is very important to recognize and eva-evaluate — оцінювати luate opportunity costs when making deci-opportunity cost — альsions. тернативна вартість

7. In addition to using taxation to raise taxation — оподаткуmoney, governments may raise or lower вання

taxes to achieve social and economic objec-raise money — діста-

tives. вати гроші

8. Dealing with other central banks has become an important side of the Bank’s work.

Завдання 2. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом. Зверніть увагу на переклад внесення у реченні.

1. Most treaties on the theory of value and treaty — договір production are concerned with the distri-be concerned with — bution of a given volume of employed re-мати відношення до, sources between different users and with займатися

the conditions which, assuming the em-distribution — розподіл ployment of this quantity of resources de-volume — обсяг

termine their relative rewards and the rela-relative reward — відtive values of their products носна винагорода

2. The most visible of the factors has been the increase in food production, on the one hand, and declining birthrates in the industrialized nations, on the other hand.

3. That is to say, the real wage of a person is equal to the value which will be lost if employment is reduced.

3.3. Багатозначність форми Ved Переклад форми Ved залежить від її функції у реченні. Вона може бути присудком; входити до складу присудка; означенням; обставиною.

Таблиця 49

Форма

Переклад

Функція та її ознаки

Приклади

V ed

1) дієслово минулого часу (що робив?)

Присудок

Стоїть після підмета і узгоджується з ним за смислом; в реченні немає дієслів в Present або Future Tense; після себе не має прийменника

Частина присудка*

а) простого після допоміжного дієслова

б) модального після сполучення модальне + допоміжне дієслово

A high wall |surrounded | the house

Висока стіна оточувала будинок

The plants |have been affected| by the cold — Рослини уражені холодом

The plants |can be affected| by the cold — Рослини можуть бути уражені холодом

2) –ний,

– мий,

–тий (дієприкметник)

Означення

Стоїть після іменника, якщо має після себе прийменник

Стоїть перед іменником. якщо входить до складу іменного словосполучення

(табл. 54)

The house |surrounded | by trees is very beautiful

Будинок, |оточений деревами ,| дуже красивий

The tired child | fell

asleep — Втомлена дитина заснула

3) підрядне

речення із сполучником: коли, якщо, начебто, хоч

Обставина (часу, умови, способу дії, порівняння)

Стоїть після сполучників when, if, as if, as though, though

A house looks beautiful |if surrounded | by tall trees

Будинок виглядає красивим,

| якщо він оточений| високими деревами

Glass breaks into bits |when heated |

Скло розколюється на куски, коли його нагрівають

Примітка: * Ознакою виступають всі допоміжні та модальні дієслова, які стоять перед Ved (am, is, are, was, were, have, has, had, shall, will, should, would, can, could, may might, must, ought to, need).

Вправа 61. Визначіть функцію Ved. Перекладіть речення українською мовою.

1. The plants affected by the cold produced low crops. 2. The decision arrived at was to everybody’s satisfaction. 3. He was in a hurry as if pressed for time. 4. The difficulties encountered by those who tried to solve the problem were great. 5. The re-established weather held on for two days. 6. He never agreed to their going on the voyage. 7. The discovery followed by further experimental work stimulated research in this area. 8. When resolved to do something he does it. 9. He had a gold watch belonged to his father. 10. He may forget it unless reminded.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1.

1) В кожному реченні

а) знайдіть форму Ved, визначіть її функцію і ознаки, що вказують на неї;

б) знайдіть підмет та присудок і перекладіть їх. 2) Перекладіть речення українською мовою.

1. Since then, however, the ideas advanced advance (v) — просуby the «Keynesian Revolution» have be-вати, висувати (ідею) come part of conventional wisdom. conventional wisdom —

здоровий глузд

2. Tariff laws have protected industries tariff laws — тарифні threatened by foreign competition. закони

3. Natural resources are the things provided by nature.

4. In exercising the choices imposed upon unlimited wants — безthem by their unlimited wants and limited межні потреби resources every society must come to grips to come to grips — зітwith the fundamental economic questions. кнутись

5. Nearly 90 percent of the goods and ser-privately owned firms — vices produced in this country each year приватні фірми come from privately owned firms.

6. For example, in Ancient Rome the small farmer — дрібний

landed aristocracy struggled for power with фермер small farmers and city workers.

7. «Favourable balance of trade» described favourable balance — a situation in which exports exceeded im-сприятливий баланс

ports. exceed (v) — переви-

щити

8. Eventually, when satisfied that he has obtained the best possible price for his client, the broker will complete the bargain.

Завдання 2. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом. Зверніть увагу на те, що присудок речення розщеплений не лише словами-внесеннями, але і другорядними членами речення.

A fall | in real wages | due to a rise | in real wage — реальна prices |, with money-wages unaltered,|* заробітна плата does not, | as a rule, | cause | the supply money-wage — грошова

of available labour | on offer | at the cur-заробітна плата rent wage | to fall | below the amount | current wage — поточна actually | employed | prior to the rise | of заробітна плата prices.

employ — наймати prior to — раніше

Примітка: * with money-wages unaltered, — причому грошова заробітна плата залишається незмінною.

4. Звороти з неособовими формами

Особливістю англійської мови є те, що неособові форми дієслова можуть утворювати з іменником або займенником комплекси, що лише по смислу дорівнюють реченню, в якому іменник або займенник указує на діяча, а неособова форма — на дію, яку цей діяч проводить. Такі комплекси (звороти) в англійській граматиці називаються: Nominative with the Infinitive, Objective with the Infinitive, The forcomplex, Complexes with the Gerund, The Nominative Absolute Construction.

Всі звороти можуть бути виражені в англійській мові пара- лельним реченням, і оскільки в українській мові аналогічних зворотів з неособовими формами немає, то англійські звороти завжди перекладаються українським підрядним реченням, яке повністю співпадає з англійським реченням, паралельним звороту[3] .

Таблиця 50

Назва звороту

Приклади Паралельне речення

Nominative

The performance | is expected to be | a

with the Очікують, що success.

Infinitive вистава буде

1

Паралельне It is expected | that | the performance мати успіх речення will be a success.

Objective with I | did not think him to follow | the in- Я не думав, що the Infinitive structions so blindly. він таксліпо бу-

2 де дотримува-

Паралельне I did not think | that | he would follow

речення the instructions so blindly. тися інструкцій

Complexes with His having been away | for so many Те, що він був the Gerund years made him feel a stranger. відсутній так

3 багато років,

Паралельне That | he had been away | for so many примусило його речення years made him feel a stranger. почувати себе незнайомцем

The

Nominative He being no more heard of , | it was Оскільки про

Absolute natural to forget everything. нього більше

Construction не чули , було

4 природно забу-

Паралельне As | he was no more heard of, | it was ти про все. речення natural to forget everything.

The for-complex He stood aside for me to pass Він відійшов

5 набік, щоб я

Паралельне пройшов речення He stood aside so that I could pass

4.1. Зворот Nominative with the Infinitive

Зворот Nominative with the Infinitive включає в себе три елементи:

іменник

+ дієслово в особовій формі + інфінітив I, you, he, she, it, we, they

Дієслова в особовій формі, що входять до цього звороту, являються його ознаками і називаються дієсловами-ха-рактеристиками. Вони утворюють дві групи залежно від характеру їх вживання у звороті: перша група — це дієслова, які вживаються лише у формі Passive Voice (їх більшість); друга група — це дієслова, які вживаються лише у формі Active Voice. Іноді замість дієслів-характеристик вживаються словосполучення. Зворот Nominative with the Infinitive може бути виражений англійським складнопідрядним реченням з сполучником that, головне речення якого — це неозначено-особове речення, що утворюється від it + у відповідній видо-часовій формі; а підрядне речення — від +

. Часові відношення між присудками головного і підрядного речення керуються правилом Sequence of Tenses.

Зворот Nominative with the Infinitive перекладається українським складнопідрядним реченням, яке повністю співпадає з англійським паралельним складнопідрядним реченням.

Таблиця 51

Приклади

Переклад

Зворот

The book is said to be popular

Кажуть, що популярна

It is said that the book is popular книга буде популярна

It is said that the book will be popular

Паралельне речення

Зворот

The book turned out to be popu-

lar Виявилося, що книга популя-

рна

It turned out that the book was

popular

Паралельне речення

Зворот

He is certain to be having a

good time Без сумніву, він добре прово-

дить час

Паралельне речення

It is certain that he is having a good time

Таблиця 52

Група дієслів за характером

вживання у звороті

Дієслова-характеристики

Приклади

assume — думати, гадати believe — вважати consider — вважати estimate — вважати, оцінювати The door was found to expect — сподіватися, чекати be locked

find — знаходити, виявляти

know — знати Виявилось , що двері report — повідомляти замкнені . say — говорити suppose — думати, гадати think — думати, гадати

appear — здаватися, виявитися They seem to know all

happen — випадково опинитися about him prove — в кінцевому рахунку вияви-

тися Здається , що вони

seem — здаватися все знають про ньо turn out — неждано виявитися го

They were certain to

to be likely — ймовірно come to an understand to be unlikely — малоймовірно ing to be certain — без сумніву Не було сумніву , що to be sure — обов’язково, без сумніву вони прийдуть до

взаєморозуміння

Вправa 62. Замініть подані речення із зворотом Nominative with the Infinitive паралельними реченнями та перекладіть їх українською мовою (див. табл. 51).

1. The book is said to be popular. 2. The article is likely to appear in the next issue. 3. They all appear to agree as to the importance of the problem. 4. Her advice proved to be helpful. 5. He is unlikely to change his opinion. 6. Many

people are reported to be homeless after the floods. 7. The government was expected to lose the election. 8. He seems to be looking for something. 9. The language of the novel turned out to be quite easy. 10. The discussion seemed to be coming to an end. 11. The weather is likely to change. 12. She happened to be there.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1.

1) В кожному реченні:

а) знайдіть зворот Nominative with the Infinitive, вкажіть його ознаки та передайте його англійським паралельним

реченням;

б) знайдіть підмет і присудок та перекладіть їх. 2) Перекладіть речення українською мовою.

1. This was a theory that was likely to obtain wide support in the working-class movement. 2. They are supposed to be equally applica- ble to a closed system as to an open system, applicable — придатand are not dependent on the characteristics ний

of an open system. closed system — за-

3. They do not seem to have realized that, unless the supply of крита система labour is a function of real wages alone, their supply curve for supply of labour — проlabour will shift with every movement of prices. позиція робочої сили

supply curve — крива

4. Now, whenever a nation appears to be entering into a period пропозиції of recession or inflation, economists and others think of steps shift (v) — переміщати

the government might take to reverse the trend. ся) (

5. Moreover, the characteristics of the spe-recession — спад, cial case assumed by the classical theory зниження happen not to be those of the economic society in which we actually live.

Завдання 2. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом (стор. 36). З’єднайте «розщеплені» частини звороту Nominative with the Infinitive.

They | seem, | however, | to have been di-divert (v) — відхиляти verted | from this line | of thought, | partly | (ся) by the settled conviction | that | labour | is settled conviction — in a position to determine | its own real цілковита упевненість wage | and | partly, | perhaps, | by preoccu-preoccupation — зайpation | with the idea | that | prices | depend нятість, захоплення

| on the quantity | of money.

4.2. Зворот Objective with the Infinitive

(Participle I, Participle II)

Зворот Objective with the Infinitive включає в себе три елементи:

Дієслово в іменник Infinitive

+ +

особовій формі me,you, him, her, it, us, them ParticipleI, ParticipleII

Дієслова в особовій формі, які входять до звороту, утворюють три групи залежно від характеру їх вживання: перша група — це дієслова, після яких може вживатися лише Infinitive; друга група — це дієслова, після яких вживається Infinitive без частки to; третя група — це дієслова, після яких вживаються

Infinitive без to (Participle I ,Participle II).

+ сполучник (that; how, as)

, а підрядне речення — від

+

Зворот Objective with the Infinitive може бути виражений англійським складнопідрядним реченням, в якому головне речення утворене від: у відповідній видо-часовій формі. Відношення між присудками головного і підрядного речення підпорядковане правилу Sequence of Tenses.

Зворот Objective with the Infinitive перекладається українським складнопідрядним реченням, яке повністю співпадає з англійським паралельним реченням.

Таблиця 53

Приклади

Переклад

Зворот

I wish him to come with me

I wish that he come with me

I wish* that he should come with me

Я бажаю, щоб він пішов зі мною

Паралельне речення

Зворот

John

We saw approach the house him

John

We saw as approached the house he

Ми бачили, як Джон підійшов до будинку

Паралельне речення

Зворот

We noticed the house painted white

We noticed that the house was painted white

Ми помітили, що будинок пофарбо-

вано у білий колір

Паралельне речення

Таблиця 54

Група дієслів за характером вживання

Дієслова, що вживаються у звороті в особовій формі

Приклади

want — хотіти expect — вважати, чекати believe — вважати know — знати think — думати, вважати enable — давати змогу find — знаходити, виявляти estimate — вважати, оцінювати hate — вважати неприйнятним, не лю- бити

suppose — припускати, думати, гадати take — приймати за, вважатиforce — змушувати

I want things to be done well

Я хочу, щоб все було зроблено добре

let — дозволяти

make — спонукати, примушувати have — добитися, добиватися cause — примушувати

Rain made us come back

Дощ примусив нас повернутися

see — бачити hear — чути watch — стежити, спостерігати notice — помічати observe — спостерігати feel — відчувати

They watched

writing

the students

write

Вони спостерігали, як (що) студенти пишуть (тест)

Вправа 63. Замініть подані речення із зворотом Objective with the Infinitive паралельними реченнями та перекладіть їх українською мовою (див. табл. 52).

1. We did not expect him to return so soon. 2. I cannot believe it to happen again. 3. I want you both to be happy. 4. I know this man to have been a star boxer in his younger days. 5. I felt somebody watching me. 6. He heard someone call his name. 7. I have never heard the word pronounced like that. 8. We saw it being done. 9. I have never seen him looking so pale. 10. This story always makes us laugh.

11. We don’t let them do it. 12. He had his shoes mended. 13. I must have my hair cut. 14. They forced us to stay longer.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. 1) В кожному реченні

а) знайдіть зворот Objective with the Infinitive та передайте його англійським паралельним реченням;

б) знайдіть підмет і присудок та перекладіть їх. 2) Перекладіть речення українською мовою.


1. The state expects its citizens to share in governing the coun- try.

2. One would expect the change in real wag- es to be in the same direction as the change in money-wages.

3. The problem forced them to use derivation. derivation — похідна 4. Mathematics believes number to be a pure, abstract concept.

5. We know the finger method of counting counting — рахунок to have been used by people since early times.

6. We think the reader to be familiar with the elements of Keynesian theory.

7. Markets enables buyer and sellers to exchange goods and services.

8. If supply remains the same, an increase in demand will cause price rise.

Завдання 2. У реченні


1) Вкажіть слово, замість якого вжито «ones». 2) Перекладіть речення українською мовою.

The reasons | for and against that proposition | are the same ones | that | were discussed | extensively | in the literature | on money | throughout the nineteenth century and later | in connection | with the problem | of whether | in a progressive economy | it is better | to let prices fall | or | to keep them stable.

Примітка: * in connection with — в зв’язку з (прийменник)

4.3. Зворот for + Infinitive

іменник

for + + Infinitive

me,you, him, her, it, us, them

Зворот for + Infinitive включає в себе три елементи:

Особливістю звороту є наявність прийменника for перед іменником / займенником, який не лише оформлює зворот, але і визначає весь його смисл: «щоб іменник здійснив дію, виражену інфінітивом». Найчастіше цей зворот вживається з випереджуючим it.

Приклади

It is quite natural for him to act like that

Цілком природно, що він поводиться так

He waited for her to speak

Він чекав, щоб вона заговорила

В англійській мові зворот for + Infinitive може бути виражений іншим реченням і перекладатися, як і інші звороти, українським складнопідрядним реченням з сполучниками що, щоб.

Таблиця 55

Вправа 64. Знайдіть в реченнях зворот for + Infinitive. Перекладіть речення українськими складнопідрядними реченнями з сполучниками що, щоб.

1. We are glad for Mary to be with us. 2. I hope for the weather to be fair on Sunday. 3. It is strange for them to leave without letting us know. 4. I always thought my friend was an example for everybody to follow. 5. The simplest way is for him to come and see everything for himself. 6. He asked for the book to be sent to him. 7. It is really a miracle for him to be back so soon. 8. The advice is for us to await further instructions.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1.

В кожному реченні

1) знайдіть зворот «for + Infinitive»; 2) перекладіть речення українською мовою.

1. For such a society to raise its living living standard — standards it is necessary to increase pro-життєвий рівень duction.

2. Keynes demonstrated that it was possi- ble for total supply and demand to be at equilibrium at a point well under full em- ployment.

3. It is sometimes said that it would be il-resist — протидіяти logical for labour to resist a reduction of reduction — зменшенmoney-wages but not to resist a reduction ня, скорочення of real wages.

4. The postulate that there is a tendency for postulate — постулат the real wage to come to equality with the marginal distillate — marginal distillate of labour clearly pre-гранична непотрібність sumes that labour itself is in a position to presume (v) — припусdecide the real wage for which it works. кати

4.4. Зворот Сomplexes with the Gerund

Зворот Complex with the Gerund включає в себе два елементи:

іменник в присвійному відмінку (N’s; Ns’)

+ Gerund

my, your, his, her, its, our, their

Герундіальний зворот виконує функцію підмета, додатка, означення та обставини, які визначають тип того скдаднопідрядного англійського речення, котре замінює зворот.

Перекладається речення із зворотом «Complex with the Gerund» українським складнопідрядним реченням, яке співпадає з англійським паралельним реченням.

Таблиця 56

Функція

Приклади

Зворот

Jane’s coming surprised me

That Jane was coming surprised me

Те, що Джейн приї-

де, здивувало мене

Паралельне речення

Зворот

They objected tohis applying this method to practice

They objected that he should apply this method to practice

Вони заперечували проти того, щоб він застосовував цей метод на практиці

Паралельне речення

Функція

Приклади

Зворот

Her hands showed no signs

oftheir being used for hard work

Her hands showed no signs that they were used for hard work

Її руки не мали слідів важкої праці

Паралельне речення

Зворот

Despiteit being cold they would not stop their observations

Despite (the fact that)* it was cold they would not stop their observations

Незважаючи на те,що було холодно вони не бажали припиняти свої спостереження

Паралельне речення

Закінчення табл. 56

Примітка. *Після слова «despite» особова форма не вживається

Вправа 65. Знайдіть зворот «Complexes with the Gerund», вкажіть його функцію та ознаки. Передайте речення із зворотом англійськими паралельними реченнями, зважаючи на функцію зворота. Перекладіть речення українською мовою (див. табл. 50).

1. The trouble is his being busy. 2. We must insist on their not interfering in our work. 3. He thinks of Sam’s being rude to his friends. 4. They relied on our coming on time. 5. She objected to Jane’s being asked to dinner. 6. The knowledge of his sister’s being ill depressed him. 7. I expressed my surprise at his having so rich a library. 8. We are surprised at his being so well read in literature.

9. We testified to John’s being out that time. 10. I don’t mind your opening the window.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. В реченні

а) знайдіть зворот Complexes with the Gerund;


б) перекладіть речення українською мовою за допомогою алго- ритма.


And | the belief | in the proposition | that | proposition — labour | is always in a position | to deter-пропозиція mine | its own real wage, | once adopted,*| adopt (v) — приймати

has been maintained | by its being con-maintain (v) — fused | with the proposition | that | labour зберігати, утримувати, | is always in a position | to determine | установлювати, what real wage | shall correspond | to full свідчити employment, | i.e. | the maximum quanti-confuse — переплутати ty | of employment | which | is compat- full employment — повible | with a given real wage. на зайнятість

compatible — сумісний

Примітка: * once adopted — якщо вона прийнята

4.5. Зворот Absolute Nominative Complex

Зворот Absolute Nominative Complex складається з двох частин:

іменник/іменнесловосполучення

+ Participle I/Participle II I,you, he, she, it, we, they

В якості другого елемента цього звороту крім Participle I та Participle II, інколи може вживатись іменник, прикметник, прислівник.

Особливістю звороту Absolute Nominative Complex є те, що в реченні він вживається як обособлення, відокремлене комами. Він виконує функцію обставини (часу, причини, умови, способу дії) і може стояти на початку, в середині та в кінці речення. Переклад звороту Absolute Nominative Complex залежить від позиції, яку він займає у реченні. Якщо він стоїть в першій половині речення, він перекладається українським обставинним підрядним реченням з сполучниками оскільки, коли, після того як, хоч та ін.; якщо Absolute Nominative Complex стоїть у другій половині речення, він перекладається самостійним реченням у складі складносурядного з сполучниками а, і, причому та ін. Absolute Nominative Complex, який в деяких випадках вводиться прийменниками with, without, перекладається самостійним реченням або дієприслівниковим зворотом.

Таблиця 57 ЗВОРОТ «ABSOLUTE NOMINATIVE COMPLEX»

Другий елемент

звороту

[ ]

Місце звороту у реченні

Приклади

на

початку речення

The situation being urgent, we had to go ahead

Оскільки положення було невідкладне , ми змушені були йти вперед

в кінці

речення

We set off, the rain coming

down heavily

Ми вирушили в дорогу, хоча ішов рясний дощ

на початку

речення

The work done, we went home

Коли робота була закінчена , ми пішли додому

в кінці

речення

He stood with his eyes closed

Він стояв, заплющивши очі Він стояв, його очі були заплющені

на початку

речення

His first shot a failure , he fired again

Оскільки його перший постріл був невдалим , він вистрілив знову

Tea over , we gathered on the terrace

Коли випили чай , ми зібралися на терасі

Вправа 66.

1) Знайдіть у реченнях зворот Absolute Nominative Complex та перекладіть його українською мовою, вживаючи сполучники, які відповідають позиції звороту у реченні (див. табл. 57).

1. Dinner was served on the terrace, it being very close in the room. 2. It being late, we went upstairs. 3. This done and the dog having been unfastened, we turned toward home. 4. The visit over, they set forth home. 5. I sat at my desk, pen in hand. 6. He sat silent, his long legs stretched out. 7. There being little time left, we had to hurry. 9. In the evening he read aloud, his small son sitting by his side. 10. The new engines were delivered, all of them being in good order. 11. She stood mute, her lips pressed together. 12. He sat, his face impassive. 13. He stood leaning against the wall with his arms folded. 14. Our efforts to start the car having failed, we spent a night in a nearby village.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1.

1) В кожному реченні

а) знайдіть зворот Absolute Nominative Complex та зверніть увагу на його положення у реченні; б) знайдіть підмет та присудок і перекладіть їх.

2) Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги спосіб перекладу звороту залежно від його позиції в реченні.

1. With higher taxes discouraging con-discourage — розхолоджувати sumer spending, | business firms | will consumer spending — generally cut back | on production | ra-споживчі витрати

ther than | being stuck | with unsold cut back — знижати

inventories | of output. наявні товари inventories —

2. I | shall argue | that | the postulates | of the classical theory | are applicable | to a special case | only | and | not | to the general case, | the situation | which | it | assumes | being a

limiting point | of the possible positions | of equilibrium.

3. A secondary distribution | of stock | resembles | the stock — капітал underwriting | of a new issue | the block being handled | handle — регулювати, by a selling group | or | syndicate | off the floor | after управляти

trading hours, | at a price | regulated | by the exchange.

4. The option period | of a forward exchange contract | option period — опціон concerns only the timing of the delivery for the ex-forward exchange contract —

change of currencies,| the customer having already dealt форвардне покриття валют-

| at a fixed rate | ного ризику

fixed rate — фіксований курс

ІМЕННЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

1. Склад та функції іменного словосполучення у реченні

Іменне словосполучення — це сполучення слів, ядром якого є іменник, що стоїть у кінці словосполучення. Крім ядра-іменника до складу іменного словосполучення входять визначники іменника та ті частини мови, які передають значення якості, кількості та приналежності: прикметник, числівник, займенник, Participle I, Participle II. Характерною особливістю англійського іменного словосполучення є те, що в його склад можуть входити, крім ядра-іменника, ще інші іменники, які при перекладі відповідають на питання який? чий?

У реченні іменне словосполучення виконує функцію підмета, додатка, означення, обставини і входить до складу іменного та фразеологічного присудків, а отже, може займати будь-яке місце в реченні.

Таблиця 58

Функція

Приклади

підмет

A new book is on the desk

Нова книжка — на столі

додаток

She borrowed a new book from the library

Вона взяла нову книжку в бібліотеці

обставина

You can find the data in that new book

Ви можете знайти ці дані в тій новій книжці

означення

The data from that new book are of great importance

Дані з нової книжки дуже важливі

частина

присудка

It is a new book

Це — нова книжка

2. Порядок слів в іменному словосполученні

Слова в іменному словосполученні розташовуються в установленому порядку: прийменник, визначник іменника, числівник, прикметник, іменник в присвійному відмінку (Possesive Case ) Participle I, Participle II, ядро-іменник.

Таблиця 59

Прийменник

Визначник

Числівник

Прикметник

Іменник

(N0/N’s)

Participle I (Ving )

Participle II (V3 /Ved )

Ядроіменник

поряд-

ковий

кількі-

сний

1. in

those

first

three

new

stone

painted

houses

2. over

an

old

sister’s

worn

coat

1) in those first three new stone painted houses; 2)over an old sister’s worn coat.

3. Переклад іменного словосполучення

Оскільки частини мови, які входять до складу англійського іменного словосполучення, не мають граматичних показників роду, відмінка та числа, їх переклад залежить від ядра-іменника, означеннями якого вони є. Із цього випливає, що переклад іменного словосполучення необхідно починати саме з ядра-іменника (тобто останнього слова словосполучення), а всі слова, які стоять між визначником і ядром-іменником, при перекладі будуть відповідати на питання який ?чий ?скільки ?котрий ?у тому відмінку, в якому стоїть ядро-іменник. Якщо до складу іменного словосполучення входить іменник в присвійному відмінку (N’s, Ns’), то при перекладі словосполучення він ставиться після ядра-іменника і відповідає на питання чий?

Схема 2. Послідовність перекладу слів в іменному словосполученні

Вправа 67. Знайдіть ядро кожного іменного словосполучення. Перекладіть словосполучення українською мовою за схемою 2.

Traffic lights, telephone number, city centre, mountain roads, those tall young London policemen, on a valuable old French writing desk, a famous German medical school, with a tall well-dressed man, about a pretty intelligent girl, the deep blue sea, with some missing words, on the dog-eared pages, instant coffee, a pleated skirt, the wool skirt, a two-tone sweater, an approaching air-liner, into a double-decked bus, a first-class performance, his dark-grey English-purchased flannels, a good-looking girl, a broad-brimmed hat.

Вправа 68. Передайте значення присвійного відмінка (Possessive Case ) за допомогою прийменника of. Перекладіть іменні словосполучення українською мовою.

My friend’s father the father of my friend батько мого друга

Mrs. Blake’s washing machine, the bird’s song, my sister’s husband, the man’s name, in the other children’s room, her daughter’s cat, the girl’s dresses, the last week’s storm, tomorrow’s meeting, his wife’s coat.

Вправа 69. Знайдіть у кожному реченні іменні словосполучення та перекладіть їх за схемою. Перекладіть речення українською мовою.

1. The non-stop train arrived оn time. 2. He wore his worn-out felt hat. 3. Everybody liked their masterful skating. 4. We went home through the thickly falling snow. 5. We spent a day in an utterly uninteresting town of third-class villa residences, and wide streets lined with hastily-run-up-stores. 6. He told us about the country’s powerful rivers. 7. At a distance we saw snow-caped mountains. 8. The box has sleeping pills in it. 9. In the garden we saw a red-cheeked little girl. 10. He gave them a thought-out answer.

1. Іменник
1.1. Ознаки іменника

Іменник — це повнозначна частина мови, яка називає істоти, неістоти, абстрактні поняття, предмети, опредмечені дії і відповідає на питання хто? що?

Англійський іменник, на відміну від українського, не має граматичних ознак роду, відмінка (крім закінчення присвійного відмінка ’s; s ’ та закінчення множини: -s, -es ).

Особливістю англійського іменника є те, що в реченні він завжди вживається із службовим словом, яке називається визначником іменника і є його ознакою*.

Таблиця 60

Закінчення іменника

Визначники іменника

Суфікси іменника

множини

присвійного відмінка

(Possessive Case)

-s

-’s

a, an, the

–acy

-es

-s’

–age

виняток:

my, your, his, her, its, our, their

–ance

men (man)

–ence

women (woman)

–ant

feet (foot)

this, that, those, such, same

–dom

geese (goose)

–hood

mice (mouse)

some, any, no, another, both,

–ship

children (child)

each, either, every, few, little,

–scape

teeth (tooth)

many, much, neither, other

–ee

oxen (ox)

–er

what, which, whose

–ion

–ist

–ment

–ness

–ry

–th

–tude

–ure

–y

Примітка. *Відсутність визначника, тобто «нульовий визначник», також вважається ознакою словосполучення.

Вправа 70. Визначіть за суфіксами іменники і дієслова та запишіть їх у дві колонки.

identify; structure; logical; recognize; possibility; application; analyze; experiment; consequence; modify; influence; par-

ticipant; contemporary; discussion; extensive; scientist; instrument; reference; magnify; mixture; passage; national; advantage; growth; continuous; mention; initial; harmful; procedure; urgent; distinguish; audience; ignorant; deepen; division; specialize; complecate; argument; enumerate.

1.2. Вираження відмінкових відношень англійського іменника в порівнянні з українським іменником

Англійський іменник не має відмінкових закінчень, крім закінчень присвійного відмінка (Possessive Case –’s, –s’ ).

Відмінкові відношення англійського іменника можуть бути виражені двома способами: 1) за допомогою позиції іменника по відношенню до дієслова; 2) за допомогою граматичних прийменників.

Серед усіх прийменників група граматичних прийменників займає особливе місце, оскільки у цій функції прийменники не перекладаються.

Таблиця 61

Відмінок

Прийменник

Приклади

Р (кого, чого?)

of

of the street — вулиці

Д (кому, чому?)

to

to the students — студентам

О (ким? чим?)

by with

by tram — трамваєм with a pen — ручкою

Таблиця 62

Відмінок

Приклади

Засіб зв’язку

Н хто? що?

The student asks the teacher Студент

порядок слів

Р кого? чого?

It is the pen of the student

студента

It is the student’s pen

of

N’s

Д кому? чому?

Give it to the student студенту

to

З кого? що?

The teacher asks the student студента

порядок слів

О ким? чим?

The text was translated by the student студентом

by with

М

про кого? про що?

We are speaking about the student про студента

about

Вправа 71. Визначіть, на питання якого відмінка відповідає сполучення прийменник + іменник, та перекладіть словосполучення українською мовою.

see with eyes, reply to the students, done with a needle, the roof of the house, touch with hands, broken by a stone, offer to the man, the children of that man, go by bus, send to the parents, a leg of the table, amazed by the idea, the plans of the company, a firm of brokers, to speak to friends, the spirit of friendship, hurt by the words.

1.3. Визначники іменника

Визначники англійського іменника — це службові слова, які стоять перед ним і надають йому значення визначеності, невизначеності та кількості. До них відносяться: артиклі (означений, неозначений ) та займенники (присвійні, вказівні, неозначені ).

Оскільки вибір визначника залежить від іменника, який стоїть після нього, всі визначники умовно поділяються на чотири групи:

І група — визначники, які вживаються з обчислюваними іменниками в однині: а, an, another, each, either, neither, every, such a, a certain, that, this.

ІІ група — визначники, які вживаються з обчислюваними іменниками в множині: many, several, these, those, both, few.

ІІІ група визначники, які вживаються з незлічувальними іменниками: little, much.

ІV група визначники, які можуть вживатися з усіма іменниками: all, any, enough, half, my, your, his, her, its, our, their, no, the same, some, such, the, the very, what, which, whose, «o».

Як правило, перед іменником може стояти лише один визначник; однак, серед них виділяються такі, які можуть вимагати після себе ще одного додаткового визначника:

Таблиця 63

Визначник + визначник

Приклади

all артиклі (a, an, the )

both присвійні займенники

+ (my, your, his, our, their )

all the students — усі студенти both my friends — обоє моїх друзів

half вказівні займенники

(this, these, that, those )

half this bread — половина цього хліба

Таблиця 64

Визначники іменника

Обчислювані іменники

Необчислювані іменники

однина

множина

a, an

book

all (всі)

book

books

bread

any (будь-який)

book

books

both (обидва)

books

a certain

book

certain

books

each (кожний)

book

either (будь-який)

book

enough (достатній)

books

every (кожний)

book

few (мало)

books

half (половина)

book

books

bread

little (мало)

bread

many (багато)

books

much (багато)

bread

my, your (та ін.)

book

books

bread

neither (ніякий)

book

no (ніякий)

book

books

bread

the only (єдиний, один)

book

books

another (інший)

book

other (другий, інший)

books

bread

the other (другий, інший)

book

books

bread

the same

(такий, однаковий)

book

books

bread

several

(декілька, немало)

books

some (декілька, немало)

books

bread

some (трохи)

book

books

bread

such a (такий)

book

such (такі, такий)

books

bread

that (той)

book

bread

Закінчення табл. 64

Визначники іменника

Обчислювані іменники

Необчислювані іменники

однина

множина

the

book

books

bread

thesе (ці)

books

this (цей)

book

bread

those (те)

books

the very (той самий)

book

books

bread

what (який)

book

books

bread

which (котрий)

book

books

bread

whose (чий)

book

books

bread

«0»

book

books

bread

Вправа 72. Назвіть, визначники якої групи (І, ІІ, ІІІ, ІV) можуть вживатись перед поданими іменниками. Напишіть по 2—3 приклади з кожним словом та перекладіть ці словосполучення.

bank, banks, money, sugar, side, flowers, lemons, fruit, fish, student, sky, cloud, interest, boxes, bread, tea, cup, iron, children, advice, knowledge, pens, town, cow, teeth, stockings, snow, light, houses, silver, attention, dreams, happiness.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. 1) В кожному реченні а) знайдіть підмет і присудок;

б) випишіть іменники, перед якими стоять прийменники, та перекладіть їх;

в) випишіть іменники, які стоять після дієслова, та перекладіть їх, беручи до уваги те, що іменник після дієслова

відповідає на питання непрямих відмінків.

2) Перекладіть речення українською мовою.

1. Payment | for the use | of someone else’s money | is called | payment — плата,

interest. платіж

interest — відсоток

2. An economic model | is any simplified statement, diagram, or formula | used | to understand | economic events. 3. Physical capital | is something | created | by

people | to produce | other goods and services. physical capital — фізичний капітал

4. They | have enabled our country to pro- duce | more goods and services | than | any other nation | in history.

5. The question | of what | the traditional society | produces | and | how | it | is produced | are determined | by very slowly changing traditions. 6. The process | of investment | represents | a diversion | of pro-

ductive resources | from the output | of goods and services | for investment —

current consumption | to the creation | of up-to-date technologi-капіталовкладення

cally advanced capital goods. diversion — відхилення consumption — спо-

живання

advanced — передовий capital goods — основ-

7. In recent years | the number | of service ний капітал, засоби enterprises | in wealthier free-market econ-виробництва

omies| has grown | rapidly. free-market economy —

8. These actions | should result | in a larger економіка вільного budget surplus | or | a smaller budget deficit | підприємництва

than | existed | before. budget surplus — бюд-

9. Public policy decisions | may influence | жетний надлишок some or all | of these components. 10. Since | the economy | does not always

operate | at full employment | estimating | its full employment —

full-employment productive capacity | is dif-повна зайнятість

ficult. estimate — оцінювати productive capacity —

11. Another use | of the option contract | is the employee stock виробнича потужність option.

stock — акція, облігація, капітал

Завдання 2. Перекладіть українською мовою речення з іменними словосполученнями, до складу яких входять іменники в Possessive Case (N’s).

1. Economic incentives | influence | people’s behavior | economic incentives — through | financial rewards and penalties. економічні стимули 2. The profit motives | stimulate | owners | to financial rewards and make | business | more effective | to compete | penalties — фінансові with other businesses | for consumer’s dollars. винагороди та штрафи

3. Mercantilists | believed | that | a nation’s

wealth | came | primarily | from the accu-profit motive — мотив прибутку

mulation | of gold and silver.

4. Good health, education, and relevant training | all | contribute | to

worker’s productivity.

5. Investment | in capital goods | occurs | capital goods — осwhen | savings | are used | to increase | the новний капітал

economy’s productive capacity. savings — заощадження productive capacity — виробнича потужність

6. In the final analysis, | the market (price) system’s ability | to provide | goods and services | depends | on the effort | of indi- vidual entrepreneurs.

7. Individual entrepreneurs | are the driving entrepreneur — force | in the market economy’s answer | to підприємець

the problem | of scarcity. scarcity — дефіцит, недостатність

8. Consumer enthusiasm, | generated | by a firm’s intentional establishment | of a good public relations | has lead | to increased sales.

9. One | of the best answers | to this problem | is to appoint | the bank’s trust company sole joint executor.

2. Займенник

Займенник — це повнозначна частина мови, слова якої не називають, а лише вказують на предмети, їхні ознаки та властивості або кількість. Займенники набувають конкретного лексичного значення лише в тексті, коли їх співвідносять з певними іменниками, прикметниками та числівниками. Займенники, подібно до цих частин мови, відповідають на питання хто? що? який? чий? котрий? скільки? Займенники поділяються за своїм значенням на: особові (I, you, he, she, it, we, they ); присвійні (my, your, his, her, its, our, their ); зворотні (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves ); вказівні (this, that, these, those, such ); питальні та відносні (who, whom, whose, what, which ); неозначені (some, any, no ); кількісні (much, many, little, few ); означальні (all, another, both, each, every, either, neither, other ).

2.1. Особові, присвійні, зворотні займенники

Серед усіх типів займенників можна виділити особливу групу займенників, які зв’язані спільністю коренів і вираженням особи, числа і роду. До них відносяться особові, присвійні, зворотні займенники.

Таблиця 65

Примітка:* Обведені особові займенники є абсолютними ознаками: підмета (називний відмінок); додатка (знахідний відмінок).

** Усі англійські присвійні займенники можуть перекладатися українським займенником свій: I use mypen — Я користуюсь своєюручкою. Якщо вони вживаються з назвами тіла або предметів одягу — вони не перекладаються: She shook herhead — Вона похитала головою. Вправа 73. Перекладіть займенники в дужках англійською мовою.

1. I know (його) but I can’t remember (його) name. 2. (Вона) was very happy because (ми) invited (її) to stay with (нами) in (нашому) house. 3. Have (ти) seen (їх)? 4. (Вони) are playing with (своїми) friends. 5. That pen is (моя). Give (її) to (мені). 6. Is this (твоя) umbrella? No, its (твоя). 7. (Я) gave (йому) (мою) address and (він) gave (мені) (свою).

Вправа 74. Перекладіть речення українською мовою.

1. I cut myself with a knife. 2. The plate is hot. Don’t burn yourself! 3. I am angry with myself. 4. They only think about themselves. 5. I dried myself with your towel. 6. Old people sometimes talk to themselves. 7. He fell off the ladder but he did not hurt himself. 8. John lives all by himself. 9. She went to the cinema by herself. 10. They built new houses themselves. 11. Read it with me. 12. She can very well do without my help but not without theirs. 13. Suddenly he found himself facing a stranger. 14. She does her morning exercises regularly. 15. I opened my mouth wide. 16. He put his hands into his pockets. 17. His composition is much more interesting than mine. 18. They left me to myself. 19. They raised their hands. 20. Keep your opinion to yourself.

2.2. Займенники some, any, no та їх похідні

Займенники some, any, no виражають невизначену кількість та якість: займенник some припускає наявність кількості чи якості, no — відсутність, any — виражає сумнів про наявність. Тому ці займенники вживаються у різних типах речень: some — у стверджувальному, any — у питальному, no — у заперечному. Але є випадки, коли займенник any вживається також в розповідному та заперечному реченні.

Таблиця 66

Займенник та його переклад

Приклади

кілька, декілька

some дехто, деякий

який-небудь, якийсь

They made some mistakes — Вони зробили деякі помилки

We have some cheese — У нас є сир Some of them were busy — Деякі з них були зайняті

Примітка. * Якщо some використовується разом із незлічуваним іменником, він на українську мову не перекладається: Buy some bread — Купи хліба.

Закінчення табл. 66

Займенник та його переклад

Приклади

скільки-небудь хто-небудь

any будь-який, який-небудь ніякий**

Did they make any mistakes? — Вони зробили які-небудь помилки?

Give me any book — дайте мені будь-яку книжку

We have not any bread — У нас немає хліба

They did not make any mistakes — Вони не зробили ніяких помилок

Примітка * Займенник any здебільшого на українську мову не перекладається: Have you any sugar? У вас є цукор?

** У заперечному реченні

ніскільки

no* ніякий +не

жоден

He has got no friends — У нього немає ніяких друзів

No student has come as yet — Жоден студент ще не прийшов

Примітка. * Як засіб заперечення no при перекладі потребує подвійного заперечення

Таблиця 67

Вихідні займенники

Іменник, займенник, прислівник

Похідні та їх переклад

some

any no

something — щось, що-небудь somebody — хтось someone — хто-небудь somewhere — десь, кудись

anything — щось, що-небудь anybody — хтось anyone — хто-небудь anywhere — десь, куди-небудь

nothing — нічого nobody — ніхто no one — ніхто nowhere — ніде, нікуди

Вправа 75. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги переклад займенників some, any, no та їх похідних.

1. We have some friends living there. 2. There is no milk left. 3. We found some new words in the text. 4. We have heard some news that might interest you. 5. Have you any books on the subject? 6. Have you noticed any changes? 7. Have you got any money on you? 8. Is there any letter for me? 9. There is not any butter left.

Вправа 76. Перекладіть речення українською мовою

а) 1. Somebody has taken my pen. 2. I saw something dark in the garden. 3. Someone must go with him. 4. He lives

somewhere near our house.

б) 1. Do you know anybody (anyone ) here? 2. There is not anybody (anyone ) in the office. 3. Do you want anything else? 4. I can’t see anything. 5. You can do anything you like. 6. Did you go anywhere yesterday? 8. You can buy the book anywhere.

в) 1. Nobody will believe you. 2. I saw none of my friends. 3. It means nothing to him. 4. I have nowhere to go.

2.3. Вказівні займенники

Вказівні займенники this, that, these, those, such a, such, the same мають граматичні ознаки числа і тому вони узгоджуються в числі з дієсловом чи іменником залежно від того, яку функцію виконують: визначника іменника чи замінника іменника.

Таблиця 68

Займенник

Приклади

this

цей

This pen is red — Ця ручка червона

це

This is a pen — Це ручка

that

той

That pen is blue — Та ручка синя

то

That is a blue pen — То синя ручка

these

ці

These pens are red — Ці ручки червоні

це

These are red pens — Це червоні ручки

those

ті

Those pens are blue — Ті ручки сині

то

Those are blue pens — То — сині ручки

Примітка. Займенник that (those ) може перекладатися іменником, якщо він виконує роль замінника іменника, що передує йому, щоб уникнути його повторення.

Вправа 77. Перекладіть речення українською мовою. Зверніть увагу на переклад вказівних займенників.

1. This hotel is very expensive. 2. Do you like these shoes? 3. This is a nice hotel. 4. Who is that? 5. What shoes do you like? These or those? 6. All this is very interesting. 7. Try on one of these dresses. 8. That bicycle belongs to him. 9. Those chairs are ours. 8. The pictures painted by Rembrant and those by Rubens have very little in common.

2.4. Займенники many, much, few, little

До кількісних займенників належать: many, muchбагато; few, littleмало; a few, a littleдекілька, кілька, трохи.

Займенники many та few вживаються із обчислюваними іменниками, much та little вживаються з необчислюваними іменниками. Всі ці займенники мають граматичні форми ступеня порівняння: вищий і найвищий.

Таблиця 69

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Приклади

many  багато  much

more — більше

most 〈 найбільшебільшість

many books, more books, most books, much time, more time, most time

few  мало  little

fewer  менше  less

fewest  найменше  least

few books, fewer books, fewest books,

little time, less time, least time

Вправа 78. Подайте англійські відповідники займенникам в дужках. Перекладіть речення українською мовою.

1. He has (мало) knowledge of the subject. 2. (Мало) or no information is available on the matter. 3. They know (трохи) of everything. 4. (Більшість) people think so. 5. This is the (найбільше) I can do for you. 6. That was the (найбільше) dangerous experiment. 7. (Багато) water has flown under the bridge since that time. 8. He knows (багато) but he knows (менше) than you. 9. (Багато хто) read the book but (мало хто) understood it. 10. We need no (більше) than two days to complete the work. 11. There were (мало) objections to the plan, and (більша) part of it was approved of. 12. I cannot do (багато) for you. 13. It is (менше) than we expected. 14. (Багато) is said but (мало) is done. 15. Say (мало) and do (багато). 16 (Багато) people know about it. 17. He can say it in (декілька) words. 18. There were (декілька) men sitting in the hall.

2.5. Означальні займенники

all, another, both, each, every, either, neither, other

До означальних займенників належать: all — весь, another — інший, both — обидва, each — кожний, every — кожний, either — кожний з двох, neither — жоден (з двох).

Вони виконують функцію визначника іменника, входячи до складу іменного словосполучення, а також можуть бути замінником іменника, виконуючи функції підмета або додатка речення.

Вправа 79. Знайдіть у реченні означальні займенники та визначіть, у якій функції вони вживаються. Перекладіть речення українською мовою.

1. He comes here every day. 2. Each time he asks me the same questions. 3. There was a building on either side of the square. 4. There were huge buildings on each side of the street. 5. There is a forest of oak-trees on both banks of the river. 6. Both his hands were busy, he greeted me with a nod. 8. Give me another number of the magazine. 9. Some people were bathing, others were sitting in the sun. 10. All the city is being reconstructed. 11. We both knew the truth. 12. All was ready. 13. All were present. 14. I remember every detail. 15. She put down his every word. 16. She gave chocolates to each of the girls. 17. Every good student studies hard. 18. We have not seen either of them. 19. Where are the others? 20. I read two books, but neither book was interesting. 21. There are two roads from here, you can take either.

2.6. Питальні та відносні займенники

Займенники who, whom, whose, what, which одночасно являються питальними та відносними. Як питальні вони вживаються у питальних реченнях, а як відносні вони приєднують підрядну частину складнопідрядного речення до головної частини. Займенники which, what вживаються стосовно неістот і перекладаються: what 〈 який те, що;which 〈 котрийякий; ( із) .

Таблиця 70

Займенник

Питальні речення

Підрядні речення

who — хто

Who knows it? — Хто знає це?

All those who are ready to go can go

Всі, хто готовий іти, можуть іти

whom — кого, кому

Whom did you give the book to? Кому ти віддав книгу?

The man whom we saw yesterday is waiting for you Чоловік, якого ми бачили вчора, чекає вас

whose — чий

Whose book is it? Чия це книга?

The mаn whose family are away feels lonely

Чоловік, чия сім’я у від’їзді, почуває себе одиноким

what

що

What do you think of it?

Що ти про це думаєш?

She asked me what I thought of it

Вона запитала мене, що я думаю про це

який

What questions did he ask? Які питання він ставив?

I don’t know what questions he was asked

Я не знаю, які питання йому

поставили

which

що

Which is better? Що краще?

He admires Jane which I find strange

Він захоплюється Джейн, що я знаходжу дивним

котрий

Which book is better?

Котра (яка) книга краща?

This is the house which has been bought

Це будинок, який (котрий) був куплений

Вправа 80. Знайдіть у реченні займенники. Перекладіть речення українською мовою.

1. The wind which had been blowing since the morning fell by the evening. 2. The man who left the message never told his name. 3. The letters which are typed by the secretary usually go by the morning mail. 4. The man whom we spoke with had left. 5. I cannot see what is wrong. 6. What is done cannot be undone. 7. I would here refer to what I have already said. 8. What do you want to stress? 9. It is possible to make a list of things which one may find interesting. 10. Who will help me? 11. Which is your hat? 12. What trees grow in your garden? 13. Whose pencil is this?

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. Перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на функцію займенників.


1. The price system | encourages sellers to produce | in such a way | as | to minimize | costs | and | maximize | profits.

2. Keynes | himself | regarded | both these situations | not | as | actually | existing | but | as | future possibilities.

3. The fact | that | the agricultural nations | grow | enough | to feed | themselves | and | the rest | of the world. 4. Each factor | of production | has | a place | in our economic system.

5. The object | of such a title | is to contrast | the character | of my arguments and

encourage — сприяти, заохочувати cost — вартість, ціна

conclusions | with those | of the classical theory | of the subject.

6. That is to say, | the real wage | of an employed person | is that | which | is just sufficient | (in the estimation | of the employed persons | themselves) to induce | the volume | of labour | actually | employed | to be forthcoming.

employed person — людина, яка має роботу induce — спонукати, примушувати volume — обсяг forthcoming — наступний, майбутній


2.7. Багатозначність слова it

Слово it може займати в реченні як ізольовану позицію, так і входити до складу словосполучень. У першому випадку воно є замінником іменника, що йому передує, і тому перекладається займенниками він, вона, воно. Якщо слово it входить до складу словосполучень, воно перекладається: 1) це; 2) саме той; 3) не перекладається.

Таблиця 71

Слово Переклад Приклади

This book is not for your children. It is for you. — Ця книжка не для дітей. Вона для вас.

1) він, вона, воно I have lost my pencil. губив олівець . Він , можливоIt may be in my bag. — , у сумці . Я за-

Close the window. It is not closed. — Зачиніть вікно. Воно не зачинене.

2) це What is this? It is a car. Що це? Це — машина it

3) це саме той, що ЦеIt is саме the novel той that роман we discussed yesterday. , що ми обговорювали вчора .

4) не перекладається It is impossible to say what he thinks — Неможливо сказати, про що він думає. It is cold — Холодно.

Вправа 81. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги позицію слова it у реченні.

1. It is snowing. 2. It is I who am wrong. 3. I don’t remember it. 4. Put money into the bag lest you lose it. 5. It is impossible to know everything. 6. It is the man who writes stories. 7. It is difficult to get up early in the morning.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги особливості перекладу слова it.

1. It is normally expected | that | a current account | will remain | in balance.

2. It is | here | that | banks | can make | one | of their most important contributions | to export business.

3. It is | the price | that | «clears» | the market | of goods and services.

4. It is | the price | that | equalizes | the amount | producers | want to sell | and | consumers | want to buy.

5. It is quite difficult | to think | of things | that | are not scarce.

6. It should be noted | that | people | engage | in basic economic activities.

current account — рахунок поточних операцій, поточний рахунок

engage — наймати, зобов’язувати (ся)

7. It is | the upward or downward movement | in the average prices | of all goods and services | combined | that | determines | the extent | of inflation or deflation.

8. Nevertheless | it is the money-wage |

upward or downward movement — рух вгору та вниз

extent of inflation — рівень інфляції

thus | arrived at | which | is held| to determine | the real wage.

2.8. Багатозначність слова one Переклад слова one залежить від його функції у реченні: як означення воно входить до іменного словосполучення і перекладається числівником один; як додаток воно замінює іменник, який йому передує, і перекладається цим іменником; як формальний підмет — воно входить до складу неозначеної структури і не перекладається.

Таблиця 72

Cлово

Переклад

Приклади

one

1) один (числівник)

One of the cups was broken. Одна з чашок була розбита

2) іменник, що передує слову one

I have several dictionaries. Which one do you need? У мене декілька словників. Який словник тобі потрібен?

3) не перекладається входить до складу неозначеної структури

One must keep one’s word. Необхідно дотримуватися свого слова

Вправа 82. Визначіть функцію слова one у реченнях та перекладіть речення українською мовою.

1. He is looking for a house. He would like one with a garden. 2. The new pictures are much better than the old ones. 3. When one does not know grammar, one often makes mistakes. 4. One must do one’s duty. 5. One should never put off till tomorrow what one can do today. 6. One can find these figures in any handbook. 7. His room is good, but the one you live in is much better. 8. I don’t like the red pencil, give me the black one.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1.

а) Визначіть функцію слова one у реченнях. Якщо one — замінник іменника, назвіть іменник, який воно заміщає. б) Перекладіть речення українською мовою.


1. Thomas Maltus | a controversial figure | in his time, | remains one | today.

2. The last-mentioned route, | via the interest rate, | is the one | most thoroughly explored | by Keynes and Keynesians.

3. The reasons | for and against that proposition | are the same ones | that | were discussed | extensively | in the literature | on money | throughout the nineteenth century and later.

4. Since | a society | cannot have | everything | it | must decide | which goods | it | will have | now | and | which ones | it | will postpone.

5. If | one | can’t | as | one | would |, one | must do | as | one | can.

6. The increasing need | for security and the use | of computers | in wage payment | have combined | to make it more common | to have | a bank account | than | to be | without one. controversial figure — суперечлива фігура explore — досліджувати

postpone — відкладати

security — безпека wage payment — сплата заробітної плати bank account — банківський рахунок


3. Прикметник
3.1. Ознаки прикметника та його ступені порівняння

Прикметник — це повнозначна частина мови, яка має значення якості чи стану предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які?

Англійський прикметник не має граматичних закінчень роду, числа, відмінка і тому його переклад повністю залежить від іменника, який цей прикметник визначає: a blue hat — блакитний капелюх; a blue flower — блакитна квітка; blue flowers — блакитні квіти

Англійський прикметник має ознаки ступеня порівняння, які передаються як закінченнями -er, -est, так і словами more, most. Вибір способу утворення ступеня порівняння залежить від довжини самого прикметника: якщо прикметник складається із 1—2 складів, то вищий і найвищий ступіть утворюється шляхом приєднання до нього закінчень -er, -est. Якщо прикметник включає у себе більше двох складів, тоді вищий ступінь утворюється за допомогою слова more, а найвищий — most. strong — stronger — strongest:

сильний — сильніший — найсильніший interesting — more interesting — most interesting:

цікавий — більш цікавий — найбільш цікавий (найцікавіший)

У реченні після прикметника вищого ступеня завжди йде сполучник than , а перед прикметником найвищого ступеня, як правило, вживається артикль the :

He is cleverer than John — Він розумніший за Джона

It is the most interesting book — Це найбільш цікава книжка

Таблиця 73

Ступінь

Ознаки ступенів порівняння

Суфікси

Закінчення

Слова, які висловлюють ступінь якості

Вищий ступінь

–er than

more … than

able

al

ible

ic

ish

ive

ful

ous

y

ant

ar

en

ent

less

Приклади

The lake is deeper than the river

The novel is more interesting than the film

Найвищий ступінь

the … –est

the most …

Приклади

This is the deepest lake

This novel is the most interesting I’ve ever read

Примітка: До групи прикметників, які утворюють ступені порівняння не за правилами входять:

good-better-best — гарний, кращий, найкращий bad-worse-worst — поганий, гірший, найгірший far-farther-farthest — далекий, дальший, найдальший further-furthest

little-less-least — маленький, менший, найменший

Вправа 83. Запишіть подані слова за їх суфіксами у 3 колонки: А) дієслово; В) іменник, С) прикметник.

distribution; public; applicable; genetic; genetics; difference; language; desirable; complicate; specialize; fa-

vorable; distinguish; facility; ignorant; investigate; deepen; sensitivity; fundamental; dangerous; formulate; intensity; intensify; concentrate; tremendous; historic; contribute; essential; leadership; witness; tolerate; sequence.

Вправа 84. Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння поданих прикметників.

good; foolish; important; red; snow-white; well-known; black; nice; big; bold; beautiful; useless; fine-looking; short-sighted; well-read; kind-hearted.

Вправа 85. Перекладіть речення українською мовою.

1. My brother is much younger than myself. 2. The first dictionary was good, the new one is still better. 3. At first I could not say which stories were funnier, they were all funny, but now I see that the last one is the funniest. 4. That was his cleverest step. 5. They have chosen the easiest way. 6. Which is the highest mountain in the world? 7. Try on both hats and see which is nicer. 8. This is the sunniest room in the house. 9. I can’t imagine a more serious situation. 10. You ought to be more respectful.

3.2. Місце прикметника у реченні

У реченні прикметник, як означення іменника, стоїть перед словом, яке він визначає, утворюючи разом з ним іменне словосполучення. Іноді в іменне словосполучення входять кілька прикметників, які повинні розташовуватися в установленій послідовності:

Таблиця 74

опису-

ючі

розмір

форма

вік

колір

похо-

дження

речовина

Ving/V3

ядро-

іменник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a nice

small

round

old

brown

French

wooden

writing

desk

красивий

невеликий

круглий

старий

коричневий

францу-

зький

дере-

в’яний

письмовий

стіл

Виняток становлять: 1) прикметники з суфіксами –ible, –able (possible, imaginable ), та деякі інші (наприклад necessary ), які стоять після іменника і перекладаються не лише прикметником, але і підрядним означальним реченням з сполучниками який, що:

theideaimaginableуявленаідея ідея, яку можна уявити

2) усі прикметники, якщо вони є означеннями до похідних слів від займенників some, any, no: something strange — щось дивне

3) До окремої групи належать прикметники, що починаються з префікса a (a sleep ), які ніколи не виступають означенням іменника, а входять до складу іменного присудка як його смислова частина після дієслова-зв’язки:

He is a shamed — Йому соромно.

Таблиця 75

Місце прикметника у реченні

Прикметники

Приклади

Перед іменником

Усі прикметники крім прик-

метників типуpossible, an interesting novel — цікавий роман

a shamed

Після іменника*

available — доступний

necessary — необхідний the data available possible — можливий доступні дані reliable — надійний дані, які доступні

present — присутній  imaginable — уявний та ін.

Після похідних від some ,any ,no

Усі прикметники anything special — що-небудь особливе

Після дієсловазв’язки

a ngry — злий a shamed — присоромлений a sleep — сплячий

a live — живий he is angry with me — a wake — який не спить він гнівається на мене a fraid — переляканий a like — схожий

Примітка: * Можливе вживання перед іменником.

Вправа 86. Перекладіть речення українською мовою.

1. This novel is one of the best books available in our library.

2. It is not cold enough to wear a heavy jacket. 3. His speach was loud enough for everybody to hear it. 4. We were reported that the men present were his supporters. 5. Is there anything interesting in the papers? 6. I am ashamed. 7. The cat is asleep. 8. The tree is alive.

9. The dog is awake. 10. They seem afraid. 11. The boys are alike.

3.3. Порівняльні конструкції з прикметником

Таблиця 76

Порівняльні конструкції Приклади

as … as — такий … як і ЦейThis watch годинникis as такий cheap жеas that one дешевий , як і той

This watch is not as cheap as that one

not as … as Цей годинник не такий дешевий, як той

не такий … як

This watch is not so cheap as that onе

not so … as Цей годинник не такий дешевий, як той

The farther north you go, the more severe

the … er the … er — чим … тим the winter Чим далі наіs північ ви їдете, тим суворіша зима

Вправа 87. Перекладіть речення українською мовою.

1. The sooner you do it the better. 2. The more you read on the subject the better you will know it. 3. The hot-

ter it was the more miserable I felt. 4. The sooner you leave the earlier you will arrive.

5. The more we go into the thing, the more complex the matter becomes. 6. The longer the day, the shorter the night. 7. The earlier you come the sooner we shall finish the work.

3.4. Слова, які виражають ступінь якості

Крім порівняльних конструкцій перед прикметником можуть вживатися слова, які виражають ступінь якості: rather, fairly — занадто, дуже, значно; too much, too far — занадто; pretty — досить; ever so — дуже; quite — досить, цілком.

Таблиця 77

Слова, які виражають ступіть якості

Приклади

rather надто, дуfairly же, значно

rather

This is a long story

fairly

Це досить довга історія

too much занадто

too far

too much

This isdifficult for you too far

Це занадто важко для вас

pretty — досить

It is pretty cold today

Сьогодні досить холодно

ever so — дуже

Thank you ever so much

Дуже дякую

quite — досить, цілком

Quite so!

Цілком вірно

Вправа 88. У кожному реченні знайдіть порівняльну конструкцію. Перекладіть речення українською мовою

1. I cant say which book I prefer: one is as interesting as the other. 2. This trick is as old as the hills. 3. None is so deaf as those who would not hear. 4. Your room is not quite so large as mine. 5. Be the weather ever so bad, I must go. 6. The problem is as serious as the others. 7. That building is as high as this one. 8. His car runs as fast as a race car. 9. We are not so lucky as you. 10. The situation was pretty much the same. 11. The book is ever so interesting. 12. The performance proved to be a great deal better than we could expect.

13. I have been with good people, far better than you. 14. His watch is far more expensive than mine. 15. The movie we saw last night was much more interesting than the one on television. 16. His car is far better than yours.

17. The new house is much more expensive than the older one. 18. Last week was as hot as this one. 3.5. Переклад прикметників, які по формі співпадають з прислівниками

В англійській мові існує група слів, які по формі можуть бути прикметниками і прислівниками, тобто бути означенням іменника або дієслова. Визначити, якою частиною мови виступає таке слово, допомагає позиція слова у реченні:

1) якщо слово входить в іменне словосполучення, воно є прикметником і відповідає на питання який? 2) якщо слово стоїть після дієслова, воно є прислівником і відповідає на питання як? коли?

Прикметник:

Early trains leave at 6 a.m. — Ранні поїзди відходять о 6-ій ранку

Прислівник:

He usually arrives early — Він звичайно приїжджає рано

Таблиця 78

Вправа 89. Визначіть, яку функцію виконують виділені слова. Перекладіть речення українською мовою

1. Is there a late train passing here? 2. You will have to work hard to set everything done. 3. You have come too late. 4. This is the right way to do it. 5. She lives right around the corner. 6. Look straight ahead. 7. We don’t expect a straight answer from him. 8. He was too long in doing it. 9. It took me long to do it. 10. It was still early when we returned. 11. We returned early. 12. All is well that ends well.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. Перекладіть речення українською мовою за алгоритмом.

1. David Ricardo is one of history’s most in-influencial — вплиfluencial economists. вовий

2. It should be clear, however, that even with application — вжиthese modifications the theory is still much too вання rough for direct application.

3. To summarize, human wants are unlimited, satisfy — задо- but the resources necessary to satisfy those вольняти wants are limited.

4. There is a limit to things used to produce goods and services available to satisfy wants.

5. The most common means of payment is the cheque — чек cheque since it is both safer and more conve-cash — готівка nient than using cash.

Завдання 2. Перекладіть речення із порівняльною конструкцією the … the … українською мовою.

1. The greater the inflation lenders anticipate lender — кредитор

the higher the rate of interest they will ask. anticipate — чекати, передбачати

2. The more efficient the combination, the nation’s wealth — greater the output, and the greater the na-добробут нації tion’s wealth.

3. The more you know about the subject, the better career decisions you will be able to

make. substance — суть

4. Keynes believed that the substance of un-underconsumption — derconsumption was that the higher the in-недоспоживання comes, the smaller the share of them going income — прибуток

into consumption and the greater — into ac-share — частка, акція cumulation. consumption — спо-

живання

accumulation — на-

копичення

vice versa — навпаки

5. The higher the price of something, the more of it will be offered for sale — and vice versa.

4. Прийменник
4.1. Значення, структура та місце прийменника у реченні

Прийменник — це службова частина мови, яка зв’язує іменник з іншими частинами мови, передаючи йому відношення непрямих відмінків: the book of a student — книжка студента; give it to the student — віддай це студенту; written by the student — написаний студентом.

Прийменник також передає відмінкові відношення займеннику і герундію (Ving ): by him — ним; about him — про нього ;think of travelling — думати про подорож.

За своєю структурою прийменники розподіляються на прості (on, at), складні (throughout, without) та складені (by means of).

Прийменник відноситься до іменника, однак, будучи зв’язаним з іменником, прийменник дуже часто відділяється від нього групою слів, оскільки він займає позицію першого елемента іменникового словосполучення, а ядро-іменник замикає його:

with my old school girl friend — з моєю давньою шкільною подругою

Іноді прийменник може стояти у кінці речення, після дієслова у формі Passive Voice, але при перекладі такого речення українською мовою прийменник необхідно поставити перед словом (іменником або його замінником), до якого він відноситься.

Here are the articles that are often referred to

Ось статті, на які часто посилаються

(to refer to the articles — посилатися на статті )

4.2. Загальне значення простих прийменників

За своїм загальним значенням прийменники розподіляються на прийменники місця, руху та часу

Таблиця 79

Прийменники

Приклади

above — над, вище

above the table

над столом

at* — біля, при, у, в, на, за

at the table

за столом

among — серед, між

among trees

між деревами

before — до, перед

before us

перед нами

behind — за, позаду

behind the house

за будинком

below — нижче, під

below the level

нижче рівня

beside — поруч, біля,

beside the house

поруч з будинком

between — між

between the houses

між будинками

in* — в

in the room

в кімнаті

inside — в, усередині

inside the house

всередині будинку

near — поблизу, біля

near the window

біля вікна

on* — на

on the table

на столі

outside — зовні

outside the house

зовні будинку

over — над, через

over the river

через річку

under — під

under the table

під столом

about — навкруги, по

about the town

по місту

across — через

across the street

через вулицю

along — вздовж, по

along the street

по вулиці

around — навкруги, навколо

around the earth

навколо землі

down — вниз по

down the river

вниз по річці

from* — від, із

from London

із Лондона

into — в

into the house

в дім

over* — через, по

over the fence

через загорожу

round — кругом, за

round the corner

за рогом (будинку)

to — до, в

the way to London

(шлях) до Лондона

towards — у напрямі до

towards the door

до дверей

through — наскрізь, через

through the hole

через отвір

up — угору по

to town

у місто

Закінчення табл. 79

Прийменники

Приклади

after — після

after six

після шостої

at* — в, о, на,

at nine o’clock

о 9-ій годині

by — до

by that time

до того часу

during — впродовж

during that period

впродовж того періоду

for — впродовж

for one week

впродовж тижня

from* — від

from 9 till 12 o’clock

з 9 до 12 години

in* — в

in May

у травні

on* — в

on Sunday

в неділю

since — з

since early morning

з раннього ранку

past — після

past eight o’clock

після восьмої години

Примітка: * відмічено прийменники, які у таблиці показано в кількох значеннях.

Вправа 90. Перекладіть речення українською мовою. Вкажіть значення виділених прийменників.

1. She put a shawl over her dress. 2. On his way to the station he met us. 3. Hold the umbrella over your head. 4. The boy climbed over the fence. 5. It was already past midnight. 6. I have been waiting since four o’clock. 7. The sunlight went through the leaves. 8. We had not eaten till five p. m. 9. The bench was under the window. 10. By Tuesday the situation will have been clear. 11. She hurried down the street. 12. The letter was from Pat. 13. What is inside the Earth? 14. She took a seat near them. 15. The temperature is above zero. 16. They went across the hall. 17. Come at any time after five o’clock. 18. We went along the river bank. 19. The house stands among the trees. 20. The Earth moves around the Sun. 21. The garden is behind the house. 22.

The temperature is below zero.

23. Who is the woman sitting beside him? 24. A river flows between two banks.

4.3. Багатозначність прийменників

Кількість прийменників менша ніж кількість значень, які вони повинні передавати, і тому більшість прийменників багатозначна. До найбільш уживаних багатозначних прийменників належать: at, by, for, in, of, on, to, with.

Вправа 91. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги переклад багатозначних прийменників, поданих у рамках

at — біля, при, на, у, в, о

1. We start work at 9 o’clock. 2. He can’t sleep at night. 3. I am going on holiday at the end of July. 4. There is nobody at the bus-stop. 5. She was sitting at the fire-place. 6. They were at a loss.

by — при, біля, повз, до, за, на, відповідає Орудному відмінку (ким? чим?)

1. Do you like travelling by bus? 2. Our house is by the sea. 3. We are driving by the City Museum. 4. It is cheaper by two dollars. 5. The work will have been finished by Monday. 6. He took the child by the hand.

for — протягом, у, до, внаслідок, через, для, заради, за

1. He stayed with us for a week. 2. Give it to me for a few minutes. 3. Thank you for your help. 4. It is good for you. 5. I am doing it not for money. 6. I’ve bought the dictionary for ten dollars.

in — в, на, за, через, при, відповідає Орудному відмінку (чим?)

1. He wrote a note in pencil. 2. We live in this street. 3. The train is leaving in five minutes. 4. Be careful in crossing the river. 5. We stayed at a nice hotel.

of — через що, від, з, з (числа), відповідає Родовому відмінку (кого? чого?)

1. He gave the dog a piece of meat. 2. She died of fever. 3. One of them is my friend. 4. This table is made of oak. 5. I am afraid of dogs.

on — на, в, по, від

1. The office is on the first floor. 2. We don’t work on Sundays. 3. Many books have been written on that subject. 4. Do you like museums? It depends on the museum.

to — до, в, на, для, відповідає Давальному відмінку (кому? чому?)

1. We walked to the city center. 2. Why didn’t you come to the party? 3. John won’t go to the cinema. 4. This is nothing to what it might have been. 5. 3 is to 4 as 6 is to 8. 6. I gave the book to my friend. 7. Listen to the music.

with — з, від, відповідає Орудному відмінку (ким? чим?)

1. He cut it with a knife. 2. The woman trembled with fear. 3. She said it with sympathy. 4. I am angry with you. 4.4. Дієслова та прикметники,

які вимагають після себе вживання прийменників На вибір прийменника часто впливає дієслово або прикметник, який передує йому. У цих випадках переклад прийменників залежить лише від того слова, яке стоїть перед ним: to care for — турбуватися про; to leave for — від’їжджати до; to hope for — сподіватися на .

1. Список дієслів, які вимагають після себе певних прийменників

accuse — звинувачувати care — турбуватися consist — складатися hope — сподіватися inform — повідомляти of leave — від’їжджати

think — думати prepare — готуватись for

start — відправлятися comment — коментувати wait — чекати

congratulate — поздоровляти

depend — залежати on borrow — позичати insist — наполягати differ — відрізнятися rely — покладатися judge — судити

prevent — заважати from

amount — дорівнювати recover — поправлятися apologize — вибачатись suffer — страждати

belong — належати happen — траплятись end — закінчуватися

to

listen — слухати result — спричиняти in object — заперечувати succeed — удаватися

prefer — надавати перевагу subscribe — підписуватись

2. Список прикметників, які вимагають після себе певних прийменників:

able — здібний anxious — стурбований attentive — уважний clear — ясний, виразний equal — рівний curious — цікавий

evident — очевидний to doubtful — сумнівний

grateful — вдячний glad — радісний

about

harmful — шкідливий happy — щасливий thankful — вдячний hopeful — багатонадійний

sad — сумний

afraid — переляканий serious — серйозний ashamed — присоромлений wrong — неправильний aware — проінформований,

обізнаний

certain — впевнений of angry — злий conscious — усвідомлюючий busy — зайнятий with ignorant — неосвічений familiar — обізнаний

proud — гордий worthy — гідний eager — нетерпеливий famous — відомий

dependent — залежний on important — важливий necessary — необхідний

for

bad — поганий ready — готовий clever — розумний sorry — співчутливий good — хороший at suitable — підходящий quick — швидкий useful — корисний

skilful — умілий interested — зацікавлений experienced — досвідчений in weak — слабкий

4.5. Стійкі прийменникові словосполучення

Прийменники входять до складу великої кількості стійких сполучень, наприклад: after all — кінецькінцем, at all — взагалі та ін. Певних правил перекладу таких словосполучень немає, тому їх слід вивчати напам’ять.

Таблиця 80

Стійкі прийменникові словосполучення

Переклад

above after

all all

— головним чином — кінець-кінцем

at

all best most any rate once last least

— взагалі

— в кращому випадку

— щонайбільше

— в будь-якому випадку

— відразу

— на кінець

— по меншій мірі

before

long now

— незабаром — до цих пір

beyond

belief doubt me

— неймовірно

— без сумніву

— вище мого розуміння

by

chance day the day heart no means all means mistake

— випадково

— вдень

— поденно

— напам’ять

— ні в якому випадку

— за всяку ціну

— помилково

for

good example the time being

— назавжди

— наприклад

— поки що

in

due course any case general the long run so far as return vain

— своєчасно

— в будь-якому випадку

— взагалі

— кінець-кінцем

— оскільки

— у відповідь

— даремно

to

the amount the end the right

— на суму

— до кінця

— праворуч

4.6. Cкладені прийменники

Складені прийменники — це групові прийменники, які являють собою сполучення іменника, прикмет-

ника чи прислівника з простим прийменником, який завжди стоїть у кінці словосполучення. Складені прийменники виконують усі функції, характерні для простих прийменників, тобто передають відмінкові відношення іменнику, займеннику і герундію: The bridge was destroyed owing to hard autumn rains.

Міст був зруйнований через сильні осінні дощі.

Таблиця 81

Складені прийменники

Переклад

according to in accordance with in conformity with

згідно, відповідно

as against as compared with in comparison with

у порівнянні з

because of due to owing to on account of thanks to in consequence of

із-за

дякуючи внаслідок

by means of by virtue of

через шляхом

in spite of despite of regardless of

не дивлячись на

as to as for as regards with regard to in respect of

відносно, що стосується, щодо

instead of

замість

in view of

зважаючи на

with a view to with the view of with the purpose of

з наміром

4.7. Прийменники, які за формою співпадають з прислівниками В англійській мові є прийменники, які по своїй формі співпадають з прислівниками. До таких найбільш поширених прийменників належать: about, across, around, by, down, in, off, over, through, up, out. Лише позиція слова в реченні допомагає визначити, якою частиною мови є дане слово: прийменником чи прислівником. Якщо слово стоїть перед іменником (іменниковим словосполученням), воно — прийменник, який передає відмінкові відношення. Якщо слово стоїть після дієслова, то воно — прислівник, який, сполучаючись з дієсловом і утворюючи з ним одне ціле, змінює лексичне значення цього дієслова.

В англійському реченні часті випадки, коли прислівник і прийменник стоять поруч. У цьому разі при перекладі необхідно віднести ліве слово до дієслова, яке йому передує, а праве слово до іменного словосполучення, і перекласти їх за правилом: прислівник з дієсловом — як єдине ціле; а прийменник з іменником — як засіб передачі відмінкових відношень:

The problem was worked out by the scientists

Питання було розроблене вченими

Вправа 92. Перекладіть речення українською мовою, користуючись значенням сполучення: дієслово + прислівник.

І.

about — здійснювати, викликати along — приносити back — нагадувати bring in — вносити (на розгляд)

out — опубліковувати up — виховувати

1. What brought about the failure of the business? 2. He will bring along some color photographs. 3. The sight of the castle brings back the happy days we spent in Spain. 4. The jury brought in a verdict of «not guilty».

5. The publisher has brought out a new edition of the book. 6. They were brought up to respect others.

II.

across — зустрічати випадково by — дістати

come down — спускатися, сходити вниз out — виходити

1. How did you come by this book? I came across it in a second-hand bookshop. 2. I knocked at the door and someone cried, «Come in !». 3. He did not come down for breakfast until 10 o’clock. 4. The magazine comes out every Wednesday.

III.

along — жити в злагоді behind — відставати

get into — входити, заходити

off — виходити out — зникати

1. They get along. 2. Come on, you are getting behind. 3. Never get into debt if you can avoid it. 4. The bus was so full that I could not get into it. 5. This is the stop where I got off. 6. The ship soon got out of sight.

IV.

away — видавати in — здаватися

give out — розподіляти up — відмовлятися, втрачати надію

1. He pretended to be English but his foreign accent gave him away. 2. The teacher will give out the books. 3.

He says he is going to give up smoking. 4. We had to give in to their demands. 5. They have given up on him.

V.

in — подавати заяву

put off — відкладати out — гасити, тушити

1. I want to put in for a job. 2. Never put off till tomorrow what you can do today. 3. Put the light out before you go to bed.

Вправа 93. Перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на збіг прислівника і прийменника. При перекладі використайте синоніми, подані в дужках.

1. She finally came around to our viewpoint (to come). 2. They came away with a favorable impression (to leave). 3. They will come back to their hometown (to return). 4. They’ve come down from Oxford (to originate). 5. He came in on a project (to join). 6. They come out against a proposal (to oppose). 7. They came out for a bill (to support). 8. The writer has come out with a new book (to publish). 9. They finally came through with the money (to provide). 10. The water came up to our knees (to reach). 11. He came up with a good idea (to produce). 12. We must bring them in on our plans (to include). 13. The drought brought us up against serious difficulties (to confront with). 14. We brought their proficiency up to the required level. 15. We gave in to their demands (to yield).

16. We gave the food out to those who needed it. 17. They have given up on him (to lose hope).

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. Перекладіть речення українською мовою, беручи до уваги збіг прислівника і прийменника.


1. This | is the weak spot | of the Keynesian system | which | is usually slurred over | by the Keynesians.

2. The suggestion | that | nations | should go out | of their way | to protect | business and in-

weak spot — слабке місце slur over — стирати


dustry | made no sense | at all.

3. Thus, | their method | is tied up | with their assumption — приvery special assumptions, | and | cannot be пущення adapted to deal | with the more general case. 4. A large proportion | of the debt | is made up

| of Government bonds.

5. Most sellers | try to push | these higher aggregate demand — costs | on | into higher prices | even if | there сукупний попит is no change | in aggregate demand | in the economy.

Завдання 3.

а) Розділіть умовне речення, в якому корені всіх повнозначних частин мови замінені умовними позначеннями (V

— дієслово, N — іменник, А — прикметник), на словосполучення та незалежні слова.

б) Визначіть підмет та присудок за формальними ознаками та поставте відповідне питання до присудка X-tion can V0a N’s N by Ving a A-er NN on one N in order to V0Ns for another.

Завдання 2.

1) Знайдіть в реченнях прийменники та визначіть, до яких слів вони відносяться.


2) Перекладіть речення українською мовою.

1. According to a widely held view, the possibility of underemployment equilibrium has been defined by the «classical» school and demonstrated by Keynes.

2. Food production increased far beyond anything he could have foreseen, owing to scientific and technical advances in farming. 3. According to Marx, goods and services had value because of the efforts of labourers.

4. Every discussion concerning fluctuations of employment, of which there have been many, has been concerned with it.

5. Since 17th century economists have developed methods for studying and explaining how nations use their economic resources.

6. Shares may be bought without any charges beyond those payable to a stockbroker.

7. Interestingly, the 200-year-old argument between those favoring regulation of the economy and those supporting laissez faire (невтручання) is still with us.


widely held view — широко розповсюджений погляд underemployment

equilibrium — рівновага безробіття

define (v) — визначати

because of — через

fluctuation — коливання

share — акція payable — оплачуваний, прибутковий

stockbroker — біржовий маклер

8. The traditional theory | maintains, | in free competition — short, | that | the wage bargains | between the вільна конкуренція entrepreneurs and the workers | determine | the real wage; | so that, | assuming | free competition | amongst employers and no re- strictive combination | amongst workers, | the disutility — непотрібlatter | can, | if | they | wish, | bring | their real ність, незручність

wages | into conformity | with the marginal disutility | of the amount | of employment | offered | by the employers | at that wage.

Переклад англійських заперечних речень Переклад англійських речень із запереченням іноді викликає труднощі, оскільки засоби заперечення в англійській та українській мовах не завжди співпадають.

В простому англійському реченні припустиме лише одне заперечення незалежно від того, чим це заперечення виражене, тоді як в українському реченні кількість заперечень практично може відповідати кількості членів цього речення

3

1 4 5

Nobody has ever met anything like it anywhere

Ніхто ніколи не зустрічав нічого подібного цьому ніде

1 2 3 4 5

Якщо в англійському реченні є два заперечення, то речення втрачає свою смислову заперечну форму і перекладається стверджувальним реченням:

1 2 2

We did not start until the next morning— Тільки наступного ранку мивирушили в дорогу.

1

Але є випадки, коли в одному реченні можливе сполучення двох заперечень:

1) якщо одне знаходиться у складі речення, а друге — в дієслівному словосполученні з неособовою формою: Having no dictionary | he couldnot translate the text — Не маючи словника, він не зміг перекласти текст.

2) якщо речення складне, (складається із двох, чи більше простих речень), то заперечення припустиме у кожному з цих речень при збереженні у цілому смислової заперечної форми.

It does not concern you nor does it concern them — Це не стосується ні тебе, ні їх.

До засобів заперечення в англійській мові належать: частка not; займенник no і його похідні; прислівники; сполучники; слово fail (не удаватися); префікси прикметників. В залежності від способу їх перекладу англійські засоби заперечення можна умовно поділити на дві групи: 1) ті, що при перекладі вимагають подвійного заперечення; 2) ті, що перекладаються одним запереченням.

Таблиця 82

Вправа 94. Визначіть, які із засобів заперечення потребують при своєму перекладі подвійного заперечення. Перекладіть речення українською мовою.

1. He is never pleased. 2. None of them has ever been there. 3. Neither will do. 4. He said nothing. 5. No smoking! 6. He is no better today. 7. I can wait no longer. 8. This train is never late. 9. This sentence is ungrammatical. 10. He was neither going to apologize, nor was he going to offer any help. 11. We were surprised at him to have failed in maths. 12. There is nobody awaiting in the office. 13. I have not spoken to his sister either. 14. She is not only a professional artist but also a first-rate teacher. 15. He had no sooner got well than he fell ill again. 16. I shall not go unless the weather is fine. 17. He would have fallen but for me. 18. He is uncertain about one or two things.

Вправа 95. Перекладіть вірш української мовою, звертаючи увагу на засоби заперечення в англійському реченні


The Pessimist

Nothing to do but work

Nothing to eat but food

Nothing to wear but clothes To keep one from going nude. Nothing to breathe but air,

Nowhere to fall but off,

Nowhere to stand but on,

Nothing to comb but hair,

Nowhere to sleep but in bed,

Nothing to weep but tears,

Nothing to bury but dead, nude — голий

comb (v) — розчісувати

weep (v) — плакати bury (v) — ховати dead — мертвий alas — ой леле


Nothing to sing but song, alack — ой леле

Ah, well, alas! alack!

Nowhere to go but out,

Nowhere to come but back, quench (v) — гасити

Nothing to see but sights, thirst — спрага

Nothing to quench but thirst, curse (v) — проклинати

Nothing to have but what we’ve got, strike a pose — прибрати позу

Thus through life we are cursed,

Nothing to strike but a pose; common sense — здоровий глузд

Everything move that goes, woe — лихо

Nothing at all but common sense, Can ever withstand these woes.

B. T. King

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1.

1) Знайдіть у реченні засоби заперечення та вкажіть, які з них при перекладі вимагають подвійного заперечення. 2) Перекладіть речення українською мовою.

1. No society has ever had enough resources to produce the full amount and variety of goods and services its members wanted.

2. If this is not true, then there is no longer any reason to expect a tendency towards equality between the real wage and the marginal disutility of labour.

3. Neither individuals nor societies can have all the things they would like to have.

4. In Smith’s view, a nation’s wealth was dependent upon production, not agriculture alone.

5. When price equals marginal cost the industry is in long-run equilibrium: the industry no longer attracts new firms since only normal profits are being earned.

6. Some markets contain many producers or sellers, none of whom can independently affect the market price appreciably.

7. No individual producer has much effect on the market price because it is determined by all the forces of supply and demand.

8. They are required to deposit more money at the Bank in special accounts from which it cannot be withdrawn until the Bank says so.

9. Insurance need not be a problem for the bank’s customer either.

10. All banks are asked not to provide either loans to persons or check trading facilities for the purchase.

marginal disutility — граничну непотрібність

marginal cost — граничні витрати

equilibrium — рівновага довгострокова рівно-

вага

deposit — депозит вкладу банку withdraw (v) — вилучати, знімати

insurance — страхування

bank’s customer — клієнт банку loan — позичка facility — послуги, засоби purchase — купівля, покупка

11. A business may decide not to increase the price of a product if people will buy much less of it at a higher price.

12. If demand does not change, this increase in supply will then cause prices to fall.

13. If the sources of income and allowances are complicated, it is not easy to

know for the individual if he is paying the right amount of tax. 14. They have little or no power to control prices.

15. Banks regard themselves as providing

working capital rather than fixed capital. fixed capital — основний капітал working capital — оборотний капітал

Інверсія — непрямий порядок слів у реченні

Інколи у простому реченні присудок або його частина стоїть перед підметом. Такий відхід від прямого по-

рядку слів у реченні називається інверсією, або непрямим порядком слів. Інверсія може бути повною, коли весь присудок стоїть перед підметом, або частковою, коли лише частина присудка стоїть перед підметом.

Умовами появи непрямого порядку слів у реченні можуть бути як тип самого речення, так і наявність певних слів та словосполучень у реченні, а саме: запитальні речення; безсполучникові речення нереальної умови; речення, які починаються з обставини місця; слова з заперечним значенням; сполучники so, either, neither.

Таблиця 83

Умова появи інверсії

Спосіб перекладу

Приклади

1. Питальні речення

На переклад не

впливає

Are you a student? Ви студент?

2. Безсполучникове під-

рядне речення нереальної умови

Переклад починають з сполучника якщо б, якби

Had he done it he would have told us

Якби він зробив це, він сказав би нам

Закінчення табл. 83

Умова появи інверсії

Спосіб перекладу

Приклади

3. Речення, яке розпочинається словом there, причому присудок виражений одним із дієслів: to be, to live, to remain, to stand, to lie, to come та ін.

Переклад починають з обставини місця + присудок + підмет

There stood an old oak on the hill

На пагорбі стояв старий дуб

4. Речення

розпочинається одним із слів з заперечним значенням:

never (ніколи) hardly (ледве) scarcely (ледве)

few небагато little

рідко

seldom

rarely only — лише not — не

Переклад починають з обставинних слів + підмет + присудок

Never have they visited such a place Ніколи вони не відвідували такого місця

Only later did we realize what had happened Тільки пізніше ми зрозуміли, що трапилось

Little does he know what they have done

Мало він знає, що вони зробили

Not a word did he utter Ні слова він не вимовив

Rarely does Jane forget to do her home work

Рідко Джейн забуває зробити домашнє завдання

5. Речення з одним із сполучників so, neither, either

Переклад починають з підмета + присудок

I enjoyed the play, so did my friend

Мені сподобалася

вистава, моєму другові теж

Вправа 96. Знайдіть у реченнях інверсію та вкажіть її ознаки. Перекладіть речення українською мовою.

1. Had he been there, he would have helped them. 2. «Oh», said Jane, and out she went. 3. Never had I seen him before. 4. Not only did he speak correctly, but he spoke more easily. 5. There are a lot of spring flowers in the grass. 6. There were no stars in the sky. 7. Seldom did he miss a football game. 8. Only with a bank loan will we be able to buy the car. 9. Rarely do we watch television during the week. 10. Neither we fixed the date nor did we agree on the programme. 11. No sooner had the dog caught sight of him than it began to growl. 12. So deafening was the noise that I could hardly hear myself speak. 13. There goes our train! 14. Near the church was an old cottage. 15. Such was the story he told me.

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Завдання 1. Знайдіть у реченнях інверсію та вкажіть її ознаки. Перекладіть речення українською мовою.


1. They yield certain incomes and are readily salable should the occasion demand.

2. Given the difference between the rate of population growth and that of food production, Malthus concluded that a large portion of humanity was doomed to a life of misery.

3. Circling in the opposite direction from households to government are the taxes we all pay.

4. Nor are they based on indirect effects due to a lower wages-bill in terms of money having certain reactions on the banking system and the state of credit.

5. Were it not for the financial help he received from his friend Frederick Engels, Marx and his family might have starved to death.

6. Only sometimes can they be regarded as «ultimate independent variables».

7. It is important to note that whether the customer is buying or selling a foreign currency in the forward market, there must be some documentary evidence that all foreign currency is to be paid or received.

8. In addition, there can be delay between payment by an overseas buyer and the actual receipt of funds by an exporter.

9. The EEA is the name of the fund in which are held the gold and foreign currency reserves of the country.

10. Lumped together in this sector are all levels of government — federal, state, municipal and local.

yield (v) — виробляти, давати income — прибуток, дохід occasion — випадок, причина doomed to a life of misery — приречений до злиденного життя

household — домашнє господарство

bill — рахунок

starve to death — померти від голоду

independent variable — незалежна змінна величина

evidence — доказ, свідчення foreign currency — іноземна валюта

delay (v) — затримувати payment — платіж, плата overseas buyer — закордонний покупець receipt — грошові надходження, прибуток

lumped together — змішаний level — рівень


Завдання 2. 1) Розділіть речення на словосполучення та незалежні слова за формальними ознаками.

2) Перекладіть речення українською мовою.

He warns us that the determinant relations and magnitudes of his own system (i.e., the three propensities, the quantity of money, and the wage unit) are «complex, and that each is capable of being affected by prospective changes in the other»; he says that only «sometimes» (meaning, obviously, in certain context and over limited ranges) can they be regarded as «ultimate independent variables».

1. Абрамкина Т. А. Системно-комплексное сопоставительное обучение грамматическим явлениям английского языка в неязыковом вузе. Сб. Вопросы методики преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах университетов МГН, 1971.

2. Андрианова Л. Н. и др. Английский язык. — ч. 1, Л., 1973.

3. Applied Economics (A Programme of Junior Achievement) Third edition, 1990, USA.

4. Апполова М. А. Specific English. — М., 1977.

5. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. — Л. — «Просвещение». — 1979.

6. Бархударов Л. С., Штелинг Д. А. Грамматика английского языка. — Из-во литературы на иностранных языках.

— М., 1960.

7. Берман И. М. Грамматика английского языка. — К., 1977.

8. Боцманова Н. Н. Методика обучения чтению оригинальной литературы. — канд. дисс. — М., 1969.

9. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. — Київ. — Логос, 1997.

10. Зенина Ж. М. Техника перевода английской специальной литературы. — Казань, 1971.

11. Зенкевич Г. К. Ускоренное обучение взрослых чтению в ходе усвоения грамматического каркаса языка. — канд. дисс. — М., 1972.

12. Irtenyeva M. F. Shapkin A. P. Blokh M. Y. The structure of the English sentence. Higher School Publishing House. M., 1969.

13. Качалова К. Н., Израйлевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка. — «ЮНИВЕСЛИСТ». — Москва, 1997.

14. Close K. A. A Reference Grammar for Students of English. — Просвещение. — 1979.

15. Креленштейн Н. С. Интенсивное обучение чтению на немецком языке. — Высшая школа. — Москва, 1979.

16. Krutikov Y. A., Kuzmina I. S. Exercises in Modern English Grammar Foreign Lansuages Publishing House. — M., 1960.

17. Y. Leech, I. Svartvik A Communicative Grammar of English. — Просвещение. — М., 1983.

18. Learn to read science. Курс английского языка для аспирантов. — Наука. — М., 1980.

19. Міляновський Є. Шкільний довідник з української мови. — Тернопіль. — 2001.

20. M. A. Pyle, M. E. Munoz. Test of English as a Foreign Language. Preparation Guide. Cliffs Notes. 1992.

21. Building skills for the TOEFL, M. 1992.

22. Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе. — В кн. Общие вопросы методики. — М.

1947.

ББК 81.2 Англ-2

М 29

Рецензенти: Л. Ф. Омельченко, д-р філол. наук, проф.

(Київський державний лінгвістичний університет) Т. І. Петрова, д-р пед. наук, проф.

(Київський національний університет будівництва і архітектури) Н. М. Шкляєва, канд. пед. наук, доц.

(Київський національний аграрний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-532 від 17.03.03

Мартиненко А. О.

М 29 Англійська граматика в таблицях: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 168 с.

ISBN 966-574-477-1

Посібник присвячений пасивній граматиці англійської мови. В основі посібника лежить ознакова граматика, яка подана у 83 таблицях та системі вправ.

Для студентів, аспірантів, учнів старших класів і осіб, які бажають систематизувати свої знання з граматики англійської мови або скласти міжнародні іспити формату TOEFL.

ББК 81.2 Англ-2


Навчальне видання

МАРТИНЕНКО Алла Олександрівна

АНГЛІЙСЬКА ГРАМАТИКА

В ТАБЛИЦЯХ

Навчальний посібник

Редактор І. Воронова

Художник обкладинки Т. Зябліцева Технічний редактор Т. Піхота.

Коректор І. Воронова

Верстка О. Михолат

Підписано до друку 25.02.03. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 9,76

Обл.-вид. арк. 10,92. Наклад 3000 прим. Зам. 01-2497


[1] Правило протилежних закінчень полягає у тому, що підмет і присудок не можуть одночасно мати закінчення –s (–es). Якщо підмет має закінчення –s (–es), присудок може бути вираженим однією із видо-часових форм, крім Vs (Present Indefinite Active Voice).

[2] Якщо за присудком стоїть додаток, то прислівник способу дії (закінчення — ly ) може стояти в кінці речення. He | translates | texts | easily .

[3] Звороти з неособовими формами є характерною особливість книжної англійської мови. Подані нижче паралельні речення притаманні здебільшого розмовній мові, хоча деякі з наведених паралельних речень утворені виключно з методичних міркувань.

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку