Курсовая работа: Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ Агрофірма Кол

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «АГРОФІРМА «КОЛОС» ТА СТОВ «СТЕПОВЕ»


1. 1. Загальна характеристика ТОВ «Агрофірма «Колос».

ТОВ «Агрофірма «Колос» розташована на території села Хороше Слов’яносербського району Луганської області. Відстань від районного центра м. Слов’яносербськ – 25 км, а від обласного центра 50 км. До залізничної дороги 3 км. грунтвової дороги. Основні пункти реалізації перебувають у м. Слов’яносербськ та прилеглих селищах, а це обумовлює відносно невеликі витрати пального, робочого часу на доставку продукції, використання автомобілів, а значить і витрати ремонтної майстерні на їхній ремонт.

У зв'язку з тим, що підприємство розташоване неподалеку від районного центра, його працівниками є не тільки жителі села Хороше.

Все це підтверджує вигідне місце розташування підприємства. Крім цього біля ТОВ «Агрофірма «Колос» пролягає траса, що веде до пунктів реалізації й обласному центру. Село Хороше зв'язують із районним й обласним центрами дороги із твердим асфальтобетонним покриттям. До зон вирощування ведуть ґрунтові дороги.

Підприємство перебуває в кліматичній зоні з нестабільним випаданням опадів, особливо влітку, коли їхнє випадання найбільш важливо. Клімат району характеризується посушливими суховійними явищами. Сума опадів за період вегетації становить 240-250 мм, а за рік — 400-450 мм. Ґрунти чорноземні, характеризуються достатнім змістом гумусу, але в процесі виробничої діяльності господарства вони виснажуються.

Організаційна структура підприємства включає в себе галузі рослинництва (сільськогосподарські споруди та угіддя) і тваринництва (сільськогосподарські споруди і біологічні активи), а також інші виробництва.

ТОВ «Агрофірма «Колос» має таку організаційну структуру (рис. 1.1):


ТОВ «АГРОФІРМА «КОЛОС»


Рис. 1.1 Організаційна структура ТОВ «Агрофірма «Колос»

На підприємстві є окремі підрозділи: будівельний цех, комора, механізірований загін та ін.

Вся робота на підприємстві підкоряється директорові – Сергеевій В.Г., яка також виступає у посаді головного бухгалтера.

Для визначення спеціалізації підприємства побудуємо ранжируваний ряд питомої ваги виручки від реалізації кожного виду товарної продукції в загальному розмірі виручки в порядку зростання (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Склад і структура товарної продукції в динаміці

Вид товарної продукції

2007 рік

2008 рік

2009 рік

сума виручки, тис.грн.

питома вага,

%

№ ранж. ряду

сума виручки, тис.грн.

питома вага,

%

№ ранж. ряду

сума виручки, тис.грн.

питома вага,

%

№ ранж. ряду

Зернові та зернобобові

170,1

35,28

2

161,6

46,04

1

177,8

27,58

2

Соняшник

221,1

45,85

1

89,2

25,41

2

311,1

48,26

1

Інша продукція рослинництва

8,4

1,74

6

2,7

0,77

7

1,1

0,17

6

Всього по рослинництву:

399,6

82,87

-

253,5

72,22

-

490,0

76,0

-

Свині

45,3

9,39

3

78,4

22,34

3

119,9

18,6

3

Птиці

3,5

0,73

7

7,5

2,14

4

4,2

0,65

5

Інша продукція тваринництва

17,6

3,65

4

4,9

1,40

6

-

-

-

Всього по тваринництву:

66,4

13,77

-

90,8

25,87

-

124,1

19,25

-

Інша продукція, р і п

16,2

3,36

5

6,7

1,91

5

30,6

4,75

4

ВСЬОГО ПО ГОСПОДАРСТВУ:

482,2

100,0

-

351

100,0

644,7

100,0

-

З даної таблиці та нижче наведеного рисунку діаграм ми бачимо, що ТОВ «Агрофірма «Колос» в 2007 та 2009 роках має найбільшу виручку від реалізації соняшника, тому що він є найбільш рентабельною продукцією, а зниження прибутку в 2008 році зумовлено дотриманням сівозміни, тому що соняшник виснажує ґрунт. Наглядно це продемонстровано на рис. 1.1.


Далі розрахуємо коефіцієнт спеціалізації:

Виходячи із цих розрахунків, можна побачити, що в 2007, 2008 і 2009 роках коефіцієнт спеціалізації був середнім, однак його зменшення у 2008 році зумовлено падінням виручки від реалізації соняшника, але звернемо увагу на те, що питома вага виручки від його реалізації має тенденцію збільшення у загальному об’ємі і це в свою чергу призводить до росту коефіцієнта спеціалізації, який має наступну тенденцію (рис. 1.3):


Рис. 1.3. Коливання коефіцієнта спеціалізації

Рис. 2.2 Коливання коефіцієнта спеціалізації

В господарстві ТОВ «Агрофірма «Колос» (згідно таблиці 1.1) основною продукцією, від реалізації якої ТОВ «Агрофірма «Колос» одержує найбільший виручку, є продукція рослинництва, а саме соняшник. Що стосується тваринництва, то виторг від реалізації продукції цієї галузі має тенденцію до збільшення і тому у 2007 році вона складала 66,4 тис.грн., у 2008 році – 90,8 тис.грн, а у 2009 році – 124,1 тис.грн., однак у цьому ж 2009 році було припинено реалізацію іншої продукції тваринництва, так як вона мала малу рентабельність з самого початку і почала зменшуватися.

Про ефективність виробничої діяльності ТОВ «Агрофірма «Колос» можна судити з показників роботи підприємства – виручки від реалізації продукції, яка має наступну динаміку: 2007 рік – 482,2 тис.грн., 2008 рік – 351,0 тис.грн., 2009 рік – 644,7 тис.грн. (рис. 1.3).Фінансовий стан підприємства — це здатність фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними сторонами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його ефективний фінансовий стан.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства служить фінансова звітність.

Баланс на певну дату описує види і розміри активів, використаних в процесі діяльності і зобов'язання, по відношенню до кредиторів і учасників.

Поглиблене вивчення балансу здійснюється за допомогою його горизонтального і вертикального аналізу.

Горизонтальний аналіз дозволяє з'ясувати, як змінилася вартість кожного розділу балансу, у вартісному і відносному виразі (таблиця 1.2).

Основний недолік в тому, що горизонтальний аналіз не дає уявлення про структурні зміни, що відбувалися між аналізованими проміжками часу.

Горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу в ТОВ «Агрофірма «Колос» дозволив визначити, що в 2009 році відбулося зниження вартості майна підприємства (валюта балансу порівняно з 2008 роком зменшилась на 28,79 тис. грн. або на (2,71%). Більш диференційовану оцінку зміни якості балансу можна дати по зміні окремих розділів і статей активу і пасиву. Так, залишкова вартість основного капіталу збільшилась за аналізований період на 108,02 тис. грн. (115,23%). Це обумовлено зменшенням суми зносу з року в рік наростаючими темпами унаслідок оновлення основних засобів. Оборотний капітал (поточні активи) в ТОВ «Агрофірма «Колос» скоротився на 136,81 тис. грн. (38,71%).

Таблиця 1.2 Горизонтальний аналіз балансу за 2009 рік, тис.грн. АКТИВ

Актив

2009 рік

У т.ч. порівняна вартість

Відхилення тис. грн.

Темп росту, %

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

Незавершене будівництво

-

-

-

-

-

Основні засоби

569,7

817,3

664,27

153,03

123,04

Довгострокові біологічні активи

38,6

-

45,01

-45,00

Усього за розділом I

608,3

817,3

709,28

108,02

115,23

2. Оборотні активи

Виробничі запаси

7,0

1,5

8,16

-6,66

18,38

Поточні біологічні активи

94,8

-

110,54

-110,54

-

Незавершене виробництво

102,1

112,4

119,05

-6,65

94,42

Готова продукція

78,4

58,1

91,41

-33,31

63,56

Розрахунки з дебіторами

12,4

36,3

14,46

21,84

251,07

Поточні фінансові інвестиції

-

Грошові кошти

8,4

8,3

9,79

-1,49

84,74

Інші оборотні активи

-

-

-

-

-

Усього за розділом II

303,1

216,6

353,41

-136,81

61,29

3. Витрати майбутніх періодів

БАЛАНС

911,4

1033,9

1062,69

-28,79

97,29


ПАСИВ

Пасив

2009 рік

У т.ч. порівняна вартість

Відхилення тис. грн.

Темп росту, %

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1. Власний капітал

Статутний капітал

15,0

15,0

17,49

-2,49

85,76

Додатковий капітал

296,4

361,1

345,60

15,50

104,48

Резервний капітал

-

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток (збиток)

2,0

21,7

2,33

19,37

930,53

Усього за розділом I

313,4

397,8

365,42

32,38

108,86

2. Забезпечення таких витрат і платежей

Усього за розділом II

-

-

-

-

-

3. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

345,0

195,0

402,27

-207,27

48,47

Усього за розділом III

345,0

195,0

402,27

-207,27

48,47

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

40,0

-

46,64

-46,64

-

Кредиторська заборгованість за товари

18,0

28,8

20,99

7,81

137,22

Поточні зобов’язання за розрахунками

111,5

103,7

130,01

-26,31

79,76

Інші поточні зобов’язання

83,5

308,6

97,36

211,24

316,96

Усього за розділом IV

253,0

441,1

295,00

146,10

149,53

5. Доходи майбутніх періодів

БАЛАНС

911,4

1033,9

1062,69

-28,79

97,29

Зниження вартості відбулося практично з усіх видів оборотних активів. Однак, найбільш негативним моментом є зниження у 2009 році грошових коштів, оскільки дана стаття прямо пропорційно впливає на підвищення ліквідності підприємства.

До негативних моментів також можна віднести збільшення на 5,58% вартості незавершеного виробництва, оскільки зростання часу перебування оборотних коштів в незавершеному виробництві зменшує їх оборотність, а значить, і ефективність їх використання.

Особливої уваги на себе звертає ріст дебіторської заборгованості більш ніж чим у два рази, а точніше 251,07% — 21,84 тис.грн. Проте той факт, що дебіторська заборгованість господарства (36,3 тис. грн.) і кредиторська заборгованість (75,44 тис. грн.) не знаходяться у відповідності (рівновазі) один з одним, можна зробити висновок про незадовільну структуру балансу, але хочу відзначити погашення довгострокових кредитів банкам більш ніж на 50%.

Як в 2008, так і в 2009 році для формування основного і оборотного капіталу підприємство використовувало як власні, так і позикові засоби.

Горизонтальний баланс не дає ґрунтовних висновків. Вертикальний аналіз баланс є більш інформативним і динамічним, що дозволяє аналізувати баланс за будь-який проміжок часу, дає уявлення про структуру балансу. Поглиблений аналіз балансу може бути проведений за допомогою використання щомісячних і щоквартальних балансів. А оскільки в сільськогосподарських підприємствах баланс складається за звітний рік, то ми проведемо вертикальний аналіз за 2009 рік (таблиця 1.3).

Вертикальний аналіз бухгалтерського балансу дозволяє оцінити якість балансу з погляду його структурної динаміки. Зіставляючи структурні зміни в активі і пасиві, можна судити про зміни в джерелах надходження нових засобів і напрямах їх вкладень.

Для характеристики фінансового стану підприємства, аналізу балансу недостатньо, тому необхідно провести аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість, платоспроможність, стабільність, ділову активність та рентабельність.

Таблиця 1.3 Вертикальний аналіз балансу за 2009 рік, тис.грн. АКТИВ

Актив

2009 рік

Питома вага, %

Відхилення, %

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

Незавершене будівництво

-

-

-

-

-

Основні засоби

569,7

817,3

62,51

79,05

16,54

Довгострокові біологічні активи

38,6

-

4,24

-4,24

Усього за розділом I

608,3

817,3

66,74

79,05

12,31

2. Оборотні активи

Виробничі запаси

7,0

1,5

0,77

0,15

-0,62

Поточні біологічні активи

94,8

-

10,40

-10,40

Незавершене виробництво

102,1

112,4

11,20

10,87

-0,33

Готова продукція

78,4

58,1

8,60

5,62

-2,98

Розрахунки з дебіторами

12,4

36,3

1,36

3,51

2,15

Поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

Грошові кошти

8,4

8,3

0,92

0,80

-0,12

Інші оборотні активи

-

-

-

-

-

Усього за розділом II

303,1

216,6

33,26

20,95

-12,31

3. Витрати майбутніх періодів

БАЛАНС

911,4

1033,9

100,00

100,00

-

ПАСИВ

Пасив

2009 рік

Питома вага, %

Відхилення, %

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1. Власний капітал

Статутний капітал

15,0

15,0

1,6

1,45

-0,20

Додатковий капітал

296,4

361,1

32,5

34,93

2,40

Резервний капітал

-

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток (збиток)

2,0

21,7

0,2

2,10

1,88

Усього за розділом I

313,4

397,8

34,4

38,48

4,09

2. Забезпечення витрат і платежей

Усього за розділом II

-

-

-

-

-

3. Довгострокові зобов’язання

0,0

0,00

0,00

Довгострокові кредити банків

345,0

195,0

37,9

18,86

-18,99

Усього за розділом III

345,0

195,0

37,9

18,86

-18,99

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

40,0

-

4,4

-4,40

Кредиторська заборгованість за товари

18,0

28,8

2,0

2,79

0,81

Поточні зобов’язання за розрахунками

111,5

103,7

12,2

10,03

-2,20

Інші поточні зобов’язання

83,5

308,6

9,2

29,85

20,69

Усього за розділом IV

253,0

441,1

27,8

42,66

14,90

5. Доходи майбутніх періодів

БАЛАНС

911,4

1033,9

100,0

100,00

-


Фінансовий стан можна охарактеризувати як задовільний.

«Читаючи» баланс підприємства потрібно відмітити, що воно не має залишків по таким “хворим” статтям, як «Збитки», «Кредити та позики, що не погашені в строк», не має невиправданої дебіторської заборгованості.

1. 2. Аналіз майнового стану ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове».

Аналіз майнового стану дає можливість визначати структуру основних виробничих фондів, яка має значний вплив на ефективність сільсько-господарського виробництва та наскільки ефективно використовується майно підприємства, чи все у нього гаразд із оновленням основних засобів сучаснішою технікою, чи своєчасно позбавляється підприємство фізично і морально застарілого устаткування і обладнання. Такий аналіз дає можливість виявити конкретні резерви підвищення ефективності використання майна підприємства.

У таблиці 1.4 наведена структура основних виробничих фондів підприємства, а рис. 1.5 це наглядно відображає.

Таблиця 1.4 Аналіз структури основних засобів ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Групи
основних засобів

ТОВ «Агрофірма «Колос»

СТОВ «Степовое»

Відхилення

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2009 рік

сума тис.грн.

питома вага, %

сума тис.грн.

питома вага, %

сума тис.грн.

питома вага, %

сума тис.грн.

питома вага, %

сума тис.грн.

Будинки, споруди та передавальні пристрої

8,7

1,48

8,4

1,38

219,6

26,87

147

5,84

-72,6

Машини та обладнання

452,8

76,81

471,5

77,51

516,3

63,17

2236

88,91

1719,7

Транспортні засоби

89

15,10

89,4

14,70

81,4

9,96

132

5,25

50,6

Робоча худоба

39,0

6,62

39,0

6,41

-

-

-

-

-

Разом:

589,5

100,00

608,3

100,00

817,3

100,00

2515

100

1697,7

У наведеній вище таблиці і рисунку видно, що основні засоби підприємства значно збільшилися, особливо — будинки, спорудження, машини та устаткування. Однак не можна також не помітити і припинення експлуатації робочої і продуктивної худоби, що негативно відобразиться на тваринництві. У цілому спостерігається позитивна тенденція в структурі основних коштів.

Для більш детального аналізу майнового стану підприємств ТОВ «Агрофірма «Колос» і СТОВ «Степове» доцільно розрахувати показники, які характеризують виробничий потенціал підприємств, а саме:

— коефіцієнт зносу основних засобів;

— коефіцієнт оновлення основних засобів;

— коефіцієнт вибуття основних засобів;

— частка оборотних засобів у активах;

— коефіцієнт мобільності активів

Таблиця 1.5 Показники майнового стану ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники

ТОВ «Агрофірма «Колос»

СТОВ «Степове»

Відхилення

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р.

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,20

0,21

0,16

0,60

0,44

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,58

0,19

0,29

0,05

-0,24

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,00

0,02

0,10

0,00

-0,10

Частка оборотних засобів у активах

0,34

0,33

0,21

0,82

0,61

Коефіцієнт мобільності активів

0,52

0,50

0,27

4,56

4,30


1. 3. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове».

В умовах ринкових відносин питанню платоспроможності суб'єктів господарської діяльності приділяється особлива увага.

Керівники підприємств повинні мати достовірну інформацію про наявність коштів, необхідних для розрахунків за заробітною платою, за платежами в бюджет з фінансовими органами, за позиками з установами банків, за товарно-матеріальні цінності з постачальниками. Така інформація потрібна і для прогнозування фінансової діяльності на майбутнє.

В оцінці платоспроможності зацікавлені і підприємства-партнери, які надають комерційний кредит або вирішують питання про відстрочення платежів, а також установи банків при визначенні кредитоспроможності позичальників.

Під платоспроможністю розуміють наявність у підприємства коштів для погашення ним у встановлений термін і в повному обсязі своїх боргових зобов'язань, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру. Показником платоспроможності підприємства на визначену дату є відсутність прострочених боргів банку, бюджету, постачальникам, робітникам та службовцям. Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

— коефіцієнта поточної ліквідності;

— коефіцієнта швидкої (критичної) ліквідності;

— коефіцієнта загальної ліквідності;

— коефіцієнта абсолютної ліквідності.


Таблиця 1.6 Показники ліквідності ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники

ТОВ «Агрофірма «Колос»

СТОВ «Степове»

Відхилення

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р.

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,01

1,20

0,49

9,16

8,67

Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності

0,05

0,08

0,10

2,02

1,92

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,45

0,51

0,34

3,07

2,73

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,02

0,03

0,02

0,68

0,66

Аналіз фінансової стійкості характеризує структуру джерел фінансу-вавня ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розра-хунку таких показників:

— коефіцієнта автономії;

— коефіцієнта фінансування;

— коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами;

— коефіцієнта маневреності власного капіталу.

Таблиця 1.7 Показники фінансової стійкості ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники

ТОВ «Агрофірма «Колос»

СТОВ «Степове»

Відхилення

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р.

Коефіцієнт автономії

0,23

0,34

0,38

0,73

0,34

Коефіцієнт фінансування

3,29

1,91

1,60

0,37

-1,22

1.4. Аналіз ділової активності ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове».

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

— коефіцієнта оборотності активів;

— коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі);

— коефіцієнта оборотності оборотних засобів;

— коефіцієнта оборотності запасів;

— коефіцієнта заборгованості;

— коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Таблиця 1.8 Показники ділової активності ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники

ТОВ «Агрофірма «Колос»

СТОВ «Степове»

Відхилення

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р.

Коефіцієнт оборотності активів

0,73

0,42

0,65

0,71

0,06

Фондовіддача

1,34

0,64

0,92

5,91

5,00

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

1,61

1,25

2,45

0,88

-1,57

Коефіцієнт оборотності запасів

1,70

1,33

2,80

1,04

-1,76

Коефіцієнт заборгованості

3,29

1,91

1,60

0,37

-1,23

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

2,48

1,22

1,60

0,88

-0,72

1.5. Аналіз прибутковості (або рентабельності) ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове».

При прийнятті рішень, пов'язаних з управлінськими процесами формування прибутку, використовується показник рентабельності, який є одним з найважливіших показників роботи підприємства.

Рентабельність більш повно, чим прибуток, відображає остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вона характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і так далі. Величина показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів в підприємство й здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

— коефіцієнта рентабельності активів,

— коефіцієнта рентабельності власного капіталу,

— коефіцієнта рентабельності діяльності

— коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції.

Таблиця 1.9 Показники рентабельності діяльності ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники

ТОВ «Агрофірма «Колос»

СТОВ «Степове»

Відхилення

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р.

Коефіцієнт рентабельності активів

0,03

0,00

0,02

0,17

0,15

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,10

0,01

0,06

0,25

0,19

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,04

0,01

0,03

0,24

0,21

Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції (%)

17,68

5,02

15,14

33,56

18,42


Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / Ред. М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко.-2-е вид., перероб. і допов.- Київ: Вища освіта, 2009. – 800с.

2.Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: Підручник для студентів вищих закладів/ В.Я.Плаксієнко, Л.М.Пісьмаченко, Є.І.Рябий. К.: Центр навчальної літератури, 2008.-492с.

3. Закон «Документы о вексельном обращении» // Спецвыпуск.-2000.-№8.

4. Закон «О бухгалтерськом учете и финансовой отчетносте в Украине» // Все о бухгалтерском учете – 2006 г.- № 11. – с.3.

5. Закон «О госбюджете 2007» // Все о бухгалтерском учете, К, 2007.-№4 (1281) от 15.01.2007

6. Обзор налового и бухгалтерського законодательства // Все о бухгалтерском учете. Киев, 2005.-№ 19 (24 февраля).-с.2-3.

7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку/ Навчальний посібник: Х., 2004 р.- с.351.

8. Положення о ведені касових операцій у національній валюті в Укораїні // Баланс. Всеукраинский бухгалтерский еженедельник.- 2005.-№ 37.-с.25-39.

9. Про затвердження інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Постанова від 29 березня 2001 року № 135 //Бухгалтерія в сільському господарстві.-2004. — № 14. с.27-46.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту