Лекция: Основні поняття Object Pascal

Структура програми.В основі будь-якої Delphi-програми лежить проект. Основою проекту, свою чергу, є форма, на якій розміщуються необхідні для розв’язання конкретної задачі компоненти. Проект складається з різних частин, кожна з яких розміщена в окремому файлі й виконує чітко визначені функції. Набір файлів, необхідних для створення програми, називається проектом. Компілятор послідовно обробляє файли проекту і будує з них EXE-програму, що виконується. Проект складається з таких файлів:

Головний файл проекту – текстовий файл з розширенням DPR, який містить головний програмний блок. Файл проекту підключає всі програмні модулі і містить методи для запуску програми. Цей файл створює і контролює автоматично середовище Delphi.

Файли опису форм – двійкові файли з розширенням DFM, які описують форми з компонентами. В цих файлах запам’ятовуються початкові значення властивостей, встановлених в Інспекторі Об’єктів.

Файли програмних модулів – текстові файли з розширенням PAS, які містять код мовою Оbject Pascal. У цих файлах містяться методи обробки подій, які генеруються компонентами і формами.

Файл ресурсів з розширенням RES. У ньому, наприклад, зберігається піктограма програми, яку видно на Панелі Задач Windows.

Об’єктні файли з розширенням OBJ, написані іншими мовами програмування.

Файл опцій з розширенням DOF, де розміщені задані програмістом параметри компіляції і компонування проекту.

Файл з розширенням DSK, де розміщені параметри візуального середовища для даного проекту.

У проект можуть входити також логічно автономні елементи: малюнки (BMP-файли), піктограми (ICO-файли), файли довідників (HLP-файли) і т. і., але ними керує сам програміст.

Схема формування Delphi-програми від постановки задачі до отримання готового до виконання файла подана на Рис.1.1.

 

       
   

 
 

Рис. 1.1. Схема формування Delphi-програми

 

Найпростіша структура програми в консольному режимі роботи має вигляд:

 

Program <ім’я>; { Заголовок програми }

{$APPTYPE CONSOLE} {Консольний режим}

Uses { Підключення модулів}

Label { Розділ опису міток }

Const { Розділ опису констант }

Type { Розділ опису типів }

Var { Розділ опису змінних }

{ Розділ опису процедур і функцій }

{ Розділ операторів }

 

Консольний режим роботи встановлюється директивою {$APPTYPE CONSOLE}. Текст програми розміщується у головному файлі проекту.

Типи даних. Будь-які дані – сталі, змінні, властивості, значення функцій або виразів в Object Pascal характеризуються своїми типами. Тип визначає множину допустимих значень, яких може набувати об’єкт, а також множину операцій, які застосовні до нього. Крім того, тип визначає формат внутрішнього подання даних у пам’яті комп’ютера.

Object Pascal характеризуються розгалуженою структурою типів даних, до яких належать:

прості – порядкові (цілі, логічні, символьні, перераховувані, діапазон), дійсні, дата-час;

структуровані (масиви, записи, множини, файли);

символьні рядки;

процедурні;

вказівники;

варіанти;

класи;

об’єкти.

У мові Object Pascal передбачений механізм створення, на основі перерахованих нижче базових типів, нових типів даних. Завдяки цьому механізму загальна кількість типів, які використовуються у програмі, може бути досить великою.

Прості типи даних.До них належать порядкові, дійсні типи і тип дата-час. До порядкових відносяться: цілі, логічні, символьні, перераховувані та діапазонні дані.

Цілі дані подаються цілими числами зі знаком і без знаку. В залежності від діапазону значень цілі дані без знаку можуть бути таких типів: Byte (1 байт), Word (2 байти), LongWord (4 байти), Cardinal (4 байти). Цілі дані зі знаком: ShortInt (1 байт), SmallInt (2 байти), Integer (4 байти), LongInt (4 байти), Int64 (8 байтів).

Логічні дані набувають двох значень: true (істинно), false (хибно) і можуть бути таких типів: Boolean (1 байт); ByteBool (1 байт); Bool (2 байти); WordBool (2 байти); LongBool (4 байти).

Символьні дані можуть бути типу Char (однобайтові символи коду ASCII) і типу WideChar (двобайтові символи коду Unicode).

Перераховуваний тип. Задається перерахуванням у круглих дужках всіх значень, яких він може набувати.

Тип-діапазон. Тип-діапазон є підмножиною свого базового типу, яким може бути будь-який порядковий тип, крім типу-діапазон. Тип-діапазон задається межами своїх значень

<мінімальне значення >… <максимальне значення >.

Тип-діапазон успадковує всі властивості свого базового типу.

еще рефераты
Еще работы по информатике