Лекция: ИНФОРМАТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 1 страница

 

Келесі тұжырымдардың қайсысының информатикаға қатысы жоқ

A) ақпараттарды компьютерлер көмегімен түрлендіру жңне компьютерлердің қолдану ортасымен өзара әрекеттесу процесстерімен байланысты адам қызметінің саласы

B) әр түрлі – техникалық, биологиялық, әлеуметтік және т.б. жүйелердегі басқарудың жалпы принциптері туралы ғылым

C) компьютерлік ақпараттық жүйелер негізінде кез-келген объектілерді басқару процестеріне ақпараттық жасаудың методологиясын құрумен айналысады

D) ақпараттық процесстердегі заңдылықтарды (жинақтау, өңдеу, тарату) зерттеумен айналысады

E) адам қызметінің әр түрлі саласындағы ақпараттық модельдердің байланыстарын құрумен айналысады

*****

Теориялық информатика нені зерттемейді:

A) жалпы ақпараттар теориясы

B) цифрлы автоматтар теориясы

C) ақпараттандыру құралдары

D) алгоритмдер теориясы

E) ақпараттық модельдеу

*****

Философияда атрибуттық концепция ақпаратты былайша саралайды

A) барлық материалдық объектілердің қасиеті, яғни материя атрибуты ретінде

B) өзара ұйымдасатын жүйелер, олардың қызмет етуіне қажетті атрибут ретінде

C) ақпаратты ақпараттық процесстердің динамикасы арқылы анықтайтын динамикалық аспект

D) сыртқы дүниеден алынған мазмұнға байланысты сыртқы дүниеге бейімделуді білдіреді

E) анықталмағандық шешілетін процесстегі байланыс

*****

Философияда функционалдық концепция ақпаратты былайша саралайды

A) барлық материалдық объектілердің қасиеті, яғни материя атрибуты ретінде

B) өзара ұйымдасатын жүйелер, олардың қызмет етуіне қажетті атрибут ретінде

C) материалдық объектілердің оны қолдану процесіне тәуелсіз статикалық аспект

D) сыртқы дүниеден алынған мазмұнға байланысты сыртқы дүниеге бейімделуді білдіреді

E) анықталмағандық шешілетін процесстегі байланыс

*****

Ақпараттық жүйе дегеніміз

A) қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобы

B) кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін және қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады

C) ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығы

D) ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттар

E) ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы

*****

Ақпараттық жүйенің математикалық жңне программалық жасауы дегеніміз

A) қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер жңне тұлғалардың өзара байланысқан тобы

B) кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін жңне қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады

C) ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығы

D) ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттар

E) ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы

*****

Ақпараттық жүйенің техникалық жасауы дегеніміз

A) қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу жңне шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобы

B) кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін және қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады

C) ақпаратты топтастыру жңне кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығы

D) ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттар

E) ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы

*****

Ақпараттық жүйенің ақпараттық жасауы дегеніміз

A) қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобы

B) кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін жңне қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады

C) ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығы

D) ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттар

E) ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы

*****

Жедел (жүйелік) деңгейдегі ақпараттық жүйелердің қызметі

A) фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат жңне материалдар ағынын) бақылау және ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беру

B) ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз ұқжаттарды өңдеуге көмек

C) мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау жңне басқару

D) ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйе

E) ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру

*****

Ақпараттық жүйелердің мамандарының қызметі

A) фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау және ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беру

B) ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмек

C) мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау жңне басқару

D) ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйе

E) ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын жңне қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру

*****

Орта буын менеджерлері үшін ақпараттық жүйелердің қызметі

A) фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау жңне ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беру

B) ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмек

C) мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау және басқару

D) ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйе

E) ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру

*****

Стратегиялық ақпараттық жүйелердің қызметі

A) фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау жңне ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беру

B) ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмек

C) мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау жңне басқару

D) ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйе

E) ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру

*****

Ақпараттық технология бұл ...

A) объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу жңне жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен ңдістерінің жиынтығын қолданатын процесс

B) дербес компьютер жңне телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының «достық» интерфейсі бар ақпараттық технология

C) қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясы

D) ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйе

E) ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы

*****

Жаңа ақпараттық технология бұл ...

A) объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу және жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен әдістерінің жиынтығын қолданатын процесс

B) дербес компьютер және телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының «достық» интерфейсі бар ақпараттық технология

C) қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясы

D) ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйе

E) ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы

*****

Ақпараттық технология инструментариі ...

A) объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу және жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен әдістерінің жиынтығын қолданатын процесс

B) дербес компьютер және телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының «достық» интерфейсі бар ақпараттық технология

C) қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясы

D) ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйе

E) ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы

*****

Ақпараттық технология (АТ) бола алмайды

A) деректерді өңдеудің АТ-сы

B) басқарудың АТ-сы

C) шешім қабылдауды қолдаудың АТ-сы

D) экспертті жүйелердің АТ-сы

E) қаржының АТ-сы

*****

x(t) функциясымен сипатталатын және мәндері x (t) функциясының және t аргументінің мәндерін қабылдай алатын, (xmin, xmax) және (-Т, Т) аралықтарын толтыратын сигналдардың сәйкес түрлері:

A) үздіксіз аргументтің үздіксіз функциясы

B) дискретті аргументтің үздіксіз функциясы

C) үздіксіз аргументтің дискретті функциясы

D) дискретті аргументтің дискретті функциясы

E) дискретті-үздіксіз аргументтің дискретті-үздіксіз функциясы

*****

x(t) функциясымен сипатталатын жңне x (t) функциясының мәндері тек ti, i= 0 1 2,… аргументінің мәндерінің жиынында анықталған, ал x(ti) шамасы (xmin, xmax) интервалында кез келген мәнді қабылдай алатын сигналдардың түрлері:

A) үздіксіз аргументтің үздіксіз функциясы

B) дискретті аргументтің үздіксіз функциясы

C) үздіксіз аргументтің дискретті функциясы

D) дискретті аргументтің дискретті функциясы

E) дискретті-үздіксіз аргументтің дискретті-үздіксіз функциясы

*****

x(t) функциясымен сипатталатын жңне x (t) функциясының мәндері x1, x2, …, xk сандарын құрайтын, ал t аргументінің (-Т, Т) интервалындағы мәні кез келген болатын сигналдардың түрлері мынағын сңйкес:

A) үздіксіз аргументтің үздіксіз функциясы

B) дискретті аргументтің үздіксіз функциясы

C) үздіксіз аргументтің дискретті функциясы

D) дискретті аргументтің дискретті функциясы

E) дискретті-үздіксіз аргументтің дискретті-үздіксіз функциясы

*****

x(t) функциясымен сипатталатын жңне x (t) функциясының жңне t аргументінің мңндері x1, x2, …, xk жңне t1, t2, …, tk сандар қатарын құрайтын, (xmin, xmax) жңне (-Т, Т) интервалдарын толтыратын сигналдардың түрлері мынағын сңйкес:

A) үздіксіз аргументтің үздіксіз функциясы

B) дискретті аргументтің үздіксіз функциясы

C) үздіксіз аргументтің дискретті функциясы

D) дискретті аргументтің дискретті функциясы

E) дискретті-үздіксіз аргументтің дискретті-үздіксіз функциясы

*****

Уақыт бойынша кванттау, немесе дискреттеу деп

A) t үздіксіз аргументті x(t)сигналын ti аргументті x(ti)дискретті сигналына түрлендіру амалын

B) x(ti) сигналдарының мәндерінің үздіксіз жиынын xk, k = 0,1, ..., (m — 1); xk (xmin, xmax) мәндерінің дискретті жиынына түрлендіретін амалды

C) x(t) үздіксіз сигналын х жңне t координаттары бойынша дискретті сигналына түрлендіретін амалды

D) х және t координаттары бойынша дискретті сигналды x(t) үздіксіз сигналына түрлендіретін амалды

E) xk, k = 0,1, ..., (m — 1); xk (xmin, xmax) дискретті мәндердің жиынын x(ti) сигналының мәндерінің үздіксіз жиынына түрлендіретін амалды айтамыз

*****

ақпараттардың артықтығын алып тастау жолымен хабардың бір өлшеміне келетін символдардың орташа санын айтарлықтай азайтатын кодтау

A) тиімді (оптимальды)

B) артық

C) кедергіге орнықты

D) жеткіліксіз

E) тривиальды

деп аталады

*****

Төменде келтірілген өлшемдердің қайсысы ақпаратты өлшеу үшін қолданылмайды

A) Аддитивті

B) Статикалық

C) Динамикалық

D) Семантикалық

E) Комбинаториялық

*****

Ақпаратты өлшеудің аддитивті өлшемі (Хартли өлшемі):

A), мұндағы pii-ші оқиғаның ықтималдығы

B), N санының берілген ұзындығы және тереңдігі

C), мұндағы p0 және p1 — мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтары

D), мұндағы m(i)i оқиғасының мазмұндылығының өлшемінің функциясы

E), мұндағы N тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны, ондағы k ңртүрлі типтері, ал i-ші нәтиже пiрет қайталанады

*****

Оқиғаның энтропиясы келесі формуламен анықталады

A), мұндағы pii--ші оқиғаның ықтималдығы

B), N санының берілген ұзындығы жңне тереңдігі

C), мұндағы p0 жңне p1 — мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтары

D), мұндағы m(i)i оқиғасының мазмұндылығының өлшемінің функциясы

E) К = 2I, мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нңтижелерінің саны

*****

Ақпаратты өлшеудің семантикалық өлшемі:

A), мұндағы pii--ші оқиғаның ықтималдығы

B), N санының берілген ұзындығы және тереңдігі

C), мұндағы p0 және p1 — мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтары

D) К = 2I, мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны

E), где N мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны, оның k әәртүрлі типті, ал i-ші нәтиже пiрет қайталанады

*****

Кедергісі жоқ байланыс каналдары бойынша ақпараттарды жіберу жылдамдығы мына формуламен анықталады:

A)

B), мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; Hi(i) — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы

C), мұндағы Fm — каналдың жиілік жолағы (Гц); W — сигналдың орташа қуаттылығы

D)

E)

*****

Кедергісі бар байланыс каналдары бойынша ақпараттарды жіберу жылдамдығы мына формуламен анықталады:

A)

B), мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; Hi(i) — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы

C), мұндағы Fm — каналдың жиілік жолағы (Гц); W — сигналдың орташа қуаттылығы

D)

E)

*****

Шуылы бар каналдардың өткізгіштік қабілеті мына формуламен анықталады:

A)

B), мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; Hi(i) — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы

C), мұндағы Fm — каналдың жиілік жолағы (Гц); W — сигналдың орташа қуаттылығы

D)

E), где H(i) — мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; Hi(i) — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы

еще рефераты
Еще работы по информатике