Лекция: ЖУРЕК АУРУЛАРЫ

118.Астениктерде журек овалынын максимальды тузилуи:

1. 90 градус

2. 45 градус

3. 20 градус

4. 18 градус

5. 0 градус

 

119.Митральды конфигурация ушин тан:

1. окпе артериясы догасынын улгаюы

2. жогары ормелеген колканын улгаюы

3. томендеген колканын улгаюы

4. сол жак карыншанын улгаюы

5. бари дурыс

 

120.Колканын жогаргы жиеги калыпты жагдайда болады:

1. кеуде бугана осиндисинде

2. кеуде бугана осиндисинен1 см жогары

3. кеуде бугана осиндисинен2 см жогары

4. кеуде бугана осиндисинен1,5 см томен

5. жергиликти орны болмайды

 

121.Киши канайналым шен беринде кысымнын жогарылауы ушин тан:

1. журектин колкалык конфигурациясы

2. журектин митральды конфигурациясы

3. журектин донгелек конфигурациясы

4. журектин ушбурышты конфигурациясы

5. трапеция таризди конфигурация

 

122.Журектин колкалык конфигурациясы ушин тан:

1. сол жакта 1ши доганын улгаюы

2. сол жакта 2ши доганын улгаюы

3. сол жакта 4ши доганын улгаюы

4. он жакта томенги доганын улгаюы

5. журектин формасынын айкындалуы

 

123.Колка стенозы кезинде, журек контурынын пульсациясына тан:

1. кушейген, киши амплитудалы

2. кушейген

3. жок

4. кадимгидей

5. жии, жогары

 

124.Кандай журек акауы кезинде он жак журекшенин улгаюы байкалады?

1. митральды стеноз

2. колка коарктациясы

3. 3 жаппалы какпа стенозы

4. митральды жетиспеушилик

5. колка стенозы

 

125.Тура проекцияда он жак журек контурынын томенги догасы:

1. он жак карынша

2. он жак журекше

3. окпе артериясы

4. сол жак журеше

5. жогаргы куысты вена

 

126.Керли сызыгы ушин тан:

1. митральды стеноз

2. митральды жетиспеушилик

3. колка стенозы

4. колка жетиспеушилиги

5. окпе артериясы устьясынын стенозы

 

127.Он жак атриовизальды бурыштын жогары ыгысуы ушин тан:

1. окпе артериясы стенозы

2. митральды акау

3. колка атеросклерозы

4. кардиосклероз

5. колка акаулары

 

128.Митральды клапан жетиспеушилигинде улгаяды:

1. сол жак журекше мен карынша, он жак журекше

2. он жак журекше мен карынша, сол жак карынша

3. сол жак журекше мен карынша, он жак карынша

4. сол жак карынша, колка

5. он жак карынша, окпе артериясы

 

129.Журектин трапеция таризди формасы, алсиз пульсация ушин тан:

1. перикардит

2. колка акауы

3. митральды акау

4. миокардит

5. созылмалы окпелик журек

 

130.Перикардитке тан:

1. алсиз пульсация

2. киши радиус догасы мен онештин ауыткуы

3 дененин козгалысындагы журек формасынын озгеруи

4. журек талиясынын айкындалуы

5. колканын узаруы

 

131.Жогаргы жане томенги куысты веналар куяды:

1. журектин артурли камераларында

2. он жак журекшеге

3. он жак карынша

4. сол жак журекше

5. сол жак карынша

 

132.Нормостениктерде журек овалы:

1. 90 градус

2. 60 градус

3. 45 градус

4. 25 градус

5. 0 градус

 

133.Митралди конфигурацияга тан белги:

1. жогары ормелеген колканын улгаюы

2. томен ормелеген колканын улгаюы

3. он жак атриовазальди бурыштын томен ыгысуы

4. сол жак журекшенин улгаюы

5. он жак журекшенин улгаюы

 

134.Журек пен кеуденин колденен катынасы калыпты жагдайда:

1. 1:1

2. 2:1

3. 3:1

4. 4:1

5. 5:1

 

135.Окпе гемосидерозы ушин тан:

1. колка стенозы

2. митральди стеноз

3. колка жетиспеушилиги

4. митральди жетиспеушилиги

5. окпе артериясы устьясынын стенозы

 

136.Митральди стеноздын митральди жетиспеушиликтен айырмашылыгы:

1. екинши доганын солга улгаюы

2. киши канайналым шенбериндеги анык токырау озгеристери

3. ушинши доганын солга улгаюы

4. он жак атриовазальди бурыштын жогары ыгысуы

5. журек белинин тегистелуи

 

137.Кеуде клеткасынын рентгенограмасында окпе аланы озгермеген. Колка узарган жане кенейген. Сол жак карынша оте улгайган, ортангы бугана сызыгынан еки сантиметр сыртта. Рентгеноскопияда сол жак карыншанын жане колканын терен жане кушти пульсациясы байкалады. Рентгенологиялык кориниске журек конфигурациясынын кайсысы сайкес келеди:

1. митральди

2. колкалык

3. шар таризди

4. ушбурышты

5. трапеция таризди

 

138.Тура проекциядагы журектин сол жак жогаргы догасы дегенимиз:

1. колканын томенги болиги

2. колканын жогаргы болиги

3. сол жак журекшенин кулакшасы

4. он жак журекше

5. сол жак карынша

 

139.Окпе венасы кайда куяды?

1. он жак журекшеге

2. сол жак журекшеге

3. сол жак карыншага

4. он карыншага

5. куре тамырга

 

140.Калыпты жагдайдагы кардиоторакальди индекс:

1. 50%

2. 50-60 %

3. 60-70 %

4. 70-80 %

5. 100%

 

141.Иштен туа пайда болган журек акауын диагностикалау тасили:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. томография

4. ангиокардиография

5. кимография

 

142.Журектин митральди конфигурациясынын белгиси:

1. журектин белинин улгаюы

2. журектин белинин айкын коринуи

3. сол жактан 1- доганын улгаюы

4. он жактан 1- доганын улгаюы

5.сол жактан 4- доганын улгаюы

 

143.Журектин домалак формасы кандай патологияда кездеседи?

1. митральди стеноз

2. аортальди стеноз

3. миокардит

4. перикардит

5. гипертония

 

144.Журектин аортальды формасы:

1. журектин белинин айкын коринуи

2. он жак белинин жогары котерилуи

3. сол жак 2- доганын улгаюы

4. сол жак 3- доганын улгаюы

5. он жак томенги доганын улгаюы

 

145.Улкен кан айналу шенберинде кан кысымы котерилгенде улгаяды:

1. он журекше

2. он жак карынша

3. сол жак журекше

4. сол жак карынша

5. окпе артериясы

 

146.Колка коарктациясында журектин формасы калай озгереди?

1. митральди

2. аортальди

3. трикуспидальди

4. шар таризди

5. ушбурышты

 

147.Киши кан айналу шенберинде артериальдик гипертензиялык рентген белгилери:

1. керли сызыкшалары

2. коптеген усак ошакты диссеминациялык коленкелер

3. окпе тубиринин айкын еместиги

4. окпе суретинин кушеюи, баюы, окпе тубиринин улгаюы, структурасынын жогалуы

5. периферияда кан тамырынын кенеттен узилуи, окпе тубиринин, оз структурасынын сактай отырып кенеюи

 

148.Колкалы какпакшанын жетиспеушилигинде сол жак карыншанын пульсациясы:

1. алсизденген

2. байкалмайды

3. озгермеген

4. сирескен, баяу

5. жогары, катты

 

149.Митральди какпакшанын жетиспеушилигинде улгаяды:

1. он жак журекше, он жак карынша

2. сол жак журекше, он жак карынша, колка

3. сол жак журекше, сол жак карынша, он жак карынша

4. сол карынша, он журекше

5. он карынша, он журекше, сол карынша

 

150.Журектин он жак бели кай ауруда томен жылжиды?

1. митральди стеноз

2. митральди жетиспеушилик

3. созылмалы окпели журек

4. гипертония

5. барлык жауап дурыс

 

151.Журектин сол жактагы 3-ши дога кай болимнин коленкеси:

1. окпе артериясынын тубири

2. сол жак карынша

3. сол жак журекше

4. он жак журекше

5. колка

 

152.Журектин кызметинжедел далелдейтин тасил:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. ангиография

4. томография

5. КТ (компьютерлик томография)

 

153.Киши кан айналу шенберинде токырау пайда болганда, кай болими оте улгаяды?

1. он жак журекше

2. сол жак журекше

3. он жак карынша

4. сол жак карынша

5. колка (аорта)

 

154.Алдынгы кан тузуши контур 2ши кигаш проекцияда:

1. сол жане он жак журекше

2. сол жане он жак карынша

3. сол жак журекше жане карынша

4. он жак журегкше жане карынша

5. колка, окпе артериоласы

 

155.Тура проекцияда журектин он жак жиегинде:

1. 1 дога

2. 2 дога

3. 3 дога

4. 4 дога

5. 5 дога

 

156.Сол жак журекшеге куяды:

1. жогары куыс вена

2. томенги куыс вена

3. томенги жане жогары куыс веналары

4. еки окпе веналары

5. торт окпе веналары

 

157.Журектин сол жак жогаргы догасынын коленкеси немен куралады:

1. колкамен

2. окпе артериясымен

3. сол жак карынша

4. сол жак журекше кулакшасы

5. жогары куысты вена

 

158.Уректин митральды конфигурациясына тан:

1. сол жак биринши, екинши, тортинши догалардын улгаюы

2. сол жак екинши, ушинши доганын улгаюы

3. сол жак ушинши, он жак биринши догалардын улгаюы

4. он жак биринши, екинши догалардын улгаюы

5. он жане сол жак 1-ши доганын улгаюы

 

159.Улкен кан айналым шенбериндеги кан кысымнын котерилуи кай пишинге тан:

1. журектин митральды пишини

2. журектин колкалык пишини

3. журектин калыпты пишини

4. журектин домалак пишини

5. журектин ушбурышты пишини

 

160.Журектин кай болиминин улгаюы колкалык пишинге тан:

1. колка мен сол жак карынша

2. сол жане он жак журекше

3. он жак карынша мен сол жак журекше

4. он жак журекше мен сол жак карынша

5. сол жак карынша мен окпе артериясы баганы

 

161.Перикардит кезинде журек пишини:

1. донгелек

2. митральды

3. ушбурышты

4. колкалык

5. калыпты

 

162.Кан айналу бузылысы кай кезде коринеди:

1. журектин кез келген акауларында

2. тек митральди тарылуда

3. тек митральди жетиспеушилигинде

4. тек колка стенозинде

5. тек колка жетиспеушилигинде

 

163.Журектин функциональды тексеру адиси:

1. рентгенокимография

2. коронарография

3. томография

4. вазография

5. рентгенография

 

164.Журектин сол жак шетин курайды:

1. бир дога

2. еки дога

3. уш дога

4. торт дога

5. бес дога

 

165.Журектин он жак шетинин жогары догасын кай кан тамыры курайды:

1. сол жак журекше

2. окпе артериясы баганасы

3. он жак журекше

4. он жак карынша

5. аорта

 

166.Журектин домалак конфигурациясы неге байланысты:

1. митральди стеноз

2. митральди жетиспеушилик

3. перикардит

4. миокард инфарктиси

5. гипертониялык ауру

 

167.Миокардитте журек согуы:

1. алсиреген

2. жок

3. кушейген

4. калыпты

5. жии, жогары

 

168.Киши кан айналу шенберинде веналык токыраудын кориниси:

1. окпе суретинин айкындалуы, окпе тамырларынын кенеюи

2. окпе жазыктарынын молдирлиги томендейди

3. окпе суретинин алсиреуи

4. окпе жазыктарынын молдирлигинин жогарлауы

5. окпе артерияларынын кенеттен узилуи

 

169.Жогары жане томенги куысты веналар кайда куяды:

1. журектин артурли камераларына

2. он жак журекшеге

3. он жак карыншага

4. сол жак журекшеге

5. сол жак карыншага

 

170.Он жак журектин томенги догасы немен тузилген?

1. он жак журекше

2. он жак карынша

3. сол жак журекше

4. окпе баганасымен

5. аорта

 

171.Журектин сол жак шети неше догадан турады?

1. бир догадан

2. еки догадан

3. уш догадан

4. торт догадан

5. бес догадан

 

172.Жогары кан кысымында кандай болим улгаяды:

1. окпе артериясы

2. сол жак карынша

3. сол жак журекше

4. он жак карынша

5. он жак журекше

 

173.Журектин гипертониялык ауруына тан:

1. митральды конфигурация

2. колкалык конфигурация

3. шар таризди конфигурация

4. ушбурышты конфигурация

5. калыпты конфигурация

 

174.Журектин он жак шетин курайды:

1. бир дога

2. еки дога

3. уш дога

4. торт дога

5. бес дога

 

175.Журектин сол жак екинши догасы немен куралган?

1. сол жак карынша

2. сол жак журекше кулакшасымен

3. он жак журекше

4. окпе артериясынын баганасымен

5. колкамен

 

176.Митральды стеноз кезинде улгаяды:

1. сол жак карынша, сол жак журекше

2. сол жак журекше, он жак карынша

3. он жане сол жак карыншалар

4. он жане сол жак журекшелер

5. он жак журекше, сол жак карынша

 

177.Керли сызыктары кай акауга тан:

1. аортальди стеноз

2. аортальди жетиспеушилик

3. миокардит

4. митральди стеноз

5. митральди жетиспеушилик

 

178.Аорта клапанынын жетиспеушилигинде пульсация:

1. тез, жогары

2. киши, кернеули

3. озгермеген

4. жогалады

5. алсирейди

 

179.Журек коленкесинин сол жак шетин курайды:

1. бир дога

2. еки дога

3. уш дога

4. торт дога

5. бес дога

 

180.Калыпты жагдайда журектин алдынгы тура проекциясында сол жане он жак жартысынын колденен молшеринин катынасын корсет:

1. 1:3

2. 1:2

3. 1:1

4. 1:4

5. 1:5

 

181.Журектин сол жак шетинин 2-ши догасы:

1. колка

2. окпе артериясынын конусы

3. сол жак карынша

4. он жак карынша

5. сол жак журекше кулакшасы

 

182.Миокардит кезиндеги пульсация:

1. озгермейди

2. жии, биик

3. кушейген

4. болмайды

5. алсиреген

 

183.Журек акауларынын кай туринде окпенин гемосидерозы туады:

1. окпелик артерия стенозы

2. колка коарктациясы

3. митральди стеноз

4. митральди жетиспеушилик

5. колкалык акаулар

 

184.Журектын аорталык конфигурациясы сиппаталады:

1. 1 жане 3 сол жак догаларынын улкеюи

2. 1 жане 4 сол жак догаларынын улкеюи

3. 1 жане 2 сол жак догаларынын улкеюи

4. сол жактагы барлык догаларынын улкеюи

5. он жактагы барлык догаларынын улкеюи

 

185.Сол жак атриовентрикулярлы тесиктин ауданын аныктауга болатын адис:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. бир багытта карайтын эхокардиография

4. еки багытта карайтын эхокардиография

5. термография

 

186.Гипертония ауруы ушин тан:

1. журектин аорталык конфигурациясы

2. митральди

3. ушбурышты

4. шар таризди

5. трикуспидальды

 

187.Догалардын тегистелуи, пульстын алсиреуи, журектин формасы трапеция таризди, наукас денесин козгалтканда озгермейди. Бул ненин белгилери?

1. туа биткен акау

2. миокардит

3. перикардит

4. митральди акау

5. аортальди акау

 

188.Журектин аортальди конфигурациясы немен сипатталады:

1. сол жак 1 жане 3 догаларынын улгаюы

2. сол жак 2 жане 3 догаларынын улгаюы

3. сол жак 1 жане 2 догаларынын улгаюы

4. сол жак 3 жане 4 догаларынын улгаюы

5. сол жак 1 жане 4 догаларынын улгаюы

 

189.Керли сызыктары мынаган тан:

1. колка стенозы

2. колка жетиспеушилиги

3. миокардит

4. митральди стеноз

5. митральди жетиспушилик

 

190.Жогаргы жане томенги куысты веналар куяды:

1. он жак журекшеге

2. он жак карыншага

3. сол жак журекшеге

4. сол жак карыншага

5. колкага

 

191.Журек коленкесинин он жак томенги догасынын контуры немен тузиледи:

1. сол жак журекше

2. сол жак карынша

3. он жак журекше

4. он жак карынша

5. окпе артериясын баганы

 

192.Журектин сол жак шетинин ушинши догасын тузейди:

1. колканын жогары болими

2. окпе артериясы

3. колканын томенги болими

4. сол жак журекше

5. он жак журекше

 

193.Журек коленкесинин он жак жогары догасын не тузейди:

1. сол жак журекше

2. окпе артериясынын баганы

3. он жак журекше

4. он жак карынша

5. колка

 

194.Журектин домалак конфигурациясы кай патологияга байланысты:

1. митральды стеноз

2. митральды жетиспушилик

3. перикардит

4. миокард инфарктиси

5. гипертония

 

195.Киши кан айналым шенбериндеги венозды токыраудын белгиси болып табылады:

1. окпе суретинин катаюы, окпе тубиринин кенеюи, токырау

2. окпе суретинин сиреуи

3. окпе молдирлигинин жогарлауы

4. окпе артерияларынын, усак артериялардын спазмы

5. окпе артерияларынын кенеттен тарылуы

 

196.Контраст енгизилген онештин киши радиус бойынша ыгысуы ненин диагностикалык белгиси болып табылады?

1. миокардит

2. перикардит

3. колканын акауы

4. митральды стеноз

5. митральды жетиспеушилик

 

197.Калыпты жагдайда он жак журек шекарасы алдынгы тузу проекцияда омыртка шетинен сыртка карай орналаскан:

1. 4 – 5 см

2. 2 – 3 см

3. 6 – 7 см

4. 8 – 10 см

5. 10 см жогары

 

198.Сол жак кигаш проекцияда журек ренгенографиясын жасаганда наукасты экранга кандай бурышта караймыз:

1. 20 – 25 град

2. 55 — 60 град

3. 30 – 35 град

4. 40 – 45 град

5. 90 град

 

199.Керли сызыктары неге тан:

1. колка стенозына

2. колка жетиспеушилигине

3. миокардитке

4. митральды стенозга

5. митральды жетиспушилигине

еще рефераты
Еще работы по информатике