Лекция: Мені Вадима Гетьмана

Факультет економіки і управління

Кафедра історії економічних вчень та економічної історії

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

А.М.Колот

Р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

З навчальної дисципліни

“ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”

(для бакалаврів)

 

 

Укладач: к. е. н., доцент Антонюк С.Н.

Декан факультету А.П.Наливайко

 

 

Завідувач кафедри

економічної історії та

історії економічних вчень С.В.Степаненко

ЗМІСТ

 

1. Тематичний план і розподіл навчального часу в курсі

 

“Історія економіки та економічної думки”..................................................3

 

2. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни … .4

 

3. Приклади типових тестів, що виносяться на іспит……………………….10

 

4. Навчальні карти самостійної роботи студентів…………………………..11

 

5. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни…...13

 

6. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми

 

навчання.........................................................................................................16

 

7. Зразок екзаменаційного білета.....................................................................19

 

8. Список рекомендованої літератури ……………………………………...20

1. Тематичний план і розподіл начального часу в курсі «Історія економіки та економічної думки»

Тема Кількість годин
Лекції Семінарські Заняття Індивідуальна робота Самостійне вивчення Загалом
1. Вступ. Предмет та метод історії економіки та економічної думки
І. Розділ. Общинне господарство 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
ІІ. Розділ. Виникнення та історичні форми відокремлених (атомістичних) господарств. 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст… до н.е. – V ст. н.е.).
4.Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізаціїв період середньовіччя (V – XV ст. ст.).
ІІІ. Розділ.Форми господарств на етапі утвердження системи національної економіки (народного господарства) в провідних країнах Європейської цивілізації. 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації ( XVІ—перша половина XVII ст..).
6.Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХУІІ- перша половина ХІХ ст.).
7.Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).
8.Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
ІV. Розділ. Національна економіка в світовому господарстві (ХХ- початок ХХІ ст.) 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).
10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.).
11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції ( кінець ХХ – початок ХХІ ст.).
12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.
13. Формування основ ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.).
Всього

Індивідуальна робота в загальну суму навантаження не враховується

2. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

еще рефераты
Еще работы по истории