Лекция: Модуль 1. Загальна геологія

Тема 1. Історія становлення геології. Методи геології

Розглядаються мета, задачі та методи курсу; фундаментальне та прикладне значення геології як науки; сучасний стан геологічної науки та її зв’язок з іншими науками про Землю, галузі геології. Подаються відомості про фундаторів геології як науки, розглядаються етапи розвитку геології: динамічний, речовинний, історичний, прикладний, екологічний. (1, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 24).

Тема 2. Форма, розміри, будова і склад Землі

Подаються відомості форму, розміри Землі та методи їх визначення. Наводяться відомості про будову Землі її внутрішні та зовнішні геосфери, їх властивості та взаємозв’язок. Детально подається характеристика будови та складу ядра Землі, мантії, земної кори, гідросфери, біосфери, атмосфери, ноосфери. Окремо розглядається вплив техногенезу на зміни властивостей геосфер Землі. Наводяться відомості про хімічний склад геосфер, закономірності його змін в їх межах; подаються відомості про фізичні властивості Землі – магнетизм, гравітаційне поле, тепловий режим, щільність, тиск тощо. (1, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 24).

Тема 3. Магматизм

Розглядається класифікація ендогенних геологічних процесів (тектонічні коливні рухи, магматизм, метаморфізм, метасоматизм), їх взаємозв’язок, фактори та причини виникнення. Наводяться загальні відомості про продукти ендогенних процесів – магматичні, метаморфічні, метасоматичні породи і корисні копалини зв’язані з ними.Розглядаються причини руху магми в земній корі, зародження магматичних осередків, та шляхи вкорінення в земну кору. Наводяться відомості про форми залягання та склад абісальних і гіпабісальних інтрузивних тіл, загальні відомості про магматичні породи та їх класифікацію, корисні копалини, пов’язані з інтрузивними породами. Розглядаються причини та фактори проявлення вулканізму, типи вулканічних вивержень і вулканічних апаратів, райони розвитку вулканічних процесів, вулканічні пояси. Наводиться класифікація продуктів вулканічних вивержень, основні типи вулканічних (ефузивних) порід та корисні копалини зв’язані з вулканічними продуктами. (1, 5, 12, 24, 30).

Тема 4. Метаморфізм

Наводяться відомості про причини та фактори метаморфізму гірських порід, типи метаморфізму (регіональний. контактовий, ударний, дислокаційний). Подаються відомості про метаморфічні фації, ознаки визначення фаціальної приналежності метаморфічних порід. Розглядаються причини та фактори виникнення метасоматичних явищ, зв’язок метасоматозу з метаморфізмом та магматизмом. Наводяться класифікації метаморфічних та метасоматичних порід, відомості про основні їх діагностичні властивості. Розглядається питання значення метаморфічних та метасоматичних процесів при формуванні родовищ корисних копалин. (1, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 24, 29, 30).

Тема 5. Тектонічні рухи та землетруси

Наводяться відомості про типи тектонічних рухів земної кори (коливні та дислокаційні), подається їх характеристика (швидкість, розподіл в просторі та часі, направленість, основні геологічні результати, зв’язок з іншими ендогенними процесами) і їх класифікація. Розглядаються сучасні (новітні) та древні тектонічні рухи, методи їх вивчення. Розглядаються фактори та причини виникнення землетрусів, їх інтенсивність, енергія, амплітуди. Наводяться сучасні уявлення про механізми виникнення та проходження землетрусів, відомості про сейсмічне районування, методи вивчення, прогнозування та ознаки попередження землетрусів. Подаються відомості про цунамі, як результати землетрусів в районах океанічних акваторій.( 1, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 24).

Тема 6. Вивітрювання. Геологічна діяльність вітру

Наводяться загальні відомості про екзогенні геологічні процеси, їх класифікація (вивітрювання, денудація, акумуляція, діагенез), фактори виникнення, подається загальна характеристика направленості та інтенсивності дії процесів і пов’язаних з ними явищ. Подаються відомості про види процесу вивітрювання (механічне, хімічне. органічне), фактори які впливають на інтенсивність проявлення вивітрювання. Розглядаються продукти вивітрювання, будова та склад кори вивітрювання і їх зв’язок з корисними копалинами. Наводяться відомості про дефляцію та коразію, способи перенесення вітром продуктів вивітрювання, еолові відклади, їх склад, будову, умови залягання. про родовища корисних копалин зв’язані з геологічною роботою вітру. Розглядаються питання впливу геологічної роботи вітру на формування певних форм рельєфу (бархани, дюни).(1, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 29, 30).

Тема 7. Геологічна діяльність поверхневих вод

Наводяться відомості про ерозію та її види, базис ерозії, фази та цикли ерозії. Розглядаються питання руйнівної, переносної та акумулятивної дії вод поверхневого стоку. Наводяться відомості про розвиток ярів, балок селевих явищ. Подається характеристика делювіальних і пролювіальних відкладів, їх склад, будова, умови залягання. Розглядають корисні копалини зв’язані з продуктами геологічної роботи вод поверхневого стоку. а також вплив останньої на формування форм рельєфу. Подаються відомості про етапи ріки як природні системи, етапи їх розвитку; наводиться характеристика геологічної роботи рік, алювіальних відкладів їх складу і умов залягання, корисних копалин. Розглядаються форми рельєфу пов’язані з геологічною роботою рік. Окремо розглядаються питання впливу діяльності людини на геологічну роботу рік.(1, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 29, 30).

Тема 8. Геологічна діяльність озер і боліт

Розглядаються причини виникнення озер (тектонічні, льодовикові. залишкові тощо) та їх типи. Подається фізико-хімічна характеристика озерної води, режим озер. Розглядаються питання руйнівної дії озер (абразія). а також властивості озерного осадконакопичення. Наводиться характеристика озерних відкладів (сапропелітів, озерних руд, солей тощо). Розглядаються умови та причини виникнення боліт, їх тип. Наводиться характеристика болотних відкладів (торфу, залізних руд тощо). (1, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 29, 30).

Тема 9. Антропогенні геологічні процеси

Подається трактування терміну «антропогенні геологічні процеси». Розглядаються основні чинники антропогенних процесів і їх класифікація, акцентується увага на впливі діяльності людини на перебіг антропогенних процесів. Подається детальна характеристика впливу діяльності людини на природний перебіг екзогенних і ендогенних процесів. Розглядаються наслідки цього впливу і заходи скеровані на мнімізацію негативного впливу людини на геологічні процеси. Розглядається вплив діяльності людини на геологічні об’єкти, наслідки цього впливу. Подаються загальні заходи запобігання негативного впливу людини на геологічні об’єкти.( 1, 7, 10, 16, 17, 20, 24, 28).

еще рефераты
Еще работы по истории