Лекция: Нові релігії на карті України

(станом на 1.01.2003 р.)1

Цікавою виявилося також регіональна карта мережі нових релігій Україні. Але спочатку декілька слів про поняття і сам феномен. Нові релігійні течії, неорелігії, нові релігійні рухи, релігійні культи, деструктивні секти… Які тільки не вживаються поняття для їх позначення! Навіть в науковій літературі відсутня одностайність в тому, які релігійні течії відносити до нових релігійних утворень. Причин цього декілька. Насамперед, в Україні з‘явилося ряд нових, як для нас, релігійних течій, але в країні своєї появи і традиції вони мають декількастолітню, а то й тисячну за роками історію. Скажімо буддистські громади є для України новими релігійними течіями, але ж буддизм з‘явився в Індії десь понад 2,5 тисяч років тому. Мормонська релігія в США існує десь 170 років, є однією із впливових в цій країні традиційних конфесій, у нас же Церква Ісуса Христа Святих останніх днів є новою течією. Харизматизм як риса здавна, ще с часу появи, характеризує християнство, але як інституалізована течія в ньому він з‘явився лише в середині ХХ століття, в період зміни модерну постмодерном. Він набув нині такого поширення у світі, що є вже другою, після католицизму, конфесією в християнстві. В переліку офіційно зареєстрованих державними органами релігійних течій є такі, які діяли в Україні в минулі століття. В соціалістичні роки вони припинили у нас своє існування, навіть якихось ознак цього не виявляли. Але ось в роки незалежності в Україну прибули із-за кордону місіонери деяких з цих конфесій і потихеньку відродили їх, подеколи не там, де раніше вони функціонували.

То ж новими релігійними течіями для України скоріше всього будуть ті, які в своєму конфесійному вираженні з‘явилися у нас десь в останні 10-20 років. Власних українських новотворів серед них майже немає(хіба що Українське лютеранство, деякі рідновірські течії, а також Велике Біле Братство). Майже всі нові, як для нас, релігійні течії – історичні і новотвори – принесені в Україну із-за кордону шляхом активної місіонерської роботи на українських теренах їх адептів. Поширення їх має, як правило, відосередній характер, тобто від місця появи їх перших місіонерів. Всі вони скористалися у своїй появі і розповсюдженні тим духовним вакуумом, який утворився в Україні після краху марксистсько-ленінської ідеології і зрозумілою нездатністю традиційних конфесій активно протистояти їм.

Якщо браті до уваги загалом поширеність в Україні релігійних новоутворень, то в офіційній реєстрації Державного комітету України у справах релігій нараховуємо 1582 їх організацій, серед яких неохристиянських 1352, неоорієнталістських(східних) – 135, неоязичницьких(рідновірських) – 83. З‘явилися також течії, які не можна віднести до жодної з названих типологічних груп. Дехто називає їх синтезуючими, бо ж вони творяться на основі спроб поєднати в якийсь спосіб основні існуючі релігії.

У відсотку до загальної кількості існуючих на 1 січня 2003 року релігійних організацій в Україні (28541) нові релігійні течії порегіонально поширилися так:

 

Волинь — 0,17% Галичина — 0,12% Закарпаття — 0,47% Буковина — 0,1% Північ – 0,84% Поділля – 0,3% Подніпров‘я – 0,56% Південь – 0,63% Слобожанщина – 0,25% Степ – 0,6% Схід – 1,2% Крим – 0,3%

 

Регіони України утримують в своїй релігійній мережі такий відсоток нових течій із загальноукраїнської їх кількості:

 

Волинь – 3,16% Галичина – 2,2% Закарпаття – 8,6% Буковина – 2,15% Північ – 15,1% Поділля – 5,6% Подніпров‘я – 10,24% Південь – 11,4% Слобожанщина– 4,6% Степ – 11,6% Схід – 21,87% Крим – 3,4%

 

 

Якщо взяти загальну кількість релігійних організацій регіону, то релігійні новотвори тут дають такий відсоток:

 

Волинь – 2% Галичина – 0,6% Закарпаття – 8,4% Буковина – 3% Північ – 6% Поділля – 2,76% Подніпров‘я – 9,6% Південь – 8,3% Слобожанщина– 5,9% Степ – 8,4% Схід – 18,4% Крим – 4,3%

 

Серед нових релігійних течій найбільш поширеними і вже укоріненими в український релігійний простір є неохристияни різних конфесійних визначеностей – різноманіття харизматичних спільнот, новоапостольці, Церква Христа, Богородична Церква, Українські лютерани, мормони та ін. У регіонах серед новотворів вони мають загалом такий відсоток:

 

Волинь – 86% Галичина – 77% Закарпаття – 97% Буковина – 79,4% Північ – 81,6% Поділля – 69,6% Подніпров‘я – 78,4% Південь – 90,5% Слобожанщина– 81,9% Степ – 88,6% Схід – 90,5% Крим – 74%

 

Із загальної кількості неохристиянських організацій України(1352) їх відсоток в регіонах розмістився так:

 

Волинь – 3,2% Галичина – 2,2% Закарпаття – 8,6% Буковина – 2,15% Північ – 15,2% Поділля – 5,6% Подніпров‘я – 10,2% Південь – 11,4% Слобожанщина– 4,6% Степ – 11,6% Схід – 21,9% Крим – 3,4%

 

Вже зазначалося, що найпотужнішою неохристиянською течією в нашій країні, як і в світі, є харизматична. Нині вона має декілька своїх церковних спільнот, загальна кількість організацій яких в офіційній реєстрації була 952. Регіональне поширення харизматів дає такий відсоток:

 

Волинь – 3,36% Галичина – 2,3% Закарпаття – 8,6% Буковина – 1,8% Північ – 13,5% Поділля – 5,1% Подніпров‘я – 10,2% Південь – 13,4% Слобожанщина– 4% Степ – 13,3% Схід – 22,5% Крим – 1,8%

 

В перші роки незалежності надто активно діяли в країні місіонери релігій східного (переважно індійського) коріння у своєму походженні. Вони порівняно нечисельні за кількістю організацій і ріст їх вже в основному стабілізувався. Найбільшими гілками східних релігій у нас є буддизм(43 організації) і крішнаїзм (44), Всесвітня Чиста релігя (18) і Віра Бахаї (13). Решта (а їх 13 течій) мають десь по 1-3 громаді. У відсотковому вимірі 135 релігійних організації східної орієнтації по регіонах розподілилися так:

 

Волинь – 2,96% Галичина – 2,96% Закарпаття – 2,2% Буковина – 2,96% Північ – 15,6% Поділля – 5,9% Подніпров‘я – 14,8% Південь – 10,4% Слобожанщина– 7,4% Степ – 5,9% Схід – 20% Крим – 8,9%

 

В Україні функціонує ще одна неорелігійна течія, яку частіше називають неоязичницькою. Думаю, що ця назва не зовсім коректна, бо ж, скажімо, Рідну Українську Національну Віру (що визначають і її послідовники) до язичників ніяк не віднесеш. Це – штучно створена Левом Силенком монотеїстична релігія. Радше все гніздо цих релігій назавати рідновірством. По Україні 83 рідновіських організацій розподілилися нерівномірно. Подаю в цифровому вимірі їх кількість по регіонах:

 

Волинь – 3% Галичина – 4% Закарпаття – 1% Буковина – 3% Північ – 21% Поділля – 19% Подніпров‘я – 11% Південь – 3% Слобожанщина– 2% Степ – 2% Схід – 4% Крим – 0%

Як вище вже зазначалося, в Україні є ще ряд течій, які навіть з деякими застереженнями не віднесеш до названих трьох типів релігійного новотвору – неохристиянських, неоорієнталістських чи рідновірських. Серед таких три громаді Науки Розуму, дві громади Великого Білого Братства, громада саєнтологів та ін.

Оскільки вірні багатьох релігійних новотворів із прилеглих до Києва областей для задоволення своїх конфесійних потреб користуються своєю належністю до його громад, то в своєму аналізі релігійної мережі країни столицю ми свідомо включили до Північного регіону. Але відзначимо тут, що в Києві практично є майже всі ті релігійні течії, які нині функціонують в Україні. За специфікою назви їх тут 32. Загалом вони мають в столиці 128 своїх організацій. З них: неохристиянських організацій – 94, неоорієнталістських – 16, рідновірських – 16, інших – 3. Найбільше в Києві своїх громад мають Повне Євангелія – 29, Церква Ісуса Христа святих останніх днів — 17, РУНВіра – 11, Церква Христа – 9. В неохристианському світі України домінують харизмати різних спільнот. Їх загалом — 39 громад.

Відзначимо, що офіційна статистика, якою ми користувалися, далека від реалій релігійного життя, бо ж є ряд організацій, які свідомо не йдуть на реєстрацію, а є й такі, які ніяк не можуть пробити стіну небажання їх зареєструвати. Цікавім є й те, що цифри офіційної статистика Держкому подеколи не співпадають з офіційною статистикою конфесій. Так, наприклад, в державній статистиці свідки Єгови мають 859 організацій, а в офіційній статистиці з Брукліна їх 1279.

1 Колодний А. М. Нові релігії на карті України //Релігійна панорама, №5, 2003-С. 44-47.

Контрольные вопросы.

1. Причины возникновения новых религий.

2. Основные признаки и классификации новых религиозных движений.

3. Особенности распространения новой религиозности в Украине.

4. Свобода совести и новые религии.

 

 

еще рефераты
Еще работы по истории