Лекция: Обґрунтував необхідність державного регулювання това­рообміну міок країнами на основі аналізу впливу міжнародної торгівлі на внутрішній економічний розвиток.

Як і його попередники, вчений не заперечував значення між­народної торгівлі як важливого чинника збільшення можли­востей виробництва та вдосконалення структури попиту. Однак він звертав увагу на негативний вплив конкуренто­спроможної імпортної продукції на прибутковість націо­нального виробництва, внутрішні ціни та заробітну пла­ту.У зв'язку з цим Т. Мальтус, на відміну від Д. Рікардо, захищав «хлібні закони», які передбачали високе імпортне мито на хліб, та виступав за обмеження ввезення продуктів харчування.

Збагативши класичну політичну економію новими підходами до вирішення багатьох економічних проблем, Т. Мальтус залишив помітний слід в історії економічної думки. Його роботи сприяли розробці цілої низки економічних та соціальних доктрин, заклав­ши методологічні основи багатьох подальших наукових досліджень.

Помітний вплив на економічну науку справили:

Теорія нагромадження,у якій Т. Мальтусу вдалося поєдна­ти абстрактність висновків економічної науки з реаліями економічної практики на основі врахування взаємозв'язку і взаємовпливу природних та економічних факторів при ви­рішенні проблем стабілізації суспільного розвитку.

Теорія народонаселення,яка сприяла виникненню та поши­ренню нового напряму в соціально-економічних досліджен­нях — мальтузіанства (згодом — неомальтузіанства), при­хильники якого вбачають причини бідності у перенаселенні. Принагідно зазначимо, що на сьогоднішній день у більшості країн, що розвиваються, високі темпи зростання населення породжують значні економічні проблеми та спроби обмежен­ня народжуваності як важливого напряму державної політи­ки зайнятості.

Подальший розвиток економічної думки був пов'язаний з критикою теорії народонаселення Т. Мальтуса, оскільки, на думку більшості дослідників, учений:

— наводив некоректні, з наукового погляду, докази, викори­стовуючи розрахунки, засновані на статистичних даних, які не враховували, що зростання населення у Північній Америці у XVI—XVIII ст. відбувалось не стільки за раху­нок природних чинників, скільки за рахунок міграції
європейців;

— ігнорував той факт, що фізіологічна плодючість людей як біологічних істот зовсім не визначає реальні темпи зро­стання населення, оскільки тенденція до збільшення на­роджуваності у відповідь на поліпшення умов життя не є
абсолютною і на певній стадії розвитку суспільства по­ступається прямо протилежній, пов'язаній зі скорочен­ням народжуваності у розвинутих країнах світу.

 

Мальтуса слід вважати творцем демографії, водночас впро­вадження в пояснення економічних феноменів нового, запозичено­го із біології фактора, іншого інстинкту замість особистого інтересу або прагнення прибутку розширило горизонт політичної економії, віщуючи зародження соціології… За зізнанням самого Дарвіна, як відомо, книзі Мальтуса зобов'язана своїм походженням знаменита наукова доктрина XIX століття — учення про боротьбу за існування як рушій прогресу. Ш. Жід, Ш. Ріст

Допускаючи, з одного боку, поневолення людини невблаган­ними законами природи, перед якими безсилий геній її розуму, Мальтус водночас вважав, що силою волі, передбачливістю, люди­на в змозі регулювати на свій розсуд потужний природний інстинкт відтворення! Яка суперечливість! Однією ногою Мальтус стояв на педалі XIX ст., а другу все ще не міг витягнути із ґрунту раціоналізму минулого століття, яке піднесло людину майже до божества. А. Еспінас

Коли б Мальтус, а не Рікардо, був основоположником полі­тичної економії XIX століття, наскільки мудрішим та багатшим був би тепер світ. Дж.М. Кейнс

Водночас незаперечною на сьогодні є наукова заслуга Т. Мальтуса у виявленні взаємозв'язку соціально-економічних і де­мографічних процесів, у постановці проблеми стабілізації людського розвитку з урахуванням обмеженості ресурсів Землі, позаяк сучасні тенденції глобалізації економіки та нарощування антропогенного навантаження на довкілля наближають світове співтовариство до критичної межі, вима­гаючи об'єднання зусиль та ресурсів людства на шляху ста­лого розвитку. _

Теорія реалізації (недоспоживання)та дослідження про­блем ефективного попиту, які сприяли розвиткові макроекономічних досліджень відтворювального процесу. Відомий ан­глійський економіст XX ст. Дж.М. Кейнс високо оцінив ідею ефективного попиту Т. Мальтуса та започаткований вченим аналіз оптимального співвідношення споживання та нагро­мадження, заощаджень та інвестицій тощо.

На думку більшості дослідників, теорія «третіх осіб» Маль­тусамає важливе значення для аналізу механізмів, які діють в економіці, що перебуває у стані «перегріву». За цих умов зниження норми нагромадження та перерозподіл доходів на користь третіх осіб, які забезпечують непродуктивне спожи­вання, виступають важливим засобом «охолодження» кон'юн­ктури. У цьому контексті заслуговують на увагу ідеї вченого щодо підвищення ставок оподаткування з метою зменшення нагромадження капіталів, а також організації громадських робіт як тимчасового заходу обмеження безробіття. На думку Т. Мальтуса, тенденція до зменшення обсягу продуктивного капіталу не може слугувати запереченням громадських робіт, що вимагають залучення значних сум за рахунок податків, оскільки певною мірою це саме те, що потрібно.

еще рефераты
Еще работы по истории