Лекция: Рекомендації щодо самостійного опанування окремих розділів дисципліни

Самостійна робота є важливою частиною навчального процесу студентів і потребує від них відповідальності, сумлінності та зосередженості при вивченні дисципліни. Орієнтація на впровадження кредитно — модульної системи передбачає перш за все зменшення аудиторного часу занять та збільшення саме годин на самостійне опрацювання матеріалу.

Мета цього заходу полягає у навчанні студента самостійно здобувати знання відповідно до навчального плану. Якість засвоєння матеріалу при цьому повинна значно зрости.

Методика самостійної роботи передбачає ведення конспекту, в якому конспектують і вивчають основні теоретичні положення по кожній окремій темі, модулям і курсу загалом. Номера літературних джерел, які рекомендовані для вивчення окремої теми відповідають номеру в загальному списку літератури.

Результатом індивідуальної самостійної роботи є написання та захист двох рефератів на кожен модуль дисципліни з представлених в переліку тем, користуючись багатьма джерелами інформації. Враховуючи, що студенту для виконання завдання необхідно провести аналіз і узагальнення значної кількості опублікованої літератури, а також інформації з internet мережі обсяг часу затраченого на виконання індивідуальної самостійної роботи складе 20 год.

Перелік тем рефератів

Сучасні інженерно-геологічні дослідження в Україні.

Гідрогеологічне районування території України.

Режимний нагляд за підземними водами та інженерно-геологічними умовами на діючих гірничих підприємствах Криворізького басейну.

Стан геологорозвідувальних робіт в Україні.

Охарактеризуйте головні види родовищ нерудної сировини на території України.

Охарактеризуте народно-господарські фактори, що визначають цінність Криворізьких залізорудних родовищ

 

5. Загальні вимоги до оформлення рефератів

 

Реферат — це коротке викладання у письмовій формі змісту опанованої книги чи окремих її розділів. А також можлива тематична підборка інформації з деяких джерел (з книг, наукових статей, Інтернет сайтів).

Реферат може виконуватись у робочому зошиті, або на окремих аркушах. У другому випадку повинен бути титульний лист, на якому вказується назва навчального закладу, факультету та кафедри, тема реферату, номер реферату за списком тем. Вказується також, з якої дисципліни виконаний реферат. Далі вказується прізвище студента, який склав реферат та група, в якій він навчається, номер залікової книжки. Вказується прізвище керівника (викладача) дисципліни та рік виконання реферату.

Якщо реферат виконується в робочому зошиті, який підписаний за призначенням на першій сторінці, то вказується тільки тема предмету та номер залікової книжки.

Після титульного листка розміщується текст реферату. Доцільно починати написання реферату з плану, в якому відображаються основні питання, що розглядаються.

В кінці реферату додається список літературних джерел, якими конкретно користувався автор реферату.

Викладаючи текст реферату, особливо в тих листах, де наводяться статистичні дані, обов'язково треба робити посилання на літературні джерела, з яких запозичена саме ця інформація. Такі посилання роблять у квадратних дужках, де вказують номер джерела за списком літератури та номір сторінки, на якій знаходиться оригінал інформації (наприклад [6,10]). Використана інформація, що викладена на 10 сторінці літературного джерела №6 за списком літератури до конкретного реферату.

Матеріал реферату слід викладати конкретно і по суті тієї теми, яка розглядається. Основні (ключові) положення реферату можна підкреслити або виділити кольором.

Реферат рекомендується писати лише від руки. Друковані реферати оцінюються на 1-2 бали нижче. Не допускається представляти реферат у вигляді копій сайтів Інтєрнету, або ксерокопій сторінок журналів, тощо. Такі реферати не зараховуються і підлягають переробці.

Обсяг реферату в залежності від почерку повинен бути в межах 10-12 сторінок (при наявності малюнків, схем і додатків — до 15 сторінок).

Автор реферату повинен обов'язково володіти матеріалом реферату і бути готовим відповідати на запитання викладача. Реферати здаються персонально кожним студентом окремо.

 

6. Контрольні питання з дисципліни “Геологія”

 

Модуль 1. Загальна геологія

1. Що таке сучасна геологія як наука ?

2. Вирішенням яких питань займається динамічна, речовинна, історична та прикладна геологія ?

3. Яке фундаментальне і прикладне значення геології ?

4. Охарактеризуйте будову Сонячної системи.

5. Що таке метеорити, комети і астероїди ?

6. Які планети належать до планет-велитів ?

7. Охарактеризуйте форму та розміри Землі ?

8. Назвіть зовнішні геосфери Землі ?

9. Яка внутрішня будова планети ?

10. Від чого залежить тепловий режим Землі ?

11. Що таке геотермічний градієнт і геотермічна сходинка ?

12. Що таке гравітаційне поле Землі і від чого воно залежить ?

13. Який агрегатний стан речовини внутрішніх геосфер ?

14. Які є типи земної кори ?

15. В чому полягає суть так званих “катастрофічних” гіпотез утворення Землі ?

16. Розкрийте суть гіпотези Канта-Лапласа.

17. Охарактеризуйте гіпотезу О.Ю.Шмідта.

18. Розкрийте загальні особливості догеологічної еволюції Землі.

19. Охарактеризуйте докембрійський період розвитку земної кори.

20. Дайте характеристику геохронологічної шкали.

21. Охарактеризуйте еволюцію Землі в палеозої.

22. Розкрийте загальні особливості розвитку Землі в мезозойську еру.

23. Розкрийте загальні особливості розвитку Землі в кайнозої.

24. Дайте загальну характеристику ендогенним процесам ?

25. Що таке магматизм ?

26. Які розрізняють типи магматизму ?

27. Що таке магма? Охарактеризуйте її властивості.

28. Розкрийте суть інтрузивного магматизму.

29. Розкрийте суть ефузивного магматизму.

30. Охарактеризуйте будову вулкану.

31. Які існують типи вулканів ?

32. Розкрийте практичне значення вулканізму.

33. Що таке метаморфізм ?

34. Охарактеризуйте типи метаморфізму.

35. Що слід розуміти під тектонічними рухами ?

36. Які існують види тектонічних рухів ?

37. Які існують види деформацій гірських порід?

38. Що таке плікативні і диз’юнктивні порушення гірських порід ?

39. Охарактеризуйте елементи складки.

40. Наведіть морфологічну класифікацію складок.

41. Розкрийте причини утворення складок.

42. Охарактеризуйте класифікацію розривних порушень.

43. Що таке елементи залягання гірських порід ?

44. Що таке неотектоніка ?

45. Що таке новітні тектонічні рухи ?

46. Якими методами проводиться вивчення сучасних вертикальних і горизонтальних рухів земної кори ?

47. Що собою являють землетруси ?

48. Що таке осередок землетрусу ?

49. Розкрийте генетичну класифікацію землетрусів.

50. Охарактеризуйте можливі механізми виникнення землетрусів.

51. Як вимірюється сила землетрусів ?

52. Де на земній кулі зараз відбуваються землетруси ?

53. Що таке цунамі і як вони виникають.

54. За якими ознаками можна прогнозувати виникнення землетрусів?

55. Які види вивітрювання вам відомі ?

56. Що таке фізичне вивітрювання, і які основні агенти його зумовлюють ?

57. Охарактеризуйте хімічне вивітрювання.

58. Що таке елювій і делювій ?

59. Що таке кори вивітрювання?

60. Що таке вітер, і які фактори обумовлюють його виникнення ?

61. Охарактеризуйте явища дефляції і коразії.

62. Дайте характеристику відкладам, які утворюються внаслідок геологічної роботи площинного стоку вод.

63. Охарактеризуйте схему утворення делювію.

64. Охарактеризуйте схему утворення ярів.

65. Розкрийте поняття «донна ерозія», «бокова ерозія», «базис ерозії».

66. Як і при яких умовах утворюються льодовики ?

67. Поясніть причини руху гірських і материкових льодовиків;

68. Охарактеризуйте утворення різних типів морен;

69. Дайте характеристику льодовиковим і водно-льодовиковим формам рельєфу;

70. Охарактеризуйте основні генетичні типи озерних улоговин.

71. В чому полягає геологічна діяльність озер ?

72. Поясніть процес утворення болота.

73. Охарактеризуйте генетичні типи боліт.

74. В чому полягає геологічна діяльність боліт ?

75. Дайте характеристику будови рельєфу дна океанів.

76. Охарактеризуйте хімічний склад води океанів і морів.

77. Що таке абразія ?

78. До таке діагенез ?

79. Що таке катагенез, метагенез і гіпергенез ?

80. Що таке фація?

81. Які є групи фацій, і за якими ознаками вони виділяються ?

82. Розкрийте поняття «антропогенні геологічні процеси.

83. Назвіть основні чинники антропогенних процесів.

84. Що таке природно-антропогенні процеси ?

85. Що таке техногенез і розкрийте його зв'язок з антропогенними геологічними процесами.

86. Поясніть вплив техногенезу на зміни геологічних об’єктів.

Модуль 2. Промислова геологія

1. Охарактеризуйте генетичні типи підземних вод.

2. Як діляться підземні води за гідродинамічними характеристиками?

3. Наведіть хімічну характеристику підземних вод.

4. За яких умов утворюються артезіанські води ?

5. Охарактеризуйте причини виникнення карсту.

6. Назвіть поверхневі та глибинні карстові форми.

7. Охарактеризуйте механізм утворення каррів і каррових вирв.

8. Що таке осуви?

9. Охарактеризуйте фактори, що спричиняють осувоутворення

10. Предмет та задачі інженерної геології.

11. Охарактеризуйте фізико-механічні властивості гірських порід..

12. Дайте характеристику водно-фізичним властивостям гірських порід та техногенних відкладів.

13. Дайте характеристику фізико-механічним властивостям гірських порід та техногенних відкладів.

14. Охарактеризуйте питому та об’ємну маси, об’ємну масу скелету ґрунту.

15. Що таке природна вологість, повна вологоємність, коефіцієнти вологості і пористості.

16. Показники пластичності та текучості ґрунтів, межа текучості, консистенція ґрунтів, показники липкості, набухання та усадки.

17. Надайте характеристику понять водопроникності, вологоємності та водовіддачі.

18. Інженерно-геологічна класифікація порід (ґрунтів).

19. Дайте характеристику фізико-геологічним та інженерно-геологічним явища на гірничих виробництвах.

20. Що таке зсуви та обвали, карстові явища, пливуни?

21. Охарактеризуйте причини виникнення гірського тиску та зрушення гірських порід над виробками.

22. Предмет та задачі гідрогеології.

23. Охарактеризуйте види води в природі.

24. Дайте характеристику водам поверхневого і підземного стоку.

25. Які види води зустрічаються у гірських породах?

26. Що таке водоносний пласт та водоносний комплекс.

27. Основні закони руху підземних вод: лінійний та нелінійний закони фільтрації.

28. Методи визначення притоку води в гірничі виробки.

29. Об’єм та характер гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень під час проведення геологорозвідувальних робіт.

30. Гідрогеологічної зйомка, пошуки та розвідки родовищ корисних копалин.

31. Підрахунок запасів підземних вод та їх категорії.

32. Режимний нагляд за підземними водами на діючих гірничих підприємствах.

33. Історія розвитку науки «Вчення про корисні копалини».

34. Що таке руда, товарна руда, родовище корисних копалин, кондиції?

35. Назвіть основні моделі класифікації родовищ.

36. Дайте характеристику генетичній класифікації родовищ корисних копалин.

37. Дайте характеристику «промислового типу родовищ».

38. Розгляньте закономірності і фактори розташування корисних копалин у земній корі.

39. Дайте характеристику плитоподібних (пласких) тіл корисної копалини.

40. Дайте визначення верстви та елементів її будови.

41. Форми тіл осадових і вулканічних порід?

42. Форми жильних тіл.

43. Що таке рудні стовпи і які вони бувають?

44. Назвіть елементи залягання рудних стовпів.

45. Надайте характеристику трубоподібних покладів, елементів їх залягання та генезису.

46. Морфологічні типи покладів родовищ нафти та газу

47. Поняття та класифікація промислових типів родовищ.

48. Назвіть родовища легуючих тугоплавких металів.

49. Промислові типи родовищ кольорових металів.

50. Типи родовищ дорогоцінних металів.

51. Родовища металів радіоелектроніки та ядерно-космічної техніки.

52. Промислові типи родовищ індустріальної сировини.

53. Родовища гірничо-хімічної та агрономічної сировини.

54. Промислові типи родовищ сировини для виробництва будівельних матеріалів.

55. Родовища горючих корисних копалин?

56. Мета і задачі геологорозвідувальних робіт.

57. Надайте відомості про стадії геологорозвідувальних робіт.

58. Охарактеризуйте розвідку родовищ корисних копалин.

59. Які основні принципи розвідки?

60. Охарактеризуйте стадії геологічної розвідки.

61. Охарактеризуйте попередню, детальну та експлуатаційну розвідку.

62. Що таке дорозвідка?

63. Що таке бортовий вміст і нульовий контур?

64. Дайте характеристику принципів послідовного уточнення контуру рудного тіла на стадіях розвідки.

65. Запаси корисної копалини.

66. Різновиди запасів: геологічні, балансові, забалансові.

67. Дайте визначення категорій запасів в залежності від ступеня їх вивченості.

68. Охарактеризуйте запаси категорій А, В, С1 і С2.

69. Що таке прогнозні ресурси категорій Р1, Р2, Р3?

70. Класифікація родовищ в залежності від складності їх геологічної будови.

71. Які є головні методи підрахунку запасів корисної копалини.

72. Поясніть методику підрахунку запасів методом геологічних блоків.

73. Поясніть відмінність підрахунку запасів методами експлуатаційних блоків та розрізів.

74. Критерії геолого-промислової оцінки родовищ.

75. Дайте характеристику економіко-географічним факторам геолого-промислової оцінки родовищ.

76. Дайте характеристику кондиціям.

77. Що таке мінімальний промисловий вміст корисного компоненту?

78. Охарактеризуйте максимально допустимий вміст шкідливих домішок.

Список рекомендованої літератури

 

1. Бизов В.Ф., Паранько І.С. Основи динамічної і прикладної геології. Т.1. Динамічна геологія. – Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 204 с.

2. Бизов В.Ф., Паранько І.С. Основи динамічної і прикладної геології. Т.2. Прикладна геологія. – Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 137 с.

3. Бирюков В.И., Кульчихин С.Н., Трофимов Н.Н. Поиски и разведка месторождения полезных ископаемых. – М.: Недра, 1973. – 384 с.

4. Вахромеев С.А. Месторождения полезных ископаемых, их классификация и условия образования. – М.: Госгеолтехиздат, 1969. – 463 с.

5. Влодавец В.И. Вулканы Земли. – М.: Наука, 1973. – 168 с.

6. Войткевич Г.В. Геологическая хронология Земли – М.: Наука, 1984. – 129 с.

7. Войткевич Г.В. Происхождение и химическая эволюция Земли. – М.: Недра, 1983. – 176 с.

8. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. Гидрогеология и инженерная геология. – М.: Недра, 1989. — 320 с.

9. Гвоздецкий Н.А. Карст. – М.: Наука, 1990. – 480 с.

10. Горошков Г.П., Якушова А.Ф. Общая геология. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 591 с.

11. Земля. Введение в общую геология / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс и др. – М.: Изд-во «Мир», 1974. – 844 с.

12. Ершов В.В., Новиков А.А., Попова Г.Б. Основы геологии. – М.: Недра, 1968. – 310 с.

13. Жуков М.М., Славин В.И., Дунаева Н.Н. Основы геологии. – М.: Недра, 1970. – 527 с.

14. Климентов П.П. Общая гидрогеология. М.: Высшая Школа, 1980. – 240 с.

15. Кокс А., Харт Р. Тектоника плит. – М.: Недра, 1983. – 536 с.

16. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. – М.: Высшая школа, 1991. – 416 с.

17. Котляр Ф.В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека. – М.: Недра, 1978. – 263.

18. Курс месторождений твердых полезных ископаемых / Под ред. П.М. Татаринова, А.Е. Карякина. – Л.: Недра. 1975. – 631 с.

19. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. – М.: Недра, 1965. – 378 с.

20. Мельничук В.С., Арабаджи М.С. Общая геология. – М.: Недра, 1989. – 333 с.

21. Монин А.С. История Земли. – Л.: Недра, 1977. – 228 с.

22. Мороз С.А. Історія біосфери Землі. – Київ: Заповіт, 1996. – Книга перша – 440 с., книга друга – 422 с.

23. Никонов А.А. Землетрясения. Прошлое, современность, прогноз. – М.: Недра, 1984. – 192 с.

24. Паранько І.С., Сіворонов А.О., Євтєхов В.Д. Загальна геологія. – Кривий ріг: Мінерал, 2003. – 464 с.

25. Паранько І.С., Ярков С.В. Геолого-географічна історія України. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006 – 110 с.

26. Поиски и разведка полезных ископаемых / Под ред. Е.О. Погребицкого. В.И. Терновского – Л.: Недра,1977. – 405 с.

27. Седенко М.В. Основи гидрогеологии и инженерной геологии. М.: Недра, 1979. – 200 с.

28. Сорохтин О.Г. Глобальная эволюция Земли. – М.: Недра, 1974. – 184 с.

29. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 448 с.

30. Ясманов Н.А. Современная геология. – М.: Недра, 1987. – 191 с.

 

 

еще рефераты
Еще работы по истории