Лекция: СТАРОДАВНІЙ КИТАЙ.

 

Природне середовище і населення стародавнього Китаю.

Періодизація давньої історії Китаю.

Ступінь оснащеності давньої історії Китаю джерелами. Їхня класифікація. Накопичення речових пам'яток. Епіграфічний матеріал. Літописи й історичні твори (Сима Цянь, Бань Гу, Фань Є). Філософські трактати. Фольклор.

Неолітичні витоки давньокитайської цивілізації. Усна традиція про політичну історію Китаю в II тис. до н.е.

Держава Шан-Інь. Економіка, суспільство і держава в епоху Інь. Розквіт і територіальне розширення Іньської держави. Світогляд іньців. Іньська ієрогліфічна писемність. Занепад Іньської держави наприкінці II тис. до н.е.

Епоха Чжоу. Плем'я Чжоу і його взаємини з іньцями. Походи У-ван і поразка іньської держави. Технічні досягнення чжоусців. Запозичення ними культурних досягнень іньців. Соціально-економічні відносини в X-VIII ст. до н.е. Система соціальних рангів.

Період Східного Чжоу. Зіткнення чжоусців з іншими племенами. Етнічні процеси і їхній зв'язок з політичною історією. Ослаблення царської влади і ріст політичної роздробленості в чжоуській державі. Династична боротьба і вторгнення кочовиків.

Боротьба за гегемонію між царствами стародавнього Китаю та подальше посилення політичної роздробленості Китаю. Період Чжаньго. Економічні зрушення в епоху Чжаньго. Застосування заліза. Успіхи землеробства. Прогрес ремісничої техніки… Розвиток приватної власності на землю. Реформи Шан Яна в царстві Цинь і їхнє значення для подальшого розвитку стародавнього Китаю.

Ідеологічна боротьба в Китаї в VI – III ст. до н.е. Виникнення філософських шкіл. Вчення Конфуція і Моцзи. Легізм і даосизм.

Імперія Цинь. Розвиток товарно-грошових відносин і економічних зв'язків, процес етнічної консолідації стародавніх китайців і інші передумови об'єднання давньокитайських царств. Піднесення царства Цинь. Державотворення і проголошення імперії. Цинь Шихуанді і його адміністративно-військові реформи. Економічні і правові заходи.

Зовнішня політика Цинь Шихуанді. Боротьба з північними кочівниками сюнну. Будівництво Великої китайської стіни. Наступ на південні території.

Загострення соціально-політичних протиріч і народна війна наприкінці III ст. до н.е. Узяття повсталими столиці і скинення циньської династії.

Імперія Хань. Подолання політичної роздробленості в боротьбі з царством Чу. Заснування Лю Баном імперії Хань.

Перший період Ханьської епохи – правління Ранньої (Старшої) династії Хань. Внутрішня політика ханьських імператорів. Спроби стабілізації і централізації держави.

Правління У Ді і його реформи. Зовнішня політика Ханьської імперії в II – I ст. до н.е. Соціальна структура ханьського суспільства. Назрівання соціально-політичної кризи імперії. Великий Шовковий шлях.

Загострення соціальних протиріч і народні повстання в I ст. н.е. «Місячна» династія. Реформи Ван Мана і рух «червонобрових».

Виникнення Пізньої (Молодшої чи Східної) династії Хань. Її внутрішня політика. Соціально-економічні реформи і стабілізація положення в країні. Заходи проти рабства.

Зовнішня політика I – III ст. н.е. Боротьба з племенами сюнну, сяньби і цян. Відносини з Парфією. Демографічні й етнічні процеси в пізньоханьській імперії і їхній вплив на політичне життя країни.

Процес феодалізації в стародавньому Китаї. Політичні і соціальні рухи в пізньоханьській імперії. Повстання «жовтих пов'язок». Розпад імперії і настання епохи «Трьох царств»

Культура стародавнього Китаю. Процес утворення давньокитайської культури. Міфологія і релігія. Філософські і релігійні системи. Проникнення буддизму в Китай. Давньокитайська писемність і її еволюція. Винахід паперу. Література і її жанри. Музика. Архітектура і її досягнення. Скульптура. Портретний живопис. Природничо-наукові знання стародавніх китайців.

Типи стародавніх держав. Основні етапи і шляхи розвитку давньосхідної історії. Дискусія про азіатський спосіб виробництва: за і проти.

Найважливіші досягнення культури народів Стародавнього Сходу. Зв'язок між давньосхідною та античною цивілізаціями. Внесок давньосхідних народів у світову культуру. Критика концепції протиставлення Сходу Заходу.

 

 

Рекомендована література

1. Геродот. Історії в дев’яти книгах / пер. А.О. Білецького.- К., 1993.

2. Геродот. История / Пер. Г.А.Cтратановского. — Л.: Наука,1972

3. На ріках Вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини. – К.1991.

4. Хрестоматія з історії стародавнього світу / за ред. акад. В.В. Струве.-т.1.- Стародавній Схід. Пер. з рос. вид.- Київ, 1953.

5. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В.В. Струве и Д.Г. Редера. – М., 1963.

6. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2-х ч.- ч.1 / Под ред. М.А. Коростовцева и др. – М.: Высш. школа, 1980.

7. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч.-ч.2 / Под ред. М.А. Коростовцева и др. – М.: Высш. школа, 1980.

8. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Сост. и коммент. А.А. Вигасина.- М.: Вост лит., 1997.

9. Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии: Опыт ре­конструкции мировосприятия. М., 1984.

10. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока / Малая история искусств/ Москва – Дрезден. – 1976

11. Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи.- М, 1984; 1993.

12. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности.- М.: Наука, 1985; 2004

13. Васильев Л.С. Проблемы генезиса Китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. М.: Наука, 1976 368 с.

14. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.

15. Васильев Л.С. История Востока: Учеб. по спец. «История»: В 2т.- М.: Высш. шк., 1998. т.1.- 495с.

16. Васильев Л.С. История религий Востока.- М., 1983; 1988; 1998.

17. Герни О. Р. Хетты.- М, 1987

18. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы.- М., 1985

19. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика Древнего Ирана.- М. 1980.

20. Древние цивилизации.- М., 1989.

21. Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // ВДИ.- №3.- 1952

22. Искусство Китая.- М, 1988

23. История Востока: В 6-ти т. –Т.1.- Восток в древности.- М., – 1997.

24. История всемирной литературы. В 9-ти т. М -1984. Т 1.

25. История Древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. И.М. Дьяконова. – М.: Главная ред. вост. лит-ры.- Ч. 1: Месопотамия. – 1983.

26. История Древнего Востока / Под ред. И.М. Дьяконова. – М.-Ч. 2: Передняя Азия. Египет. – 1988.

27. История Древнего Востока / Под ред. Кузищина В. Изд. 3. – М., 2002.

28. История Древнего Востока. Материалы по историографии / Под ред. В.И. Кузищина и А.А. Вигасина.- М.,1991.

29. История древнего мира: В 3-х частях. / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой – М.,1989; Ч. 1: Ранняя древность.- ч. 2: Расцвет древних обществ. – Ч. 3: Упадок древних обществ.

30. Источниковедение истории Древнего Востока. — М., 1984.

31. Клима И. Общество и культура Древнего Двуречья.- Прага, 1967.

32. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.- 1976

33. Крамер С.Н. История начинается в Шумере.- М., 1965; 1991.

34. Куликан У. Персы и мидяне.- М.- 2002..

35. Крижанiвський О.П. Iсторiя Стародавнього Сходу. Курс лекцiй. – К., 2003.

36. Луконин В.Г. Искусство Древнего Ирана. М., 1977.

37. Матье М.Э.. Искусство Древнего Египта. М., 1970.

38. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая.- М, 1981

39. Переломов Л.С. Империя Цинь – первое централизованное государство в истории Китая.-М., 1962

40. Пиотровский Б.Б. Ванское царство.- М, 1959

41. Пиотровский Б.Б.. Искусство Урарту. Л., 1962.

42. Струве В.В. История Древнего Востока. М.: 1941.

43. Ткачук П.Л. Історія Стародавнього Сходу й античних країн у термінах, назвах, поняттях.- Луцьк, 1992.

44. Тураев Б.А. История Древнего Востока: В 2 т. Л.: Т. 1 — 1936.- 371 с.; Т. 2 – 1935.

45. Тюляев С.И. Искусство Индии. Ш тыс. до н.э. – VII в.н.э.- М., 1988.

46. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран.- М… 1958.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

еще рефераты
Еще работы по истории