Лекция: IV. Список використаних джерел

Список використаних джерел є невід’ємною частиною курсової роботи та оформлюється відповідно до зазначених нижче вимог.

V. Додатки(якщо вони передбачаються автором)включають таблиці, схеми, діаграми, коментарі, законодавчі акти, що відбивають результати дослідження практики досліджуваного питання. Прикладний матеріал допомагає додатково аргументувати позицію автора по розглянутих питаннях. У випадку, якщо курсова робота не містить елементів самостійного аналізу, якщо в ній немає переконливих, аргументованих положень, висновків, пропозицій вона не може одержати високої оцінки.

Приклад оформлення змісту подано у додатку 3.

 

1.4. Як працювати з літературою

Література по темі курсової роботи підбирається студентом самостійно. При підборі літератури рекомендується в першу чергу переглянути каталоги і картотеки бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили, обласної і міських бібліотек, провести при необхідності пошук у телекомунікаційній мережі Інтернет. Систематичний каталог бібліотеки може дати уявлення про обсяг літератури за темою дослідження. Однак не слід обмежуватися тільки каталогом, тому що він відображає лише книги, що перебувають у фонді даної бібліотеки. Необхідно визначити коло інших бібліографічних джерел, використати довідкову літературу, енциклопедії, конспекти лекцій, матеріали виробничої практики, спеціальні джерела: наукові монографії, статті, збірники, інші матеріали. Увагу варто приділити і періодичній пресі, іншим засобам масової інформації, що буде сприяти розширенню кругозору, ерудиції студента, подальшому розвитку його творчого потенціалу.

Збір матеріалу протікає одночасно до кожного розділу та підрозділу. Для цього автор конспектує, робить ксерокопію або виписує окремі необхідні для написання роботи думки вчених (юристів, філософів, істориків, соціологів тощо) з наукової і навчальної літератури. У конспекті на полях доцільно залишати позначки, що відбивають власне відношення до написаного в першоджерелах, підкреслювати головну думку в досліджуваному тексті, у літературні джерела робити закладки, вказуючи в них розділи і підрозділи майбутньої курсової роботи, в яких передбачається використати даний матеріал.

Зібрана інформація систематизується по блоках для подальшого її аналізу.

Поряд з дослідженням навчальної та науково-практичної літератури, студент веде збір навчального матеріалу у відділах статистики та архівах, інформаційних центрах.

Відсутність у роботі посилань на джерела розцінюється як істотний недолік, що може бути основою для ухвалення рішення про недопуск роботи до захисту.

Склавши список літератури, що підлягає вивченню, і план курсового дослідження, студент показує їх науковому керівнику, який може відзначити пропущені роботи, дати пораду з питання послідовності із підібраною літературою, відзначити допущені в плані помилки з погляду змісту, структури і логічності побудови, допомогти усунути їх, вказати особливо важливі в теоретичному і практичному відношенні питання, на які варто звернути особливу увагу виходячи зі специфіки обраної теми.

 

2. ФОРМУВАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Підготовка тексту роботи.

Написання курсової роботи повинне носити самостійний творчий характер. Спочатку курсова робота виконується в чорновому варіанті, для того щоб по ходу вдосконалення її змісту можна було доповнювати, уточнювати та коректувати вже сформований текст. Написана чернетка ретельно вичитується автором, усуваються орфографічні помилки та неточності, у тому числі пов'язані з оформленням роботи.

 

еще рефераты
Еще работы по истории