Лекция: Відповідальний редактор

Выполнил:

студент___ курса _______ группа_________

 

N зачетной книжки _________ Дата: ____________________

 

____________________________ __________________________

(Подпись) (И.О. Фамилия)

Проверил:

Преподаватель: __________________________________________

(должность, уч. степень, уч. звание)

______________________________________________________

(Подпись) (И.О. Фамилия)

 

Оценка:___________ Дата:_______________

 

Санкт-Петербург
201_

 

 


[1] Количество изделий может быть дробным

Вимогам, що ставляться до

навчально-методичних видань, відповідає

 

Зав. кафедри ЕТС О.О.Ситник

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з дисципліни

ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

для студентів напряму підготовки

6.050701 „Електротехніка та електротехнології”

 

 

Весь цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні

відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано

 

 

Зав. кафедри ЕТС Ситник Олександр Олексійович, к.т.н., професор

Укладачі:

Ситник Олександр Олексійович, к.т.н., професор Яценко Ірина В’ячеславівна, к.т.н., доцент Ключка Костянтин Миколайович, к.т.н., доцент Мильниченко Сергій Михайлович, ст. викладач  

Відповідальний редактор

Рецензент: Самойлик Олександр Васильович, к.т.н., доцент

 

  Черкаси  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи метрології та електричних вимірювань” для студентів напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” / Укладачі: О.О. Ситник, І.В. Яценко, К.М. Ключка, С.М. Мильніченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: чдту, 2013. – 46 с.

 

Видання містить вказівки до виконання, теоретичні відомості та контрольні питання до лабораторних робіт та літературу.

Для студентів напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”.

 

Рецензент: Самойлик Олександр Васильович, к.т.н., доцент

 

   
   

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………4

Інструкція з техніки безпеки………………………………………………...6

Лабораторна робота №1Градуювання і повірка приладів

безпосереднього відліку………………………………………………………..8

Лабораторна робота №2Розширення меж вимірювання

електровимірювальних приладів……………………………………………15

Лабораторна робота №3Вимірювання потужності в

трифазному колі……………………………………………………………….20

Лабораторна робота №4Вимірювання активної енергії

і повірка лічильника………………………………………………………… 23

Лабораторна робота №5Вимірювання параметрів сигналів за

допомогою осцилографа методом прямого перетворення…………………26

Література…………………………………………………………………….41

Додаток 1……………………………………………………………………...42

 

ВСТУП

Дисципліна “Основи метрології та електричних вимірювань” забезпечує базову підготовку фахівців у галузі метрології та електричних вимірювань. Дисципліна передбачає вивчення основних понять про принципи системи теоретичних, технічних і організаційних заходів забезпечення єдності вимірювань і правильності впровадження пристроїв вимірювань при виробництві та експлуатації електронних пристроїв різного призначення.

Метою методичних вказівок є: закріпити теоретичні знання студентів з дисципліни, полегшити підготовку та самостійне виконання робіт у лабораторії; набути практичних навичок дослідження електричних кіл; навчитися техніці електричних вимірювань.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

Лабораторні роботи виконують бригади з 2-3 осіб. У процесі підготовки кожен студент повинен засвоїти теоретичну частину і підготувати звіт із схемами всіх дослідів і таблицями для занесення результатів. Завдання до лабораторної роботи вибирають згідно з номером бригади за відповідними таблицями, які містяться в рекомендаціях до роботи. До лабораторної роботи допускаються студенти, які підготували звіт про виконувану роботу, добре уявляють програму роботи, мають оформлений звіт про роботу, виконану на попередньому занятті.

Кожен студент оформляє звіт про виконану лабораторну роботу на аркушах формату А4 (210×197) мм. Графіки, діаграми, схеми за обраним масштабом слід виконувати олівцем (бажано на міліметровому папері) за допомогою креслярських інструментів, а масштаб зазначати поряд із графіком.

Лабораторні роботи захищають в індивідуальному порядку. Студенти, які розпочали виконувати наступний цикл лаборатор­них робіт, зобов’язані досконало вивчити правила техніки безпеки при роботі з діючими електротехнічними установками і суворо їх дотримуватися.

 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД УЛС-ЛПИ

 

Усі лабораторні роботи виконують на універсальному лабораторному стенді УЛС-ЛПИ (надалі — стенд). Перед початком робіт потрібно ознайомитись з будовою стенду, порядком вмикання-вимикання, заміною знімних блоків, навчитися користуватися електро­вимірювальними приладами, розміщеними на стенді, а також електронно-променевим осцилографом. Електроживлення стенду здійснюється трифазною напругою 380/220 В.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ НА СТЕНДІ

 

Перед початком роботи встановити на робоче місце потрібний знімний блок (за вказівкою викладача). УВАГА.Виймати й вставляти блоки при ввімкненій напрузі живлення категорично забороняється.

Робота трифазного блоку живлення:

— увімкнути тумблер «СЕТЬ», при цьому засвітяться світлодіоди, що вказують на наявність трьох фаз;

— натиснути кнопку «ВКЛ» джерела живлення випрямленої постій­ної напруги 24 В;

— при відпусканні кнопки починає світитися світлодіод;

— вимкнути джерело живлення ±24 В, натиснувши кнопку «ВИКЛ»;

— аналогічно вмикається і вимикається джерело живлення 12 В і трифазної напруги. При цьому починають світитися відповідні світлодіоди.

Робота однофазного блоку живлення:

— увімкнути тумблер «СЕТЬ»;

— натиснути кнопку «ВКЛ»— засвітиться світлодіод;

— ручкою регулятора напруги регулюється напруга змінна та випрямлена одночасно, а їхні виводи розділені;

— тумблером А2 до виходу постійної напруги підключити згладжуючу ємність;

— вимкнути джерело живлення тумблером «СЕТЬ».

Робота блока генератора:

— увімкнути блок генератора тумблером «СЕТЬ»;

— вибрати потрібний піддіапазон частот, натиснувши одну з кно­пок піддіапазонів;

— встановити необхідну частоту поворотом «ГРУБО» або «ТОЧНО»;

форму вихідного сигналу вибрати, натиснувши одну з трьох кнопок:" ", " ", " ";

— рівень вихідного сигналувстановити ручкою" ".

Робота блока фазометра:

— увімкнути блок фазометра тумблером «СЕТЬ»;

— блок фазометра мав струмові і потенціальні входи 0-U1, 0-U2;

— вхід φ1 гальванічно від’єднати від входу φ2.

Робота блока амперметра:

— підімкнути в схему клеми блока амперметрів (можливо шість одночасних підімкнень);

— увімкнути на передній панелі блока кнопку «СЕТЬ»;

— підімкнути до клем потрібні точки (кіл)і за допомогою перемикачів підімкнути амперметр у необхідне коло. У вимкненому стані перемикачі служать перемичками;

— за допомогою кнопки "±" можна змінити полярність вимірювання постійного струму.

Робота блока мультиметра:

— мультиметром можна вимірювати частоту і амплітуду сигналів;

— увімкнути тумблер «СЕТЬ» на панелі мультиметра;

— увімкнути живлення блока мультиметра тумблером «ВКЛ»;

— за допомогою з’єднувальних проводів підімкнути прилади до вимірюваних кіл;

— вимірювальними приладами користуватися за вказівкою викладача.

Робота блока опорів:

— під’єднати з’єднувальними проводами схему до клем блоку;

— виставити ручками перемикачів потрібний опір від 1 до 9999 Ом;

— увімкнути джерела живлення й провести вимірювання.

Робота блока живлення і ємностей:

— під’єднати з’єднувальними проводами схему до клем блока;

— виставити ручками перемикачів 0,0001...0,0099 Гн; 0,1...99,9 мкф;

— увімкнути джерела живлення й провести вимірювання.

 

еще рефераты
Еще работы по истории