Лекция: ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК

РОСІЙСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВИ (14-15 ст.ст.)

Тема 8. Теоретичні питання процесу централізаціі. Поняття централізації, сутність, етапи. Фактори, що визначають особливості виникнення централізованих держав в умовах феодалізму. Соціально-економічні та внутрішньо-політичні передумови виникнення Російської централізованої держави. Вплив зовнішньополітичних факторів розвитку.

Тема 9. Боротьба Москви та Твері у першій половині 14 ст. Перше згадування про Твер та Москву у літопису, відокремлення князівств. Князівська династія Московського дому. Перші територіальні приєднання до Москви: Коломна (1301 р.), Переяславль-Залеський (1302р.), Можайськ (1303р.). Війна Москви та Твері у І чверті 14 ст. Повстання у Твері 1327 р. проти Чолхана, утвердження на великокнязівському столі московської гілки в особі Івана І. Політика Івана Каліти, причини політичного звеличення Москви.

Князівства Північно-Східної Русі у ІІ чверті 14 ст.: політичні нащадки Івана Каліти (Семен Гордий, 1340-53 рр.; Іван Красний, 1353-59 рр.) Територіальні приєднання Москви у І половині 14 ст.

Тема 10. Боротьба за політичне головування у ІІ половині 14 ст. Дмитро Донський (1359-89 рр.). Боротьба Москви і Твері на початку 60-х років за великокнязівський стіл. Великий князь Ольгерд (1345-77 рр.) і його завойовницька політика. Політичний союз Литви і Твері, походи Ольгерда на Москву. Альтернативи московському варіанту централізації.

Перемога Москви над Ольгердом і Твер’ю. Загальноросійський похід на Твер, договір 1375 р. Посилення військово-політичної ролі Москви за часи Дмитра Донського. Куликовська битва, її військово-політичні наслідки. Роль зовнішньополітичного фактору в закріпленні за Москвою ролі політичного центра об’єднавчого процесу.

Тема 11. Процес централізації наприкінці 14 – І половині 15 ст. Підсумки соціально-політичного та економичного розвитку князівств Північно-Східної Русі у другій половині 14 ст. Правління Василя І (1389-1425 рр.). Особливості політичної боротьбинаприкінці 14 – І чверті 15 ст.

Династічна війна ІІ чверті 15 ст.: етапи, суперники, політичні наслідки. Русь та Флорентійська унія. Розширення територіальних володінь Москви наприкінці 14 – середині 15 ст.

Тема 12. Іван ІІІ – государ усія Русі. Іван III: основні напрямки внутрішньої та зовнішньї політики. Посилення влади, зміни в ії організації. Судебник 1497 р. Розширення територіальних володінь Москви за часів Івана ІІІ (ліквідація самостійності Ярославського, Ростовського князівств; приєднання Новгородських земель, ліквідування боярської республіки, підпорядкування Твері),

Боротьба проти татаро-монгол, протистояння на р.Угра, ліквідування татаро-монгольської залежності. Російсько-литовські війни на межі 15-16 ст., початок переходу на московську службу служивих князів південно-західних земель. Руська православна церква наприкінці 15 ст. Формування державної символіки, зміни в офіційному титулованні.

Тема 13. Завершення процесу централізації, політичне зміцнення Російської держави на поч. 16 ст. Васіль ІІІ: прихід до влади, основні напрямки внутрішньої політики. Російсько-литовські стосунки, приєднання Новгород-Сіверських земель. Завершення об’єднавчого процесу централізованої держави, приєднання Смоленська, Пскова, Рязані. Руська православна церква на початку 16 ст.

Тема 14. Підсумки централізації: збирання землі і влади. Основні етапи та методи формування території Російської держави в процесі централізації (14-початок 16 ст.ст.). Хронологія збирання земель навколо Москви, ліквідації великих та удільних князювань. Формування апарату управління Російської централізованої держави. Боярська дума. Старомосковська знать. Служиві князі, бояри-княжата. Формування складу Московського двору, його ієрархія. Місництво.

Особливості централізації на Сході Європи, особливості виникнення Російської централізованої держави. Загальна характеристика соціально-економічного розвитку (14-15 ст.ст.).

Тема 15. Культура Росії: основні вехі еволюції (9-15 ст.). Етнонаціональна своєрідність та особливості розвитку російськой культури, її типологія і періодизація. Основні риси культури Давньої Русі (домонгольський період).

Культура Московської держави: літописи, історико-публіцистичні твори, література, усна народна творчість. Основні напрямки розвитку ремесел, архитектури, живопису.

Підручники, навчальні посібники:

Великие государственные деятели России. – М., 1999.

Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 2005.

Города России. Энциклопедия. – М., 1994, 2006.

Деревянко А.Н. История России с древнейших времен до нач. ХХІ в.– М., 2002.

Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. IX – сер. XVIII в. – М., 1992.

Зуев М. Н. История России. Учебник для вузов. – М., 1998.

Иловайский И. Д. История России.- Т. 1-2. — М., 1996.

Исаев И.А. История государства и права России. – М., 2001.

История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. 15-16 вв. Кн. 1. – М., 1998.

История Российского государства/Под ред. проф. Ш.М. Мунчаева – М., 2000.

История России. С древнейших времен до нач. ХХІ в./Под ред. А.Н. Сахарова – М., 2007.

История России. Учебник для гуманитарных ф-тов вузов. Отв. ред. Я. Перехов. – М.- Ростов, 1999.

Кирилов В.В. История России: учебное пособие. – М., 2007

Кулешов С.В., Медушевский А.Н. Россия в системе мировой цивилизации. Учебное пособие./Под ред. Волобуева О.В. – М., 2001.

Орлов А. С. и др. История России. Учебник. – М., 2008.

Политическая история России. Учебное пособие/ В.В. Журавлев. – М., 1999.

Семенникова Л.М. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – М. – 2000.

 

Додаткову літературу див. в розділі «Тематика практичних занять».

1.3. структура залікового кредиту курсу.

ТЕМА Лекції (год.) Семінари (год.) СР (год.) ІНДЗ (год.)
Змістовий модуль 1: ауд.год 14/10        
Тема 1. Вступ. Росія у світовому історичному процесі. 0,5 0,5  
Тема 2. Давньоруська держава Київська Русь: факти і легенди її виникнення й еволюції. 1,5     0,5     0,5    
Тема 3. Передумови та початок феодальної роздробленості. 0,5 0,5
Тема 4. Ростово-Суздальське князівство. Великі князі володимирські. 0,5 0,5
Тема 5. Інші князівства Північно-Східної Русі. 0,5
Тема 6. Новгородська боярська республіка. 0,5 0,5
Тема 7.Боротьба Русі з іноземними загарбниками в 12-13 ст.ст. Русь та татаро-монголи. 0,5 0,5
Форма контролю: поточне тестування, семінари у хронологічних межах 9-13 ст.    
Змістовий модуль 2: ауд.год 16/14        
Тема 8. Теоретичні питання процесу централізаціі. 0,5
Тема 9. Боротьба Москви та Твері у першій половині 14 ст. 0,5
Тема 10. Боротьба за політичне головування у ІІ половині 14 ст. 0,5
Тема 11. Процес централізації наприкінці 14 – І половині 15 ст.  
Тема 12. Іван ІІІ – государ усія Русі. 0,5
Тема 13.Завершення процесу централізації, зміцнення Російської держави на поч. 16 ст. 0,5
Тема 14. Підсумки централізації: збирання землі і влади. Характеристика соціально-економічного розвитку (14-15 ст.).  
Тема 15. Культура Росії: основні вехі еволюції (9-15 ст.). 0,5
Форма контролю: поточне тестування, семінари хронологічних межах 14-15 ст.    
ВСЬОГО

1.4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – 6 год.

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (9-13 ст.ст. )

Тема 1. Давньоруська держава Київська Русь: факти і легенди її виникнення та еволюції. – 4 год.

1. Природно-кліматичні і геополітичні умови формування і розвитку Російської держави. Її історичні, конфесійні й етносоціальні особливості.

2. Правлячі династії ранньофеодальної Русі. Традиції офіційного титулування.

3. Передумови виникнення давньоруської держави Київська Русь, додержавна соціально-політична організація східних слов`ян.

4. “Норманська теорія”: джерела її формування, суттєвість, особливості розвитку.

5. Київська Русь Х — на початку ХІІ ст.: соціально-економічний, політичний розвиток, зовнішня політика, вірування, культура.

6. “Повість временних літ”, “Руська правда” як історичне джерело.

Тема 2: Феодальна роздробленість в 12-13 ст. –4 год.

1. Соціально-політичні, економічні передумови.

2. Сутність, хронологічні рамки періоду феодальної роздробленості.

3. Ростово-Суздальске князівство в домонгольський період: а) землі в складі Київської Русі, відокремлення; б) політична історія, боротьба за великокнязівський стіл, князівська династія; в) соціально-економічний розвиток земель у домонгольський період.

4. Інші князівства Північно-Східної Русі.

5. Новгородська боярська республіка: особливості адміністративно-територіального розподілу; оформлення соціально-політичної структури Новгородських земель, особливості політичного устрою; соціально-економічний розвиток, торгові зв'язки.

Тема 3: Боротьба князівств з іноземною агресією у 12 — 13 ст.ст. –2 год.

1. Боротьба північно-західних земель з іноземними загарбниками: а) загальна характеристика основних супротивників і військово-політичних конфліктів в 12-13 ст.; б) Невська битва, її підсумки, значення; в) битва на Чудскому озері: хід, військово-політичні підсумки; г) Олександр Невський: історичний портрет державного діяча і полководця.

2. Русь і татаро-монголи: а) загальна характеристика супротивника, перша зустріч; б) походи Батия 1236-38 рр., завоювання північно-східної Русі; в) походи 1239-41 рр., завоювання південно-руських земель; г) створення Золотої Орди, військово-політичні зв'язки з російськими землями, система залежності і контролю.

3. Російські землі і Велике Литовське князівство.

Джерела та література до змістового модуля 1:

Джерела:

Древнерусские повести. – Пермь. – 1991.

За землю русскую. Литературные памятники XIII в. – М. – 1983.

Златоструй. Древняя Русь 10-13 в.в. – М., 1990.

Начало русской литературы. 11 — нач. 12 в.в./Памятники литературы Древней Руси.-М., 1978

Повесть временных лет (кожне видання)

“Откуда есть пошла русская земля”. Кн. 1-2, — М., 1986.

„Русская правда”. Комментарии./Под. Ред. Б.Д. Грекова. Ч. 1-2, М., 1947 (або кожне видання)

Література:

Алексеев Л.В. Смоленская земля в 9-13 вв. – М., 1980.

Баран В. Д. Походження східних слов`ян. – К., 1991.

Бегунов Ю. Александр Невский: жизнь и деяния святого и благоверного великого князя. – М., 2003.

Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси., К., 1989.

Восточная Европа в древности и средневековье. – М, 1990.

Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992.

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков 9-12 вв.: Курс лекций. – М., 1999.

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков 12-16 вв.: Курс лекций. – М., 2003.

Дегтяев А. Я. Невская битва. – М. – 1991.

Древнерусские княжества X-XIII вв. – М. – 1975

Древняя Русь в свете зарубежных источников./ Под ред. Е.А.Мельниковой. – М., 1999.

Каргалов В. В. Полководцы X-XVI вв. – М. – 1989.

Ключевский В.О. Курс русской истории.// Соч. В 9 томах. Т.1-5. – М., 1987-89.

Князь Александр Невский и его эпоха. – СПб., 1995.

Коган В.М. История дома Рюриковичей – СПб, — 1993.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей -М., 2006

Котляр Н.Ф. Данило Галицкий. – К., 1989.

Кривошеев Д.В. Русь и монголы: исследования по истории Северо-Восточной Руси 12-14 вв. – СПб., 1999.

Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политиче­ской истории. – Л., 1987.

Мартынин О. В. Вольный Новгород. – М. – 1992.

Милевич С. В. Князья великие, удельные, служилые: генеалогический состав и политический статус.//Записки исторического факультета ОГУ. – Вып. 4. – Од. – 1997. – С. 173-182.

Она же. Рюриковичи и образовавшиеся от них княжеские роды.//Там же. – Вып. 8. – Од. – 1999. – С. 227-233.

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых и политических связей 9-12 вв. – М., 2001.

Пашуто В. Александр Невский. – М, 1984.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XI-XIII вв. – М., 1993.

Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси. 6 – первая треть 13 вв. – СПб, 2003.

Толочко П.П. Русские летописи и летописцы.10-13 вв. – СПб, 2003.

Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.

Фроянов И.Я. Древняя Русь: опыт исследования истории социальной ипеолитической борьбы. – СПб, 1995.

Шаскольский И. П. Борьба России против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-XIII. – Л. – 1978.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК

РОСІЙСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВИ (14-15 стст.) – 14 год.

Тема 1. Теоретичні питання процесу централізаціі. Боротьба Москви та Твері у першій половині 14 ст.- 2 год.

1. Поняття централізації. Сутність, хронологічні рамки, етапи, передумови виникнення Російської централізованої держави.

2. Перше згадування про Твер та Москву. Відокремлення князівств.

3. Війна Москви та Твері у пер. чверті XIV ст., фізичне усунення політичних супротивників за допомогою Золотої Орди.

4. Політика Івана І, територіальні приєднання Москви у пер. пол. 14 ст.

5. Причини швидкого політичного звеличення Москви.

Тема 3. Боротьба за політичне головування у ІІ половині 14 ст. — 2 год.

1. Дмитро Донськой (1359-89 рр.): біографічні дані, прихід до влади, політичні погляди.

2. Боротьба Москви і Твері на початку 60-х років за великокнязівський стіл.

Політичний союз Литви і Твері, походи Ольгерда на Москву.

3. Загальноросійський похід на Твер, договір 1375 р. Посилення військово-політичної ролі Москви за Дмитра Донського.

4. Куликовська битва, її військово-політичні наслідки.

5. Роль зовнішньополітичного фактору в закріпленні за Москвою ролі центра об’єднавчого процесу. Альтернативи московському варіанту централізації.

Тема 4. Процес централізації наприкінці 14 – І половині 15 ст. –2 год.

1. Русь наприкінці 14 – першої чверті 15 ст.ст. Характеристика правління Василя І (1389-1425 р.р.).

2. Русь та Флорентійська унія.

3. Династічна війна другої чверті 15 ст.: етапи, суперники, політичні наслідки, роль в об’єднавчому процесі.

4. Розширення територіальних володінь Москви у 14 – середині 15 ст.

Тема 5. Іван ІІІ – государ усія Русі. –2 год.

1. Іван III: біографічні дані, прихід до влади, політичні погляди.

2. Посилення влади, зміни в ії організації. Судебник 1497 р.

3. Розширення територіальних володінь Москви за часів Івана ІІІ.

4. Ліквідування татаро-монгольської залежності (1480 р.). Російсько-литовські війни на межі 15-16 ст.

5. Формування державної символіки. Перші міжнародні контакти.

Тема 6. Завершення процесу централізації,

політичне зміцнення Російської держави на поч. 16 ст. – 2 год.

1. Васіль ІІІ: біографічні дані, прихід до влади, політичні погляди.

2. Внутрішня політика, розвиток руських земель на початку 16 ст.

3. Російсько-литовські стосунки, приєднання Новгород-Сіверських земель.

4. Завершення об’єднавчого процесу централізованої держави, приєднання Смоленська, Пскова, Рязані.

5. Руська православна церква на початку 16 ст.

Тема 7. Підсумки централізації: збирання землі і влади.– 2 год.

1. Основні етапи та методи формування території Російської держави в процесі централізації (14-15 ст.). Хронологія збирання земель навколо Москви.

2. Формування апарату управління Російської централізованої держави (Боярська дума, формування складу Московського двору). Місництво.

3. Загальна характеристика соціально-економічного розвитку (14-15 ст.ст.).

4. Особливості централізації на Сході Європи, особливості виникнення Російської централізованої держави.

Тема 8. Культура Росії: основні вехі еволюції (9-15 ст.). – 2 год.

1. Етнонаціональна своєрідність та особливості розвитку російськой культури, її типологія і періодизація.

2. Основні риси культури Давньої Русі: а)літописі, б)література, усна народна творчість, в) основні напрямки розвитку ремесла, архитектури.

3. Культура Московської держави: а) літописання, б) історико-публіцистичні твори, в) література, усна народна творчість, г) основні напрямки розвитку ремесла, архитектури, живопису.

Джерела та література до змістового модуля 2:

Джерела:

Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии. – М., 1988.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. – М. – Л. – 1950.

История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. 15-16 вв. Кн. 1. – М., 1998.

Петров П.Р. История родов русского дворянства. Т.1-2. – СПб., 1886. Переизд.: М., 1991.

Судебники. 15-16 вв. – М.-Л. – 1957.

Література:

Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. – Новосибирск. – 1991.

Алексеев Ю. Г. Освобождение Руси от ордынского ига. – Л., 1989.

Андреев А. История государственной власти в России. 9-20 вв. Энциклопедическое издание. – М. – 1999.

Борисов Н.С. Политика московских князей: конец 13 – первая половина 14 в. – М., 1999.

Горский А.А. Москва и Орда. – М., 2000.

Греков Б.Д., Якубовський А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М., 1998.

Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское)//История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 9-начало 20 в., М., 1991, с. 76-126.

Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории. XIV-ХIХ века.- М., 1991.

Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во вт. пол. XV – пер. пол. XVI вв. – М. – 1985.

Он же. Витязь на распутье: феодальная война в России 15 в. – М., 1992.

Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. IX – сер. XVIII в. – М., 1992.

Иловайский И. Д. История России.- Т. 1-2. — М., 1996.

Исаев И.А. История государства и права России. – М., 2001. – С. 44-80.

История Российского государства/Под ред.проф. Ш.М.Мунчаева–М., 2000.

Каргалов В. В. Полководцы X-XVI вв. – М., 1989.

Он же: Куликово поле. К 600-летию Куликовской битвы (1380-1980 гг) – М., 1980.

Он же: Конец ордыского ига. — М., 1984.

Клибанов А.И. Церковь, общество и государство в феодальной Руси. Сб. ст. – М., 1990.

Ключевский В.О. Курс русской истории.// Соч. В 9 томах. Т. 3-4. – М., 1989.

Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве.//Вступ. ст. А.Н. Медушевского. – М., 1991.

Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. – М., 1993.

Россия на путях централизации. Сб. ст. – М., 1982.

Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства (14-17 вв.) – М., 1969

Он же: „Мы от рода русского”.Рождение русской дипломатии. – Л., 1986.

Пресняков А. В. Российские самодержцы. – М., 1990.

Тихомиров М.Н. Российское государство 15-17 вв. – М., 1973.

Тысячелетие России 862-1862. – Николаев, 1992.

Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в 14-15 вв. – М., 1960.

Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений к. 15 – н. 16 в.в. – М., 1980.

Юрганов А.Л. У истоков деспотизма.// История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России 9-начало 20 в. – М., 1991 – С. 34-75.

Язвицкий В. И. Иван III – государь всея Руси. – М., 1996.

1.5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Змістовий модуль 1. Виникнення та розвиток давньоруської держави 9-13 ст.

1. Природно-кліматичні і геополітичні умови формування і розвитку Російської держави.

2. Історичні, конфесій й етносоціальні особливості формування і розвитку Російської держави.

3. Правлячі династії давньоруської держави. Традиції офіційного титулування.

4. Передумови виникнення давньоруської держави Київська Русь, додержавна соціально-політична організація східних слов’ян.

5. Виникнення держави, політичний устрій, соціально-економічний розвиток.

6. “Норманська теорія”: джерела та особливості її формування, розвитку.

7. Київська Русь 9 — на початку 12 ст.: соціально-економічний, політичний розвиток, зовнішня політика, вірування, культура.

8. “Повість временних літ”, “Руська правда” – базові джерела з історії давньоруської держави.

9. Поняття феодальної роздробленості, її економічна та політична суттєвість, передумови.

10. Виникнення князівств, характеристика розвитку Володимиро-Суздальської Русі.

11. Новгородська боярська республика.

12. Боротьба Русі з іноземними загарбниками в 12-13 ст. Олександр Невський.

13. Русь та татаро-монголи.

14. Російські землі і Велике Литовське князівство.

Змістовий модуль 2.

Виникнення та розвиток Російської централізованої держави (14-15 ст.ст.)

1. Поняття централізації: сутність, хронологічні рамки, етапи виникнення Російської централізованої держави.

2. Боротьба Москви та Твері у першій половині 14 ст.

3. Політика Івана І, територіальні приєднання Москви в першій половині 14 ст. Причини швидкого політичного звеличення Москви.

4. Дмитро Донськой (1359-89 рр.)

5. Боротьба Москви та Твері у другій половині 14 ст.

6. Куликовська битва, її військово-політичні наслідки.

7. Правління Василя І (1389-1425 рр.). Особливості політичної боротьбинаприкінці 14 – пер. чверті 15 ст.

8. Феодальна війна другої чверті 15 ст.: етапи, суперники, політичні наслідки, роль в об’єднавчому процесі.

9. Іван III: основні напрямки внутрішньої та зовнішньї політики.

10. Судебник 1497 р. Посилення влади, зміни в ії організації за часів Івана ІІІ.

11. Формування державної території за часів Івана ІІІ.

12. Боротьба проти татаро-монгол, протистояння на р.Угра, ліквідування татаро-монгольської залежності.

13. Руська православна церква 14-15 ст.

14. Формування державної символіки, зміни в титулатуріна межі 15-16 ст.

15. Васіль ІІІ: прихід до влади, основні напрямки політики.

16. Завершення обєднавчого процесу, приєднання Смоленська, Пскова, Рязані, Новгород-Сіверських земель.

17. Особливості централізації на Сході Європи, особливості виникнення Російської централізованої держави.

18. Загальна характеристика соціально-економічного розвитку (14-15 ст.).

19. Культура Росії домонгольської доби.

20. Культура Росії: основні вехі еволюції(13-15 ст.).

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА КУРСОМ

1Обґрунтувати дату виникнення Давньоруської держави.

2. Культура Київської Русі.

3. Проаналізувати основні політичні традиції розвитку князівств періоду феодальної роздробленості.

4. Проаналізувати причини феодальної роздробленості.

5. Зовнішньополітичні аспекти розвитку князівств періоду феодальної роздробленості (12-13 ст.ст.).

6. Дати порівняльну характеристику політики Юрія Довгорукого й Андрія Боголюбського.

7. Проаналізувати соціально-економічний розвиток князівств Північно-Східної Русі (13-15 ст.).

8. Культура князівств Північно-Східної Русі (13-15 ст.).

9. Культура Новгородської землі 12-15 ст.ст.

10. Охарактеризувати політичний лад Новгородської землі 12-15 ст.ст.

11. Проаналізувати соціально-економічний розвиток Новгородської боярської республіки (13-15 ст.ст.).

12. Проаналізувати політику московських князів кінця 13 – пер. пол. 14 ст.

13. Обґрунтувати дату утворення Російського централізованої держави.

14. Охарактеризувати процес формування території Російської централізованої держави.

15. Росія в системі міжнародних зв'язків 15 — поч. 16 ст. Перші дипломатичні контакти.

16. Іван ІІІ: політичні погляди і формування ідеології самодержавства.

17. Особливості розвитку культури Московської держави.

ІНДЗ

Анотація (резюме) монографії по курсу „Історія Росії” з рекомендованого до семінарських занять списку літератури (с.11, 13-14).

Зразок плану анотації (резюме) монографії:

Повні вихідні данні видання; коротка характеристика автора роботи (біографичні звісткі, научні інтереси та публикації тощо); аналіз структури та зміста монографії; характеристика наукових висновків автора монографії; загальні висновки студента про вивчену монографію.

1.8. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Знання студентів оцінюються в ході курсу за наступними напрямками:

Тестовий контроль знань.

Виконання письмових робіт.

Виконання та захист індивідуальних завдань.

Відповіді під час семінарів.

 

Аудіторна робота ІНДЗ Всього
І змістовий модуль ІІ змістовий модуль    
Тест Пісьмова робота Семінари Тест Пісьмова робота Семінари
(з них 5 за посещ.) (з них 5 за посещ.)

100-90 – відмінно,

89-75 – добре,

74-60 – задовільно,

59-35 – незадовільне з можливим повторним складанням,

34-1 – незадовільно з повторним курсом

ЧАСТИНА ІІ.

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ З КУРСУ „ІСТОРІЯ РОСІЇ”

еще рефераты
Еще работы по истории