Отчет по практике: Аудит діяльності ЗАТ Рівне-Борошно

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Звіт про бакалаврську практику

Рівне – 2009

Вступ

Бакалаврську практику ми проходили на ЗАТ «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35.

Метою проходження практики та написання даного звіту, є закріплення і поглиблення знань, отриманих під час вивчення дисциплін «Фінансовий облік», «аудит», «Фінансовий менеджмент», «Спецкурс», «Спецсемінар».

Джерелом інформації для написання звіту з практики є журнали, підручники, закони та документи зібрані під час проходження практики на товаристві.

Завдання бакалаврської практики:

1. засвоєння знань щодо регулювання обліку й аудиту в Україні;

2. отримання навичок планування аудиту, оцінки аудиторського ризику, та суттєвості, виходячи з умов бази практики;

3. ознайомлення з організацією системи внутрішнього контролю на базі практики;

4. оволодіння навичками здійснення фінансового менеджменту, аналізу та аудиту;

5. закріплення знань щодо формування файлів аудиторської документації.

Результати проходження практики оформляються у вигляді звіту з практики, який складається з вступу, 7 розділів, висновку і списку використаної літератури.

У першому розділі «Ознайомлення з організаційними і технічними особливостями бази практики. Аналіз фінансової звітності», визначається підпорядкованість, дата створення, форми власності, види діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно» на підставі статуту та інших засновницьких документів.

У другому розділі «Попередня оцінка аудиторського ризику та сутності», визначається і проводиться оцінка внутрішніх та зовнішніх факторів властивого ризику. Вивчаються посадова інструкція і розподіл функціональних обов’язків між працівниками бухгалтерії. Розробляється схема організації внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками на ЗАТ «Рівне-Борошно» та відображення інформаційних та організаційних взаємозв’язків між ними. Встановлюється форма обліку на підприємстві та способи обробки економічної інформації.

У третьому розділі «Планування аудиту» складається загальний пан здійснення аудиту, розробляється програма аудиту з вивченням завдань аудиту для контрольного об’єкту.

У четвертому розділі «Вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю. Документування результатів тестування та коригування попередньої оцінки ризику», вивчається вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на середовище контролю. Також, вивчається система бухгалтерського обліку, спеціальні процедури контролю та проводиться тестування системи внутрішнього контролю.

У п’ятому розділі «Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Документування результатів тестування» проводиться вибіркове тестування та оцінка виявлених відхилень щодо даних обліку та звітності.

У шостому розділі «Заключні процедури. Рішення щодо остаточного рівня суттєвості» з’ясовуються події, що відбулись після дати балансу та наявності невизначених подій, оцінка їх впливу на бухгалтерську звітність. Проводиться перевірка узгодженості даних аналітичного і синтетичного обліку. Здійснюється перевірка узгодженості даних бухгалтерського балансу і Головної книги, узгоджуються показники звітності між собою та проводиться аналіз фінансового стану.

У сьомому розділі «Підготовка аудиторського висновку» складається аудиторський висновок на підставі одержаних аудиторських доказів згідно нормативу АПУ № 13.

По закінченню написання звіту з бакалаврської практики, як результат опрацьованого матеріалу та виконаної роботи, складаються висновки.


1. Ознайомлення з організаційними і технічними особливостями бази практики. Аналіз фінансової звітності

Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, [див. дод. 1] і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод. 2].

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод. 2, 3, 4].

ЗАТ “Рівне-Борошно” зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л [див. дод. 3], а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти [див. дод. 4].

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства [див. дод. 2].

Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3. статуту підприємства [див. дод. 2].

Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” [див. дод. 2, 5] є:

— виробництво борошна;

— виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

— інші види оптової торгівлі;

— оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

— роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб’єктами господарювання, в тому числі і з іноземними.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

Внутрішньо-організаційні відносини на підприємстві визначаються Наказом про організацію бухгалтерського обліку від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6], Наказом про облікову політику підприємства від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6] та Організаційною структурою ЗАТ «Рівне-Борошно» [див. дод. 1].

Згідно даних документів, можна зазначити, що ЗАТ «Рівне-Борошно» підпорядковується зборам акціонерів; на підприємстві застосовується машинна обробка документів з використанням комп’ютерної програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0; використовується журнально-ордерна форма обліку; також, в даних документах зазначені терміни проведення інвентаризації.

2. Попередня оцінка аудиторського ризику та сутності

Аудиторський ризик (AR) – ризик того, що аудитор може надати неправильний аудиторський висновок відносно фінансової звітності замовника,, тобто, сформувати неправильну думку і як наслідок, скласти помилковий висновок про відсутність суттєвих помилок, тоді, як вони насправді є.

Існування аудиторського ризику пов’язане з двома групами чинників:

1. факторами, які обумовлюють наявність помилок та відхилень у обліку та звітності;

2. фактори, пов’язані із здатністю аудитора виявляти суттєві відхилення у оліку клієнта.

Аудиторський ризик поділяється на ризик наявності помилок (властивий ризик, ризик контролю) та ризик не виявлення помилок (залежить від сертифікації аудитора з перевірки).

Властивий ризик (IR) – схильність рахунків обліку, класу операцій, або системи обліку в цілому до суттєвих неточностей.

Ризик контролю (CR) – це ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта може бути недостатньо ефективною, щоб своєчасно виявляти і попереджати помилки в обліку та звітності.

Ризик не виявлення помилок (DR) – ризик того, що аудитор може не виявити суттєві відхилення.

Розглянемо організаційну структуру внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками (рис. 2.1).

Рис. 2.1 — Організаційна структура внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками на ЗАТ «Рівне-Борошно»

Згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6] на ЗАТ «Рівне-Борошно» використовується журнально-ордерна форма обліку. Спосіб обробки облікової інформації відбувається автоматизовано за допомогою програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0.

Також, для зменшення ризику контролю, на ЗАТ «Рівне-Борошно» проводяться такі основні процедури контролю:

— інвентаризація. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація активів і зобов’язань відповідно до інструкції основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами і доповненням. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами, на ЗАТ «Рівне-Борошно» створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі якої: голова комісії (Хіміч Сергій Валентинович – головний інженер), та члени комісії [див. дод. 6].

— санкціонування. Дозвіл на здійснення господарських операцій, що є обов’язковим реквізитом первинних документів, або реалізується через оформлення наказів та розпоряджень. На ЗАТ «Рівне-Борошно», для повної і реальної картини господарських операцій та їх результатів дозволяється головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, які відображаються в обліку відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. Роздруки журналів-ордерів та інших облікових регістрів з комп’ютерної програми підписувати операторові-виконавцеві і бухгалтерові, який відповідає за складання облікового документа;

— обмеження доступу до активів. Дотримання правил виконання договору про матеріальну відповідальність;

— розподіл обов’язків. Правильність дотримання розподілу обов’язків між працівниками згідно з організацією бухгалтерського обліку. На ЗАТ «Рівне-Борошно» розроблено посадову інструкцію головного бухгалтера та бухгалтера сектору заготівлі та реалізації [див. дод. 6];

— робочий план рахунків [див. дод. 7]. Забезпечує системну структуру детермінування інформації, яка в подальшому представляється керівництву та іншим користувачам.

Отже, складемо лист оцінки властивого ризику та ризику контролю (табл. 2.1):

Таблиця 2.1 — Лист оцінки властивого ризику та ризику контролю

Питання

Відповідь Так/Ні

Джерело інформації

Зовнішні фактори властивого ризику

1.Який загальний стан економіки галузі?

— спад виробництва

— депресія

— зростання ділової активності

Ні

Ні

Так

Дані Держкомстатистики, публікації

2.Чи вплинули негативно на розвиток підприємств галузі загальний стан економіки України?

— зростання рівня інфляції

— чинне законодавство

— зміни офіційного обмінного курсу іноземних валют

Так

Так

Ні

Дані ВРУ,

Інформація НБУ,

Економічні газети та журнали

3.Чи належить продукція галузі до:

— конкурентноспроможної

— швидко старіючої

— енергоємної

— матеріалоємної

— трудомісткої?

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація з економічних публіцистичних джерел, дані звітності підприємства

4.Чи відбувались в галузі протягом звітного періоду банкрутства (згортання виробництва)?

Ні

Дані Держкомстатистик, публікації

5.Чи отримує галузь значні дотації від уряду?

Ні

Дані ВРУ

6.Чи спостерігались значні зміни у тенденції прибутковості (збитковості) серед підприємств галузі?

Ні

Статистичні щорічники

Економічні газети та журнали

Внутрішні фактори властивого ризику та ризику контролю

1.Яка форма власності підприємства:

— державна

— приватна

Ні

Так

Статут

2.Як здійснюється керівництво підприємством:

— одноосібно

— колегіально?

Ні

Так

Статут

3.Чи має керівництво:

— достатню кваліфікацію

— практичний досвід роботи?

Так

Так

Трудова книжка

4.Чи має керівництво негативну репутацію?

Ні

Трудова книжка

5.Чи знаходиться керівництво під чиїмось негативним впливом?

Ні

Усне опитування

6.Чи є причини у керівництва прикрасити фінансовий стан підприємства?

Ні

Фінансова звітність статут

7.Чи відбулись у звітному періоді (очікуються найближчим часом) зміни:

— у складі керівництва

— у складі власників

— формі власності

Ні

Ні

Ні

Статут, Протокол зборів акціонерів

8.Чи існує чіткий розподіл функціональних обов'язків на підприємстві?

Так

Посадова інструкція

9.Чи зберігається реальний розподіл повноважень членів керівництва з формальними обов’язками?

Так

Посадова інструкція

10.Чи передбачений організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю:

ревізійна комісія

відділ внутрішнього аудиту

Спостережна рада

Так

Ні

Так

Організаційна структура

11.Чи усвідомлює керівництво важливість бухгалтерського обліку?

Так

Усне опитування

12.Чи немає конфлікту між керівництвом та головним бухгалтером?

Ні

Усне опитування

13.Чи здійснюється інвентаризація перед складанням річної звітності?

Так

Наказ про облікову політику, висновок ревізійної служби

14.Чи укладені договори про матеріальну відповідальність у передбачених законодавством випадках?

Так

Договори про матеріальну відповідальність

15.Чи були випадки крадіжок, зловживань на підприємстві?

Ні

Звіт про інвентаризацію, висновок ревізійної комісія

16.Чи спостерігалась висока плинність кадрів серед:

— працівників бухгалтерії

— матеріально відповідальних осіб

Ні

Ні

Звіт з праці, особові справи, заяви на звільнення

17.Чи є підприємство позивачем (відповідачем) у судовій справі?

Ні

Матеріали листування, претензії

18.Чи є філії (дочірні підприємства)?

Ні

Статут, фінансова звітність, наказ про облікову політику

19.Чи вистачає підприємству власних оборотних коштів?

Ні

Фінансова звітність

20.Чи використовуються підприємством позики?

Так

Фінансова звітність

21.Чи спостерігається високий рівень постійних витрат?

Ні

Фінансова звітність

22. Чи є підприємство прибутковим?

Так

Фінансова звітність

23.Чи залежить підприємство від:

— незначної кількості замовників

— незначної кількості постачальників?

Так

Так

Реєстри обліку по рахунках 36, 63

24.Чи здійснює підприємство декілька видів діяльності?

Ні

Статут, довідка з статистики

25.Які форми оплати переважають на підприємстві:

— готівкова

— безготівкова

Ні

Так

Облікові регістри по рахунках 30,31

26.Чи здійснює підприємство зовнішньоекономічну діяльність?

Ні

Акредитація в органах державної митної служби

27.Чи застосовується на підприємстві:

— ручна обробка облікової інформації

— комп’ютерна?

Ні

Так

Наказ про облікову політику, програмне забезпечення «Акцент 6.0»

28.Чи здійснювались перевірки діяльності підприємства у звітному році?

Так

Акти перевірок

29.Чи проводився аудит у попередньому звітному періоді?

Так

Аудиторський висновок

30.Чи змінився аудитор ( аудиторська фірма)?

Ні

Аудиторський висновок, договір на проведення аудиту

31.Чи відбувались у звітному періоді зміни в обліковій політиці підприємства?

Ні

Наказ про облікову політику

32. Чи сплачувало підприємство значні санкції за податками і платежами?

Ні

Податкові рішення, акти

В результаті складання листа оцінки властивого ризику та ризику контролю, можна сказати, що при перевірці діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно», властивий ризик (IR) становитиме 0,15, а ризик контролю (DR) 0,1при цьому, ризик не виявлення помилок становитиме 0,03, а отже аудиторський ризик становитиме 0,02.

Отже аудиторський ризик не виявлення помилок є досить низьким, що свідчить про достовірний і правдивий аудиторський висновок.

Оскільки, при обрахунках в бухгалтерії, деякі числа заокруглюються в більше чи меншу сторону, то існує таке поняття, як рівень допустимої помилки (рівень суттєвості).

Відхилення вважають несуттєвим, якщо вони не впливають на рішення користувачів звітності, що будуть прийматися по ній. Рішення щодо рівня суттєвості приймається аудитором самостійно на основі професійного судження індивідуально для кожного клієнта аудиту.

В процесі аудиту вважається, що помилки до 5% від базисного показника – не суттєві, більше 10% — суттєві, від 5% до 10% — на розсуд аудитора, залежно від якісних ознак цих помилок та ступеня їх розповсюдження.

Розрахуємо рівень допустимої помилки для окремих показників фінансової звітності ЗАТ «Рівне-Борошно» за 2007 р. (табл. 2.2):

Таблиця 2.2 — Розрахунок допустимої помилки (рівня суттєвості) для окремих показників фінансової звітності

Назва показника

Сума, тис. грн.

Сума допустимої помилки. тис. грн.

Основні засоби

10224

511,2

Підсумок оборотних активів

3389

169,45

Загальна сума активів

41197

2059,85

Дохід від реалізації

55160

2758

Чистий прибуток

2381

119

Загальна сума операційних витрат

37200

1860

Разом

149551

7477,55

В результаті визначення сум допустимих помилок по основних показниках фінансової звітності, шляхом множення даних звітності на 5%, можна сказати, що загальна сума допустимої помилки становить 7477,55 тис. грн.

3. Планування аудиту

Згідно ЗУ «Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Оскільки «Рівне-Борошно» є закритим акціонерним товариством, проведення аудиторської перевірки для нього є не обов’язковим. Проте, для підтвердження достовірності фінансової звітності та покращення діяльності установи, його керівництво замовляє проведення аудиторської перевірки.

Перед проведенням аудиту, перед будь-який аудитор постають завдання, які він повинен виконати, зокрема встановити:

1. наявність: актив чи пасив існує на конкретну дату;

2. права і обов’язки: актив чи пасив належить підприємству на певну дату;

3. факт події: факт того, що була здійснена операція чи подія;

4. повнота: не існує невідображених в обліку активів, пасивів суттєвих операцій чи подій або інших нерозкритих позицій;

5. оцінка: оцінка активів і пасивів зроблена правильно і вони відображені в усіх суттєвих аспектах в обліку за правильною вартістю;

6. представлення і розкриття: позиція фінансової звітності розкрита, класифікована і розкрита за правилами її підготовки.

Для виконання даних завдань, аудитор повинен скласти та виконати план аудиту (табл. 3.1):


Таблиця 3.1 — План аудиту

Етап аудиту

Короткий зміст робіт на етапі

Приблизні строки виконання

Укладання договору на аудит

Виконання процедури вивчення замовника. Збір (або поновлення) інформації про клієнта. Прийняття рішення про схвалення замовника. Надсилання листа зобов’язання. Укладання договору з новим замовником або продовження (поновлення) договору із попереднім замовником.

01.03 – 05.03

Розробка аудиторського підходу

Розгляд результатів попереднього аудиту та перевірок, здійснених уповноваженими на це органами. Здійснення попереднього судження про суттєвість і ступінь ризику контролю. Вивчення стратегії аудиту. Конкретизація завдань аудиту (вивчення сегментів аудиту). Розробка програм аудиту. Вивчення системи внутрішнього контролю клієнта. Оцінка контролю.

06.03 – 10.03

Здійснення аудиту:

— вивчення, оцінка і тестування систе-ми внутрішнього контролю

— підтвердження залишків на рахунках бухгалте-рського обліку

Виконання процедур аудиту для оцінки якості бухгалтерської інформації та вивчення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. Уточнення стратегії аудиту.

11.03 – 28.03

Збір свідчень для підтвердження достовірності представлення залишків на відповідних рахунках бухгалтерського обліку по встановленим критеріям.

28.03 – 16.03

Заключні процедури

Проведення перевірок на узгодженість. Огляд невизначених подій та подій, що відбулися після дати бухгалтерського балансу, проведення загального аналізу перевіреної фінансової звітності.

16.03 – 21.03

Представлення аудиторського висновку, звіту

Оцінка отриманих аудиторських свідчень. Складання аудиторського висновку. Складання звіту за наслідками проведення аудиту.

21.03 – 23.03

Визначивши загальні завдання і план проведення аудиту, розробимо програму аудиту (табл. 3.2) та визначимо завдання аудиту (табл. 3.3) для вилученого капіталу, оскільки вилучений капітал – це вартість акцій власної емісії, або часток викуплених товарів у його учасників, а метою аудиту вилученого капіталу є встановлення законності здійснених операцій щодо вилученого капіталу.


Таблиця 3.2 — Програма здійснення тестів внутрішнього контролю вилученого капіталу

№ п/п

Господарські операції

Види внутрішнього контролю

Можливі помилки

Тести контролю

1.

Розрахунок залишку на початок року та кінець року

Розрахунок бухгалтера

Неправильне перенесення даних

Перевірка правильності перенесення даних в Головну книгу по рахунку 451

Безпідставне вилучення капіталу

Перевірка наявності ВКО, ПКО, виписки банку

Відсутність підтверджуючих документів про вилучення готівки

Перевірка наявності підтверджуючих документів про вилучення готівки

2.

Викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання

Рішення зборів засновників

Відсутність рішення зборів акціонерів

Перевірка наявності рішення зборів акціонерів

Свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, статут

Не занесені зміни в свідоцтво та статут

Перевірка внесення змін в статут і органах статистики

Склавши програму здійснення тестів внутрішнього контролю вилученого капіталу, розглянемо які завдання полягають перед аудитор при аудиті вилученого капіталу (табл. 3.3):

Таблиця 3.3 — Програма тестів підтвердження для вилученого капіталу

Завдання

Процедури перевірки

Обсяг перевірки

Наявність

Перевірка відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо вилученого капіталу.

Вибірковий

Права і зобов’язання

Вивчення документів, які є підставою для відображення операцій з викупу власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання, тощо.

Суцільний

Оцінка

Перевірка правильності щодо операцій з викупленими акціями власної емісії, перепродажу та анулюванню акцій.

Відповідність аналітичного обліку вилученого капіталу синтетичному.

Суцільний

Факт події

Перевірка віднесення операції з вилученим капіталом до відповідного звітного періоду.

Перевірка наявності збільшень або зменшень суми вилученого капіталу.

Перевірка здійснення оборотів в бухгалтерському обліку по рахунку 451 «Вилучений капітал».

Суцільний

Повнота обліку

Прослідковування відображення операцій по вилученому капіталу від первинних документів до реєстрів синтетичного обліку по рахунку 451, Головної книги та звітності.

Вибірковий

Подання і розкриття інформації у звітності

Перевірка правильності перенесення даних по вилученому капіталі з Головної книги у рядок 370 «Вилучений капітал» Ф. № 1 «Баланс», стовпчик 10 «Вилучений капітал» Ф. № 4 «Звіт про власний капітал».

Зіставлення суми вилученого капіталу у Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 4 «Примітки до річної фінансової звітності».

Вибірковий

Сформувавши завданнями та програму аудиту вилученого капіталу, визначимо джерела інформації для проведення аудиторської перевірки вилученого капіталу (табл. 3.4):

Таблиця 3.4 — Джерела інформації для аудиту вилученого капіталу

Нормативні документи

П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», ЗУ «Про господарські товариства»

Форми фінансової звітності

№ 1 «Баланс», № 4 «Звіт про власний капітал».

Первинні документи

ВКО, ПКО, виписки банку.

Регістри аналітичного і синтетичного обліку

Журнал 7, Виписки з головної книги та оборотно-сальдової відомості по рахунку 451 «Вилучені акції».

Інші документи

Рішення зборів засновників, Статут, Свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, Протокол зборів засновників

Отже, визначивши завдання, джерела інформації та програму аудиту вилученого капіталу, можна приступати до аудиторської перевірки вилученого капіталу.


4. Вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю. Документування результатів тестування та коригування попередньої оцінки ризику

Система внутрішнього контролю – процедури, дії і заходи, які відображають загальне ставлення адміністрації, директорів і власників підприємства до організації ефективної системи внутрішнього контролю. Управлінська ланка може створювати сприятливі умови для підтримки ефективної бухгалтерської системи і процедур контролю. Щоб зрозуміти і оцінити середовище контролю, аудитору необхідно розглянути його найважливіші складові елементи.

Система внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» (рис. 4.1) включає в себе досить велику кількість етапів контролю, що забезпечує йому можливість своєчасного виявлення помилок та їх виправлення.

Рис. 4.1 — Система внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»


Як бачимо на рисунку 4.1., до системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» входить такі елементи контролю, як середовище контролю, система бухгалтерського обліку та процедури контролю. Кожен з даних елементів в свою чергу включає піделементи. Отже, розглянемо детально кожну із процедур внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно».

Отже, розглянемо основні елементи системи внутрішнього контролю, які включає в себе середовище контролю, що складається із зовнішніх та внутрішніх факторів. Зовнішні фактори:

— нестабільність законодавства. Оскільки ЗАТ «Рівне-Борошно» належить до харчової галузі, то ціни на свої товари товариство встановлює спираючись на ринкові конкурентні ціни, а також складається попередня калькуляція, і згідно розпорядження Обласної Державної Адміністрації встановлюється граничний рівень рентабельності, зокрема на борошно вищого ґатунку – 15 %, 1 ґатунку – 5 %, 2 ґатунку – 2 % та житнє борошно – 2 %.

— регулювання обліку. Перевірка правильності проведення облікових операцій згідно з П(С)БО.

Внутрішні фактори:

— філософія і стиль управління. Виражається у відношенні керівництва та розумінні ним важливості обліку та контролю, а також включає в себе ризики пов’язані із здійсненням господарських операцій, складанням звітів та фінансової діяльності;

— організаційна структура [див. дод. 1]. Дає чіткий розподіл підпорядкованості працівників один одному та розподіл обов’язків між ними.

Щоб краще дізнатися про середовище контролю, складемо анкету вивчення середовища контролю (табл. 4.1):


Таблиця 4.1 — Анкета вивчення середовища контролю на ЗАТ «Рівне-Борошно»

№ п/п

Питання

Відповіді

Філософія і стиль управління

1.

Чи приймаються рішення і здійснюється оперативне управління однією особою?

Ні

2.

Чи має керівництво підстави для перекручення фінансової звітності?

Ні

3.

Чи надається достатня увага організації системи внутрішнього аудиту?

Так

Організаційна структура підприємства

1.

Чи узгоджений розподіл прав, обов’язків і відповідальності з організаційною структурою підприємства?

Так

2.

Чи здійснюється санкціонування господарських операцій керівництвом відповідного рівня?

Так

3.

Чи проводиться контроль вищестоячими керівниками за виконанням делегованих прав і обов’язків?

Так

Органи управління

1.

Чи регулярно проводяться збори засновників, наради?

Так

2.

Чи оформлені рішення зборів (нарад) протоколами?

Так

3.

Чи існує спеціальний орган (посада) внутрішнього контролю?

Так

Методи делегування прав і обов’язків

1.

Чи встановлені показники оцінки результатів діяльності підрозділів, осіб?

Ні

2.

Чи встановлені заходи заохочення, стягнення?

Так

3.

Чи укладені договора про матеріальну відповідальність?

Так

З анкети видно, що середовище контролю на підприємстві працює досить ефективно, кожна особа повинна старанно виконувати свої обов’язки.

Система бухгалтерського обліку — це виконання частини функцій керівництва підприємства. До неї входять такі показники:

— облікова політика. Основні положення даного показника зазначені в Наказі «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6];

— форми обліку. Згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 22 січня 2006 р. на ЗАТ «Рівне-Борошно» використовується журнально-ордерна форма обліку;

— спосіб обробки облікової інформації. Автоматизована обробка даних за допомогою програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0.

На підприємстві бухгалтерський облік виконується автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми Акцент 6.0, мережева версія, тому на підприємстві регістри не використовуються. В бухгалтерську програму заносяться первинні документи, а сама програма дозволяє формувати будь-які реєстри, звіти, форми в перерізі: бухгалтерських рахунків; кореспондентів; об’єктів обліку.

Для того, що краще розглянути систему бухгалтерського обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно», складемо анкету (табл. 4.2):

Таблиця 4.2 — Анкета вивчення системи бухгалтерського обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно»

№ п/п

Питання

Відповіді

1.

Чи достатня кваліфікація облікового персоналу?

Так

2.

Чи контролюється виконання старшими за посадою?

Так

3.

Чи висока плинність облікових працівників?

Ні

4.

Чи визначена на звітний період облікова політика?

Так

5.

Чи здійснюються встановлені процедури контролю:

— достовірність облікової інформації

— арифметична перевірка

— перевірка за змістом

— оборотні відомості аналітичного обліку до синтетичних рахунків

— інвентаризація

Так

Так

Так

Так

Так

6.

Чи встановлені суттєві недоліки в системі обліку

— під час попереднього аудиту

— перевіркою податкових органів

— іншими уповноваженими органами

Ні

Ні

Ні

7.

Чи розроблений робочий план рахунків?

Так

В результаті анкетування можна сказати, що система бухгалтерського обліку на підприємстві працює досить ефективно оскільки робочий колектив бухгалтерії на підприємстві сформований досить давно і зміна кадрів відбуваються лише при вимушених обставинах.

Основними процедурами контролю на ЗАТ «Рівне-Борошно» є:

— інвентаризація. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація активів і зобов’язань відповідно до інструкції основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами і доповненням. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами, на ЗАТ «Рівне-Борошно» створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі якої: голова комісії (Хіміч Сергій Валентинович – головний інженер), та члени комісії. На підприємстві установлені такі терміни інвентаризації [див. дод. 6]:

— незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва – щомісяця на 1-е число місяця, що настає за звітним;

— готової продукції, сировини, матеріалів, товарів на складах – щокварталу на 1-ше число місяця, що настає за минулим кварталом;

— бланків суворої звітності – щокварталу;

— грошових коштів у касі – щомісяця;

— основних фондів і нематеріальних активів – щороку станом на 1-е грудня;

— розрахунків з постачальниками і покупцями (замовниками) – щомісяця станом на 1-е число місяця, що настає за звітним;

— у разі зміни матеріально-відповідальних осіб або виявлення розкрадання (нестач) – відповідно у момент зміни або факту виявлення розкрадання (нестачі).

— санкціонування. Дозвіл на здійснення господарських операцій, що є обов’язковим реквізитом первинних документів, або реалізується через оформлення наказів та розпоряджень. На ЗАТ «Рівне-Борошно», для повної і реальної картини господарських операцій та їх результатів дозволяється головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, які відображаються в обліку відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. Роз друки журналів-ордерів та інших облікових регістрів з комп’ютерної програми підписувати операторові-виконавцеві і бухгалтерові, який відповідає за складання облікового документа;

— обмеження доступу до активів. Дотримання правил виконання договору про матеріальну відповідальність;

— розподіл обов’язків. Правильність дотримання розподілу обов’язків між працівниками згідно з організацією бухгалтерського обліку. На ЗАТ «Рівне-Борошно» розроблено посадову інструкцію головного бухгалтера та бухгалтера сектору заготівлі та реалізації [див. дод. 8];

— робочий план рахунків [див. дод. 7]. Забезпечує системну структуру детермінування інформації, яка в подальшому представляється керівництву та іншим користувачам.

Для того. Щоб краще розглянути процедури контролю на ЗАТ «Рівне-Борошно», складемо анкету вивчення процедур внутрішнього контролю готової продукції (табл. 4.3):

Таблиця 4.3 — Анкета вивчення процедур внутрішнього контролю операцій з готовою продукцією на ЗАТ «Рівне-Борошно»

№ п/п

Питання (основні процедури контролю)

Наявність так/ні

1.

Чи має підприємство право власності на готову продукцію?

Так

2.

Чи відповідає зберігання готової продукції вимогам належного зберігання: охорона, страхування (технологічні умови, необхідні пристрої, запобігання псуванню) тощо?

Так

3.

Чи перевіряється правильність обліку готової продукції службами внутрішнього контролю?

Ні

4.

Чи відображається в обліку результат інвентаризації?

Так

5.

Чи проводиться інвентаризація готової продукції щокварталу?

Так

6.

Чи закріплена готова продукція, що знаходиться на складі, за особами відповідальними за її зберігання і використання?

Так

7.

Чи наявні договори про повну матеріальну відповідальність із працівниками, які безпосередньо пов’язані зі зберіганням, продажем (відпусткою), перевезенням, якщо вони обіймають посади, передбачені спеціальним переліком?

Так

8.

Чи порівнюються суми залишку готової продукції у картках складського обліку готової продукції із залишками по даних синтетичного обліку та у Головній книзі?

Так

9.

Чи виявляють посадові особи зіпсовану готову продукцію?

Ні

10.

Чи проводиться контроль за списанням готової продукції від псування?

Ні

11.

Чи перевіряється законність вибуття готової продукції?

Так

12.

Чи правильно відображаються в обліку операції з тарою?

Так

13.

Чи оцінюються готову продукцію у відповідності з прийнятими принципами бухгалтерського обліку?

Так

По результатам анкетування, можна сказати, що на ЗАТ «Рівне-Борошно» ведеться достатній контроль за зберіганням та вибуттям готової продукції. В свою чергу це означає, що аудитори, які здійснюватимуть перевірку на підприємстві, можуть обирати вибірковий спосіб організації аудиту.

Вивчивши середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та спеціальні процедури контролю на ЗАТ «Рівне-Борошно», можна сказати, що оцінка здатності системи внутрішнього контролю попереджати, виявляти і виправляти можливі відхилення є досить високою, Оскільки на підприємстві проводиться досить велика кількість контрольних заходів.

Взагалі система контролю на підприємстві є досить сильною, оскільки існують пені між працівниками чітко розподілені їх обов’язки, та кожен з них має доступ лише до певної, необхідної для їх роботи інформації. Також на підприємстві існують певні процедури контролю, які дозволяють уникнути розкрадання майна та вести повний, достовірний облік.

Проведемо оцінку індивідуальний рівень ризик для окремих рахунків (табл. 4.4):

Таблиця 4.4 — Оцінка індивідуального рівня ризику

№ п/п

Рахунок

Рівень ризик

1.

Основні засоби

Низький

2.

Запаси

Низький

3.

Грошові кошти

Середній

4.

Розрахунки з дебіторами

Середній

5.

Власний капітал

Низький

6.

Розрахунки з кредиторами

Низький

7.

Доходи

Середній

8.

Витрати

Середній

9.

Фінансовий результат

Низький

Отже, як ми бачимо, на ЗАТ «рівне-Борошно» рівень індивідуального ризику є досить низьким, оскільки більшість рахунків – це рахунки низького рівня ризику, а решта – середнього, тобто високий ризик відсутній. Причому середній ризик пов'язаний лише з грошовими коштами оскільки вони залежать і від дебіторів і від кредиторів, а дебітори знаходяться під середнім рівнем ризику та з доходами і витратами, оскільки іноді можуть траплятися випадки віднесення доходів та витрат не на ті доходні та витратні рахунки, проте, на фінансовий результат в подальшому це не впливає.

5. Заключні процедури. Рішення щодо остаточного рівня суттєвості

Однією з процедур аудиту, є проведення перевірки узгодженості показників даних аналітичного і синтетичного обліку готової продукції.

На ЗАТ “Рівне-Борошно” до готової продукції відносяться: борошно вищого ґатунку, борошно другого ґатунку, борошно першого ґатунку.

Отже, проведемо формальну перевірку, арифметичну перевірку, перевірку за змістом та зустрічну перевірку комплекту облікових документів по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007 р. [див. дод. 9-15], зокрема перевіримо такі документи, як: Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2008 р. [див. дод. 9], Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2008 р. [див. дод. 10], Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2008 р. [див. дод. 11], Банківська виписка № 997 від 09 липня 2008 р. [див. дод. 12], а також Оборотна відомість по складу за липень 2008 р. [див. дод. 13], Оборотна відомість за липень 2008 р. [див. дод. 14] та розділ Головної книги за липень 2008 р. [див. дод. 15].

При проведенні формальної перевірки, було майже у всіх документах (зокрема: Рахунок-фактура, Видаткова накладна, Податкова накладна, Банківська виписка) було виявлено помилки, зокрема, на кожному з перелічених документів відсутні підписи посадових осіб та печатки. В оборотно-сальдових відомостях ніяких відхилень виявлено не було.

При проведенні перевірки за змістом даного комплекту облікових документів, ніяких помилок та відхилень виявлено не було.

Отже, провівши формальну перевірку та перевірку за змістом комплекту облікових документів по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолодингу» 21 червня 2008 р., проведемо арифметичну перевірку даних документів (табл. 5.1 – 5.2.):

Таблиця 5.1 — Робочий документ аудитора з арифметичної перевірки комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008 р.

№ п/п

Показник

Облікові дані

Порядок перевірки

Дані аудитора

Відхилення

І

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 200 8 р.

1.

Борошно вищого ґатунку: Сума

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Борошно першого ґатунку: Сума

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Всього: разом

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Всього: НДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

5.

Всього: всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІ

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 200 8 р.

1.

Борошно вищого ґатунку: Сума

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Борошно першого ґатунку: Сума

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Всього: разом

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Всього: НДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

5.

Всього: всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІІ

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 200 8 р.

1.

Обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуван-ню за ставками: 20%

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуван-ню за ставками: 20%

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Усього по розділу І: обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуван-ню за ставками: 20%

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Усього по розділах І+ІІ+ІІІ

2166,67

2166,67

2166,67

-

5.

Податок на додану вартість

433,33

2166,67*20%

433,34

-

6.

Загальна сума з ПДВ

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІІ

Банківська виписка № 997 від 09 липня 200 8 р.

1.

Расх. ПДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

2.

Всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

IV

Оборотка по складу за липень 200 8 р. по рах. 261

1.

Борошно вищого ґатунку:

На початок: Дебет

220139,58

166,317*1323,61

220138,84

-0,74

Обороти дебету: всього

1147379,91

971,641*1180,87

1147381,7

1,79

Обороти кредит: Сумма

1295758,64

1077,190*1202,91

1295762,62

3,98

На кінець: Дебет

71760,85

60,768*1180,90

71760,93

0,08

2.

Борошно ІІ ґатунку:

На початок: Дебет

63973,27

59,965*1066,84

63973,06

-0,21

Обороти дебет: всього

7,60

0,008*950,00

7,6

-

Обороти кредит: Сумма

54860,32

51,435*1066,60

54860,57

0,25

На кінець: Дебет

9120,55

8,538*1068,23

9120,55

-

3.

Борошно І ґатунку:

На початок: Дебет

52600,31

43,340*1213,67

52600,46

0,16

Обороти дебет: всього

342051,52

316,399*1081,08

342052,63

1,11

Обороти кредит: Сумма

324308,15

294,670*1100,58

324307,9

-0,24

На кінець: Дебет

70343,68

65,069*1081,06

70343,5

-0,18

4.

Всього

На початок: Дебет

336713,15

220138,84+63973,06+52600,46

336712,36

-0,79

Обороти дебет: всього

1489439,03

1147381,7+7,6+342052,63

1489441,93

2,9

Обороти кредит: Сумма

1674927,11

1295762,62+54860,57+324307,9

1674931,09

3,98

На кінець: дебет

151225,07

71760,93+9120,55+70343,5

151224,98

-0,09

V

Оборотна ведомость за липень 2008 р. по рах. 261

1.

Обороти за липень в дебет рахунків

1674927,11

1650510,14+24416,97

1674927,11

-

2.

На 01/08/2008 з кредита рахунків

151225,07

1674927,11-336713,15-1489439,03

151225,07

-

VI

Розділ Головної книги за січень – липень 200 8 р. по рах. 261

1.

Січень: Сальдо: дебет

563914,41

1037471,84-1216562,38-384823,87

563914,41

-

2.

Лютий: Сальдо: дебет

978394,06

1085720,06-1500199,71-563914,41

978394,06

-

3.

Березень: Сальдо: дебет

1034070,17

1418365,05-1474041,16-978394,06

1034070,17

-

4.

Квітень: Сальдо: дебет

1085707,72

1418886,98-1470524,53-1034070,17

1085707,72

-

5.

Травень: Сальдо: дебет

318259,49

1852775,04-1085326,81-1085707,72

318259,49

-

6.

Червень: Сальдо: дебет

336713,15

1208719,01-1227172,67-318259,49

336713,15

-

7.

Липень: Сальдо: дебет

151225,07

1674927,11-1489439,03-336713,15

151225,07

-

8.

Всього за рік

9.

В кредит рахунку: 23

9463105,40

1216562,38+1500038,82+1474041,16+1470524,53+1085326,81+1227172,67+1489439,03

9463105,40

-

10.

Оборот по дебету

9463266,29

1216562,38+1500199,71+1474041,16+1470524,53+1085326,81+1227172,67+1489439,03

9463266,29

-

11.

Оборот по кредиту

9696865,09

1037471,84+1085720,06+1418365,05+1418886,98+1852775,04+1208719,01+1674927,11

9696865,09

-

Отже, в результаті арифметичної перевірки комплекту документації по продажі готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008р., було виявлено певні відхилення в оборотно-сальдовій відомості по складу за липень 2008 року по 261 рахунку. Проте, дані відхилення не є суттєвими, оскільки облікова інформація не перекручена, а відхилення відбулися в результаті автоматичної обробки даних за допомогою програми «Акцент: 6.0». щодо інших документів, то в них не було виявлено жодних відхилень.

Отже, для детальнішої перевірки комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008р., проведемо її зустрічну перевірку (табл. 5.2).

Таблиця 5.2 — Відомість перевірки узгодженості показників комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008 р.

Показник, що перевіряється

Значення грн.

Показник

Значення грн.

Відхилення

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 200 8 р.

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 200 8 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна

1500,00

-

Сума

1500,00

Сума

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна

1333,33

-

Сума

666,67

Сума

666,67

-

Разом

2166,67

Разом

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

ПДВ 20%

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 200 8 р.

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 200 8 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість (об’єм, обсяг)

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1500,00

-

Сума

1500,00

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість (об’єм, обсяг)

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1333,33

-

Сума

666,67

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

666,67

-

Разом

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 200 8 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 200 8 р.

Разом

2166,67

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Расх. НДС 20%: сума

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 200 8 р.

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 200 8 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість (об’єм, обсяг)

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1500,00

-

Сума

1500,00

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає опо-даткуванню за ставкою 20%

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість (об’єм, обсяг)

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1333,33

-

Сума

666,67

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

666,67

-

Разом

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 200 8 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 200 8 р.

Разом

2166,67

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Расх. НДС 20%: сума

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 200 8 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 200 8 р.

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

Расх. НДС 20%: сума

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Оборотка по складу за липень 200 8 р. по рах. 261

Оборотна ведомость за липень 2008 р. по рах. 261

Всього: на початок: дебет

336713,15

На 01/07/2008: з кредиту рахунків

336713,15

-

Всього: обороти дебету: всього

1489439,03

Оборот за липень: з кредиту рахунків

1489439,03

-

Всього: обороти кредиту: сума

1674927,11

Оборот за липень: в дебет рахунків

1674927,11

-

Всього: на кінець: дебет

151225,07

На 01/08/2008: з кредиту рахунків

151225,07

-

Всього: обороти дебету: 23

1489439,03

Рахунок 23

1489439,03

-

Борошно вищого гатунку рахунок 901+Борошно дру-гого гатунку рахунок 901 + Борошно першого гатунку рахунок 901

1650510,14

Рахунок 901

1650510,14

-

Борошно вищого гатунку рахунок 947+Борошно дру-гого гатунку рахунок 947 + Борошно першого гатунку рахунок 947

24416,97

Рахунок 947

24416,97

-

Оборотка по складу за липень 200 8 р. по рах. 261

Розділ Головної книги за січень – липень 200 8 р. по рах. 261

Всього: на початок: дебет

336713,15

Червень: сальдо: дебет

336713,15

-

Всього: обороти дебету: всього: 23

1489439,03

Липень: в кредит рахунку 23

1489439,03

-

Всього: обороти дебету: всього

1489439,03

Липень: оборот по дебету

1289439,03

-

Всього: обороти кредиту: сума

1674927,11

Липень: оборот по кредиту

1674927,11

-

Всього: на кінець: дебет

151225,07

Липень: сальдо: дебет

151225,07

-

Оборотна ведомость за липень 2008 р. по рах. 261

Розділ Головної книги за січень – липень 200 8 р. по рах. 261

На 01/07/2007: з кредиту рахунків

336713,15

Червень: сальдо: дебет

336713,15

-

Оборот за липень: з кредиту рахунків

1489439,03

Липень: оборот по дебету

1289439,03

-

Оборот за липень: в дебет рахунків

1674927,11

Липень: оборот по кредиту

1674927,11

-

На 01/08/2007: з кредиту рахунків

151225,07

Липень: сальдо: дебет

151225,07

-

Рахунок 23

1489439,03

Липень: в кредит рахунку 23

1489439,03

-

В результаті перевірки узгодженості показників комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008р. не було виявлено жодних відхилень за даними перевірки, всі показники є вірними, правильно обрахованими та відображеними.

Отже, в результаті проведення аудиторської перевірки, було виявлено порушення в ході формальної перевірки, оскільки було виявлено відсутність підписів посадових осіб та печаток на первинних документах.

Також, при проведенні арифметичної перевірки, було виявлено порушення в оборотно-сальдовій відомості по складу по рахунку 261 «готова продукція — МЛИН».

Проте, було встановлено, що помилки в результаті формальної перевірки і арифметичної перевірки виникли в результаті автоматизованої обробки даних. Проте, оскільки, первинні документи без підписів та печаток підприємств вважаються невірними, рекомендуємо в подальшому виправити дані помилки та подавати документи відповідним особам для проставлення підписів та печаток.

В результаті зустрічної перевірки та перевірки за змістом, ніяких відхилені в документації виявлено не було.

Проведемо перевірку узгодженості показників звітності між собою [див. дод. 16-20] (табл. 5.3):

Таблиця 5.3 — Відомість перевірки узгодженості показників фінансової звітності за 2008 р. між собою

№ п/п

Документ, що пере-віряється (стаття)

Значення тис. грн.

Документ, що перевіряється (стаття)

Значення тис. грн..

Відхилення тис. грн.

На поч. періоду

На кін. періоду

На поч. періоду

На кін. періоду

На поч. періоду

На кін. періоду

І

Ф. № 1 «Баланс»

Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

1.

Нематеріальні активи: первісна вартість

8

9

Нематеріальні активи: залишок на початок (кінець) року: первісна (переоцінена) вартість

8

9

-

-

2.

Нематеріальні активи: накопичена амортизація

6

6

Нематеріальні активи: залишок на початок (кінець) року: накопичена амортизація

6

6

-

-

3.

Незавершене будівництво

579

Капітальні інвестиції: разом

579

-

4.

Основні засоби: первісна вартість

13376

15696

Основні засоби: залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість

13376

15696

-

-

5.

Основні засоби: знос

4564

5472

Основні засоби: залишок на початок року: знос

4564

5472

-

-

6.

Виробничі запаси

18172

Запаси (рядків 800-880)

18172

-

7.

Готова продукція

834

Запаси: готова продукція

834

-

8.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги

6589

Дебіторська заборгованість: дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги

6589

-

11.

Інша поточна дебіторська заборгованість

924

Дебіторська заборгованість: інша поточна дебіторська заборгованість

924

-

12.

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

2646

Грошові кошти: разом

2646

-

ІІ

Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

1.

Інші операційні доходи

66

Доходи і витрати: інші операційні доходи і витрати

66

-

2.

Інші операційні витрати

836

Доходи і витрати: інші операційні доходи і витрати

837

+1

3.

Фінансові витрати

1291

Доходи і витрати: проценти

1291

-

4.

Інші витати

200

Доходи і витрати: інші доходи і витрати

200

-

5.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

613

Податок на прибуток: податок на прибуток

613

-

ІІІ

Ф. № 4 «Звіт про власний капітал»

Ф. № 1 «Баланс»

1.

Статутний капітал

7869

7869

Статутний капітал

7869

7869

-

-

2.

Нерозподілений прибуток

477

2858

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

477

2858

-

-

3.

Разом

8346

10727

Усього за розділом І

8346

10727

-

-

В ході зустрічної перевірки даних Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» і Ф. № 4 «Звіт про власний капітал». А також Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», не було виявлено жодних відхилень.

Отже, провівши, арифметичну перевірку, перевірку за змістом та зустрічну перевірки річної фінансової звітності, зокрема. Ф. № 1 «Баланс», Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», Ф. № 4 «Звіт про власний капітал» та Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», можна сказати, що фінансова звітність справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2008 р. та його фінансові результати за 2008 рік.

Проте, оскільки в результаті формальної перевірки у всіх звітностях було виявлено відсутність підписів керівника і головного бухгалтера, дана звітність не повністю відповідає вимогам діючих нормативно-правових актів України та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Ми вважаємо, що дане відхилення пов’язане в зв’язку з автоматизованою обробкою даних, проте надалі рекомендуємо виправити дану помилку та подавати документацію на підписи відповідальним особам.

Проведемо аналіз фінансового стану ЗАТ «Рівне-Борошно» за 2008 р.:

Коефіцієнт фінансової незалежності «автономії» = =< 0,5

Показник фінансового лівериджу =


Коефіцієнт фінансової стабільності = < 1

Робочий капітал = (Оборотні активи+Витрати майбутніх періодів)-(Поточні зобов’язання+Доходи майбутніх періодів) = (30389+2)-(29915+5) = 471

Коефіцієнт забезпечення власними коштами = < 0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності = =< 1

Маневреність робочого капіталу =

Коефіцієнт оборотності оборотних запасів = =

Час обороту оборотних засобів = =

Коефіцієнт оборотності запасів =

Час обороту запасів =

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = < 0,2

Коефіцієнт ділової активності =

Проаналізувавши фінансовий стан ЗАТ “Рівне-Борошно», можна сказати, що діяльність підприємства не зовсім ефективною, оскільки жоден з основних фінансово-економічних показників не належить встановленим нормативам, а отже, потрібно покращувати діяльність підприємства, зокрема, збільшити робочий капітал, оборотний капітал та грошові кошти, зменшити розмір поточних та довгострокових зобов’язань.

6. Підготовка аудиторського висновку

Аудиторський висновок незалежного аудитора про фінансову звiтнiсть закритого акціонерного товариства “Рівне-Борошно” за 2008 рік.

Адресат: акціонери та управлінський персонал ЗАТ «Рівне-Борошно» Державна комiсiя з цінних паперів та фондового ринку.

1. Основні вiдомостi про аудиторську фірму.

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фірма «Аліса».

КОД за ЄДРПОУ 23803011.

Місцезнаходження: 33000, м. Рівне, вул. Шухевича 10, оф.11. Дата проведення державної реєстрації: 29.02.1995 р.

Телефон: (0362) 280 531

2. Основні вiдомостi про товариство.

Повна назва: Закрите акціонерне товариство «Рівне-Борошно».

Код за ЄДРПОУ 31435947.

Місцезнаходження: 33001, м. Рівне, вул. Біла 35.

Форма власності: приватна власність.

Дата проведення державно реєстрації: 29.03.2001 року.

Місце проведення державної реєстрації: Дубенська районна державна адмiнiстрацiя Рівненської області.

Основні види дiяльностi за КВЕД:

15.61.1 Виробництво борошна;

— 15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

— 51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi;

— 51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

3. Вступний параграф.

Перелік перевіреної фінансової звiтностi товариства за 2007р.

— “Баланс” (форма №1) станом на 31.12.2008 року;

— “Звіт про фiнансовi результати” (форма №2)

— “Звіт про рух грошових коштів” (форма №3);

— “Звіт про власний капітал” (форма №4)

— “Примітки до річної фінансової звiтностi” (форма №5)

4. Вiдповiдальнiсть управлінського персоналу.

Управлінський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за достовірне відображення iнформацiї в фінансових звітах та правильність їх складання. Аудиторська перевірка проведена з відома посадових осіб, які вiдповiдальнi за фінансово-господарську дiяльнiсть товариства.

Керівник: Горбатюк Олександр Анатолійович.

Головний бухгалтер: Рибiй Галина Вiлiкiвна.

5. Вiдповiдальнiсть аудитора.

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення аудиторської думки щодо фінансових звiтiв на основі результатів аудиторської перевірки, яка проведена із застосуванням міжнародних стандартів аудиту, для впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень i справедливо та достовірно вiдображать iнформацiю відповідно до діючого законодавства та прийнятої облікової політики.

6. Обсяг аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка товариства за 2008 рік проведена згідно договору від 15.02.2008 року № 5/ЗАТ-08 в період з 18 травня по 12 червня 2008 року.

Аудит здійснено у вiдповiдностi до вимог міжнародних стандартів аудиту (далі — МСА) 700, 701 та 720; Законів України: “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”; Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку (далі — ДК ЦПФР) при розкритті iнформацiї емітентами та професійними учасникам фондового ринку”, затвердженого рушенням ДК ЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528.

Планування та проведення аудиту згідно з МСА було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фiнансовi звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття iнформацiї у фінансових звітах; оцінку принципів бухгалтерського обліку та аналіз попередніх суттєвих оцінок, здійснених управлінським персоналом при пiдготовцi фінансових звiтiв, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка дасть обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки.

7. Аудиторська думка.

На нашу думку, фiнансовi звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31 грудня 2008 р. та його фінансові результати за 2008 рік i вiдповiдають вимогам діючих нормативно-правових актів України, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та прийнятій облiковiй полiтицi.

Всі форми звiтностi узгоджені між собою.

8. Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звiтностi.

Бухгалтерський облік в товаристві ведеться у вiдповiдностi з вимогами: Закону України від 16.07.1999 р. №996-ХIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в Україні” (із змінами та доповненнями), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та наказу товариства від 23.01.2006 р. № 04/02 “Про органiзацiю бухгалтерського обліку та облікову політику”.

Товариством застосовується журнально-ордерна форма рахівництва. За перевірений звітний період обрана товариством облікова політика не змінювалась.

Фінансова звiтнiсть за 2008 рік складена з дотриманням вимог положень (стандартів), які затверджені наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87: “Баланс” (форма №1), “Звіт про фінансові результати” (форма №2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма №3), “Звіт про власний капітал” (форма №4) та “Примітки до річної фінансової звiтностi” (форма №5).


Висновки

Отже, в результаті написання даного звіту з практики, ми дійшли наступних висновків:

1. Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35. Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” є: виробництво борошна; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; інші види оптової торгівлі; оптова торгівля зерном та кормами для тварин; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

2. На підприємстві застосовується машинна обробка документів з використанням комп’ютерної програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0 та використовується журнально-ордерна форма обліку.

3. До аудиторських ризиків можна віднести властивий ризик, ризик контролю та ризик не виявлення помилок. Ризик контролю – це ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта може бути недостатньо ефективною, щоб своєчасно виявляти і попереджати помилки в обліку та звітності.

4. Для зменшення ризику контролю, на ЗАТ «Рівне-Борошно» проводяться такі основні процедури контролю, як інвентаризація, санкціонування, обмеження доступу до активів, розподіл обов’язків та впроваджено робочий план рахунків.

5. В результаті складання листа оцінки властивого ризику та ризику контролю, можна сказати, що при перевірці діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно», властивий ризик становитиме 0,15, а ризик контролю 0,1 при цьому, ризик не виявлення помилок становитиме 0,03, а отже аудиторський ризик становитиме 0,02.

6. По основним показникам фінансової звітності було визначено загальну суму допустимих помилок в розмірі 7477,55 тис. грн.

7. Основними розділами плану аудиту є: укладання договору на аудит, розробка аудиторського підходу, здійснення аудиту (вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю, підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку), заключні процедури, представлення аудиторського висновку, звіту.

8. Визначивши загальні завдання і план проведення аудиту, було розроблено програму аудиту та визначено завдання аудиту для вилученого капіталу, оскільки вилучений капітал – це вартість акцій власної емісії, або часток викуплених товарів у його учасників, а метою аудиту вилученого капіталу є встановлення законності здійснених операцій щодо вилученого капіталу.

9. У звіті було розглянуто систему внутрішнього контролю, та встановлено, що система внутрішнього контролю – процедури, дії і заходи, які відображають загальне ставлення адміністрації, директорів і власників підприємства до організації ефективної системи внутрішнього контролю.

10. До системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» входить такі елементи контролю, як середовище контролю, система бухгалтерського обліку та процедури контролю.

11. В результаті арифметичної перевірки комплекту документації по продажі готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2008р., було виявлено певні відхилення в оборотно-сальдовій відомості по складу за липень 2008 року по 261 рахунку. Проте, дані відхилення не є суттєвими, оскільки облікова інформація не перекручена, а відхилення відбулися в результаті автоматичної обробки даних за допомогою програми «Акцент: 6.0». щодо інших документів, то в них не було виявлено жодних відхилень.

12. В ході зустрічної перевірки даних Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» і Ф. № 4 «Звіт про власний капітал». А також Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», не було виявлено жодних відхилень.

13. Бухгалтерський облік в товаристві ведеться у вiдповiдностi з вимогами законодавства. Товариством застосовується журнально-ордерна форма рахівництва. За перевірений звітний період обрана товариством облікова політика не змінювалась.

Фінансова звiтнiсть за 2008 рік складена з дотриманням вимог положень (стандартів), які затверджені наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87: “Баланс” (форма №1), “Звіт про фінансові результати” (форма №2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма №3), “Звіт про власний капітал” (форма №4) та “Примітки до річної фінансової звiтностi” (форма №5).


Список використаних джерел

1. Закон України № 44 – Про внесення змін до Закону України від 14.09.06 р. № 44 «Про аудиторську діяльність».

2. Закон №996. — Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.

4. П(С)БО 2 “Баланс”. — «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс“, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

5. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». — »Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

6. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». — «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про рух грошових коштів», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

7. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». — »Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про власний капітал», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

8. Робоча програма та методичні вказівки до бакалаврської практики для студентів денної форми навчання економічного факультету спеціальності 7.050106 «облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит на підприємствах недержавної форми власності», «Облік і аудит на підприємствах водного господарства», «Облік і аудит в кредитних установах» (частина 1) / Зубілевич С.Я., Лазаришина І.Д., Міклуха О.Л., Позняковська Н.М., Суха О.Р. Рівне РДЕУ, 2001, 28 с.

9. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 163 с.

10. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ — 2000», 2002. – 504 с.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту