Реферат: Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів

Реферат з педагогіки

Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів


Лише деально вивчивши психолого-педагогігчні особливості дитячого колек-тиву в цілому та кожного учня зокрема, педагог може знайти єдино правильний підхід у доборі та застосуванні режиму роботи на уроці та в позаурочних заходах. Під час викладу нового матеріалу, засвоєння і закріплення вивченого, при контролі якості опанування знаннями найдоцільнішими видаються такі режими:

учитель → клас, учитель → група учнів, учитель → учень.

Послідовно втілюючи на практиці диференційований та індивідуалізований підхід, можна використати ще й такий режим роботи, як

клас → учитель, група учнів → учитель, учень → учитель,

що найдоцільніше на уроках закріплення, узагальнення й систематизації, контролю та корекції знань, коли школярі вже мають достатньо знань, умінь і навичок, щоб працювати із тестами, брати участь у дидактичних іграх, літературних конкурсах, змаганнях тощо.

Диференціація й індивідуалізація навчання максимально забезпечують само-стійність учнів у роботі над навчальними, проблемними чи творчими завданнями, у розв’язанні різних за складністю питань. Рівень складності того чи іншого завдання залежить від визначення етапів завдань чи спрямовуючих, коригуючих дій учителя.

На уроках з української літератури використовуються, скажімо, такі завдання:

5 клас

10 клас

Для найслабших

виразно прочитати твір (уривок); відповісти на питання до тексту

виразно й емоційно прочитати поезію напам’ять

Для середніх

пояснити рідковживані чи малозрозумілі слова

назвати тематичний розряд твору, вказати ідейне спрямування його

Для найсильніших

визначити головну думку твору (уривка); висловити своє ставлення до прочитаного

визначити проблематику поезії; пояснити, які почуття вона викликала

Завдання ускладнюються поступово: від елементарних, репродуктивних до аналітико-синтетичних, проблемних і таких, які потребують особистісно-творчого підходу до сприймання опрацьовуваного тексту.

Під час узагальнення та систематизації програмового матеріалу з мови завдання теж можна індивідуалізувати:

7 клас

9 клас

На “4” – “6”

визначити ряд однорідних членів; вказати, якими членами речення вони виступають

переписати реченя, підкреслити його члени; визначити тип складно-підрядного речення

На “7” – “9”

накреслити схему однорідних членів

намалювати лінійну й просторову схеми

На “10” – “12”

дібрати усно власний аналогічний приклад і пояснити пунктограму

виконати повний синтаксичний розбір речення

Градація складності завдань логічно обумовлює і градацію в оцінюванні. Учні самостійно вибирають посильні завдання, а тому не виникає конфліктних ситуацій, пов’язаних з примусовим розподілом завдань різного рівня складності (а відтак і з оцінюванням). Оскільки кожне із завдань розраховане на певний час, учень, який обрав завдання із максимальною кількістю балів, але не вклався в термін, одержує відповідно знижену оцінку. Такий підхід не травмує психіку дитини, не принижує її людської гідності, а педагога убезпечує від мимовільної необ’єктивності у ставленні до учня.

Значну самостійність забезпечує використання карток з кольоровими позначками. Наприклад, червоний колір позначає завдання найвищого рівня складності, зелений – середнього, а жовтий – нижнього. Завдяки цьому вчитель економить час, розподіляючи картки між учнями. Розмічаючи дидактичний матеріал, учитель враховує два фактори: перший – при однаковому обсязі завдань різний рівень їх складності, другий – при завданнях приблизно однакового рівня складності різний їх обсяг.

Така диференціація дає можливість педагогові найефективніше використову-вати навчальний час, максимально індивідуалізуючи завдання як щодо складності, так і щодо обсягу.

Принцип поступового підвищення складності (від простого до скаднішого) при подачі програмового матеріалу дає можливість диференціювати завдання залежно від рівня підготовленості різних груп учнів: одне і те саме завдання, розраховане на групу школярів середнього рівня підготовленості й сприймання, можна відповідно спростити, знизивши оцінку за виконання на бал, або усклад-нити, піднявши її на бал.

9 клас

Конкурс на найкраще речення у фольклорному стилі із підрядним обставинним порівнянням. Речення складаються усно.

Варіант 1

1. (…), (мов…).

2. (Начебто…), (..).

3. (…), (нібито…).

Варіант 2

1. (Ніби…), (…).

2. (…), (немовби…).

3. (Наче…), (…).

Варіант 3

1. (…), (як…).

2. (Мовби…), (…).

3. (…), (неначе…).

Умова: 1 речення – “5”; 3 речення – “8”; найкраще 1 речення – “11”. (3 хв.)

11 клас

Завдання-гра “Хто найвправніший редактор?” (усно відредагувати речення). (3 хв.)

1. Нам ніщо не мішало зустрітися тут в другий раз.

2. Повертаючись додому, хвіртка виявилася зачиненою, і мені прийшлося йти городами.

3. На літературному вечорі приймали участь поети і письменники різних поколінь.

Умова: 3 речення без помилок або з однією помилкою – “11”-“10”; 2 речення без помилок або з двома помилками – “9”-“7”; 1речення без помилок – “6”.

9 клас

Завдання : намалювати (усно) портрет Чіпки Вареника.

На “6”: схарактеризувати образ у загальних рисах.

На “9”: намалювати детальний словесний портрет персонажа без цитатного підтвердження, прокоментувати окремі деталі.

На “12”: кожну портретну деталь зовнішності чи вдачі розгорнутої словесної характеристики прокоментувати чи підтвердити цитатою.

11клас

Завдання : дібрати цікаві питання для літературної гри за романом І. Багряного “Сад Гетсиманський”. (5 хв.)

На “12” – 12 питань.

На “9” – 10.

На “6” – 8.

Поступово змінюючи ступінь складності диференційованих знань, учитель вводить питання й завдання, які особливо стимулюють мислення школярів. У цьому разі проводиться градація у формулюванні питання чи постановці завдання. Ось як сформульовані питання різнорівневої складності на порівняння, зіставлення різних явищ чи процесів:

6 клас

Для слабших. Які основні ознаки самостійних частин мови? Які основні ознаки службових частин мови? Чим вони відрізняються?

Для сильніших. Яка відмінність між самостійними й службовими частинами мови?

9 клас

Для слабших. Які особливості побудови і смислових відношень між частинами складносурядного речення? Які особливості побудови і смислових відношень між частинами складнопідрядного речення? Які особливості побудови і смислових відношень безсполучникового речення з однотипними частинами? Які особливості побудови і смислових відношень безсполучникового речення з неоднотипними частинами? Пояснити явище синтаксичної синонімії.

Для сильніших. Зіставити складносурядне речення та безсполучникове речення з однотипними частинами. Зіставити складнопідрядне речення та безсполучникове речення з неоднотипними частинами. Що між ними спільного в побудові та смислових відношеннях між частинами?

Для найсильніших. Пояснити явище синонімії синтаксичних конструкцій складних сполучникових і безсполучникових речень.

Особливе значення при диференційовано-індивідуалізованому підході має заключний етап уроку – повідомлення домашнього завдання, бо вдома учень залишається сам на сам зі своєю роботою, може розгубитися і зовсім не виконати завдання. Учитель повинен вибрати такі завдання, щоб одержати максимальну віддачу від учнів різного рівня підготовленності й сприймання. Наприклад:

9 клас

§ 44. Впр.320 або виписати 5 обставинних причинових речень із фольклору.

Повт. § 27. Впр.591 або скласти кросворд із синонімами й антонімами.

Цікавими й перспективними є нестандартні типи уроків: урок-гра, урок-казка, урок-тест, урок-“літературний, мовознавчий бій”, урок-семінар, урок-диспут, урок-усна мандрівка, урок-конкурс тощо .

Вельми ефективною є розробка вчителем цікавих ігор, кросвордів, завдань, дидактчна роль яких посилюється завдяки максимальній активності учнів різних груп (від найслабших до найсильніших), захоплених як формою, так і змістом, доступністю запропонованого:

5 клас

Завдання-гра . Дібравши правильно синоніми та антоніми до слів, заповнити кросворд..

I

1. Синонім до неголосно .

2. Синонім до праця .

3. Антонім до отой.

4. Синонім до опустися .

5. Антонім до ваше .

6. Синонім до прямуєш .

7. Синонім до артист .

Якщо кросворд заповнено правильно, одержимо відгадку на загадку:

Ніжна, гарна, запашна очі милувала.

Королева квітів всіх в садку розцвіла. (Троянда.)

II

1. Синонім доприкро .

2. Синонім до ікона .

3. Синонім до збільшуватися .

4. Синонім до другий .

5. Синонім до кровожерний .

Якщо кросворд заповнено правильно, одержимо відгадку на загадку:

І зелений кожушок, й кістяну сороку

Щиро одягнув татусь своєму синочку.

Час прийшов – кожушок знявсь,

А синок на зуб попавсь. (Горіх.)

7 клас

Завдання-гра “Визнач спосіб творення прислівників”.


Легко, широко, чудово

Розправляє крила мова.

Ллється вільно, ллється складно,

Промовля до мене владно:

— Чий ти син? Землі якої?

Чи ти вартий мови тої,

Що за неї до останку

Кров лили безперестанку?

На “5”: виписати всі прислівники та прислівникові сполучення, усно визначити їх спосіб творення.

На “7”: назвати прислівниковий розряд.

На “10”: пояснити правопис до останку та безперестанку .

10 клас

Завдання-гра “Відчуй себе вчителем”.

Розповідаючи про види підрядних речень, учень проілюстрував їх так:

а) підрядне обставинне часу – “Коли ще доведеться сюди вернутись, світи сходивши впоперек і вздовж”;

б) підрядне обставинне порівняльне – “Наші дівчата мов маків цвіт”;

в) підрядне з’ясувальне – “І дерево, що цвіт свій скоро скине, плодами вкриється, гілля спустивши вниз”.

Як ти оцінив би відповідь учня? Чому? Що могло збити його з пантелику?

“Учитель” виправляє відповідь і набирає бали:

за одну правку – “5”; за дві правки – “8”; за три правки – “10”.

Диференціація та індивідуалізація навчання допомагає залучити до роботи кожного учня, знайти найоптимальніший, найраціональніший підхід до груп школярів різних рівнів, дає можливість учневі і як об’єктові, і як співтворцеві навчального процесу засвоїти максимум інформації, поданої педагогом фахівцем на уроці.

Тому завданням учителя, зацікавленого в результатах своєї праці, є постійний творчий пошук, системний експеримент, апробація нових, нетрадиційних форм і прийомів навчання і водночас вдосконалення та відшліфування давно відомих, традиційних.

еще рефераты
Еще работы по астрономии