Реферат: Рецепт та його структура

Реферат

на тему:

Рецепт та його структура

Рецепт (лат. receptum — отримане) — письмове звернення ліка­ря до фармацевта про виготовлення та відпуск хворому ліків із зазначенням способу їх вживання. Рецепт є важливим докумен­том та виписується за правилами, встановленими наказом Мініс­терства охорони здоров'я України № 117 від 30 червня 1994 року.

ПРАВИЛА ВИПИСУВАННЯ РЕЦЕПТІВ НА ЛІКАРСЬКІ

ЗАСОБИ ТА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів зобов'яза­ні виписувати хворим рецепти на лікарські засоби та вироби медичного призначення, завіряти їх своїм підписом і особистою печаткою. Рецепти виписуються латинською мовою із зазначенням віку хворого, порядку опла­ти лікарських засобів та виробів медичного призначення, форми вживання на бланках, віддрукованих відповідно до форм, затверджених наказом Мі­ністерства охорони здоров'я України № 117 від 30.06.94. В окремих випадках рецепт завіряється печаткою ліку вально-профілактич­ного закладу, науково-дослідного інституту, медичних учбових закладів.

Бланк рецепта форми № 2 передбачений для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення безкоштовно чи на пільгових умовах та лікарських засобів, що мають одурманюючу властивість, за переліком, за­твердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України №117 від 30.06.94. Бланк рецепта форми № 3 передбачений для виписування наркотич­них лікарських засобів у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами за переліком, що затверджується Міністерством охорони здо­ров'я України.

Всі інші лікарські засоби, в т. ч. спирт етиловий, виписуються на реце­птурному бланку форми № 1.

Рецепти для одержання лікарських засобів, виробів медичного при­значення на пільгових умовах чи безкоштовно дозволяється виписувати лікарям державних закладів охорони здоров'я, лікарям інших закладів, під-приємств, організацій, які мають відповідні кошти на оплату рецептів, а також завідуючим фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунк­тами, перелік яких визначається органами охорони здоров'я місцевих держадміністрацій. Рецепти виписуються в одному примірнику. У разі ви­писування безкоштовно чи на пільгових умовах наркотичних лікарських засобів, поряд з виписуванням на бланку форми № З, виписується додат­ково рецепт на бланку форми № 2.

Лікарі виписують рецепти, як правило, після огляду хворого, з обо­в'язковим записом про призначення лікарських засобів в медичній доку­ментації.

Забороняється виписувати рецепти на лікарські засоби, що не дозволе­ні для медичного застосування в Україні.

Наркотичні лікарські засоби та такі, що мають одурманюючу власти­вість, у чистому вигляді або з індиферентними речовинами, дозволяється виписувати тільки лікарям, які працюють у державних закладах охорони здоров'я.

Рецепти повинні виписуватись чітко і розбірливо чорнилом або куль­ковою ручкою з обов'язковим заповненням необхідних реквізитів у блан­ку. Виправлення у рецепті не дозволяються.

На рецептурному бланку форми № 2 і форми № 3 дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарського засобу, на бланку фор­ми № 1 — не більше 3-х найменувань.

Склад лікарського засобу, визначення лікарської форми, звернення до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуть латинською мовою. Використання латинських скорочень при цьому дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фар­мацевтичній практиці. Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що не дозволяє встановити, який лікарсь­кий засіб прописано.

Назви отруйних і наркотичних лікарських засобів пишуться на почат­ку рецепта, далі — всі інші ліки.

При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній части­ні рецепта проставляється позначка «сіїо» (швидко) або «зШігп» (негайно).

При виписуванні рецепта кількість рідких лікарських засобів вказу­ється в мілілітрах, краплях, всі інші — в грамах або в частках грама.

У разі необхідності дозволяється виписувати в рецептах лікарські засоби в кількості, що потрібна для продовження або повторення курсу лікування, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску. На рецепті при цьому робиться відповідний запис лікарем, який додатково завіряється його підписом та особистою печаткою.

Наркотичні лікарські засоби — етилморфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, етамінал-натрій, барбаміл, естоцин табл., фепранон та пахікарпіну гідройодид у чистому вигляді або у суміші з індиферентними речовинами виписуються на рецептурних бланках форми № 3. Такі ре­цепти додатково підписуються керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з медичної частини і завіряються печаткою закладу охорони здоров'я.

Рецепти на таблетки кодтерпін, алнагон і таблетки від кашлю складу: трави термопсису 0,02 г, кодеїну 0,01 г, натрію гідрокарбонату 0,2 г, кореню солодки в порошку 0,2 г—та лікарські препарати, до складу яких входять отруйні лікарські засоби списку «А», кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид, етамінал-натрій, барбаміл, ефедрину гідрохлорид в суміші з іншими лікарськими препаратами, снодійні, нейролептичні, транквілізато­ри, клофелін, препарати, що містять похідні 8-оксихіноліну, настойка зама­нихи, виписуються на рецептурних бланках форми № 1, також рецепти на лікарські засоби, що виписуються на рецептурних бланках форми № 2, додатково завіряються печаткою закладу охорони здоров'я «Для рецептів». 16. Виписуючи отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби, які віднесені до списку «А» чи «Б», в дозах, що перевищують вищий одноразовий прийом, лікар зобов'язаний написати дозу цього засобу літерами і поставити знак оклику.

При медичних показаннях лікарі мають право виписувати рецепти на етиловий спирт в суміші з іншими лікарськими речовинами або в чис­тому вигляді у кількості до 150 г. Хворим на цукровий діабет та онкологіч­ним хворим, що самостійно проводять ін'єкції, виписується до 100 г етило­вого спирту безкоштовно на місяць; понад цю норму — за повну вартість.

Забороняється виписувати амбулаторним хворим рецепти на ефір медичний та для наркозу, хлоретил, каліпсол та інші лікарські засоби для наркозу.

Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал, етамінал-натрій, барбітал-натрійну суміші з іншими лікарськими речовинами для хворих із затяж­ними і хронічними захворюваннями, можуть виписуватись на рецептурному бланку форми № 2 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказів­кою «За спеціальним призначенням», завіреною підписом та особистою пе­чаткою лікаря і печаткою закладу охорони здоров'я «Для рецептів».

При виписуванні хронічним хворим рецептів на лікарські засоби дозволяється встановлювати термін дії рецепта в межах до одного року, за винятком:

а) лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку;

б) лікарських засобів, що відпускаються безкоштовно та на пільгових умовах;

в) анаболічних стероїдів, лікарських засобів, що містять отруйні речо­вини списку «А».

При виписуванні таких рецептів лікар зобов'язаний зробити вказівку «хронічно хворому», зазначити термін дії рецепта та періодичність відпус­ку за ним ліків (щотижня, щомісяця тощо), завірити вказівку своїм підпи­сом та особистою печаткою.

Дозволяється виписувати рецепти на очні краплі та інші препарати з коротким терміном зберігання, що вживаються протягом тривалого періо­ду, окремим категоріям хворих, яким передбачений безкоштовний чи піль­говий відпуск, одноразово в кількості, необхідній для проведення лікування протягом одного місяця, за винятком наркотичних лікарських засобів, анаболічних стероїдів і таких, що мають одурманюючу властивість.

|Дозволити лікарям виписувати лікарські засоби в рецептах хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму, онкологічні та гематологічні захво­рювання, туберкульоз, важкі захворювання шкіри та інші при необхідності у кількості, передбаченій для двомісячного курсу лікування, враховуючи норми відпуску лікарських засобів, у т. ч. і спирту етилового, за одним рецептом.

При виписуванні таких рецептів слід зробити вказівку «хронічно хворо­му», вказати термін дії рецептів, додатково завірити своїм підписом та осо­бистою печаткою.

Зубні лікарі, фельдшери, акушерки можуть виписувати хворим ре­цепти на лікарські засоби, необхідні для надання невідкладної медичної допомоги, за винятком наркотичних, зазначивши свою медичну посаду, завіривши рецепт своїм підписом га печаткою закладу охорони здоров'я.

Фельдшери – завідувачі фельдшерсько-акушерських пунктів, здоров пунктів, медичних пунктів мають право виписувати рецепти хворим на необхідні ліки за винятком отруйних, наркотичних, в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речови­нами, та тих, що мають одурманюючу властивість, та анаболічних стероїдів.

У випадках, коли завідувач фельдшерсько-акушерського пункту реалізує лі­карські засоби населенню через аптечний пункт другої категорії, рецепти випи­суються тільки при відпуску хворим ліків на пільгових умовах або безкоштовно.

Призначення лікарських засобів відображається в медичній докумен­тації.

Рецепт, який виписаний з порушенням вимог даних Правил або містить несумісні лікарські засоби, вважається недійсним, і лікиза ним не відпускають. Рецепт відмічають штампом «Рецепт недійсний» і повертають хворому.

Лікарі та інші медичні працівники, які виписують рецепти, несуть відповідальність у встановленому порядку за призначення хворому ліків та додержання правил виписування рецептів.

Забороняється завіряти печаткою закладу охорони здоров'я не за­повнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки.

Лікарські засоби і вироби медичного призначення для потреб ліку-вально-профілактичних закладів виписуються на бланках вимог, що затвер­джуються наказом МОЗ України, за наявності штампа, печатки та підпису керівника закладу або його заступника з медичної частини. На отруйні, наркотичні лікарські засоби, етиловий спирт вимоги виписуються окремо від інших лікарських засобів. У вимогах обов'язково повинно бути вказано найменування відділення (кабінету), дозування лікарських засобів, концен­трація етилового спирту, а також призначення лікарського засобу

еще рефераты
Еще работы по астрономии