Реферат: Нотаріат 3

Міністерство освіти України

Контрольна робота

з курсу “Нотаріат”

Виконав: Перевірила:Ковальчук Т.І.

Київ-2002р.

Варіант-1.

1.

Нотаріат (лат.notarius-писар, секретар) – система органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок посвідчувати беззаперечні права і факти, що мають юридичне значення, а також інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності. Організацію і діяльність нотаріату регулює Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993р. Для вчинення нотаріальних дій в містах, районних центрах, та інших населених пунктах створено державні нотаріальні контори. Керівництво державним нотаріатом здійснює Міністерство юстиції України та його органи на місцях. У населених пунктах, де немає, окремі нотаріальні дії(посвідчення заповітів, доручень, засвідчення правильності копій документів та справжності підписів на них, накладання заборони відчуження нерухомого майна, тощо)вчиняють посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. Учинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, на дипломатичні представництва України. Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних, може провадитись в особливих випадках також:

— головними лікарями, їх заступниками з мед.частини або черговими лікарями лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також директорами й головними лікарями будинків для престарілих та інвалідів;

— капітанами морських суден або суден внутрішнього плавання, що плавають під прапором України;

— начальниками розвідувальних, арктичних та інших подібних до них експедицій;

— начальниками ,їх заступниками з медичної частини, старшими та черговими лікарями госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів;

— командирами (начальниками) військових частин, з єднань, установ і закладів;

— начальниками місць позбавлення волі.

Посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії є нотаріусом. Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, пройшов стажування протягом шести місяців, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю. Нотаріус не може працювати за сумісництвом в інших установах, крім викладацької і наукової роботи у вільний від основної роботи час. Призначення на посаду державного нотаріуса та звільнення з посади провадять управління юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Вперше Закон “Про нотаріат” регулює приватну нотаріальну діяльність. Реєстрацію цієї діяльності проводять відповідні управління юстиції за заявою особи, яка має свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю. Відмова в реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Особа, яка вперше починає свою нотаріальну діяльність, складає в урочистій обстановці присягу про виконання своїх обов’язків згідно із законом і власною совістю. Нотаріус має право вимагати від підприємств, установ і організацій відомості і документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій; складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів, давати роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій, а також давати консультації правового характеру. Нотаріуси можуть об’єднуватися у регіональні, загальнодержавні, міжнародні спілки й асоціації для захисту своїх соціальних та професійних прав, здійснення методичної і видавничої роботи, створення спеціальних фондів. Нотаріус зобов’язаний: виконувати свої професіональні обов’язки відповідно до закону і складеної присяги; сприяти громадянам і організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права та обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій; зберігати в таємниці відомості, одержані у зв’язку з вчиненням нотаріальної дії; відмовляти у вчиненні нотаріальної дії у разі невідповідності її законодавству України або міжнародним договорам. Шкода, заподіяна незаконними або недбалими діями державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому законодавством України. Шкода, заподіяна такими самими діями приватним нотаріусом, відшкодовується в повному розмірі, який визначається за згодою сторін або в судовому порядку.

Державні нотаріальні контори посвідчують угоди, вживають заходів щодо охорони спадкового майна, видають свідоцтва про право на спадщину, право власності на частку в спільному майні подружжя, придбання житлових будинків з прилюдних торгів, накладають заборону на відчуження нерухомого майна, засвідчують правильність копій документів і виписок з них, підписи на документах, правильність перекладу документів з однієї мови на іншу, посвідчують факти, що громадянин живий, перебуває в певному місці, факт тотожності громадянина з особою, зображеною на фото, та час пред’явлення документів, передають заяви фізичних і юридичних осіб іншим особам, приймають у депозит грошові суми й цінні папери, вчиняють виконавчі написи, протести векселів, морські протести, приймають чеки до платежу і посвідчують неоплату їх, приймають на зберігання документи.

Приватні нотаріальні контори мають право вчиняти перелічені нотаріальні дії крім: накладання і зняття заборони відчуження нерухомого майна, видачі свідоцтва про право на спадщину і про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, засвідчення договорів довічного утримання, підпису на документах, призначених для дії за кордоном, і доручень з цією ж метою.

Виконкоми місцевих Рад народних депутатів мають право вживати заходів тільки щодо охорони спадкового майна, накладати та знімати заборону відчуження нерухомого майна, посвідчувати заповіти, доручення, правильність копій документів і виписок з них та підписи на документах.

2.

У даній ситуації нотаріус повинен відмовитись від посвідчення даного договору тому-що, згідно зі ст. 49 Закону України “Про нотаріат”: нотаріус чи інша посадова особа, що вчиняє нотаріальні дії, не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

У даній ситуації громадянин Коваченко повинен звернутися до БТІ (бюро технічної інвентаризації) і замовити новий проект будинку, на зроблену перебудову.

Даний проект повинен бути узгоджений з усіма відповідними інстанціями. Після чого БТІ новий технічний паспорт і нову справку характеристику після чого нотаріус може посвідчити дану угоду, без відхилень від чинного законодавства.

Л І Т Е Р А Т У Р А .

1).Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року.

2).Правознавство, В.В.Копєйчиков,- К., Юрінком,2000р.

3).Юридичний словник-довідник,- К.,Femine, 1996р.

еще рефераты
Еще работы по астрономии