Реферат: Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

Тема: Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту.

План

1. Основи наукової організації контрольно-ревізійного процесу.

2. Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі.

3. Організація робочого місця ревізора, аудитора з впровадженням НОП.

4. Єдина система діловодства і правила спеціального діловодства у РА і аудиторські діяльності.

Література :

1. Про аудиторську діяльність: Закон України. Затверджений постановою ВР України від 22.04.1993 р. зі змінами і доповненнями.

2. Інструкція про порядок вилучення і стягнення коштів, застосування фінансових санкцій за результатами ревізій і перевірок. Затверджена наказом Головного КРУ України від 12.01.1995 р. № 2.

3. Інструкція про проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом Головного КРУ України від 03.10.1997 р. № 121.

4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

6. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: МІМ, 1996 р.

7. Норматив № 13 “Аудиторський висновок”. Затверджений АПУ 30.11.1995 р.


1. Основи наукової організації контрольно-ревізійного процесу.


Спеціалізація

Кооперування

Пропорційність

Паралельність

Прямоточність

Безперервність

Ритмічність1. Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі.

— скорочення затрат праці на проведення однієї комплексної ревізії, аудиту діяльності підприємства;

— впровадження передових норм розподілу і кооперування праці;

— поліпшення умов праці;

— удосконалення організації і обслуговування робочих місць аудитора, ревізора;

— вивчення і поширення передових прийомів і методів праці;

— удосконалення нормування праці фахівців, зайнятих у КРП;

— поєднання матеріальних і моральних стимулів у підвищенні результативності праці та її продуктивності.


3. Організація робочого місця ревізора, аудитора з впровадженням НОП.
4. Єдина система діловодства і правила спеціального діловодства у контрольно-ревізійній і аудиторській діяльності.Контрольні запитання:

1. Що називається контрольно-ревізійним процесом?

2. Згадайте, що включає в себе наукова організація контрольно-ревізійного процесу.

3. Що передбачає спеціалізація і кооперування?

4. Що ви можете сказати про пропорційність та паралельність?

5. Що являє собою організація управління контрольно-ревізійним процесом?

6. Які фази організаційно-технологічної підготовки ви знаєте?

7. Що таке НОП (наукова організація праці)?

8. Згадайте, що називається процесом праці?

9. Як ви розумієте організацію робочих місць?

10. Що таке робочий час на вашу думку?

11. Які є елементи робочого часу?

12. Що називається робочим місцем?

13. Що розуміють під організацією робочого місця?

14. Чим відрізняється робоча зона від робочої пози?

15. Що забезпечує комплекс заходів НОП на робочому місце працівника, зайнятого контрольно-ревізійною роботою?


Тести

1. Контрольно-ревізійний процес – це...

а) управління секторами груп контролерів і їх розподіл;

б) система. яка функціонує з використанням матеріальних, трудових та інтелектуальних цінностей.

2. Організація як смислове поняття передбачає:

а) функціональну залежність;

б) упорядкованість окремих елементів;

в) взаємодію окремих елементів.

3. Організація контрольно-ревізійного процесу полягає:

а) у створенні організаційних передумов для дослідження;

б) у використанні аналітичної обробки економічної інформації в системі ФГК.

4. Елементи організації контрольно-ревізійного процесу:

а) організація трудових процесів;

б) спеціалізація;

в) пропорційність;

г) організація;

д) ритмічність.

5. Фази організаційно-технологічної підготовки:

а) інформаційна;

б) організаційна;

в) дослідна;

г) технологічна.

6. Процес праці – це:

а) сукупність рухів працівника на робочому місці, спрямованих на виконання певного завдання;

б) сукупність заходів, які забезпечують виконання комплексних ревізій, комісійного аудиту, контрольних перевірок податкових органів.

7. Що таке робочий час?

а) це проміжок часу, протягом якого ревізор, аудитор зобов’язані виконати доручену роботу;

б) це час, який витрачають на виконання контрольно-ревізійної роботи.

8. Елементи робочого часу:

а) оперативний час;

б) нормований час;

в) підготовчо-заключний;

г) час обслуговування робочого місця.

9. Що є основою організації трудових процесів?

а) нормування праці;

б) засоби праці;

в) нормативний час;

г) оперативний час.

10. Робочим місцем називається:

а) система заходів, необхідна для досягнення високої продуктивності праці при найбільш повному використанні робочих прийомів;

б) закріплена за працівником ділянка виробничої площі, оснащена відповідно до вимог контрольно-ревізійного процесу устаткуванням, пристроями.

11. Форми організаційної підготовки:

а) вибір об’єкта дослідження;

б) розробка програми;

в) обробка даних дослідження;

г) розробка методики дослідження.

12. Робоча зона – це:

а) площа, на якій безпосередньо розташовані знаряддя праці, що використовуються ревізором, аудитором;

б) місце, де ревізор чи аудитор перебуває у момент виконання контрольно-ревізійних процедур;

в) всі відповіді вірні.

13. Типи аналізу організації праці:

а) дослідження комплексу питань з методики;

б) обробка даних дослідження;

в) нема правильної відповіді.

14. Що таке робоча поза?

а) важлива передумова правильної організації праці;

б) виробнича пауза?

15. Що є особливістю діловодства спеціального?

а) номенклатура;

б) форма документів;

в) правила їх обробки і збереження;

г) всі відповіді правильні.

16. Хто здійснює методичне керівництво діловодством і організацією?

а) центральна архівна установа;

б) районні та міські державні архіви;

в) контрольно-ревізійна служба.

17. Які реквізити мають бланки для листів?

а) найменування та індекс підприємств зв’язку;

б) номери телефону і факсу;

в) номери розрахункового рахунку в банку;

г) найменування бланку.

18. Резолюція – це:

а) письмова вказівка керівника виконавцю, зроблена на документі;

б) письмова вказівка виконавця керівнику;

в) свою відповідь.

19. Основні положення єдиної системи діловодства – це:

а) раціонально організований комплекс взаємопов’язаних нормативно-технічних документів;

б) науково-упорядкований комплекс правил, нормативів і рекомендацій;

в) нема правильної відповіді.


Тема: Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.

План

1. Економічна інформація, її класифікація та структурні одиниці.

2. Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.

3. Підготовка інформаційного забезпечення.

Література :

1. Про аудиторську діяльність: Закон України. Затверджений постановою ВР України від 22.04.1993 р. зі змінами і доповненнями.

2. Інструкція про порядок вилучення і стягнення коштів, застосування фінансових санкцій за результатами ревізій і перевірок. Затверджена наказом Головного КРУ України від 12.01.1995 р. № 2.

3. Інструкція про проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом Головного КРУ України від 03.10.1997 р. № 121.

4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

6. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: МІМ, 1996 р.

7. Норматив № 13 “Аудиторський висновок”. Затверджений АПУ 30.11.1995 р.

8. Закон України “Про інформацію” затверджений Постановою ВР України від 13.11.1982 р.

9. Газета “Голос України”. – 1992. — №217.

10. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затверджено наказом МФ України від 24.05.1995 р.

11. Журнал “Бухгалтерський облік і аудит”. – 1985. — № 9.


1. Економічна інформація, її класифікація та структурні одиниці.
2. Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.
3. Підготовка інформаційного забезпечення.Контрольні запитання:

1. Що таке економічна інформація?

2. Що розуміють під системою економічної інформації?

3. Що є об’єктом економічної інформації?

4. Що є джерелом економічної інформації?

5. Що таке повідомлення?

6. Напишіть три критерії, що характеризують економічну інформацію?

7. Які існують вимоги щодо інформації?

8. Як класифікується економічна інформація?

9. На які три види поділяється економічна інформація, що характеризує господарські процеси?

10. Напишіть три рівні, що лежать в основі піраміди про інформаційне забезпечення ФГК і аудиту?

11. Чим характеризується економічна інформація?

12. Розкажіть етапи ознайомлення з сучасною нормативно-довідковою інформацією?

13. Які існують принципи створення раціонального потоку інформації?

14. Які існують особливості економічної інформації?

15. Що розуміють під терміном “інформація”?


Тести:

1. Економічна інформація – це...

1) форма подання інформації;

2) сукупність методів генерації передачі та переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства;

3) сукупність відомостей економічного характеру, які виникають під час підготовки в процесі та при управлінні виробничою і фінансово-господарською діяльністю.

2. Під об’єктом економічної інформації розуміють...

1) об’єкт або явище, що має реальне втілення і відмітні риси та існує фактично, або в уявленні людини;

2) елемент, який може формувати або виробляти вхідні повідомлення для системи;

3) сукупність методів генерації передачі та переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства;

3. Під джерелом економічної інформації розуміють...

1) відомості про події, процеси, які відбуваються у господарській діяльності людей, природі, суспільстві;

2) форма подання інформації;

3) елемент, який може формувати або виробляти вхідні повідомлення для системи;

4) об’єкт або явище, що має реальне втілення і відмітні риси та існує фактично, або в уявленні людини.

4. За місцем виникнення економічна інформація поділяється на:

1) вхідну;

2) вихідну;

3) оперативну;

4) внутрішню;

5) планову;

6) зовнішню.

5. Відповідно до рівня використання економічна інформація поділяється на:

1) доречну;

2) достовірну;

3) недоречну;

4) вигідну;

5) недостовірну.

6. Назвіть критерії, що характеризують економічну інформацію:

1) фактографічна;

2) синтактика;

3) програтика;

4) релевантна;

5) семантика.

7. Які існують особливості економічної інформації?

1) масова і об’ємна;

2) планово-норматвино-довідкова;

3) релевантна;

4) робоча.

8. Які існують вимоги щодо економічної інформації:

1) зрозумілість і доречність;

2) планово-нормативно-ділова;

3) масова і об’ємна;

4) релевантність.

9. Регламентована інформація включає в себе:

1) облікову інформацію;

2) нормативні документи;

3) не облікову інформацію.

4) закони.

10. Фактографічна інформація включає в себе:

1) облікову і не облікову інформацію;

2) довідки і рахунки;

3) закони;

4) нормативні документи.

11. Оприлюднена інформація включає в себе:

1) ліцензії;

2) підзаконні акти;

3) відомості у періодичній пресі виданих у спеціальних виданнях;

4) закони.

12. Що розуміють під терміном “система економічної інформації”?

1) відомості про події, процеси, які відбуваються у господарській діяльності людей, природі, суспільстві;

2) сукупність методів генерації передачі та переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства;

3) форма подання інформації.

13. Які існують принципи створення раціонального потоку інформації?

1) визначення інформаційних потребі і способів найбільш ефективного їх задоволення;

2) форма подання інформації;

3) актуалізація.

14. Етапи ознайомлення з сучасною нормативно-довідковою інформацією:

1) актуалізація;

2) розробка цільових програм використання, аналізу і контролю первинної інформації;

3) визначення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їх задоволення.

15. Які види економічної інформації відносяться до класифікації:

1) за стадіями виникнення;

2) за функціями управління;

3) за місцем виникнення;

4) всі відповіді правильні;

5) немає правильної відповіді.

еще рефераты
Еще работы по астрономии