Реферат: Психологія огляду місця скоєння злочину

Огляд місця випадку, як правило, відноситься до первинних слідчих дій, а по більшості справ про особливо небезпечні злочини проти особистості розслідування починається з огляду місця випадку. Успіх або неуспіх при цьому значною мірою передрішає висунення правильної версії, розкриття злочину, викриття винних. З іншого боку, помилки, допущені слідчим при виробництві огляду, нерідко негативно позначаються на подальшому ході розслідування, штовхають слідство на помилковий шлях або заводять його в тупик.

Огляд ¾ самостійна слідча дія, що має на меті виявлення слідів злочину і інших речових доказів, з'ясування обставин випадку, а рівно інших обставин, що мають значення для справи. Разом з тим огляд (як пізнавальний прийом) може бути і складовою частиною інших слідчих дій: затримання, обшуку, виїмки, накладення арешту на майно, слідчого експерименту, перевірки свідчення на місці. Так, при затриманні підозрюваного оглядається його одяг, що знаходитьсяпри ньому або вилучені при особистому обшуку речі. При обшуку оглядаються виявлені знаряддя злочину, предмети і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети або документи, які можуть мати значення для справи. При виїмці оглядаються предмети, що вилучаються, документи, цінності і т.п. При накладенні арешту огляду підлягає майно, яке включається в опис.

Обов’язковість проведення огляду при проведенні названих слідчих дій витікає знаступної вимоги закону: «Всі названі предмети і документи, а рівно все майно, що описується повинні бути перераховані в протоколі або в прикладеному до нього опису з точною вказівкою кількості, міри, ваги або індивідуальних ознак і по можливості їх вартості».

У системі первинних слідчих дій огляд місця випадку займає найбільш важливе, ключовеположення. Зумовлене це не тільки тим, що на місці випадку залишені і можуть бути виявлені сліди злочину і інші об'єкти. Особлива значущість даної слідчої дії в не меншій мірі визначається складним змістом обстановки, об'єктів і обставин випадку, наявністю між ними причинно-наслідкових і просторово-часових зв'язків, різким дефіцитом інформації про них, а також специфічними задачами, які по своїй суті завжди є проблемними і передбачають широке використання для їх рішення різних форм діяльності. Безпосередньо в процесі вивчення об'єктів місця випадку слідчий використовує різні форми і методи пізнання, направлені на встановлення фактів, обставин, які дають можливість визначити напрям розслідування і з'ясувати істинний характер події.

1. Проведення огляду місця випадку для слідчого звичайно співпадає з гострим недоліком інформації. Нерідкі випадки, коли в ході огляду місця випадку слідчому необхідно отримати відповідь на головне питання: чи мало місце подію злочину взагалі?

2. Питання, які ставить перед собою і намагається вирішити слідчий в ході огляду місця випадку, мають, як правило, комплексний характер. Слідчий прагне встановити, чи був довершений злочин (або ставсянещасний випадок, самогубство і т.п.), хто здійснив злочин, коли, по яких причинах, де був довершений злочин, який механізм дії злочинця і т.п.

3. Характерна особливість огляду місця випадку отримання інформації шляхом спостереження за конкретною обстановкою місця випадку з подальшим аналізом результатів спостереження. Іншими словами, інформація при огляді місця випадку виходить на першому етапі на рівні конкретних образів, тобто на рівні першої сигнальної системи, асоціюється, направлено відбирається в розумові моделі (версії), які знаходять словесно-логічну форму. При переході інформації зоднієї форми в іншу відбувається її часткова втрата і можливі спотворення, що неминуче впливає на повноту і об'єктивність висуненої версії.

4. Основним засобом закріплення здобутого в ході огляду інформації є протокол огляду, в якому вся зібрана внаслідок спостереження інформація викладається в словесній формі, в синтезованому вигляді (протокол, схема з додатками).

5. До протоколу огляду місця випадку нерідко додаються фотографії, схеми, малюнки, речові докази, що відображають результати огляду в формі образів, на рівні першої сигнальної системи.

6. У ході огляду місця випадку слідчий отримує інформацію не від людей, а від речей, і в цьому відношенні огляд місця випадку є протилежністю допиту. (У слідчій практиці отримує все більше поширення відтворення свідчення на місці випадку, яке суміщає в собі характерні особливості допиту і огляду.)

7. Огляд місця випадку на первинному етапі розслідування, довершеного в умовах неочевидності злочину, представляє складну слідчу ситуацію, успішний розв’язок якої забезпечується реалізацією організаційної, пошукової і реконструктивноїсторін діяльності.

Вивчення предмета дослідження як цілого, як системи, як комплексу діяльності завжди має на меті пізнання і розкриття структури цього предмета, того, що робить його системою, утворить його інтегральні властивості і закономірності.

Таким чином, ми приходимо до розуміння діяльності як багаторівневого явища. Зокрема, при психологічному аналізі діяльності слідчого при огляді місця випадку виділяються організаційна, пошукова, реконструктивна і достовірнасторони діяльності.

Кожна з цих сторін утворює певний цикл, досягнення успіху в якому забезпечується певною системою особистісних якостей, навичок і умінь слідчого.

Таким чином, успішне розв’язання цієї ситуації забезпечується складною системою професійної діяльності.

Першими в діяльність (з моменту отримання сповіщення про злочин) включаються організаційні структури (вольові компоненти) особистості слідчого, що забезпечують технічну і психологічну готовність до виїзду, формування групи працівників, що беруть участь в огляді. Далі організаційна діяльність сприяє своєчасному прибуттю на місце випадку, організації різних загороджувальних заходів, організації самого огляду і координацій дій всіх його учасників.

Основною організаційно-тактичною формою взаємодії слідчого і працівника органу дізнання на первинному етапі розслідування єспільний виїзд на місце злочину в складі оперативно-слідчої групи. Їх взаємодія при огляді місця випадку передбачає не дублювання роботи, а обов'язковий і чіткий розподіл функцій. Якщо слідчий оглядає безпосередньо місця випадку, відшукує і закріпляє докази, фіксує результати огляду в протоколі, то оперативний працівник по вказівці слідчого проводить комплекс оперативно-пошукових заходів, направлених на розкриття злочину. Такі заходи повинні провестися одночасно з оглядом місця випадку і забезпечувати умови, необхідні досліднику для більш якісного огляду і розслідування загалом.

Актуальним аспектом організації огляду є культура відносин між всіма його учасниками. Відносини всіх учасників групи до слідчого повинні бути схожим на відносини музикантів оркестру до диригента, асистентів до лікаря, що робить операцію, членів екіпажу до командира літака і т.д. Слідчий, зрозуміло, є головним носієм високої культури таких відносин, однак потрібно пам'ятати, що «короля грає оточення», і проводити постійну виховнуроботуз усіма працівниками, долаючи тенденції, що ведуть до дезорганізації.

Організовуючи оперативну групу, необхідно пам'ятати про доцільність поєднання професійного і життєвого досвіду її учасників, їх психологічну сумісність (готовності співпрацювати, допомагати один одному, зберегти в будь-яких ситуаціях доброзичливість, витримку, самовладання, взаємну повагу, уміння швидко долати виникаючі конфлікти).

Огляд місця випадку відноситься до тих не багатьох слідчих дій, при проведенні яких слідчий діє, так би мовити, публічно, в присутності інших людей. Це також вимагає певної психологічної підготовки, зокрема, уміння зосередитися, зберігати стійкість, сконцентрованість і перемикаємість уваги і в той же час керувати діями учасників огляду, підтримувати необхідну дисципліну, атмосферу співпраці.

З моменту початку огляду пошукова сторона діяльності забезпечує виділення на місці випадку криміналістично значущої інформації, що відображає динаміку події злочину, особистість злочинця (злочинців), особистість потерпілого, спосіб здійснення злочину, предмети злочинного посягання і т.д.

Подія злочину (як всяка подія) залишає у зовнішньому світі систему слідів. Ці сліди володіють специфічними особливостями і загалом утворять систему, існуючу в просторі і часі. Успішні огляди зумовлюються виділенням слідчим системи слідів. Однієюз головних причин невдалих оглядів є невміння виділити цю систему слідів з навколишньої дійсності.

Криміналістична спостережливість при огляді місця випадку реалізовується шляхом планомірного, цілеспрямованого, продуманого сприйняття обстановки (спостереження). Щоб воно було максимально ефективним, треба дотримуватись певних правил. До початку огляду важливоотриматизагальне уявлення про того, що трапилося.

Ось як пояснив призначення попереднього огляду Якимов: «Вельми корисно до приступу до виробництва огляду ознайомлення з найголовнішими обставинами справи, щоб попередній великому і тривалому огляду перегляд, тобто попереднє ознайомлення в основному з фактичною стороною злочину, дав би правильне орієнтування для проведення детального огляду». Тут огляд розуміється як загальний ввідний огляд, сприяючий кращому розумінню деталей обстановки і всієї події при подальшому вивченні.

Для успішного огляду слідчий повинен володіти певною «передінформацією» про подію. Звичайно він отримує її до безпосередньої взаємодії з матеріальною обстановкою: в процесі збирання відомостей про випадок і внаслідок попереднього опиту потерпілих, очевидців, свідків.

Явні ознаки злочину звичайно характеризуються тим, що різко виділяються з «фону», тобто, знаходячись серед різноманітних і часто численних предметів того місця, де сталася подія, привертають увагу своєю незвичністю або невідповідністю звичному порядку речей і обставин.

У процесі попереднього огляду питання про відносності (зв'язку окремих частин і елементів обстановки, їх відносин до події) вирішується гіпотетичним образом, тобто відбувається попереднє цілісне, безпосереднє співвідношення матеріальної обстановки з навколишньою місцевістю. Слідчий не тільки виділяє обстановку загалом (загальних рисах) з місцевості, але і з’ясовує її часткові і загальні координати. Розв’язуванняперерахованих задач огляду багато в чому залежить від сприйняття складності і протяжності обстановки.

Звичайно на початку огляду слідчий уявно визначає його передбачувані просторові кордони. Якщо ці кордони намічені правильно, то вже ця обставина значною мірою передує успіх виявлення необхідних слідів, а пізніше і висунення правильних версій. Неправильне визначення простору, в якому повиннізнаходитися сліди злочинів, приводить до значних прорахунків аж до побудови помилкових версій.

Потрібно пам'ятати, що багато які слідчі при огляді місця випадку обмежують його простір площиною (підлогою кімнати, що оглядається або квартири, асфальтового покриття, на якому залишилися сліди транспортного випадку, і т.д.), при цьому нерідко забувають, що всякий простір має три вимірювання, і, зокрема, при огляді місця випадку, крім пошуків слідів в певній площині, їх потрібно ще шукати вище і нижче її рівня і в цьому напрямі активізувати свою увагу.

Наприклад, слідчий, оглядаючи приміщення краєзнавчого музею, з якого були викрадені цінні експонати, зосередив свою увагу на пошуках слідів проникнення і відходу злочинця через двері і вікна. Однак вікна були закладені міцними гратами і не мали пошкоджень, а двері були замкнені зсередини. На основі цих фактів була висунена версія про симуляцію крадіжки працівниками музею (розташованого в приміщенні колишньої церкви) з метою приховання довершеного ними ж розкрадання. Однак інший слідчий, який прийняв пізню цю справу до свого виробництва, при повторному огляді піднявся на купол будівлі і там виявив видавлене скло з рами вікна і шматок вірьовки, укріпленої на арматурі купола. Виникло припущення, що злочинець проник в музей через верхню частину купола, спустився вниз по закріпленій вірьовці, викрав експонати і разом з ними піднявся по вірьовці зворотно. Потім, використовуючи цю вірьовку для страховки, спустився по зовнішній стороні купола, відрізав частину вірьовки і, перебравшись на гілки дерева, що росло рядом, спустився по ньому на землю і сховався. Ця версія давала можливість побудувати деякий гіпотетичний портрет злочинця: спритної, що володіє спортивними навичками, зухвалої людини. Ці припущенняповністю підтвердилися в ході подальшого розслідуванні.

Пошукова діяльність слідчого відрізняється нестандартним характером розпізнаваної інформації, а також унікальністю багатьох розпізнаваних ознак. Трудність задачі слідчого на цьому рівні діяльності полягає в неможливості заздалегідь передбачити все поєднання ознак і станів об'єктів розпізнавання, оскільки останні мають індивідуальний і нестандартний характер.

Весь процес пошукової діяльності може бути представлений в такій послідовності.

На первинному етапі відбувається виділення «кримінального вузла» (основного вузла): трупа зі слідами насильства, зламаного сейфа, перекиненого автомобіля і т.д.

Сприйняття «основного вузла» активізує пошукову домінанту слідчого, яка, в свою чергу, сприяє концентрації всіх психічних процесів на розкритті злочину, реконструкції події, що відбулася по його слідах.

Особливе місце в процесі спостереженнязаймаєустановка як готовність до певної активності, що залежить від наявності потреби і об'єктивної ситуації її задоволення.

Поняття установки тісно пов'язане з проблемою єдності і цілісності діяльності .

Численні експериментальні дослідження показали, що діяльність суб'єкта завжди детермінований установкою як станом настройки суб'єкта, що передбачає дії в майбутній ситуації.

При дослідженнях було встановлено, що основна суть пошукової діяльності полягає у «вичлененні» з навколишнього середовища саме тієї інформації, яка має значення для розкриття даної категорії злочинів. Наприклад, на практичних заняттях більшість слідчих, оглядаючи бухгалтерські документи, що знаходятьсяу зламаному сейфі, відшукували (вичленяли) сліди передбачуваного зломщика: відбитки пальців, сліди знарядь злому, волос, що випадково випав і т.п. Потім виникла версія про симуляцію даної крадіжки касиром, і ті ж слідчі стали оглядати ті ж документи під точкою зору можливої розтрати грошей в касі і способів її приховання.

Уосіб, працюючих в слідчих органах, нарівні з установкою на звичайне сприйняття розвивається установка на сприйняття, направлене на розкриття злочину, яка внаслідок накопичення досвіду слідчої роботи може перетворитися в стійку професійну спостережливість.

У пошуковій діяльності слідчого первинний відбір (вичленення інформації) організований, очевидно, за бінарним принципом: так — ні. Таким чином, насамперед вичленяєтьсякриміналістично значуща інформація і її носії, які входять у вже відомий слідчому ряд і володіють відомими йому криміналістичними ознаками. Цей процес вичлененняпочинається з пізнання потенційних носіїв криміналістично значущої інформації. Найбільш результативним єсимультанневичленення досить великих блоків, які є носіями криміналістично значущої інформації. Це робить процес вичленення і переробки інформації більш економічним. Симультанний процес сприйняття позитивно впливає на процес оперативної пам'яті і мислення, які включаються в переробку інформації на рівні реконструктивної діяльності.

Навіть талановитому слідчому при огляді місця злочину, проведеного в умовах неочевидності, рідко вдається відразу вичленити всі сліди, що повністювідображають динаміку минулої злочинної події.

При безпосередньому огляді обстановка місця випадку сприймається як сукупність безлічі предметів, слідів і інших матеріальних утворень, де кожний об'єкт має властиві йому форми, розміри, виявляє свої якості і просторові зв'язки в даній безлічі об'єктів, що складають місце випадку. Таким чином, обстановка здається цілісною структурою. Але досить спробувати пояснити системно-структурні зв'язки, що визначають єдність елементів, як відразу виявляється, що частина об'єктів в даній безлічі випадкова; їх зовнішні зв'язки з іншими елементами і безліччю загалом не складають єдиної композиції. Тільки внутрішня впорядкованість, закономірність зв'язків і відносинпредставляє системну цілісність, поки ж закономірності структури не розкриті, те, що спостерігається залишається безліччю об'єктів, не зведених в єдину систему.

Зовнішній вигляд обстановки місця випадку, що легко сприймається при огляді, як і внутрішній зміст предметної середи, що включає в себе зв'язки і відносини з розслідуваною подією, пізнаються в рівній мірі шляхом почуттєвого сприйняття і раціонального, логічного мислення. Відмінність полягає в тому, що зовнішня структура завжди сприймається як сукупне ціле, а внутрішні зв'язки і відносини нерідко відбиваються неповно, розірвано. Як наслідок цієї причини, зв'язки і відносини об'єктів, що спостерігаються з розслідуваним злочином і між собою виявляються прихованими. Їх треба витлумачити тоді, коли виявляється, що вони або пов'язані з світом предметів, з обстановкою середи як цілісною предметною безліччю, або відносяться до статичних матеріальних утворень, привнесених в обстановку місця здійснення злочину, або до предметів, що не мають істотних структурних зв'язків ні з місцем випадку, ні з механізмом події.

Як правило, на первинному етапі вдається виділити частину слідів, які відображають окремі фрагменти минулої події. Реконструктивнасторона діяльності по самої своїй суті полягає в упорядкуванні шляхом аналізу і синтезу отриманої внаслідок пошукової діяльності інформації.

Внаслідок реконструктивної діяльності слідчий висуває гіпотези, які завдяки новим доказам перетворюються у версії. Кожна висунена версія перевіряється, і планується подальша по ній робота.

На початковому етапі роботи по розкриттю так званих «загадкових» злочинів зростає роль евристичних прийомів висунення гіпотез і розробки версій. У цих випадках велику роль грають уява і інтуїція слідчого.

Успіх розкриття більшості злочинів, скоєних в умовах неочевидності, значною мірою залежить від своєчасно і правильно висуненої версії (гіпотези).

Версія народжується на «стику» реконструктивної і пошукової діяльності.

Створена слідчим система визначає «виділення» ним картини злочину. Це більш або менш образна динамічна картина подій і являє собою форму існування версій.

Уява має велике значення в розумовій діяльності слідчого при розкритті злочинів. З його допомогою слідчий відтворює картини минулого, спираючись при цьому на сприйнятті об'єктивних фактів дійсності.

Специфіка слідчої уяви і мислення полягає у висуненні одночасно цілого ряду взаємно виключаючих одне одного припущень (версій). Слідча версія, складаючись з розрізнених доказів (фактів), являє собою образ для перевірки його насправді. Всі уявні версії співвідносяться з реальною ситуацією і реальним результатом. Таким чином, слідча уява постійно регулюється просторово-часовими рамками минулої події — злочину.

Особливо висока питома вага уяви в творчій роботі слідчого над розкриттям вбивств — злочинів, скоєних дуже часто без очевидців, які могли б дати зв'язну картину події.

Чим детальніше «бачить» слідчий внутрішнім зором картину вбивства, тим більше правильними будуть висунені ним на основі цього «внутрішнього бачення» версії.

При огляді місця вбивства уява дає можливість по самим незначним слідам відновити з можливою повнотою справжню картину вбивства.

У підвалі житлового будинку виявлений труп чоловіка. Приміщення підвалу, де лежав труп, було невелике по розмірах. У центрі його знаходилася велика калюжа крові. У кутку під невеликим вікном лежав труп молодої людини 20-22 років. У області обличчя і голови було до двадцяти колених і різаних ран, з рота стирчала суконна гілка, що грала роль кляпу. Смерть невідомого, на думку судового медика, наступила за 14-15 годин до огляду, тобто минулої ночі. У кишенях одягу убитого документів не виявилося. Оглядом вікна підвалу було встановлено, що скло вибите, а дві прутигратів зламані, причому слідами зламу можна було судити, що утворилися вони давно. На підвіконні були виявлені помарки, схожі на кров. Двері з кімнати підвалу виходили в коридор, звідки на перший поверх будинку вели сходи. На першому поверсі розміщувався жіночий гуртожиток. У входу з вулиці на перший поверх, через який можна було попасти в підвал, був пост комендантської охорони, що функціонував цілодобово. Вахтер, що знаходився на посту в ніч на 28 вересня, стверджував, що при ньому ніхто в гуртожиток або підвів не проходив.

З сукупності всіх приведених даних можна було зробити висновок, що вбивці проникли в підвал будинку через вікно, причому убитий прийшов разом з ними. Мабуть, це був їх знайомий, бо важкопредставити, щоб злочинці могли насильнозатягнути людину у вікно через досить вузький отвір між вцілілими прутами.

У приведеному вище прикладі висновок слідчого (зроблений за допомогою уяви і мислення), що убитий був знайомим вбивць, є першою сходинкою до побудови версії про злочин. За допомогою уяви була відтворена картина злочину. Уява допомагає бачити пропуски в тих даних, на основі яких у слідчого виникла та або інша картина злочину. Коли з'являються нові дані, нові факти, нові докази, слідчий вставляє їх в ту картину злочину, яку він створив в своїй уяві на основі тих відомостей, які у нього вже були. Він як би «приміряє» ці нові дані. Внаслідок такої «примірки» підтверджується або відкидається припущення і висувається нове.

Ігнорування процесу уяви веде до слідчих помилок. Так, наприклад, по обвинуваченню у вбивстві Кокаєва був арештований ні в чому не винний його сусід. Якби слідчий уявив собі невідповідність обстановки вбивства (нічна темрява) з твердженням свідка Кокаєвої, що вона пізнала у вбивці сусіда, не постраждала б невинна людина.

У справі про вбивство Одіжної її син-вбивця заявив, що вночі бандити проникли в кімнату, розмурувавши вікна комори. Сам він, почувши шум, сховався в простінок між скринею і ліжком і, знайшовши хвилину, вибіг на вулицю. Вбивці кинули йому услід сокира, яка ударила його по нозі.

Слідчий повірив цій заяві і повів слідство неправильно. Був звинувачений і осуджений деякий Дєгерьов, що був співмешканець Одіжной, на якого указав її син. У цьому випадку слідчий пішов на поводі у вбивці, оскільки не уявив собі ясно, як би відбилися на місці випадку ті дії, про які той розказував. Якби Одіжной ховався у вузькому (25 см) простінку, пил і павутина, виявлені при огляді місця випадку, були б стерті. Якби бандити кинули сокиру в нього, то на місці падіння на землі залишилася б вм'ятина, якої при огляді не виявилося.

У залежності від характеру і змісту діяльність розрізнює наступні види уяви: художнє, наукове, технічне і т.п. Враховуючи своєрідність слідчої роботи, можна говорити і про слідчу уяву.

Слідча уява має свої особливості.

Примушуючи «працювати» свою відтворюючу уяву, слідчий повинен старатися по залишених на місці випадку слідам потерпілого і злочинця з максимальною повнотою «побачити» картину злочину. Цю уявну ситуацію слідчий зіставляє з реальною обстановкою місця випадку і відмічаєпри цьому або виникаючі внаслідок такого зіставлення суперечності, або можливі шляхи пошуку бракуючих додаткових слідів, які повинні завершити відтворену ним в уяві ситуацію. Виявлення цих нових слідів свідчить про правильність побудованої гіпотези і розширює можливості для подальших припущень і пошуків.

Наприклад, оглядаючи виявлений труп молодої жінки на лісовій поляні в 250 м від автостради, слідчий звернув увагу на наступнісуперечливі факти. Пошкодження на трупі і його поза, здавалося, свідчили про напад і вбивство сексуального психопата. Однак виявлений під кущем одяг жінки, її білизна, панчохи, пояс з гумками були акуратно складені таким чином, як це могла зробити, добровільно роздягаючись, сама потерпілий, маючи намір знову їх на себе надіти. Документів потерпілої виявлено не було, однак зовнішній вигляд зачіски, косметики, доглянуті пальці рук і ніг (свіжі професіонально виконані манікюр і педикюр) свідчили, що потерпіла, очевидно, проживала у великому місті, розташованому в 120 км від місця виявлення трупа. Ці суперечливі факти привели до гіпотези, що жінка приїхала до місця своєї загибелі на автомашині з добре знайомою їй людиною, з якою вона знаходилася в інтимній близькості і якому довіряла. Розширивши коло пошуків, слідчий по іншу сторону шосе виявив слід автомобіля «Жигулі». Виявилося, що власник цієї машини і убив жінку з корисливих мотивів, а потім інсценував напад на жертву сексуального маніяка.

Звичайно в мисленні слідчого, особливо на першому етапі розслідування, створюється декількавірогідних моделей ситуації, що складається у карній справі. Міра адекватності цих моделей реальної ситуації може бути різною. Більш того нерідкі випадки, коли жодна з них не відповідає об'єктивній обстановці, фактичному положенню і лише пізніше, на більш пізніх етапах, слідчому вдається створити адекватну або, принаймні, більш адекватну, ніж раніше, модель реальної ситуації. Суть її полягає в «мозаїці ознак», що є у слідчого, відповідній предмету доведення, для даної категорії злочину. Чим багатше у слідчого така мозаїка і чим вище розвинуте у нього уміння накладення, зіставлення цієї мозаїки з інформацією, що отримується ззовні, тим результативніше його версіонне мислення.

Діяльність надсвідомості (творчої інтуїції) виявляється на первинних етапах творчості, які не контролюються свідомістю і волею. Неусвідомлення цих етапів являє захист гіпотез, що народжуються від консерватизму свідомості, від надмірного тиску раніше накопиченого досвіду. За свідомістю залишається функція відбору цих гіпотез шляхом їх логічного аналізу.

«На першій стадії народження нової ідеї, — пише математик Ж.Адамар, — багато хто використовує розпливчаті образи, а не мислення в словах і точних алгебраїчних знаках». З цим спостереженнямзгіднийпсихолінгвіст Р.Якобсон: "…внутрішня. думка, особливо коли ця думка творча, охоче використовує інші системи знаків, більш гнучкі і менше за стандартизовані, ніж мова, і які залишають більше свободи, рухливості творчої думки".

Виявлення негативних обставин, які спростовують висунену гіпотезу, створює передумову до активізації пошукової домінанти і побудови контуру для нової гіпотези.

Актуальним для слідчого є подолання звичних стереотипів сприйняття різних об'єктів, уміння роздивитися за цими стереотипами носіїв потрібної інформації (акуратна стопка білизни і одягу біля розтерзаного трупа жінки була сприйнята слідчим як сигнал про можливе інсценування вбивства, ніби скоєного сексуальним маніяком).

У ході перевірки версії може виявитися неспроможність первинної версії. Це приводить до двох істотних з психологічної точки зору наслідкам. Передусім ведуться пошуки невистачаючих даних. Бувають, однак, випадки, коли нова інформація не надходить і разом з тим є основа вважати, що розв’язок задачі знаходиться всередині даної сукупності фактів. У цих випадках створену раніше систему обставин необхідно «розсипати», «розчленувати» знов на окремі елементи і ще раз переглянути кожний з цих елементів по інших, не відображених раніше ознаках і зв'язках. У цьому виявляється основна властивість мислення відкривати нові ознаки об'єкта через включення його в нові зв'язки. У нових зв'язках «ті ж» предмети, як відомо, виступають в новій якості.

На основі цього аналізу виникає нова система обставин, а разом з нею і нові версії.

Проаналізуємо сказане на наступномуприкладі.

Слідчий оглядав полотно вузькоколійної залізниці — місце випадку. З одного боку полотна був густий ліс, з іншого — болото. Найближчий населений пункт знаходився в 4 км. Вздовж полотна залізниці були розкидані частини людського тіла і одягу зі слідами від коліс поїзда. Місцеві жителі пізнали в загиблому робочого ліспромгоспу З.

Ще до приїзду слідчого оперативні працівники, оглянувши місце випадку, прийшли до висновку, що п'яний З. по власній необережність попав під поїзд. Лікар місцевої лікарні, що був присутнім тут заявив, що останки З. можна поховати, не проводячи в подальшому розтину, оскільки труп розчленований на безліччастин, а причина смерті не викликає сумніву. Адміністрація ліспромгоспу наполягала «скоріше закінчити огляд», оскільки стоїть сильна жара і, крім того, необхідно відкривати рух поїздів на дорозі. Слідчий не бачив підстав для закінчення огляду, оскільки зібрано дуже мало інформації. Він звернув увагу присутніх на нечіткі сліди ніг людини, ведучі від болота на залізничний насип в трьох метрах від того місця, де були помічені перші краплі крові. Оперативні працівники заявили, що, очевидно, це і є сліди ніг потерпілого З., який в нетверезому стані вийшов з болота на залізницю. Уявивши цю картину і зіставивши її з даними, що є, слідчий відмітив два суперечності: якщо З. знаходився в такому стані сп'яніння, що впав під поїзд, він не міг би пройти від селища по лісу і болоту вночі. А якби він навіть і пройшов цей шлях, то на чоботях залишилися б сліди болотяного бруду.

У слідчого виникли дві версії: перша, що З. сам пройшов від селища по шпалах біля 1 км назустріч поїзду і при загадкових обставинах загинув під його колесами, і друга, що тіло З. хтось приніс і кинув під колеса поїзда і ця людина залишив свої сліди.

Слідчий запропонував перевірити кожну версію. Став ретельно оглядати частини тіла З., при цьому очищаючи марлевим тампоном машинну змазку, він звернув увагу на веретеноподібний отвір в грудній клітці. Оглянувши отвір, лікар передбачив, що це ножове поранення.

Так виникла нова версія. Минулої ночі хтось ударом ножа в груди убив З., виніс труп через ліс і болото на залізницю і кинув його під колеса поїзда, що проходив. Вбивця є місцевим жителем, тому що вночі змогла знайти дорогу через густий ліс і важкопрохідне болото, до того ж він дуже сильна людина, оскільки ніс на собі труп З. (біля 70 кг).

У ході обговорення цієї версії дільничний інспектор висловив припущення, що це вбивство міг здійснити лісник К., який відносився до З. неприязно, загрожував йому розправою. Крім того, лісник був надзвичайно сильною людиною. Знайшлися також в селищі люди, яким К. хвалився, що він єдиний, хто може вийти на залізницю через болото, не зав'язши в ньому.

При обшуку в будинку К., в тайнику, був виявлений ніж зі слідами крові. К. зізнався у вбивстві З.

Для успішного огляду місця випадку рекомендується наступні три задачі вирішувати саме в тій послідовності, в якій вони будуть викладені.

Задача перша — зібрати всю інформацію, яка може стосуватися розслідуваної події. На цьому етапі не треба обмежуватися збором відомостей під впливом тільки однієї версії.

Друга задача — проаналізувати зібрану інформацію і на цій основі спробувати створити версії, які б пояснювали подію, що відбулася.

Задача третя полягає в зіставленні кожної висуненої версії з всією обстановкою місця випадку. У ході такого зіставлення повинні бути об'єктивно відмічені всі протиріччя (негативні обставини).

Якщоприрішенні другої задачі немає можливості висунути хоч би одну, досить обгрунтовану версію, потрібно визнати, що слідчий поквапився, і повернутися до рішення першої задачі (збору інформації).

Якщо ж при перевірці кожної висуненої версії виявляються протиріччя, необхідно повернутися знову до рішенняспочатку першої, а потім другої задачі.

Картина злочину (кримінальна версія) породжує в голові слідчого ще одну модель-план розслідування, яка являє собою також послідовність дій, пов'язаних з пошуком злочинця.


Список використаної літератури

1. Васильев В.Л. Юридическая психология.- Львов: 1974.

2. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы.- К.: 1990.

3. Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза.- М.: 1988.

еще рефераты
Еще работы по астрономии