Реферат: Вчення Вернадського про ноосферу

Екологiя: роздуми, пошуки

(з досвiду роботи бiблiотек області)

Вступ

Свiт та екологiя. Цi слова стали своєрiдним символом сучасностi, настiйними закликами, зверненими до всього людства i до кожного з нас. Наприкiнцi ХХ століття над людством нависли три смертельнi небезпеки: екологiчна, ядерна та загроза моральної деградацiї людей. Можливiсть екологiчної катастрофи уявляється зараз найбiльш близькою та важко усуненою. Життя на Землi може зникнути перш за все вiд вiдсутностi культури, вiд жорстокостi, злоби, байдужостi та варварського вiдношення до природи та свого ближнього.

Бiблiотеки областi на протязi багатьох рокiв придiляють значну увагу проблемам iнформацiйної пiдтримки екологiчної просвiти, формують у читачiв навички екологiчної культури, збирають фонди лiтератури з питань екологiї та вироби з природного матерiалу. Особливо пожвавилась ця робота в ходi обласного огляду «Збережемо нашу планету.»

В ходi огляду бiблiотеки намагались розкрити свiй екологiчний потенцiал, створити систему екологiчної просвiти населення. Були об'єднанi зусилля бiблiотек, природоохоронних та iнших установ, якi зацiкавленi в поширеннi екологiчних знань. Серед них: iнспекцiї екологiчної безпеки, партiя зелених, рух «Зелений свiт», санепiдстанцiї, екологiчнi центри i клуби, учбовi та медичнi заклади та iншi установи.

Повсюдно були оформленi яскравi книжковi та фотовиставки, iнформацiйнi стенди, екологiчнi куточки, де представлена не тiльки цiкава iнформацiя, лiтература, але й кiмнатнi квiти, композицiї з сухих гiлок, листя, вироби з природного матерiалу.

В багатьох бiблiотеках у папки зiбранi краєзнавчi матерiали з актуальних питань, на якi є великий попит: «Земля: гнiздо життя або смiттєва яма», «Наше мiсто просить допомоги».

З метою поглиблення екологiчних знань, бiльш активної популяризацiї природоохоронної лiтератури у ЦБС мiст Тореза, Марiуполя, Слов'янська, Старобешiвського, Великоновосілкiвського районiв створенi бiблiотеки — доми Природи, екологiчнi центри. У м.Димитровi розроблена довгострокова бiблiотечна програма «Матерi-природi — увагу та турботу».

Бiблiотеки областi здiйснюють iнформацiйну пiдтримку екологiчної дiяльностi рiзних закладiв, окремих спецiалiстiв. Для них готуються iнформацiйнi списки лiтератури, проводяться днi iнформацii, спецiалiста.

Дiяльнiсть бiблiотек в ходi огляду вiдмiчалась використанням рiзноманiтних дiйових форм масового розповсюдження екологiчних знань, виховання екологiчної культури читачiв. Серед цих заходiв — днi екологiї, Землi, екомарафони, уроки екологiї, лiтературно — музичнi вечори.

Особливо цiкавими для читачiв виявились конкурснi та iгровi форми роботи: вiкторини «Знай та зберiгай природу», конкурси юних дослiдників природи, театралiзований вечiр на захист природи «Ця крихка планета», ігри-подорожi. Юнi читачi iз задоволенням приймали участь у проведеннi екологiчних акцiй «Лiс — твiй друг»,«Спасемо рiчку» та iнших.

При багатьох бiблiотеках працюють екологiчнi клуби «Планета»,«Вiкно в природу», «Берiзка», «Флора», «Юний еколог», зеленi вiтальнi.

Проводилась жвава робота по пiдвищенню екологiчної культури бiблiотекарiв: в ЦБС мiст Снiжне, Красний Лиман, Селидове пройшли вiдповiднi семiнари, науково-практичнi конференцiї.

Знати, щоб оберiгати

Авраїмова Т.В., директор Донецької

мiської ЦБС для дорослих

Збереження навколишнього середовища, необхiднiсть пропаганди екологiчних знань — важлива проблема сучасностi України, зокрема Донецька.

Потенцiал бiблiотек ЦБС для дорослих м.Донецька не в повнiй мiрi вiдповiдає цiй тяжкiй i гострiй проблемi. Вивчення читацького попиту на лiтературу по екологiї показало, що в бiблiотеках дуже мало книг про конкретнi подiї пiсля Чорнобильської аварiї, про необхiднi мiри захисту вiд пiдвищення радiацiйного фону, про цивiлiзований прогрес, про програми пiдприємств з природоохоронної дiяльностi та iн. Справа в тому, що такi книги зараз не пишуться, немає фiнансiв їх друкувати. Мало коштiв для поповнення книжкових фондiв бiблiотек.

Газета «Наш край» теж не може вiдповiдати на всi питання. Ця цiкава громадсько-екологiчна газета Донбасу виходить всього 2 рази на мiсяць.

Але усi бiблiотечнi прцiвники розумiють, що розв'язання багатьох екологiчних проблем починається з вирiшення проблем моральних. Екологiзацiя свiдомостi — це становлення певного свiтогляду, який визнає святiсть усього свiту, що оточує нас.

За останнi два роки в бiблiотеках зроблено чимало. В минулому роцi вони розробили «Заходи по екологiї», провели багато комплексних форм масових заходiв до десятирiччя Чорнобиля, представили сценарiї i розробки заходiв у ЦМБ, де на радi при директорi була висвiтлена робота фiлiалiв.

Наприклад, в Київському фiлiалi № 1 заходи проводились щомiсячно. Цiкавим був усний журнал «Спiвцi рiдної природи». Працiвники ЦМБ були присутнi на показових заходах в Пролетарському фiлiалi № 8 i в Калiнiнському фiлiалi N2. Емоцiйним був вечiр «По кому дзвонить дзвiн» (філ. № 2), професiйно та нетрадицiйно була органiзована експрес-виставка однiєї статтi «Еколого-економiчна полiтика i надра України» (Голос України. — 1996.- 5 сiч.).

Кiровський фiлiал № 21 провiв вечiр для учнiв середньої школи № 112 «Атомний вiтер i безмовнiсть». Багато уваги придiляється дiтям дитячого садочка № 210 «Буратино», де проводяться бесiди на тему «Знати, любити, берегти». Яскраво пройшли години цiкавих повiдомлень в Ларiно. Бiблiотекарi провели також вечiр про«Червону книгу Донбаса», цiкаву вiкторину по екологiї, читання вiршiв про природу, виставку дитячих малюнкiв про природу. Моспiнський фiлiал № 6 до десятирiччя Чорнобильської катастрофи провiв конференцiю по книзi В.Губарєва «Зарево над Припятью».

В цьому роцi бiблiотеки бiльше уваги придiляли iнформацiйнiй роботi. ЦМБ, фiлiали №№ 2, 8, 9, 14 iнформують вiддiл екологiї мiськвиконкому, СШ №№ 125, 150, iндивiдуальних абонентiв. Для масового розповсюдження екологiчних знань, виховання екологiчної культури читачiв проведено День iнформацiї «Екологiя Донбасу» (філ. № 7), День бiблiографiї «Природа та людина»(філ. № 12) та iн.

Зараз всi бiблiотеки мають книжковi виставки, якi всебiчно розкривають теми екологiї. Це такi: «Жива душа природи» (філ. № 9), «Україна — зона екологiчного лиха» (філ. № 19), «Людина. Екологiя. Здоров'я» (філ. №№ 3, 11), «Голуба перлина Донбасу» (філ. № 6), «Кальмiус благає захисту» (філ. № 6) та iн.

На протязi двох рокiв в Будьонiвському фiлiалi № 14 експонуються книжковi виставки за циклами: «Заповiдна природа Донбасу», «Про природу для великих i малих». Серед масових заходiв слiд вiдзначити: дискусiю «Мораль та справа захисту навколишнього середовища» (ЦМБ), диспут для учнiв «Цей багатоликий свiт природи»(філ. № 1), екологiчну дискусiю «Як вижити в цьому свiтi», бесiду-роздум «Твiй слiд на землi» (філ. № 4), екологiчний урок «Стогін землi», гру-мандрiвку «Кам'яна книга пам'ятi», лiтературну хвилину «Природа — наш кращий лiкар»(філ. № 7) та iн.

Екологiчна культура бiблiотекарiв пiдвищується постiйно iнформацiйними повiдомленнями про обласний огляд роботи, про новi книги, статтi в перiодицi, про кращий досвiд бiблiотек на нарадах при директорi, на методичних семiнарах.

Доля природи в наших руках

Глушкiна О.М., директор

Мар'їнської мiської ЦБС

В ходi проведення огляду «Збережемо нашу планету» бiблiотеками Мар'їнського району використовувались рiзноманiтнi дiйовi форми розповсюдження екологiчних знань — дискусiї, конкурси, конференцiї, зустрiчi з фахiвцями, екологiчнi вечори, форуми, свята птахiв, лiсу та iн.

Працiвники районної бiблiотеки доклали багато зусиль до того, щоб бiблiотека стала мiсцем, куди із задоволенням приходять читачi. Тут багато кiмнатних квiтiв, оформленi композицiї iз сухих гiлок, листя. Вiдкрито також екологiчний куточок. Оформлена розгорнута фотоiлюстративна виставка «Дивосвiт рiдної природи».

Читачi охоче беруть участь у святах квiтiв " Прекраснi супутники нашi", на яких квiтникарі — любителi мають змогу представити унiкальнi квiтковi композицiї та обмiнятися розсадою. Стало традицiєю проведення таких свят в ЦРБ, Єлизаветiвськiй, Iльїнськiй, Дачненськiй, Галицинiвськiй та iнших сiльських бiблiотеках.

Пiд вiдкритим небом на лонi природи пройшли цiкавi екологiчнi години, уроки мислення в Пречистiвськiй, Добровiльськiй, Павлiвськiй, Дачненськiй сiльських бiблiотеках.

Ми живемо на багатiй, щедрiй, прекраснiй землi. Але ми не маємо права забувати, що сьогоднi просто любити природу, милуватись її красою мало. Ввiйти в природу другом, бути її добрим господарем — закликало свято осенi, яке пройшло в Костянтинiвськiй, Єлизаветiвськiй, Павлiвськiй, Галицинiвськiй сiльських, Олександрiвськiй та Красногорiвськiй мiських бiблiотеках.

Велику зацiкавленiсть у читачiв викликають розгорнутi масовi заходи, проведенi разом з клубом. Обов'язковими елементами при їх проведеннi стають книжковi виставки, перегляди лiтератури, виступи учасникiв художньої самодiяльностi. Нiхто з жителiв сiл Єлизаветiвки та Iльїнки не пiшов додому байдужим з уроку народознавства «Без верби та калини нема України». В лiричнiй обстановцi залу, прикрашеного обрядовими рушниками, яскравими гронами калини, вiнками та гiрляндами з рiзноманiтних квiтiв i рослин, пiд звуки українських народних пiсень глядачам розповiдали про самi шанобливi рослиннi символи, якi уособлюють красу України, духовну силу народу.

Iгровi заходи екологiчної тематики викликають найбiльший iнтерес в дитячiй та юнацькiй аудиторiї. Рiзноманiтнi вiкторини, бiологiчнi аукцiони, зоологiчнi естафети, гри-подорожi провели Курахiвська та Красногорiвська дитячi бiблiотеки. А для учнiв 1-3 класiв районна дитяча бiблiотека влаштувала театралiзований ранок-казку «Живої природи душа промовляє», де дiти вiд iменi казкових персонажiв (Лiсовика, польової Русалки, Мавки) розповiдали глядачам про те становище, в якому зараз опинилася природа, читали вiршi, спiвали пiснi.

Болючою раною для України залишається Чорнобильське лихо. Бiблiотеки у своїй роботi продовжують звертатися до цiєї теми. Бiль за трагiчну долю понiвеченої землi не вщухає. Як подолати це лихо? Як зберегти нашу Землю для нащадкiв? Чому саме навчив нас цей трагiчний урок? Чи можна вiдродити землю без вiдродження душi?

Всi цi питання розглядались на усних журналах:«Вiдродити землю й душу» (Олександрiвська мiська бiблiотека),«Чорнобиль: катастрофа триває» (ЦРБ) «Дзвони Чорнобиля» (Григорiвська сiльська бiблiотека)

До Дня захисту навколишнього середовища в кiлькох бiблiотеках пройшли акцiї «Лiс — твiй друг» (Iльїнська, Єлизаветiвська, Костянтинiвська, Пречистiвська сiльські бiблiотеки). Оформлялись розгорнутi книжковi виставки «Земля просить захисту», «Краса врятує свiт», «Екологiя природи — екологiя душi». Проведенi цикли екологiчних читань «Земля потребує захисту» та «Знай, люби, бережи». З успiхом пройшли в багатьох бiблiотеках конкурси дитячого малюнка.

У фiлiалах Степнянському, Єлизаветiвському, Iльїнському, Новоукраїнському, Дачненському, Максимiлiанiвському проведенi цiкавi екологiчнi репортажi «Доля природи — в наших руках».

Пiдводячи пiдсумки огляду, оргкомiтет визнав кращою роботу Iльїнської та Єлизаветiвської сiльських бiблiотек. Робота цих бiблiотек велась в тiснiй взаємодiї зi станцiєю юних натуралiстiв.

А при Iльїнськiй бiблiотецi вже 8 рокiв працює клуб любителiв природи «Берiзка». Багато цiкавого пiзнають дiти на його засiданнях. Щовесни стало традицiйним проведення свята птахiв. Останнього разу воно пройшло акцiєю «Лic — твiй друг». Дiти своїми руками виготовляли хатинки для птахiв та розвiшували їх на деревах. А взимку, коли птахам живеться дуже сутужно, майструють та розвiшують годiвнички. Дуже цiкаво проводяться екскурсiї до лiсу, пiд час яких дiти з задоволенням стають учасниками бiблiотечних урокiв: «Не ламай калину», «Рослини Донецького степу», «Мудрий голос природи змалку слухаю я», якi навчають бережному ставленню до природи.

Наведемо лад на своїй планетi

Селюкова Л.В., директор

Великоновосілкiвської районної ЦБС

Ми часом забуваємо, що на рiчцi, в лiсi, в полi ми — гостi, а птахи, звiрi, комахи, риби — справжнi господарi. Наше втручання заважає їм нормально жити, розмножуватись, вирощувати потомство.

Ось чому в нашiй державi особливо гостро постало питання екологiчного оздоровлення та охорони навколишнього середовища.

З метою усвiдомлення важливостi охорони довкiлля для долi рiдного краю i всiєї планети, активiзацiї роботи бiблiотек з екологiчної просвiти населення, сприяння контактам i об'єднанню зусиль з природоохоронними та iншими зацiкавленими установами Великоновосілкiвська районна ЦБС активно прийняла участь в обласному оглядi «Збережемо нашу планету».

Центральна районна бiблiотека надавала iнформацiйну та методичну допомогу сiльським бiблiотекам-фiлiалам у пiдготовцi та проведеннi природоохоронних заходiв та акцiй.

Масова робота з екологiчної просвiти вiдрiзнялась рiзноманiттям форм та методiв. Наприклад, в центральнiй районнiй бiблiотецi для юнацтва було проведено час-роздум «Збережемо Землю i душу». Для малюкiв дитяча районна бiблiотека органiзувала вiкторину «Ласкавий голос природи» з участю казкових персонажiв. Дуже цiкаво були оформленi книжковi виставки: «Зробимо планету блакитною» (Новопетрикiвська сільська бібліотека),«Свiт великий — свiт цiкавий» (Пiддубенська сільська бібліотека), «Наш зелений дiм» (Роздольненська сільська бібліотека) та iн.

Серед бiблiотек нового типу почесне мiсце займає Урожайненська сiльська бiблiотека-фiліал № 21 як бiблiотека — Дiм природи. Вся робота цiєї бiблiотеки спрямована на екологiчну просвiту населення. В рамках участi в обласному оглядi були проведенi заходи: вiкторина для дiтей «Чи знаєте ви природу?», дискусiя для юнацтва «Що ми можемо?», книжково-iлюстративна виставка «Свiт тебе оточує».

Лiтературно-музичний вечiр «Ми всi у вiдповiдi за природу» був проведений у Времiвськiй сiльськiй бiблiотецi-фiлiалi № 10. Разом з молодшими учнями бiблiотекар районної дитячої бiблiотеки провела екскурсію в лiс, де вiдбулася вiкторина на краще знання рiдної природи, гра, в ходi якої дiти виявили неабиякий iнтерес i знання довкiлля.

Велику зацiкавленiсть визвала бесiда «Про братiв наших менших» в Андрiївськiй бiблiотецi-фiлiалi. № 4. Цей захiд супроводжувався оглядом лiтератури з виставки «Зоопарк вдома».

На уроцi доброти «Природа — це я», що вiдбувся в центральнiй районнiй бiблiотецi, мова йшла про значення охорони навколишнього середовища, про залежнiсть здоров'я людей вiд стану екологii, про те, як природа в «бiлому халатi» може допомогти людинi в боротьбi з хворобою.

Велику увагу надають бiблiотеки використанню перiодичних видань, тому що вони мiстять найсвiжiшi матерiали та допомагають заповнювати прогалини в комплектуваннi фонду. Газети використовуються для оформлення тематичних папок: «Людина. Природа. Закон» та «Загадки живої природи.»

При проведеннi роботи з екологiчної просвiти бiблiотеки нашої системи залучають до цiєї дiяльностi громадських дiячiв, фахiвцiв, представникiв мiсцевої влади. Поширюється спiвробiтництво бiблiотек з iншими закладами, якi зацiкавленi в розповсюдженнi екологiчних знань. Робота бiблiотек з екологiчної просвiти постiйно висвiтлюється в засобах масової iнформацiї.

Матерi-природi — увагу та турботу

Антонова Н.А., зав бiблiотекою-фiлiалом

№6 Димитрiвської мiської ЦБС

Екологiчна проблема торкається сьогоднi всiх сфер життя суспiльства. Наука, полiтика, економiка, мораль тiсно пов'язанi з екологiєю.

Наша бiблiотека-фiлiал № 6 Димитрiвської міської ЦБС спецiалiзується на популяризацiї знань по екологiї, для чого складена довгострокова комплексна програма «Матерi-природi — увагу та турботу». Бiблiотекою було видiлено три напрямки, з яких буде вестися робота, а саме: екологiя та моральнiсть; екологiя та економіка; сприйняття природи через свiт мистецтва.

Проводячи роботу по екологiчному вихованню, бiблiотекарi не забували, що всяка розмова про екологiю взагалi повинна стати i розмовою про екологiю краю, мiста, де живуть читачi.

В газетно-журнальну та краєзнавчу картотеки були внесенi новi роздiли: «Екологiя Донецького краю», «Екологiя та полiтика», «Природа та здоров'я людини».

Розкриваючи тему «Екологiя та моральнiсть», бiблiотека провела цикл заходiв, куди ввiйшли перегляди лiтератури «Ми любимо екологiю, але дивною любов'ю», «Природа — мiф, тайник Всесвiту», книжковi виставки «Природа — творiння Боже», «Це гiрке слово — Чорнобиль», «Цiлющi сили природи», краєзнавчi часи «Зелена аптека Донбасу», «Екологiчна карта Донбасу».

Приймаючи участь в обласному оглядi екологiчної просвiти населення «Збережемо нашу планету», бiблiотека провела: День iнформацiї «Це наша з тобою Земля», вечiр «Екологiя та наше мiсто». В ньому брали участь начальник Державної iнспекцiї екологiчної безпеки м.Димитрова Єрьоменко В.Б., читачi бiблiотеки, просто небайдужi люди. Вiдповiдаючи на питання читачiв, Єрьоменко В.Б розповiв про екологiчну обстановку в мiстi в минулому i тепер, про роботу iнспекцiї по нормалiзацiї екологiчної обстановки в мiстi. Читачi Гапаньков А.Г., Гаврилова Н.А,
Каракуц М.А. говорили про проблеми, пов'язанi з екологiєю, задавали питання. Бiблiотекарі Левченко Н.М., Антонова Н.А. запропонували читачам перегляд лiтератури «Ми любимо екологiю, але дивною любов'ю».

Екологiчна культура базується не тiльки на усвiдомленнi значення природи в життi людини, але i на емоцiйному сприйняттi її. Розумiючи красу природи, людина ще глибше усвiдомлює себе як особистiсть, вiдкриває в собi новi риси. Природа сприяє серйозним роздумам наодинцi iз самим собою, заглибленню у власний свiт, повертає спокiйний i врiвноважений стан. Гармонiя природи викликає естетичне почуття в людинi.

Книжкова виставка «Природа — вiчне джерело краси» для учнiв 10-11 класiв мала такi роздiли: «Спiваки рiдної природи» (природа в поезiї), «Природа в музицi», «Божественна, природа, твоя мова» (живопис i природа).

Час краси «Тайни Рерiха» — так було названо захiд про великого мислителя, поета та художника М.К.Рерiха. «Хто не мислить про природу, той не знає притулку духу», «Все нас гонить до природи: i духовна свiдомiсть, i естетичнi вимоги, i тiло наше», «Чоловiк — спочатку син Космосу — потiм уже Землi», — стверджував вiн. Мабуть, тому кожен, хто доторкнувся до свiту Рерiха, знаходить в ньому свою iстину.

Бiблiотека як екологiчний центр

Онисько Л.П., зав бiблiотекою-фiлiалом

iм.Н.К.Крупської Марiупольської мiської

ЦБС для дорослих

Продовж кiлькох рокiв бiблioтека-фiлiал iм.Крупської Марiупольської ЦБС для дорослих удосконалює роботу Центру «SOS — збережемо навколишнє середовище». Центр зберiгає своє значення та актуальнiсть в сьогоденнi. Вiн знайомить з екологiчним станом в країнi, мiстi та районi.

Цiлi та задачi Центру:

Мати необхiдну iнформацiю по збереженню навколишнього середовища.

Замислитися про моральнiсть своєї поведiнки в стосунках з природою, свого cтавлення до людини, взагалi до всього живого.

Систематично iнформувати читачiв про екологiчнi проблеми та їх рiшення.

Допомагати батькам та вчителям у вихованнi у дiтей екологiчного мислення.

Наголошувати на прiоритет екологiї над економiкою.

Забезпечити участь населення у вирiшеннi екологiчних проблем.

Висвiтлювати роботу заповiдникiв нашого краю.

Поступово повертати iз небуття iмена тих, кого не рекомендовано було згадувати. Пропагувати їх книжки, вчинки, виступи, iдеї.

Центр, барвисто оформлений, розкриває читачам багатство бiблiотечного фонду: оновлюється та поповнюється новою лiтературою, перiодичними виданнями, особливо звертається увага на мiсцевi матерiали, яких не бракує. Тут оформленi виставки «Одна Земля — одна надiя», «Зона екологiчного лиха», «Свiт навколо нас».

Засоби комунiкацiй нинi набувають особливого значення, тому поширення iнформацiї, її загальнодоступнiсть i вiдкритiсть є неодмiнною умовою iнформатизацiї суспiльства, його демократизацiї, розвитку гласностi, соцiального прогресу.

Сьогоднi широкий загал одержує можливiсть активно обслуговуватися найповнiшими iнформацiєю i знаннями у виробничiй, науковiй, винахiдницькiй, полiтичнiй дiяльностi та особистому життi.

Бiблiотека охоплює багатьох абонентiв iнформацiєю: груповою — по темi «Як нам вижити?», iндивiдуальною — по темам «Природа. Людина. Закон», «Негативнi явища в суспiльствi, в духовнiй сферi».

На протязi кiлькох рокiв продовжується спiвробiтництво з гiмназiєю № 1 i СШ № 68 по проведенню урокiв екологiї. В Центрi систематично здiснюються iнформацiйно-консультацiйнi заходи, лiтературно-музичнi вечори, дискусiї: «Допоможемо планетi вижити», «Екологiя та здоров'я», «Силу дає природа» та iн. Щорiчно бiблiотека вiдзначає День Чорнобильської трагедiї, День Землi, Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища та iншi актуальнi теми з питань екологii.

Вiкно в природу

Валiулiна I.А., зав методичним вiддiлом

Шахтарської районної ЦБС

Вмiння «читати» природу, знати iї закони — ось головна тема екологiї. Чимало уваги придiляє цiй проблемi бiблiотекар Нiкiшенської бiблiотеки-фiлiалу № 19 Леонова С.М. Вона використовує рiзнi форми роботи з книгою: вiкторини, диспути, КВК, якi приваблюють багато юних читачiв. В бiблiотецi оформленi постiйнодiючi книжковi виставки «На захист рiдного краю», «Чиста вода — джерело майбутнього», «Врятувати майбутнє».

В День захисту дiтей в бiблiотецi був проведений дитячий ранок «Чарiвна квiточка». Ведуча розповiла дiтям про квiти, провела вiкторину про кориснi властивостi рослин, потiм дiти грали в гру «Квiти у саду». У грi брали участь 10 хлопчикiв. Ведуча кожному з гравцiв дала назву квiтки i говорить: «Була я у саду, бачила багато квiтiв, тiлькi троянди там не було». Троянда вiдповiдає: «Троянда там була, та не було фiалки». Фiалка пiдхоплює: «Фiалка там була, та не бачила там гвоздики». Гра йде без зупинки, поки хтось забуде вiдповiсти чи не вчасно вiдповiсть. Дає фант, чи вибуває з гри. Потiм дiти читали вiршi про квiти та iншi рослини. А закiнчила дитячий ранок гра «Ромашка». Участь беруть 5-6 команд по 5 чоловiк у кожнiй. Стають у коло, спиною до центру — це «ромашки». По командi ведучої, пiд швидку музику граючi розбивають «квiтку» i танцюють. Коли музика закiнчиться, усi повиннi стати на свої мiсця i зробити «ромашку». Переможець — команда, яка перша зробить квiтку. Це дитяче свято усiм запам'яталось, бо дуже багато цiкавого та корисного дiзналися дiти про рiзнi рослини.

А влiтку на «зеленому тижнi» пройшло дитяче свято «Проводи Русалочки». Було намальоване яскраве оголошення, примiщення уквiтчане квiтами, зеленим гiллям. Дiти водили танки, славили природу, сонце, воду, красу рiдного краю. На свято прийшли Русалочка, Берiзка. Дiти спiвали пiснi про берiзку, вiдгадували загадки про рослини, квiти, овочi. У давнi часи був добрий звичай задобрювати русалок калачами, щоб вони у поля не ходили i посiви не топтали, людей не губили, у рiчках їх не топили. I дiти пригощали усiх калачами. Потiм на свято завiтало Красне Сонечко, воно принесло подарунки, але давало їх тим, хто промовить скоромовки. Сонечко запалило вогнище, бiля якого зiбрало танок, дiти стрибали через вогнище. Ну, а як на святi з'явилась Баба -Яга, то зараз же почала робити якiсь пакостi дiтям. Але, як у казочцi, усе закiнчилось лагiдно та добре. А в кiнцi свята дiти подарували Русалочцi подарунки, якi зробили своїми руками.

На початку вересня у бiблiотецi була проведена театралiзована вистава «У лукомор'я дуб зелений», присвячена захисту природи. Ведуча розповiла про природу, про її беззахиснiсть. Потiм з'явилась Баба-Яга, Кiт, Лiсовий та Русалочка, якi почали «показувати» дiтям, як не треба поводитись, вiдпочиваючи у лiсi. Але усе закiнчилося добре. В кiнцi вистави Кiт, Лiсовий, Русалочка та Баба-Яга зробили висновок: якщо бажаєш жити у злагодi та мирi з природою, треба дбайливо вiдноситися до неї.

Ось так намагається наблизити дiтей та юнацтво до чарiвного свiту природи бiблiотекар Леонова С.М.

Конкурси та iгри в популяризацiї лiтератури з екологiї

Єнютiна В.В., методист

Торезької мiської ЦБС

Поширенням екологiчних знань бiблiотеки м.Тореза займалися повсякденно, завжди. Сьогоднi, маючи вже конкретний досвiд в цiй справi, хотiлося б подiлитися ним.

Бiблiотека-фiлiал № 3, або конкретнiше «Будинок природи», ось уже на протязi десяти рокiв дарує людям радiсть вiдчути себе умiльцями, талановитими, добрими i щасливими через оточуючий нас свiт природи.

Питання про те, як зробити цi методи корисними, необхiдними i цiкавими, не стояло, оскiльки створювалися i удосконалювалися вони в безпосереднiй практичнiй дiяльностi, а це означає, що зерно «задумки» зразу ж перетворювалося самими учасниками на доступнiсть, продуктивнiсть. Ми пропонуємо тiльки те, що було цiкаве i корисне.

Багато радостi i свiту в дитячих очах загорiлося в «ХВИЛИНИ ФАНТАСТИКИ», що проводяться в формi лiтературної та театралiзованої гри. Як цiкаво на годину перестати бути «самим собою», перевтiлюючись в улюбленого героя. Наприклад, ХВИЛИНКА «Вiдгадай, хто я?» Учасники задумують, хто в кого перетворюється. Це можуть бути тварини, хмаринки, квiти, дерева та iн. Причому один показує, а останнi вiдгадують, що, або кого вiн зображує. Можна об'єднатися в пари i утворити композицiю вдвох. Пiсля того, як вiдгадають, що зображено, бiблiотекар пропонує поповнити образ розповiддю невеличкої придуманої iсторiї чи казки.

Гра-ХВИЛИНКА «Зоопарк». Гра будується так само, як i попередня, але її учасники вiдтворюють тiльки вiдомих тварин, найбiльш конкретно передаючи їх пластику i характер.

В похмурий, хмарний день на iгровiй ділянцi, в садку, в парку, в лiсi можна влаштувати гру «ПОГРАЙМО В ХМАРИНКИ» — вгадувати в оточеннi хмарин фантастичнi, казковi iстоти птах, звірiв.

В свою чергу, учасники гри «ХВИЛИНИ СПОГЛЯДАННЯ, МИЛУВАННЯ ПРИРОДОЮ», подивившись навколо, щось побачать в обрисi кущiв, дерев, трави, квiтки, кучугури, в малюнку осiннiх листкiв, визначать настрiй чудо-казцi i подiляться своїми спостереженнями з учасниками гри.

Читачi дитячої бiблiотеки-фiлiалу № 6 iз задоволенням приймали участь в «Екологiчному днi», в рамках якого проводився конкурс дослiдникiв природи. Вiн вiдбувся в декiлька етапiв. На кожному етапi результати пiдсумовувалися при допомозi рiзнокольорових листкiв: червоний — 5 балiв, зелений — 4, жовтий — 3. (Сценарiй див. в матерiалах, рекомендованих на обласному конкурсi «Збережемо нашу планету»).

Справжнiм святом для учнiв старших класiв був сюжетно-iгровий вечiр «Ми — берендеї» (казковi добрi люди, якi самовiддано люблять i захищають лiс). В читальному залi бiблiотеки оформленi кольоровi плакати з висловлюваннями вiдомих поетiв i письменникiв про лiс i його мешканцiв. Учасники з задоволенням фантазували, тому що їм властиво в усьому шукати загадку i намагатись її розгадати. На завершення вечора ведучий надав слово жюрi, яке назвало переможцiв i вручило їм пам'ятнi подарунки.

Копилка знань, розумiння i вiдчуття своєрiдностi природи накопичується завдяки iгровим формам роботи. Учнi не тiльки глядачi, вони виступали в ролi учасникiв. В цьому можна упевнитися, побувавши в дитячому фiлiалi № 5 на театралiзованiй грi-вiкторинi «Тварини — герої книг».

«Будинок природи» запрошує своїх читачiв на конкурс «Розумники i розумницi». (Див.сценарiй в матерiалах, поданих на конкурс «Збережемо нашу планету»).

Включаючи творчi iгровi методи навчання з учасниками, бiблiотекарi ставили мету дати їм можливість вiдчути себе умiльцями, талановитими, смiливими, сильними, добрими. I на цiй основi вчитися i вчити iнших розкривати одну iз головних особливостей оточуючого нас свiту i його рiзноманiтнiсть.

еще рефераты
Еще работы по астрономии