Реферат: Особливості діяльності з управління іпотечним покриттям

Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Text
/> Graphics
Graphics
Graphics
Управителем може бути банк або небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію на управління іпотечним покриттям, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Управителем може бути банк або небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію на управління іпотечним покриттям, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям. Управителем не може бути особа, пов'язана з емітентом. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій покладається на управителя, який в інтересах власників іпотечних облігацій здійснює виконання передбачених законодавством функцій Graphics
1) здійснює контроль за поточним станом іпотечного покриття та за веденням реєстру іпотечного покриття; 1) здійснює контроль за поточним станом іпотечного покриття та за веденням реєстру іпотечного покриття; 2) забезпечує зберігання документів, які засвідчують права емітента на іпотечні активи у складі іпотечного покриття у порядку, передбаченому проспектом емісії; 3) здійснює контроль за своєчасністю та повнотою здійснення емітентом платежів за звичайними іпотечними облігаціями; Graphics
4) представляє інтереси власників іпотечних облігацій у відносинах з емітентом, іншими особами, в судах та державних органах, а також у ході звернення стягнення на іпотечне покриття; 5) пред'являє емітенту вимоги щодо виконання ним грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями, інших обов'язків відповідно до цього Закону, проспекту емісії і договору про управління іпотечним покриттям; 6) здійснює контроль за додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Graphics
7) у разі звернення стягнення на іпотечне покриття забезпечує обслуговування іпотечного покриття і розподіл коштів від іпотечного покриття; 7) у разі звернення стягнення на іпотечне покриття забезпечує обслуговування іпотечного покриття і розподіл коштів від іпотечного покриття; 8) у разі призначення тимчасової адміністрації емітента іпотечних облігацій або порушення справи про банкрутство емітента вимагає передачі іпотечного покриття до визначеної ним обслуговуючої установи на обслуговування, а також здійснює розпоряджання коштами від іпотечного покриття в інтересах власників облігацій; 9) у разі прийняття рішення про ліквідацію емітента іпотечних облігацій відчужує іпотечне покриття самостійно або спільно з ліквідатором, а також вживає заходів щодо отримання коштів власниками облігацій за рахунок іншого майна емітента; Graphics
1) здійснює контроль за поточним станом іпотечного покриття та за веденням реєстру іпотечного покриття; 1) здійснює контроль за поточним станом іпотечного покриття та за веденням реєстру іпотечного покриття; 2) забезпечує зберігання документів, які засвідчують права емітента на іпотечні активи у складі іпотечного покриття у порядку, передбаченому проспектом емісії; 3) у разі невиконання емітентом своїх зобов'язань здійснює управління іпотечним покриттям відповідного випуску звичайних іпотечних облігацій Graphics
Реєстр іпотечного покриття — відомості про склад кожного окремого іпотечного покриття. Реєстр іпотечного покриття повинен містити інформацію про початковий та поточний розмір іпотечного покриття, його склад, а також такі відомості стосовно кожного іпотечного активу В реєстрі іпотечного покриття відображається інформація про інші активи, що входять до складу іпотечного покриття, та про договори про збереження реальної вартості іпотечного покриття. Graphics
Graphics
Graphics
Істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, зокрема є 1) дані про управителя та емітента, особу, уповноважену зберігати документи щодо іпотечного покриття, включаючи їх повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; 2) посилання на реєстраційні дані випуску іпотечних облігацій та їх проспект емісії; Graphics
Іпотека — вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому Законом Іпотека — вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому Законом Graphics
Емітент вважається таким, що порушив зобов'язання за звичайними іпотечними облігаціями: 1) у разі невиконання або неналежного виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії; 2) у разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора; Graphics
Емітент вважається таким, що порушив зобов'язання за звичайними іпотечними облігаціями: Емітент вважається таким, що порушив зобов'язання за звичайними іпотечними облігаціями: 3) у разі непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 цього Закону; 4) у разі вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам цього Закону, якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями; 5) в інших випадках, визначених у проспекті емісії. Graphics
Graphics
Graphics
1) Контроль за фінансовими потоками по основних зобов'язаннях 1) Контроль за фінансовими потоками по основних зобов'язаннях 2) Реалізація іпотечного покриття (відчуження активів) 3) Розподіл виручки від продажу активів Graphics
1) Відшкодування витрат пов'язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття (продажем активів) 1) Відшкодування витрат пов'язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття (продажем активів) 2) Винагорода управителя 3) Винагорода обслуговуючої установи 4) Задоволення вимог власників іпотечних облігацій на пропорційній основі 5) Повернення решти коштів емітенту Graphics
Graphics
Graphics
Graphics
Graphics
Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому Законом. Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому Законом. Іпотечні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, встановленому Законом та проспектом емісії, а в разі невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття. Graphics
Graphics
Іпотечне покриття — іпотечні активи, а також інші активи, які відповідно до Закону, проспекту емісії та реєстру іпотечного покриття забезпечують виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями. Іпотечне покриття — іпотечні активи, а також інші активи, які відповідно до Закону, проспекту емісії та реєстру іпотечного покриття забезпечують виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями. На дату реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, іпотечне покриття може складатись лише з іпотечних активів. Іпотечний актив — право вимоги за забезпеченим іпотекою грошовим зобов'язанням боржника. Graphics
Graphics
еще рефераты
Еще работы по банку