Реферат: Організація діяльності ПриватБанку

--PAGE_BREAK--Клієнтська частина системи «Клієнт – банк» забезпечує автоматичне ведення поточного стану рахунку клієнта в банку. Електронні розрахункові документи, що подаються клієнтом у банк, мають відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів НБУ із зазначенням електронних цифрових підписів відповідальних осіб платника.
Банківська частина системи «Клієнт – банк» забезпечує перевірку наведених електронних підписів кожному електронному розрахунковому документу клієнта та за платіжним файлом.
Електронний розрахунковий документ має такі ж реквізити (наприклад, платіжне доручення), як і на паперовому носії, крім підпису клієнта, який формується  в електронному вигляді і передбачається в договорі, укладеному між банком та клієнтом.
В кінці дня по кожному окремому клієнту формується реєстр прийнятих документів по системі «Клієнт – банк», друкується та підшивається в документи дня.
Міжбанківські розрахунки Якщо суб’єкти господарювання обслуговуються в різних банках, виникає необхідність міжбанківських розрахунків. Для зручності організація міжбанківських розрахунків проводиться за допомогою електронної пошти. За допомогою електронної пошти можуть пересилатись всі розрахункові документи.
Після вводу документа в комп’ютер провідний економіст здійснює перевірку документа, тобто здійснюється  внутрішньобанківський контроль. Якщо в комп’ютер вводиться номер особового рахунку клієнта з помилкою, функцію перевіряючого виконує машина автоматично, шляхом знаходження помилки за допомогою ключа в номері особового рахунку.
Бухгалтерські проводки складаються автоматично машиною, після вводу документа в комп’ютер.
В кінці кожного дня Головне відділення КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ висилає за допомогою електронної пошти виписку по кореспондентському рахунку філії в головному банку про стан кореспондентського рахунку, а на кожне 1 число місяця ЧФ КБ «ПриватБанк» за допомогою електронної пошти висилає підтвердження про те, що розбіжностей по стану кореспондентського рахунку із даними Головної Контори немає.
Розрахунки акредитивами
По акредитивам в гривні операція регламентується інструкцією № 135.
  Операції по таким акредитивам не централізовані і проводяться самостійно  філіалами і відділеннями  ПриватБанк.
Відкриття акредитива супроводжується поданням заяви в 4-х екземплярах(Додаток№9).
А також ведеться реєстр документів за акредитивом в 4-х екземплярах (Додаток№10).
Виконується при цьому проводка Дт рахунок клієнта  — Кт рахунок покриття.

IV.Організація та облік депозитних операцій Операції з депозитами юридичних осіб та їх облік
ЧФ КБ «ПриватБанк» приймає тимчасово вільні кошти в національній валюті від юридичних осіб.
Відкриття і ведення депозитних рахунків юридичних осіб здійснюється згідно Інструкції про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 18.12.1998 року № 527 із змінами та доповненнями, внесеними Постановою НБУ від 22.07.1999 року № 364 та внутрішнього положення «Про депозити та вклади».
Документи, необхідні для відкриття депозитного рахунку повинні подавати в банк особи, що мають право першого і другого підписів. Повноваження цих осіб перевіряються уповноваженим працівником банку. Якщо депозитний рахунок відкривається підприємству, про його відкриття банк зобов’язаний повідомити податкові органи.
Юридична особа для відкриття депозитного рахунку повинна представити банку пакет необхідних документів.
Депозитні рахунки юридичними особами відкриваються на підставі депозитного договору (Додаток № 11), що укладається між банком та клієнтом на певний термін. Якщо термін складає менше 1 року, то такий депозит є короткостроковим; якщо термін депозиту більше року, то такий депозит вважається довгостроковим.
Після підписання депозитного договору кошти на депозитний рахунок перераховуються з поточного рахунку підприємства.
Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунку не дозволяється.
Мінімальна сума депозиту для юридичних осіб становить 10000 гривень.
Власник депозитного рахунку отримує дохід у вигляді відсотків (Додаток№12), які можуть перераховуватись(Додаток№13) або на поточний рахунок, або на поновлення депозиту. Відсоткова ставка по депозитах складає від 14% до 17% в залежності від суми депозиту та строку. Банк може коригувати процентну ставку за депозитами в залежності від змін облікової ставки НБУ та ситуації на зовнішньому ринку кредитних ресурсів. В такому разі банк надсилає повідомлення клієнту про зміну процентної ставки. В разі, коли повідомлення банку залишається без відповіді, банк самостійно змінює процентну ставку за депозитом.
 Бухгалтерський облік депозитних операцій здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку депозитних операцій у комерційних банках України, затвердженої Постановою НБУ від 20.08.1999 року № 418.
          Прийняття депозиту оформляється проводкою:
          Дт     2600  (поточний рахунок)
          Кт     2610  (короткострокові депозити СГД)
Нарахування відсотків по депозиту оформляється проводкою:
          Дт     702…         (процентні витрати за строковими коштами)
          Кт     2618  (нараховані витрати за строковими коштами СГД)
          Сплата відсотків по депозиту супроводжується проводкою:
          Дт     2618  (нараховані витрати за строковими коштами СГД)
          Кт     2600  (поточний рахунок)
2610                            (короткострокові депозити СГД)
          Повернення депозиту супроводжується проводкою:
          Дт     2610  (короткострокові депозити СГД)
Кт     2600  (поточний рахунок)     
У разі дострокового повернення частини або повної суми депозитного вкладу за ініціативою клієнта, відсотки за фактичне знаходження коштів на депозитному рахунку не  сплачуються.

Операції з депозитами фізичних осіб та їх облік Основна мета  КБ «ПриватБанк» щодо операцій з депозитами та вкладами – забезпечення ресурсами активних операцій банку і надання клієнтам можливості розмістити тимчасово вільні кошти. Здійснення таких операцій покладено на відділ по роботі з фізичними особами.
Вкладні рахунки відкриваються резидентам та нерезидентам.
Зарахування  кошти на депозитний рахунок можливий шляхом: внесення готівки через касу, перераховані з поточного рахунка, який відкритий в установі банку або в іншому банку 
Депозитний рахунок відкривається на підставі депозитного договору.
Можуть відкриватися рахунки:
— на своє ім’я;
— іншим особам за нотаріально засвідченою довіреністю;
— на ім’я неповнолітньої особи без надання довіреності;
Розрізняють: короткострокові депозити (строк дії договору 1 рік), а також довгострокові (більше 1 року).
Порядок відкриття депозитного рахунку:
1. Заява на відкриття депозитного рахунку.
2. Ознайомлення фізичної особи з умовами залучення грошових     коштів на депозит.
3. Наявність у особи, що бажає розмістити кошти на депозит:
-документу, що засвідчує особу (паспорт);
— копію довідки про присвоєння  ідентифікаційного номеру;
— ноторіально-завірена довіреність на відкриття рахунка.
   Для нерезидентів (додатково):- візи
4. Укладання депозитного договору
5. Відкриття депозитного рахунку реєструється у Книзі реєстрації відкритих депозитних рахунків, де вказується номер рахунку, назва контрагента, тип договору, дата залучення коштів, сума та валюта депозиту, процентна ставка, дата нарахування процентів, умова сплати процентів, дата погашення депозиту.
6. Видача вкладної книжки (за бажанням клієнта).
 Нарахування відсотків здійснюється щомісячно в останній робочий день місяця, а сплата – відповідно до умов договору, який в обов’язковому порядку відкривається при відкритті депозитного рахунку. Сума відсотків може бути видана готівкою, перерахована на власний поточний рахунок або зарахована на поповнення вкладу.
Кошти на депозитний рахунок вносяться за приходним касовим ордером(Додаток№14). Мінімальна сума депозиту складає 500 гривень.
Відсотки можуть сплачуватися щомісячно, щоквартально. Також, якщо відсотки сплачуються клієнту по закінченні строку депозитного договору, тоді нараховані проценти накопичуються на рахунку нарахованих витрат та виплачуються по закінченні строку згідно умов договору.
За операціями по депозитах фізичних осіб в обліку робляться наступні проводки:
Прийняття владу:
Дт     2620           (поточні рахунки фізичних осіб)
1001                            (каса)
Кт     2630  (короткострокові депозити фізичних осіб)
2635                            (довгострокові депозити фізичних осіб)
Нарахування відсотків по вкладу:
Дт     704    (процентні витрати)
Кт     2638  (нараховані витрати)
Сплата відсотків по вкладу:
Дт     2638  (нараховані витрати)
Кт     2620  (поточні рахунки фізичних осіб)
1001                            (каса)
2630                            (короткострокові депозити фізичних осіб)
2635                            (довгострокові депозити фізичних осіб)
(при поповненні депозиту на суму нарахованих відсотків)
Повернення вкладу:
Дт     2630  (короткострокові депозити фізичних осіб)
2635                            (довгострокові депозити фізичних осіб)
Кт     2620  (поточні рахунки фізичних осіб)
1001                            (каса)
Сплата відсотків та повернення грошових коштів клієнту здійснюється на підставі відомості або відповідного розпорядження відділу по роботі з фізичними особами.
         

V.Касові операції Касові операції банку  здійснює відділ касових операцій банку. Його очолює завідувач касою.
Початок операційного дня в касі розпочинається з відкриття грошового сховища. Його відкривають: директор, головний бухгалтер та завідувач касою, під наглядом охоронця. Із сховища береться певна кількість матеріальних цінностей і відображається в Книзі обліку матеріальних цінностей”.
 Касири прихід них і видаткових кас отримують під звіт певну суму грошових коштів, за яку обов’язково ставлять свій підпис у відповідному журналі. Касир прибутково-видаткової каси отримує гривні, а касир валютної каси – інші валюти, за якими банк виконує операції, та гривні.
Кожен з касирів має свій журнал за ф.155. Напротязі дня каса виконує прибуткові та видаткові операції. Якщо коштів недостатньо, касир може взяти підкріплення у завідуючого касою
За статтею “Бланки суворої звітності” ведеться окрема книга аналітичного обліку, де вказуються окремі види таких бланків.
На рахунку 9821 обліковуються наступні бланки суворої звітності:
— грошові чекові книжки (10, 25, 50 чеків);
— вкладні книжки;
-довіреності;
— довідки різних видів;
— трудові книжки;
— лотереї Телефортуни.
На рахунку 9820 обліковуються прості та переказні векселі.
Прибуткові та видаткові касові операції можуть оформлятися наступними документами:
— за об’явкою на внесення готівки В кінці дня друкується сальдова відомість, де фіксується сума по кожному позабалансовому рахунку бланку суворої звітності і загальна сума по рахунку 9821.
— за прибутковим касовим ордером;
— за грошовим чеком;
— за видатковим касовим ордером .
Наприклад, внесення торгової виручки здійснюється за об’явкою на внесення готівки (Додаток № 15), внесення коштів на депозити – за прибутковим касовим ордером, отримання коштів на відрядження або виплату відсотків за депозитом – за видатковим касовим ордером(Додаток№16).
Якщо, наприклад, клієнт – фізична особа, погашає кредит або відсотки за кредит, прибутковий касовий ордер друкується в 2-х примірниках: перший – віддається клієнту, другий – залишається в касі. Якщо за видатковим касовим ордером оформлюються видача на відрядження або поштові витрати, ордер друкується в 1-му примірнику, який залишається в касі.
Якщо клієнт попереджає про необхідність зняття з його рахунку великої суми коштів готівкою банк може купувати готівку в іншого банку:
1. Виписується розпорядження бухгалтерії на купівлю готівки.
2. Оформляються платіжні доручення:
     — на суму готівки, що купується;
     — на суму комісійних, що сплачує банк за купівлю готівки;
3. Оформляється довіреність завідуючій касою на купівлю готівки.
4. Оформляється супровідний лист, де вказується, що завідуюча касою, на якому транспорті, в супроводі якої охорони буде їхати за готівкою.
5. Завідуюча касою разом з охороною виїжджає в інший банк.
6. В той час бухгалтерія перераховує суму коштів та суму комісійних.
В кінці дня касир прибутково-видаткової каси звітує завідуючій касою Довідкою касира прибуткової каси про суму прийнятих грошей та кількість грошових документів,  які надійшли до каси за день (Додаток № 17) та Довідкою касира видаткової каси про суму виданих грошей і отриманої суми під звіт (Додаток № 18). Довідки підшиваються в документи дня (окрему папку за кожен день), а за документами по валюті (в окрему папку за 10 днів).
Якщо клієнт прийшов після закінчення операційного часу банку, прийняття грошових коштів здійснює вечірня каса з 17.00 до 18.00 кожного робочого дня, а операція здійснюється наступного ранку.
         

VII.Організація та облік позичкових операцій  
ЧФ КБ «Приватбанк» здійснює операції з кредитування фізичних та юридичних осіб. Дохід банку складають комісійні платежі та відсотки за кредитними операціями, які є найвагомішою статтею доходу банку. Філія практикує надання споживчих кредитів фізичним особам; короткострокових та довгострокових кредитів юридичним особам; надання кредиту у формі овердрафт теоретично існує, але на даний час такого договору з клієнтом не має.
Працівник кредитного відділу вивчає та аналізує надані позичальником документи, його кредитну історію, здійснює оцінку кредитоспроможності позичальника та поручителя, аналізує ТЕО заходу, що пропонується до кредитування, оцінює його ефективність, окупність, визначає ступінь ризику кредитної операції.
Кредитний працівник визначає умови кредитування: розмір кредиту, термін та строки погашення, розмір відсоткової ставки та інші умови. Потім працівник кредитного відділу готує свій висновок про доцільність надання кредиту, та подає його на розгляд Кредитного комітету.
У випадку прийняття позитивного рішення щодо надання кредиту, з позичальником укладається кредитний договір, а також укладається договір по забезпеченню повернення кредитних коштів.
Після підписання необхідних документів і перерахування суми кредиту на рахунок позичальника працівник кредитного відділу вводить в ОДБ номер кредитного договору, найменування позичальника, дати видачі і повернення кредиту, суму, строк, відсоткову ставку, вид забезпечення та інші дані щодо клієнта.
 Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми ( ліміту овердрафту) шляхом дебетування його рахунку з утворенням дебетового сальдо.
Надання короткострокових кредитів по овердрафту здійснюється шляхом оплати з поточного рахунку протягом операційного дня розрахункових документів позичальника з утворенням при цьому дебетового залишку. Дебетовий залишок на поточному рахунку при закритті операційного дня автоматично переноситься на рахунок за овердрафтом СГД:
Дт 2000(рахунки СГД за овердрафтом)  Кт 2600(поточний рахунок)
Надання споживчих кредитів фізичним особам.
Кредити фізичним особам можуть надаватися на споживчі цілі, будівництво або придбання квартир та будинків. Видача кредиту здійснюється на строк до 10 років. Кредит на придбання житла має бути використаний протягом 6 місяців з дня одержання позики.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по банку