Реферат: Областная дирекция АППБ АВАЛЬ


--PAGE_BREAK--Нарахування  та  утримання  процентів  по кредитам :
-  нарахування процентів по кредитам проводиться  в  відповідності  з  Листом  НБУ  №  192   від  21.09.94 р.  “Про порядок  нарахування, обліку, виплат  та  утримання  процентів   та  відображення  їх  на  рахунках  бухгалтерського обліку  в установах  банків “, затвердженого  Постановою  Правління  НБУ   №  155  від 16.09.94 р.;

-  меморіальні  ордери кредитний  інспектор  заносить до кредитної  справи  Позичальника ;

-  в разі  несвоєчасної  сплати ( або не в повному  розмірі)  сплати процентів  Позичальником кредитний  інспектор готує розпорядження сектору обліку  про винесення суми нарахованих процентів  на рахунок  2069 “ Несплачені в строк проценти  по короткостроковим  кредитам   до закінчення  дії  договору “. Один екземпляр розпорядження та меморіальний  ордер кредитний інспектор відділу заносить до кредитної справи ;

-  якщо  проценти несплачені Позичальником на момент закінчення строку дії договору кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винисення суми нарахованих процентів  на рахунок  2068 “ Несплачені в строк проценти  по короткостроковим кредитам  після закінчення дії договору”. Один екземпляр розпорядження  та меморіальний ордер  кредитний інспектор заносить до кредитної справи.
           Контроль за цільовим використанням наданого кредиту, своєчасним його погашенням, сплатою відсотків  та виконанням клієнтом інших умов кредитного договору  здійснюється  сектором по комерційній діяльності.

 

           При порушенні умов кредитного договору  чи інших документів, які визначають  відносини між сторонами  у процесі кредитування (  договір застави, передачі боргу, уступки вимог, гарантія, поручительство ) сектор по комерційній діяльності  у відповідності з наказом Голови Правління банку № 123 від 30.11.95р.  та у порядку  викладеному у листі  № 27-08/282 від 22.12..95р. інформує відділ безпеки, спільно з яким опрацьовує та здійснює заходи щодо усунення порушень.

              Перевірки ефективності та цільового використання кредиту здійснюється сектором по комерційній діяльності спільно з представниками відділу безпеки шляхом вивчення документів  та стану виконання бізнес-плану безпосередньо у позичальника. Результати перевірок оформлюються довідкою, у якій зазначаються відомості про дійсне використання кредитних коштів, економічний стан клієнта на момент перевірки, висновки про можливість погашення кредиту  у обумовлені угодою строки та рекомендації про усунення недоліків. З копією довідки знайомиться  під розпис позичальник. При виявлені суттєвих порушень цільового використання кредиту, загрози його несвоєчасного погашення від клієнта витребують пояснення та заходи щодо виправлення становища, які разом з довідкою доповідаються кредитному комітету  для прийняття рішення про застосування передбачених договором штрафних санкцій і  інших заходів спрямованих на усунення порушень.Про рішення кредитного комітету клієнт повідомляється письмово.
              Контроль за станом зберігання заставленого майна, а у разі необхідності вилучення під тверду заставу здійснюється експертом, а при його відсутності — відділом безпеки.  Уразі виникнення необхідності, відділ безпеки застосовує інші заходи контролю за використанням кредиту, про результати яких доповідає керівництву Дирекції.
              Повернення кредиту може здійснюватися шляхом :
— своєчасного погашення позичальником з розрахункового рахунку кредиту та відсотків за його використання;

— застосування до позичальників штрафних санкцій та нарахування підвищених відсотків по простроченим кредитам ;

— пролонгації строку погашення кредиту в зв”язку з виникненням у позичальника тимчасових економічних труднощів ;

— перевод боргу на нового платоспроможного боржника ;

— уступки вимог новому кредитору, який в змозі оплатити банку борги позичальника ;

— звернення зиску на предмет застави, його реалізації та спрямування коштів на погашення боргу;

— передачі позичальником банку майна в рахунок погашення боргу ;

— реалізацією законних прав банку  по гарантіям, поручительствам  та договорам  страхування ;

— претензійно — позивної  роботи для вирішення спорів у арбітражному суді ;

— об”явлення позичальника банкрутом   та погашення боргів  за рахунок реалізації  належного йому майна.
             У разі виникнення загрози несвоєчасного погашення кредиту  або простроченої зоборгованності  сектор по комерційній діяльності  встановлює постійний контроль за надходженням коштів на розрахунковий рахунок боржника, проводить з ним протокольні наради щодо шляхів та строків погашення заборгованості  , а також ,  разом з юридичним відділом розпочинає претензійно-позовну роботу стосовно позичальника, його гарантів та поручителів. При наявності застави або передачі боржником матеріальних цінностей  у  погашення боргу  відділ безпеки вживає захади по їх відокремленню і переводу під повний контроль банку.
             Про прострочену заборгованність у день її виникнення  сектор по комерційній діяльності  подає письмове повідомлення відділу кредитування та фінансування Дирекції, у якому зазначаються причини несвоєчасного погашення боргу, його розмір, заходи що плануються, або вживаються, наявність застави, її повну характеристику та місцезнаходження. Про отримане повідомлення відділ кредитування та фінансування Дирекції інформує юридичний відділ, відділ безпеки та координації діяльності банку.
             Юридичний відділ, відділ безпеки  та  кредитування після отримання повідомлення про виникнення простроченої заборгованності надають необхідні консультації  у  межах своєї компетенції щодо заходів по погашенню боргу.

             Відділ координації діяльності банку на підставі повідомлення про наявність застави  по простроченому боргу  вичає ринок збуту предметів застави, веде пошук можливих покупців та вирішує інші питання щодо реалізації предмету застави.

              Уразі виникнення тимчасових труднощів з своєчасним погашенням заборгованності  строк погашення може бути пролонгованим по заяві боржника. У заяві викладаються причини, що обумовили порушення строків погашення кредиту, розрахунок джерел погашення боргу  та строки, у які таке погашення планується.
              Сектор по комерційній діяльності  та відділ безпеки  у обов”язковому порядку проводять перевірку цільового використання кредиту і причин, які обумовили  несвоєчасне погашення боргу, відповідність наданих боржником розрахунків  , щодо джерел та строків погашення дійсному економічному стану  позичальника, можливість більш надійного забезпечення  зобов”язань.  Результати перевірки  викладаються у висновках  про доцільність пролонгації кредиту, які розглядаються кредитним комітетом  відповідно до його повноважень. Уразі позитивного рішення кредитного комітету, пролонгація оформлюється додатковою угодою  до  кредитного  договору  та  відповідними змінами до документів, які стосуються забезпечення кредиту  ( договір застави, поручительство, гарантія, договір  страхування ).     
    

            Зазначені вище документи, що стосуються позитивного або негативного рішення про пролонгацію, залучаються до кредитної справи.

            При неможливості погашення або його частини власними силами, боржник за його заявою до банку, може отримати згоду на передачу боргу новому боржникові по двосторонній угоді між ними.

             Згода банку на перевод боргу надається  на підставі вивчення кредитоспроможності нового боржника і відповідні документи та висновки залучаються до кредитної справи нового боржника.

             Договір про перевод боргу та дозвіл Дирекції оформляється у чотирьох примірниках кожний, два з яких  передаються старому та новому боржникам, а два інших залучаються до кредитних справ старого та нового боржників.Передавати документи з кредитної справи старого боржника новому боржнику забороняється.

             При виникнені сумнівів у своєчасності погашення боргу позичальником банк може здійснити уступку своїх вимог у повному обсязі  або у її частині іншому кредитору. Уступка вимог оформляється відповідною угодою  між  банком  і новим кредитором.

             Права нового кредитора  на вимогу до боржника настають тільки після перерахування банку  новим кредитором обумовленої у договорі  суми або передачі відповідної кількості ліквідного майна.

              Після виконання новим кредитором зобов”язань перед банком, йому передаються по акту документи, які підтверджують право вимоги  до боржника, поручителів і гарантів ( кредитний договір, договір застави, гарантії, поручительства). Боржник письмово під розписку сповіщається про уступку вимог новому кредитору. Уразі, якщо новий кредитор отримав право вимоги тільки на частину вимог банку до боржника, то йому передається нотаріально посвідчені копії зазначених вище документів.

               Договір уступки вимоги, акт передачі документів та повідомлення боржнику про уступку вимоги залучається до кредитної справи  боржника.
               Після погашення кредиту у повному обсязі ( перевод боргу, уступки вимог )  кредитний інспектор складає довідку за підсумками  виконання позичальником зобов”язань  по кредитному договору, де зазначає недоліки, які мали місце, доцільність  та умови подальшого кредитування клієнта. 
                  Депозитні  операції
 -  підписується  депозитний договір  встановленого  зразку (додаток № 4) ;

     депозитний договір передбачає укладання додаткових угод при зміні  умов  депозитного договору ;

 -  готується розпорядження сектору  обліку  про відкриття депозитного рахунку ;

 -  вкладник  платіжним дорученням  ( юр. особа)  перераховує   кошти  на свій депозитний рахунок ;

 -  кредитний інспектор щомісячно дає розпорядження сектору обліку   на нарахування процентів  по вкладу ;

 -  готується розпорядження сектору обліку  на перерахування  нарахованих процентів  на розрахунковий рахунок  вкладника ;

 -  готується розпорядження сектору обліку  на перерахування коштів  з депозитного рахунку на розрахунковий  вкладника  ( по закінченні  строку  дії депозитного договору )

   
        Працівники  сектору по комерційній діяльності  Дирекції АППБ  “АВАЛЬ”  по Кіровоградській  області  здійснюють контроль  за виконанням касової дисципліни  клієнтами Банку. Знаходячись  на практиці  я  освоїла  основні  принципи та порядок  контролю  за рухом  готівкових  коштів  в  Дирекції АППБ “Аваль”.
        Контроль  за виконанням касової дисципліни суб”єктами підприємницької діяльності, які використовують в своїй роботі готівку, здійснюється  на основі  Інструкції  №  4  “Про організацію  роботи  з  готівкового  обігу  установами  банків України”. затвердженою  постановою Правління  НБУ  від  20.06.95р.  № 140  в редакції постанови Правління  НБУ від 13.10.97р.  №  335.
         Прогнозування готівкового обігу здійснюється з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики, прогнозних розрахунків балансу грошових доходів і витрат населення та касових оборотів.
          Прогнозні розрахунки касових оборотів складаються за такими джерелами надходжень і напрямами видач готівки :
              П Р И Х О Д

                 

-  надходження торговельної виручки ;

-  надходження виручки від усіх видів транспорту ;

-  надходження квартирної плати і комунальних платежів ;

-  надходження виручки видовищних підприємств ;

-  надходження виручки підприємств побутового обслуговування ;

-  надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств ;

-  надходження на рахунки за вкладами громадян ;

-  надходження від підприємств зв”язку ;

-  інші надходження ( включаючи повернення заробітної плати ) ;

-  купівля готівки ;

-  підкріплення оборотної каси з резервних фондів .
                   продолжение
--PAGE_BREAK--В И Д А Т К И
-  видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення ,інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці ;

-  видачі на закупівлю  сільськогосподарських  продуктів ;

-  видачі з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств ;

-  видачі на виплату пенсій, допомог  і страхових відшкодувань ;

-  видачі з рахунків за вкладами громадян ;

-  видачі підкріплень підприємствам зв”язку ;

-  видачі на інші цілі ;

-  продаж готівки ;

-  перерахування з оборотної каси до резервних фондів .
         Для складання прогнозів готівкового  обігу  економіст відділу :
-  на початок прогнозного кварталу у встановлені строки одержують від підприємств незалежно від форм власності, а також від індивідуальних підприємців, які мають рахунки в банку, касові заявки  ;

-  від торгівельних підприємств, а також від підприємств, для яких торгівля не є основним видом діяльності, — прогнозні розрахунки надходження торговельної виручки ;

-  від підприємств місцевого транспорту, комунальних підприємств і підприємств побутового обслуговування — прогнозні і фактичні дані  про надходження грошової виручки ;

-  від страхових органів, товариств і компаній — фактичні і прогнозні дані про надходження страхових платежів  від населення  і про виплати населенню страхових відшкодувань.

  

         Для організації  нормального контролю за касовою дисципліною  необхідно в договорі  на розрахунково касове обслуговування  обговорити та надати матеріали, які необхідні  для заповнення  при контролі  за касовою дисципліною.
      

                ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК КАСОВИХ ОБОРОТІВНадходження торговельної виручки .
         За основу розрахунку береться прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств, що мають рахунки у банку, а також враховується товарооборот підприємств, для яких торгівля не є основним видом діяльності, а також попередня оплата, що надходить у цьому кварталі готівкою  за періодичні видання майбутнього періоду.

З одержаної суми відраховуються суми виручки, що не інкасується.
                    При конторолі за розрахунком надходжень торговельної виручки необхідно звернути увагу  на співпадання об”єму  роздрібного товарообороту  з встановленням для торговельної організаці  прогнозом ;  сума витрат з виручки  на оплату праці   згідно  з потребами, але не вище встановленого для кожної організації  розміру коштів, які направлені на споживання.  
        ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГОТІВКОВОГО ОБІГУ               ПРИ  ЦЬОМУ  ЕКОНОМІСТ  ВІДДІЛУ :
-  систематично аналізує стан надходжень та видатків  готівки ;

-  встановлює підприємствам ліміти залишку  готівки в їх касах, порядок і строки здавання грошової виручки з метою забезпечення щонайшвидшого надходження готівки в банк ;

-  здійснює контроль за повнотою і своєчасністю надходжень в касу банку грошової виручки, за дотриманням підприємствами касової дисципліни .
         Ліміти залишку готівки в касі встановлюються всім підприємствам, які мають рахунки та здійснюють касові операції  з готівкою. Підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку  в межах лімітів залишку готівки в касі на кінець робочого дня, що встановлюються їм банком щорічно протягом першого кварталу .

               Ліміт залишку готівки в касі  для кожного підприємства встановлюється банком  за місцем відкриття рахунку  з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки та графіка заїзду інкасаторів :
-  для підприємств торгівлі та сфери обслуговування населення, які мають постійну грошову виручку  із строком здавання її щоденно  наприкінці робочого дня — в розмірах, що необхідні для забезпечення нормальної роботи  ранком наступного дня; із строком здавання виручки наступного дня — в межах середньоденної виручки ;

-  для інших підприємств, що мають касові надходження і ліміт каси яким встановлюється виходячи з цього показника — у розмірах, що залежать від встановлених  строків здавання цих готівкових надходжень ( не рідше одного разу  на п”ять днів ) і їх суму ;

-  для підприємств, ліміти каси яким встановлюються виходячи з фактичних витрат готівки ( крім витрат на заробітну плату, допомогою за тимчасовою непрацездатністю, премії, стипендії), в межах середньоденного видатку готівки .
         Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється селянським (фермерським ) господарствам та фізичним особам- суб”єктам підприємницької діяльності .
            Для встановлення підприємствам лімітів залишку готівки в касах, банк отримує від них заявку-розрахунок. У разі неподання клієнтом вказаної заявки-розрахунку, банк встановлює йому самостійно ліміт залишку готівки в касі в розмірі одного неоподаткованого мінімуму громадян.
          У договорі на розрахунково-касове обслуговування підприємств банк може передбачити застосування штрафних санкцій до клієнтів за неподання заявки-розрахунку  на встановлення лімітів залишку готівки в касі і неотримання  ними затверджених лімітів залишку готівки в касі банку .
           При встановлені лімітів залишку готівки у касі враховується, що підприємства, виконавчі органи селищних, міських  та районних рад мають право зберігати протягом трьох робочих днів понад встановлений ліміт у касах готівки, що одержана в банку для виплати заробітної плати, заохочень, допомог усіх видів, компенсацій, пенсій, відряджень, дивідендів. Після закінчення строків суми готівки, що не використанні, повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня і в подальшому видаються підприємствам за їх першою вимогою на ті самі цілі.
             Готівкова виручка здається підприємствами в установленному банком порядку  у денну і вечірню касу .
             Підприємства, організації, установи можуть отримувати готівку на цілі, які передбачає  Статут.

        Готівка, яка отримана підприємством у банку  може використовуватися тільки на ті цілі, на які вона отримана .

             Видача готівки на виплату заробітної плати, стипендій здійснюється банком в строки, встановлені в касових планах підприємств. Банк задовольняє обгрунтовані вимоги клієнтів готівки і не допускають видачу грошей на заробітну пплату підприємствам раніше встановлених строків, за вийнятком випадків, передачених Інструкцією. Видача готівки на виплату заробітної плати за строками, що припадають на вихідні та святкові дні   проводиться банком на передодні (за два робочих дні).

            Для регулювання касових ресурсів банк щорічно складає календар видачі коштів на заробітну плату та інші види оплати праці робітників і службовців.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ                 
      Працівник кредитного відділу у відповідності з діючи законодавсвом ведення касових операцій в народному господарстві України, пе менше ніж один раз на два роки, а у разі виявлення порушень частіше, перевіряє дотримання касової дисципліни на всіх підприємствах, які вони обслуговують, незалежно від форм власності, і мають право одержувати від них дані про їх касові обороти за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачанням грошей .

      Для своєчасності проведення перевірок економіст кредитного відділу повинен затвердити на початок року  план перевірок дотримання касової дисципліни з зазначенням строків.

      Перевірка дотримання касової дисципліни здійснюється за даними бухгалтерського обліку організацій (з необхідними грошовими документами) за визначений період — квартал, півріччя, але не менше ніж за три місяці із виділенням операцій за кожний місяць окремо.
        При перевірці касової дисципліни працівник кредитного відділу повинен з”ясувати :
-  наявність встановленого ліміту залишку каси ;

-  відповідність записів касової книги підприємства про суми, одержані з банку та здані в банк, з даними банку.У разі розходження між даними банку та записами в касовій книзі  з”ясовуються причини цих розходжень.При встановлені зловживань банк зобов”язаний негайно передати матеріали правоохоронним органам.

-  забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки в касі, строків і порядку здавання грошової виручки, своєчасність повернення в банк  не витрачених у встановлений строк сум заробітної плати, допомог, стипендій, винагород та інших сум.Уразі виявлення порушень з”ясовується, протягом якого часу і яка сума не здавалася до банку і з якої причини, коли і на яку суму мало місце перевищення ліміту каси за період, що перевіряється;

-  правильність витрачання готівки, що одержана в банку, на цілі, зазначені в чеку; правомірність витрачання готівки  з виручки;

-  правильність ведення касової книги і своєчасність обліку в ній надходжень і видачі готівки.
     Результати перевірки оформляються актом, в якому відображається стан надходжень готівки до кас підприємств, що перевіряються, і її витрачання за період, що перевіряється.
            Посада економіста депозитарію входить  до комерційного сектору .
    Функціональні обов”язки економіста депозитарію :
— розвиток, вдосконалення програмного забезпечення депозитарної діяльності банку з іменними цінними паперами згідно нормативної бази, розробленої в управлінні цінних паперів та біржової діяльності ;

-  розробка та виконання документів методичного характеру, що стосуються депозитарної діяльності установ банку з іменними цінними паперами ;

-  впровадження програмного забезпечення по обслуговуванню випусків цінних паперів  інших емітентів  в Головному депозитарії  та депозитаріях підрозділів банку;

-  ведення реєстру емітентів цінних паперів в системі ведення реєстру та своєчасне поновлення інформації про емітентів в структурних підрозділах банку ;

-  ведення реєстрів та кодіфікація випусків цінних паперів в системі ведення реєстру  та своєчасне поновлення цієї інформації до депозитарію структурних підрозділів банку ;

-  надання консультаційних послуг клієнтам депозитарію  в сфері  депозитарно-реєстраторської діяльності з державними цінними паперами  та цінними паперами інших  емітентів.
       Економіст  у своїй роботі керується  Положенням “ Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”.

       Положення встановлює вимоги до ведення реєстру власників іменних цінних паперів, порядок ведення цього реєстру, обов”язки реєстратора, емітентів та зареєстрованих осіб, обмеження доступу інформації, яка міститься у реєстрі.
   ФУНКЦІЇ   РЕЄСТРАТОРА


-  складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліків власників іменних цінних паперів і номінальних утримувачів на певну дату ;

-  ведення особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб ;

-  облік зареєстрованих заставодержателів ;

-  облік нарахованих та иплачених доходів за іменними цінними паперами ;

-  облік іменних цінних паперів на рахунках емітента, пов”язаних з проведенням корпоративних операцій та операцій по викупу та погашенню іменних цінних паперів ;

-  ведення в хронологічному порядку журналу обліку записів у реєстрі по кожному виду іменних цінних паперів ;

-  ведення журналу обліку запитів ;

-  ведення журналу обліку виданих, погашених, втрачених  та анульованих  іменних цінних паперів, що випущені в паперовій формі ;

-  облік та зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру .
     Банк заключає з емітентом  договір на надання послуг по веденню реєстру власників іменних цінних паперів.

        Після заключення договору заповнюються анкети зареєстрованої особи :

-  для юридичних осіб;

-  для фізичних осіб.
   Реєстр власників іменних цінних паперів містить :
  1. Інформацію про емітента :

-  номер особового рахунку емітента ;

-  повну назву, коди ЕДРПОУ  ТА  ЗКНГ  та повну юридичну адресу емітента ;

-  засновникІв емІтента: повна назва, коди ЕДРПОУ  та ЗКНГ(основний вид діяльності), повну  юридичну адресу — для засновників- юридичних осіб; прізвище ,ім”я та по батькові, адресу, дані про документ, що посвідчує особу — для фізичних осіб ;

— вид, кількість, номінальну  вартість, належних засновників іменних цінних паперів цього емітента ;

— прізвище,ім”я, по батькові уповноважених осіб емітента ;

-  розрахунковий рахунок, назву та адресу банку, код МФО ;

-  розмір статутного фонду  емітента ;

-  вид іменних цінних паперів ;

-  кількість та номінальна вартість кожного випуску іменних цінних паперів . 
 2. Інформацію про Реєстратора .

 3. Інформацію про власника цінних іменних паперів — фізичну  особу ;

 4. Інформацію про власника іменних цінних паперів — юридичну особу .

 5. Інформацію про номінального утримувача.
   Емітентам відкриваються такі рахунки :
-  емісійний рахунок для зарахування по ньому об”явленої у встановленому порядку емісії ;

-  рахунок на викуплені іменні цінні папери, на яких відображаються вид, кількість, номінальна вартість викуплених емітентом іменних цінних паперів з метою анулювання чи подальшого продажу .
      Внесення змін до реєстру на підставі відповідних документів Реєстратор повинен здійснити протягом п”яти робочих днів.
          Підставою для внесення у систему реєстрів записів про передачу прав власності на іменні цінні папери чи обтяження іменних цінних паперів зобов”язаннями, є передавальне доручення  від зареєстрованої особи або уполвноваженої нею особи, а при відкритому розміщенні іменних цінних паперів — від торговця цінними паперами, що здійснює розміщення цінних

паперів за дорученням, від іменні та за рахунок емітента.
    Підставою для внесення інформації до системи реєстру про  заставодержателя, є розпорядження застави .

    Розпорядження застави повинно бути підписане заставодавцем або його уповноваженою особою.

    

     По бажанню акціонера  надається виписка з реєстру особового рахунку .
       
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по банку