Реферат: Учет и анализ банковских кредитов

--PAGE_BREAK--Бухгалтерські проводки по кредитах

Мал. 2.1
Формування коштів для здійснення інвестицій і кредитної діяльності банку
<img width=«656» height=«529» src=«ref-1_1899990641-11154.coolpic» v:shapes="_x0000_s1026 _x0000_s1027 _x0000_s1028 _x0000_s1029 _x0000_s1030 _x0000_s1031 _x0000_s1032 _x0000_s1033 _x0000_s1034 _x0000_s1035 _x0000_s1036 _x0000_s1037 _x0000_s1038 _x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1041 _x0000_s1042 _x0000_s1043 _x0000_s1044 _x0000_s1045 _x0000_s1046 _x0000_s1047 _x0000_s1048 _x0000_s1049 _x0000_s1050 _x0000_s1051 _x0000_s1052 _x0000_s1053 _x0000_s1054 _x0000_s1055 _x0000_s1056 _x0000_s1057 _x0000_s1058 _x0000_s1059 _x0000_s1060 _x0000_s1061 _x0000_s1062 _x0000_s1063 _x0000_s1064 _x0000_s1065 _x0000_s1066 _x0000_s1067 _x0000_s1068 _x0000_s1069 _x0000_s1070 _x0000_s1071 _x0000_s1072 _x0000_s1073 _x0000_s1074 _x0000_s1075 _x0000_s1076 _x0000_s1077 _x0000_s1078 _x0000_s1079">


 
Таблиця 3.2

Аналіз структури активних операцій на 01.01.99 р.Таблиця 3.3

Аналіз структури «кредитного портфеля» банку на 01.01.99 р.Таблиця 3.4
    продолжение
--PAGE_BREAK--Аналітичний баланс

    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблиця 3.5
Зразкова класифікація поточних активів по категоріях ризикуТаблиця 3.6

Стан
поточних активів на підприємствіТаблиця 3.7

Відомість урахування розрахунків із постачальниками


    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблиця 3.8
Аналіз стану розрахунків із покупцями і замовниками (на 01.01.99)Таблиця 3.9

Аналіз стану кредиторської заборгованості (тис. грн.)


    продолжение
--PAGE_BREAK--                                                          Таблиця 3.10
Аналіз короткострокових зобов'язань по термінах їхнього виникнення

Вид зобов'язань

Середній період кредитування в попередньому році, дні

Середній залишок кредиторської заборгова ності в поточному році, тис. грн.

Оборот по дебету за поточний період, тис. грн.

Трива лість кредиту вання в поточно му році, дні

(гр.2*360)/

гр.3

 1. Заборгованість по короткострокових позичках банку

 114.3

 403.6

 1640. 0

 88.6

 2.Кредиторська заборгованість по розрахунках із постачальниками

 49.2

 229.3

 1994. 0

 41.4

 3. Аванси, отримані від покупців і замовників

 64.1

 580.0

 3208. 0

 65.1

 4.Розрахунки з бюджетом

 31.7

 27.4

 314.0

 31.4

 5.Розрахунки по оплаті праці

 25.7

 87.5

 1013. 5

 31.1

 6.Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

 18.1

 20.1

 344.0

 21.0


                                                Таблиця 3.11

Система показників, використовуваних для оцінки платоспроможності і ліквідності

ПОКАЗНИК

ПРИЗНАЧЕННЯ

РОЗРАХУНКОВА

ФОРМУЛА І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ЦИФРОВИЙ

ПРИКЛАД (за даними на кінець року)

 1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (терміновості)

 Показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату упорядкування балансу або іншої дати

 (кошти  + швидкореалізуємі цінні папери) / короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву баланса-нето)


<img width=«113» height=«39» src=«ref-1_1900001795-316.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">

2.Уточнений коефіцієнт ліквідності

 Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок наявних засобів, але й очікуваних надходжень

 (кошти  + швидкореалізуємі цінні папери + дебіторська заборгованість) /

короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву балансу-нетто)


<img width=«142» height=«36» src=«ref-1_1900002111-349.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">

 3.Загальний коефіцієнт ліквідності

 Дозволяє встановити, у якому ступені поточні активи покривають короткострокові зобов'язання

 поточні активи (II-III розділ активу балансу нетто) /

короткострокові зобов'язання (результат III розділу пасиву балансу-нетто)

 

<img width=«85» height=«39» src=«ref-1_1900002460-278.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">

 4.Оборотний капітал

 Свідчить про перевищення поточних активів над короткостроковими зобов'язаннями (про загальну ліквідність підприємства)

 поточні активи

 (II+III поділи активу) – короткострокові зобов'язання

 (результат III розділу пасиву)


2161-1591 = 570 тис. грн.

 5.Коефіцієнт маневреності

 Показує, яка частина власних джерел вкладена в найбільше мобільні активи

 оборотний капітал  /  джерела власних коштів (I розділ пасиву балансу)

<img width=«80» height=«39» src=«ref-1_1900002738-263.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">

6.Частка важкореалізуємих активів у загальної розмірі поточних активів

 Характеризує «якість» активів

 Залежані запаси матеріалів, важкореалізуєма продукція, прострочена дебіторська заборгованість (дані управлінського урахування)  /  поточні активи

 
<img width=«117» height=«39» src=«ref-1_1900003001-323.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">

7.Співвідношення важкореалізуємих і легко реалізуємих активів

Характеризує «якість» активів

Важкореалізуєть активи (дані управлінського урахування)  /  (поточні активи – важкореалізуємі активи)<img width=«142» height=«35» src=«ref-1_1900003324-367.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">

8.Середній період надання кредиту

Характеризує тривалість кредитування підприємства його контрагентами

Середній залишок * кількість днів у періоді  /  сума обороту (оборот по дебету рахунків зобов'язань 60,64,68,90 і ін.) за період<img width=«124» height=«39» src=«ref-1_1900003691-365.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">


Таблиця 3.12

Класифікація оборотних активів

Клас ліквідності

Структура1.Кошти.
2.Легкореалізовані вимоги.
3.Легкореалізовані запаси товарно-матеріальних цінностей.

Коштина розрахунковому й інших рахунках у банку, готівка в касі, акції, по яких була виплата дивідендів хоча б за один рік, векселя першокласних векселедавців.

Товари відвантажені, термін оплати яких не наступив; інші дебітори короткострокового характеру; тимчасова фінансова поміч підприємствам своєї системи короткострокового характеру; заборгованість робітників та службовців по позичках короткострокового характеру.

Окремі види запасів товарно-матеріальних цінностей, що користуються попитом на ринку, реалізація яких не призведе до збою в процесі виробництва (готова продукція і товари; запаси, що перевищують потреби виробництва; товарно-матеріальні цінності, призначені для бартерних угод).


Таблиця 3.13

Показники кредитоспроможності функціонуючих підприємств малого бізнесу

Показник

Чисельник

Знаменник

Коефіцієнт ліквідності (Кл)

Ліквіднікошти I і II класів: залишок коштів на розрахунковому рахунку й у касі, векселя фінансово-стійких векселедавців, акції акціонерних товариств, по яких була виплата дивідендів, заборгованість підзвітних осіб, покупців і постачальників, що не перевищує трьох місяців.

Розмірусіх боргових зобов'язань: уся заборгованість по короткострокових і довгострокових позичках і розмір, що проситься позички, заборгованість підприємства постачальникам покупцям,  робітникам та службовцям.

Коефіцієнтпокриття (Кп)

Ліквіднікошти I,II і III класів. III клас вартість сировини й інших запасів ТМЦ, готової продукції, незавершеного виробництва, вартість власних основних фондів, різниця між початковою і новою вартістю арендованого помешкання, якщо повернення цієї різниці передбачено орендним договором

Усі боргові зобов'язання кооперативу або малого підприємства

Показникзаможності власними коштами  (Псс)

Особистікошти: статутний фонд, залишки спеціальних фондів, нерозподілений прибуток.

Загальнийрозмір основних і оборотних коштів

Розподілзапланованого прибутку протягом року  ( Р ). У межах 30% розподіл можна вважати рівномірним.

Середньоквадратичневідхилення по прибутку за квартал (@ x).

Середній прибуток за квартал.                              Таблиця 3.14

Розрахунок показників по 37 підприємствам
п./п.

Найменування

організації

Коефіцієнт

ліквідності

Коефіцієнт

покриття

Показник

заможності

власними

засобами

 1.

Ліспромгосп

 0. 088

 2.33

 63.7

 2.

Рупор

 0. 026

 0.44

 -

 3.

А/ПРО “Борець”

 0. 0004

 1.34

 28.17

 4.

МП “Форум”

 0. 009

 1.35

 25.84

 5.

ТОО “Салий”

 0.66

 1.08

 7.95

 6.

Зміна

 0. 575

 1.00

 -

 7.

АО “Фарм”

 0. 326

 1.14

 10.25

 8.

МП “Випий”

 0. 216

 2.11

 52.56

 9.

МП “Зоря”

 0. 0023

 2.41

 45.04

 10

МП “Світло”

 0. 025

 1.00

 0.38

 11

АО “Чай”

 0. 0175

 1.13

 28.08

 12

МП “Старт”

 0. 133

 0.77

 0.88

 13

МП “Єлефант”

 0.49

 1.47

 47.17

 14

СП “Ріст”

 0.51

 1.00

 0.25

 15

ООО “Лист”

 0.53

 0.81

 0.02

 16

МП “Книга”

 0. 051

 0.84

 -

 17

ПО “Даша”

 0.38

 1.22

 0.17

 18

МП “Аскот”

 0.77

 1.44

 34.2

 19

ООО “Вита”

 0. 000678

 0.1

 -

 20

СП “Витус”

 0. 645

 0.84

 0.78

 21

СП “Лумси”

 0.53

 1.25

 5.7

 22

СП “Бизнес”

 0. 029

 0.87

 1.25

 23

МП “Круиз”

 0.58

 1.00

 -

 24

МП “Малеста”

 0.08

 1.02

 4.49

 25

МП “Ксения”

 0. 409

 0.78

 1.09

 26

Кафе “Гай”

 0.94

 70.40

 98.6

 27

ООО “ССІ”

 0. 017

 0.64

 3.36

 28

ООО “Лада”

 0.16

 0.87

 25.7

 29

ООО “Сталь”

 0.22

 1.12

 11.4

 30

ООО “Гривна”

 0.61

 0.99

 -

 31

МП “Лилия”

 0.27

 1.22

 10.09

 32

МП “Рада”

 0.68

 1.00

 1.44

 33

МП “Єля”

 0. 015

 1.00

 0.14

 34

СП “Шарм”

 0.75

 1.00

 -

 35

АО “Люкс”

 0. 021

 1.16

 13.88

 36

АО “Таня”

 0. 119

 1.08

 9.37

 37

АО “Чародей”

 1.01

 1.70

 40.39

 У середньому                                              0.29                        1.30                        20.11   


Таблиця.3.15

Модель шкали коефіцієнтівI клас

II клас

III  клас

 Коефіцієнт ліквідності

 > 0.4

 0.4 — 0.2

 0.2 — 0.07

 Коефіцієнт покриття

 > 1.5

 1.5 — 1.2

 1.2 — 1.0

 Показник заможності

власними засобами (%)

 > 25

 25 — 18

 18 — 10                                       Таблиця 3.16

Аналізовані підприємства по класу кредитоспроможності

N


Найменування

організації


Коефіцієнт ліквідності


Коефіцієнт

покриття


Показник

заможності

власними засобами


 1.

Ліспромгосп

 III

I

I

 2.

Рупор

-

-

 -

 3.

А/ПРО “Борець”

 -

 II

 I

 4.

МП “Форум”

 -

 II

 I

 5.

ТОО “Салий”

 I

 III

 -

 6.

Зміна

 I

 III

 -

 7.

АО “Фарм”

 II

 III

 III

 8.

МП “Випий”

 II

I

I

 9.

МП “Зоря”

-

I

 I

 10

МП “Світло”

 -

 III

 -

 11

АО “Чай”

 -

 III

 I

 12

МП “Старт”

 III

-

-

 13

МП “Єлефант”

 I

 II

 I

 14

СП “Ріст”

 I

 III

 -

 15

ООО “Лист”

I

-

 -

 16

МП “Книга”

-

-

 -

 17

ПО “Даша”

 II

 II

 -

 18

МП “Аскот”

 I

 II

 I

 19

ООО “Вита”

-

-

 -

 20

СП “Витус”

I

-

 -

 21

СП “Лумси”

 I

 II

 -

 22

СП “Бизнес”

-

-

 -

 23

МП “Круиз”

 I

 III

 -

 24

МП “Малеста”

 III

 III

 -

 25

МП “Ксения”

 II

-

-

 26

Кафе “Гай”

I

I

 I

 27

ООО “ССІ”

-

-

 -

 28

ООО “Лада”

 III

-

-

 29

ООО “Сталь”

 II

 III

 III

 30

ООО “Гривна”

I

-

 -

 31

МП “Лилия”

 II

 III

 III

 32

МП “Рада”

I

I

 -

 33

МП “Єля”

 -

 III

 -

 34

СП “Шарм”

 I

 III

 -

 35

АО “Люкс”

 -

 III

 III

 36

АО “Таня”

 III

 III

 -

 37

АО “Чародей”

I

I

 I

Таблиця 3.17

Коефіцієнти кредитоспроможності торгового підприємства

Коефіцієнт

на 01.10.98

на 01.01.99

Відхилення

 Ліквідності

Покриття

Показник

заможності

власними

коштами

Показник

рівномірності

розподілу

прибутку

 0.64

1.24
47.5
25 %

 0.77

1.19
34.2 %
50 %


+ 0.13

-         0.05 
-         13.3
+ 25 %Таблиця 3.18

Розрахунок показників по французькій методиці

Показники     

1.10.98г.

 1.01.99г.

 1.04.99г.

 Виторг від реалізації

 698000

 1000000

 5760000

 ВД              

597000

 870000

 3988076

 ДС

 513000

 750000

 2700000

 ВЭД            

403400

 608000

 2000000

 ВЭР

 403400

 529000

 897600

 СФ

 360600

 406980

 796000

 П.

 360600

 400000

 700000

 К1

 0.78

 0.81

 0.74

 К2

 0.70

 0.53

 0. 185

 К3

-

-

-

 К4

-

-

-

 К5

  — 3.36

 0. 0005

 0. 0095Таблиця 3.19

Аналіз показників, розрахованих по французькій методиці

Коефіцієнт

01.10.98г.

01.01.99г.

01.04.99г.

Ліквідності

0. 0005

0. 026

0.06

Покриття

0.43

0.44

0.98

Заможностівласними

1.8

-

8.65

коштами

Таблиця 3.20

Принцип визначення класу кредитоспроможності


    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по банку