Реферат: Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

--PAGE_BREAK--ЧПД=ГП-ІК,                             (1)
де ГП— теперішня вартість грошового потоку; ПС— сума інвес­тиційних коштів за проектом, що реалізується.

При цьому треба пам’ятати, що показник ГП беруть за весь період експлуатації об’єкта, введеного в дію внаслідок реалізації проекту.

Коли його визначити з якихось причин важко, то розрахунки ведуться за декілька років. Показник ЧПД може бути використаний як критерій доцільності реалізації інвестицій взагалі.

У процесі розрахунку цього показника використовувана дискон­тна ставка має бути диференційована стосовно рівнів ризику і ліквідності.

Різниця між майбутньою вартістю і поточною вартістю є дисконтом [№24, с.258].

Коефіцієнти дисконтування розраховуються по формулі складних відсотків:

<img width=«97» height=«33» src=«ref-1_231867215-792.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">,                                  (2)        
де

i  — процентна ставка, виражена десятеричним дробом (норматив дисконтування;

tp   рік приведення витрат і результатів (розрахунковий рік);

t  — рік, витрати і результати якого приводяться до розрахункового.
Приумові приведення до року початку реалізації інновацій маємо tp = 0 :

<img width=«96» height=«52» src=«ref-1_231868007-835.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">                              (3)

Припозитивній величині норми процента на капітал iкоефіцієнт дисконтування завжди менше одиниці.

Порівняння рівня прибутку на капітал з процентною ставкою — це один з способів обгрунтування ефективності  інвестицій в інноваційному процесі.

Крімчистого приведеного доходу для оцінки інноваційних проектів використовуються показники:

термін
окупності (Ток);


період окупності (Пок);

внутрішня норма прибутковості (Вп);

рентабельність .

Термін
окупності
  показник, що відповідає на питання, за який термін можуть окупитися інвестиції в інноваційний проект. Цей показник враховує первинні капітальні вкладення.

У міжнародній практиці застосовується, в основному, період окупності. Під періодом окупність розуміє тривалість періоду, протягом якого сума чистих прибутків, дисконтованих на момент завершення інвестицій, буде рівна сумі інвестицій.

Внутрішня норма прибутковості  -  це розрахункова ставка процентів, при якій капіталізація прибутку, що отримується регулярно дає суму, рівну інвестиціям. Це означає, що інвестиції окупаються.

Рекомендують відбирати ті проекти, внутрішня норма прибутковості яких не нижче за 15-20%.

Внутрішня норма рентабельностівизначається як співвідношення ефекту і витрат на реалізацію проекту. Значення даного коефіцієнта, при якому проект вважається привабливим, повинне перевищувати умовну вартість капіталу інвестора. Зазвичай, мінімально припустима величина цього показника приймається більшою, ніж вартість капіталу з врахуванням ризику проекту.

У практиці оцінки інноваційних проектів розрахують відношення приведених прибутків до інвестиційних витрат (benefit — cost ratio).

У західній літературі цей показник називають індексом прибутковості (profitabiliti index).
РІ = PVCI: PVCO,                                         (4)  де


PVCI — зведені надходження (Present value of cash inflows)

PVCO — зведені виплати (Present value of cash outflows)

                    

Загальнимдля всіх показників ефективності інноваційного проекту є розрахунок коефіцієнта ефективності по наступних формулах:

         <img width=«57» height=«41» src=«ref-1_231868842-265.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027"> (прямий показник),        (5)

         <img width=«57» height=«41» src=«ref-1_231869107-259.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028"> (обернений показник),   (6)

де

Е -  ефект (результат) від реалізації проекту;

В-  витрати, пов’язані з реалізацією проекту.
.Крім даних показників ефективності, можна використовувати більш загальний показник стійкість організації (Z) [ № 61, с.7 ]:

         

        Z = 1.2 Х1 + 1.4 Х2 + 3.3Х3 + 0.6 Х4 + 1.0 Х5,                   (7)

де    Х1- показник ефективності робочого капіталу;

Х2 — показник ефективності нагромадженого капіталу;

Х3 — рентабельність виробництва;

Х4 — показник заборгованості;

Х5 — показник ефективності активів.

                              Окш — Окр

                   X1 = –––––––––––– ,                                      (8)

                                     А

де  Оср- оборотні кошти;

      Окр — короткострокові зобов'язання;

А  — загальні активи;

                         
                      Кнаг

                    Х2  =  –––––––– ,                                 (9)

                                    А 

де  Кнак — нагромаджений капітал (залишок минулих 

                    років)

                                 

                                     Пбал

                   

                  X3 = ––––––––––––– ,                               (10)

 А

де Пбал -  балансовий прибуток;

                                        К

                        Х4  =  ––––––––––  ,                             (11)

                                        Б

де  К -  капітал фірми (основні фонди плюс нематеріальні

                 активи);

Б — загальний борг фірми;

       

        V

                       Х5 = –––––––––  ,                                  (12)

                                       A

 де V — загальний обсяг продажів.

Перераховані показники є показниками ефективності функціонування спільного підприємства. На основі приведених даних можна провести наступні розрахунки:


Показники

Позначення

Значення

Оборотні кошти, тис.грн

Окш

14,7    

Короткострокові зобов'язання, тис. грн

Окр

13,27  

Загальні активи тис.грн

А

4593,17

Балансовий прибуток, тис. грн

Пбал

31,124

Капітал фірми  (Основні фонди + нематеріальні активи), тис. грн

К

4113,39       

Нагромаджений капітал (залишок минулих років), тис.грн

Кнаг

412,237       

Загальний борг фірми тис. грн

Б

499,768       

Загальний обсяг продажів тис. грн

V

790,583

             

Таблиця 6. Деякі фінансові показники діяльності підприємства. ( На основі бухгалтерської звітності підприємства “У-Пейдж” за 1999 рік).
                                

Виходячі з вищенаведених формул  ( 7-12 ) маємо:

   

    Z=5,258865716       Рекомендоване значення — більше 3.   

   

    X1= 0,000311332                  

   

    X2=0,089749998
    X3=0,006776148         
    X4=8,230598998
    X5=0,172121432         

             

Аналізуючи наведені вище розраховані значення, можна сказати, що стійкість та ефективність даного підприємства за роки функціонування входить у рекомендовані межі.Так як підприємство існує всього близько 3 років, співвідношення між власними та залученими коштами виглядає досить непогано. Крім того, залучені кошти використовуються з досить великою ефективністю, що у майбутньому допоможе підприємству зайняти одне з лідируючих місць на українському ринку пейджингових послуг.
3.2. Аналіз ризиків інвестоційно-інноваційних процесів.
Ризиком в економічній літературі називають небезпеку втрат, які витікають з тієї чи іншої господарської операції і пов’язані з невизначеністю ситуації.

Ризиковим підприємництвом назтвають, в свою чергу, підприємництво, що засноване в наукоємних сферах і займається створенням та розповсюдженням нових технологій [№57, c.104].

Ризики можуть бути двох видів:

1) диверсифіковані ;

2) недиверсифіковані.         

До перших належать ризики, загрозу яких можна усунути шляхом диверсифікації — випуск декількох видів нової продукції, наявність резервних джерел постачання ресурсів тощо [№62 ,c. 36].

До других належать саме ті ризики, які виникають через зовнішні обставини і впливають на ринок вцілому, з якими найчастіше зустрічається підприємець на українському ринку — інфляційний, ризик економічного спаду тощо.
За методами SWOT — аналізу можна зробити певні висновки про можливі загрози для функціонування компанії в майбутньому (таб.7 ).
Загрози                                    Ступінь  впливу            Ймовірність7-10

4-6

1-3

7-10

4-6

1-3

1) скорочення ринку

6

52) поява нових конкурентів753) зростання плати за використання радіочастот10

7

4) зростання плати за поновлення ліцензії

6

65) зменшення кількості клієнтів

8

1

6) перехід інших компаній конкурентів на стандарт ERMES8

7

7) винахід альтернативного та співставимого способу передачі інформації748) інфляція8

7Таб. 7. Аналіз ймовірних ризиків компанії “У-Пейдж”.
На аналізі таблиці 2 можна побудувати матрицю  можливих ризиків компанії:

<img width=«2» height=«146» src=«ref-1_231869366-170.coolpic» v:shapes="_x0000_s1027">ймовірності

<img width=«107» height=«108» src=«ref-1_231869536-351.coolpic» v:shapes="_x0000_s1030"><img width=«116» height=«108» src=«ref-1_231869887-347.coolpic» v:shapes="_x0000_s1031"><img width=«2» height=«22» src=«ref-1_231870234-164.coolpic» v:shapes="_x0000_s1032">                  10
<img width=«106» height=«108» src=«ref-1_231870398-332.coolpic» v:shapes="_x0000_s1028"><img width=«117» height=«108» src=«ref-1_231870730-352.coolpic» v:shapes="_x0000_s1029">            

                   5                       
<img width=«242» height=«2» src=«ref-1_231871082-164.coolpic» v:shapes="_x0000_s1026">     продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по банку