Реферат: Денежно-кредитные системы

1. Конц-ція та центр-ція банк-го капіталу, відкриті закриті форми. Банкмонополії, їх форми. ТНБ.

Початкові процеси централізації та концентрації банківського капіталупочались на початку 20 ст коли виділилися найкрупніші банки в окремих країнах.Загальна централізація та концентрація у світовому маштабі відбулась на межі70-80 років на базі найпотужніших банків розвинутих капіталістичних країн. Цібанки в результаті зазначених процесів зайняли провідні місця у ГКС світу.

За останні роки темпи укруплення набули ще більшого росту. За  активами найкрупніші банки 70 років неувійшлиб зараз навіть до 100 кращіх банків. Найпотужнішими банками зараз єяпонські банки. В основі процесу концентрації та централізації банківськогокапіталу лежать відповідні процеси у галузі промислового капіталу.

Концентрація та централізація може проявлятися у відкритих та закритихформах. На початковому етапі розвитку капіталізму панували відкриті форми, зпоявою законодавчих обмежень монополізму у ГКС ФКУ були вимушені перейти дозакритих форм.

Відкриті форми це :

1)<span Times New Roman"">        

злиття – поглиненя більш потужним банком меншпотужного, така форма зявилася в кінці 19 на початку 20 ст у звізку зчисельними банкруцтвами мілких банків, ації яких були викуплені їхконкурентами. Злиття шляхом поглинення мілких банків повторилося у значнихмаштабах в 70-80 роках. Але злиття повязано не лише з банкруцтвами, 50 – 70роках провідні банки світу добровільно зливалися для посилення свої позицій навнутрішньому та зовнішніх ринках ( в результаті таких злиттів утворилися Фьостнешнл сити бенк, Нешнл вестминстер бенк та ін ).

2)<span Times New Roman"">        

Філіальна мережа – застосовується для залученнянових потоків капіталів та витіснення конкурентів.

Закриті форми це :

1)<span Times New Roman"">        

Кореспонденські відносини – договірні відносиниміж банками з ціллю взаємовигідного виконання операції.

2)<span Times New Roman"">        

Холдингові компанії – компанії які шляхомзалучення капіталів ( як правило через випуск акцій) скуповують контрольніпакети акцій ФКУ та компаній інших галузей для провадження через них власноїполітики.

3)<span Times New Roman"">        

Банківські ланцюги – форма контролю одним банкомгрупи інших При цій формі одні й тиж самі люди входять до керівних органівакціонерів або директоратів різних банків

4)<span Times New Roman"">        

Система дочерних підприємств — основнийбанк-контролер володіє акціями лише одного банку з підконтрольної групи, цебанк в свою чергу володіє акціями іншого банку і так далі по ланцюгу.

Виділення крупних банківта концентрація в них капіталів приводять до монополізації банківської справи –зосередження основного обсягу операцій в руках декількох провідних банків.Форми банківських монополій:

1)<span Times New Roman"">        

Трест – первинна форма банківської мономолії якавиникла при злитті декількох баків або поглинанні одним банком іншого.

2)<span Times New Roman"">        

Картель – домовленість між банками, щодозастосування єдиної кредитної політики

3)<span Times New Roman"">        

Консорціум – тимчасове обєднання декількох банківміж собою ( а також можливо з промисловими монополіями ) для фінансуваннянадвеликих фін проектів або розміщення ЦП

4)<span Times New Roman"">        

Концерн – обєднання декількох банків під контролемодного банка обо іншої установи.

Зростання конкуренції в банківській справі з одночасним зростанням потребиТНК у якісно новому підході до надання банківських послуг( великий обсягнеобхідних ресурсів, велика швидкість операцій, конфеденційність, надійністььта ін ) привели до утворення ТНБ.

ТНБ – крупні кредитно фінансові комплекси універсального типу, що маютьшороку мережу закодонних філій( не меньше ніж у 5 країнах) і більшистьприбутків одержують за кордоном. Серед ТНБ різних країн проявляється дужежорстка конкуренція за останні роки склалася наступна ситуація: ТНБ США таВеликобританії уступили свої позиції ТНБ Японії. Різкоко розширили свій впливТНБ Фрації та Швейцарії.

________________________________________________________

2. Роль конкуренції в банківській справі

Конкуренція в банківські справі проявляється  :

1)<span Times New Roman"">        

Між банківськими інститутами.

Конкуренціяу банківській справі останнім часом носить всебільше неціновий характер. Цеповязано з тим, що сучасні банки намагаються зберігати на постійному рівніціни на свої послуги.  Конкуренціязосереджується на умовах надання кредитів ( сторк розмір умовах погашення ), надодаткових послугах ( цілодобова інкасація документів, надання безкоштовнихконсультацій постійним клієнтам), на системі пільг для постійних клієнтів, напідвищенні якості обслуговування

2)<span Times New Roman"">        

між банківськими та іншими ФКУ ( боротьба завклади населення, за користувачів споживчого кредиту та ін )

3)<span Times New Roman"">        

між банками та установами, що не відносяться доФКУ ( останній час намітилася тенденція вторгнення крупних корпорацій  у сферу надання банківських посуг – наданнякредиту, обслуговування кредитних карток.)

4)<span Times New Roman"">        

між монополістичними та немонополістичнимиструктурами за ринок капіталів та споживача. Ця боротьба проявляється унамаганні монополій витіснити невеличкі банків ринку і намаганні невеличких банків протистояти цьому

В останні роки  конкуренція в банківькій справі значно зросла. Причини :

1)<span Times New Roman"">        

політика держав світу на обмеження монополізаціїбанківської сфери та розширення конкуренції

2)<span Times New Roman"">        

швидке зростання фін іновацій – нових видівоперацій та послуг, інструментів ринку позичкових капіталів та розрахунків

3)<span Times New Roman"">        

Зростання ролі використання ЕОМ та засобівкомунікацій

4)<span Times New Roman"">        

Вторгнення на ринок банківських операцій та послугпромислових корпорацій

Роль конкуренції в банксправі настільки ж важлива як і взагалі макроекономічна роль конкуренції.Конкуренція є причиною того що  :

1)<span Times New Roman"">        

постійно вдосконалюються та підвищується якістьоперацій та послуг

2)<span Times New Roman"">        

впроваджувються іновації

3)<span Times New Roman"">        

стримується зростання цін а в деяких випадках відбувається їх відносне зниження

4)<span Times New Roman"">        

відбувається відсіювання неефктивних методівуправління банківськими ресурсами.

5)<span Times New Roman"">        

Проходить постійне впровадження результатів НТПтим самим сприючи його подальшому розвитку.

_______________________________________________________

3.Струк-ні зміни у КС. Універс-ція та інтернац-ція банківської  діяльн. Утворення банківської СЕП .

На прикінці 20 ст відбулись наступні події які мали значний вплив набанківську сферу :

1)<span Times New Roman"">            

Дерегулювання фін ринків — законодавче помягшеннячи повне скасування обмежень у фін діяльності як наслідок цього розвитокконкуренції

2)<span Times New Roman"">            

Посилення конкуренції в банківській справі

А) Між банківськими інститутами. Конкуренція у банківській справі останнімчасом носить всебільше неціновий характер. Це повязано з тим, що сучасні банкинамагаються зберігати на постійному рівні ціни на свої послуги.  Конкуренція зосереджується на умовах наданнякредитів ( сторк розмір умовах погашення ), на додаткових послугах ( цілодобоваінкасація документів, надання безкоштовних консультацій постійним клієнтам),на системі пільг для постійних клієнтів, на підвищенні якості обслуговування

      Б) між банківськими та іншими ФКУ (боротьба за вклади населення, за користувачів споживчого кредиту та ін )

      В) між банками та установами, що невідносяться до ФКУ ( останній час намітилася тенденція вторгнення крупнихкорпорацій  у сферу надання банківськихпосуг – надання кредиту, обслуговування кредитних карток.)

       Г) між монополістичними танемонополістичними структурами за ринок капіталів та споживача. Ця боротьбапроявляється у намаганні монополій витіснити невеличкі банків  ринку і намаганні невеличких банківпротистояти цьому

3)<span Times New Roman"">            

компютерізація

4)<span Times New Roman"">            

фінансові нововедення ( нові видидепозитів, кредитів, нові види банк послуг)

5)<span Times New Roman"">            

фінансова глобалізація ( поширення діяльності банківза межі нац кордонів – ТНБ та МНБ

Наслідком цих подій стало

1)<span Times New Roman"">          

проявлення теденція до універсалізації операцій,

2)<span Times New Roman"">          

створенню багатопрофільних кредитних установ, щовзмозі надавати весь обсяг фінансових послуг.

3)<span Times New Roman"">          

Комерційні банки успішно освоїли такі види послугяк лізінг операції з нерухомістю, посередницькі операції та інші незвичні длябанків послуги.

4)<span Times New Roman"">          

Набуло розвитку створення, підвищення ролі  та розширення обсягу операцій спеціальнихкредитно фінансових установ

5)<span Times New Roman"">          

Пирились та ускладнились звязки банків зпромисловістю

6)<span Times New Roman"">          

З появою в кредитній системі нових ланцюгівзнизилась питома вага ком банків у сукупній сумі ресурсів та операцій ( алероль банків в економіці продовжує залишатися дуже важливою )

Післявоєнне зростання міжгалузевої спеціалізації і міжнародної кооперації,розвиток зовнішньоторгівельних операцій, розвиток евровалют призвели доінтернаціоналізації діяльності банківських установ, перенесеннб закордонзначної частини їх операцій.

Розрізняють 2 види міжнародних банків – транс національні (ТНБ) таміжнаціональні (МНБ).

ТНБ – крупні кредитно фінансові комплекси універсального типу, що маютьшороку мережу закодонних філій( не меньше ніж у 5 країнах) і більшистьприбутків одержують за кордоном. До утворення ТНБ привели зростанняконкуренції в банківській справі з одночасним зростанням потреби ТНК у якісноновому підході до надання банківських послуг( великий обсяг необхіднихресурсів, велика швидкість операцій, конфеденційність, надійність ьта ін )

Серед ТНБ різних країн проявляється дуже жорстка конкуренція за останніроки склалася наступна ситуація: ТНБ США та Великобританії уступили своїпозиції ТНБ Японії. Різкоко розширили свій вплив ТНБ Фрації та Швейцарії.

МНБ – це мн банківські групування засновані на паях великими банками рядукраїн. Це одні з найпотужніших ФКУ, вони обслуговують операції найбільших ТНК,займаються кредитуванням урядів країн, кредитуванням значнихзовнішньоторгівельних операцій  ,здійснюють операції на світових ринках валют 

_______________________________________________________4. Конвертованість валюти, поняття та види

Конвертованість валюти це її здатність бути обміняною на валюти іншихкраїн.

Види:

1)<span Times New Roman"">            

повна – включає внутрішю та зовнішнюконвертованість. При внутрішній конвертованості задовольняються потреби резидентівв іноземній валюті. При зовнішній конветртованості  — задовольняються потреби нерезидентів уконвертації  їх національної валюти віноземну. Зовнішня конвертованість дає змогу швидкого і якомога повного  інтегрування нац економіки в світове господарсво

2)<span Times New Roman"">            

часткова .

Забезпеченняконвертованіості винно проводитися поетапно – спочатку часткова потім повна.При цьому важливо створити відповідні передумови :

1)<span Times New Roman"">        

структурна перебудова економіки

2)<span Times New Roman"">        

нагромадження достатніх золото-валютних стандартів

3)<span Times New Roman"">        

збалансували струтури цін на зовнішньому тавнутрішніх ринках

4)<span Times New Roman"">        

Стабілізація темпів економічного розвитку країни

_____________________________________________________5. Державна власність у кредитній сфері

Після 2 світової війни в світі значного розвитку набули процеси втручаннядержави в економіні процеси. Одним з проявів такого втручання стало розширеннячастки державної власності в країні. Розширення державної власности у ФКСобумовлено такими причинами:

1)<span Times New Roman"">        

тенденція до усуспільнення виробництва

2)<span Times New Roman"">        

намагання приватного сектору отримати захист збоку держави від недолікив ринкового способу господарювання ( циклічністьринкової економіки, обмеження конкуренції та ін )

3)<span Times New Roman"">        

Намагання держави досягти стабільності власноїекономіки і недопущення різких коливань в економічних процесах для забезпеченнястійких позицій на зовнішній та внутрішній аренах

 Держ сектор у ФКС утворився в результатінаціоналізації банків в деяких країнах, створення державних та напівдержавнихкредитних установ, участі держави у капіталі акціонерних банків .

На долю держ банківприпадає від 50 у Італії до 75 % у Фрації вкладі в до запитання. В Італії 6держ та 3 напів держ банки, у Бельгії 10 і 5, у Франції 3 націоналізованих і 14 змішаних фін-кредит установи. УФрінції в 1982 було націоналізовано 39 банків та 2 фін компанії, також держававолодіє контрольним пакетом в 70 банках. Обєднання монополістичного приватногокапіталу з державою привело до створення нового типу монополій. До цихмонополій фактично перейшло право визначати економічну політику держави увідповідних галузях, за їх рахунок провадиться більшість наукових розробок тазапровадження їх у життя, вони сприяють концентрації капіталу та ефективномуйого розподілу. Під їх контролем в різних країнах знаходиться від 50 до 90 %ВНП .  Еле останнім часом в деяких капкраїнах ( Франція ) намітилась тенденція до зворотнього процесу – державапозбавляється власності у фін кредит сфері, залишаючи за собою контроль лише унайважливіших секторах.

_____________________________________________________6. Заг закономірн формув ГКС у період становлення кап-му.

Грошові системи

Недивлячись на те що в період мануфактурного капіталізму в кожній країні зазолотом і серебром зберігалася однакова роль ( система біміталізму) фактичнко вкожній країні домінував один метал. Чим інтенсивніше становилося капіталістичневиробництво тим інтенсивніше один метал витісняв інший і біміталізм більше невідповідав як грошова система потребам суспільно-економічного ладу. Все частішекраїни  були вимушені переглядативартісне співвідношення між золотом та сріблом. Разом з тим з розвиткомкапіталізму повноцінні гроші замінялися в обігу кредитними грошима табезготівковими розрахунками. Так з розвитком капіталізму обєктивно булистворені умови і необхідність переходу від біміталізму до монометалізму. Ранішеінших країн до монометалізму перейшла Англія ( кінець 18 ст)  інші країни здійснили перехід в основному востанній третині 19 ст.

Франція

1874

Бельгія

1874

Італія

1874

Швейцарія

1874

Германія

1871-73

Данія

1873

Швеція

1873

Росія

1895-97

Японія

1897

США

1900

Отже до кінця 19 ст биметалізм поступився місцем монометалізму. Те що майжевсі країни перейшли до золотого монометалізму пояснюється більш високоювартістю золота порівняно зі сріблом ( в 33 рази). Золотий монометалізм до п1св війни виступав в ролі золотомонетного стандарта. Його ознаки:

1)<span Times New Roman"">        

виконання золотом функцій засобів обігу та платежуу формі монет,

2)<span Times New Roman"">        

необмежений розмін банкнот на золото в монетнійформі,

3)<span Times New Roman"">        

вільний вивіз та ввіз золота з країни в країну,

4)<span Times New Roman"">        

валютний курс коливався в межах золотих точокнавколо валютного паритету.

Золотомонетний стандарт забезпечивши стабільність грошових одиниць краінсвіту сприяв розвитку кредитних відносин оскільки був відсутній ризик повязанийзі знецінюванням грошей. Розвиток кредиту в свою чергу призвів до зростаннякапіталістичного виробництва, його централізації та концентрації.

Стабільність валютних курсів сприяла розвитку мн торгівлі, мн кредитнихвідносин та вільному переміщеню капіталів. Все це стало основою переходу відкапіталізму вільної конкуренції до монополістичного капіталізму на початку 20ст. Розвиток домонополістичного катілізму супроводжувався впорядкуваннямгрошового обігу однак стабільність досягнута за рахунок введеннязолотомонетного стандарту пороіснувала недовго — до першої світової війни.

З її початком більшість країн припинила розмін паперових грошей на золотота вілне переміщення золота через кордон. Повернутися до золотого стандартубільшість кап країн змогли лише у 20 роки. Повернення було здійснено не дозолотомонетного а до золотозлиткового та золотодивізного стандарту.

Золото злитковий стандарт – грошова система коли паперові грошірозмінювались на золото в злитках  причому обміну підлягала сума не нижче встановленого мінімуму. До цього стандартуперейшли Англія Франція Італія Голандія Данія Канада та ін.

При золотодивізному стандарті обмін здійснювався не на золото, а на валютуяка в своючергу обмінювалась на золото. Такий стандарт бу введений в 30 країнахсвіту. При золотому стандарті у нових формах золото припинило виконуватифункції обігу та платежу. Треба зазначити що повернення до золотого стандартуне принесло значного позитивного ефекту в маштабах світової економіки. Це буловикликано нерівномірністю розвитку країн після війни та  нестабільністю політичного та економічногоположення кап країн. Те що золотий стандарт віджив своє у всіх формах довелакриза 1929-33 років після якої золотий стандарт продовжував зберігатися українах золотого блоку ( Фр Бельгія Голандія Швейцарія  Італя і польша) однак в 1935-36 роках і вонивідмовились від золотого стандарту.

Особливістю формування ГС періоду становлення капіталізму були грошовісистеми колоній. Вони являли собою найгірший вид золотодивізного стандарту, щоповною мірою відповідав лише ГС метрополії.Для ГС колоній було притаманненаступне :

1)<span Times New Roman"">        

емісія грошей здійснювалась банками метрополій абоспеціальними валютно-грошовими агенціями.

2)<span Times New Roman"">        

Валюти колооній прикріплювались до валютметрополій шляхом встановлення валютного курсу, який був вигідний метрополіям

3)<span Times New Roman"">        

Забезпеченням валюти колонії повинна була бутивалюта метрополії в розмірі 100% еміссії. Тому валюта колоній була фактичнодублікатом валюти метрополії.  Але нацьому не закінчувались притиснення прав колоній у грошовому обігу. Накопиченіза рахунок торгівлі сировиною резерви валюти метрополії колонії повинні булирозмістити у державних цінних паперах метрополії під дуже низький відсоток івиступати таким чином дуже вигідними кредиторами для совїх колонізаторів.

Кредитна система

Швидкий розвиток капіталізму в 19 т, що був наслідком промисловогоперевороту, супроводжувався зростанням маштабів операцій банків, розширеннямїх функцій і виникненням спеціальних кредитних установ. В багатьох країнахутворюються центральні емісійні банки і упорядковується емісія грошей,зявляються взаїмнозберігальні каси та судо-зберігальні асоціації. В 2 половині19 ст починають утворюватися держ зберкаси. Створення зберкас мало на метізалучити збереження робочих які не приймали участі в господарському обороті до цьогообороту.

З середини 19 ст в багатьох країнах створюються іпотечні банки.Інтенсивний розвиток акціонерної форми підприємництва стало причиною виникненнятаких спеціальних  кредитних установ якінвестиційні банки та компанії.

В кінці 19 ( завершальна стадія капіталізму вільної конкуренції длябільшості країн ) існувли надзвичайно жорсткі умови конкуренції в якіхздійснювали свою діяльність ФКУ.

Жорстка конкуренція призвела до чисельних банкруцтв у ФКС.Саме це сталопочатком первиних процесів концентрації та централізації банківського капіталу. На тому етапі ці процеси  проходилишлялом поглинання збанкрутілих ФКУ їх конкурентами та злиття  банків які хотіли тим самим забезпечити своєвиживання.

Також початок 20 ст характерезувався першими спробами злиття банківськогота промислового капіталу. Зазначені процеси у Кредитній сфері стали причинамипереходу від капіталізму вільної конкуренції до монополістичного капіталізму. Зформуванням нової економічної формації намітилися наступні теденції для розвиткукредитної ситеми :

1)<span Times New Roman"">        

концентрація та централізаці банківського капіталуі поява банківських монополій

2)<span Times New Roman"">        

посилення конкуренції між різними видами кредитнихустанов

3)<span Times New Roman"">        

поєднання банківського та промислового капіталу іутворення фінансовго капіталу

4)<span Times New Roman"">        

інтернаціоналізація банківської діяльності таутворення міжнародних банківських монополій.

_______________________________________________________

7. Банківська криза: поняття, прояв та шляхи виходу

Банківська криза – масова неплатоспроможність у фінансово – кредитній сферіщо потребує втручання уряду

Форми прояву:

1)<span Times New Roman"">        

попит на резерви так зростає що не може бутизадоволеним за короткий строк

2)<span Times New Roman"">        

різко падають обсяги кредитування

3)<span Times New Roman"">        

традиційно платоспроможні позичальники втарчаютьможливість отримувати кошти

4)<span Times New Roman"">        

масово розпродаються активи бо структура пасивівне відповідає новій ринковій вартості активів

Шляхи виходу :

1)<span Times New Roman"">        

відновити довіру вкладників захистивши інтересивсіх або більшості

2)<span Times New Roman"">        

запобігти терміновому розпродажу активів

3)<span Times New Roman"">        

уникнути коливань у обсязі грошової маси

4)<span Times New Roman"">        

уникнення від ризикованих фін операцій

5)<span Times New Roman"">        

захистити стабільні банки

6)<span Times New Roman"">        

упорядкувати платіжну систему

7)<span Times New Roman"">        

скорочення використання бюджетних коштів

_____________________________________________________8. Зміна стратегій західних кБ у 90 рокі

1) Універсалізація ( фінансовий супермаркет ). Банки починають виконуватине притаманні їм операції та надавати всебільший обсяг послуг.

2) Централізація та концентрація ( обєднання )

3) Інтернаціоналізація — міжнародні фінансові концерни у формі ТНБ і МНБ

4) Повна автоматизація діяльності банків.

5) Застосування в діяльності банків стратегії маркетингу у звязку зівсезростаючою конкуренцією

_______________________________________________________9. Золотий стандарт та стабільність ГКС

Недивлячись на те що в період мануфактурного капіталізму в кожній країні зазолотом і серебром зберігалася однакова роль ( система біміталізму) фактичнко вкожній країні домінував один метал. Чим інтенсивніше становилося капіталістичневиробництво тим інтенсивніше один метал витісняв інший і біміталізм більше невідповідав як грошова система потребам суспільно-економічного ладу. Все частішекраїни  були вимушені переглядативартісне співвідношення між золотом та сріблом. Разом з тим з розвиткомкапіталізму повноцінні гроші замінялися в обігу кредитними грошима табезготівковими розрахунками. Так з розвитком капіталізму обєктивно булистворені умови і необхідність переходу від біміталізму до монометалізму. Ранішеінших країн до монометалізму перейшла Англія ( кінець 18 ст)  інші країни здійснили перехід в основному востанній третині 19 ст.

Франція

1874

Бельгія

1874

Італія

1874

Швейцарія

1874

Германія

1871-73

Данія

1873

Швеція

1873

Росія

1895-97

Японія

1897

США

1900

Отже до кінця 19 ст биметалізм поступився місцем монометалізму. Те що майжевсі країни перейшли до золотого монометалізму пояснюється більш високоювартістю золота порівняно зі сріблом ( в 33 рази). Золотий монометалізм до п1св війни виступав в ролі золотомонетного стандарта. Його ознаки:

1)<span Times New Roman"">        

виконання золотом функцій засобів обігу та платежуу формі монет,

2)<span Times New Roman"">        

необмежений розмін банкнот на золото в монетнійформі,

3)<span Times New Roman"">        

вільний вивіз та ввіз золота з країни в країну,

4)<span Times New Roman"">        

валютний курс коливався в межах золотих точокнавколо валютного паритету.

Золотомонетний стандарт забезпечивши стабільність грошових одиниць краінсвіту сприяв розвитку кредитних відносин оскільки був відсутній ризик повязанийзі знецінюванням грошей. Розвиток кредиту в свою чергу призвів до зростаннякапіталістичного виробництва, його централізації та концентрації.

Стабільність валютних курсів сприяла розвитку мн торгівлі, мн кредитнихвідносин та вільному переміщеню капіталів. Все це стало основою переходу відкапіталізму вільної конкуренції до монополістичного капіталізму на початку 20ст. Розвиток домонополістичного катілізму супроводжувався впорядкуваннямгрошового обігу однак стабільність досягнута за рахунок введеннязолотомонетного стандарту пороіснувала недовго — до першої світової війни. З їїпочатком більшість країн припинила розмін паперових грошей на золото та вілнепереміщення золота через кордон. Повернутися до золотого стандарту більшістькап країн змогли лише у 20 роки. Повернення було здійснено не дозолотомонетного а до золотозлиткового та золотодивізного стандарту.

Золото злитковий стандарт – грошова система коли паперові грошірозмінювались на золото в злитках  причому обміну підлягала сума не нижче встановленого мінімуму. До цього стандартуперейшли Англія Франція Італія Голандія Данія Канада та ін.

При золотодивізному стандарті обмін здійснювався не на золото, а на валютуяка в своючергу обмінювалась на золото. Такий стандарт бу введений в 30 країнахсвіту. При золотому стандарті у нових формах золото припинило виконуватифункції обігу та платежу. Треба зазначити що повернення до золотого стандартуне принесло значного позитивного ефекту в маштабах світової економіки. Це буловикликано нерівномірністю розвитку країн після війни та  нестабільністю політичного та економічногоположення кап країн. Те що золотий стандарт віджив своє у всіх формах довелакриза 1929-33 років після якої золотий стандарт продовжував зберігатися українах золотого блоку ( Фр Бельгія Голандія Швейцарія  Італя і польша) однак в 1935-36 роках і вонивідмовились від золотого стандарту.

_______________________________________________________

10. КБ: поняття функції види операцій

Визначення  — ???????

Банки це установи функцією яких є кредитування субєктів госп діяльності та громадян зарахунок залученнякоштів підприємств установ організацій населення та інших кредитних ресурсів,касове та розрахункове обслуговування народного господарства виконання валютнихта ін банківських операцій.

Функції

1)<span Times New Roman"">            

Залучення тичасово вільних коштів і перетворенняїх на позичковий капітал. Одна з настаріших функцій банків. Допомагає повернутивилучені з обороту кошти які знаходяться без використання у населення та ю.о.

2)<span Times New Roman"">            

Кредитування ю.о. ф.о. держави. Останнім часомнаряду з кредитуванням держвати та ю.о. банки звертають велику увагу на наданняспоживчого кредиту. Це відбувається через відносно низьку ризикованість даноїоперації і можливість майже повністю обрахувати ступінь ризикованості.

3)<span Times New Roman"">            

Здійснення грошових розрахунків і платежів.Завдяки цій функції банків більша частина платежів здійснюється у безготівковійформі шляхом списання коштів з рахунку одного контр агента і зарахування їх нарахунок іншого. Здійснення цієї функції відбувається за допомогою спеціальнихустанов- рорахункових палат, клірингових центрів та ін в яких банки можутьмати коррахунки для здійнення розрахунків між собою. Також розрахунки міжконтрагентами можуть проводитися за допомогою чеків та векселів. Покупецьтовару розміщуючи свої кошти на рахунку в банку отримує від нього чекову книжкуза допомогою якої він може розрахуватися з покупцем виписавши йому чек на відповіднусуму. Потім покупець предявляє даний чек до банка і банк оплачує цей чексписуючи відповідну суму з рахунку покупця. Також покупець може розрахуватисявекселем, який предявляється продавцем у визначений час до оплати в банк.Останім часом все більше використовується така система безготівкових розрахуківяк система банківських кредитних карток.

4)<span Times New Roman"">            

Випуск кредитних засобів обігу. Завдяки ційфункції було досягенне повне витіснення повноцінних грошей неповноцінним щонадало грошовому обігу необхідну еластичність Але одночасно зявилася загрозанеобгрутованого випуску грошей та їх знеціннення.

5)<span Times New Roman"">            

Консультації, надання комерційної та фінансовоїінформації клієнтам.

Операції: пасивні та активні .

Пасивні: операції за допомогою яких банки утворюють власні ресурси.Це :

1)<span Times New Roman"">            

випуск власних ЦП

2)<span Times New Roman"">            

відрахування від поточного прибутку

3)<span Times New Roman"">            

Залучення коштів ю.о. та ф.о.

Залучені кошти існують уформі депозитів( строкові та до запитання), поточних, кредитних  та коресподенських рахунків.

Депозит це кошти якіклієнт вносить в банк на зберігання і може

використати длярозрахунків або вилучити у формі готівки. За користування депозитним коштамибанк сплачує їх власнику винагороду – процент. По депозитним рахункам дозапитання кошти можуть вноситися та вилучатися за першою вимого клієнтів. Построкових депозитних рахунках рахунках вилучення коштів можу бути здійсненолише по закінченні строку депозиту або при умові попередження за певний термін.Іноді при відкритті депозитного раху

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию