Реферат: Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

Overview

Лист5
Лист6

Sheet 1: Лист5

ДАНІ

про розмір кредитного портфеля і страхового резерва банку «Україна», сформованих відповідно до

«Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування

можливих втрат за позиками комерційних банків» за станом на 1 _____ 1998 року

( по короткострокових і довгострокових позиках )

( за стандартними кредитами )

(тис.грн.)

Загальна

З м е н ш у є т ь с я н а :

Сума заборгованості, на

Коефіці-

Рівень резервування

У с т а н о в и

сума за-

Гарантії

Грошові

Вартість

ВСЬОГО:

яку створюється резерв

ент кре-

Розрахунковий резерв

Фактично створений

Надлишок, нестача (+,-)

п/п

б а н к у

боргованості

уряду та

вклади

заставленого

(гр.3+4+5)

по кредитах,

дитного

по кредитах,

по кредитах,

по кредитах

(стандартні)

банків категорії «А»

позичальника в банку

майна та май-нових прав

ВСЬОГО

наданих після 01.07.97

ризику, %

ВСЬОГО

наданих піс- ля 01.07.97

ВСЬОГО

наданих піс- ля 01.07.97

ВСЬОГО (гр.12-гр.10)

після 01.07.97 (гр.13-гр.11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Вiнницька

2

Волинська

3

Днiпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорiзька

8

Iвано-Франкiвська

9

Киiвська

10

Кiровоградська

11

Кримська

12

Луганська

13

Львiвська

14

Миколаiвська

15

Одеська

16

Полтавська

17

Рiвненська

18

Сумська

19

Тернопiльська

20

Харкiвська

21

Херсонська

22

Хмельницька

23

Черкаська

24

Чернiвецька

25

Чернiгiвська

26

Севастопольська

27

ГОУ

ВСЬОГО:

Sheet 2: Лист6

ДАНІ

про розмір кредитного портфеля і страхового резерва банку «Україна», сформованих відповідно до

«Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування

можливих втрат за позиками комерційних банків» за станом на 1 січня 1998 року

табл.4

( за групами ризику )

Загальна

З м е н ш у є т ь с я н а :

Сума заборгованості, на

Рівень резервування

У с т а н о в и

сума за-

Гарантії

Грошові

Вартість

ВСЬОГО:

яку створюється резерв

Розрахунковий резерв

п/п

б а н к у

боргованості

уряду та

вклади

заставленого

(гр.3+4+5)

по кредитах,

Коєф, ризику

по кредитах,

банків категорії «А»

позичальника в банку

майна та май-нових прав

ВСЬОГО

наданих після 01.07.97

в %

ВСЬОГО

наданих після 01.07.97

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Короткострокові і довгострокові позички

1

Стандартнi

625737.0

116537.0

0.0

403720.0

520257.0

105480.0

78167.0

2

2110.0

1563.0

2

Пiд контролем

491708.0

0.0

200454.0

43134.0

243588.0

248120.0

18478.0

5

12406.0

924.0

3

Субстандартнi

108685.0

795.0

0.0

67289.0

68084.0

40601.0

1684.0

20

8120.0

336.0

4

Сумнiвнi

238440.0

229691.0

52804.0

12440.0

94935.0

143505.0

21080.0

50

71752.0

10540.0

5

Безнадiйнi

139670.0

0.0

0.0

0.0

0.0

139670.0

0.0

100

139670.0

0.0

ВСЬОГО:

1604240.0

1470223.0

253258.0

526583.0

926864.0

677376.0

119409.0

234058.0

13363.0

Казначейство(міжбанк)

1

Стандартнi

2

Пiд контролем

3

Субстандартнi

4

Сумнiвнi

5

Безнадiйнi

ВСЬОГО по міжбанку:

Враховані векселя

1

Стандартнi

2

Пiд контролем

3

Субстандартнi

4

Сумнiвнi

5

Безнадiйнi

ВСЬОГО по векселях:

Фінансовий лізинг

1

Стандартнi

2

Пiд контролем

3

Субстандартнi

4

Сумнiвнi

5

Безнадiйнi

ВСЬОГО по фін. лізингу

ВСЬОГО по банку

Overview

Лист1
Лист2

Sheet 1: Лист1

ДИНАМІКА

РЕЗЕРВУ НА МОЖЛИВІ ВТРАТИ ЗА ПОЗИКАМИ за 1997 р

табл.9

Питома вага %

Всього

Стандартні

Під контролем

Субстандартні

Сумнівні

Безнадійні

Всього

Стандартні

Під контролем

Субстандартні

Сумнівні

Безнадійні

Станом на 1.03.97 р.

100

100

100

100

100

100

100

5.3

2.9

10.3

42.4

39.1

Станом на 1.04.97 р.

90

112

65

99

119

83

100

6.6

2.1

11.3

43.8

36.2

Станом на 1.07.97 р.

87

117

77

70

89

86

100

7.2

2.5

8.3

43.2

38.8

Станом на 1.10.97 р.

88

124

62

69

91

86

100

7.5

2

8.1

44.1

38.3

Станом на 1.01.98 р.

84

184

72

60

95

65

100

11.7

2.5

7.4

48.1

30.4

Темпи зміни,% 1.04.97/1.03.97

90.6

112.6

65.3

99.1

93.6

83.9

124.3

72.1

109.5

103.4

92.6

Темпи зміни,% 1.07.97/1.04.97

96.4

104.6

118.1

71.1

95.1

103.1

108.5

12222.5

73.7

98.6

107

Темпи зміни,% 1.10.97/1.07.97

100.8

105.9

80.5

98.3

102.8

99.6

105

79.9

97.5

101.9

98.8

Темпи зміни,% 1.01.98/1.10.97

95.7

148.1

116.5

87.3

104.6

75.9

154.7

121.7

91.2

109.2

79.3

Sheet 2: Лист2

Ñòðóêòóðà êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ çà 1997 ð.

Таблица 8

Темпи зміни кредитного портфелю

Питома вага %

Всього

Стандартні

Під контролем

Субстандартні

Сумнівні

Безнадійні

Всього

Стандартні

Під контролем

Субстандартні

Сумнівні

Станом на 1.03.97 р.

100

100

100

100

100

100

100

59.1

12.8

7.6

11.8

8.7

Станом на 1.04.97 р.

100.7

112.6

65.2

99.1

93.6

83.8

100

66

8.3

7.5

10.9

7.2

Станом на 1.07.97 р.

102.8

117.8

77

70.4

89

86.4

100

67.7

9.6

5.22

10.2

7.3

Станом на 1.10.97 р.

105.1

124.7

62

69.2

91.4

86.1

100

70.1

7.6

5

10.2

7.1

Станом на 1.01.98 р.

139.9

184.7

72.3

60.5

95.6

65.3

100

78.5

6.6

3.3

8.5

4.1

Темпи зміни,% 1.04.97/1.03.97

100.8

112.6

65.3

99.1

93.6

83.9

111.8

64.8

98.4

92.9

83.2

Темпи зміни,% 1.07.97/1.04.97

102.1

104.6

118.1

71.1

95.1

103.1

102.5

115.7

69.7

93.2

101

Темпи зміни,% 1.10.97/1.07.97

102.3

105.9

80.5

98.3

102.8

99.6

103.5

78.8

96.1

100.5

97.4

Темпи зміни,% 1.01.98/1.10.97

133.1

148.1

116.5

87.3

104.6

75.9

111.3

87.6

65.6

78.6

57.1

П л а н

I. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности.

1.1 Характеристика основных операций коммерческих банков.

1.2.Риски активных операций коммерческого банка.

1.3.Риски пассивных операций коммерческого банка.

II. Анализ рисков основных операций коммерческих банков.

2.1.Система показателей анализа рисков основных операций коммерческих банков.

2.2.Анализ портфеля рисков.

2.3.Анализ процентной маржи.

III. Пути снижения рисков основных операций коммерческих банков.

3.1.Совершенствование структуры кредитного портфеля.

3.2.Сбалансированность активных и пассивных операций.

3.3.Хеджирование процентного риска.

1. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности.

Принятый 20 марта 1991 г. Закон Украины “Про банки и банковскую деятельность” определил и закрепил порядок образования

и основные принципы деятельности банков на Украине в соответствии с Декларацией про государственный суверенитет Украины и Законом Украины «Про экономическую самостоятельность Украинской ССР». Банковская система Украины является двухуровневой и состоит из Национального банка Украины и коммерческих банков разных видов и форм собственности. Согласно Закону Украины, банки — это учреждения, функцией которых является кредитование субъектов хозяйственной деятельности, а также граждан за счет привлечения денежных средств предприятий, учреждений, организаций, населения и других кредитных ресурсов, выполнение ими кассово-расчетного обслуживание народного хозяйства, валютных и других операций, предусмотренных Законом Украины « Про банки и банковскую деятельность».

Банки являются юридическими лицами и экономически — самостоятельны. Они проводят собственную финансовую политику по отношению к каждому конкретному клиенту, конечным результатом которой является получение прибыли, как основной цели в условиях рыночных отношений. Они учитывают перспективы развития данного заемщика и дифференцируют режим финансирования в зависимости от его кредитоспособности. Экономическая и правовая ответственность за работу банка с клиентами полностью лежит на учредителях и пайщиках банка, а не на государстве, как было раньше.

Банки не отвечают по обязательствам государства и, наоборот, кроме случаев, когда стороны берут на себя такую ответственность. Расходы коммерческих банков по обслуживанию государственного долга, задолженности по разнице в ценах, предоставлению льготных государственных кредитов осуществляется за счет государства.

1.1. Характеристика основных

операций коммерческих банков.

Согласно статье 29 Закона Украины « О банках и банковской деятельности коммерческие банки могут осуществлять кредитные операции в пределах кредитных ресурсов, которые они образовывают в процессе своей деятельности. Они также при необходимости могут на договорных началах одалживать ресурсы друг у друга, привлекать и размещать денежные средства в форме депозитов, вкладов, а при недостатке средств могут получать кредиты в Нацбанке Украины.

Исходя из содержания данной статьи Закона можно определить основные принципы деятельности коммерческих банков:

· Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого банка является возможность работы в пределах реально имеющихся ресурсов.

Это означает, что коммерческий банк может осуществлять безналичные платежи, предоставлять кредиты и получать деньги наличными в пределах остатка средств на своих корреспондентских счетах. Это также означает, что банк должен обеспечивать не только количественное соответствие между своими ресурсами и кредитными вложениями, но и добиваться соответствия характера банковских активов специфике мобилизованных им ресурсов. Так, если банк привлекает средства главным образом на короткие сроки, а вкладывает их преимущественно в долгосрочные ссуды, то его способность без задержек расплачиваться по своим обязательствам (т.е. ликвидность) оказывается под угрозой.

Наличие в активах банка большого количества ссуд с повышенным риском требует от банка увеличения удельного веса собственных средств в общем объеме его ресурсов. Хотя объем активных операций не может быть ограничен административными, волевыми методами, но для поддержания обязательных экономических нормативов Нацбанка Украины согласно инструкции N 10 от 30.12.96 г. коммерческие банки сами стремятся находить новые формы увеличения своих пассивов и сферы применения своих ресурсов.

Работать в пределах реально привлеченных ресурсов, обеспечивая при этом поддержание своей ликвидности, коммерческий банк может, только обладая высокой степенью экономической свободы в сочетании с полной экономической ответственностью за результаты своей деятельности.

· Вторым важнейшим принципом, на котором базируется деятельность коммерческих банков, является полная экономическая самостоятельность, которая предполагает свободу распоряжения собственными средствами и привлеченными ресурсами, свободный выбор клиентов и вкладчиков, распоряжение доходами, остающимися после уплаты налогов.

По действующему закону Украины «О налогообложении прибыли предприятий» вся прибыль банков, остающаяся после уплаты налогов, распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров. Оно устанавливает нормы и размеры отчислений в различные фонды банка, а также размеры дивидендов по акциям.

Экономическая ответственность коммерческих банков не ограничивается его текущими доходами, а распространяется и на его капитал. По своим обязательствам банк отвечает всеми принадлежащими ему средствами и имуществом, на которые может быть наложено взыскание. Весь риск от своих операций коммерческий банк берет на себя.

· Третий принцип заключается в том, что взаимоотношения коммерческих банков со своими клиентами строятся на основе рыночных отношений, что находит свое отражение в стремлении банка при предоставлении ссуды исходить из рыночных критериев прибыльности, риска и ликвидности. Ориентация на «общегосударственные интересы» не совместима с коммерческим характером работы банка и может обернутся для него кризисом ликвидности.

· Четвертый принцип работы коммерческих банков заключается в том, что регулирование его деятельности осуществляется только косвенными экономическими, а не административными методами. Инструкция N 10 «Про порядок регулирования и анализ деятельности коммерческих банков» от 30.12.96 года принята государством для усиления контрольных функций Нацбанка за деятельностью коммерческих банков, обеспечения их финансовой надежности, защиты интересов их вкладчиков и акционеров. 2.2.В ходе своей деятельности коммерческие банки осуществляют ряд операций, которые обеспечивают получение прибыли. По своему функциональному назначению они делятся на активные и пассивные операции.

К активным операциям относятся:

· предоставление кредитов и ссуд;

· приобретение ценных бумаг;

· вложение средств в коммерческие проекты;

· лизинговые, факторинговые и другие операции; т.е. операции, предназначенные для использования собственных и привлеченных ресурсов для обеспечения своей деятельности.

По своим задачам активные операции можно подразделить на операции, имеющие целью поддержание на том или ином уровне ликвидность банка, и операции, направленные на получение прибыли.

Показатель ликвидности наряду с минимальным размером уставного фонда, показателем платежеспособности, максимальным размером риска на одного заемщика, размером обязательных резервов, размещаемых в Нацбанке Украины, является одним из самых важных обязательных нормативов деятельности коммерческих банков. Граничные значения данных нормативов указаны в Инструкции N 10 от 31.12.97 г.

Термин «ликвидность» в переводе с латинского в буквальном смысле означает «жидкий, текучий». Коэффициент ликвидности характеризует способность банка преобразовать свои активы в наличные средства для удовлетворения требований вкладчиков и кредиторов банка.

Коэффициент общей ликвидности

А — (активы)

H7 = — *100%

З — (обязательства)

К активам в данном случае относится касса, средства на корреспондентском счете банка и в обязательных резервах, средства, вложенные в ценные бумаги, дебиторскую задолженность и кредиты.

К обязательствам банка относятся средства на расчетных, текущих, депозитных счетах, кредиторская задолженность, а также суммы гарантий и поручительств, выданных банком.

Значение его не должно быть ниже 100%.

К вложениям, имеющим основной целью поддержание ликвидности банка относятся:

· наличные средства в кассе банка;

· остатки на счетах в Нацбаке;

· инвестиции в государственные долговые обязательства;

· средства на счетах в других банках;

· кредиты, гарантированные правительством Украины;

· межбанковские депозиты в банках — резидентах;

Хотя перечисленные вложения и приносят банкам определенный доход, основной операцией обеспечивающей получение дохода является кредитование компаний и фирм.

При количественном анализе структуры доходов банка у нормально работающего банка удельный вес доходов, получаемых по кредитам, преобладает над остальными доходами.

Например:

Таблица 1.

Статьи доходов на 1.10.97.

грн. %

1.Полученные % всего; 15980 72.18

в т.ч. по короткосрочным 11320 51.13

межбанков. операциям

2.Доходы и комиссия по 4960 22.40 предоставлен. услугам.

3.Другие доходы. 1200 5.42

Итого доходов: 22140 100.00

Как видно из данного примера наибольший удельный вес в структуре доходов имеют полученные проценты по кредитам — 72.18%, а остальные доходы не составляют вместе даже половины этой величины.

Активы банка по степени их ликвидности можно разделить на три группы;

· Ликвидные средства, находящиеся в немедленной готовности.

К ним относится касса, средства на корсчете, первоклассные векселя и государственные ценные бумаги.

· Ликвидные средства в распоряжении банка, которые могут быть превращены в денежные средства. Это кредиты и другие платежи в пользу банка со сроками исполнения в ближайшие 30 дней.

· Неликвидные активы — это просроченные кредиты и ненадежные долги, здания и сооружения, принадлежащие банку и относящиеся к основным фондам.

На ликвидность банка влияет структура его активов: чем больше доля первоклассных ликвидных средств в общей сумме активов, тем выше ликвидность банка. Кроме того, ликвидность зависит от степени риска отдельных активных операций; чем больше доля высокорисковых активов, тем ниже его ликвидность.

Так, в сложившейся практике к надежным активам принято относить наличные денежные средства, а к высокорисковым долгосрочные вложения банков.

Ликвидность зависит также от структуры пассивов банка.

Согласно Инструкции N 10 к пассивным операциям относятся

операции, посредством которых банки формируют свои ресурсы для проведения активных операций. Суть пассивных операций заключается в привлечении различных видов вкладов в рамках депозитных и сберегательных операций, получении кредитов от других банков, эмиссии различных ценных бумаг, а также проведения других операций, в результате которых увеличиваются денежные средства в пассиве. Пассивные операции характеризуют источники поступления средств и природу финансовых связей банка, поскольку они в значительной мере определяют условия, формы и направления использования банковских ресурсов.

С точки зрения источников образования пассивы банка можно разделить на две крупные группы:

· собственные средства;

· привлеченные средства.

Собственные средства коммерческих банков состоят из основного; дополнительного капитала и отчислений. При этом сумма дополнительного капитала не должна превышать сумму основного капитала.

К основному капиталу относятся;

· уставный фонд;

· резервный фонд;

· фонды экономического стимулирования;

· валютные резервы;

· нераспределенная часть прибыли.

К дополнительному капиталу относятся;

· результаты переоценки;

· резервы страхования активных операций;

· специальный фонд валютных рисков;

· текущие доходы;

· финансирование капитальных вложений, осуществляемого в банках.

К отчислениям относится:

· вложения в акции акционерных обществ;

· вложения в акции предприятий;

· средства, перечисленные предприятиям, организациям и учреждениям для участия в их хозяйственной деятельности;

· дебиторы и кредиторы банка по хозяйственным операциям банка в национальной валюте и СКВ;

· сомнительная к возвращению задолженность по короткосрочсрочным и долгосрочным кредитам.

Таким образом, собственные средства банка состоят из фондов банка, собственных источников финансирования капитальных вложений, прибыли и собственных средств в расчетах. Как свидетельствует практика деятельности банков на Украине, на 80% собственные средства банков сформированы за счет уставного фонда. Согласно Инструкции N 10 обязательным нормативом для регистрации коммерческого банка на 1.01.98г. является минимальный размер уставного фонда в сумме эквивалентной 1 млн.

ЭКЮ.

Собственные ресурсы — это лишь отправная точка для организации банковского дела и их роль в большей мере сводится к гарантированию прибыльности и финансовой устойчивости коммерческого банка.

Однако основным источником ресурсов коммерческого банка являются привлеченные средства. Коммерческий банк имеет возможность привлекать денежные средства предприятий, организаций, учреждений и населения. Часть привлеченных ресурсов он мобилизует по своей инициативе, для чего как заемщик выходит на денежный рынок. Для оперативного удовлетворения своих потребностей в дополнительных ресурсах коммерческий банк обращается к другим коммерческим банкам, Национальному банку или осуществляет эмиссию определенных ценных бумаг.

Другую часть привлеченных ресурсов коммерческий банк мобилизует посредством того, что клиенты сами предлагают ему свои денежные средства с целью обеспечения их сохранности и получения дохода. Исходя из вышеизложенного привлеченные средства можно классифицировать;

· средства на расчетных счетах объектов хозяйствования;

· средства госбюджета;

· расчеты за приобретенные объекты приватизации;

· межбанковский кредит;

· депозиты и вложения юридических и физических лиц;

· операции с ценными бумагами;

· финансирование капиталовложений.

При формировании привлеченных средств банк должен очень осторожно подходить к различным источникам потому, что почти все привлеченные средства являются платными для банка и плата за их использование относятся на его расходы. Привлеченные средства банков одновременно являются его кредитными ресурсами, поэтому необходимо целесообразно привлекать такую сумму средств, которую в дальнейшем можно было бы разместить в активах как кредитные вложения. Значительное же превышение кредитных ресурсов (привлеченных ресурсов) над кредитными вложениями может привести к убыточности кредитных операций коммерческого банка.

1.2. Риски основных активных операций коммерческих банков.

Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой банковской операции, только он может быть разных масштабов и по разному «смягчаться» и компенсироваться. Поэтому для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня.

Таким образом, риск можно определить как угрозу того, что банк понесет потери, размер которых является показателем уровня рискованности предстоящего мероприятия и качества стратегии в области риска.

В банковской деятельности существуют следующие виды риска:

1. Кредитный риск, связанный с возможностью невыполнения заемщиком своих финансовых обязательств по возврату основного долга и процентов по нему кредитору. Для каждого вида кредитной сделки характерны свои причины и факторы, определяющие степень риска. В частности, кредитный риск может возникнуть при ухудшении финансового положения заемщика, возникновении непредвиденных затруднений в его работе, недостаточной профессиональной подготовленности банковского работника, принявшего решение о кредитовании и других обстоятельств. Кредитный риск должен контролироваться для поддержания его на должном уровне при условии соблюдения требований:

кредит выдается только тем заемщикам, кредитоспособность которых проверена и является удовлетворительной.

кредитный договор составляют таким образом, чтобы исключить возможность невыполнения ее условий.

постоянный контроль уплаты процентов и погашения основной суммы долга.

2. Процентный риск, связанный с возможными колебаниями рыночных процентных ставок, т.е. возможность потери из-за превышения процентных ставок, выплачиваемых по привлеченных средствам над ставками по выданным кредитам, что непосредственно отразится на размере получаемой прибыли.

3.Рыночный риск, связанный с возможным обесцениванием ценных бумаг. Он может возникнуть из-за колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитенетов, а также инфляционное обесценивание денег.

Влияние первого фактора определяется обратной зависимостью между рыночной стоимостью ценных бумаг и нормой ссудного процента (рост процентных ставок ведет к обесцениванию ценных бумаг). Влияние второго фактора связано с тем обстоятельством, что курс акции прямо зависит от дивидендов, выплачиваемых по ней, размер которых, в свою очередь, определяется прибылью компании — эмитента.

Инфляционное обесценивание денег вызывает падение реальных доходов по ценным бумагам с фиксированным доходом, что ведет к увеличению их предложения, а, следовательно, и к снижению их цены. Но в то же время, инфляция может способствовать повышению стоимости акций, поскольку обычно параллельно обесцениванию денег увеличивается размер дивидендов, что ведет к росту спроса на акции.

5.Валютный риск, связанный с колебаниями курсов валют в результате операций купли — продажи валюты, выдаче валютных кредитов.

Существует несколько способов защиты от кредитного риска;

· лимитирование кредитов;

· диверсификация кредитных вложений;

· изучение и оценка кредитоспособности заемщика;

· оперативность при взыскании долга;

· страхование кредитных операций;

· привлечение достаточного обеспечения.

Лимитирование кредитов — это способ установления сумм предельной задолженности по ссудам конкретному заемщику. Оно осуществляется путем установления лимитов кредитования, которые представляют собой заранее установленную предельную сумму кредита, которую заемщик имеет право получить в банке.

Диверсификация ссуд, как способ защиты от кредитного риска, представляет собой распределение выданных кредитов между различными юридическими и физическими лицами. При этом, чем большему числу заемщиков будет передан во временное пользование ссудный капитал коммерческого банка, тем, при прочих равных условиях, меньшей будет степень риска невозврата долга, поскольку вероятность банкротства многих заемщиков значительно ниже вероятности банкротства одного или нескольких заемщиков. Для соблюдения этого принципа диверсификации кредитов Нацбанк Украины установил обязательный экономический норматив — максимальный размер риска на одного заемщика. Величина этого риска не должна превышать 25% собственных средств банка.

Оперативность при взыскании долга предполагает обязанность банка поддерживать с заемщиком контакты на протяжении всего срока пользования ссудой. Банк должен обязательно следить за положением дел у клиента и в случае возникновения у него проблемных ситуаций, которые могут привести к неуплате долга, принять соответствующие предупредительные меры к защите своих интересов.

Страхование кредитных операций, как способ защиты от кредитного риска, означает, что банки должны создавать страховые фонды, как на микро-, так и на макро уровне, а также страховать отдельные высоко рискованные кредитные сделки в специализированных страховых организациях.

Поэтому в процессе последующей деятельности коммерческого банка формируется резервный капитал. Он предназначен для покрытия возможных убытков коммерческого банка по проводимым им активным операциям. Наличие резервного капитала обеспечивает устойчивость деятельности коммерческого банка, укрепление его материальной и финансовой базы. В свою очередь, это способствует повышению гарантий выполнения банком своих обязательств перед кредиторами, уменьшает вероятность банкротства коммерческого банка.

С этой целью Национальный банк Украины 3.04.98 г принял Положение « Про порядок формирования и использования резерва для покрытия возможных убытков по кредитам коммерческих банков». Согласно данному Положению резерв формируется для покрытия возможных убытков, которые возникают в результате его кредитной деятельности.

Коммерческий банк обязан формировать резерв для возмещения возможных убытков по основному долгу (без % и комиссий) по всем выданным кредитам в валюте Украины и в СКВ, в том числе и межбанковским кредитам и учтенными векселями, а также по операциям финансового лизинга.

Коммерческие банки, согласно ст.12.2.Закона Украины « Про налогообложение прибыли предприятий» начиная с 1.07.97г. должны обязательно формировать: для стандартных кредитов — общий резерв поквартально за счет прибыли, остающейся после налогообложения, которые аккумулируются на счете 5020 — общие резервы. Для нестандартных кредитов — специального резерва за счет увеличения валовых расходов по группе счетов 770 в размере предусмотренном пп.12.2.3. и 22.13 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий». Средства специального резерва аккумулируются на балансовых счетах для межбанковских кредитах-1590, по операциям с клиентами на счете 2400.

С целью начисления резерва, коммерческий банк осуществляет классификацию выданных кредитов и оценку кредитных рисков с учетом;

· оценки финансового положения заемщика;

· погашения заемщиком кредитной задолженности по основному долгу и % по ней.

Критерии оценки финансового положения заемщика устанавливаются каждым коммерческим банком самостоятельно с учетом данного Положения и рекомендаций НБУ.

Затем на основании классификации кредитов коммерческий банк создает резерв по каждой группе кредитов и установленным нормам отчислений.

степень риска

· стандартные кредиты 2%

· кредиты под контролем 5%

· субстандартные кредиты 20%

· сомнительные кредиты 50%

· безнадежные кредиты 100%

При определении размера резерва сумма задолженности по группам уменьшается на стоимость гарантий и залога:

· гарантии правительства Украины;

· гарантии банков, зарегистрированных как юридические лица, в странах, отнесенных к категории А согласно приложению 1.2 Положения про формирование резервного фонда;

· денежные вклады и депозиты заемщика, расположенные в банке, предоставляющем ссуду;

· на стоимость имущества, оформленного под залог.

Стоимость имущества заемщика оформленного под залог, определяется коммерческим банком по реальной (рыночной цене) с учетом сложности реализации имущества в случае невыполнения заемщиком своих обязательств.

При расчете размера резерва берется не более 50% балансовой стоимости имущества, которая не должна превышать сумму его реальной (рыночной) стоимости.

Стоимость имущества, оформленного под залог, должна быть не меньше размера его кредитной задолженности с учетом платы по процентам, а также быть свободной от залога и других обязательств заемщика перед другими кредиторами.

Однако приоритет при защите от кредитного риска должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения, предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, направленному на недопущение этих убытков, поскольку ссуда выдается не в расчете на то, что для ее погашения придется продать активы, служащие обеспечением, а на то, что она будет возвращена в соответствии с кредитным договором.

Использование резервов предусмотрено Положением « Про по-

рядок формирования и использования возможных потерь по кредитам коммерческих банков, а также пп.12.3. Закона Украины о налогообложении прибыли предприятий»

Наряду с созданием резервов, как способа защиты от кредитного риска, коммерческий банк может через страховые организации застраховать риск неплатежа и риск наступления ответственности заемщика за невозвращение кредита.

В случае страхования риска непогашения кредита договор страхования заключается между страховщиком и банком. В договоре предусматривается уровень ответственности страховщика, который не должен превышать 90%. Страховая же сумма определяется как сумма выданного заемщику кредита и процентов за его использование. Страховой тариф установлен в процентах от страховой суммы и дифференцирован в зависимости от срока предоставления кредита, суммы и условий страхования, согласованных между страховщиком и банком.

По этому страхованию возможны два варианта.

Первый, когда между банком и страховщиком заключается общий договор, согласно которому банк передает на страхование риски непогашения кредитов по всем кредитным договорам. В этом случае применяется усредненный пониженный тариф с последующими перерасчетами сумм страховых платежей.

По второму варианту на страхование предаются отдельные риски. Он более приемлем для страховщика, ибо дает возможность в каждом конкретном случае проверить уровень риска и определить свое участие, вплоть до того, что отказаться от страхования.

Страхование риска непогашения кредита почти не нашло распространения в виду того, что банки не хотели выступать в роли страхователей и платить за страховку, хотя при этой форме договора интересы банка защищены.

В случае страхования ответственности заемщиков за непогашение кредитов договор заключается между страховщиком и заемщиком. Порядок определения страховой суммы в договоре такой же, как и в предыдущем. Страховые платежи дифференцированы по срокам предоставления кредитов, сумме и риску. При оформлении кредита заемщик предоставляет банку проект страхового полиса, который он оплачивает после получения кредита и только затем, страховой полис вступает в силу.

Этот вид страхования получил широкое распространение. Однако, в связи с действием целого ряда негативных факторов — политической неустойчивости, инфляции и налоговой дискриминации, вызвавших рост непогашенной задолженности по выданным кредитам, его нельзя считать эффективным. Так же, этот вид страхования не защищает интересы банка, потому что все отношения по договору страхования строятся между страховой компанией и заемщиком банка. В этом случае, если банк не подписывал договор со страховой компанией, то он не имел права предъявлять к ней претензии.

Во многих случаях по страхованию ответственности возникали трехсторонние договора, в которых участвовал, кроме страховщика и страхователя, банк. Такие договора имели для банка юридическую силу, как для одной из сторон.

Применяются и другие юридические формы, например, договор уступки банку страхователем права требования страхового возмещения при наступлении страхового случая и др.

Некоторые банки заключают со страховыми компаниями договора о совместной деятельности по снижению кредитных рисков, в которых выполняют определенную работу в этом направлении, что является весьма эффективным, т.к. создается общая информационная база, проверяется использование кредита и др. Банк при этом берет на себя обязательство эффективно управлять временно свободными денежными средствами страховщика. Страховая же компания обязуется страховать и перестраховывать хозяйственные риски клиентов банка.

Страхование риска неуплаты процентов не нашло широкого распространения, т.к. по указанным выше договорам страхования, предусматривалась, как правило, страховая сумма, включающая сумму кредита и процентов за пользование им.

Страхование ответственности за невыполнение условий контракта появилось в переходной период и служило обеспечением кредита, выдаваемого банком. договор заключался между страховщиком и партнером заемщика банка по контракту, на основании которого выдавался кредит. Иногда заключались четырехсторонние договора, сторонами которых выступали банк, страховщик, заемщик и его партнер по контракту.

Т.к. залог является основной формой обеспечения кредита, то страхование залога является обязательным согласно Закона Украины «О залоге» 1992 г. ст.10.

Для страхования имущества, выступающего в качестве залога, от разнообразных рисков, связанных с его сохранностью, порчей и уничтожением привлекаются организации и предприятия всех форм собственности, а также банки, если это предусмотрено по договору залога. Как правило, в этом случае имущество находится на сохранении в банке, либо банку передается право собственности на это имущество.

Страхование рисков, связанных с ценными бумагами не находит у нас такого широкого распространения как личное страхование или страхование имущественных рисков.

В развитых странах страхование ценных бумаг относится к финансовым рискам. Почти все виды ценных бумаг охватывает страхование «процентного риска», который выражается в возможном падении цены вследствие роста нормы процента. К вексельному страхованию относится страхование рисков снижения ставки, снижение нормы купонного эквивалента доходов, недополучения доходов (потерь капитала, риска опротестования векселя) и др. Риски страхования акций и облигаций — это риски снижения нормы дохода ниже определенного уровня, риски, связанные с досрочным их погашением или же продажей.

Ценные бумаги несут на себе вероятность возникновения чисто имущественных рисков, поэтому они являются объектом имущественного страхования по отдельным условиям, связанным с их хранением.

Т.о. страхование кредита является одним из средств усиления коммерческой и финансовой дисциплины при выдаче кредита и оценке финансового положения заемщика, а также благодаря разнообразию методов и форм страхования позволяет уменьшить риски, возникающие при выдаче кредита.

1.3. Риски основных пассисвных операций коммерческих банков.

Коммерческий банк, заимствуя свободные средства своих клиентов, сразу берет на себя обязательства по обеспечению своевременного возврата этих средств. Принципы надежности и ликвидности — необходимые условия существования коммерческого банка. Поэтому банк должен создавать для себя резерв ликвидности и надежности от каждой единицы привлеченных им средств.

Риск ликвидности — это риск того, что в банке может не оказаться достаточно денежных средств для выполнения своих платежных обязательств в установленные сроки.

При анализе структуры привлеченных средств коммерческих банков наиболее значительная доля припадает на средства на расчетных и текущих счетах юридических и физических лиц, а также на средства по межбанковскому кредиту.

В настоящее время большая часть операций коммерческих банков основывается на привлеченных ресурсах, что однако не снижает роли собственного капитала.

Для создания коммерческого банка необходим определенный собственный капитал, который имея четко выраженную правовую основу и функциональную определенность, образует финансовую базу развития банка. По сравнению с другими сферами предпринимательской деятельности собственный капитал коммерческих банков занимает небольшой удельный вес в совокупном капитале.

Это объясняется спецификой деятельности коммерческого банка как учереждения, осуществляющего мобилизацию свободных ресурсов на денежном рынке и предоставления их взаймы.

Поэтому собственный капитал в банковской деятельности имеет несколько иное назначение, чем в других сферах предпринимательской деятельности. Если у последних — это обеспечение платежеспособности и выполнение большинства оперативных функций предприятий и организаций, то у коммерческих банков собственный капитал служит прежде всего для страхования интересов вкладчиков (защитная функция капитала) и в меньшей мере — финансового обеспечения своей оперативной деятельности.

Защитная функция собственного капитала банка включает страхование вкладов и депозитов, гарантирующее интересы кредиторов коммерческого банка в случае его ликвидации или банкротства, а также функционирование банка даже при проявлении убытков по его текущей деятельности. Эти убытки, как правило, покрываются из текущей прибыли. Если же ее недостаточно, то для покрытия непредвиденных расходов используется часть собственного капитала.

Поэтому, если коммерческий банк имеет достаточный резервный капитал, он долгое время может считаться надежным и платежеспособным, даже при появлении убытков по текущей деятельности. Чем выше уровень развития в стране страхования вкладов, депозитов и ссудных операций коммерческих банков, тем меньше требования к защитной функции собственного капитала и меньшей может быть доля собственного капитала в активах коммерческих банков. Вместе с тем чрезмерное «увлечение « ликвидными активами, полное исключение из практики выдачи рисковых кредитов приведет к снижению доходности банка, ухудшит качество обслуживания клиентуры, уменьшит размеры выплат доходов по акциям и депозитам, что в конечном итоге грозит ему потерей позиций на денежном рынке.

При определении достаточности капитала необходимо руководствоваться следующими нормативами;

· минимальным размером уставного фонда ( 1 млн. ЭКЮ);

· платежеспособностью банка (не ниже 8%);

· достаточностью капитала (не ниже 4%)

К

Н4 =--- * 100 %

ЗА

где ЗА — общие активы уменьшенные на образованные резервы.

Этот норматив показывает степень защиты кредиторов и вкладчиков банка от непредвиденных убытков, которым может подвергнуться банк в процессе своей деятельности.

Всякий коммерческий банк, принимая депозит, должен определенную его часть держать как резерв ликвидности, с тем чтобы иметь возможность по требованию клиентов исполнить перед ним свои обязательства. Таким образом, совокупность мобилизованных в банке источников денежных средств не может быть целиком свободна для предоставления кредита и совершения других активных операций, приносящих доход банку.

Предупреждение рисков пассивных операций коммерческих и защита денежных вкладов и депозитов клиентов банка на Украине основывается на выполнении норм и требований «Положения про порядок формирования банковской системой Украины обязательных резервов», утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26.12.1996 г. N 333.

Согласно Закону Украины «Про банки и банковскую деятельность» и с целью обеспечения ликвидности коммерческих банков Национальный банк Украины регулирует деятельность коммерческих банков посредством:

— изменения норм обязательных резервов, размещаемых коммерческими банками в Нацбанке;

— изменения объема кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам, а также процентных ставок по кредита;

— проведения операций с ценными бумагами и с иностранной валютой.

Согласно нормативным документам Нацбанк образует резервный фонд кредитной системы Украины, средства в котором формируются за счет резервирования в нем определенной доли привлеченных коммерческими банками средств сторонних предприятий и организаций, которые используются в качестве кредитных ресурсов. В основном к ним относятся временно свободные средства на расчетных, текущих счетах хозорганов, а также внесенные во вклады и депозиты предприятиями, организациями и гражданами, кроме привлеченных средств других банков.

Фонд обязательных резервов создан для того, чтобы при необходимости обеспечить возможность коммерческим банкам своевременно выполнить перед клиентами свои обязательства по возврату ранее привлеченных денежных средств за счет того, что часть этих средств депонируется и не используется в качестве кредитных ресурсов.

Нацбанк, изменяя нормы обязательных резервов, оказывает влияние на кредитную политику коммерческих банков и состояние денежной массы в обращении. Так, например, уменьшение нормы обязательных резервов позволяет коммерческим банкам в более полной мере использовать сформированные ими кредитные ресурсы, т.е. увеличить кредитные вложения в народное хозяйство. И наоборот, повышение процентных ставок по обязательным резервам увеличивает размеры беспроцентных вкладов коммерческих банков в Нацбанке Украины, что непосредственно сокращает размеры вкладов и других привлеченных средств для предоставления ссуд. При этом, независимо от размера обязательных резервов, банки обязаны выплачивать проценты по всем вкладам.

На величину норм обязательных резервов влияет уровень развития банковской системы, состояние экономики в целом. Так, в странах с развитой банковской системой, функционирующей в условиях стабильной экономики, нормы обязательных резервов устанавливаются на относительно длительное время и существенно ниже, чем например в Украине, где идет формирование кредитной системы рыночного типа.

Согласно «Положению про порядок формирования банковской системой Украины обязательных резервов» от 31.12.96 г. норма обязательных резервов, установленная Нацбанком Украины, составляет 11% от суммы привлеченных средств, независимо от источников и сроков привлеченных средств и депозитов.

Покрытие сумм обязательных резервов какими- либо видами активов, которые приносят доходы, не допускается.

Поскольку внесение средств в фонд обязательных резервов осуществляется коммерческими банками не каждый день, а периодически каждые 10 дней, то необходимо стремится к максимальной величине принимаемых в расчет привлеченных средств с учетом нормы обязательных резервов 11 %. Чем чаще и оперативнее будет выполняться регулирование остатка средств, подлежащих резервированию в Нацбанке, тем выше будет уровень такого соответствия.

Для расчета нормативной величины минимальных резервов за каждый день расчетной декады определяется сумма остатка обязтельных резервов, хранящаяся на корсчете. Эта сумма рассчитывается ежедневно путем умножения общей суммы обязательств банка, которые подлежат резервированию, на установленную ставку резервирования. нормативная величина минимальных резервов определяется как среднехронологическая сумма, исходя из рассчитанных ежедневных остатков обязательных резервов за декадный период. За этот же период определяется фактический среднехро-нологический остаток средств, который имелся на корреспондентском счете коммерческого банка.

Посредством сравнения расчетного и фактического значений этих величин определяют имеет ли место недовзнос суммы ежедневных обязательных резервов за прошедшую декаду. Если коммерческий банк допускает невыполнение обязательств по минимальным резервам НБУ применяет к нему штрафные санкции.

Таким образом, действующая методика формирования обязательных резервов предоставляет коммерческим банкам возможность для маневра, т. е. обязательство по минимальным резервам может выполняться не каждый день, тем самым предоставляется возможность в определенные дни использовть деньги, которые должны быть перечислены в обязательные резервы, на другие цели по своему усмотрению. Недоперечисление должно быть перекрыто в другие дни.

Однако недостаточная гибкость механизма обязательного резервирования может быть фактором, усугубляющим общую ликвидность банковской системы. Так, проводимая Нацбанком в конце 1993 г. политика высоких норм обязательных резервов на фоне ценового бума привела к резкому сокращению остатков средств на кррреспондентских счетах коммерческих банков, что привело в свою очередь, к подрыву функции банков по осуществлению расчетов между хозяйствующими субъектами; банки не могли проводить платежи между клиентами, располагающими необходимой суммой на счетах. Смягчить это явление можно было путем полного или частичного включения в обязательные резервы остатков наличности в кассе банка либо посредством уменьшения норм обязательных резервов.

В результате принятых мер норма обязательных резервов сначала сократилась с 15% до 11%, с включением в резерв в до 30% остатка наличности в кассах коммерческих банков, а затем с 20.11.97 г. возвратилась к прежнему значению 15% и с остатком в кассе до 20% наличности. В сумму обязательных резервов на корсчете включается также до 30% резерва страхования активных операций.

По данным НБУ, общий размер банковских резервов в течении октября 1997 г. колебался от 770 млн. грн. до 1037 млн. грн. в том числе остатки средств банков на корреспондентском счете в НБУ находились в пределах 470-750 млн. грн. при нормативном значении около 700 млн. грн.

После увеличения нормы обязательных резервов до 15% с помощью эскспресс — анализа можно было прогнозировать увеличение банковских резервов на сумму около 330 — 400 млн.грн. за счет увеличения их портфелей ОВГЗ.

По мнению представителей казначейств ряда крупных банков, в сентябре — ноябре их ежедневная платежеспособность обеспечивалась за счет 50-70 % остатков на корреспондентском счете в НБУ или 7-9 % привлеченных средств при норме 11 %.

То есть банки задолго до «кризисного» ноября стали испытывать дефицит ликвидности. Кредиты банков в экономику в сентябре — ноябре продолжали падать, а депозитная база продолжала расти.

На корсчетах, казалось, должна была бы скапливаться огромная масса невостребованных денег, понижающая ставки по межбанковским кредитам. Однако с сентября по ноябрь банки недополучали существенную долю привычного денежного потока, поскольку прекратилась эмиссия НБУ, направленная на приобретение ОВГЗ.

Крупные банки, депозитная база которых продолжала расти, скупали у более мелких излишки средств, но последних не хватало, и ставки по МБК стандартно превышали разумно обоснованный уровень.

Принятые НБУ меры по повышению учетной ставки и ужесточения резервов сделали свое дело. Стабильность на рынке на протяжении декабря удерживается и скорее всего, будет только усиливатся .

Важным компонентом снижения рисков пассивных операций является умелое управление наличными средствами в целях поддержания кассы на минимально допустимом уровне и одновременное обеспечение прибыльности активных операций. Управление наличностью предполагает выполнение банком множества расчетов и составление отчетов для контролирующих органов. Каждый коммерческий банк стремится создать минимальный резерв ликвидных средств и обеспечить максимальный кредитный потенциал, исходя из своей ликвидности, надежности и прибыльности.

На общий уровень рисков пассивных операций коммерческого банка объективное воздействие оказывает следующая совокупность факторов:

· общая величина мобилизованных в банке средств;

· структура источников кредитного потенциала банка;

· структура и стабильность кредитного портфеля банка;

· уровень обязательных резервов;

· режим пользования обязательными резервами.

Для развитых стран характерно разнообразие форм предоставления вкладчикам гарантий возврата депозитов, помещенных на банковские счета.

Так например, швейцарская банкирская ассоциация предоставляет клиентам банков-участников гарантии по оплате сберегательных вкладов и расчетных счетов, на которые зачисляется заработная плата в размере до 30 тыс. швейц. франков. Эта сумма выплачивается немедленно, если против банка начата процедура банкротства.

Во Франции гарантия составляет 400 тыс. фр. на одного вкладчика (за вычетом срочных вкладных сертификатов и вкладов в иностранной валюте). Однако имеется общий предел гарантии — не более 200 млн. франков на 1 банк. Ассоциация французских банков не взимает регулярных взносов в гарантийный фонд, а суммы фактических выплат покрываются членами ассоциации пропорционально размеру их депозитов.

В Германии существует Фонд защиты депозитов под эгидой Федеральной ассоциации немецких банков. Участие в фонде носит добровольный характер. Банки-участники должны быть членами Аудиторской ассоциации немецких коммерческих банков и обязаны проходить аудиторские проверки и соблюдать ряд требований в отношении капитала, квалификации управленческих кадров и прибылей. Ежегодные отчисления в фонд составляют 0.03% общей суммы обязательств банков (за вычетом межбанковских вкладов).

В Японии, Италии, Канаде, Великобритании и США программы страхования депозитов находятся под контролем федеральных властей. В Италии, Голландии и Великобритании банки не платят регулярных взносов, а вносят средства на покрытие расходов или в целях доведения суммы фонда до запланированного уровня. В Канаде, Японии и США банки регулярно уплачивают годовые взносы.

Канадская корпорация по страхованию депозитов покрывает страховкой до 60 тыс. долл. на каждого вкладчика. Взносы банков составляют 0.1% суммы застрахованных депозитов.

В Японии сумма страховки покрывает до 10 млн. йен на одного вкладчика. Первоначальная сумма страхового фонда в 450 млн. йен была внесена Министерством финансов, Банком Японии и частными банками. Взносы банков в фонд очень низки0.012% суммы застрахованных депозитов за предшествующий год.

Стоимость федеральной программы страхования депозитов в США весьма высоки и неуклонно растет. Ежегодные взносы составляли сначала 0.083% общей суммы депозитов; а в 1990 году они возросли до 0.12% и в 1991 году — до 0.15%. По закону максимальный предел взносов составляет 0.325% общей суммы депозитов.

Т.о. правительства промышленно развитых стран принимают меры по недопущению банкротства крупных банков и оказывают помощь банкам в возмещении потерь их вкладчиков.

На Украине имеются мнения о создании государственной системы депозитного страхования (CДС) с обязательным вхождением в нее коммерческих банков, с законодательным определением и закреплением ее основных положений, со смешанной формой собственности, с ограниченной системой (вклады до определенной суммы).

Объектами страхования должны выступать вклады до востребования, срочные вклады физических и юридических лиц, депозитные и сберегательные сертификаты и др.

По украинскому законодательству в случае банкротства банка в первую очередь принадлежащие ему средства получает госбюджет, потом юридические лица а затем только физические лица.

Поэтому создание системы страхования вкладов предотвратило бы лавинообразный процесс изъятия вкладов в кризисные периоды и тем самым способствовало бы стабильности банковской системы и доверия к ней вкладчиков.

Развитие страхования рисков коммерческих банков, как активных так и пассивных операций, неразрывно связано с развитием института страхования в целом на Украине. Однако только массовое участие в страховых программах может придать этой отрасли ту мощность, которой она обладает на Западе.

По последним данным, доля страховых платежей в ВВП в Украине составляет 0.48%, тогда как в развитых странах она достигает 6-7%. Так Германский Герлинг ежегодно собирает страховые платежи на сумму 78 млрд. DM, а на Украине за последние 9 месяцев всеми страховыми компаниями было собрано премий всего на 301 млн. грн.

Однако поступления страховых платежей по всем видам страхования, кроме обязательного государственного страхования за 9 месяцев 1997г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло в 1.3 раза. Объем сформированных страховых резервов на 1.10.97 г. составлял 135.186 млн. грн. Балансовая прибыль страховых компаний за 9 месяцев составила 62.217 млн.грн. из которых 33.6% — от инвестирования временно свободных средств.

Т. о. намечается тенденция по стабилизации и развитию отечественного страхового рынка, что позволит существенно повысить роль страхования во всех сферах нашей жизни.

II. Анализ рисков основных операций коммерческих банков.

Количественно размер риска может выражаться в абсолютных и относительных показателях. В абсолютном выражении риск представляет собой размер возможных потерь при осуществлении определенной операции. Однако оценить эти потери с достаточной точностью не всегда представляется возможным. Если же отнести размер вероятных потерь к какому-либо показателю, характеризующему банковскую деятельность, например к размеру кредитных ресурсов, размеру расходов или доходов банка в связи с осуществлением конкретной операции, то величина риска в относительном выражении.

Описание риска в абсолютных и относительных показателях достаточно часто практикуется банками. При этом в абсолютном выражении риск исчисляется, когда речь идет об одной конкретной сделке. Если же необходимо определить допустимый уровень риска при совершении различных банковских операций, то применяются относительные показатели, характеризирующие, например, размер риска к сумме доходов, ожидаемых в результате осуществления конкретных операций.

Одним из важнейших направлений внутрибанковской работы является аналитический контроль за качеством кредитного портфеля банка и факторами риска, что позволяет банку прогнозировать и осуществлять эффективную денежно — кредитную политику.

Анализ кредитной деятельности банка включает:

1.Оценку эффективности банковских аналитических систем управления кредитными рисками, которая разрабатывается с учетом структуры кредитного портфеля конкретного банка.

2.Оценку качества возможного риска, его правильную классификацию в плане покрытия и достаточности существующих резервов для покрытия фактического и потенциального ущерба.

3.Прогноз рентабельности проводимых кредитных операций и обоснование соответствия дохода степени кредитных рисков.

4.Определение степени, особенностей и типа концентрации рисков кредитного портфеля.

Поскольку определенные убытки, связанные с кредитами являются неизбежными, то наличие определенной системы контроля и процедуры принятия решений о предоставлении кредитов дает возможность минимизировать риск убытков. Прогноз допустимых рисков кредитных операций должен базироваться на системе контроля и процедуре предоставления, признанных защищать банковские резервы и капитал, обеспечивать риски до контролируемых уровней. Эти системы и процедура предполагают глубокий анализ количественных кредитных факторов, которые соответственно отображают качество допустимых рисков.

2.1. Система показателей анализа рисков основных операций

коммерческих банков.

Проведенный анализ деятельности коммерческих банков в 1994

году показал, что их работа сопровождалась неоправданными рисками. Так 18 коммерческих банков закончили год с убытками, 62

· нарушили экономические нормативы, а по отношению к 10 коммерческим банкам было принято решение о ликвидации.

В связи со сложившейся ситуацией НБУ для усиления своих контрольных функций в процессе надзора за деятельностью коммерческих банков, обеспечения их финансовой надежности, защиты интересов их вкладчиков и акционеров установил обязательные экономические нормативы, отраженные в Инструкции N10 «О порядке регулирования и анализ деятельности коммерческих банков» от 30.12.97 г. N 469.

Наряду с показателями платежеспособности, достаточности капитала, ликвидности требуется рассчитывать и соблюдать нормативные показатели рисков основных операций коммерческих банков. При этом показатели риска рассчитываются по отношению к величине К — капитала банка.

Капитал банка определяется по формуле:

КАПИТАЛ = АКТИВЫ — ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал — разница между суммами активов и обязательств. При вычислении нормативов общая сумма капитала равна сумме капиталов первого и второго уровня (основного и дополнительного капитала) за минусом отчислений. Общая сумма капитала, при расчете нормативов которая берется при расчете нормативов может отличатся от общей суммы капитала, которая показана в финансовой отчетности. При этом сумма дополнительного капитала не должна превышать сумму основного капитала.

При определении платежеспособности банка рассчитывается норматив платежеспособности Н3, как отношение капитала банка к суммарным активам с учетом соответствующих коэффициентов риска, характерных для разных видов банковской деятельности согласно таблице N 1.

K
H3= ----*100%

A p

При этом нормативное значение H3 не должно быть ниже 8%.

Таблица N 1.

Распределение активов коммерческого банка по группам риска.

|Группа | Содержание |Балансовые| Коэф.|

|активов| | счета | риска|

|_______|________________________________|__________|______|

| |

| 1 Банкноты, монеты и дорожные Класс 1 0 %

чеки Раздел 10

| Банковские металлы Раздел 11

| Средства до востребов. в НБУ Раздел 12

Срочные депозиты в НБУ Раздел 12

Долговые обязательства, которые Раздел 14

рефинансируются в НБУ

Долговые ценные бумаги Централь- Класс 3 ного правительства Раздел 31,32.

2 Кредиты предоставленные централь- Класс 2 10%

ным органам государств. управлен. Раздел 21

3 Кредиты предоставленные местным Класс 2 20%

органам власти Раздел 21

Долговые ценные бумаги центральн. Класс 3 органов государ.управления и мес- Раздел 31,32.

тных органов власти

ным органам власти

4 Средства до восстребования в дру- Класс 1 50%

гих банках Раздел 15

Срочные депозиты в других банках Раздел 15

5 Операции с ценными бумагами Класс 3 100%

Раздел 31,32

Другие кредиты и финансовый ли- Класс 1;2:

зинг Раздел 15;20;22;25.

Пролонгованная задолженность Класс 1;2:

Раздел 15;20;21;22.

Просроченная задолженность Класс 1;2.

Раздел 15,20;21;22.

Сомнительная задолженность Класс 1;2;3.

Раздел 15;20;21;35.

Дебиторы Класс 1;2;3.

Раздел 18;28;35;37.

Основные средства и товарно- Класс 3;4.

материальные ценности Раздел 34;44;45.

Начисленные и просроченные Класс 1;2;3.

начисленные % Раздел 12,14,15.

20,21;31;35.

5 Внебалансовые счета. 100%

Класс 9

Гарантии и поручительства, Раздел 90.

акредитивы и акцепты,

выданные банком.

Обязательства по операциям Раздел 92. с валютой и ценными металлами.

Норматив максимального размера риска на одного заемщика определятся по формуле:

Зс

Н9 = -----*100%

К

где Зс — совокупная задолженность по кредитам и учтенным век-селям на одного заемщика:

К — капитал банка.

Нормативное значение Н9 не должно превышать 25%, т.е. совокупная сумма обязательств какого — либо заемщика перед банком, в результате предоставления им одного или нескольких кредитов не должно превышать 25% капитала банка.

Установление этого норматива препятствует чрезмерной ориентации банка при проведении им кредитных операций в настоящем или в будущем (при выдаче банком гарантий) на одного крупного заемщика, поскольку в этом случае при невозврате кредита в установленные сроки значительно снижается уровень ликвидности банка. Чтобы не допускать подобного положения НБУ введен норматив «крупных» кредитных рисков:

Максимальный размер «крупных» кредитных рисков определяется, как отношение совокупного размера крупных кредитных рисков к капиталу коммерческого банка (в процентах).

Ск

Н10 = ----

К

где Ск — совокупный размер «крупных» кредитов, выданных коммерческим банком с учетом 100% внебалансовых обязательств.

К — капитал коммерческого банка.

Максимальное значение норматива Н10 не должно превышать

8-кратного размера капитала банка.

Каждая выдача такого «крупного» кредита должна быть экономически обоснована и осуществляться с учетом коллегиального решения правления или кредитного комитета банка.

Кроме того, даже при соблюдении этих условий банк в своей деятельности по кредитованию хозорганов не должен ориентироваться на относительно небольшую группу предприятий и организаций, поскольку предоставление ссуд в крупных суммах нескольким заемщикам включает в себя очень большой процент риска. В случае невозврата в установленные сроки ссуд некоторыми из этих заемщиков может наступить не только падение ликвидности, но и банкротство банка. Поэтому коммерческий банка при проведении своей кредитной политики должен ориентироваться на самый широкий круг заемщиков с учетом, конечно, их кредитоспособности и предоставлять ссуды в относительно небольших размерах.

Согласно разделу 4 Инструкции N10 от 30.12.97 для некоторых банковских операций большого риска снимаются ограничения относительно процента капитала или процента в общем объеме активов. В этом случае коммерческие банки могут обратится к Правлению НБУ с ходатайством об установлении индивидуальных экономических нормативов при проведении:

· короткосрочных межбанковских операций;

· операций с центральными органами правительства;

· операций с обеспечением наличности или ценными бумагами правительства.

Установление индивидуальных экономических нормативов распространяется на:

· норматив платежеспособности (Н3);

· норматив ликвидности (Н6, Н7, Н8);

· норматив удельного веса высоколиквидных активов в рабочих активах банка (Н9);

· максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, выданных одному инсайдеру (Н11).

Окончательное решение про выдачу разрешения на установление индивидуальных экономических нормативов принимает Правление НБУ. В общем порядке данные нормативы подаются в НБУ согласно разделу 6 Инструкции N10.

2.2. Анализ портфеля рисков.

Внутрибанковский контроль за качеством кредитного портфеля и факторами риска, является одним из важнейших направлений внутрибанковской работы. Эту работу необходимо рассматривать не только с точки зрения экономической безопасности банка, но и как средство определения состояния ликвидности банковских операций, степени концентрации их рискованности, эффективности размещения собственных и привлеченных денежных средств. В то же время, аналитический внутрибанковский контроль необходимо рассматривать как систему управления факторами рисков, а также как инструмент прогнозирования и осуществления эффективной денежно — кредитной политики банка.

В процессе активных кредитных операций формируется элемент ликвидности кредитного портфеля банков, а за правильно размещенные кредитные ресурсы они получают проценты, являющиеся основным источником дохода. Формирование качественного кредитного портфеля банка является решающим для его рентабельной работы и надежности как партнера в финансово-хозяйственной деятельности.

Кредитный портфель это совокупность всех ссуд, выданных банком с целью получения прибыли. Банк может выдавать ссуды непосредственно, заключая договор с заемщиком, или же покупая ссуду или же часть ее, которая была выдана другим кредитором, путем заключения договора с заемщиком. Выдача ссуд может происходить в виде займов, облигаций, простых векселей, подтвержденных авансов, срок оплаты которых уже наступил, счетов факторинга, овердрафтов, короткосрочных коммерческих векселей, банковских акцептов и других подобных обязательств. Кредитный портфель включает балансовую стоимость всех ссуд, в т.ч. и просроченных, пролонгированных и сомнительных к возврату. Кредитный портфель не включает в себя проценты начисленные, но не уплаченные, не профинансированные, обязательства по выдаче кредита, кредитные линии, которые еще не использованы, гарантии и аккредитивы, депозиты в других банках и оперативный лизинг.

С целью определения кредитных рисков банковские учереждения по состоянию на первое число месяца, должны ежемесячно рассматривать и давать оценку «кредитного портфеля» по форме N301.

Отчетность о классификации кредитов и создании страхового фонда предоставляется в Национальный банк Украины вместе с расчетом экономических нормативов.

Анализ кредитных рисков представляет собой оценку качесвенных и колличественных факторов платежеспособности отдельных заемщиков и их совокупности. На основе этого строится прогноз перспектив и методов поддержания ликвидности операций, составляющих кредитный портфель.

Внутрибанковский процесс управления кредитными рисками имеет четыре основных стадии:

· Работа банка по организации выдачи кредита.

На этой стадии оценивается, утверждается и документально отображается кредитный риск, определяется его категория.

· Рассмотрение кредитного риска.

Данная стадия предусматривает разработку прогноза с учетом степени риска от момента выдачи кредита до его полного возвращения.

· Надзор за должниками в разрезе конкретных сделок, рискованными кредитами и уровнем их концентрации в разрезе категорий рисков.

· Контроль за процессом погашения задолженности.

Группировка тех или иных сведений с целью создания управленческо — информационной базы данных должна основываться на анализе структуры кредитных операций конкретного банка. При этом, сгруппированные сведения должны содержать информацию о состоянии дел в разрезе активных и пассивных операций, составляющих кредитный портфель банка. Типовые управленческо — информационные системы, направленные на своевременное выявление просроченных платежей по кредитным операциям могут концентрировать такие сведения:

1.Кредиты, погашенные в срок.

2.Кредиты, срок погашения которых наступает.

3.Кредиты, подлежащие пролонгации.

4.Пролонгированные кредиты.

5.Неоплаченная сумма по кредитам с наступившим сроком погашения.

6.Неоплаченная сумма процентов за использование кредитов с наступившим сроком погашения.

7.Колличество кредитов с просроченной задолженностью по категориям классификации.

8.Потенциальные риски убытков от клиентов, которые имеют задолженность.

9.Тенденция концентрации рисков по категориям классификации кредитов и создание резервов в процессе кредитной деятельности.

Размер резерва зависит от общей суммы кредитов на дату от-

чета, а не от суммы предоставленных кредитов за отчетный пери-

од, и должен формироваться с учетом следующей классификации в

разрезе каждой группы предоставленных кредитов

Классификация предоставленных кредитов и оценка кредитных рисков базируется на двух основаниях;

1.Наличии соответствующего обеспечения возвратности ссуженных средств на основании оценки финансового состояния заемщика;

2.Возможности погашения заемщиком задолженности и процентов по ней в зависимости от дней просрочки.

Таким образом формируется кредитный портфель банка по всем видам выданных кредитов. Производится его структурный анализ по удельному весу каждой группы риска к общему объему кредитного портфеля. Структура кредитного портфеля может считаться удовлетворительной, если удельный вес стандартных кредитов составляет более 50% от общей суммы кредитов.

2.3. Анализ процентной маржи.

Процентный и рыночный риски связаны с возможным колебанием рыночных процентных ставок на кредиты и ценные бумаги. Поэтому банк должен застраховать себя от возможных потерь при самом неблагоприятном стечении обстоятельств.

Процентный и рыночный риск затрагивает и кредиторов и заемщиков. Процентный риск можно определить как изменчивость доходов или цен активов, которая вызвана изменением процентных ставок. С точки зрения ценообразования процентный риск — это риск того, что средняя стоимость привлеченных ресурсов может оказаться выше процентной ставки по выданным ссудам.

Поэтому ценообразование в банковской сфере направлено на достижение некоторой процентной маржи, или определенного уровня процентной разницы для достижения прибыли от кредитной деятельности.

доходы от % — расходы на % Чистая процентная маржа(%)= -------------------------

Средние общие активы

Если величина маржи положительная, то банк получает доход по выданным кредитам.

При расчете этого коэффициента учитываются все активы и пассивы, проценты по которым не насчитываются, что показывает эффективность использования ресурсов.

Чистый спред включает только те активы и пассивы, по которым насчитываются проценты.

% полученные % выплаченные

Чистый спред(%)= -------------*100% — ---------------*100%

Кредиты Подпроцентные депозиты

Таким образом этот коэффициент исключает влияние беспроцентных депозитов до восстребования, капитала и невыполненных требований резервирования на полученные проценты. Он изолирует влияние процентной ставки на доход и тем самым показывает более глубокое содержание источников дохода банка.

Различные категории банков обычно имеют разные уровни процентной маржи. Так, в большинстве западных стран мелкие банки имеют большую процентную маржу, чем крупные. Это объясняется тем, что мелкие банки имеют большую долю «дешевых» основных депозитов по отношению к активам сравнительно с крупными банками, которым чаще приходится покупать большую часть пассивов. Также, мелкие банки выдают ссуды небольшого размера клиентам, которые могут брать на себя высокий риск, и следовательно этим банкам необходима большая разница относительно стоимости ресурсов.

Применяя стратегию конкурентного ценообразования, банки устанавливают цены на свои ресурсы в зависимости от своего положения на рынке. При этом цена может меняться как в зависимости от сегмента рынка (клиенты, различающиеся уровнем кредитоспособности), так и во времени (в зависимости от сезонности). Также, при попытке проникновения на рынок или захвата как можно большей его части используются заниженные цены. Конкуренция проявляется и в географических стратегиях банковского ценообразования, когда тарифы банковских услуг в разных регионах различаются в зависимости от степени развития местной кредитно — финансовой сферы, возможностей проникновения на рынок других банков, а также получения потребителями услуг извне.

III. Пути снижения рисков основных операций коммерческих банков.

В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового состояния, возможных изъятий определенной части средств, помещенной во вклады, изменения курса валют и ценных бумаг, а также вероятность различных денежно — кредитных рестрикций. Однако практически все факторы риска учесть невозможно, поэтому оценки строится на определенных допущениях, а результат получается в известной степени приблизительным.

При разработке мероприятий по снижению рисков выделяют ряд последовательных этапов:

1.Выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций.

2. Оценка конкретного вида риска.

3. Установление оптимального уровня риска.

4. Разработка мероприятий по снижению риска.

На первом этапе, при определении факторов, влияющих на риск, банки принимают во внимание лишь определенный стандартный их набор, который периодически пересматривается. Эти факторы не несут в себе какого-либо конкретного расчетного предназначения, а служат исходной базой для анализа рисков.

При оценке конкретного вида риска рассчитываются оценочные показатели риска посредством определения вероятности того, что банк понесет некоторый размер потерь. В основе оценки риска лежит нахождение зависимости между определенными размерами потерь банка и вероятностью их возникновения. Эта зависимость находит свое отражение в специально строящейся кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь, на которой выделяются:

· безрисковая область;

· область допустимого риска;

· область недопустимого риска;

· область критического риска

По данной кривой производится анализ этих областей с точки зрения установления оптимального уровня риска для конкретного вида операций с учетом специфики работы конкретного банка.

3.1. Совершенствование структуры кредитного портфеля.

Очень важным этапом по снижению финансового риска в целом является разработка мероприятий по снижению отдельных видов риска.

Как было указано в п.1.2 главы I, существует пять основных способов снижения кредитного риска:

1.Оценка кредитоспособности заемщика.

2.Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику.

3.Привлечение достаточного обеспечения.

4.Выдача дисконтных ссуд.

5.Страхование кредита.

Наиболее ответственным и важным из перечисленных способов

считается период перед выдачей кредита, т.е. своевременное и правильное определение кредитоспособности заемщика, поскольку на данном этапе можно полностью предотвратить все возможные потери связанные с невозвращением кредита.

Кредитный риск возникает каждый раз, когда банк предоставляет денежные средства в кредит, возврат которых зависит от платежеспособности не только заемщика, а и третьей стороны. Аналогичная ситуация складывается при выдаче банком гарантий, по которым в будущем может возникнуть необходимость оплаты по обязательствам, вытекающим из предоставленных гарантий.

При анализе финансового состояния заемщика необходимо руководствоваться Положением Национального банка Украины «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам коммерческих банков» N 538 от 3.04.98г.

Методика оценки финансового состояния заемщика предполагает обобщение объективных данных, сформированных на основании бухгалтерской отчетности и субъективных данных, которыми уже владеет банк и пакета документов, предоставляемых заемщиком для получения кредита.

Эта методика дает возможность постоянно проводить экспресс

· анализ финансового состояния заемщика, своевременно выявлять негативные тенденции в его хозяйственно финансовой деятельности и вносить коррективы в кредитные отношения. На основании этого анализа формируется база данных про заемщика, что позволяет банку ежеквартально проводить оценку выданных кредитов и определять сумму отчислений в резерв.

Оценка финансового состояния заемщика выполняется двумя этапами:

1. На первом этапе определяются показатели, которые характеризуют финансовое состояние заемщика. Эти показатели делятся на следующие аналитические группы:

· Предварительная оценка заемщика;

· Показатели платежеспособности:

а)коэффициент общей ликвидности КЛ1, который характеризует, насколько объем поточных обязательств по кредитам может быть погашен за счет всех мобилизованных оборотных активов. б)коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности КЛ2, который характеризует, насколько краткосрочные обязательства могут быть немедленно погашены быстроликвидными средствами и ценными бумагами.

· Показатели финансовой стойкости:

а)коэффициент авономности Кав, который характеризует размер привлеченных средств на 1 грн. собственных средств; б)коэффициент маневренности собственных средств Км, который характеризует степень мобильности использования собственных средств.

· Показатели надежности предприятия, которые характеризуют наличие, объем и качество обеспечения погашения кредита, при этом учитываются гарантии Правительства Украины, денежные вклады и депозиты заемщика в данном банке, стоимость имущества и имущественных прав, оформленных под заклад.

После определения интегрированного показателя финансового состояния заемщика определяется класс по рейтинговой таблице.

Таблица

Рейтинговая шкала для определения класса заемщика

|Значение интегрированного| Класс |

|________показателя_______|______________|

| | |

| Свыше 200 | А |

| От 160 до 200 | Б |

| От 140 до 160 | В |

| От 130 до 140 | Г |

| Меньше 130 | Д |

|_________________________|______________|

Класс «А» — финансовая деятельность очень хорошая и позволяет погасить основную сумму кредита и процентов по нему в установленные сроки. Одновременно можно сделать вывод, что финансовая деятельность и в будущем будет осуществляться на таком же высоком уровне.

Класс «Б» — финансовая деятельность хорошая или очень хорошая, но отсутствует возможность поддерживать ее на таком уровне на протяжении длительного времени.

Класс «В» — финансовая деятельность удовлетворительная, в то же время наблюдается тенденция к ухудшению.

Класс «Г» — финансовая деятельность плохая и наблюдается ее четкая цикличность на протяжении коротких промежутков времени.

Класс «Д» — финансовая деятельность свидетельствует про убытки, из — за которых ни основная сумма кредита, ни проценты по ней не могут быть оплачены.

Погашение заемщиком кредитной задолженности по основному долгу и процентам по нему считается;

· хорошим — если задолженность оплачивается в установленные сроки своевременно, а также по кредиту пролонгированному один раз на срок не более 90 дней;

· слабым — если просроченная задолженность по кредиту и процентам по нему составляет не более 90 дней, или задолженность по кредиту пролонгированному на срок свыше 90 дней, если проценты выплачиваются.

· недостаточным — если просроченная задолженность по кредиту и процентам по нему составляет свыше 90 дней, или задолженность по пролонгированному кредиту свыше 90 дней и проценты не выплачиваются.

Согласно перечисленным критериям, кредитный портфель банков классифицируется по следующим группам риска;

Таблица

| Погашение

| задол- ХОРОШЕЕ СЛАБОЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ

Класс жен.

|____________________________________________________________

А стандартный под контролем субстандартный

Б под контролем субстандартный сомнительный

В субстандартный сомнительный безнадежный

Г сомнительный безнадежный безнадежный

Д безнадежный безнадежный безнадежный

При классификации по степеням риска и отнесением к соответствующим группам, по которым рассчитывается резерв по учтенным векселям, факторингом, гарантиями учитывается только сроки погашения заемщиком просроченной задолженности, а именно — стандартная задолженность, по которой срок погашения, предусмотренный договорными условиями еще не наступил;

· сомнительная задолженность по опротестованным векселям, по сроку просрочки не более 30 дней, по факторинговым операциям не более 90 дней после наступления срока платежа, предусмотренного договорными условиями.

· безнадежная задолженность по опртестованным векселям со сроком просрочки более 30 дней, по факторинговым операциям более 90 дней после наступления срока платежа, предусмотренного договорными условиями.

В процессе определения качества кредитов необходимо установить, должным ли образом осуществляется контроль за факторами риска при предоставлении каждого кредита, регулируются ли комбинированные риски, возникающие в результате кредитной концентрации, и в какой степени банк обеспечивает их защиту в форме залога, страхования или резервирования страховых фондов.

Для упреждения ухудшения качества кредитного портфеля в процессе концентрации тех или иных видов кредитов, в том числе в зависимости от периодичности деятельности, банк должен оперативно определять рост рисков, и откорректировать балансовую стоимость кредитов путем создания специальных резервов для покрытия возможного ущерба.

3.2. Сбалансированность активных и пассивных операций.

Система управления рисками основных операций банка ориентируется на требовании Национального банка Украины соблюдения установленных норм ликвидности и платежеспособности. Для распознавания рисков требуется создание системы ежедневного контроля за уровнем данных показателей и соответствующего анализа факторов, влияющих на их изменение.

Общей основой ликвидности выступает обеспечение прибыльности выполняемых операций. В то же время банки основывают свою деятельность на использовании средств клиентов. Эта особенность требует учета того, что направленность общей и специфической ликвидности коммерческого банка взаимно противоположна. Максимальная специфическая ликвидность достигается при максимизации остатков в кассах и на корреспондентских счетах по отношению к другим активам и, следовательно, при минимизации прибыли банка. Максимизация же прибыли требует не хранения средств, а их использования для выдачи кредитов, осуществления инвестиционной политики.

На ликвидность активов влияют состав и сроки погашения кредитов. Кредиты, приносящие самые высокие доходы, являются наименее ликвидными. Доходы высоки, потому что риск, связанный с невыполнением обязательств, или риск, связанный с изменением процентной ставки, является очень существенным. Кредиты с погашением в рассрочку, наоборот, могут улучшить ликвидность. Хотя они часто бывают долгосрочными, периодические выплаты по ним усиливают движение денежной наличности в краткосрочной перспективе.

С точки зрения ликвидности пассивов, банки с наилучшим качеством активов и высокой долей акционерного капитала имеют больший доступ к покупным средствам. Они также платят более низкие процентные ставки и сообщают о более низких прибылях в краткосрочной перспективе. Предполагаемые доходы по кредитам и ценным бумагам увеличиваются по мере роста риска неплатежа. Банки приобретают активы с низким риском неплатежа, как, например, государственные ценные бумаги и отказываются от премии за риск, которая могла бы быть получена.

В качестве источников формирования базы данных рассматриваются заключенные и прорабатываемые кредитные договоры, договоры о займах у других банков, сведения о плановой потребности в кредитах, ежедневная сводка остатков по балансовым счетам, сведения об оборачиваемости кредитов.

Для проведения сбалансированной активной и пассивной политики коммерческого банка может использоваться система анализа размещения кредитов и пассивов по срокам на основе базы данных. В частности, метод анализа предстоящего погашения и предстоящей выдачи кредитов в ближайшие 30 дней по отдельным клиентам и видам ссуд (на основе кредитных договоров и оборачиваемости кредитов) позволяет контролировать высвобождение ресурсов или возникновение потребности в них. Результаты анализа используются коммерческими банками для оперативного решения вопросов по покупке или продаже ресурсов.

На основе базы данных ежедневно раскрывается значение показателей платежеспособности и ликвидности. Это позволяет взаимоувязать решение вопросов по размещению средств, привлечению ресурсов, увеличению собственных средств банка, расширению участия банка в других предприятиях и банках, по поиску источников дополнительных доходов и развитию новых видов услуг. Рассмотренный анализ позволяет предвидеть различные изменения уровня ликвидности и платежеспособности и своевременно принять необходимые меры по их стабилизации.

Снижение рисков несбалансированности ликвидности и платежеспособности коммерческого банка достигается посредством такой политики, которая учитывает результаты выполненного анализа по вышеуказанным направлениям. В тех случаях, когда банк оказался на пределе своей ликвидности из — за ошибок в его политике, недооценке рынка и других причин он должен прибегать к срочным мерам: сокращению обязательств до востребования при помощи перегруппировки пассивов по их срокам, увеличения ликвидных активов, в том числе за счет достаточного погашения кредитов, расчистки баланса путем выделения на самостоятельный баланс отдельных видов деятельности, увеличения собственных средств, получения займов у других банков и т.п.

Управление рисками несбалансированности и неплатежеспособности банка снижает возможные убытки банков, создает прочную основу для их деятельности в будущем.

3.3. Хеджирование процентного риска.

Важной частью в деятельности банка являются меры по минимизации (хеджированию) процентного риска, связанного с неопределенностью будущего направления движения и уровня процентных ставок.

Теоретически при предоставлении кредита банк может полностью нейтрализовать процентный риск, сбалансировав изменения в доходах от активов как по сроку, так и по размерам путем изменения в издержках привлеченных фондов. Иногда это действительно возможно, и банки в известной степени могут проводить политику «сбалансированного финансирования» кредитных портфелей. Однако на практике сбалансировать все кредиты в любое время обычно не представляется возможным.

Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами, т. е. ценой кредита и его «себестоимостью». Управление активами ограничено соображениями ликвидности и риска неуплаты, а также ценовой конкуренцией других банков, которая стесняет свободу банка в определении структуры цен кредитов. Управление обязательствами сталкивается с ограниченным выбором и размерами долговых инструментов, которые банк может успешно разместить среди своих вкладчиков и кредиторов в любой момент времени.

Обычно пределами минимизации процентного риска является прибыльность и риск ликвидности, который связан стопроцентным риском. ведь рисковые активы обычно недостаточно ликвидны. Риск ликвидности изменяется в зависимости от категории активов и состояния финансового рынка.

Процентный риск может снижаться посредством применения следующих методов:

1.Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой, что позволит банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. В результате чего банк получит возможность избежать вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного процента.

2.Заключение срочных соглашений связано с заключением между банком и клиентом специального форвардного соглашения о предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере и под установленный процент. Таким образом, заранее фиксируется дата, размер будущего кредита, а также плата за пользование им. Заключая такое соглашение, банк ограждает себя от риска потерь в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок. При повышении же этих ставок выигрывает клиент, получающий кредит за более низкую плату. Этот метод хеджирования, таким образом, позволяет разделить риск, связанный с колебанием процентных ставок с клиентом.

3.Процентные фьючерные контракты используются для игры на процентных ставках. Они способствуют стабилизации стоимости банковских продуктов и услуг, тем самым снижая риск будущего изменения процентных ставок путем заключения соглашения с третьей стороной. Благодаря этому соглашению первоначальная сделка полностью или частично нейтрализуется противоположной сделкой.

Примером хеджирования служит кредит с потолком процента. Заемщик заключает кредитное соглашение с банком, соглашаясь на плавающую ставку. Он решает сократить процентный риск6 уплачивая максимальную ставку, которую банк может взимать в течение срока действия кредита. Кредитующий банк, соглашаясь на эту ставку действительно переводит часть процентного риска заемщика на себя. За это банк обычно взимает плату в форме повышенной ставки, т. е. увеличивает процентную разницу по сравнению со стоимостью ресурсов для банка или другой базовой ставкой.

4. Однако наиболее широко используемым средством фиксирования банковских ставок являются процентные опционы. Процентный опцион — это соглашение, которое предоставляет держателю опциона право (а не обязательство) купить или продать некоторый финансовый инструмент (краткосрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или после наступления определенной даты в будущем.

На Западе подобного рода соглашения получили широкое распростанение. С резким увеличением нестабильности процентных ставок возросла нестабильность как на краткосрочные, так и на долгосрочные долговые инструменты. Для банков растущий спрос на контракты, в которых процентные ставки устанавливаются задолго до сроков действительного использования кредита, создал соответствующий спрос на эффективные механизмы хеджирования от риска неожиданных изменений процентной ставки. В противоположной ситуации банки с будущими процентными обязательствами, размер которых неясен, могут застраховаться от неопределенной ставки в будущем, заключая фьючерный контракт.

5.На западном финансовом рынке существует большое количество различных финансовых инструментов. За последние десятилетия одним из наиболее быстро растущих финансовых производных стали процентные свопы. Процентный своп — это контрактное соглашение между двумя сторонами, например между банком и его клиентом, об обмене процентными платежами на определенную, заранее оговоренную фиксированную сумму. По соглашению одна из сторон заплатит другой фиксированный процент на какую — то сумму, а получит от нее платеж по плавающей процентной ставке на некоторую дату в будущем.

Аналогичны, вышеперечисленным методам снижения процентного риска, методы снижения рыночного риска на куплю — продажу ценных бумаг а также снижения валютного риска. Все эти меры: фьючерные контракты, фондовые опционы, форвардные и фьючерные валютные контракты, валютные опционы способствуют снижению соответствующих видов риска и стабилизации цен на банковские продукты и услуги.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Закон Украины «Про банки и банковскую деятельность»

2. Закон Украины «О страховании»

3. Закон Украины «Про ценные бумаги и фондовую биржу»

4. Положение НБУ «Про порядок формирования и использования страхового резерва для возмещения возможных потерь по кредитам коммерческих банков» N 538 от 03.04.98 г.

5. Положение НБУ «Про порядок формирования банковской системой Украины обязательных резервов» N 333 от 26.12.96г

6. Положение НБУ «О кредитовании» от 28.09.95 г.

7. Инструкция N 10 «Про порядок регулирования и анализ деятельности коммерческих банков» от 31.12.97 г.

8. Активные операции коммерческих банков. Ачкасов.

9. Страхование кредитных и валютных рисков. Аленичев В.В.

10. Банковское дело. Колесников В.И., Кроливецкий Л.П.

11. Маркетинг в банке. Спицин И.О., Спицин Я.О.

12. Управление кредитными рисками. Попович В.М., Степаненко А.И.

13. Современный коммерческий банк. Усоскин В.М.

14. Основы банковского дела. Лаврушин О.И.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу