Реферат: Отчеты по практике в Коммерческом банке

ЗМІСТ ЗВІТУ :

 

1.Календарний план педагогічної практики.

2. Характеристика бази практики.

3. Аналіз відвідуваних занять.

4. Підготовка до проведення уроку.

5. Індивідуальна характеристика учня :

5.1.Дослідження біографічним методом.

5.2. Дослідження психологічного віку.

5.3. Аналізкомунікативних та організаційних здібностей.

5.4. Аналіз своїх обмежень.

5.5. Повна характеристика учня.

6. Відгук на практиканта з бази проходження практики.

Додатки

“ Погоджено”                                                                                                 “ Затверджую”

Керівник практики                                                                                         Керівник бази від університету                                                                                                 практики

Медвідь Л.А.                                                                                                    Чепурна Н.М.

“     “__________199  р.                                                                    “     “__________199   р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

педагогічної практики

Студентки  Фінансово-економічного факультету, 7 групи,

                         Коваль Ольги Миколаївни

на період з 11 по 22 грудня 1997 року.

Розділ програми Форма звітності Термін виконання

1.Загальна характеристика      

бази практики

2.Індивідуальна характерис-тика учня

3.    Відвідування занять:

-перше заняття

— друге заняття

4. Проведення занять:

— перше заняття

— друге заняття

— третє заняття

5.Підготовка письмового

звіту та матеріалів до нього

6.Складання диференційо-ваного заліку

письмово

письмово

письмово

письмово

усно

усно

усно

письмово

усно

11.12..97 р.

22.12.97 р.

11.12..97 р.

12.12..97 р.

15.12..97 р.

18.12..97 р.

22.12..97 р.

11.12. 97 р.

22.12..97 р.

Студент — практикант                   ________________________ 22.12. 1997 року

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ.

 

Я пройшла практику  в Черкаській середній школі № 29 з 11.12.97 по 22.12.97 р.

В цій школі навчається біля 1500 чоловік та працює 40 викладачів. В кожному класі навчається в середньому 25-30 чоловік. Школа надає освіту до з 1 по 11 класи.

Школа має 4 поверхи.

На першому поверсі  розташований спортивний зал, їдальня, гардероб, і класи, в яких навчаються школярі молодшої школи, тобто діти 1-3 класів.

На другому поверсі   знаходяться спеціалізовані класи з математики, фізики, хімії, біології, а також викладацька, кабінет директора школи, канцелярія та актовий зал.

На третьому поверсі знаходяться два комп”ютерні  класи, класи іноземної мови, бібліотека та інші.

На останньому поверсі знаходяться спеціалізовані класи для військової підго-товки, кабінети праці.

Два роки тому в цій школі була введена нова дисципліна для учнів 10-11 класів -

 “ Основи економіки”.

3. АНАЛІЗ ВІДВІДУВАНИХ ЗАНЯТЬ.

 

Урок перший.

Одинадцятого грудня я була присутня на уроці з “ Основ економіки” у 11-Б класі Черкаської середньої школи № 29.Саме в цей день у мене почалося перше знайомство з цим класом, в якому мені потрібно було через 4 дні проводити самостійно уроки.

Викладач даної дисципліни Наталія Миколаївна Чепурна викладала учням тему “Грошові розрахунки ”. Ця дисципліна викладається у школі в 10-11 класах.У 11-Б класі  “Основи економіки” викладаються два рази на тиждень у понеділок та четвер.

Схема цього уроку була наступна :

1.Викладач перевірила присутність класу на уроці. У 11-Б класі навчається 28 чоловік, але 11 грудня на цьому уроці було присутньо лише 25 учнів.

2. Так як урок був суто лекційного виду, то викладач розглянула та розкрила два питання :

— сутність грошових розрахунків в організації роботи підприємств;

— розрахункові рахунки та порядок їх відкриття в установах банків.

3. Було обговорене домашнє завдання та рекомендована додаткова література для більш досконалого розглядання цієї теми для бажаючих.

З моїх власних міркувань, клас досить сильний та діти більш-менш були зацікавлені цим уроком. Але з моєї точки зору, я для себе зробила такий висновок, що потрібно викладати учням не стислий сухий матеріал, а надавати дітям цікаві приклади та застосовувати елементи гри для акцентування уваги, потрібно щоб учні  постійно були не лише присутніми на уроці, а й приймали безпосередню участь у ньому.


Урок другий.

Дванадцятого грудня моє знайомство з 11-Б класом продовжувалося, але я була присутня вже на уроці з іншої дисципліни. Це був урок з російської літератури, який викладається два рази на тиджень у вівторок та п”ятницю.

На цьому уроці було присутньо 26 чоловік, тобто відсутньо було 2 учні.

 Викладач Рощіна Людмила Михайлівна проводила урок на тему: Життя і творчість М.Булгакова. 

На попередніх уроках учням було надане завдання на 12.12.97р. прочитати роман “Мастер і Маргарита”. І саме на цьому уроці я була свідком дуже вражаючої дискусії, де учні висловлювали свої враження з приводу цього роману. Мені сподобалося, що учні розглядали не лише образи роману, а й  мірковували на вічну тему добра і зла.

Таким чином, я познайомилася з 11-Б класом і я гадаю, що учні поступово почали звикати до моєї присутності. І для мене дуже важливо було співставити мої уявлення про викладацтво і передачу знань безпосередньо від викладача до учня на практиці. 

4. Підготовка до проведення уроку.

Тема.  

Тема, яку я викладала називається «Кредитні операції комерційних банків».

Для того, щоб ефективно працювати над темою, необхідні знання про сутність кредиту, банківських закладів, їх функції і операції.

Тому перед вивченням теми «Кредитні операції комерційних банків» учням пропонується засвоїти такі теми: «Необхідність і суть кредиту», «Банківська система. Комерційні банки». Остання тема пропонується учням для того, щоб була зрозуміла функція комерційних банків як фінансових посередників.

Цілі та завдання теми

Цілі теми:

1.     Визначити поняття «банківський кредит», «суб`єкт кредитування», «об`єкт кредитування», «кредитор», «позичальник», «кредитний договір».

2.     Засвоїти основні принципи кредитування, вміти пояснити їх суть та значення.

3.     Вміти систематизувати види кредитів, які надаються комерційними банками.

4.     Вміти використовувати знання про види кредитів для аналізу сучасної ситуації кредитування в Україні.

5.     Вміти описати процес кредитування.

Завдання теми:

1.     Розгляд і засвоєння теоретичного матеріалу щодо сутності кредиту, принципів кредитування, суб`єктів, об`єктів кредитування, класифікації кредитів, організації взаємовідносин між кредитором і позичальником.

 2.    Вирішення задач під час проведення навчальної гри, що направлені на формування вмінь прийняття рішень щодо надання кредиту

 3.    Аналіз конкретної ситуації, що стосуються аналізу кредитної діяльності українських комерційних банків.

 4.    Самостійний розгляд окремих питань, які пов`язані з темою, але не розглядаються під час аудиторних занять.

Розподіл часу по темі

Назва теми, що пропонується до розгляду – «Кредитні операції комерційних банків». Назва теми обрана у зв`язку з тим, що під час роботи над даною темою розглядаються питання: сутність кредитних операцій, організація процесу кредитування, класифікація банківських кредитів.

 

Бюджет часу по темі –3 академічні години, з них 2 академічні години відводяться для лекційного і 1 – для практичного заняття.

 В учбовому закладі, де пропонується читати курс, академічна година дорівнює 45 хвилинам.

Викладення теми..

Урок перший.

Орієнтовний розподіл часу на  двох лекційних заняттях:

1.     Організаційний момент – 2 хвилини

2.     Повідомлення про тему, мету і завдання – 5 хвилини

3.     Викладення нового матеріалу в формі лекції – 65 хвилина

4.     Закріплення  лекційного матеріалу – 15 хвилини

5.     Інструктаж щодо домашнього завдання – 3 хвилини

Разом – 2 уроки по 45 хвилин.

Орієнтовний розподіл часу на практичному (контрольному) занятті:

1.     Організаційний момент – 2 хвилини

2.     Повідомлення про тему, мету і завдання – 2 хвилини

3.     Опитування з теоретичних питань теми – 15 хвилин

4.     Проведення дискусії – 15 хвилин

5.     Проведення тестування – 5 хвилин

6.     Підведення підсумків заняття – 3 хвилини

7.     Інструктаж щодо домашнього завдання і самостійної роботи – 3 хвилин

Разом – 45 хвилин

  

     При викладенні уроку були застосовані засоби наочності у вигляді схем.

( Додаток 1,2).


Література.         

Для підготовки до лекційного та практичного(контрольного) занятя з теми «Кредитні операції комерційних банків» я пропоную такі джерела інформації:

1.     Положення НБУ «Про кредитування», затверджено постановою Правління НБУ №246 від 28 вересня 1995 року.

2.     Банковский портфель, кн. 1,3/ Від. ред. Ю.И.Коробов, Ю.Б.Рубин,  В.И.Солдаткин- М., “Соминтек”, 1994.

3.     Гроші і кредит/ Під ред. М.І.Савлука- К., «Либідь», 1992.

4.     Кредитование/Під ред. Гольцберга М.А., Хасан-Бек Л.М.,-К., Торгово-издательское бюро BHV, 1994.

5.     Мирун Н.И., Герасимович А.М., Банковское обслуживание предприятий и населения- К., Нацио­нальная академия управления, 1996.

6.     Основы банковского дела/ Під ред. Мороза А.Н.- К., Либра, 1994.

Також пропонується переглянути періодичні статті, які ілюструють сучасний стан кредитування в Україні.

Педагогічна література:

1.     Галузинський В.М., Євтух М.Б., Педагогіка: теорія та історія- К.: Вища школа, 1995.

2.     Немов Р.С., Психологія, книга 2 Психология образования, М., 1995.

3.     Крутецкий В.А. Психология- М., Просвещение, 1986.

4.     Деловые игры и методы активного обучения, 1 часть/ Ред. Тащев А.К. и др.,- Челябинск, 1992.

.

Зміст теми

Тема: Кредитні операції комерційних банків

План:

1. Поняття про банківський кредит. Суб`єкти кредитних відносин, принципи кредитування.

2.     Організація кредитних операцій.

3.     Класифікація банківських кредитів.

1. Комерційні банки є посередниками на ринку капіталів. Вони залучають тимчасово вільні грошові кошти і перетворюють їх з бездійного у функціонуючий капітал. Економічні відносини, які виникають з приводу надання банками фізичним або юридичним особам грошових коштів з умовою їх повернення, називаються банківським кредитом.

Елементами банківського кредиту є об`єкт і суб`єкт. Суб'єкт кредитної угоди – це учасник конкретних економічних відносин з приводу надання позики. До них відносяться: кредитор, позичальник, гарант чи поручитель. В кредитних відносинах завжди бере участь не менше, ніж дві сторони: позичальник і кредитор.

Кредитор – це суб`єкт, що добровільно надав кредит позичальнику за певних умов. В свою чергу позичальник є стороною кредитних відносин, яка отримала кредит та зобов`язана його повернути, сплативши кредитору відповідну винагороду за його надання. З цього виходить, що позичальник не є власником коштів6 що надаються у позику, а виступає їх тимчасовим користувачем. Суб`єктами кредитних відносин в сфері банківського кредиту виступають господарюючі органи, населення, держава і банки.

Комерційні банки можуть надавати кредити усім суб`єктам господарської діяльності, незалежно від їх галузевої приналежності, форми власності, але тільки у разі наявності у них реальних можливостей своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом.

Другим елементом структури кредитних відносин є об`єкт. Об`єктом кредитної угоди є річ, під яку надається позика, чи заради якої укладається угода. Об`єктами банківського кредитування виступають товарно-матеріальні цінності, витрати виробництва, недостатність власних оборотних коштів, кошти у розрахунках, потреба в коштах для здійснення поточних платежів при тимчасових фінансових ускладненнях. В умовах ринкової економіки об`єктом кредитної угоди переважно є гроші, так як вони є загальним ресурсом, за допомогою якого можна купити всі інші ресурси – трудові, матеріальні, природні тощо.

Банківське кредитування фізичних і юридичних осіб здійснюється за жорсткими принципами кредитування.

Принципи кредитування можна розділити на дві групи:

1.     Загальноекономічні принципи, що відповідають всім економічним категоріям (цілеспрямованість, диференційованість).

2.     Принципи, що відображають сутність функцій кредиту (строковість, забезпе­ченість, платність). Зміст принципу цілеспрямованості кредитування полягає в тому, що позики повинні видаватися лише на визначені цілі. На практиці цей принцип реалізується шляхом надання позик на конкретні об`єкти (товарно-матеріальні цінності, недостатність власних оборотних коштів тощо).

Принцип диференційованості кредитування полягає у наданні кредиту на різних умовах в залежності від характеру позичальника, направленості кредиту, кредитного ризику, строку кредитування та інших обставин.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банка права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплато­спроможність позичальника. Цей принцип реалізується банками шляхом надання кредитів під заставу матеріальних ресурсів, цінних паперів чи гарантії інших платоспроможних установ.

Принцип повернення є тією особливістю, що відрізняє кредит як економічну категорію від інших економічних категорій товарно-грошових відносин. Він означає, що кредити надаються тільки на умовах їх повернення банку, без повернення кредит не може існувати.

Принцип строковості означає, що кредит повинен бути не просто повернений, а повернений у чітко визначений строк.

Принцип платності кредиту означає, що кожний позичальник повинен внести до банку визначену плату за тимчасове запозичення у нього для своїх потреб грошових коштів.

2. Одним з формально-правових принципів надання кредитів є оформлення відносин між кредитором і позичальником кредитним договором в письмовій формі. Кредитний договір визначає взаємні зобов`язання та відповідальність сторін, які не можуть бути змінені в односторонньому порядку без згоди обох сторін, і може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, підписаними стороною, яка їх надсилає.

Сучасний кредитний договір, як правило, має такі розділи:

1.     Предмет договору.

2.     Умови забезпечення кредиту.

3.     Зобов'язання банку.

4.     Зобов'язання позичальника.

5.     Права банка.

6.     Права позичальника.

7.     Особливі умови.

8.     Юридичні адреси та реквізити сторін.

Для отримання кредиту позичальник звертається в банк. Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. В документах зазначається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення.

Для отримання кредиту в банк також необхідно подати, як правило, такі документи: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, статут, установчий договір, картку із зразками підписів повноважних осіб., баланс на останню і кілька попередніх дат, звіт про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий стан підприємства, довідку із банка про відсутність заборгованості по кредитах, техніко-економічне обгрунтування кредитування, бізнес-план, укладені договори на поставку і реалізацію товарів (послуг), документацію на предмет застави чи гарантію (поруку), виписку з розрахункового (валютного) рахунку про поточні обороти підприємства, інформацію про раніше отримані кредити.

Процес кредитування складається з наступних етапів:

1.     Розглядання заявок на отримання кредиту. На цьому етапі здійснюється аналіз і попередній відбір заявок на основі отриманих документів від потенційних позичальників. Після цього проводиться попередня бесіда з майбутнім позичаль­ником, що має на меті з`ясувати факти, важливі деталі, пов`язані із заявою на отримання кредиту, визначити своє ставлення до клієнта, перспективи його розвитку тощо.

2.     Вивчення кредитоспроможності клієнта і оцінка ризику за позикою, ретельне дослідження фінансового стану підприємства.

3.     Підготовка до укладення кредитного договору. Визначаються параметри позики: вид кредиту, сума, строк, засоби надання і погашення, забезпечення, проценти тощо.

4.     Укладення кредитного договору, який відповідає вимогам двох сторін.

5.     Банківський контроль за виконанням умов кредитного договору і в разі появи ризику неповернення кредиту банком приймається цілий ряд заходів, які забезпечують йому повернення кредиту.

6.     Повернення позичальником кредиту разом із процентами.

3. Які ж кредити надаються банками? В залежності від строків користування розрізняють наступні види кредитів:

1.     Строкові, які поділяються на:

­­–      короткострокові (до 1 року включно). Короткострокові кредити можуть надава­тись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв`язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді;

–      середньострокові (до 3-х років). Можуть надаватися на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень;

–      довгострокові (понад 3 роки). Надаються на формування основних фондів.

Об`єктами кредитування можуть виступати капітальні витрати на рекон­струк­цію, модернізацію, розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво тощо.

2.     Кредити до запитання – кредити, які повинні бути повернені на вимогу кредитора. Строк користування таким кредитом заздалегідь не визначається.

3.     Прострочені – кредити, по яким минув встановлений договором строк користування.

4.     Відстрочені кредити – кредити, строки погашення яких на основі клопотання позичальника були перенесені на більш пізній строк.

В залежності від наявності забезпечення кредити поділяються на:

1.     Забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами).

2.     Гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи).

3.     З іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації).

В залежності від методу надання банківські кредити можна класифікувати наступним чином:

1.     Кредити, надані у разовому порядку.

2.     Кредити, надані відповідно до відкритої кредитної лінії.

3.     Гарантійні кредити.

У першому випадку рішення про надання кредиту приймається окремо по кожному кредиту. При відкритій кредитній лінії кредити надаються в межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз з банком умов його надання. Гарантійний кредит – це банківське зобов`язання при потребі надати клієнту кредиту визначеного розміру протягом відповідного періоду.

В залежності від строків погашення кредити поділяють на:

1.     Кредити, що погашаються водночас по закінченню строку користування ним.

2.     Кредити, що погашаються у розстрочку, поступово.

3.     Кредити, що погашаються достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника).

4.     Кредити з регресією платежів.

5.     Кредити, що погашаються після обумовленого періоду (місяця, кварталу).

За джерелами погашення кредити поділяють на:

1.     Кредити, що погашаються за рахунок коштів позичальника.

2.     Кредити, що погашаються за рахунок коштів гаранта.

3.     Кредити, що погашаються за рахунок нових кредитів.

За характером і способом сплати процентів за користування кредитом виділяють кредити:

1.     З фіксованою процентною ставкою.

2.     З плаваючою процентною ставкою.

3.     З оплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).

В залежності від форми залучення розрізняють кредити:

1.     Кредити, надані одним банком.

2.     Консорціальні кредити – кредити, що надаються консорціумом банків, діяльність якого координує один головний банк.

3.     Паралельні кредити – в кредитуванні беруть участь 2 або більше банків на одних завчасно погоджених умовах.

В Україні також Положенням «Про порядок формування і використання резерву на можливі втрати комерційного банку» передбачена класифікація кредитів на 5 умовних груп:

1.     Стандартні.

2.     Нестандартні.

3.     Сумнівні.

4.     Небезпечні.

5.     Безнадійні.

Питання для обговорення (дискусії)

В умовах економічної невизначеності, кризи значна кількість банків, які ведуть ризикову кредитну діяльність, мають значні обсяги простроченої та безнадійної заборгованості за позики та проценти по них, що поставило їх на межу банкрутства. Однак, ті банки, які не схильні були надмірно ризикувати і утримували значні ліквідні резерви, не використовували їх для кредитування і тому зазнали значних збитків.

Питання:

Чи економічно виправдана ризикова діяльність комерційних банків?

ТАК НІ
Так, навіть, якщо банк проводить ризи­кову кредитну діяльність, завжди є стимул, – як відомо, чим більше ризик, тим більше прибутковість активів. Ні, захоплення наданням ризикових кредитів призведе до втрати платоспроможності банком і банкрутства
Завдання, функція банку – перетворення у функціонуючий «мертвого» капіталу. І якщо в сучасних умовах немає надійних позичальників, банківська система все одно має функціонувати. Надання кредитів, що не повертаються, з другого боку, має ще одну негативну сторону – підприємства неефективно витрачають кошти, в умовах загальної кризи нема відповідальності підприємств за повернення кредитів.

Питання для контролю.

Для розгляду теоретичних питань, їх повтору на початку семінарського заняття викладач проводить фронтальне опитування з основних моментів лекції:

1.     Що таке кредит?

2.     Що таке банківський кредит?

3.     Хто може бути суб`єктом банківської угоди?

4.     Перечисліть об`єкти банківського кредитування?

5.     Чим відрізняються загальноекономічні принципи кредитування від принципів, що відображають сутність функцій кредиту?

6.     Принцип строковості і повернення – що в них загального а що відмінного?

7.     Які документи необхідно надати до банку для отримання кредиту?

8.     Назвіть основні моменти кредитного договору.

9.     Назвіть основні ознаки, за якими класифікуються банківські кредити?

Тести, що використовують в процесі занять

Інструкція щодо виконання тестів

Тести, що пропонуються до виконання, мають на меті закріплення отриманих під час лекційного заняття теоретичних знань. Перед виконанням тестів учням рекомендується повторити питання, що стосуються класифікації банківських кредитів, їх визначення, принципів кредитування, суб`єктів і об`єктів кредитних відносин.

Приблизний час виконання – 5 хвилин.

1 варіант

1.     Встановіть відповідність між ознаками класифікації і видами кредитів:
1. За методами надання:

а)         консорціальний

б)         гарантійний

2. За формою залучення:

в)         паралельний

г)         стандартний

д)         «кредитна лінія»

2. Доповніть речення:

Принцип диференційованості кредитування означає, що…

3. Визначте основні розділи кредитного договору.
4. Дайте визначення:

Кредити, надані відповідно до відкритої кредитної лінії – це…

 2 варіант

1. Виберіть правильні відповіді:

В залежності від форми залучення кредити поділяються на:

а)    кредити, надані у разовому порядку

б)    споживчі кредити

в)     гарантійні кредити

г)     паралельні кредити

д)    «кредитна лінія»

є)     консорціальні кредити

2. Дайте визначення:

Суб`єкт кредитної угоди – це…

3. Перерахуйте етапи процесу кредитування.
4. Доповніть речення:

Принцип цілеспрямованості кредитування означає, що…

3 варіант

1. Виберіть правильні відповіді:

До принципів, що відображають сутність функцій кредиту, відносяться:

а)    принцип диференційованості

б)    принцип забезпеченості

в)     принцип цілеспрямованості

г)     принцип платності

д)    принцип повернення

2. Дайте визначення:

Гарантійний кредит – це…

3. Перерахуйте основні об`єкти кредитування.
4. Доповніть речення:

Принцип строковості кредитування означає, що…

4 варіант

1. Розташуйте етапи процесу кредитування у відповідному порядку:

1)    вивчення кредитоспроможності клієнта

2)    банківський контроль за виконанням умов кредитного договору

3)    визначення параметрів позики

4)    розглядання заявок на отримання кредиту

5)    укладання кредитного договору

6)    повернення позичальником кредиту

2. Дайте визначення:

Паралельний кредит – це…

3. Дайте перелік основної документації, яку подає позичальник в банк разом із кредитною заявою.
4. Доповніть речення:

Принцип забезпеченості кредиту означає, що…

Відповіді на тестові завдання

№ пи­тан­ня 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант Кільк. балів за відпо­відь
1.   

1 – б, д
2 – а, в

г, є б, г, д 4, 1, 3, 5, 2, 6 1
2.    кредит надається на різних умовах в залежності від характеру пози­­чальника, направ­леності кредиту і т. ін. Учасник кон­крет­них еконо­мічних відносин з приводу надання позики Банківське зо­бо­в'язання при по­требі надати клі­єнту кредит ви­зна­ченого роз­міру протягом від­повідного пе­ріоду Кредит, в надан­ні якого беруть участь декілька банків на одних завчасно погод­жених умовах 1
3.   

1. Загальні поло­ження.

2. Права та обо­в'­язки пози­чаль­ника.

3. Права та обов'язки банка.

4. Відповідаль­ність сторін.

5. Порядок роз­глядання спорів.

6. Строк дії дого­вору.

7. Юридичні адреси сторін і їх реквізити.

1. Розгляд заявок на отримання кредиту.

2. Вивчення кредито­спро­мож­ності клієнта.

3. Визначення параметрів позики.

4. Укладення кредитного договору.

5. Банківський контроль за виконанням умов кредитної угоди.

6. Повернення позичальником кредиту разом з процентами.

Товарно-матері­альні цінності, витрати вироб­ництва, кошти у розрахунках, недо­статність власних оборот­них коштів тощо Свідоцтво про реєстрацію юри­дич­ної особи, Ста­тут, Установ­чий договір, ба­ланс, звіт про фі­нансові резуль­тати, ТЕО, доку­ментація на пред­мет застави чи гарантія, поручительство 2
4.    Кредит, який надається у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз з банком умов його надання Позики повинні видаватися лише на визначені цілі, під кон­кретні об'єкти Кредит повинен бути повернений у чітко визначе­ний строк Кредит повинен надаватися під заставу матері­альних ресурсів, цінних паперів чи гарантії інших кредито­спроможних установ 1

Завдання для самостійної роботи

1. Написати реферат на тему «Джерела формування кредитних ресурсів комерційних банків»

Формуються вміння: орієнтування в джерелах інформації, виділення в тексті головної думки, підведення підсумків.

2. Побудувати структурно-логічну схему «Механізм кредитування банками своїх клієнтів, де зобразити всі етапи і умови кредитування.

Формуються вміння: виділення зв`язків між структурними елементами, аналіз тієї чи іншої ситуації при кредитуванні, узагальнення отриманих теоретичних знань.

3. Ознайомитися з формою кредитного договору, що прийнята положенням НБУ „Про кредитування“, його основними положеннями.

Формуються вміння: працювати самостійно, орієнтуватися в джерелах інформації, зокрема, нормативних актах.


5.Індивідуальна характеристика учня.

5.1. Дослідження біографічним методом.

 

Цим методом я розглядаю учня 11-Б класу Голишева Дениса Олеговича.

Голишев Денис Олегович народився 26 травня 1981 року в місті Черкаси. Зараз навчається в Чекаській середній школі  № 29, в 11-Б класі.

Батько: Голишев Олег Миколайович, який народився у 1952 році. Зараз працює начальником деревообробного цеху при заводі  Залізо-бетонного виробництва.

Мати:  Голишева Тетяна Олександрівна, яка народилася у 1957 році, яка має вищу освіту і працює у малому підприємстві  “Спектр”, бухгалтером.

Денис досить активний хлопчина, який є лідером 11-Б класу і майже рік тому його призначили  старостою класу. Денис захоплюється баскетболом та приймає участь у змаганнях між школами.

У молодших класах Денис захоплювався такими уроками як фізична культура та математика.

В старших класах Денис як і раніше захоплюється фізичною культурою, і хоча математика йому не подобається, він має гарні здібності і цей предмет йому дається дуже легко.

Денис захоплюється комп”ютерними програмими та іграми, але не забуває за фантастичні та улюблені художні твори.

У 1996 році, влітку, Денис їздив відпочивати до Криму.

Після закінчення школи хлопець хоче поступити у Черкаський інженерно-технологічний  інститут на економічний факультет, щоб здійснити свої мрії.

Хронологічна таблиця особистого розвитку Голишева Дениса Олеговича.

Основні дати Події Переживання за подією
1981р. Народження
1985р. Пішов у дитячий садок Перше зіткнення та перші самостійні кроки у спілкування. Великі хвилювання та іноді страх.
1987р.

Пішов у 1-й клас ЧСШ

№ 29

Перші задатки самовизначеності.
1993р. Почав займатися баскетболом. Спілкування особистостей за спільними інтересами.
1996р. Відпочинок у Криму Зацікавленість у пізнанні нового.

5.2. Дослідження психологічного віку.

Згідно данного дослідження, загальна сума балів дорівнює 91.

Сума балів минуулого складає 21. 

Вираховуємо показник суб”єктивної реалізованості життя, який дорівнює :

21/91 = 0,23 ;

Психологічний вік дорівнює: 0,23 х 70 = 15,1

Проведене дослідження говорить про те, що психологічний вік Дениса менше хронологічного віку, тому що хронологічний вік дорівнює 16,5. Це говорить про надзвичайний оптимізм, оскільки його перспектива розрахована на великий діапазон шляху, ніж той, що є насправді.

5.3. Оцінка комунікаційних та організаційних здібностей.

Лист відповідей  Голишева Дениса Олеговича ( 16 років), який був проведений 22.12..97 року.

1+ 5+ 9+ 13+ 17+ 21+ 25+ 29+ 33+       37+
2+ 6- 10- 14- 18- 22- 26+ 30+ 34+        38+
3+ 7- 11+ 15- 19- 23- 27+ 31- 35+         39-
4- 8- 12+ 16+ 20+ 24+ 28+ 32- 36-          40-
Провівши певні розрахунки, робимо наступну таблицю.
Нахили Відповіді позитивні(+) Відповіді негативні (-)
Комумікаційні К1= 10 К3= 6
Організаційні К2= 5 К4= 5

Робимо певні розрахунки:

Ккз=( К1+К2)/20= 16/20=0,8  -   5  -високий рівень комунікаційних здібностей.

Коз=( К2+К4)/20= 10/20=0,5  -   1  -низький рівень організаційних здібностей.

Провівши даний аналіз я можу зробити висновки, що Денис учень ЧСШ № 29 досить комунікабельна людина, дуже легко знаходить спільну мову із оточуючим середовищем та своїми однокласниками. Аце на мою думку досить важливо оскільки Денис займає посаду старости класу. Організаційні здібності Дениса мають низький рівень, тому йому потрібно розвивати саме цю ланку саморозвитку.

5.4. АНАЛІЗ СВОЇХ ОБМЕЖЕНЬ.

 

Відповівши на 110 питань  і підсумувавши загальну кількість по кожному стовпчику, ми отримали дану таблицю.

 

Лист відповідей Голишева Дениса Олеговича (22.12.97 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів Сильні сторони Ранг Зворотній ранг Обмеження
А 5 Здатність управляти собою 5 1 Невміння управляти собою
В 9 Чіткі цінності 1 5 Розмитість особистих цінностей
С 8 Чіткі особистістні цілі 2 4 Невиразні особистістні цілі
D 7 Саморозвиток, що продовжується 3 3 Зупинений саморозвиток
E 6 Хороші навичні вирішення проблем 4 2 Недостатність нави-чок вирішення проблем
F 6 Творчій підхід 4 2 Недостатній творчій підхід
G 9 Вміння впливати на оточуючих 1 5 Невміння впливати на оточуючих
H 9 Розуміння особливостей управлінської праці 1 5 Недостатнє розумін-ня особливостей управлінської праці
I 8 Здатність керувати 2 4 Недостатні здатності до керування
Y 8 Уміння навчати 2 4 Невміння навчати
K 7 Уміння налагодити групову роботу 3 3 Погана здатність формувати колектив
Сильні сторони

Обме-

ження

Проставивши ранг та зворотній ранг у таблиці ми можимо зробити певні висновки стосовно аналізу своїх обмежень.

Самими сильними сторонами Дениса є те, що він має чіткі цінності, вміє впливати на оточуючих  та чітко розуміє особливості управлінської праці. Обмеження, на мою думку, це ті риси, над якими людина повинна працювати та вдосконалювати їх.

Такими обмеженнями для Дениса є невміння управляти собою, недостатній творчий підхід та недостатність навичок рішення проблем. Я вважаю, що ці обмеження можуть бути подалані завдяки розвитку Дениса, як особистості та придбанням ним досвіду життя, якого йому зараз не хватає  за причини його хронологічного віку.

5.5. ПОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ.

 

Голишев Денис Олегович народився 26 травня 1981 року в місті Черкаси.

Батько Голишев Олег Миколайович 1952 року народження працює начальником деревообробного цеху. Мати Голишева Тетяна Олександрівна 1957 року народження працює бухгалтером на підприємстві “Спектр”.

У 1985 році Денис пішов у дитячий садок, де набув завдатки першого спілкування в суспільному середовищі.

У 1987 році пішов у перший клас Черкаської середньої школи № 29, де і продовжує навчатися зараз.

Денис є лідером 11-Б класу, в якому він навчається, тому його вибрали старостою класу. Денис має досить високий рівень комунікаційних здібностей, що допомагає йому у вірішенні проблем у класі. Хлопець має досить чіткі цінності та вміння впливати на оточуючих. він досить імпульсивна людина та  його надзвичайний оптимізм пояснюється великими палнами, які він хоче втілити в майбутньому.

Як і кожний хлопець, Денис захоплюється комп”ютерними програмами та іграми.Зараз Денис захоплюється економічними науками та фізичною культурою. Йому досить притаманне почуття боротьби, яке почали появлятися з 1993 року, коли він почав займатися баскетболом.

Денис мріє стати провідним спеціалістом банківської справи для чого, після закінчення школи хоче поступити у Черкаський інженерно-технологічний інститут на економічний факультет. На мій погляд наполегливість та чіткі цілі допоможуть йому досягли поставленої мети. 

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу