Реферат: Прохождение практики в ЗАО Альфа Банк

“Затверджую”

Керівник установи (ЗАО “Альфа Банк”)

______________Падалко А.А.

(підпис                    призвіще)

______________200__р.

Календарний план

проходження практики студентом

Рой Наталья Миколаївна

яка навчається в Українському Фінансовому ЕкономічномуІнституті

по спеціальності “Фінанси”

в ЗАО “Албфа Банк”

з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.

N/n Питання, які вичає студент згідно з програмою практики Кількість робочих днів З якого по яке число 1 2 3 4 1. Проходження інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з робочим місцем 5 5,02,2001-9,02,2001 2. Ознайомлення з основними нормативними актами (інструкції, нормативи, закони) щодо основної діяльності установи 5 12,02,2001-16,02,2001 3. Ознайомлення з документооборотом установи, а також з основними звітами які подаються до державних органів 10 19,02,2001-28,02,2001 4. Ознайомлення зі структурою функціонування та зв'язків між окремими підрозділами установи 14 1,03,2001-14,03,2001 5. Виконання завдань поставлених керівниками практики в установі, відповідно до вказаних вище пунктів 16 15,03,2001-30,03,2001 6. Аналіз виконаних завдань, обгрунтування висновків виконаної роботи, на основі нормативних показників, а також збір інформації для написання випускної роботи 12 2,04,2001-13,04,2001 7. Написання звіту про проходження практики 2 14,04,2001-16,04,2001

Керівники практики:

Від кафедри                                          __________                                     Павловська О. В.

Фінансових дисциплін                            (підпис)                                      кандидат ек. наук

Від ЗАО “Альфа Банк”                        __________                                   Крамаренко Н. Л.

                                                                  (підпис)                                  головний  бухгалтер

ЗВІТ

про проходження практики

по спеціальності “Фінанси”

з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р.

База практики: ЗАО “Альфа Банк”

Студентки IV курсу економічного факультету            __________         Рой Н. М.

Керівники практики:

Від кафедри                                          __________                                     Павловська О. В.

Фінансових дисциплін                           (підпис)                                       кандидат ек. наук

Від ЗАО “Альфа Банк”                        __________                                   Крамаренко Н. Л.

                                                                  (підпис)                                   головний  бухгалтер

Звіт пропроходження практики

вЗАО “Альфа Банк”

 

1.  Організаційна структураЗАО “Альфа Банк”

 

ЗАО “Альфа Банк” – сучасна універсальна фінансова установа, яка надаєширокий спектр банківських послуг. Банк має кореспондентські відносини з такимиіноземними банками: BankOf New York (США), RaiffeizenBank (Австрія), CityBank (США), CrediLeone (Франція), “Мультібанк” (Латвія), та іншізарубіжні банки, а також тісні стосунки з банками України, такими як:Промінвестбанк, АКБ “Інтербанк”, КБ “Приватбанк”, та багато інших банків.

ЗАО “Альфа Банк” створений  у формі закритого акціонерного товариствазгідно закону України “Про господарчі товариства”. Поточне керування банкомздійснюється Правлінням.

Відповідальність та функції членів Правління визначені Радою акціонеріві оформлені довіреностями. Процедура прийняття рішень побудована по принципуколегіальності.

Голова Правління несе відповідальність за рішення Правління і має право“вето” на рішення, які приймаються.

До основних функцій Правління банку належать:

1)стратегічне планування

2)питання маркетинговоїдіяльності

3)технологічний контроль

4)фінансовий контроль задіяльністтю банку

5)кадрова політика банку

До функцій Голови Правління банку відносяться:

¨  керування фінансово-господарською діяльністтюбанку;

¨  забезпечення виконання рішення загальних зборівакціонерів банку;

¨  прдставлення банку в усіх державних і недержавнихпідприємствах, організаціях як в Україні, так і за кордоном;

¨  підписання від імені банку угод, контрактів, іншихцивільно-грошових документів;

¨  прийом на роботу та звільнення із займаних посадспівробітників банку, застосування до них заходів заохочення та стягнення;

¨  затвердження найважливіших внутрішніх документів,серед яких режим роботи банку, положення про структурні підрозділи банку, посадовіобов'язки начальників структурних підрозділів та інші;

¨  ведення засідань Правління банку та Кредитногокомітету;

¨  проведення нарад з питань поточної діяльностібанку;

¨  виконання інщих рішень, пов'язаних із структуроюдіяльності банку та рішенням Загальних зборів акціонерів.

       Кожен зчленів Правління банку несе персональну відповідальність за прийняття  тавиконання рішення стосовно діяльності банку в обсязі покладених на ньогоповноважень і обов'язків.

До складу банку входять такі основні підрозділи:

1) управління активно-пасивними операціями, до якого входять такіосновні відділи:

-  кредитний;

-  відділ ЦП;

-  валютний;

-  відділ по роботі знаселенням, який містить сектор по роботі з пластиковими картками.

2) управління бухобліку, звітності та касових операцій. Відділи:

-  операційний;

-  відділ касовихоперацій;

-  відділ зведеноїзвітності та економічного аналізу;

-  бухгалтерія;

-  відділ обліку валютнихоперацій.

Цей підрозділ банку відповідає за бухгалтерське відображення всіхбанковських операцій

3) адміністративно-господарське управління. Відділи:

-  відділ автоматизаціїта інформаційно-технічного забезпечення;

-  юридичний;

-  служба безпеки, доякої входять сектор інкасації і перевезення цінностей;

-  відділ кадрів;

-  відділ розвитку іроботи з клієнтами (маркетингова служба);

-  господарський відділ.

Крім основних підрозділів існують і інші підрозділи банку:

Кредитний комітет – складається з усіх членів правління банку таначальників кредитного, юридичного та відділу служби безпеки. Кредитний комітетіснує для колективного розгляду усіх факторів “за” і “проти” відносно прийняттярішення стосовно того чи іншого клієнта.

Кадрова комісія – це консультативний орган при Правліннібанку. Завдання комісії – проведення конкурсів на заміщення вакансій тапроведення атестації співробітників банку один раз на рік. Її висновки маютьлише рекомендаційний характер.

Сектор аудиту – це основний контрольний підрозділ банку, щовиконує такі функції:

1) контроль відповідностівсіх банківських операцій чинному законодавству;

2) координація відносинбанку з податковими органами;

3) розв'язання усіхбухгалтерських та юридичних дискусіх у межах банку;

4) перевіркадостовірності інформації, що надається керівництву банку;

5) управління ризиками;

Правління банку і Кредитний комітет приймають рішення в рамкахповноважень, затверджених Радою акціонерів.

2.  Основи облікової політикита складання звітності.

 

     Облікова політика ЗАО “Альфа Банк” базуєтьсяна чинному законодавстві України, нормативних документах Національного банкуУкраїни, міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), Положеннях(стандартах) бухгалтерського обліку в Україні та рішеннях акціонерів ікерівництва Банку. У своїй діяльності для організації бухгалтерського обліку,ведення рахунків та складання зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності Банк дотримується основних принципів: безперервності, послідовності танарахування.

Безперервністьприпускається, що Банкбуде продовжувати свою діяльність в майбутньому без суттєвого скорочення їїмасштабів та не має наміру ліквідуватися. Якщо принцип безперервностіпіддається сумніву з боку регулятивних органів, кредиторів чи зовнішніхаудиторів, деякі активи та зобов’язання мають заново класифікуватися та переоцінюватися згідно з ринковоючи ліквідаційною вартістю. Якщо банк планує зменшити обсяг операцій, це необхідновідобразити у фінансових звітах.

Принцип нарахування– результати економічноїдіяльності відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вонивідносяться, а не періодів, коли було отримано або сплачено грошові кошти заними. Доходи та збитки Банку, які відносяться до звітного періоду,відображаються у звітах того ж періоду. Фінансові звіти, складені згідно зпринципом нарахування, інформують користувачів не тільки про минулі операції,які містили виплату або отримання грошових коштів, але і про зобов'язання виплатити гроші умайбутньому, і про ресурси, які представлені  грошовими коштами, що будутьодержані  у майбутньому. Цей принцип застосовується для обліку як банківських,так і небанківських доходів та збитків (крім випадків, коли неможливо точновизначити час чи суму операції). Принцип нарахування використовується приобліку наступних статей:

-   процентні доходи тазбитки;

-   комісійні доходи тазбитки (якщо можна точно передбачити, визначити  та оцінити їх суму);

-   доходи від операційноголізингу та консультаційних послуг (якщо можна точно передбачити, визначити  таоцінити їх суму);

-   інші доходи та збитки.

Постійність(стабільність) або послідовність правил бухгалтерського обліку– Банк керується одними ітими ж правилами бухгалтерського обліку для забезпечення порівняльностіпоказників фінансових звітів за різні періоди. Облікова політика змінюєтьсятільки в разі вимог регулятивних органів, з юридичних причин або у випадках,коли зміни призведуть  до більш адекватного відображення подій чи операцій уфінансових звітах Банку. Внесення поправок до облікової політики Банку протягомроку не допускається (крім випадків суттєвих змін у правових та нормативнихдокументах Національного  банку України).

В Банку застосовується перспективний метод щодозмін в обліковій політиці. Перспективне застосування означає, що нова обліковаполітика розповсюджується на події та операції, які відбуваються після датизміни облікової політики, але не робиться ніяких коригувань щодо попередніхперіодів.

Невважаються зміною облікової політики:

-  прийняття обліковоїполітики для подій або операцій, які суттєво відрізняються від попередніх подійабо операцій;

-  прийняття обліковоїполітики для подій або операцій, які не відбувалися раніше.

3. Методичні принципибухгалтерського обліку.

 

Оцінка активів та зобовязань– оцінка окремих активівта зобов’язань здійснюється заісторичною вартістю, без урахування ані змін загального рівня цін, аніконкретних цін на активи банку і обліковуються:

    активи – за первісною (історичною) вартістюза сумою фактично сплачених за них коштів;

    зобовязання – за вартістю їх виникнення (засумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання).

    Активи та зобов'язання в іноземній валюті переоцінюються щоденно,в кінці операційного дня після завершення всіх операцій, в еквівалентінаціональної валюти по курсу НБУ на день здійснення операцій.

     Приведення вартості активів у відповідністьдо ринкових цін здійснюється шляхом їх переоцінки.

     Всі операції відображаються у бухгалтерськомуобліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів) незалежно віддати руху коштів за ними.

      Усі рахунки активів та пасивів оцінюютьсяокремо і відображаються в розгорнутому вигляді.

       Залишкиза балансовими рахунками на початок 2001 року відповідають залишкам на кінець2000 року.

Активи– це ресурси, щоконтролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачаєтьсяотримання майбутньої економічної вигоди, яка врешті призведе до потоку коштівдля Банку. Майбутня економічна вигода, що втілена в актив Банку, отримуєтьсяшляхом:

-   використання активу длянадання послуг;

-   обміну одного активу наінший;

-   використання активу дляпогашення зобов’язань.

Активи поділяються на наступні основні види:

-   банкноти та монету;

-   кошти накореспондентських рахунках;

-   основні засоби танематеріальні активи;

-   дебіторськузаборгованість за операціями з клієнтами, банками та іншими суб’єктами;

-   дебіторськузаборгованість за фінансовими та господарськими операціями Банку;

-   господарські матеріали;

-   запаситоварно-матеріальних цінностей;

-   витрати майбутніхперіодів.

 Активи характеризують склад, розміщення і використання грошових коштів,згрупованих за їх економічним значенням в процесі відтворення.

Доходи та витрати

  Доходи банку – це збільшення економічної вигоди протягом звітногоперіоду у формі припливу коштів, зростання активів або зменшення зобов’язань, що впливає на збільшеннякапіталу і не є внесками засновників Банку.

  Витрати банку – це зменшення економічної вигоди у звітному періодіу формі відпливу коштів використання активів, або виникнення заборгованості, щовпливає на зменшення власного капіталу і не являється розподіленням міжзасновниками Банку.

   Привизнанні доходів та витрат Банком застосовується принцип нарахування,тобто усі доходи і витрати, що відносяться до звітного періоду, відображаютьсяу цьому ж періоді незалежно від того, коли отримані кошти. Облік операційздійснюється згідно з Правилами бухгалтерського обліку процентних і комісійнихдоходів і витрат банків, затверджених постановою Правління НБУ від 25.09.97року№316 (із змінами і доповненнями).

  Проценти за наданими та отриманими позиками, депозитами нараховуються щомісячнов останній робочий день.

   Прирозрахунку процентів для визначення кількості днів застосовуються:

-   для гривневих кредитів –метод “факт/факт”. Фактична кількість днів у місяці та році;

-   для кредитів, виданих віноземній валюті – метод “факт/360”. Фактична кількість днів у місяці, алеумовно у році 360 днів.

   У разі, коли фінансове становище клієнта погіршилося настільки, що немаєвпевненості в отриманні доходів, і керівництво Банку приймає рішення провизнання його сумнівним дебітором і передає його справу до суду, в такомувипадку Банк переходить до касового методу врахування доходів.

   Касовий метод застосовується при отриманні доходу за разові послуги та закасове обслуговування.

   Винагороди, комісійні та інші прибутки відображаються в міру виконанняоперацій.

   Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають такимознакам:

-   виникають у разінадзвичайних подій і мають одноразовий характер – прибуток (збиток) будевизначений тільки за фактом подій;

-   не повторюються по суті(виникли через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).

    Непередбаченідоходи (витрати) обліковуються на рахунках 6809, 7809.

   Отримані доходи, які належать до майбутніх періодів, обліковуються яквідстрочені доходи на балансовому рахунку 3600 “Доходи майбутніх періодів”.

    Здійснені витрати та платежі, які належать до майбутніх періодів, обліковуютьсяяк відстрочені витрати на балансовому рахунку 3500 “Витрати майбутніх періодів”.

      Дивіденди,які отримуються, визнаються у тому періоді, у якому Банк отримує інформацію проїх оголошення.

     Обороти і залишки за рахунками доходів та витрат накопичуються з початкузвітного року і в кінці року закриваються на рахунок 5040 “Прибуток чи збиток минулого року,що очікує затвердження”.

      У фінансових звітах Банк відносить до відповідної статті звітусуми доходів і витрат за кожним фінансовим інструментом на кожну звітну дату вмежах принципу обережності.


4. Характеристика окремихпідрозділів ЗАО “Альфа Банк”

Кредитний відділ

ЗАО“Альфа Банк” здійснює кредитні операції відповідно до основних напрямків кредитноїдіяльності банку на підставі чинного законодавства України, свого Статуту,Ліцензії Національного банку України на право проведення активних операцій,нормативних актів НБУ та внутрішніх Положень.

Припроведенні кредитної діяльності дії Банку  спрямовуються на поєднання інтересівБанку, його вкладників та суб’єктів господарської діяльності з урахуваннямзагальнодержавних інтересів.

Джерелом формування банківськихкредитних ресурсів є: 

-   власні кошти банку;

-  залишки на поточних рахунках;

-  кошти юридичних та фізичних осіб, залучені надепозитні рахунки до запитання чи строкові;

-  міжбанківські кредити та кредити, куплені накредитних аукціонах;

-  кредити, надані міжнародними фінансовимиорганізаціями та іноземними банками;

Банком надаються кредити суб’єктам господарськоїдіяльності, незалежно від форми їх власності як у гривні так і в іноземнійвалюті, а також кредити у гривні на споживчі цілі фізичним особам.

Рішеннящодо можливості надання кредитів приймається колегіально Кредитним комітетом Банку, що діє на підставі положення про Кредитний комітет, затвердженогоПравлінням Банку.

Облікова політика Банкуспрямована на забезпечення своєчасного і достовірного обліку заборгованості понаданих кредитах на відповідних рахунках ІІ класу балансу, які відкриваються длякожного контрагента, по кожній угоді, виду операції, строку та напрямкувикористання коштів.

Здійснюється постійний контрольза погашенням заборгованості у визначений строк та встановленій черговості чивіднесення її на рахунок простроченої, пролонгованої або сумнівноїзаборгованості.

При перенесенні строку погашення кредитуна більш пізній строк (пролонгації), бухгалтерська проводка здійснюється удень, коли підписана угода з клієнтом про пролонгацію.

         При порушенні строків погашення кредиту або (та) виплати доходів за  ними, суми непогашених в строк платежівпереносяться на відповідні рахунки по обліку простроченої заборгованості.Бухгалтерська проводка по перенесенню заборгованості на рахунки простроченоїзаборгованості здійснюється:

¨  за кредитами – наслідуючий робочий день після строку повернення, обумовленому в кредитномудоговорі;

¨  за процентами – на 8-йдень після строку виплати, обумовленому в кредитному договорі.

У випадку, якщо день перенесеннясум заборгованості на рахунки простроченої заборгованості співпадають ззагальновихідними або святковими днями, операція по перенесенню здійснюється наслідуючий робочий день після  загальновихідних  (святкових) днів.

Приперенесенні заборгованості за кредитами або доходами на рахунки по обліку сумнівноїабо безнадійної  заборгованості, бухгалтерська проводка здійснюється у день,коли прийнято рішення про визнання її сумнівною або безнадійною.

Порядок визнання сумнівноїзаборгованості по кредитній операції або сумнівним доходам за нею безнадійними,регламентується  окремим нормативним документом банку.

При визначенні  кількості днів для нарахування процентних доходів деньвиникнення заборгованості по кредитній операції приймається до відома, а деньпогашення заборгованості при розрахунку не зараховується.

Для відшкодуванняможливих втрат за кредитними операціями Банк створює резерв за кредитамиу національній та іноземній валютах.

Створення резервупід кредитні ризики – це визнання витрат для відображення реального результатудіяльності Банку.

        Розрахунок резерву здійснюється згідно зПостановою Національного банку України від 06.07.2000 року № 279 (із змінами ідоповненнями).

Резервформується в тій валюті, в якій враховується заборгованість.

Банквикористовує резерви лише для покриття збитків за непогашеною позичальникамизаборгованістю за основним боргом, стягнення якої є неможливим.

Оцінка застави, яка приймається у погашеннякредиту, проводиться Банком за ринковою вартістю, і щоквартальновраховуються зміни кон'юктуриринку. А також у разі пролонгації кредитного договору проводиться перегляд вартості заставленого майна. Результати переоцінки вартості заставленого майнапідтверджуються Протоколом кредитного комітету.

Послуги кредитного відділу ЗАО ”Альфа Банк” включають:

-  видача короткостроковихїкредитів – до 1-го року;

-  відкриття кредитноїлінії;

-  надання “овердрафту”по розрахунковому рахунку та інші кредитні послуги

Для отримання банківського кредиту необхідно мати наступні документи:

1. Заява на видачукредиту на необхідну суму, з вказанням цілі кредитування та строківвикористання кредиту

2. Установчі документи:

-  копія статуту зпоміткою податкової інспекції, завіреної нотаріально

-  копія установчогодоговору, завіреного нотаріально

-  копія затвердження продержавну реєстрацію

-  копія затвердження прореєстрацію в управлінні статистики

-  карточка зі зразкамипідписів, завірена нотаріально або в банку

3. Фінансові документи:

-  баланс за 3-и останніперіоди, завірений податковою інспекцією

-  копія заключення проаудиторську перевірку

-  довідка про погашенняраніше отриманих кредитів

-  виписка порозрахунковому та валютному рахунках за 3 останніх місяця

4. Комерційні документи:

-  бізнес-план проекту з технічно-економічним обгрунтуванням та розрахунками, що підтверджуютьможливість своєчасного погашення кредиту та відсотків по ньому

-  копії контрактів тадоговорів, рахунків-фактур, по угоді покупки, на яку будуть направлені кредитнікошти.

5. Гарантія погашеннякредиту та уплати відсотків, гарантія банку, залог та змішані формизабезпечення:

-  залогове забезпечення(квартира, власність підприємства, споруди, основні фонди (устаткування),автомобілі)

-  гарантія банка(договір гарантії, установчі документи банка-гаранта)

6. Заява позичальника наім'я керівника банків, де він має розрахунковий та валютних рахунки, пронадання права представників банку знайомитись в будь-який час з  рухом на йогорахунку.

Оцінка фінансового стану позичальників здійснюється банком на моментнадання кредиту та щоквартально протягом дії кредитної угоди і подається нарозгляд Комітету для затвердження категорій позичальників.

/> <td/> />
Розмір кредитних вкладень на01.12.2000 р. становить 37,7 млн. грн., їх структура має такий вигляд:

 

Діаграма 1: Структура кредитнихвкладень

Із діаграми видно, що найбільший розмір кредитних вкладень 35% (15,78 млн. грн.) належить банківськимкредитам та депозитам, а найменший – кредитам, наданим фіз.особам.

Структура %-них доходів на 1.12.2000 р. має такий вигляд:

 

Діаграма 2: Структура процентнихдоходів

/> <td/> />
Як бачимо із діаграми,найбільша доля належить процентним доходам, отриманим за міжбанківськимикредитами та депозитами: 59% (3,06 млн. грн.); 28% — процентним доходам,отриманим за кредитами, наданими юридичним особам (або 1,46 млн. грн.); 8% (0,4млн. грн.) належить процентним доходам, отриманим за кредитами, наданимифіз.особам; і найменша доля належить процентним доходам, отриманим завексельними операціями: 5% (або 0,27 млн. грн.)

 

Відділ акціонерного капіталу тацінних паперів

З точки зору інвестиційних характеристик портфельцінних паперів “Альфа Банку” розподіляється на дві групи:

1)цінні папери впортфелі Банку на продаж – для операцій з цінними паперами, які котуються наактивному ринку та придбані з метою отримання прибутку від їх подальшогопродажу;

2)цінні папери впортфелі Банку на інвестиції – для операцій з цінними паперами, які придбані настрок до дати погашення або з метою інвестиції на строк більше одного року.

Бухгалтерський облік з цінними паперами в “АльфаБанку” здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операційз цінними паперами установ комерційних банків України, затвердженоі постановоюПравління Національного банку України від 31.12.97 № 510 (зі змінами тадоповненнями) та Інструкції з бухгалтерського обліку операцій комерційнихбанків з векселями, затвердженої постановою Правління Національного банкуУкраїни від 08.06.2000 №234.

Цінні папери можуть бути придбані за номінальноювартістю, з надбавкою (премією) або знижкою (дисконтом), а також між датамисплати процентів (купонів).

Дисконт (за операціями з цінними паперами) – це різницяміж вартістю погашення цінних паперів та вартістю їх придбання без врахуваннянарахованих на час придбання процентів, якщо вартість придбання нижча вартостіпогашення.

Премія (за операціями з цінними паперами) – цеперевищення вартості придбання цінних паперів над вартістю їх погашення безврахування нарахованих на час придбання процентів.

Щомісяця, протягом строку обігу цінного паперу,Банк здійснює амортизацію дисконту та премії з віднесенням нарахованих сум назбільшення чи зменшення процентних доходів.

Діяльність установ банку по обслуговуваннюоперацій з простими і переказними векселями ведеться відповідно до ЗаконуУкраїни «Про цінні папери та фондову біржу», Положення про переказнийі простий вексель, затвердженого Постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 №104/1341 та Основного закону про простий і переказний вексель, прийнятогоЖеневською конвенцією в 30-му році та інших нормативних актів, що регулюютьвексельний обіг.

Операції з векселями здійснюються Управліннямказначейства та установами банку (крім операцій по наданню авалю та випуску векселів власної емісії).

“Альфа Банк” здійснює емісію простих фінансовихвекселів. Вексель “Альфа Банку” – цінний папір із заданою номінальною вартістю,вираженою у національній валюті України, що містить безумовне зобов’язанняОмегаБанку, як векселедавця сплатити визначену суму векселедержателю.Векселедержателями таких векселів можуть бути лише юридичні особи.

Векселі реалізуються з дисконтом або пономінальній вартості з терміном погашення на конкретну дату. Термін обігу іномінальна вартість встановлюється для кожного випущеного векселя окремо.

В системі “Альфа Банку” проводяться наступніоперації з векселями:

1. Кредитні – операції, що супроводжуються наданням абозалученням грошових коштів проти векселів або під забезпечення векселями.Кредитні операції операції поділяються на:

    а)врахування векселів;

    б) наданнякредитів під заставу векселів;

    в)переврахування придбаних векселів;

    г)одержання кредитів під заставу векселів.

2.Торговельні — операції з вкладення або залученнягрошових коштів під векселі. Торговельні операції поділяються на:

    а) купівлявекселів;

    б) продажпридбаних векселів.

3.Розрахункові –поділяються на:

¨  операції з оформлення заборгованостівекселями:

     а) видачапростих векселів банком кредиторові банку;

    б) видачабанком переказних векселів на боржника банку;

    в) видачабанку простих векселів боржником банку;

¨  операції з розрахунків з використаннямвекселів:

    а)вексельний платіж банку кредитору;

    б)вексельний платіж боржника банку.

4.Комісійні та довірчі – поділяються на :

   а)інкасування векселів;

   б) оплатавекселів, у яких банк виступає особливим платником (доміциліатом);

   в)зберігання векселів (оригіналів, копій, примірників);

   г) купівля,продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів.

Банк проводить операції з векселями на підставіугод з клієнтом (іншим банком).

Угоди прокредитні, торговельні та гарантійні операції, а також інкасування векселів ізберігання, купівлю, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів (іншихбанків) мають бути укладені в письмовій формі з урахуванням вимог чинногозаконодавства.

Операції РЕПО з клієнтами Альфа Банку здійснюються підзаставу цінних паперів і обліковуються як наданий або отриманий кредити.

При проведенні операцій РЕПО Альфа Банк, якпокупець, отримує винагороду у вигляді проценту або у вигляді зворотногопродажу цінних паперів за вищою ціною, ніж при купівлі (з дисконтом), томуоблік процентних доходів за операціями РЕПО відрізняється по формі отримання винагороди.

Витрати Альфа Банку при здійсненні операцій зворотного РЕПОамортизуються на протязі всього терміну угоди. У разі проведення безстроковихоперацій РЕПО, термін амортизації визначається прогнозним  шляхом в залежностівід очікуваного строку операції.

В рамках данного відділу ЗАО “Альфа Банк” виконуються наступні операції:

Як торговець цінними паперами ЗАО “Альфа Банк” пропонує наступні видипослуг:

-  комісійна діяльність зцінними паперами:

а) купівля-продаж на вторинному ринку (у т.ч. на фондових біржах) позамовленню клієнта акцій будь-яких підприємств, облігацій внутрішньогодержавного займу України, корпоративних облігацій, векселів підприємствУкраїни;

б) купівля ЦП в ході їх первинного розміщення: на аукціоні РЦСА,конкурсах ФГИУ, біржевих торгах НБУ, ФГИУ, ГП “Укрспецфін”, у емітента в ходівідкритої підписки на ЦП;

-  формування під заказклієнта контрольних пакетів акцій вибраних емітентів;

-  формуванняінвестиційного портфеля та ефективне керування ним;

-  повний спектр послугна ринку вексельного обігу: інкасо, облік, залог, доміциляція та авалюваннявекселів;

-  постійна пропозиціяакций мінімальної курсової вартості;

Як незалежний реєстратор ЗАО “Альфа Банк” надає наступні послуги своїмклієнтам:

-  ведення реєстріввласників іменних цінних паперів в документарній формі с дотриманням повноїконфіденційності інформації;

-  перереєстрація праввласності на цінні папери в найкоротші строки;

-  реєстрація залога таблокування цінних паперів;

-  мінімальні тарифи;

-  безкоштовніконсультації по всім питанням корпоративного управління та обігу ціннихпаперів;

-  первинне розміщенняцінних паперів (андеррайтінг);

-  підготовка річногозвіту емітента

Як зберігач ЦП банк проводить наступні операції:

-  відкриває рахунки вЦП;

-  приймає навідповідальне зберігання всі види ЦП в документарній та бездокументарній формі;

-  в найкоротші строкиреєструє перехід права власності на ЦП по розпорядженню клієнта;

-  виконує операції подепонуванню та переводу ЦП;

-  інформаційно підтримуєзаключення договорів по ЦП;

 

Таблиця 1: Характеристикавидів операцій з ЦП в ЗАО “Альфа Банк”:

 

Види операцій КБ з ЦП

Коротка характеристика відповідних видів послуг, техніка їх виконання, інші коментарі.

1. Інвестиції в ЦП шляхом їх купівлі за дорученням (від імені і за рахунок клієнта на основі договору комісії або договору отримання).

На прикладі операцій за дорученням:

*отримання інструкцій від клієнта (при агенстві)

*передача розпоряджень фінансовому брокеру, якщо банк сам не є таким

*отримання підтвердження від брокера про проведення операції

2. Продаж ЦП за дорученням (на основі договору комісії або договору доручення)

*звірка операції (в трастовому управлінні або через депозитарій)

*вилучення сертифіката ЦП зі сховища і його надписання (або відповідне інструктування депозитарія)

3. Інвестиції в ЦП за власний рахунок *фізичне або в безготівковій формі постачання ЦП 4. Продаж власних ЦП *грошові розрахунки (чек, платіжне доручення) 5. Емісія власних ЦП та ін.

При випуску ЦП з реєстрацією проспекту емісії:

*прийняття емітентом рішення при випуск

*підготовка проспекту емісії та інших документів

*реєстрація випуску ЦП та проспекту емісії

*видання проспекту емісії та публікація повідомлення в засобах масової інформації про випуск

*відкриття накопичувального рахунку

*поширення ЦП

*реєстрація підсумків випуску

*публікація підсумків випуску

Валютний відділ

Облік операцій в іноземній валюті здійснюється згідно з “Правиламибухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій віноземній валюті та банківських металах”, затвердженими Постановою Правління НБУвід 07.12.200 №471.

У разі здійснення обмінних операцій кінцевим результатом є проведенняоперацій за дебетом рахунку в одній валюті та кредитом – в іншій.

Під час відображення операцій з іноземною валютою за балансовимирахунками (у разі їх первісного визнання) використовуються такі курси:

    а) за офіційним валютним курсом на дату валютування відображаєтьсяіноземна валюта в подвійній оцінці – за номіналом та в гривневому еквіваленті(доходи та витрати, що нараховані, отримані або сплачені в іноземній валюті;усі зарахування та списання з кореспондентського рахунку, у тому числі внесок віноземній валюті до статутного капіталу, куплена-продана іноземна валюта тощо);

    б) за ринковим курсом гривні відображаються в разі купівлі-продажуіноземної валюти за гривні;

    в) за офіційним валютним курсом гривні відображаються на датунарахування, отримання і сплати доходів та витрат в іноземній валюті. У разіздійснення виправних проводок за рахунками доходів і витрат сума в гривнях запроводкою сторно має дорівнювати сумі в гривнях за помилковою проводкою;

    г) за  офіційним валютним курсом на дату підписання установчогодоговору гривні відображаються під час обліку внесків до статутного капіталу віноземній валюті за рахунком 5000 “Зареєстрований статутний капіталбанку”.

    Сума різниці між вартістю акцій за офіційним валютним курсом на датупідписання установчого договору (номінальна вартість) при формуванні статутногокапіталу за участю іноземних інвесторів (а в разі збільшення статутногокапіталу банку – на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу)та вартістю акцій за офіційним валютним курсом на дату фактичного внесення(одержання) коштів як внеску в іноземній валюті до статутного капіталу банкувідображається за рахунком 5010 “Емісійні різниці”;

Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків іноземноївалюти) усіх монетарних статей в іноземній валюті здійснюється під час кожноїзміни офіційного валютного курсу.

Курсова різниця від переоцінки грошових коштів та інших монетарнихстатей в іноземній валюті зараховується на рахунок 6204 “Результат відторгівлі іноземною валютою та банківськими металами”.

У фінансовій звітності немонетарні статті, зарахування яких до балансупов’язане з операціями в іноземній валюті, відображаються в гривнях за валютнимкурсом на дату здійснення операції.

Дебіторська заборгованість за авансами з придбання основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей тощо та кредиторськазаборгованість з продажу основних засобів, нематеріальних активів,товарно-матеріальних цінностей тощо відображаються у фінансовій звітності заофіційним валютним курсом на дату розрахунку.

Кредиторська заборгованість з придбання за іноземну валюту основнихзасобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей і дебіторськазаборгованість з продажу за іноземну валюту основних засобів, нематеріальнихактивів, товарно-матеріальних цінностей є монетарними (грошовими) статтямибалансу, тому підлягають сплаті та одержанню у визначеній в іноземній валютісумі і переоцінюються під час кожної зміни офіційного валютного курсу.

Акції резидентів придбані за іноземну валюту  відображаються заофіційним курсом на дату переходу права власності і обліковуються на рахунках 3205“Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку наінвестиції” (за їх історичною вартістю).

Облік реалізованого результату Банк не веде.

Курсові різниці за операціями в іноземній валюті визначаються як різницяміж оцінкою валютних активів та пасивів на дату відображення їх вбухгалтерському обліку й на дату фактичного курсу НБУ та відображаються вбалансі Банку в кінці операційного дня.

Результати від операцій з іноземною валютою відображаються набалансовому рахунку 6204. В аналітичному обліку ведуться рахунки врозрізі операцій:

з безготівковою валютою;

купівлі-продажу валюти по агентським угодам;

переоцінки залишків валютних коштів.

Операції в бухгалтерському обліку відображаються незалежно від датирозрахунку, тобто здійснюються за датою операції.

У разі виникнення невідповідності між датою операції та датоювалютування ці операції обліковуються на таких позабалансових рахунках:

група 920 “Валюта та банківські метали, які куплені, але неотримані”;

група 921 “Валюта та банківські метали, які продані, але невідіслані”.

9350 А “Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовимиконтрактами”;

9360 П “Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовимиконтрактами.

Під час здійснення бухгалтерської проводки за позабалансовими рахунками:

а) іноземна валюта обліковується у подвійній оцінці – за номіналом і вгривневому еквіваленті за офіційним валютним курсом на дату здійсненняпроводки;

б) гривні обліковуються за курсом згідно з договором у разікупівлі-продажу іноземної валюти за національну валюту з відображенняммайбутніх доходів чи витрат.

Переоцінку рахунків в іноземній валюті класу 9 “Позабалансовірахунки” у зв’язку зі зміною курсів валют Банк здійснює в кінці операційногодня у загальному порядку. Результат переоцінки рахунків класу 9 невідображається на балансових рахунках.

Бухгалтерські проводки за обмінними операціями здійснюються звикористанням технічних рахунків. Для відображення обмінних операцій забалансовими рахунками використовуються технічні рахунки 3800 “Позиціябанку щодо іноземної валюти та банківських металів” та 3801 “Еквівалент позиціїбанку щодо іноземної валюти та банківських металів” для обліку гривневогоеквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів.

Наприкінці кожного операційного дня суми в гривневому еквіваленті натехнічних рахунках 3800 та 3801 дорівнюють між собою. Залишки зацими рахунками не включаються до підрахунку загальної суми активів, зобов’язаньта валюти балансу Банку.

Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній івалюті зааналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (закурсами договорів) того самого коду іноземної валюти відображається навідповідному балансовому рахунку залежно від характеру операцій:

6204 “Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”;

5010 “Емісійні різниці”.

Для позабалансових обмінних операцій використовається технічний рахунок 9920“Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськимиметалами”.

Банк самостійно визначає порядок ведення аналітичного обліку затехнічними рахунками та технічні аспекти переоцінки рахунків в іноземнійвалюті.

Формування фінансової звітності здійснюється без урахування залишків затехнічними рахунками 3800 та 3801.

У звіті “Про прибутки та збитки” доходи та витрати від операцій зіноземною валютою відображаються в гривневому еквіваленті за офіційними курсамищодо іноземних валют на дату відображення в обліку.

У “Балансовому звіті” активи і пасиви в іноземній валюті відображаютьсяза офіційним курсом, встановленим НБУ за останній робочий день звітного періоду.

Управління внутрішньогоаудиту ЗАО “Альфа Банк”

 

       Дане управління функціонує на підставіположення “Про управління внутрішнього аудиту ЗАО “Альфа Банк”, яке затвердженеголовою правління банку і погоджено Головою ради ЗАО “Альфа Банк”. Це управлінняє самостійним структурним підрозділом банку та складається з відділувнутрішнього аудиту та аналітичного відділу.

       Управлінняздійснює свою діяльність, згідно з діючим законодавством України, Уставом банкута нормативними актами НБУ. Управління здійснює внуртішній аудит, контроль таревізію діяльності структурних підрозділів банку.

       Метоюдіяльності даного управління є упередження, виявлення, локалізація та усуненнянедолікив та порушеньв процесі функціонування банку і здійснює виконаннянаступних задач:

·   Розробка системи упередження недолікив тапорушень в ході виконання господарських операцій.

·   Виявлення недоліків та порушень, усуненняпричин цих недоліків, контроль за виконанням заходів по усуненню наслідківнедоліків та порушень.

·   Перевірка бухгалтерського обліку тазвітності, іншої інформації відносно фінансово-господарської діяльності банку,з метою визначення їх відповідності чинному законодавству та встановленимнормативним актам.

·   Контроль за виконанням внутрішньогобюджету банку.

Основними функціями управління ВА є:

·   контроль, перевірка та ревізія діяльностібанку.

·   Складання звітів по результатам ревізій таперевірок

·   Підготовка заходів та проектів,нормативних актів по усуненню порушень та відхилень, комплексне вивченняекономічної ефективності, законності, достовірності та доцільностігосподарських та фінансових операцій на основі використання облікової, звітної,нормативної та йншої економічної інформації.

·   Розроблення рекомендацій по оптимізаціїроботи банку.

·   При необхідності проведення ревізії господарськоїдіяльності підприємств та організацій де банк бере участь в спільнійгосодарській діяльності.

·   Здійснення консультативної підтримкипрацівників банку та його структурних підрозділів з питань управлння та веденнягосподарської діяльності та виконання податкових зобов'язань.

·   Подає на розгляд Ради банку та ГоловиПравління банку звіту про поточний стан банку, який містить:

-  звіт про прибутки тазбитки

-  сума сумнівнихкредитів та наявність джерел покриття

-  виконання економічнихнормативів

-  стан внутрішнього бюджету

-  пропозиції прооптимізацію зазначених показників

Управління внтрішнього аудиту вправі використовувати у встановленомупорядку кадровий, матеріально-технічний та фінансовий потенціал банку.


5. Основні показники діяльностікомерційних банків в Україні.

Основний документ, що описує вимоги до фінансового стану КБ – це“інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності КБ”, затвердженапостановою НБУ №141 від 14.04.1998 р. (остання редакція від 18.07.2000 р.).Відповідно до закону України “Про банки та банківську діяльність” з метоюзахисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності КБ, НБУвстановлює для всіх КБ незалежно від форм власності наступні нормативи:

Н1 – норматив капіталу КБ, встановлюється для діючих банків на 1.04.2000р. 10 млн. грн. Якщо 50% засновників – не резиденти України, то мінімальнийрозмір для новостворених банків передбачається 5 млн EUR, і 10 млн EUR, якщо 100% засновників – іноземці.

Н3 – норматив платоспроможності банку – співвідношення капіталу банку доактивів зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику.

Н4 – норматив достатності капіталу – це співвідношення капіталу банку дозагальних активів банку, зменшених на відповідні резерви.

Н5 – норматив миттєвої ліквідності банку – це співвідношення суми коштівна коррахунку банку в НБУ та коштів у касі банку до поточних (до запитання)рахунків клієнтів банку. Це самий жорсткий норматив.

Н6 – норматив загальної ліквідності – це співвідношення загальних актвівбанку до загальних зобов'язань

Н7 – норматив співвідношеня високоліквідних активів до робочих активівбанку. Цей норматив характеризує питому вагу високоліквідних активів у робочихактивах.

Н8 – це максимальний розмір ризику на одного позичальника.

Н9 – норматив великих кредитних ризиків, встановлюється якспіввідношення сукупного розміру великих кредитних ризиків до капіталу КБ.

Н12 – норматив максимального розміру наданих конкретним банкомміжбанківських позик, розраховується як співвідношення загальної суми наданихміжбанківських позик до капіталу банку.

Н13 – норматив максимального розміру отриманих КБ позик від інших бануівта НБУ. Розраховується як співвідношення загальної суми отриманихміжбанківських позик до капіталу банку.

Н14 – норматив інвестування. Характеризує використання капіталу банкудля придбання акцій та інших ЦП АТ, паїв інших підприємств та недержавнихборгових зобов'язань. Встановлюється у формі процентного співвідношення міжрозміром коштів, які інвестуються та загальною сумою капіталу КБ.

Контроль за дотриманням КБ встановлених економічних нормативівздійснюється відповідними регіональними управліннями та Управлінням нагляду завеликими банками НБУ щоденно та щомісячно (на підставі форм звітності за 1-шечисло місяця). Розрахунок економічних нормативів банками проводиться на підставіщоденних балансів, при цьому звітними вважаються економічні нормативи,розраховані:

·   На конкретну встановлену дату

·   За щоденними розрахунками

·   За формулою середньозваженої величини (замісяць)

Заходи впливу за порушення комерційними банками економічних нормативівзастосовуються відповідно до статті 48 Закону України “Про банки та банківськудіяльність” та Положення про застосування НБУ до комерційних банків запорушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУвід 04.02.98 №38 із змінами та доповненнями до нього.

В випадку коли банки порушують вказані норми НБУ, то це тягне за собоюштрафи, які фактично є витратами банку і порушенням банківської дісципліни. Тожслід обдумати, чи варто прибуток витрачати на штрафи, чио може варто провестиструктурні зміни і вибрати оптимальний варіант.

Розглянемо економічні нормативи діяльності ЗАО “Альфа Банк”:


Таблиця 2: Економічні нормативидіяльності ЗАО “Альфа Банк”

Назва норм-ву Формула розр-ку Крит. знач. Нормативу Значення нормативів ЗАО “Альфа Банк” Відхи-лення 1999 2000 Н1 10.000.000 14.312.079 14.165.322 -146.757 Н3 К(=вл.к.)/А*100% >=8% 48.63 62.05 13.42 Н4 К / Азаг >=4% 36.32 40.31 3.99 Н5 Кор/р+каса/

Пот.рах-ки клієнтів

>=20% 114.72 172.54 57.82 Н6 А / Зоб-ня заг. (П-вл. К-л) >=100% 150.26 173.99 23.73 Н7 Високо лікв. А/

Робочі А

>=20% 39.82 50.47 10.65 Н8 Зс / К * 100% <=25% 23.34 17.65 5.69 Н9 Ск / К * 100% <=800% 57.37 29.65 27.72 Н12 МБн / К <=200% 36.64 10.59 26.05 Н13 МБо + ЦП / К <=300% 30.79 7.06 23.73 Н14 Кінв / К+ЦП+Вас <=50% 14.83 15.67 -0.84

Із даних таблиці видно, що всі значення нормативів ЗАО “Альфа Банк”свідчать про дотриманість банком виконання нормативів НБУ. Єдиний норматив Н8 –максимальний розмір ризику на одного позичальника, хоча й нижчий критичногозначення, але у 1999р. все ж таки наближається до нього, та у 2000р.  цезначення з 23,34 знижується до 17,65, що говорить про зменшення ризику наодного позичальника.

А це значить, що ЗАО “Альфа Банк” за допомогою аналізу своїх балансових данихперевіряє ступінь реалізації основних цільових установок у своїй діяльності:фактор їх доходності, збалансованість структури активних і пасивних операцій зметою підтримання ліквідності, дотримання економічних нормативів, встановленихНБУ, мінімізацію всіх видів банківських ризиків.

Аналіз балансу банку

Основний документ для аналізу фінансового стану – це баланскомерційного банку. Баланси, які публікуються, складені за уніфікованоюсистемою, яка діє в Україні. Для аналізу балансу необхідно співставити різнічастини активу і пасиву, доходи по різних активах і пасивах (витрати на різнігрупи). Доцільно проводити аналіз банківського балансу в динаміці за різніперіоди.

 

Таблиця 3: Класифікація активівбалансу банку відповідно до ступеня ризику

Вид актів Грошовий вираз (грн) Коефіцієнт ризику

Перша група:

-каса і прирівняні до неї кошти

-кошти на коррахунках НБУ

-кошти на депозитних рахунках у банках

136,500

2,420,000

7,000,000

Друга група:

-готівка в процесі інкасації

-кошти на рахунках в іноземних банках

-

190,000

0,1

0,1

Третя група:

-будинки, споруди

-кредити під заставу майна, векселів (за умови, що сума застави не менша 125% від суми кредиту)

-позички під страхування, гарантію, поручительство (в тому числі під гарантію місцевих органів влади)

-позички без забезпечення (бланковий кредит)

-прострочені позичкі (незалежно від забезпечення) крім безнадійних щодо повернення

-пролонговані кредити (незалежно від забезпечення)

-безнадійні щодо повернення позичкі

-інші основні фонди

-дебітори

-факторингові операції

-операції з ЦП

-витрати майбутніх періодів

480,000

5,650,000

-

-

-

-

-

1,200,00

100,200

-

4,186,000

1,150,000

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Прибуток:

Прибуток визначається як різниця між отриманими доходами і понесенимивитратами. В основу методики розрахунку суми прибутку лежить розмір доходу,який припадає на власний капітал банку; при створенні банку в акціонерній формі– дивідендом. Його рівень не може бути нижчий базової %-ної ставки по пасивнимопераціям, оскільки в цьому випадку ринкова вартість випущених банком ЦП буденижча номінальної. При встановленні норми доходу на власний капітал необхідновраховувати відсотки, що сплачуються по привілейованим акціям. Помножившисередню норму доходності на розмір власного капіталу можна визначити масуприбутку, яка направляється на виплату дивідендів (Пд). Вона єосновою для розрахування суми необхідного прибутку. Для цього до маси прибутку,що використовується для виплати дивідендів, потрібно додати:

·   утримки банку

·   відрахування в резервний фонд банку (РФ)

·   платежі до бюджету (ПлБ)

·   розмір фондів економічного стимулюваннябанку (ФЕС)

Таким чином мінімальний необхідний об'єм доходу банку обчислюється заформулою:

НОД=УБ + Пд + РФ + ПлБ + ФЕС

Пропозиції:

Відповідність банку до нормативів ліквідності.

Банк повинен визначати потребу в ліквідних коштах хоча б накотроткострокову перспективу, а прогнозування цієї потреби може виконуватисьдвома методами. Один з них передбачає аналіз потреб в кредиті та очікуваногорівня вкладів кожного з ведучих клієнтів, а другий – прогнозування об'єма ссудта вкладів. Також попереднє вивчення господарських та фінансових вимог наміському ринку, специфіки клієнтури, можливостей виходу на нові ринки, а такожперспективи розвитку банківських послуг, в тому числі відкриття нових видіврахунків, проведення операцій по трасту, лізингу, факторингу та ін. При цьому,окрім міських факторів, необхідно врахувати ще й загальнонаціональні. Наприклад– зміни в грошово-кредитній політиці, в законодавстві та ін. Вивчення всьогоцього, а також прогнозування, допоможуть банку більш точно визначити необхіднудолю ліквідних коштів в активі банку. При цьому банк повинен спиратися на свійдосвід.

В керівництві активами банку потрібно звернути увагу на наступні моменти:

1. Управління готівкоюповинно бути більш ефективним, тобто необхідно планувати притоки та відтокиготівки та розробити графіки платежів.

2. Строки, на які банкрозміщює засоби, повинні відповідати строкам залучення ресурсів. Не допустимоперевищення грошових засобів на рахунках активу над грошовими засобами нарахунках пасиву.

3. Акцентувати увагу назбільшення рентабельності роботи в цілому та на прибутковість окремих операційособливо. Так, в керуванні кредитним портфелем необхідно:

а) контролювати розміщення кредитних вкладань по ступеню їх ризику, формзабезпечення повернення ссуд, рівня прибутковості. Кредитні вкладання банкуможно класифікувати з урахуваннням ряду критеріїв (рівень кредитоспроможностіклієнта, форма забезпечення повернення кредиту, можливість страхування ссуд,оцінка надійності кредиту економістом банку та ін.). Доля кожної групи кредитівв загальній сумі кредитних вкладень комерційного банку та її зміни є основнимидля прогнозування рівня коефіцієнта ліквідності, показують можливість продовженняпопередньої кредитної політики банку або необхідність її зміни. Групування ссудпо окремими позичальникам, яка відбувається за допомогою ПК, дозволяє щоденноконтролювати рівень коефіцієнтів ліквідності та аналізувати можливостіподальшої видачі крупних кредитів самостійно банком або шляхом участі вбанківських консорціумах.

б) аналізування розміщення кредитів по строкам їх погашення, щовиконується шляхом групування залишків заборгованості по ссудним рахункам зурахуванням строкових зобов'язань або обертання кредитів на шість груп (до1міс.; від 1 до 3 міс.; від 3 до 6міс.; від 6 до 12 міс.; від 1 до 3 років.;вище 3 років), яке служить основою для прогнозування рівня поточної ліквідностібалансу банку, розкриття “вузьких” місць в його кредитній політиці;

в) аналізування розміщення кредитів по строках на основі бази даних.Розроблений метод аналізу майбутнього погашення та майбутньої видачі кредитівнайближчі 30 днів по окремим клієнтамта видам ссуд (на основі кредитнихдоговорів та обертаємості кредитів), яких дозволяє контролювати вивільненняресурсів або виникнення потреби в них. Такий аналіз можна робити щоденно, атакож з урахуванням данних кредитних договорів, які знаходяться на стадіїпроробки. Результати аналізу можуть використовуватися комерційним банком дляоперативного вирішення питань з купівлі чи продажу ресурсів. Такий аналізрозкриває глибинні, скриті процеси, виявляє ті тенденції, які при іншихнезмінних обставинах можуть визивати падіння рівня ліквідності таплатоспроможності комерційного банка, дає можливість попередити ці події шляхомвнесення коректив в політику банку;

г) глибоко вивчати кредитоспроможність позичальників;

д) обмежити розмір кредиту, який надається одному позичальнику частиноювласних коштів;

е) видавати кредити можливо більшому числу клієнтів при зберіганнізагального об'єму кредитування;

ж) збільшити повернення кредитів, у тому числі за рахунок більшнадійного забезпечення;

з) вжити засобів щодо стягнення простроченої ссудної заборгованості танарахованих процентів за користування кредитами;

4. Використовувати методи аналіза групи розрахункових рахунків клієнтів та інтенсивностіплатіжного обороту по кореспондентському рахунку банка. Результати такогоаналізу служать основою для аргументованої перегрупування активів балансубанку.

5. Змінити структуруактивів, тобто збільшити долю ліквідних активів за рахунок достатньогопогашення кредитів, збільшення власних засобів, отримання займів в іншихбанках, та ін.

6. Працювати надзниженням ризику операцій. Ситема керування ризиками незбалансованості балансата неплатоспроможності банку орієнтується на потреби Національного банку країнипро дотримання комерційними банками встановлених норм ліквідності таплатоспроможності. Для розпізнання ризиків незбалансованості ліквідності балансута неплатоспроможності комерційного банку потребується створення спеціальноїсистеми щоденного контролю за рівнем наведених вище показників ліквідності,аналіза факторів які впливають на їх зміни. Для цього доцільним є створеннябази даних, яка б дозволила оперативно отримувати всю необхідну інформацію длявиконання аналітичної роботи, на основі якої буде формуватись політика банка.Як джерела для формування бази даних мною розглядаються заключені таопрацьовані кредитні та депозитні договори, договори займів у сторонніх банків,дані про потреби в кредитах під відгружені товари, строк оплати яких не настав,щоденна зводка оборотів остатків по балансовим рахункам, щоденна відомістьзалишків по лицевим рахункам, дані по забалансованих рахунках, дані про обертаємістькредитів та ін.

 

В керуванні пасивами банку можна порекомендувати:

1. Використовувати методаналіза розміщення пасивів по їх строкам, який дозволяє керувати зобов'язаннямибанку, прогнозувати та міняти їх структуру в залежності від рівня коефіцієнтівліквідності, проводити зважену політику в області акумуляції ресурсів, впливатина платоспроможність.

2. Розробити політикукерування капіталом та резервами.

3. Слідкувати завідношенням власного капіталу  до залученого.

4. Проаналізуватидепозитну базу банку:

а) звернути увагу на структуру депозитів: строкові та ощадні депозитибільш ліквідні, ніж депозити до запитання;

б) визначити стратегію  підтримання стійкості депозитів. Частиною такоїстратегії є маркетинг – покращення якості обслуговування клієнтів, з тим щобвони залишалися вірними банку і в час кризових ситуацій. Збільшення термінуощадних депозитів, їх середньої суми також пом'якшує коливання депозитів підчас криз;

в) враховувати не тількі стабільність, але й джерело депозитів, тобтодепозити фізичних осіб більш надійні, ніж депозити юридичних осіб, в силу змінв розмірах вкладів;

г) привести в упорядкованість облік кредитних ресурсів;

д) оцінювати надійність депозитів та займів, отриманих від іншихкредитних установ, зменшити зобов'язанння до запитання за допомогоюперегрупування пасивів по їх строках.

Рекомендації для кредитного відділу:

1.    Управліннювнутрішнього аудиту періодично перевіряти операції з кредитування СГД, а такожвексельні операції, які мають кредитний характер.

2.    Здійснювати ретельневивчення фінансового стану позичальників та зобов'язаних за векселями осіб.

      

На основі бази даних банком щоденно повинні розкриватись значенняпоказників платоспроможності та ліквідності та проводиться аналіз перспективрозвитку операцій банку з урахуванням норм платоспроможності та ліквідності. Цедозволяє взаємозв'язати питання по розміщенню коштів, залученню ресурсів,збільшенню власних коштів банку, розширенню участі банка в інших підприємствахта банках, по пошуку джерел додаткових прибутків та розвитку нових операційкомерційного банка з потребою дотримання його платоспроможності та ліквідності.Проведений аналіз дає можливість передбачити різні зміни рівняплатоспроможності та ліквідності комерційного банку та своєчасно вжитинеобхідних заходів щодо їх стабілізації.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу