Реферат: Методика підготовки основних звітних форм

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Індивідуальна робота з курсу

«Звітність підприємств»

на тему

«Методика підготовки основних звітних форм»

Рівне — 2009

Зміст

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно»

2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм

2.2 Фінансова звітність підприємства

2.3 Податкова звітність підприємства

2.4 Звітність підприємства по страхових внесках на заробітну плату до органів соціального страхування

2.5 Статистична звітність підприємства

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

В умовах ринкової економіки звітність господарюючих суб’єктів є основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу.

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Звітність — це система узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період.

Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх об’єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування.

Крім того, звітність підприємства служить також джерелом інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансового стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів і т.д.

Мета роботи — вивчення методики підготовки основних форм звітності з урахуванням статутної діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно» та сучасної правової бази.

Звітність розглядається як узагальнення результатів діяльності підприємства.

Основними завданнями даної роботи є:

дослідження вітчизняної нормативної бази, яка регламентує підготовку звітності;

вивчення облікової інформації, що є джерелом підготовки звітних форм ЗАТ «Рівне-Борошна»;

Дослідження методики підготовки фінансової, податкової, статистичної звітності та звітності до страхових фондів на предмет відповідності їх чинному законодавству.

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність", “Про цінні папери і фондову біржу", “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод.2].

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод.3, 4, 5].

ЗАТ “Рівне-Борошно” зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л, а також з 01.05.2006 р. підприємство отримало торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти.

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3 статуту підприємства.

Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” є:

виробництво борошна;

виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

інші види оптової торгівлі;

оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб’єктами господарювання, в тому числі і з іноземними.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

Для детальнішого представлення про товариство, охарактеризуємо його основні техніко-економічні показники за останній рік, а саме: дохід від реалізації продукції, чисельність робітників, фонд оплати праці, вартість майна, операційні витрати, чистий прибуток, продуктивність праці, фондовіддачу та заробітну плату (табл.1.1).

Табл.1.1

Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно”

п/п

Назва показника

Од. виміру

2008 р.

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис. грн.

55160

2.

Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості

Чол.

168

3.

Фонд оплати праці

Тис. грн.

2618,0

4.

Середньорічна вартість основних засобів

Тис. грн.

9518,5

5.

Середня вартість майна

Тис. грн.

37529

6.

Операційні витрати

Тис. грн.

37200

7.

Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн.

2381

8.

Продуктивність праці 1 працівника

Тис. /чол.

328,34

9.

Фондовіддача основних засобів

Тис. /чол.

5,8

10.

Середня заробітна плата 1 працівника

Тис. /чол.

15,58

--PAGE_BREAK--

/>

Фв — фондовіддача основних засобів;

Д — дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг);

/> — середньорічна вартість основних засобів.

/>

/> — середня заробітна плата 1 працівника;

ФОП — фонд оплати праці;

Ч — середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості.

2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно»

2.1 Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення звітних форм

Звітність підприємства класифікується:

Фінансова звітність — передбачає узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату. Складається з Балансу (Ф№ 1) [див. дод.8], Звіту про фінансові результати (Ф№ 2) [див. дод.9], Звіту про рух грошових коштів (Ф№3) [див. дод.10], Звіту про власний капітал (Ф№4) [див. дод.11], Приміток до фінансової звітності (Ф№5). При цьому річними є Ф№ 3, Ф№4, Примітки.

Податкова звітність — звітність підприємства по основних податках та обов’язкових платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних бухгалтерського кобилку з відповідним коригуванням в рамках податкового законодавства.

Звітність по страхових внесках до органів соціального страхування.

Статистична звітність — звітність підприємства в органи державної статистики, показники визнаються як в грошових, так і натуральних одиницях.

Фінансова звітність подається:

в статистичні органи управління по місцю реєстрації;

до вищестоящої організації (власнику на вимогу);

в обслуговуючий банк при наявності непогашених кредитних ресурсів;

Звітним періодом ЗАТ «рівне-Борошно» для складання фінансової звітності є календарний рік. Товариство подає фінансову звітність щороку до 20 лютого по закінченню звітного року.

Якісні характеристики фінансової звітності регламентовано П (С) БО 1 [1]:

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива;

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, що впливає на прийняття рішень користувачами;

Фінансова звітність повинна бути достовірною;

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств.

Фінансова звітність підприємства складається з урахуванням наступних принципів, дотримання яких підтверджується в наказі про облікову політику підприємства, зокрема: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, а також — єдиного грошового вимірника.

Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору (обов’язкового платежу) припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку, результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності.

Податкову звітність подають до податкових органів за підсумками звітного періоду у встановлений законодавством строк. Терміни здійснення податкової звітності встановлюються по кожному податку окремо. Першим днем подання податкової звітності вважають день, що йде за днем закінчення звітного податкового періоду. Якщо останній день подання податкової звітності є вихідним або святковим, то днем подання звітності вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Граничні терміни подання податкової звітності можуть бути продовжені за правилами і на підставах, передбачених податковим законодавством.

Податкова звітність має бути надана адресату звітності за формами встановленого зразка, що діють на момент подання документа, з обов'язковими додатками, повністю заповненою, а саме: наявні обов'язкові реквізити та відмітка про подані додатки, значення показників, що не заповнюються через відсутність інформації, мають бути прокреслені. Документи податкової звітності, що подаються на паперових носіях, мають бути заповнені чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації або інших засобів, які забезпечують збереження записів протягом установленого терміну зберігання звітності, без підчисток, помарок, малопомітних виправлень, підписана відповідними посадовими особами, скріплена печаткою платника податків.

У випадку втрати платником податків печатки на момент подання звітності до податкових органів, така звітність надається разом з відповідним документом, виданим органом внутрішніх справ, який засвідчує втрату печатки.

На ЗАТ «Рівне-Борошно» сплачуються такі податки: податок на прибуток підприємства (річна форма звітності) [див. дод.12], податок на додану вартість (місячна форма звітності) [див. дод.13], земельний податок (річна форма звітності) [див. дод.14], податок з власників транспортних засобів (річна форма звітності) [див. дод.15], комунальний податок (квартальна форма звітності) [див. дод.16].

Статистичну звітність складають на основі даних бухгалтерського і оперативного обліку для визначення макроекономічних показників.

Статистична інформація, отримана на основі проведених органами статистики статистичних спостережень, існує у вигляді:

первинних даних — інформації щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, поданої респондентами під час статистичних спостережень;

статистичних даних — інформації, отриманої на основі проведених статистичних спостережень;

статистичних спостережень — один із етапів статистичного дослідження для формування якісної інформаційної бази (це планова, науково організована реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні явища і процеси).

Властивостями статистичної звітності є:

1. Обов’язковість означає, що звіти подають усі зареєстровані суб’єкти діяльності, додержуючись уніфікованої форми та затвердженого переліку показників і зазначаючи свої реквізити (назву, адресу, прізвище та підпис відповідальної особи, дату складання звіту).

2. Систематичність означає регулярне і своєчасне складання та подання звітності у затверджені строки.

3. Вірогідність (достовірність) означає, що дані, наведені у звітності, мають відповідати дійсності та виключати будь-які викривлення (приховування і приписки).

На ЗАТ «Рівне-Борошно» складають такі форми статистичної звітності, як: звіт з праці (річна форма звітності) [див. дод.17], звіт про використання робочого часу (річна форма звітності)" [див. дод.18], та ін.

Право працівників на матеріальне забезпечення в старості, а також у разі хвороби і втрати працездатності закріплене Конституцією України і забезпечується широким розвитком мережі соціального страхування за рахунок держави.

Усі бюджетні установи, зокрема органи ДПС, які використовують працю найманих робітників, є платниками збору на обов’язкове соціальне страхування (зокрема загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) і збору на обов’язкове пенсійне страхування.

Об’єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

До нарахувань на Фонд оплати праці належать:

збір до Пенсійного фонду [див. дод. 19] ;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності [див. дод. 20] ;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття [див. дод.21] ;

збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [див. дод.22].

Внески на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності та на випадок безробіття, сплачують до відповідних фондів одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці, а до пенсійного фонду — до 20 числа місяця наступного за місяцем нарахування заробітної плати.

Іноді, при заповненні тієї чи іншої форми звітності, бухгалтер допускає певні помилки, помилка — це ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в дотримуванні повноти обліку, неправильного представлення в обліку фактів господарської діяльності, наявності складу майна, вимог і зобов’язань, невідповідність записів даним обліку.

Помилки бувають: математичні, від невірного використання методів обліку, за неувагою та як наслідок шахрайства. В практичній діяльності можливо виділити два види помилок: помилки, які допущено в поточному періоді, та\або помилки, допущені у попередніх періодах.

Для виправлення помилки у фінансовій звітності необхідно: з’ясувати суть помилки; визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку операції для виправлення помилки та, водночас, правильність її відображення; провести (у разі необхідності) коригування даних фінансової звітності.

Виправлення помилок у фінансовій звітності здійснюється згідно П (С) БО 6 у такому порядку: виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року; виправлення помилок, що відносяться до попередніх періодів, потребує повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Виправлення помилок в податковій звітності.

Оскільки податкові зобов'язання відповідно до чинного законодавства визначаються платником в деклараціях за кожен звітний період (місяць або квартал), то й уточнені декларації у разі виявлення помилок подаються платником за кожний відповідний звітний період.

На даний час для виправлення платником помилок, самостійно виявлених ним у поданій раніше податковій декларації законодавство замість подання нової податкової декларації, що містить виправлені показники (уточненої декларації), визначає два альтернативних шляхи:

подання уточнюючого розрахунку;

відображення відповідних показників у податковій декларації з податку на додану вартість відповідно за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Відповідно до ЗУ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Законом, не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а у разі, коли така податкова декларація була надана пізніше, — за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку податковий орган не визначає суму податкових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов'язання.

Цим законом передбачено, що заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або на їх відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Таким чином, будь-які помилки, виявлені платником податків або податковими органами після закінчення терміну 1095 днів, що настає за останнім днем подачі декларації про прибуток підприємства, не підлягають виправленню, а суми відповідних податків не донараховуються та не повертаються.

Виправлення помилок у звітності страхувальників по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У разі, якщо страхувальник самостійно, до початку перевірки органом Фонду, виявив помилки, що містяться у раніше поданій ним звітності, і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду та витрат за загальнообов'язковим соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, то такий страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт та зміст помилок робочому органу Фонду за місцем реєстрації, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок сум донарахованих (зменшених) внесків.

Аналогічно виправляються помилки по коштах на обов’язкове державне пенсійне страхування. Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та робочому органі Фонду разом із звітом страхувальника за той період, в якому це повідомлення отримане.

Страхувальник при виявленні помилки, що спричинила появу заборгованості страхувальника перед Фондом, повинен донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Пеня на суму недоїмки не стягується, якщо існувала заборгованість за Фондом перед страхувальником, і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки.

Зайво перерахована сума пені за несвоєчасну сплату внесків підлягає поверненню страхувальнику за його письмовою заявою.

У разі самостійного повідомлення страхувальником робочому органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування нарахованих ним, у разі недоплати, страхових внесків та пені у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду, штрафи до страхувальника не застосовуються.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

При виявленні помилки органами Фонду, що спричинила наявність заборгованості страхувальника перед Фондом, страхувальник повинен здійснити відповідний розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної до сплати суми страхових внесків до Фонду. За неповну сплату страхових внесків на страхувальника накладається штраф у розмірі та в порядку, визначеному законодавчими актами.

Страхувальник при поданні звітності до робочого органу Фонду повинен відобразити помилки минулих звітних періодів звітного року шляхом коригування відповідних статей звітності.

Якщо платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття допустив в Розрахунковій відомості помилку за минулі звітні періоди, виявив їх у майбутніх періодах, що призвело до недоплати страхових внесків, то такий страхувальник повинен відкоригувати такі показники у відповідних рядках в Розрахунковій відомості за наступний звітний період та сплатити суми донарахованих страхових внесків (недоїмки), якщо такі є, і самостійно нарахувати пеню на суму цих внесків за весь період прострочки.

Якщо платник страхових внесків до Фонду допустив в Розрахунковій відомості помилку за минулі звітні періоди, що призвело до переплати страхових внесків, то такий страхувальник повинен відкоригувати такі показники у відповідних рядках в Розрахунковій відомості за наступний звітний період. Крім того, якщо платник дійсно має переплату до Фонду по страхових внесках, то суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків повертаються платнику у 15-денний термін або, за його згодою, зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків.

І в першому, і в другому випадку при розрахунку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття платник повинен повідомити фахівців базового центру зайнятості, в якому він знаходиться на обліку, про факт виправлення самостійно виявленої помилки.

2.2 Фінансова звітність підприємства

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Річна звітність ЗАТ «Рівне-Борошно» включає:

Баланс підприємства (форма № 1);

Звіт про фінансові результати (форма № 2);

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

Звіт про власний капітал (форма № 4);

Примітки до річної фінансової звітності.

Баланс підприємства.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Зміст і форма балансу, загальні вимоги до розкриття його статей регламентовано П (С) БО 2 [2].

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу. Згортання статей активів та зобов'язань неприпустимо, крім випадків, передбачених відповідними П (С) БО.

Зупинимось на деяких статтях Балансу.

Рядок 011 «Первісна вартість нематеріальних активів» на ЗАТ «Рівне-Борошно» відображає дебетове сальдо рахунку 1271 "інші нематеріальні активи", у рядку 112 «Накопичена амортизація» відображається Кт рах.133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів». Рядок 010 «Залишкова вартість» визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченого зносу.

У статті “Незавершене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, й обладнання для монтажу), що здійснюється підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Рядок 031 балансу містить дебетове сальдо рахунків 10 “Основні засоби” та 11 “Інші необоротні активи".

У Плані рахунків одним з критеріїв розподілу рахунка 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” на субрахунки є пов’язаність сторін, іншим — метод обліку. В статті “Довгострокові фінансові інвестиції” окремо відображаються довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;

інші фінансові інвестиції.

Дебетове сальдо рахунка 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами" не може бути в повному обсязі віднесено в рядок балансу 170, що відображає дебіторську заборгованість за рахунками з бюджетом, оскільки деякі обов’язкові платежі можуть сплачуватися не до бюджету.

Рядок балансу 210 “Інша поточна дебіторська заборгованість” містить дебетове сальдо рахунків переважно 3-го класу, які не можуть бути включені в інші рядки балансу. У цей рядок балансу включається дебетове сальдо субрахунку за обов’язковими платежами, що сплачуються не до бюджету.

У статті “Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Створення резервного фонду є обов’язковим для господарських товариств, проте на ЗАТ «Рівне-Борошно» дані по статті «Резервний капітал» відсутні, а отже товариство його не формує, що є грубим порушенням.

У рядок балансу 500 “Короткострокові кредити банків” можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 601,602, 603, 604. Кредитове сальдо за рахунками 605 і 606 включено в рядок балансу 610 “Інші поточні зобов’язання", оскільки воно не входить до складу інших рядків балансу, що належать до розділу IV “Поточні зобов’язання", у тому числі і до складу рядка балансу 500 “Короткострокові кредити банків".

Звіт про фінансові результати.

Підготовку звітності за Ф№2 «Звіт про фінансові результати» регламентовано П (С) БО 3 [3]. Відповідно до методики підготовки Звіту фінансові результати діяльність підприємства класифікується наступним чином.

Фінансові результати від операційної діяльності (рах.791) — виникають за операціями основної статутної реалізації, реалізації зайвих оборотних активів, внаслідок списання в кінці звітного періоду операційних витрат:

Дт 70, 71 — Кт 791 (без ПДВ) Дт 791 — Кт 90 (23, 91), 92, 93, 94

Фінансові результати від операційної діяльності відображаються в рядках 100, (105) Ф№2, їх складові показники — в рядках 010-090.

У рядку 010 Звіту відображається загальний доход (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг), тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо). При цьому відображають загальну суму доходу як свого, так і суму, що належить комітенту, субпідряднику тощо.

Підприємства — торговці цінних паперів (ті, у кого така діяльність передбачена у статутних документах) в цьому рядку відображають загальний дохід від продажу цінних паперів (вартість їх продажу), а при здійсненні інших операцій з цінними паперами — відображають і суму винагороди.

У рядку 015 в дужках відображається сума ПДВ, що включена до складу доходу. Зазначимо, що сума ПДВ в цьому рядку не обов¢язково повинна збігатися із сумою, що підлягає сплаті до бюджету і відображається в рядку Декларації з податку на додану вартість.

У рядку 020 “Акцизний збір” платники акцизного збору відображають суму акцизного збору (в дужках), яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Оскільки ЗАТ «Рівне-Борошно» виготовляє не підакцизний товар, то сума у даному рядку звітності відсутня, також відсутні дані рядка 025.

Відсутні дані також і по рядку 030 “Інші вирахування з доходу” де відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), оскільки на товаристві дані операції відсутні. Ці суми повинні зазначатися в дужках.

У рядку 040 Звіту відображається собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка визначається з урахуванням застосовуваних підприємством методів оцінки вибуття запасів, установлених П (С) БО 9 [6].

У рядку 060 “Інші операційні доходи” ЗАТ «Рівне-борошно» відображає дохід від:

списання кредиторської заборгованості;

від безоплатно одержаних оборотних активів.

У рядку 070 “Адміністративні витрати" ЗАТ «Рівне-борошно» відображає загальногосподарські витрати, пов¢язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, зокрема:

загальні корпоративні витрати;

витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством;

витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського використання;

винагороди за професійні послуги;

витрати на зв¢язок;

амортизація необоротних активів загальногосподарського використання;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов¢язкові платежі;

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

У рядку 080 “Витрати на збут” відображаються витрати підприємства, пов¢язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, на рекламу, доставку продукції споживачам тощо. На ЗАТ «Рівне-Борошно» до складу витрат на збут включаються:

використані пакувальні матеріали для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

реклама і дослідження ринку (маркетинг);

відрядження працівників, зайнятих збутом;

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов¢язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг;

транспортування, перевалка і страхування готової продукції, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов¢язані з транспортуванням продукції;

збут продукції, товарів, робіт, послуг.

У рядку 090 “Інші операційні витрат” ЗАТ «Рівне-борошно» відображає:

собівартість реалізованих виробничих запасів;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування у резерв сумнівних боргів;

витрати від знецінювання запасів;

нестачі і витрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пені, неустойки;

інші витрати операційної діяльності.

Фінансові результати від фінансових операцій (рах.792) на ЗАТ «Рівне-борошно» виникають за результатами здійснення банківського обслуговування, фінансових витрат, витрат від участі в капіталі та ін.

Кт 792 — Дт 73 (без ПДВ) Дт 792 — Кт 95

Показники, що формують фінансові результати від фінансових операцій на ЗАТ «Рівне-борошно» визнаються в ряд.140.

У рядку 140 “Фінансові витрати" відображаються витрати фінансової діяльності підприємства, а саме:

витрати, пов¢язані з нарахуванням і сплатою відсотків тощо за банківський кредит;

витрати, пов¢язані із залученням позикового капіталу, зокрема, з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (небанківськими), фінансового лізингу тощо.

Результат від іншої звичайної діяльності (рах.793) на ЗАТ «Рівне-борошно» виникають лише за рахунок списання необоротних активів.

Дт 793 — Кт 976

Показники, що формують іншої звичайної діяльності, визнаються в ряд.130, 160.

У рядку 130 “Інші доходи” показуються доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов¢язані з операційною і фінансовою діяльністю підприємства:

доходи від реалізації фінансових інвестицій;

доходи від реалізації необоротних активів;

доходи від реалізації майнових комплексів;

доходи від безоплатно одержаних необоротних активів;

доходи від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході нормального операційного циклу, по закінченню строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу тощо;

У рядку 160 “Інші витрати" відображаються витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності підприємства, не пов¢язані з операційною діяльністю, а також витрати страхової діяльності.

У рядку 180 “Податок на прибуток від звичайної діяльності” відображається сума нарахованого податку на прибуток.

У бухгалтерському обліку нарахований податок на прибуток відображається записом Дт 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” — Кт 6413 “Розрахунки за податком". У кінці звітного періоду субрахунок 981 закривається в дебет субрахунка 793.

Фінансовий результат від надзвичайних подій формується на рахунку794:

Кт 794 — Дт 75 Дт 794 — Кт 99

У рядках 200, 205 “Надзвичайні: доходи, витрати" відображаються доходи і витрати, пов¢язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному звітному періоді, через відсутність на ЗАТ «Рівне-борошно» таких операцій, дані по рядку 200, 205 в ф№ 2 відсутні. .

В рядку 210 “Податки з надзвичайного прибутку” відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

У розділі ІІ Звіту наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління, інші операційні витрати), понесені підприємством. Операційні витрати у цьому розділі відображаються за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто тих витрат, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої та спожитої самим підприємством. Оскільки ЗАТ «Рівне-борошно» використовує рахунки 9-го класу, то для заповнення ІІ розділу необхідно провести аналіз витрат по дебету рахунків 23, 91-94.

У рядку 230 “Матеріальні затрати" відображається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини, основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива та електроенергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів.

Собівартість реалізованих товарів підприємствами торгівлі в рядку 230 не відображається.

У рядку 240 “Витрати на оплату праці" відображаються суми заробітної плати за окладом і тарифами, премій, заохочень, матеріальної допомоги, компенсаційних виплат, оплати відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інших витрат на оплату праці.

У рядку 260 “Амортизація” відображається сума нарахованої амортизації необоротних матеріальних активів.

У рядку 270 “Інші операційні витрати" відображаються витрати операційної діяльності, що не знайшли відображення у складі матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи й амортизації: витрати на відрядження і послуги зв¢язку, плата за розрахунково-касове обслуговування, втрати від операційних курсових різниць, суми податків, зборів (обов¢язкових платежів), послуги сторонніх підприємств, втрати від псування цінностей і знецінювання запасів, суми фінансових санкцій тощо. Податок на прибуток у рядку 270 не відображається.

У рядку 280 “Разом” відображається арифметична сума рядків 230,240,250,260 і 270.

Сума витрат операційної діяльності, відображена у розділі І Звіту, не обов¢язково повинна дорівнювати сумі операційних витрат, відображеній у розділі ІІ Звіту: в розділі ІІ не наводиться собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти. Крім цього, до показників розділу ІІ не включають собівартість продукції, робіт, послуг, що вироблені та спожиті самим підприємством.

Звіт про рух грошових коштів.

Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (грошові кошти) за звітний період.

Відповідно до П (С) БО 4 [4] в звіті розкриваються джерела надходження та видатків грошових коштів у розрізі таких видів діяльності, як операційна, інвестиційна та фінансова.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, яка не є інвестиційною та фінансовою. Грошові потоки від операційної діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно» включають:

надходження грошових коштів від продажу основної та допоміжної продукції (товарів, робіт, послуг), враховуючи грошові кошти в складі суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни її продажу;

надходження грошових коштів від здачі майна в оренду;

видаток грошових коштів на закупівлю сировини (товарів, робіт, послуг);

виплати на погашення іншої кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю (оплата електроенергії, опалення, МШП та ін);

виплати за розрахунками з персоналом;

виплати відсотків за користування банківськими кредитами;

виплати за податками та зборами та інші види виплат.

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, що не є частиною грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові потоки від інвестиційної діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно» включають:

надходження грошових коштів від: реалізації акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств; реалізації необоротних активів; від отримання дивідендів від інших підприємств; отримання раніше наданих іншим підприємствам позик та від інших операцій;

видаток грошових коштів внаслідок придбання акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, надання позик іншим підприємствам тощо.

Фінансова діяльність — діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Грошові потоки від фінансової діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно» включають:

надходження грошових коштів від продажу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій) векселів, надходження у вигляді внесків або додаткових внесків до статутного фонду, отримання банківських кредитів та інші надходження;

видаток грошових коштів внаслідок викупу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банківських кредитів, виплати дивідендів тощо.

Іншими словами, інвестиційна діяльність пов’язана із вкладенням фінансових коштів із метою отримання доходу, а фінансова — із залученням грошових коштів у результаті фінансових операцій.

Загальний прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, який відображається у Звіті про фінансові результати, може складатись із прибутків (збитків) від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Тому для обчислення прибутку від операційної діяльності даний прибуток (збиток) повинен коригуватись на величини прибутків (збитків) від інвестиційної та фінансової діяльності (неопераційних) — прибутки (доходи) повинні відніматись, а збитки (втрати) додаватись до нього. В результаті цього буде отримано прибуток (збиток) тільки від операційної діяльності.

При визначенні змін в оборотних активах підприємства до цих змін не включаються:

зміна заборгованості держави з податку на прибуток (у складі статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом”);

зміна суми авансів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю (для їх розмежування доцільно відкрити субрахунки типу “Аванси, видані в процесі операційної діяльності” та “Аванси, видані в процесі неопераційної діяльності”);

зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з виплати дивідендів;

зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси, якщо термін сплати такої заборгованості менше одного року;

погашення дебіторської заборгованості необоротними активами.

При визначенні змін у поточних зобов’язаннях до цих змін не включаються:

зміна зобов’язань з податку на прибуток;

погашення зобов’язань з ПДВ шляхом зменшення переплати з податку на прибуток;

збільшення зобов’язань зі сплати податку з доходу, який нараховано на дивіденди;

зміна зобов’язань за відсотками;

зміна векселів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю;

зміна суми авансів одержаних, що не пов’язані з операційною діяльністю;

погашення зобов’язань необоротними активами;

погашення зобов’язань викупленими власними акціями;

зміна заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів, термін сплати яких менше одного року або операційного циклу;

зміна заборгованості, що пов’язана з поліпшенням основних засобів.

Не беруться до уваги зміни в необоротних активах та довгострокових зобов’язаннях. Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду коригується на прибуток від здійснених в звітному періоді бартерних операцій.

Витрати по амортизації необоротних активів додаються до показника нерозподіленого прибутку, збитки від неосновної діяльності — додаються, відповідно прибутки — віднімаються.

Звіт про власний капітал.

Власний капітал — це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов’язань. Частка власного капіталу в активах підприємства є різницею активів та зобов’язань на звітну дату:

Капітал = Активи — Зобов’язання.

Зміст і форму ф. №4 “Звіт про власний капітал" визначено П (С) БО 5 [5].

У даній формі представлено не лише структуру власного капіталу, але й постатейну деталізацію всіх факторів, що вплинули на його величину протягом звітного періоду.

За ф№ 4 (ряд.010 та 300, стовпчик 3 та 8) та ф№ 1 (ряд.300, 350), видно, що на ЗАТ «Рівне-борошно» є лише статутний капітал та нерозподілений прибуток, а також, спостерігається збільшення нерозподіленого прибутку за рахунок чистого прибут.

Зміни відображаються лише по рядку 050 «скоригований залишок на початок року».

Загальна сума власного капіталу підприємства визначається таким чином:

ВК = ряд.380 Ф№1 ”Баланс" або

ВК= (ряд.300+ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.340+/-ряд.350-ряд.360-ряд.370) ф№1 “Баланс".

2.3 Податкова звітність підприємства

Податки — це система обов’язкових платежів, які сплачуються юридичними та фізичними особами до централізованих фондів держави. Зокрема, ЗАТ «Рівне-Борошно» сплачує такі податки, як: податок на прибуток підприємства (річна форма звітності), податок на додану вартість (місячна форма звітності), земельний податок (річна форма звітності), податок з власників транспортних засобів (річна форма звітності).

Декларація про прибуток підприємства заповнюється у тисячах гривень з одним десятинним знаком. Дані, що наведені у декларації, повинні підтверджуватися первинними документами, даними бухгалтерського обліку, відповідати податковому обліку (звітності).

Декларація складається із вступної частини, схеми основних частин і сімнадцяти додатків. У вступній частині декларації відображається повна назва підприємства (ЗАТ «Рівне-борошно»), зареєстрованого в установленому порядку, форма власності (згідно якої зареєстроване підприємство, виходячи із закону України “Про власність”), ідентифікаційний код, назва органу, у відомстві якого знаходиться підприємство (якщо такий є), повний юридичний адрес і номер телефону платника податку.

Основні частини декларації зведені в одну таблицю наскрізною нумерацією рядків і призначені для розрахунку і відображення загальної суми зобов’язань платника із перерахування у бюджет податків. Більшість рядків декларації заповнюються на основі додатків. У цьому випадку після назви показника вказано, на основі якого додатку заповнюється даний рядок. Однак деякі рядки декларації заповнюються на основі даних бухгалтерського і податкового обліку; при цьому посилань на додатки немає.

Рядки додатків, у свою чергу, заповнюються на основі даних бухгалтерського і податкового обліку.

Основна частина декларації і додатку має по чотири графи — код рядка. Коди рядків додатку складаються із двох розділених крапкою цифр, перша з яких

Декларація про прибуток підприємства на ЗАТ «Рівне-Борошно» подається щороку протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Користувачами інформації є державні податкові органи.

Рядки декларації згруповані в сім умовних частин, в кожній з яких об’єднані однорідні показники:

1. Рядки 01-03 — Валові доходи.

2. Рядки 04-06 — Валові витрати.

3. Рядок 07 — Суми амортизаційних відрахувань.

4. Рядки 08 — 10 — Об’єкт оподаткування.

5. Рядки 11 — 11.2 — Прибуток, що підлягає оподаткуванню.

6. Рядки 12 — 16 — Нарахована сума податку.

7. Рядки 17 — 23 — Сума податку до сплати.

В декларацію повинні вноситися всі передбачені у ній дані. У випадках відсутності на ЗАТ «Рівне-Борошно» яких-небудь даних, передбачених в Декларації, у відповідному рядку ставиться прочерк.

Декларація на ЗАТ «Рівне-Борошно» заповнюється чорнилом яке забезпечують зберігання цих даних на протязі встановленого терміну зберігання звітності.

В декларації не допускають будь-які підчистки, помарки, неоформлені належним чином виправлення. Виправлення помилок в декларації здійснюється з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку.

Рядки декларації заповнюються на основі:

1. Показників додатків.

2. Безпосередньо показників бухгалтерського і податкового обліку.

3. Сумування показників інших рядків Декларації.

Заповнення декларації починається з визначення валових доходів. Суми валових доходів відображаються в рядках 01 — 03.

Під валовими доходами розуміють загальну суму доходу платника податку від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) на протязі звітного періоду в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Суми валових витрат записуються у рядках 03 — 06 декларації. Ці рядки заповнюються на основі відповідних показників, вказаних у відповідних додатках.

Ще однією формою податкової звітності яку сплачує ЗАТ «Рівне-Борошно» є податкова декларація з податку на додану вартість.

Податкову декларацію з податку на додану вартість ЗАТ «Рівне-Борошно» подає щомісяця не пізніше 20 числа місяця, слідую чого за звітним. Користувачем інформації даної звітності є Державна податкова адміністрація.

Оригінал декларації ЗАТ «Рівне-Борошно» подає до державної податкової інспекції в ДПІ м. Рівного.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Декларація заповняється печатними буквами без виправлень і помарок. В рядках, де відсутні дані для заповнення, повинен бути проставлений прочерк. Суми обороту і податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, із відповідними заокругленнями згідно існуючих правил.

Дані, наведені в декларації, повинні відповідати даним бухгалтерського обліку платника і даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник фізична особа, в інших випадках особа, визначена в якості платника ПДВ, крім фізичних осіб — підписами відповідних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) і печаткою.

У відповідності з Наказом Президента України “Про деякі зміни в оподаткуванні" ЗАТ «Рівне-Борошно» подає повну форму декларації, оскільки обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарні місяці на даному підприємстві перевищує 1200 н. м. д. г.

Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельні відносини — це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

ЗАТ «Рівне-Борошно» є суб'єктом земельних відносин, а земельні ділянки, якими володіє ЗАТ «Рівне-Борошно» є об’єктом оподаткування.

Дану декларацію ЗАТ «Рівне-Борошно» подає у Фомі річного звіту до ДПІ м. Рівного.

Декларація заповнюється кульковою ручкою, всі суми вказуються в гривнях та копійках, вільні рядки прокреслюються. У верхній частині декларації заповнюються дані по підприємству.

Розрахункова таблиця складається з шести розділів:

1 — сума орендної плати;

2 — сума недоплати;

3 — сума переплати;

4 — сума нарахованого штрафу;

5 — сума додаткової орендної плати у зв’язку із збільшенням податкових зобов’язань;

6 — сума зменшення орендної плати у зв’язку із зменшенням податкових зобов’язань.

Оскільки, у 2008 році на ЗАТ «Рівне-Борошно» не було недоплат, переплат, збільшення та зменшення орендної плати, підприємство вносить дані лише в 1 розділ «Нараховано орендної плати».

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

ЗАТ «Рівне-Борошно» за придбані протягом року транспортні засоби, до ДПІ м. Рівного, сплачує податок перед їх реєстрацією по строку сплати (рік), який не настав, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Об'єктами оподаткування є легкові автомобілі та автомобілі вантажного призначенняю.

В податковій декларації вказується код транспортного засобу, його найменування, об’єм циліндра двигуна та кількість придбаних транспортних засобів кожної марки окремо. Також, вказується ставка та сума податку в гривнях на рік, яка залежить від об’єму циліндра двигуна автотранспорту. Оскільки ЗАТ «Рівне-Борошно» пільг не має, то в колонці пільги всі рядки прокреслені. В останній колонці вказується сума податку, що підлягає сплаті.

У податковому обліку на підставі Закону про прибуток нараховану суму транспортного податку включають до складу валових витрат.

Податковий розрахунок комунального податку.

Об’єктом оподаткування при розрахунку суми комунального податку є річний фонд оплати праці штатних працівників, обчислений виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн).

ЗАТ «Рівне-Борошно» до ДПІ м. Рівного подає щоквартальний податковий розрахунок комунального податку, заповнений кульковою ручкою, ставка комунального податку, за яким ЗАТ «Рівне-Борошно» сплачує податок, становить 10% від річного фонду оплати праці.

Для розрахунку суми комунального податку, ЗАТ «Рівне-Борошно, середньооблікову чисельність штатних працівників спискового складу за звітний період множить на н. м. д. г. (17 грн) множить на 10 та ділить на 100%.

Розрахунок середньоспискової чисельності штатних працюючих здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих на ЗАТ „Рівне-Борошно“.

Розглянемо рядки комунального податку, які заповнює товариство:

Рядок 01 „Кількісний склад працівників за базовий (звітний) період“ визначається відповідно до інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народного господарстві.

У рядок 02 „Неоподаткований мінімум доходів громадян“ проставляється розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, установлений законом України.

Рядок 03 „Річний фонд оплати праці“ обчислюється як добуток рядків 01 і 02.

У рядку 04 „Ставка комунального податку,%“ проставляється ставка комунального податку, визначена органом місцевого самоврядування про встановлення комунального податку, яка не повинна перевищувати 10%.

Рядок 05 „Нараховано податку за базовий податковий (звітний) період“ обчислюється як добуток рядків 03 і 04.

2.4 Звітність підприємства по страхових внесках на заробітну плату до органів соціального страхування

Методику підготовки звітності по обов’язковому соціальному страхуванню розглянуто на прикладі результатів діяльності ЗАТ „Рівне-Борошно“.

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Законом України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ [9] передбачається, що громадяни Українимають право на державне пенсійнезабезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом.

Страховi внески до солiдарної системи нараховуються для роботодавця — на суми фактичних витрат на оплату працi працiвникiв, що включають витрати на виплату основної i додаткової заробiтної плати та iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат, у тому числi в натуральнiй формi, якi визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України „Про оплату працi“ [10], виплату винагород фiзичним особам за виконання робiт (послуг) за угодами цивiльно-правового характеру, що пiдлягають обкладенню податком на доходи фiзичних осiб, а також на суми оплати перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi, яка здiйснюється за рахунок коштiв роботодавця, та допомоги по тимчасовiй непрацездатностi.

Страховi внески нараховуються на зазначені суми у межах максимальної величини, що встановлюється законом про розмiр страхових внескiв.

Перерахування страхових внескiв здiйснюється страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплати доходу), у тому числi в безготiвковiй чи натуральнiй формi або з виручки вiд реалізації товарiв (послуг). При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплати доходу) вважається одержання вiдповiдних сум готiвкою, зарахування на банкiвський рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-якi цiлi, одержання товарiв (послуг) або будь-яких інших матерiальних цiнностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здiйснення iз цих виплат (доходу) вiдрахувань, передбачених законодавством або за виконавчими документами, чи будь-яких iнших вiдрахувань.

Страховий стаж обчислюється в мiсяцях. Неповний мiсяць роботи, якщо застрахована особа пiдлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови, що сума сплачених за цей мiсяць страхових внескiв є не меншою, нiж мiнiмальний страховий внесок.

ЗАТ „Рівне-Борошно“ щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця, подає до органів Пенсійного фонду розрахунок суми стахових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

В рядку 1 „Сума рядків 1.1 та 1.2“ даної декларації, товариство зазначає загальну суму фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму та Сума доходу, що розподіляється між членами акціонерами.

В рядку 2 „Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески“, зазначається загальна сума витрат на оплату праці працівників за мінусом сум виплат, що не вираховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків, а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно правового характеру та в розрізі тарифів 33,2% та 4% з інвалідів.

В рядку 3 „Нараховано, усього“, зазначається сума нарахованого збору всього та в розрізі тарифів 33,2% та 4% за звітний місяць.

В рядку 4 „Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб“ зазначається місячна сума сукупного оподаткованого доходу, обчислена відповідно до законодавства, з якого отримується збір відповідно до Закону.

В рядку 5 „Утримано 2%, 1-5%” сума збору, що підлягає утриманню (в розмірі 2% на ЗАТ „Рівне-Борошно“) із фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником.

В рядку 8 „Загальна сума страхових внесків за розділом І“ зазначається сума рядків 3+5+6-7.

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з загальнообов’язкових державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” [11] визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідністю догляду за нею, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей.

Відповідно до Державного бюджету України внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ЗАТ „Рівне-Борошно“ сплачує у розмірі 1,5% від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України „Про оплату праці“, та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

Із заробітної плати здійснюються утримання в розмірах 0,5% при умові, що оподатковуваний дохід не перевищує затвердженого прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в розмірі 1% — в інших випадках.

Даний звіт складається щоквартально за наростаючим підсумком з початку року і подається до органів Фонду за місцем реєстрації не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Нарахування та сплату внесків регламентує Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття“ [12].

Об'єкт страхування на випадок безробіття — страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг.

Суб’єктами страхування на випадок безробіття є застраховані особи, а у випадках передбачених цим законом, також члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховики.

Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та на інших підставах, передбачених законодавством про працю.

ЗАТ „Рівне-Борошно“ набуло статусу платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з дня взяття товариства на облік.

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється Фондом на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

На даний час ставка нарахування внесків на фонд оплати праці — 1,3%, утримання із зарплати найманих працівників — 0,5%.

Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України відповідно для роботодавців та застрахованих осіб одночасно із затвердженням Державного бюджету України на поточний рік.

Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці.

У разі нестачі у роботодавців коштів на виплату заробітної плати та сплату страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду провадиться у пропорційних сумах.

У разі незабезпечення банківськими установами перерахування страхових внесків до Фонду одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати ці банківські установи сплачують за рахунок власних коштів до Фонду суму несплачених страхових внесків.

Дана звітність складається наростаючим підсумком з початку року і подається до центру зайнятості за місцем узяття на облік щороку до 25.01.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Загальнообов'язковим є державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником підприємства, організації та установи незалежно від форм власності та видів їх діяльності від нещасних випадків і професійних захворювань. У разі ушкодження їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

Об'єктом страхування від нещасного випадку на виробництві є життя застрахованої особи (працівника), його здоров'я та працездатність.

Дану звітність ЗАТ «Рівне-борошно» складає наростаючим підсумком з початку року і подає робочим органам виконавчої дирекції Фонду щороку до 25 січня. Страховий тариф при цьому встановлений в розмірі 1,67%.

2.5 Статистична звітність підприємства

Статистичну звітність складають на основі даних бухгалтерського і оперативного обліку для визначення макроекономічних показників.

Статистична інформація, отримана на основі проведених органами статистики статистичних спостережень, існує у вигляді:

первинних даних — інформації щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, поданої респондентами під час статистичних спостережень;

статистичних даних — інформації, отриманої на основі проведених статистичних спостережень;

статистичних спостережень — один із етапів статистичного дослідження для формування якісної інформаційної бази (це планова, науково організована реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні явища і процеси).

Властивостями статистичної звітності є:

1. Обов’язковість означає, що звіти подають усі зареєстровані суб’єкти діяльності, додержуючись уніфікованої форми та затвердженого переліку показників і зазначаючи свої реквізити (назву, адресу, прізвище та підпис відповідальної особи, дату складання звіту).

2. Систематичність означає регулярне і своєчасне складання та подання звітності у затверджені строки.

3. Вірогідність (достовірність) означає, що дані, наведені у звітності, мають відповідати дійсності та виключати будь-які викривлення (приховування і приписки).

Класифікується статистична звітність:

1. За частотою подання: річна; періодична: місячна, квартальна.

2. За строком подання звітів: до певногочисла; не пізніше певного числа; певного числа (у тому числі на зазначену дату).

3. За призначенням: загальнодержавна; статистична звітність підприємств певних галузей і видів діяльності.

4. За адресатом: органам державної статистики; Міністерствам і відомствам; Державній податковій адміністрації; Фонду державного майна; іншим користувачам.

5. За способом відправлення: телеграфна; поштова; власноруч; електронна.

Так, за частотою подання статистичну звітність поділяють па періодичну і річну.

Основною формою статистичного спостереження підприємства є форма № 1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства». Вона містить найповнішу та різнобічну інформацію про діяльність суб'єктів господарювання як за масштабами виробництва і реалізації, затратами, так і за іншими аспектами. Ця форма складається з шести розділів:

Розділ 1 «Демографія підприємства» містить інформацію про демографічні події, які відбулися на підприємстві впродовж звітного періоду.

Розділ 2 «Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)» складається двох частин.

У першій ЗАТ «Рівне-Борошно» відображено дані про обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ), у тому числі продукції (робіт, послуг), виконаних підрядником на умовах підряду, всього по підприємству та у розрізі видів економічної діяльності, за переліком, визначеним органами державної статистики. Довідково зазначають вартість продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства.

Другучастина розділу призначено для відображення інформації про операційні витрати підприємства, які пов'язані з реалізацією продукції, робіт, послуг. Ці витрати наводять загалом та в розрізі складових, а саме: матеріальні затрати (загалом і за основними видами), затрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші (затрати на відрядження, орендна плата, податки, збори тощо).

Розділ 3 «Роботи (послуги), що виконуються на умовах підряду» на ЗАТ «Рівне-Борошно» не заповняється, оскільки підприємство самостійно виготовляє свою продукцію.

У розділі 4 «Кількість працівників та оплата їх праці» наводяться дані про чисельність, використання робочого часу і матеріальне стимулювання працівників. Він містить такі основні дані: середньообліковукількість штатних працівників, середню кількість позаштатних працівників, кількість неоплачуваних працівників, кількість відпрацьованих штатними працівниками людино-годин та фонд оплати праці.

У розділі 5 «Валові капітальні інвестиції» наводять дані, що характеризують інвестиційну активність підприємства: суму валових капітальних інвестицій, у тому числі в матеріальні та нематеріальні активи.

Розділ 6 «Витрати підприємства на інновації та інформатизацію» передбачає відображення даних з витрат на технологічні інновації та інформатизацію.

ЗАТ «Рівне-Борошно» складає квартальну форму№ 1-ПВ «Звіт з праці» і подає її до 7-го числа після звітного періоду.

Перший розділ «Склад фонду оплати праці та інші виплати» містить інформацію про фонд оплати праці штатних працівників, у тому числі: фонд основної та додаткової оплати праці, з них виділяються надбавки і тарифи (за видами), заохочувальні та компенсаційні виплати (матеріальна допомога, соціальні пільги); оплата за невідпрацьований час; натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам; виплати, що не входять до фонду оплати праці. Крім того, у цьому розділі наводять дані з продажу продукції та наданих послуг працівникам у рахунок заробітної плати.

У другому розділі «Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників» відображено кількість штатних працівників облікового складу і працівників, які не перебувають в обліковому складі.

Третій розділ «Розподіл працівників за розмірами зарплати» присвячено показникам, що характеризують розподіл штатних працівників за групами згідно з розміром їхньої зарплати. Характерною особливістю цього розділу є його заповнення за останній місяць кожного кварталу (березень, червень, вересень, грудень).

Не менш важливою є форма № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу», що на ЗАТ «Рівне-Борошно» заповнюється за рік.

Звіт складається із трьох розділів:

Перший розділ «Використання робочого часу» містить дані про загальний фонд робочого часу, відпрацьований та невідпрацьований час, зокрема: щорічні відпустки, тимчасова непрацездатність, навчальні відпустки, простої, прогули тощо (людино-годин, працівників).

Другий розділ “Інформація про укладання колективного договору” містить дані про кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, кількість працівників, які охоплені колективним договором, розмір мінімальної місячної тарифної ставки встановлений у колективному договорі та у галузевій угоді.

Третій розділ «Витрати на утримання робочої сили за січень — грудень попереднього року» на ЗАТ «Рівне-Борошно» не заповнюються, оскільки дане товариство таких витрат не несе.

Висновок

В результаті дослідження методики підготовки основних звітних форм ЗАТ «Рівне-Борошно», ми дійшли наступних висновків:

Фінансова звітність — передбачає узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату. Складається з Балансу (Ф№ 1), Звіту про фінансові результати (Ф№ 2), Звіту про рух грошових коштів (Ф№3), Звіту про власний капітал (Ф№4), Приміток до фінансової звітності (Ф№5). При цьому річними є Ф№ 3, Ф№4, Примітки.

Податкова звітність — звітність підприємства по основних податках та обов’язкових платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних бухгалтерського кобилку з відповідним коригуванням в рамках податкового законодавства.

Статистична звітність — звітність підприємства в органи державної статистики, показники визнаються як в грошових, так і натуральних одиницях.

Фінансова звітність підприємства складається з урахуванням наступних принципів, дотримання яких підтверджується в наказі про облікову політику підприємства, зокрема: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, а також — єдиного грошового вимірника.

Властивостями статистичної звітності є: обов’язковість означає, що звіти подають усі зареєстровані суб’єкти діяльності, додержуючись уніфікованої форми та затвердженого переліку показників і зазначаючи свої реквізити (назву, адресу, прізвище та підпис відповідальної особи, дату складання звіту); систематичність означає регулярне і своєчасне складання та подання звітності у затверджені строки; вірогідність (достовірність) означає, що дані, наведені у звітності, мають відповідати дійсності та виключати будь-які викривлення (приховування і приписки).

Податки — це система обов’язкових платежів, які сплачуються юридичними та фізичними особами до централізованих фондів держави. Зокрема, ЗАТ «Рівне-Борошно» сплачує такі податки, як: податок на прибуток підприємства (річна форма звітності), податок на додану вартість (місячна форма звітності), земельний податок (річна форма звітності), податок з власників транспортних засобів (річна форма звітності).

До нарахувань на Фонд оплати праці належать: збір до Пенсійного фонду; збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням; збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття; збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Помилка — це ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в дотримуванні повноти обліку, неправильного представлення в обліку фактів господарської діяльності, наявності складу майна, вимог і зобов’язань, невідповідність записів даним обліку.

Для виправлення помилки у фінансовій звітності необхідно: з’ясувати суть помилки; визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку операції для виправлення помилки та, водночас, правильність її відображення; провести (у разі необхідності) коригування даних фінансової звітності.

Список використаних джерел

1. П (С) БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.

2. П (С) БО 2 “Баланс”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.

3. П (С) БО 3 “Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.

4. П (С) БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.

5. П (С) БО 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.

6. П (С) БО 9 “Запаси”, затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99р. №246.

7. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. №334/94-ВР.

8. ЗУ Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів від 11.12.91 р. № 1963 — 12.

9. Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" від 9.07.2003р. №1058-ІV зі змінами та доповненнями.

10. Закон України “ Про оплату праці" від 24.04.1995р. N 108/95-ВР.

11. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. за №2240-ІІІ.

12. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 22, ст.171).

13. Левицька С.О. Звітність підприємств: Навч. підручник. — Рівне: НУВГП, 2008.


еще рефераты
Еще работы по бухгалтерии