Реферат: Удосконалення обліку фінансових результатів

--PAGE_BREAK--

2.2 Оцінка фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності
У ході аналізу кредитоспроможності проводяться розрахунки з визначення ліквідності активів підприємства і ліквідності його балансу.

Ліквідність балансу виявляється в ступені покриття зобов'язань підприємстві його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строку погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рівності між зобов’язаннями підприємства та його активами.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:
А1>П1, А2>П2, А3>П3 і А4<П4.
Таблиця 2.4. Аналіз ліквідності балансу за 2007 рік{А1> П1; А2 <П2; А3 > П3; А4 < П4}
Таблиця 2.5. Аналіз ліквідності балансу за 2006 рік{А1> П1; А2 <П2; А3 > П3; А4 < П4}
Таблиця 2.6. Аналіз ліквідності балансу за 2005 рік{А1< П1; А2 >П2; А3 > П3; А4 < П4}
Аналіз виявив недостатню ліквідність балансів підприємства за три роки. У 2005 воно було не в змозі розрахуватися з негайними боргами. Найбільш ліквідні активи то зростали, то знижувались у період з 2005 по 2007 роки. Ці скачки можна пояснити нестабільністю у державі, інфляційними процесами, зростанням цін.

Коефіцієнти, які використовуються при аналізі ліквідності (табл. 2.7, 2.8, 2.9), дозволяють оцінити ефективність використання активів.

Ліквідність означає здатність перетворити актив в гроші без втрат його ринкової вартості. Коефіцієнти, які використовуються при аналізі ліквідності, дозволяють оцінити ефективність використання активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена негайно. Нижня межа коефіцієнта дорівнює 0,25.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2004 рік становив – 0,16, за 2005 рік – 0,08 за 2006 р. – 2,75, за 2007 р. зменшився до 0,01, тобто тільки у 2006 рр. його значення було оптимальним.

Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи скільки гривень поточний активів підприємства доводиться на одну гривню поточних зобов’язань. Коефіцієнт поточної ліквідності, рівний 1 і більше, свідчить про сприятливий стан активів підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності зменшився з 6,34 за 2006 р. (2004 р. – 2,17, 2005 р. – 3,21) до 2,84 за 2007 р., але величина коефіцієнту свідчить про сприятливий стан активів підприємства. Негативним можна визначити різкі коливання значення коефіцієнту.

Коефіцієнт швидкої ліквідності враховує якість оборотних активів, при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи. Орієнтовне нижнє значення дорівнює 0,6 – 0,8. Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2004 р. становив 0,6, 2005 р. – 0,95, тобто поліпшився та досягнув оптимального значення, за 2006 р. він поліпшився ще, до 3,11, а у 2007 р. погіршився до 0,28, тобто впав нижче оптимального значення.
Таблиця 2.7. Коефіцієнти ліквідності балансу за 2007 рікТаблиця 2.8. Коефіцієнти ліквідності балансу за 2006 рікТаблиця 2.9. Коефіцієнти ліквідності балансу за 2005 рікБільш наочно загальне фінансове положення становище підприємства можна відобразити за допомогою розрахунку коефіцієнтів фінансової стійкості.
Таблиця 2.10. Коефіцієнти фінансової стійкості за 2007 рікТаблиця 2.11. Коефіцієнти фінансової стійкості за 2006 рікТаблиця 2.12. Коефіцієнти фінансової стійкості за 2005 рікКоефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш стійко, стабільно і незалежно від кредиторів підприємство (оптимальне значення 0,5 і більш).

На протязі 2004–2006 рр. значення коефіцієнта зросло до 0,94, за 2007 рік зменшилось до 0,91. Тобто у 2007 р. фінансова стійкість осталась в межах оптимального значення, але стала гірше.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом характеризує співвідношення власних і позикових коштів, та вказує залежність підприємства від залучених засобів (теоретичне значення менше 1). Чим вище цей показник, тим менше заборгованість підприємства, тим стійкіше його положення. За 2004–2006 рр. значення цього показника зменшилося до 1,07, за 2007 р. коефіцієнт збільшився до 1,1. Тобто фінансова незалежність підприємства погіршилась, рівень залежності від залучених засобів збільшився.
    продолжение
--PAGE_BREAK--2.3 Аналіз ділової активності і рентабельності
Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється перш за все в швидкості обороту засобів. Прискорення оборотності оборотних коштів знижує потребу в них, дозволяє підприємству вивільняти частину оборотних коштів. Швидкість обороту засобів – комплексний показник організаційно-технічного рівня підприємства.

Загальна оборотність всіх оборотних коштів складається з приватної оборотності окремих елементів оборотних коштів. Швидкість обороту (як загальна так і приватна) характеризується наступними показниками (табл. 2.13–15).
Таблиця 2.13. Коефіцієнти ділової активності за 2007 рікТаблиця 2.14. Коефіцієнти ділової активності за 2006 рікТаблиця 2.15. Коефіцієнти ділової активності за 2005 рікУ період з 2005 по 2007 р. відбуваються позитивні тенденції зниження тривалості оборотності та ріст коефіцієнтів ділової активності підприємства.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною), окупність витрат і так далі. Вони більш повно, чим прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.
Таблиця 2.16. Коефіцієнти рентабельності за 2007 рікТаблиця 2.17. Коефіцієнти рентабельності за 2006 рікТаблиця 2.18. Коефіцієнти рентабельності за 2005 рік


Зниження показників рентабельності у період з 2006 р. по 2007 р. до -0 обумовлене підвищенням собівартості продукції, також тим, що підприємство не впоралось покриттям витрат. Витрати зростали, а політика підприємства не була досить ефективною, щоб покрити їх, тому на кінець періоду підприємство має замість прибутку чисті збитки.

Проаналізувавши показники фінансового стану Підприємства, можливо зробити висновок, що підприємство станом на 31.12.2007 р. має відносно ліквідний баланс і достатній рівень фінансової стійкості та платоспроможності, але є збитковим підприємством.

Усі коефіцієнти у звітному періоді погіршились, але деякі залишились в межах оптимального значення. Загалом підприємство сировиною і матеріалами забезпечене, зарплату виплачує своєчасно. Ознаки банкрутства відсутні.

Підвищення рівня ліквідності та рентабельності можливе через раціоналізацію організації використання фінансових ресурсів, поліпшення результатів виробничої і комерційної діяльності.    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по бухгалтерии