Реферат: Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

Міністерствотранспорту України

Київськийуніверситет економіки і технологій транспорту

Кафедра: “ Обліку аудиту і фінансів”

Контрольна робота
з предмету: “Облік і аудит”

Перевірив: ст. викладач
Г. І. Поберезська
Розробив: ст. заоч. ф. н.
гр.3-МО-2
Д. О. Мартиненко
Шифр:99-МО-203

2002


План

1. Інвентаризація основних засобів і облік їїрезультатів… 3

2. Складання аудиторського висновку… 14

Основні елементи аудиторського висновку… 14

Види аудиторських висновків… 15

Обмеження… 17

Модифікація… 18

Доповнення… 18

Форма складання аудиторського висновку… 19

Варіанти складання аудиторського висновку… 19

Використана література… 22


1. Інвентаризація основних засобів іоблік її результатів

ЗакономУкраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» дляпідтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку тазвітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковимиорганізаціями (далі — підприємство) незалежно від форм власностіінвентаризації майна, коштів і фінансових.[1]

Відповідальністьза організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повиненстворити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначитиоб'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, колипроведення інвентаризації є обов'язковим.

Проведенняінвентаризації є обов'язковим:

а) припередачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майнадержавного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонернетовариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

б) передскладанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей,коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась нераніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд таінших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки,а бібліотечних фондів — один раз у п'ять років;

в)при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому — передачі справ);

г)при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на деньвстановлення таких фактів);

д) заприписом судово-слідчих органів;

е) у разітехногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день післязакінчення явищ);

є) припередачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі).Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємствта їх структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якоговходять ці підприємства;

ж) у разіліквідації підприємства.

Приколективній (бригадній) матеріальній відповідальності проведенняінвентаризації обов'язково у разі зміни керівника колективу(бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини йогочленів, а також за вимогою хоча б одного члена колективу (бригади).

У випадках,коли проведення інвентаризації є обов'язковим, інвентаризаціїпідлягають також майно і матеріальні цінності, що не належатьпідприємству, та облік яких ведеться на позабалансових рахунках.

У разіодержання відмови постачальника задовольнити претензію щодонедовантаження товарів або при одержанні від покупця претензіїщодо недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів,на які заявлені вказані претензії.

Основнимизавданнями інвентаризації є:

а) виявленняфактичної наявності основних фондів, нема теріальних активів,товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошовихдокументів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі;

б)установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичноїнаявності з даними бухгалтерського обліку;

в) виявленнятоварно-матеріальних цінностей, які частково втратили своюпервісну якість, застарілих фасонів і моделей, а такожматеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;

г) перевіркадотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, атакож правил утримання та експлуатації основних фондів;

д) перевіркареальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, нематеріальнихактивів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансовихвкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахункахв установахбанків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості,незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступнихвитрат і платежів.

У разіпроведення раптових інвентаризацій всі товарно-матеріальні цінностіпідготовляються до інвентаризації у присутності інвентаризаційної комісії, вінших випадках — завчасно. Вони повинні бути згруповані, розсортировані та розкладеніза назвами, сортами, розмірами, у порядку, зручному для підрахунку.

Інвентаризаціядорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводиться відповідно до Інструкції Міністерства фінансів України про порядок одержання,витрачання, обліку, зберігання татранспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, затвердженої 29 грудня 1992 року.

Проведенняінвентаризації у випадках, передбачених підпунктом «а» пункту 3 цієїІнструкції, та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється у порядку,встановленому Положенням про інвентаризацію майна державнихпідприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств таорганізацій,яке передається в оренду, затвердженим постановою КабінетуМіністрів України від 2 березня 1993 р. №158.

Проведенняінвентаризації в інших випадках та регулювання інвентаризаційних різницьздійснюється в порядку, наведеному в пункті 10 цієї Інструкції, зурахуванням таких особливостей.

Дляпроведення інвентаризаційної роботи на підприємствах, розпорядчимдокументом їх керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії ускладі — керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, якіочолюються керівником підприємства або його заступником.

Напідприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризаціїне може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведенняінвентаризації у місцях збереження та виробництва розпорядчимдокументом керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційнікомісії у складі інженера, технолога, механіка, виконавця робіт, товарознавця,економіста, бухгалтера та інших досвідчених працівників, які добрезнають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік. Робочі інвентаризаційнікомісії очолюються представником керівника підприємства, який призначив інвентаризацію.Забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії утих самих матеріально відповідальних осіб одного й того жпрацівника два роки підряд.

Постійнодіючі інвентаризаційні комісії:

·       проводять профілактичну роботу по забезпеченню збереженняцінностей, заслуховують на своїх засіданнях керівників структурнихпідрозділів з цього питання;

·       організовують проведення інвентаризацій і здійснюють інструктажчленів робочих інвентаризаційних комісій;

·       здійснюють контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій,а також вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у місцях зберіганнята переробки в міжінвентаризаційний період.Основними завданнями перевірок івибіркових інвентаризацій в міжінвентаризаційний період є здійснення контролю за збереженням цінностей,дотриманням матеріальновідповідальними особами правил їх зберігання і ведення первинного обліку;

·       перевіряють правильність визначення інвентаризаційних різниць,обґрунтованість пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіхмісцях їх збереження;

·       при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризаціїта в інших випадках проводять за дорученням керівникапідприємства повторні суцільні інвентаризації;

·       розглядають письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чипсування цінностей або інші порушення, і свої пропозиції щодорегулювання виявлених нестач та втрат від псування цінностей,заліку внаслідок пересортиці відображають у протоколі. Впротоколі мають бути наведені відомості про причини і про осіб,винних у нестачах, втратах і лишках та про вжиті до них заходи.

Робочіінвентаризаційні комісії:

·       здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей,коштів, цінних паперів та інших грошових документів інезавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва;

·       разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у визначеннірезультатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач інадлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах нормприродного убутку;

·       вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання івідпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшенню обліку таконтролю за їх зберіганням, а також реалізації непотрібних підприємствуматеріальних цінностей і майна;

·       несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядкупроведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, заповноту і точність внесення до інвентаризаційних описів данихпро фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів ідокументів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках;

·       оформлюють протокол із зазначенням у ньому стану складськогогосподарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій прозалік нестач та лишків за пересортицею, списання нестач в межах нормприродного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псуванняцінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам інестачам.

Якщоматеріально відповідальні особи виявлять після інвентаризаціїпомилки в інвентаризаційних описах, вони повинні негайно (довідкриття складу, комори, відділу, секції тощо) заявити про цеінвентаризаційній комісії, яка після перевірки вказаних фактів та їхпідтвердження проводить виправлення помилок.

Контрольніперевірки інвентаризації повинні проводитись постійно діючоюінвентаризаційною комісією з участю членів робочихінвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб після закінченняінвентаризації, але обов'язково до відкриття складу (комори, секціїтощо), де проводилась інвентаризація. При цьому перевіряються з опису найбільшцінні матеріальні цінності та ті, що користуються підвищеним попитом.

При виявленнізначних розходжень між даними інвентаризаційного опису і даними контрольноїперевірки призначається новий склад робочої інвентаризаційної комісії дляпроведення повторної суцільної інвентаризації цінностей.

Керівникпідприємства повинен терміново по доповіді постійно діючоїінвентаризаційної комісії розглянути питання про відповідальність першогоскладу робочої інвентаризаційної комісії, яка допустила порушення припроведенні інвентаризації цінностей.

Результатиконтрольних перевірок інвентаризацій оформляються актом(додаток №1). Реєстрацію проведених контрольних перевірок здійснює бухгалтеріяу спеціальній книзі (додаток №2).

Вінвентаризаційних відомостях наводяться дані про дату придбання чиспорудження не відображених у бухгалтерському обліку основнихзасобів. При інвентаризації перевіряється наявність документів наземельні ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджуютьправо власності підприємства на них.

При перевірціфактичної наявності цінних паперів установлюються правильністьїх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства ціннихпаперів, повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів зфінансових інвестицій.

Інвентаризаціяцінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням назви,серії, номера, номінальної і балансової вартості, термінів їх погашення.

Інвентаризаціяцінних паперів, переданих підприємством на зберігання спеціальниморганізаціям (депозитарій, банк), полягає у звірянні залишків, відображених навідповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписокспеціальних організацій.[2]

Приінвентаризації товарно-матеріальних цінностей:

а) їхпереважування, обмір, підрахунок проводиться у порядку розміщенняцінностей у даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу комісії відодного виду цінностей до іншого.

Призберіганні товарно-матеріальних цінностей в різних ізольованих приміщенняху однієї матеріально відповідальної особи інвентаризаціяпроводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід доприміщення опломбується і комісія переходить у наступне приміщення;

б)інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-матеріальніцінності, що знаходяться в дорозі, не оплачені у строк покупцямивідвантажені товари і цінності, та на ті, що

перебуваютьна складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, накомісії, у переробці);

в) кількістьцінностей і товарів, що зберігаються в непош-кодженій упаковціпостачальника, може визначатися на підставі документів приобов'язковій перевірці в натурі частини вказаних цінностей;

г) на прибуткових документах натоварно-матеріальні цінності, що надійшли наоб'єкт і прийняті під час його інвентаризаціїматеріально відповідальною особою у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка «після інвентаризації» з посиланнямна дату опису, де записані ціцінності;

д) на видаткових документах протоварно-матеріальні цінності, які відпущенізі складу під час інвентаризації з дозволукерівника підприємства і головного бухгалтера у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписомїї голови, робиться відмітка, та вонизаносяться до окремого опису в порядку,аналогічному для цінностей, що надійшли під час інвентаризації;

е)допускається складання групових інвентаризаційних описів малоцінних ташвидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користуванняпрацівників, із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб (на якихведуться особові картки) з їх розпискою в опису.

Приінвентаризації незавершеного виробництва, незавершеного капітальногобудівництва і незавершеного ремонту:

а) вінвентаризаційних описах вказується найменування заділу, стадія таступінь їх готовності, кількість або обсяг робіт;

б) сировина,матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають біля робочих місць і непіддавались обробці, до опису незавершеного виробництва не включаються,а фіксуються в описах матеріальних цінностей або в окремих описах;

в) кількістьсировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної масиабо суміші в незавершеному виробництві, визначається технічними розрахункамиу порядку, передбаченому галузевими інструкціями з питань планування, облікуі калькулюваннясобівартості продукції;

г)інвентаризаційна комісія повинна перевірити чи не значиться у складінезавершеного капітального будівництва устаткування, що переданедо монтажу, а фактично не розпочате монтажем, а також стан об'єктів, щозаконсервовані, і будівництво яких тимчасово припинено, виявити причини іпідстави для їх консервації;

д) назбудовані об'єкти, що фактично введені в дію повністю або частково,але прийняття і введення в дію яких не оформлено належними документами, а такожна завершені, але з якихось причин не введені в Дію об'єкти в окремихінвентаризаційних актах вказуються причини затримки оформлення здачі вексплуатацію вказаних об'єктів.

Інвентаризаціявитрат майбутніх періодів та резервів майбутніх витрат і платежів полягає вперевірці обґрунтованості залишку вказаних сум на дату інвентаризації,відповідності затвердженому розпорядчим документом керівника підприємствапереліку створюваних резервів, для чого:

а) залишокрезерву на оплату відпусток, включаючи відрахування на державнесоціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначаєтьсяза розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівникамипідприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників.

Середньоденнаоплата праці визначається діленням на 25,4 середньомісячноїзаробітної плати одного працівника, що за діючимзаконодавством приймається для оплати відпустки[3].

Кількістьднів невикористаної відпустки всіма працівниками підприємства, наяку створюється резерв, не може бути обчислена більш як за два роки іззменшенням на кількість авансованої відпустки в тих випадках, количергова відпустка частково надана в рахунок майбутнього (невідпрацьованого)періоду;

б) приінвентаризації резерву на виплату передбаченої законодавствомвинагороди за вислугу років уточнюється розмір резерву, який неповинен перевищувати суми нарахованої винагороди, і підлягає віднесенню навитрати виробництва і обігу;

в) до сумирезервів на оплату відпусток і винагороди за вислугу роківдодаються відрахування за встановленими нормативами на державне соціальнестрахування з цих сум;

г)інвентаризація страхового резерву небанківської фінансової установи, щостворюється для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитамиполягає в обґрунтуванні відповідності залишку вказаного резерву граничномурозміру такого резерву на дату інвентаризації, який обчислюється заМетодикою визнання кредитів (інших видів заборгованості) нестандартними пристворенні небанківськими фінансовими установами страхового резерву дляпокриття ризиків неповернення основного боргу за такими кредитами(іншими видами заборгованості), затвердженою постановою КабінетуМіністрів України від 28 жовтня 1997 р. №1182;[4]

д) залишкурезерву на виробничі затрати для підготовчих робіт напідприємствах промисловості з сезонним виробництвом на кінець року неповинно бути. При складанні річного звіту затрати, пов'язані з обслуговуванням тауправлінням виробництва, які були включені до собівартості продукції укошторисно-нормалізованому порядку, що визначається галузевимиінструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості, повинні бутиприведені у відповідність з фактичними витратами на утримання та експлуатаціюустаткування, загально виробничими і загальногосподарськими витратами;

е)інвентаризаційна комісія за документами встановлює і включає до описусуму, що підлягає відображенню на рахунку обліку витратмайбутніх періодів і резерву сумнівних боргів.[5]

є)перевіркаправильності визначення залишку інших видів резервів на кінецьроку проводиться відповідно до галузевих вказівок, погоджених з Міністерствомфінансів України.

Приінвентаризації розрахунків:

а) всімдебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки про їхзаборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісіїдля підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебіторизобов'язані протягом десяти днів з дня отримання виписок підтвердитизаборгованість або заявити свої заперечення;

б) на сумизаборгованості постачальників з невідфактурованих поставок післяїх перевірки бухгалтерія повинна зажадати від постачальниківрозрахунково-платіжні документи. Постачальники зобов'язані подати покупцям такідокументи або повідомити причини щодо їх неподання чи про відсутністьтакоїзаборгованості;

в) нарахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками, постачальникамиі підрядчиками, іншими дебіторами і кредиторами повинні залишатися виключнопогоджені суми.

В окремихвипадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені абозалишились не з'ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторамивідображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають іззаписів у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними.

Зацікавленасторона зобов'язана передати матеріали про розбіжності навирішення відповідних органів;/>

г) суми зарозрахунками з установами банків, фінансовими і податковимиорганами повинні бути погоджені ними. Залишення в обліку неурегульованих сумза цими розрахунками не допускається;

д) до актаінвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську ікредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давностіминув, із зазначенням осіб, винних у минуванні терміну позовної давностідебіторської заборгованості, а також назви і адреси дебіторів або кредиторів,суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості.

Прирегулюванні інвентаризаційних різниць:

а) взаємнийзалік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущенотільки щодо товарно-матеріальних цінностей однакового найменування і втотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один ітой же період, що перевіряється, та однієї і тієї ж особи, якаперевіряється.

Органидержавного управління, до відання яких відносяться підприємства,можуть установлювати порядок, коли такий залік може бути допущений стосовнооднієї і тієї ж групи товарно-матеріальних цінностей, якщо цінності,що входять до її складу, мають схожість за зовнішнім виглядом або упаковані воднакову тару (при відпуску їх без розпаковки тари);

б) у разі,коли при заліку нестач лишками при пересортиці вартість цінностей,що виявились у нестачі, більше вартості цінностей, що виявились у надлишку,різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб.

Якщо конкретнівинуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці розглядаються якнестачі цінностей понад норми природного убутку з віднесенням їх нарезультати фінансово-господарської діяльності. За такими сумовими різницямив протоколахінвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні поясненняпричин, за якими різниці не можуть бути віднесені на винних осіб.

Перевищеннявартості цінностей, що виявились у надлишку, проти вартості цінностей, щовиявились у нестачі при пересортиці, відноситься на збільшення даних облікувідповідних матеріальних цінностей і результатів фінансово-господарськоїдіяльності;

в) протоколінвентаризаційної комісії повинен бути у 5-денний термінрозглянутий і затверджений керівником підприємства;

г)затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерськомуобліку підприємства в тому місяці, в якому закінченаінвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року.

У приміткахдо фінансової звітності наводяться відомості про результатипроведених у звітному році інвентаризацій за формою, що наведена удодатку №3.[6]

Міністерства і відомства України можуть,враховуючи галузеві особливості, розробляти вказівки по застосуванню цієї Інструкції.


ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
рахунків бухгалтерського обліку для окремих господарських операцій
(без застосування рахунків класу 8)

№ г/о Зміст операції Сума Кореспонденція Дебет Кредит І ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ОПЛАТУ 1 Відображення суми за договором постачання 1000 15 «Капітальні Інвестиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 2 Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ) 200 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 3 Відображення сум за консультаційні, Інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги І Інші витрати, пов'язані з придбанням основних засобів 100 15 «Капітальні Інвестиції» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 4 Відображення сум ПДВ 20 641 «Розрахунки за податками» 685 «Розрахунки з Іншими кредиторами» 5 Відрахування в Пенсійний фонд при придбанні легкових автомобілів 50 949 «Інші витрати операційної діяльності» 651 «За пенсійним забезпеченням» 6 Зарахування об'єктів до складу основних засобів 1100 1 0 «Основні засоби» 15 «Капітальні Інвестиції» II БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Підрядним способом

7 Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи по рахункам підрядників І проектних організацій 1500 15 «Капітальні Інвестиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 8 Відображення суми ПДВ в рахунках підрядників І проектних організацій 300 641 «Розра­хунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 9 Одержання цільового фінансування на будівництво з зовнішніх джерел (бюджет, різноманітні позабюджетні І міжгалузеві фонди) 1800 31 «Рахунки в банках» 48 «Цільове фінансування І цільові надходження» 10 Використання коштів цільового фінансування для розрахунку з підрядниками

1800


1800

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

31 «Рахунки в банках»


69 «Доходи майбутніх періодів»

11 Зарахування побудованого об'єкту до складу основних засобів 1500 1 0 «Основні засоби» 15 «Капітальні Інвестиції»

Господарським способом

12 Відображення фактичних затрат на спорудження І виготовлення основних засобів 500 15 «Капітальні Інвестиції» 205 «Будівельні матеріали» 23 «Виробництво» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 13 Зарахування побудованого (виготовленого) об'єкту до складу основних засобів 500 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні Інвестиції» IV БЕЗОПЛАТНЕ ОДЕРЖАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 19 Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів 4000 10 «Основні засоби» 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» 20 Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів 300 15 «Капітальні Інвестиції» 685 «Розрахунки з Іншими кредиторами» 21 Сума ПДВ в рахунках на послуги, зазначені в п 20 60 641 «Розрахунки за податками» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами 22 Зарахування витрат по операції 20 до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів 300 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні Інвестиції» V ІНШІ ВИПАДКИ ЗАРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА БАЛАНС 23 Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів 800 10 «Основні засоби» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 24 Переведення неправильно зарахованих малоцінних І швидкозношуваних предметів до складу основних засобів 600 10 «Основні засоби» 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» 25 Відображення зносу малоцінних І швидкозношуваних предметів (по операції 24) 200 132 «Знос Інших необоротних матеріальних активів» 131 «Знос основних засобів» VI ЗАТРАТИ НА ПОЛІПШЕННЯ 1 УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 26 Відображення затрат по реконструкції, модернізації, забудові, дообладнанню об'єктів основних засобів 700 15 «Капітальні інвестиціям» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 27 Сума ПДВ 140 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з поста чальниками та підрядниками» 28 Зарахування затрат після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості основних засобів 700 1 0 «Основні засоби» 15 «Капітальні Інвестиції» VII ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 29 Відображення результатів дооцінки основних засобів

1400
600

10 «Основні засоби» 423 «Дооцінка активів» 423 «Дооцінка активів» 131 «Знос основних засобів» З0 Відображення сум дооцінки основних засобів при їхньому вибутті (на дату набуття чинності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» сальдо субрахунку 423 «Дооцінка активів» має кредитове сальдо по конкретному об'єкту основних засобів на основі записів про зміну (Індексацію) балансової вартості основних засобів в картках Інвентарного обліку (Інших регістрах аналітичного обліку об'єктів основних засобів), якщо у підприємства сальдо на означеному субрахунку 423 1100 423 «Дооцінка активів» 441 «Прибуток нерозподілений» 31 Відображення результатів уцінки основних засобів 3000 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби» 9000 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій» 10 «Основні засоби» 32 Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених (п 29)

1000

800

200

131 «Знос основних засобів»
423 «Дооцінка активів»
975 «Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій»

10 «Основні засоби»

10 «Основні засоби»

10 «Основні засоби»

33 Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених (п 31)

9000


3000

2000

10 «Основні засоби»

10 «Основні засоби»
423 «Дооцінка активів»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
423 «Дооцінка активів»
131 «Знос основних засобів»

34 Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів, оцінених по первісній вартості 300 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій» 131 «Знос основних засобів» 35 Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів, оцінка яких є переоціненою вартістю

300
60

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій»
131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»
10 «Основні засоби»

Відображення дооцінки вартості об'єктів основних засобів, що проведена після усунення причин попереднього зменшення корисності об'єкту основних засобів 36 По об'єктам, щодо зменшення корисності були оцінені по первісній вартості 300 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій» 131 «Знос основних засобів» 37 По об'єктам, щодо зменшення корисності були оцінені по переоціненій вартості

360


60

10 «Основні засоби»

746 «Інші доходи від звичайної
діяльності»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
131 «Знос основних засобів»

VIII. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ 3 ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 38 Первісна вартість Інвентарного об'єкту основних засобів під назвою «Ремонт орендованих основних засобів» (за станом на 31 грудня 1999р.) 5200 109 «Інші основні засоби» (новий План рахунків) 01 субрахунок 4 «Інші основні виробничі фонди» 39 Одержання коштів від пайовика на пайову участь у будівництві об'єкта (вбудованого приміщення для магазину, квартир) 150000 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 48 «Цільове фінансування І цільові надходження» 40 Перерахування забудовнику коштів на пайову участь у будівництві (див.п.39) 150000 377 «Розрахунки з Іншими дебіторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 41 Одержання (передача) оформлених документів про право власності пайовика на збудовану частину будівлі, та сама передача (одержання) частини будівлі 41.1 У забудовника 150000 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 151 «Капітальне будівництво» 41.2 У пайовика: 41 2.1 вбудоване приміщення магазину; 62000 103 «Будинки та споруди» 151 «Капітальне будівництво» 41 .2.2 2-х кімнатної квартири для продажу; 38000 28 «Товари» 151 «Капітальне будівництво» 4123 3-х кімнатну квартиру для потреб пайовика; 50000 103 «Будинки та споруди» 151 «Капітальне будівництво» 41 .2.4 одночасно на суму боргу. 150000 151 «Капітальне будівництво» 377 «Розрахунки з Іншими дебіторами» /> /> /> /> /> /> />
2. Складання аудиторського висновку

Цей норматив розроблено на основі міжнародних норм,законодавства і стандартів України, що регулюють аудиторську діяльність.

Відповідно до міжнародних нормативів аудиту, статей 7і 21 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудитор повиненпроаналізувати й оцінити інформацію, отриману на основі аудиторських доказів,для формулювання висновку про перевірені фінансові звіти.

Результати проведення аудиту оформляють у виглядіаудиторського висновку, який має містити чітко викладену думку аудитора проперевірену звітність.

Основні елементи аудиторськоговисновку

4.Аудиторський висновок складається з таких розділів:

4.1.Заголовок.

4.2.Замовник аудиторського висновку.

4.3.Вступна частина.

4.4.Масштаб перевірки.

4.5.Висновок аудитора про перевірену звітність.

4.6.Дата аудиторського висновку.

4.7.Адреса аудиторської фірми.

4.8.Підпис аудиторського висновку.

Заголовок аудиторського висновку містить запис про те,що аудиторську перевірку проведено незалежним аудитором (аудиторами), а такожназву фірми або прізвище аудитора, який здійснював аудит. Це є свідченням того,що під час аудиту не було жодних обставин, які могли б призвести до порушенняпринципу незалежності перевірки. Незалежність міркувань аудитора — обов'язковавимога об'єктивності аудиторського дослідження. Якщо цю умову порушено, аудиторне має права робити висновок про перевірену звітність, оскільки зібранаінформація не є достатньою і доказовою.

Замовник аудиторського висновку

У аудиторському висновку слід чітко зазначити, комувін адресований, а також перелічити можливих користувачів наведених в ньомувідомостей.

Вступна частина

Аудиторський висновок має містити інформацію про складперевіреної звітності та дату її складання. Слід також зазначити, щовідповідальність за правильність складання звітності покладається накерівництво підприємства, яке перевіряється, а за обґрунтованість аудиторськоговисновку, складеного за цією звітністю, — на аудитора.

Вступна частина аудиторського висновку може бутивикладена приблизно так:

«Ми провели перевірку бухгалтерського балансу застаном на 01.01.XX р., що додається, і відповідного звіту про прибутки і збиткиза рік, який завершився 31.12.XX р. Відповідальність за цю звітність несекерівництво підприємства. У наші обов'язки входить підготовка висновку наоснові інформації, отриманої під час аудиторської перевірки цього звіту».

Масштаб перевірки

У цьому розділі зазначають, що аудит проведеновідповідно до вимог нормативів, що діють в Україні, та загальноприйнятоїпрактики або загальноприйнятих (міжнародних) стандартів аудиту.

Обов'язковим є зауваження, що перевірку сплановано іпроведено з достатньою впевненістю в тому, що звітність не містить суттєвихпомилок.

Аудитор оцінює перекручення та невідповідності вобліковій системі підприємства як суттєві, якщо вони можуть настільки вплинутина звітність, що це може призвести до зміни рішення її користувачів.

Суттєвість помилки аудитор визначає під час перевірки.Вона залежить від абсолютного розміру, позиції або похибки, оцінюваноїаудитором з урахуванням конкретних обставин її виникнення, і є, скоріше,пороговим значенням або точкою «відсікання» інформації, ніж первинноюякісною характеристикою, якій має відповідати інформація для того, щоб бутикорисною.

Аудиторський висновок має містити відомості щодо:

— використання аудитором конкретних тестів при перевірці інформації, якапідтверджує цифровий матеріал, на якому грунтується звітність;

— методології обліку, яку використовувало керівництво підприємства, щоперевіряється, при підготовці звітності в цілому та фінансових звітів зокрема.

Розділ «Масштаб перевірки» може бути викладено приблизно так:

«Ми провели перевірку відповідно до вимогнормативів аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що вона планується іздійснюється з метою збирання достатньої інформації про те, що звітипідприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок, і скласти за нимивисновок про його реальне фінансове становище. Застосовуючи тестування, миперевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому грунтуєтьсязвітність. Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінкиматеріальних статей балансу, використані керівництвом підприємства: оцінкаосновних засобів, матеріалів, МШП тощо. Вважаємо, що зібрана інформація єдостатньою для складання аудиторського висновку».

Висновок аудитора про перевірену звітність

Аудитор повинен підготувати чіткий висновок проперевірену звітність, відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям пропорядок складання звітності та принципам обліку, що діють в Україні.

Дата аудиторського висновку

Датою аудиторського висновку є день завершенняаудиторської перевірки. У цей день аудитор зобов'язаний доповісти прорезультати перевірки керівництву підприємства, що перевіряється. Тільки післяпідписання керівництвом звітів, що додаються до аудиторського висновку, іпідтвердження їх своїм підписом він проставляє дату аудиторського висновку.

Адреса аудиторської фірми

У аудиторському висновку слід зазначати адресумісцезнаходження аудиторської фірми або юридичну адресу, якщо підприємстворозташоване в цьому місці, а також номер і серію ліцензії Аудиторської палатиУкраїни.

Підпис аудиторського висновку

Аудиторський висновок підписує від імені аудиторськоїфірми її директор або аудитор, який має на це відповідні повноваження.

Аудиторський висновок рекомендується підписувати ім'ямаудиторської фірми, оскільки вона несе юридичну відповідальність за якістьпроведеного аудиту та згідно з Законом України «Про аудиторськудіяльність» може бути позбавлена ліцензії на аудиторську діяльністьАудиторською палатою України у разі неякісного проведення аудиторськоїперевірки.

Після підписання аудиторського висновку і врученняпримірників клієнту аудитор повинен попередити його про відповідальність занесвоєчасне подання аудиторського висновку податковій інспекції у разіпроведення обов'язкового аудиту.

Види аудиторських висновків

Висновок аудитора може бути безумовно позитивним,умовно позитивним (з застереженнями), негативним. Аудитор може такожвідмовитися від видання висновку. При цьому він викладає свою думку в звітііншої форми. В трьох останніх випадках висновок має містити короткий викладаргументів, що обґрунтовують думку аудитора. В разі необхідності уточнення цихаргументів можливі посилання на інші документи, надані аудитором клієнту, якімістять більш докладну інформацію.

Безумовно позитивний висновок складають у разі, коли,на думку аудитора, дотримані такі умови:

— аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення,необхідні для проведення аудиту;

— надана інформація є достатньою для відображення реального стану суб'єктаперевірки;

— є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повнотизмісту інформації;

— фінансову документацію складено згідно з прийнятою суб'єктом перевірки системоюбухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим законодавчим і нормативнимвимогам;

— звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять протиріч;

— форма звітності відповідає затвердженій у встановленому порядку.

Безумовно позитивний висновок має містити однозначне ічітко висловлене схвалення аудитором стану обліку та звітності суб'єктаперевірки.

Безумовно позитивний висновок складають звикористанням формулювань: «відповідає вимогам», «належно»,«дає достовірне і дійсне уявлення», «достовірновідображає», «відповідає».

Якщо під час перевірки у аудитора виникли сумніви щодоправильності тих чи інших застосованих суб'єктом перевірки рішень, але йомубуло надано аргументоване і переконливе обґрунтування їх, то у висновку аудиторне зобов'язаний згадувати ці рішення, оскільки вони не змінюють безумовностіпозитивного висновку.

Аудитор не може видати безумовно позитивний висновокза таких обставин:

— невпевненість (аудитор не може сформулювати думку);

— незгода (аудитор може сформулювати думку, але вона суперечить даним перевіреноїфінансової документації).

Причини невпевненості:

— обмеження в обсязі аудиторської роботи у зв'язку з тим, що аудитор не можеотримати всю потрібну інформацію і пояснення (наприклад, через незадовільнийстан обліку), не має можливості виконати всі обов'язкові аудиторські процедури(через обмеження у часі);

— ситуаційні обставини, невпевненість у правильності висновку щодо ситуації(спірна ситуація, довгострокові контракт або програма, багатоваріантністьуправлінського або технологічного рішення).

Причини незгоди:

— неприйнятність системи або способів обліку;

— розходження у судженнях щодо відповідності фактів або сум фінансової звітностіданим обліку;

— незгода з повнотою та способом відображення фактів у обліку та звітності;

— невідповідність здійснення або оформлення операцій законодавству та іншимвимогам.

Будь-яка невпевненість чи незгода є підставою длявідмови від видання безумовно позитивного висновку. Подальший вибір видувисновку аудитора залежить від ступеня невпевненості чи незгоди (фундаментальнаабо нефундаментальна).

Невпевненість чи незгода є фундаментальними, якщовплив факторів, які зумовили їх, на фінансову інформацію настільки значний, щоможе суттєво перекручувати дійсний стан справ у підприємстві, що перевіряється,в цілому або в основному. Спід також враховувати сукупний ефект усіхневпевненостей і незгод.

Наявність нефундаментальної невпевненості та незгоди єпідставою для формулювання умовно позитивного висновку (з застереженнями), афундаментальної незгоди — для видання негативного висновку.

Наявність фундаментальної невпевненості є підставоюдля відмови від видання висновку.

У всіх випадках, коли аудитор формулює висновок, щовідрізняється від безумовно позитивного, він повинен викласти усі суттєвіпричини своїх міркувань (невпевненості та незгоди). Ця інформація має бутистисло подана в окремому розділі висновку, який передує формулюванню висновкуабо відмові від його видання. Тут можна послатися на більш детальне висвітленнязазначених моментів у іншій документації, що надається клієнту.

Якщо аудитор видає умовно позитивний висновок ззастереженнями, пов'язаними з наявністю нефундаментальної невпевненості, вінформулює відмову від видання висновку з конкретного питання на підставінаведених у попередньому пункті аргументів, а в останньому висловлює своїміркування, використовуючи ті самі формулювання, що й для безумовно позитивноговисновку.

Якщо застереження пов'язані з наявністюнефундаментальної незгоди, аудитор формулює її з конкретних моментів (висловлюєсвої міркування на підставі наведених раніше аргументів), а за відсутності цихмоментів висловлює позитивне судження.

Окремим випадком є ситуація, коли прорахунки івідхилення, виявлені аудитором під час перевірки, було ліквідовано до моментускладання аудиторського висновку.

У цьому випадку також є підстави для видання умовнопозитивного висновку. Аудитор робить застереження, що показники звітності єдостовірними з урахуванням цих відхилень за станом на відповідну дату (якапередує даті складання аудиторського висновку).

При складанні негативного висновку аудиторвикористовує формулювання: «не відповідає вимогам», «перекручуєдійсний стан справ», «не дає дійсного уявлення», «невідповідає», «суперечить».

Якщо аудитор відмовляється від видання висновку, вінвказує на неможливість на підставі наведених аргументів сформулювати висновокпро стан справ на підприємстві, що перевіряється.

Стандартна форма аудиторського висновку можезмінюватися залежно від обставин його складання. Усі зміни стандартногопозитивного висновку називають відхиленнями. Вони можуть мати форму обмежень,модифікації та доповнень.

/>/>Обмеження

Обмеження вносять у висновок, коли пояснюються моментиневідповідності аудиторської перевірки нормативам аудиту, що діють в Україні.Висновок обмежується також через брак інформації або відхилення від прийнятих вУкраїні принципів обліку.

Висновок з обмеженнями відображає такі моменти:

— відгук про відхилення від принципів обліку;

— незгода з відхиленням від принципів обліку;

— відгук про обмежений масштаб аудиторських процедур;

— неможливість видання аудиторського висновку за перевіреною звітністю або черезпорушення незалежності аудитора;

— неможливість видання аудиторського висновку, що підтверджує достовірністьзвітності, у зв'язку з неадекватністю достовірної інформації.

У аудиторському висновку слід звернути увагу на бракбудь-якої інформації, що призвів до неможливості виконання усіх обов'язковихаудиторських процедур. Це може трапитися через різні обставини, зокрема в разінеможливості підтвердити дебіторську заборгованість, перевірити кількістьматеріальних запасів, отримати інформацію про інвестиції. Клієнт може недозволити підтвердження важливих рахунків дебіторської заборгованостірозсиланням запитів за адресами дебіторів. Якщо є можливість вирішити ціпроблеми, зібравши необхідну доказову інформацію шляхом альтернативнихпроцедур, то аудитор зобов'язаний це зробити, і в аудиторський висновокобмежень вносити не треба. У цьому разі складають позитивний висновок.Наприклад, дебіторську заборгованість можна перевірити з використаннямальтернативної процедури підтвердження платежів, отриманих після дати складаннязвіту. Можна провести інвентаризацію матеріальних цінностей навіть після датискладання звітності підприємства.

Викладене свідчить про те, що масштаб перевірки маєзабезпечувати отримання достовірної інформації про стан справ суб'єкта, щоперевіряється, дати можливість аудитору сформулювати обґрунтований висновок пройого реальне фінансове становище.

Модифікація

Аудиторський висновок є модифікованим, якщо міститьдодаткові пояснення, які не вносять обмежень у його зміст.

Як правило, модифікований аудиторський висновок охоплює такі моменти:

— проблеми невизначеності або невпевненості у безперервній діяльностіпідприємства;

— зміни принципів обліку протягом періоду перевірки;

— виправлення, які слід внести в облік підприємства за результатами аудиту:

— виклад принципів обліку (у позитивному висновку), що відрізняються від тих, якідіють в Україні:

— роз'яснення з приводу використання звітів інших аудиторів;

— пояснення, що стосуються попередніх аудиторських висновків.

/>Доповнення

Аудиторський висновок вважають розширеним, якщо крімстандартних розділів він містить коментарі до інформації, що не входить доскладу основної звітності, а саме:

— додатковий розділ, в якому звертається увага на важливу інформацію;

— зауваження про відсутність поквартальних даних або аналітичного обліку;

— вказівки на невідповідність іншої інформації, яка входить до пакету звітності,даним перевірених звітів (неузгодженість пояснювальної записки до балансу ібалансу).

У разі, якщо є значна неясність з приводу оцінкизаборгованості, податків, підписаних контрактів, можливості повернення грошовихкоштів у рахунок погашення витрат постачальників (підрядчиків), результатусудових процесів та інших важливих обставин, це слід чітко і повно роз'яснити упоясненнях до звітів. Аудитори повинні викласти ці пояснення в кінціаудиторського висновку, виділивши додатковий пункт, щоб привернути увагукористувачів аудиторського висновку. Висновок, що містить такі пояснення, єпозитивним.


Форма складання аудиторського висновку

12.Приклад стандартної форми позитивного аудиторського висновку:

Аудиторський висновок незалежної аудиторськоїфірми (аудитора)

__________________________________________________

(назва фірми або ім'я та прізвище аудитора)

Радідиректорів і акціонерам акціонерного товариства (назва товариства)

Ми перевірили баланс (назва підприємства) на 01.01.XXр., що додається, і відповідні звіти про прибутки і збитки, рух основнихвиробничих фондів, які характеризують зміни фінансового становища за рік, щозавершився 31.12.XX р. Відповідальність за цю звітність несе керівництвокомпанії. У наші обов'язки входить підготовка висновку за даними аудиторськоїперевірки цієї звітності.

Перевірку здійснено відповідно до нормативів аудиту,що діють в Україні, згідно з якими ми спланували та провели аудиторськуперевірку, з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звітипідприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок. З використаннямтестів перевірено інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, який покладеноу основу звітності. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерськіпринципи, які використовувалися підприємством, розглянуто принципи оцінкиматеріальних статей балансу, застосовані керівництвом підприємства, і звітністьв цілому. Ми вважаємо, що зібраної під час перевірки інформації достатньо дляскладання висновку.

Ми підтверджуємо, що надана інформація дає дійсне йповне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта перевірки.Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинногозаконодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчимі нормативним вимогам.

Звітність складена за дійсними даними бухгалтерськогообліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансовестановище підприємства, що перевіряється, на "__"_____199_р. порезультатах операцій за період з "__" _____199_ р. до"__"_____199_ р.

Підпис від імені аудиторської фірми

Печатка

Адреса аудиторської фірми

Номері серія ліцензії на аудиторську діяльність

Дата

Варіанти складання аудиторськоговисновку

13. Варіант 1. Безумовно позитивний висновок

Ми підтверджуємо, що надана інформація дає дійсне іповне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта перевірки.Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинногозаконодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчимі нормативним вимогам.

Звітність складена за дійсними даними бухгалтерськогообліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансовестановище суб'єкта на перевірки "__"___________199_ р. по результатахоперацій за період з "__"__________199_ р. до"__"__________199_ р.

14. Варіант 2. Умовно позитивний висновок (єнефундаментальна невпевненість)

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, якістосуються

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________через_________________________________________

_________________________________________аудитор не може висловитидумку щодо зазначених моментів. Проте вони мають обмежений вплив на стан справпідприємства, що перевіряється, у цілому і не перекручують його дійсногофінансового становища.

У зв'язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити,що за винятком згаданих обмежень надана інформація у всіх суттєвих аспектахсвідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльностічинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідаєзаконодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність складена за дійсними обліковимиданими і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище на"__"_________199_ р. по результатах операцій за період з"__"__________199_ р. до "__"__________199_ р.

15. Варіант 3. Умовно позитивний висновок (єнефундаментальна незгода)

Підчас перевірки встановлено, що операції з_________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________здійснені(оформлені) з порушенням встановленогопорядку_____________________________________________

(які саме положення порушені і в чому суть порушень)

Більш детально наведені факти розглянуто в _____________________________________________________________

(назви документів)

Проте перелічені моменти мають обмежений вплив на стансправ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства,що перевіряється.

У зв'язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити,що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідністьздійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнятасистема бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативнихактів. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірновідображає фактичне фінансове становище на "__"______199_ р. порезультатах операцій за період з "__"_______199 р. до"__"_____199_ р.

16. Варіант 4. Негативний висновок

У результаті  проведення аудиту встановлено, щопротягом перевіреного періоду підприємством були допущені такі порушення:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________Більшдетально зазначені факти розглянуто в _____________________________________

__________________________________________________________________

(назви документів)

Ці порушення суттєво перекручують реальний стан справв цілому (в основному).

Прийнята система бухгалтерського обліку не відповідаєзаконодавчим і нормативним вимогам (в чому саме).

Цифровий матеріал, викладений у звітності суб'єктаперевірки, не відповідає обліковим даним (в чому саме).

Отже, дані бухгалтерського обліку та звітності недають достовірного уявлення про дійсне фінансове становище суб'єкта перевіркина "__"_____199_ р.

17. Варіант 5. Відмова від видання висновку

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, щостосуються

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________через ______________________________________________аудитор не може висловити свою думку щодо зазначених моментів.

Перелічені моменти суттєво впливають на дійсний стансуб'єкта перевірки в цілому (в основному).

У зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських доказіваудитор не може видати об'єктивний аудиторський висновок.

18. Допускається зміна окремих формулювань висновкупорівняно з наведеними, але за умови збереження їхньої сутності.


Використана література

1.  В. М. Пархоменко,П. П. Баранцев “Реформування бухгалтерського обліку вУкраїні”.

2.  Грабова Н. М.,Добровський В. М. “Бухгалтерський облік на виробничих і торгівельнихпідприємствах”.

3.  Грабова Н. М., Кривоносов Ю.Г.“Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках”.

4.  Ткаченко Н. М. “Бухгалтерський фінансовийоблік на підприємствах”.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту