Реферат: Cудово-бухгалтерська експертиза

Реферат з бухобліку

C удово-бухгалтерська експертиза

П Л А Н

1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з товарно-матеріальних цінностей.

2. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями.

3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями.

4. Методичні прийоми експертного дослідження матеріалів інвентаризацій операцій з товарно-матеріальними цінностями .

5. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями.

1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з товарно-матеріальних цінностей. Практичне здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями про водиться на основі локального експертного дослідження.

Модель локального стандарту проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями

Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи:

— оприбуткування матеріальних цінностей за кількістю та якістю;

— збереження матеріалів, стан матеріальної відповідальності;

— Дотримання норм витрат матеріалів;

— Псування матеріальних цінностей;

— Первинна, документація, облікові регістри, звітність;

— Нестачі матеріальних цінностей, виявлені ревізією;

Джерела інформації для проведення експертизи:

— нормативні акти щодо приймання використання матеріальних цінностей;

— нормативно-правові акти з обліку та контролю матеріальних ресурсів;

— контракти поставок, договори про матеріальну відповідальність;

— первинні облікові документи, відомості інвентаризації;

— регістри бухгалтерського обліку, звітність;

— акти ревізій та перевірок;

— інформація правоохоронних органів;

Методичні прийоми експертного дослідження:

рахунково-аналітичні ;

— економічний аналіз;

— статистичні розрахунки;

— аналітичні розрахунки;

— економіко математичні методи;

документальні;

— інформаційне моделювання;

— дослідження документів; — формальна перевірка

— зустрічна перевірка;

— аналітична перевірка;

— логічна перевірка;

— взаємний контроль.

— камеральні перевірки нормативів;

— експертизи різних видів;

— нормативно правове регулювання:

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів перевірки експертизи:

— групування результатів дослідження;

— аналітичне групування доказів;

— узагальнення результатів дослідження ;

— систематизований виклад висновків;

— розробка профілактичних заходів;

— реалізація результатів експертизи.

Локальний стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями включає наступні ос6новні параметри:

• об’єкти судово-бухгалтерської експертизи;

• джерела інформації для проведення експертизи;

• методичні прийоми експертного дослідження;

• методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів експертизи.

Локальний стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями містить наступні складові:

• об’єкти експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями (процес оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за кількістю та якістю, стан і умови збереження матеріальних цінностей, закріплення матеріальної відповідальності, дотримання норм витрат матеріалів, псування товарно-матеріальних цінностей, первинна документація з обліку товарно-матеріальних, регістри аналітичного і синтетичного обліку, звітності підприємства, нестачі товарно-матеріальних цінностей, та збитки виявленні ревізійною комісією, їх обґрунтованість та встановлення винних осіб);

• джерела інформація експертного дослідження (нормативні акти щодо приймання і використання матеріальних цінностей, нормативно-правові акти з обліку та контрольно матеріальних ресурсів, контракти поставок, договори про матеріальну відповідальність працівників, первинні облікові документи, відомості інвентаризації, регістри бухгалтерського обліку, акти ревізії та перевірок матеріальних цінностей, інформація правоохоронних органів щодо виявлених порушень);

• методичні прийоми експертного дослідження (розрахунково-аналітичні: економічний аналіз, статистичні розрахунки, аналітичні розрахунки, екноміко-матетичні методи та документальні; нормативно-правове регулювання, інформаційне моделювання, камеральні перевірки нормативів, експертизи різних видів, дослідження документів, зокрема формальна, зустрічна, аналітична і логічна перевірка документів);

методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями (хронологічне, систематичне та комбіноване групування результатів експертного дослідження, аналітичне групування доказів, узагальнення результатів дослідження, систематизований виклад висновків, розробка профілактичних заходів, реалізація результатів судово-бухгалтерської експертизи).

2. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями. Судово бухгалтерська експертиза операцій з матеріальними цінностями проводиться на підставі експертної установи та постанови правоохоронних органів при виявленні зловживань у системі обліку товарно-матеріальних цінностей, їх нестачі, крадіжці, розтратах. Такі зловживання, як правило, тісно пов’язані з організацією складського господарства, дотримання норм списання матеріалів на виробництво, а також витратами, браком і псуванням товарно матеріальних цінностей.

Практика здійснення судово-бухгалтерської експертиз операцій з матеріальними цінностями свідчить, що найбільш розповсюдженим зловживанням є крадіжки товарів, паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, сировини, напівфабрикатів, будівельних матеріалів, тощо.

Вважаємо необхідним наголосити, що розкрадання товарно-матеріальних цінностей є порівняно простим і легким способом крадіжки. Якщо махінації з грошовими коштами вимагають високої кваліфікації та спеціальної освіти, то зловживання з матеріальними цінностями можуть бути практично кожному працівнику.

При проведенні судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями відповідно до завдань експертної установи та постанови правоохоронних органів експерт-бухгалтер визначає перелік об’єктів експертного дослідження. Ними, зокрема, можуть бути:

• оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за кілкі сю та якістю та ціною – досліджується обґрунтовується та повнота оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за даними бухгалтерського обліку, адекватність їх за якістю супровідним документам, аналізуються ціни придбання матеріальних ресурсів тощо.

• стан збереження матеріальних цінностей — досліджується відповідність стану складського господарство основним вимогам збереження матеріальних ресурсів (наявність вимірювальних приладів, зокрема вагових, з необхідним клеймуванням, обладнання складів стелажами, полицями, контейнерами та іншими засобами розмежування різнотипних матеріальних цінностей, дієвість протипожежного устаткування, наявність сигналізації, надійність замків, дотримання техніки безпеки тощо.);

• закріплення матеріальної відповідальності – перевіряється фактичне закріплення матеріальної відповідальності за даними договорів про матеріальну відповідальність, складеними між адміністрацією підприємства і конкретними працівниками:

• дотримання норм витрат матеріалів на виробництво – в процесі експертного дослідження перевіряється обґрунтованість затверджених норм витрат на матеріальних цінностей на виробництво продукції та аналізується рівень дотримання;

• псування матеріальних цінностей – досліджується об’єктивні та суб’єктивні причини, що зумовили дане негативне явище, встановлюються особи, відповідальні за завдані збитки;

• первинна документація з обліку матеріальних цінностей – досліджується достовірність та повнота відображення господарських, пов’язаних із придбанням, внутрішнім переміщенням та використання товарно-матеріальних цінностей;

• регістри аналітичного і синтетичного обліку матеріальних цінностей – досліджуються питання повноти, об’єктивності відображення та взаємозв’язку здійсненних господарських операцій;

• нестачі матеріальних цінностей та збитки, виявлені ревізією, їх обґрунтування і відповідальність конкретних посадових осіб – експертизою узагальнюється всі об’єкти експертного дослідження, в межах яких ревізією виявленні зловживання, нестачі та збитки, уточнюються розміри цих збитків, їх відповідність даним бухгалтерського обліку, матеріалам правоохоронних органів, обґрунтовується достовірність встановлення достовірність встановлення матеріальної відповідальності конкретних працівників і посадових осіб підприємства, уточнюється розмір відшкодування завданих збитків в розрізі винних осіб.

3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями. Джерелами інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями є нормативно-довідкова та фактографічна інформація.

Розпочинаючи експертне дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями, експерт-бухгалтер повинен, на сам перед, підібрати необхідні законодавчі, нормативно-правові, інструктивні та довідкові інформаційні джерела, що стосуються даного питання:

• Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV;

• Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”;

• План розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291;

• Інструкція про застосування Плану розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом МФУ ві30.11.1999 року № 291:

• Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарио-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджену наказом МФУ від 30.10.1998 року № 90;

• Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість затверджену наказом МФУ від 01.07.1997 року № 141;

• Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.1996 року № 116;

• Інструкцію про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей, затверджену наказом МФУ від 16.05.1996 року № 99;

Фактологічна інформація для проведення судово-бухгалтерської експертизи міститься, переважно, у документах, які додаються до акта ревізії. Це зокрема:

• порівняльні відомості результатів інвентаризації;

• контракти на постанову матеріальних цінностей ;

• договори про матеріальну відповідальність;

• первинні документи з надходження матеріальних цінностей:

— товарно-транспортні накладні;

— акти на оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;

— комерційні акти;

— щоденники реєстри, путівки, на вивезення продукції з поля;

• документація про витрати товарно-матеріальних цінностей:

— акти на списання добрив, отрутохімікатів і гербіцидів;

— акти на списання будівельних матеріалів;

— акти на сортування і сушіння продукції рослинництва;

— акти на списання сировини і матеріалів.

Важливим джерелом фактографічної інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями є реєстри аналітичного і синтетичного обліку за рахунками:

20 “Виробничі запаси”;

22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети” ;

26 ”Готова продукція”;

28 “Товари”.

Джерелом фактографічної інформації для експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями виступає також звітність підприємства про надходження та витрачання товарно-матеріальних цінностей.

Фактографічної ін формація для проведення судово-бухгатерської експертизи операції з товарно-матеріальних цінностями міститься також в актах ревізій та перевірок, складення відповідними контролюючими органами, висновки інших експертиз (біологічної, хімічної, товарознавчої, екологічної, технологічної) та матеріалах правоохоронних органів щодо розслідування справи.

З метою здійснення повноцінного експертного дослідження операція з матеріальними цінностями експерт-бухгалтер повинен вивчати загальну схему обліку запасів підприємств.

4. Методичні прийоми експертного дослідження матеріалів інвентаризацій операцій з товарно-матеріальними цінностями .

Використовуючи комплекс джерел нормативно-довідкової та фактографічної інформації, експерт-бухгалтер за допомогою певних методичних прийомів експертного дослідження здійснює судово-бухгалтерську експертизу конкретних операцій з матеріальними цінностями.

В процесі експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями вивчається перед усім, стан збереження матеріальних ресурсів, зокрема, наявність договорів про матеріальну відповідальність працівників, зберігання товаро-матеріальних цінностей, справність сигналізації, надійність охорони об’єкта, пошкодження замків тощо. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з матеріальними цінностями досліджує також стан організації поточного контролю за збереженням і витрачанням ресурсів підприємства, діяльності матеріально відповідальних і посадових осіб, строки проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей тощо.

Загальна організація обліку за пасів на підприємстві

— Номенклатура-цінник;

— Місце зберігання (склади, комора);

• Кількісний облік;

— Бухгалтерія підприємства;

• Вартісний облік;

— Первинні документи (акти, лімітно-забірні картки, накладні вимоги тощо);

• облікова ціна;

• відомості руху матеріалів у грошовому вимірнику;

— картки складського (Сортового) обліку матеріалів;

— надходження матеріалів ;

— витрати матеріалів;

— книга (відомості ) залишків матеріалів;

— реєстри документів;

— накопичувач відомості синтетичного обліку запасів;

— відомості, журнали, машинограми з надходження матеріалів;

— відомості, журнали, машинограми з витрачання матеріалів

— ГОЛОВНА КНИГА

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями розмежовується в розмірі двох груп:

• розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні та аналітичні розрахунки, економіко-математичні методи);

• документальні (інформаційне моделювання, нормативно-правове регулювання, експертизи різних видів, камеральні перевірки, дослідження документів).

Економічний аналіз в процесі содово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями застосовується, як правило, при дослідженні ритмічності поставок сировини, встановлення відхилення від норм витрачання матеріалів, виявленні негативні фактори, що зумовило понаднормативні витрати матеріальних цінностей.

Аналітичні та статистичні розрахунки застосовують в процесі судової експертизи операцій з матеріальними цінностями, переважно, для формування аналітичних таблиць і порівняльних відомостей.

Економіко-математичні методи використовуються для встановлення тісноти взаємозв’язку певних факторів, визначення яких є неможливим за допомогою інших методичних прийомів експертизи.

Суть інформаційного моделювання полягає в у зборі сукупності нормативно-праівової і фактографічної інформації про об’єкт судово-бухгалтерської експертизи, даному випадку матеріальні цінності.

Нормативно-правове регулювання полягає в становленні відповідності об’єкта судово-бухгалтерської експертизи нормативній документації (Положення (стандарти)бухгалтерського обліку 9 “Запаси, порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестача, знищення псування матеріальних цінностей тощо).

Експертного різних видів – в процесі здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями виникає необхідність використання висновків товарознавчих експертиз (щодо встановлення якості матеріалів), технологічних експертиз (щодо технології виготовлення продукції) та інших.

Камеральні перевірки норм і нормативів застосовується судово-бухгалтерської експертизою з метою перевірки обґрунтованості їх затвердження встановлення реальності обсягу та правильності використання при здійсненні операцій з матеріальними ресурсами.

Дослідження документів – вивчення достовірності, доцільності та обґрунтованості зафіксованих у них господарських операцій з надходження, внутрішнього переміщення, списання товоро-матеріальних цінностей. Методичні прийоми дослідження документів включають формальну, зустрічну, аналітичну, логічну перевірку документів та їх взаємний контроль.

Судово-бухгалтерська операцій з матеріальними цінностями проводиться на основі поєднання вище наведених методичних прийомів експертного дослідження. Розглянемо найбільш характерні випадки порушень, зловживань крадіжок товаро-матеріальних цінностей у виробничій сфері та відповідні варіанти поєднання і взаємодії конкретних методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи.

1. Розкрадання матеріальних цінностей шляхом неповного їх оприбуткування при надходженні від постачальників. Підтвердження або спростування інформації про розкрадання товаро-матеріальних цінностей даним способом передбачає застосування документальних методичних прийомів, зокрема, дослідження документів. Шляхом логічної, формальної та аналітичної перевірки досліджуються;

• договір постачання матеріальних цінностей;

• товарно-транспортні накладні;

• акт приймання матеріалів;

• комерційний акт;

• розрахунково-платіжні документи;

• виписки з поточного рахунку в банку;

• звіт про рух тари;

• регістри аналітичного і синтетичного обліку за рахунком 63 “Розрахунки з постачальником та підрядниками”;

• навантажувально-розвантажувальні документи;

за допомогою розрахункових-аналітичних методичних прийомів експертного дослідження формують аналітичні таблиці та порівняльні таблиці та порівняльні відомості. При необхідності застосовують зустрічну перевірку документів та взаємний контроль операцій. Додатково необхідно організовувати і провести інвентаризацію на складі матеріальних цінностей, отримати письмові пояснення осіб, причетних до факту розкрадання. За ініціативою слідчих органів при наявності відповідних підстав призначається ревізія матеріальних запасів і розрахунків з постачальниками.

2. розукомплектування окремих інвентарних об’єктів, що знаходиться на складі або в експлуатації. Дії судового експерта щодо підтвердження або спростування відомостей про вчинення такого правопорушення полягають у вивченні й перевірці таких документів, як:

• акт приймання-передачі;

• товаро-транспортна накладна (залізнична або водна);

• технічна документація на об’єкт;

• паспорт технічного стану засобу (характеризується його комплектність);

• інвентарна картка;

• рахунок-платіжна вимога;

• відомість амортизаційних відрахувань.

Доцільно організувати й провести технічну експертизу за участю відповідного спеціаліста, отримати пояснення від осіб, причетних до вчинення цього правопорушення. За допомогою оперативно-пошукових методів відпрацьовується (встановлюється) місцезнаходження частин розкомплектованого об’єкта.

3. Розкрадання матеріальних цінностей шляхом передчасного списання їх з балансу. При експертному дослідженні цього способу здійснення розкрадання обов’язкового аналізуються такі документи:

• акт приймання-передачі;

• товарно-транспортна накладна;

• інвентарна картка;

• рахунок платіжна відомість;

• акт ліквідації основних засобів з причин ліквідації;

• відомість амортизаційних нарахувань (перевіряється правильність застосування норм амортизаційних відрахувань);

• накладна на оприбуткування придатних матеріалів ;

• накладні на здачу брухту у Вторчермет, Втор ресурси;

• акт оцінки зношення основних засобів;

• заява особи про придбання інвентарного об’єкта;

• прибутковий касовий ордер про оплату в касу підприємництва вартості придбаного об’єкта;

• пояснення осіб, причетних до вчинення правопорушення, у тому числі членів ліквідаційної комісії.

4. Розкрадання сировини чи готової продукції шляхом складання фіктивних актів на сортування і сушіння або за знищення реальних даних про кількість відходів. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями при виявленні розкрадань, зійсне6нних вище наведеними способами, полягає в підборі та аналізі документів, які відображаються відповідні протиправні господарські операції.

Виявленні в процесі арифметичної, логічної та аналітичної перевірки документів та взаємного контролю операцій з матеріальними цінностями невідповідності щодо кількості обробленої сировини чи продукції, відображеної в акті сортування і сушіння й табелі обліку робочого часу, а також протиріччя щодо строків роботи сортування і сушіння сировини чи продукцій, свідчать про факт їхнього розкрадання.

Для повного підтвердження цієї гіпотези необхідно ознайомитись із сортовими посвідченнями, які містять інформацію про відповідність вимогам стандартів за вологістю і засміченістю. Експертне дослідження даного виду розкрадання даного виду матеріальних цінностей передбачає також проведення інвентаризації з метою встановлення наявної кількості сировини чи продукції, відходів, механічних домішок.

5. розкрадання товарно-матеріальних цінностей шляхом застосування завищення обсягів природних витрат. Даний вид зловживання з боку матеріально відповідальних осіб здійснюється переважно під час оформлення результатів інвентаризації, коли встановлено нестачі товарно-матеріаольних цінностей, а також в результаті не правильного проведених розрахунків обсягу природних витрат на підставі завищення норм природного убутку конкретних матеріалів. З метою підтвердження зловживань даного типу експерт-бухгалтер повинен здійснити камеральну перевірку норм природних витрат відповідних товарно-матеріальних цінностей та провести формальну, аналітичну і логічну перевірку облікової документації, зокрема :

• інвентаризаційних описів;

• порівняльних відомостей;

• акта інвентаризації;

• товарно-транспортних накладних:

• лімітно-забірних карт;

• затверджених норм природних витрат;

• прибутково-видаткових документів;

• звітів матеріально відповідальних осіб.

В окремих випадках доцільно використовувати висновки спеціальних судових експертиз, зокрема, технологічної. При дослідженні обґрунтованості застосування норм природних витрат необхідно враховувати період року, термін придатності і умови зберігання товароно-матеріальних цінностей. Додатково необхідно використати методичні прийоми контрольного зіставлення залишків та відновлення кількісного-сумарного обліку матеріалів.

Практика проведення судово-бухгалтерської експертизи з матеріальними цінностями свідчить про складність, багатогранність і значну трудоємкість процедур експертного дослідження.

6. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями.

На основі проведеного експертного дослідження матеріалі в з матеріальними цінностями експерт-бухгалтер узагальнює результати його здійснення в журналі судово-бухгалтерської експертизи. При цьому фіксується зміст конкретного питання, винесеного на розгляд судово-бухгалтерської експертизи, наприклад, “Підтвердження достовірності інформації нестачі 20 тонн дизпалива”, вказують перелік нормативно-правової та фактографічної інформації, що стосується безпосередньо досліджуваного питання, формують зміст недоліків і правопорушень, виявлених ревізією, наприклад, відсутність калібрувальних паспортів на цистерни, несвоєчасність проведення інвентаризації, халатність бухгалтера з обліку паливно-мастильних матеріалів, наводять суму збитків і вказують посадову особу, яка відповідає за розкрадання. Далі наводиться зміст інформації, встановлений власне, судово-бухгалтерською-експертизою, зокрема конкретні недоліки і правопорушення, сума збитку, матеріально-відповідальні особи та службові особи, безпосередньо винні або частково винні у скоєні злочину.

На основі записів судово-бухгалтерської експертизи експерт-бухгалтер, використовуючи методичні прийоми аналітичного групування доказі правопорушення при здійсненні операцій з матеріальними цінностями, у спеціальних аналітичних таблицях формує зведений результат експертного дослідження.

На підставі вищенаведених матеріалів експерт-бухгалтер складає узагальнюючий висновок судово-бухгалтер експертизи операцій з товарно матеріальними цінностями, який разом з журналом судово-бухгалтерської експертизи та аналітичними таблицями передається правоохоронному органу, який призначив експертизу. Реалізації результатів експертного дослідження відбувається в суді чи арбітражі на основі висновку експерта-бухгалтера, а також в органах управління на основі щодо профілактики виявлених органів.

При підготовці та проведенні судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями необхідно знати перелік об’єктів такої експертизи, джерела інформації для проведення, з’ясувати методичні прийоми експертного дослідження. Потрібно також засвоїти особливості застосування документальних і розрахунково-аналітичних методичних прийомів експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями. Слід ознайомитись зі змістом нормативно-правових актів, що регулюють облік товарно-матеріальних цінностей. При проведенні експертизи операцій з матеріальними цінностями необхідні знання з організацій бухгалтерського обліку сировини, матеріалів, запасних частин, товарів, готової продукції, малоцінних та швидкозношуваних предметів, будівельних матеріалів тощо. Особливу увагу слід звернути на первинні документи і регістри обліку запасів. Треба також враховувати особливості використання в експертному дослідженні операцій з товарно-матеріальними цінностями висновки інших експертів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Камлик М.І. Судова бухгалтерія.

2. Судово-експертна діяльність: довідник для суддів (за ред. С.Р.Станік, Л.М. горбу нової, О.Г. Пушенко, Л.М. Головченко).

3. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. –

4. Лазаренко В.И., Волошин А.Г. Аудит, ревізія, судебно-бухгалтерськая експертиза в работе контролирующих органов .

5. Цивільний кодекс України (новий).

6. Конституція.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту