Реферат: Бюджетные системы (Шпаргалка)

1. Бюд/жетяк економічна категорія

бюджетє провідною ланкою державних фінансів. Його суть полягає в його призначені –фінансове забезпечення виконання державою її функцій (економ соціальнуправлінськ оборонної ) Бюджет як економічна категорія відображає відносини зприводу формування  централізованих тазагальнодержавних і регіональних фондів призначених для реалізації функційдержави.

Спеціальнимиознаками даних відносин є:

1.Бюджетвиконує перерозподільчі функції (між галузями, регіонами, верствами населення, а також перерозподіл у часі )

2.Всеохоплюючийхарактер відносин

3.Законодавче регулювання здійснюється в 3 напрямках ( закон “ Про бюджетнусистему “, закони, що регламентують надходження доходів і формув фінансовихвидатків, прийняття щорічного закону про бюджет України на наступний рік.Економічна роль бюджету в країні визначається насам пред фінансовою моделлюкраїни за послідовністю розподілу ВВП ( ринкова та адміністративна  економіка ). У ринковій економіці створенийВВП розподіляється між його виробниками ( робітники, підприємці ), а потімвідбувається формування бюджету країни шляхом стягнення податків. В центрітакої моделі – платник податків. При адм моделі держава спочатку централізуєчастину ВВП, а залишок розподіляє між його виробниками. В центрі такї моделі– держава. За рівнем централізації розрізняють умовно такі моделі: Амер 20-30%Західно-европ 30-40%, скандинавська 50-60%. Бюджет як економічна категоріяхарактерезує рух грошових потоків між державою з одного боку і юридичними тафізичними особами з іншого. Цьому процесу притаманний суперечливий характер.Шляхи вирішення суперечливості: 1 )встановлення оптимальних пропорцй розподілуВВП ( рівень централізації в бюджеті). Критерієм оптимальності будутьекономічне зростання та соціальна стабільність в суспільстві. 2) забезпеченняпостійного зростання ВВП( оскільки теоретично потреби держави відносностабільні то при зростанні ВВП рівень його централізації буде зменшуватись.

_____________________________________________________

2. Бюджет як фінансовий план

Якфінансовий план бюджет являє собою розпис доходів та видатків держави.Враховуючи включну роль буджета для суспільства і держави він завждизакріплюється у вигляді закону. Видатки бюджету їх склад та обсяг визначаютьсяобсягом функцій які бере на себе держава, яку модель регулювання економіки вонавикористовує, який ступінь соціального захисту провадить. Доходихарактерезують податкову політику держави. В Україні б-т як фінансовий план маєвідмінності від б-ту як економічної категорії оскільки до нього включаютьсяфонди цільового призначення. Для оцінки реальної бюджетної політики необхідноаналізувати структуру доходів і видатків чистого бюджету тобто без цільовихфондів. Включення цих фондів до бюджету пояснюється наступним: 1) надання цимфондам законої сили 2) необхідність здійснення державного контролю за цімифондами. Стан бюджету як фінансового плану характерезується наявністю такихпоказниками: 1 рівновага доходів та витрат 2) перевищення доходів над витратами3) бюджетний дифіцит ( при його наявності визначаються джерела його покриттяемісійні або неемісійні ). Як фін план б-т затверджується та законодавчооформлюєься органами законодавчої та представницької влади.

______________________________________________________

3. Роль бюджету у фінансово кредитному механізмі 

ФКМ –сукупність фінансових методів впливу на соціально-економічний розвитокекономіки.

Вінвключає дві підсистеми: Фін забезпечення та фін регулювання.

Фінансовезабезпечення включає наступні форми ( самофінансуваня кредитуваня акціонернийкапітал бюджетні асигнув( розглядаються або як допомога або як засібрегулювання цін та конкуренції )

Фінансоверегулювання включає: 1 методи ( сальдовий, нормативний ), 2 інструменти (платежі, відрхування, податки)

3Важелі впливу :

Направленнявпливу ( санкції стимули )

Види( норми і нормативи, форми та методи формування доходів, принципи та методифінансування та кредитування )

4Організаційно-управлінський блок ( фінансове право, контроль, плануваня )

______________________________________________________

4.Причини та наслідки Бюджетного дифіциту

ПричиноюБД є те що бажання та потреби людини і держави вцілому необмежені і постійнозростають а ресурси обмежені і постійно зменшуються. За формою прояву БД –відкритий( офіційно визнаний в законі про держбюджет) та прихований (офіційноне визнається ). Причиною прихованого БД є необгрунтованість планових обсягівдоходів бюджету. Також причиною прихов БД може бути включення до доходів Б-туджерел покриття БД ( кредити НБУ)

Запричинами виникнення БД: вимушений та свідомий.

Вимушенийє наслідком низького рівня вир-ва ВВП і визначається нестачею фін ресурсів усуспільстві

Свідомий БД визначається фінансовою політикою держави   держава намагається знизити рівеньоподаткування для стимулювання стимулювання економіки недостатні ресурси вонамобілізує за рахунок позик. Крім того використання державних позик необхіднедля регулювання фін ринку. ДЦП є своєрідним індикатором цього ринку. БД неможна оцінювати однозначно: добре чи погано. Це обєктивне явище ринковоїекономіки і боротися з ним на мій погляд заначить боротися з осоновнимпринципами ринку.

5. Джерела покриття Бюджетного дифіциту

1.<span Times New Roman"">        

Емісійні

2.<span Times New Roman"">        

Державні позики

3.<span Times New Roman"">        

Зовнішні позики

Горошоваемісія може використовуватися тільки за умови жорсткого контролю завикористанням цих грошей. Гроші можуть бути використані на поточні витрати (наслідок чого – інфляція ) а також на державні інветиції, які приносять доходита є причиною наступних інвестицій.

Використаннядержавних позик вимагає :

1.<span Times New Roman"">        

Наявності тимчасово вільнихкоштів у населення

2.<span Times New Roman"">        

Довіра кредиторів до держави

3.<span Times New Roman"">        

Зацікавленість кредиторів

4.<span Times New Roman"">        

Реальність оримання доходіввід вкладання отриманих за рахунок позик грошей.

5.<span Times New Roman"">        

Спроможність держави розрахуватисяпо зобовязаннях

Держпозики вимагають чіткої системи погашення держ боргу. Джерелами його погашенняможуть бути ( додаткові податкові надходження, доходи від держ інвестицій,підвищення рівня оподаткування, зменшення витрат, випуск нових позик

6. Основабюджетного устрою

Структурабюджету розглядається у горизонт і вертик розрізі. У гориз вона характерез питомою вагою окремих видів доходів інапрямків видатків. У вертик розрізі структура бюджету розгляд за рівнемдержавної влади і управлінняю Вертикальна структура характерезується поняттямибюджетний устрій та бюджетна система. Бюджетна система відображає сукупністьвісх видів б-тів, що створ в даній країні відповідно до її бюджетного устрою.Бюджетний устрій хар-є  способ побудовиб-тної системи.

БУбудується на таких засадах:

1) виділення видів бюджетів    Існує 3 варіанта виділення видів бюджетів:

а)окремі регіональні бюджети,

б)єдиний центральний бюджет,

в)створення центрального( Держ бюджет та бюджет респ Крим) та місцевих бюджетів(обласні районні, міскі, сільські) крім цього міські бюджети можуть бутицентралізовані для певної адм одиниці і децентралізовані).

2)<span Times New Roman"">        

встановлення принципів побудови БС

Воснові побудови БС лежить адм-терітор поділ України та наступні принципи

1.Принцип єдності.Цей принцип забезпечується наступним :

    а) на кожному рівні затверджуєтьсяконсолідований  бюджет,

     б) існуванням єдиною системою доходів івитрат

    в) управлінням бюджетом з єдиного центру

2.Принципавтономності. Цей принцип забезпечується наступним

    а)затвердження і виконання кожного бюджетуокремо

     б) розмежуванням доходів і витрат міжб-том

     в) правом місцевих органів влади незалежнозатверджувати та виконувати власні бюджети

3) розмежевання доходів та видатків між ланками БС,

Принципамирозподілу видатків є:

а)принцип відомчої підпорядкованості ( означає, що субєкт оримує гроші з тогобюджету який знаходиться на рівні органу управління субєктом)

а)принцип теріторіального розташування (означає, що фінансування отримується субєктомз бюджету який належить до тієї терітор одиниці на якій розташований субєкт

Восновному застосовується перший принцип другий – використовується як вийняток.

Розподілдоходів здійснюється на таких принципах :

1Забезпечення надійної фін бази для фінансування закріплених видатків

2встановл залежності між зусиллями місцевої влади і формуванням доходіввідповідних бюджетів

3встановлення зацікавленості місцевих органів влади у пошуку та мобіл фінрезервів і недопущення адміністративного вилучення до вищестоячих субєктів

Впроцесі розподілу доходів вони поділяються на :

1.Загалнодержавні податки і платежі ( закріплені і регулюючі )

2Місцеві податки і збори ( закріплються за місц бюджетами відповідно до тогоякий орган їх встановлює.При цьому також може встановлюваться їх розподіл міжокремими ланкамимісцевих бюджетів.

Наданий час з держ бюджету фінансуються такі витрати ( оборона, переважна частинан/г, витрати на органи держ влади, прокуратури, судової влади, митнихподаткових органів, соц захист населення, соц і культурна сфера. З місцевихбюджетів фінас видатки на соціальнокультерну сферу(переважна частина),утримання місцевої інфраструктури утримання місцевих органів влади і управління

4) визначення характеру та форм взаємодії міжбюджетами)

Виділяють4 форми бюджетних взаємовідносин

Субсидування,вилучення коштів, бюджетні позички, взаємні розрахунки.

Субсидування–передача коштів б-том вищого рівня до б-ту нищого рівня з метою надання фіндопомоги. Види субсидування:

-субсидії( цільові та знеособлені )- вона неповязується безпосередньо з фін станомсубєкту, що її отримує

-субвенції– різновид цільової субсидії, яка передбачає фінансування заходів з різнихбюджетів

-дотаціїцільова фін допомога на покриття дифіциту певного бюджету. Покритя може бутиповним або частковим.

Вилучення доходів це передача коштів бюджетного надлишку(перевищення закріплених за даним б-том доходів над його нормованими видатками)з бюджетів нижчих рівнів до бюджетів вищих рівнів.

Бюджетіні позички     наданнякоштів вищестоящими б-тами нижчестоящим для покриття тимчасового касовогорозриву( неспівпадання в часі фінансування видатків та надходженням доходів ).Бюджетні позички мають такі ознаки ( безпроцентні, погашення до 31 грудняпоточного року, видаються тільки вищестоящими  нижчестоящим бюджетам )

Взаємні розрахунки –передача коштів з одного бюджету до іншого в звязку з перерозподілом між нимидоходів чи видатків після затвердження бюджету.

За характеромвзаємовідноси між бюджетами можуть бути договірні і обовязкові. Субсидування ібюджетні позички здійснюються на договірній основі, вилучення коштів і взаємнірозрахунки на обовязковій основі. За напрямками проведення взаємні розрахунки –вертикальні та горизонтальні. В Україні – тільки вертикальні.

 

7.Бюджетнасистема України

Бюджетнаситема України визначається Законом Про б-тну систему України  1995. Відповдно до Заону БС України включає

1Держ бюджет України

2Республіканський б-т Респ Крим

3Місцеві бюджети

-обласні

-міскі(міст держ та обл підпорядкування з районним поділом)

-районні

-б-тиміст(обл та райн підпорядкування без районного поділу)

-сіл, селищ та районів у містах. Централізовані бюджети позначаються прикметникомна закінчення –ний-, децентралізовані бюджети – іменнтиком у відповідномувідмінку. В основі побудови БС України адміністративно-теріторіальний поділ.При цьому виділення бюджетів здійснюється при наявності відповідного органууправління. Так в Україні декілька сіл можуть бути підпорядковані одному органувлади, тоді і бюджет створюєьться один.

______________________________________________________

8.Класифікація видатків бюджету

Ознакикласифікації

1. Зароллю у відтворенні виробництва

2 Засуспільним призначенням,

3 Загалузями  нг і соц сфери,

4 Зацільовим призначенням,

5 Зарівнем  БС,

6 Заформами бюджетного фінансування

1. За роллю у відтворенні виробництва

— Поточні  витрати на утриманняпідприємств, обєктів, установ і закладів виробничої і соціальної сфери.

— Капітальні – витрати на створення нових підприємств установ та закладіввиробничої і соціальної сфери

ВУкраїні передбачено поділ видатків на поточні і капітальні, але не передбаченоформування відподних бюджетів. А в умовах кризової ситуації розмежуваннябюджету на стабільний бездифіцитний операційний бюджет і дифіцитний капітальнийбюджет далоб змогу вчасно виплачувати заробітну платню бюджетній сфері ввзагалі збалансувати поточні видатки по нг. Дифіцит по капітальному бюджетумігби покриватися за рахунок цільових інвестиційних позик.

2 За суспільним призначенням,

Данакласифікація видатків відображає функції які бере на себе держава :

Економічнаф-ція – видатки на нг, на науку

Соціальнаф-ція на соц захист, культурну сферу

Обороннаф-ція видатки на оборону

Функціяуправління – органи держ влади і управління, на правоохоронні органи, на судовувладу і прокуратуру, митну і податкову службу, на зовн. Політ діяльність.

Увидатках бюджету окремо виділяються видатки на обслуговування внутр та зовндерж боргу

3 За галузевою ознакою

Видаткина промисловість, буд-во, трасп, гс, освіту, охор здор та ін

4 За цільовим призначенням,

накап вкладення, кап ремонт, зп, господарські та ін витрати

5 За рівнем  БС,

-Видаткидерж бюджету

-видаткиреспубліканського б-ту респ Крим

-відповіднихмісцевих бюджетів

6 За формами бюджетного фінансування

Бюджетнеінвестування – фінансування з б-ту інвест проеків

Бюджетнийкредит – надання з б-ту кредиту субєктам підприємн діяльності на умовахповоротності.

Кошториснефінансування – форма виділення бюдж асигнувань на підставі кошторису

Держсубсидії – виділення коштів з б-ту субєктам підприємн діяльності на фіндопомогу та підтримку.

Держсубвенції дольова участь у фінансуванні певних витрат субєктів підприємндіяльності

Держдотація – виділення коштів субєктам підприємн діяльн на покриття збитків

Покриттярізниці в цінах – покриття різниці і цінах при держ регулюванні цін.

______________________________________________________

9. Видатки на народне господарство

Видаткина нг включають: кап вкладення, операційні видатки, бюджетні креди та дотаці.

Фінансування кап вкладень

Можезбдійснюватись в 2 напрямках:галузевий підхід та проектний підхід

1.<span Times New Roman"">        

галузевий підхід

полягаєв тому, що загальна сума виділених з б-ту кап вкладень розподіл міжміністерствами. Недолік – розпорошення коштів. Метод застосов зараз в Україні

2.<span Times New Roman"">        

фінансування івест проектів

Дозволяєконцентрувати ресурси на впроваджені найважливіших завдінь.

Обсягкап вкладень, що фінансуються з бюджету визначається можливостями бюджету танаявністю прибуткових проектів

Виділенняасугнувань б-ту при фін-ні інвест проектів здійсн на конкурсній основі:проводиться спершу конкурс проектів, а потім конкурс підрядників.

Воснові механізму виділення коштів на кап вкладення лежать потреби узабезпеченні певних темпів економічного росту, Операційні витрати

Фіннасуваннягеологорозівід робіт

Джерела: б-т (фінансується пошук нових родовищ,), кошти підприємств добувноїпромисловості ( фінансуються витрати по існуючим родовищам) Фін-ння б-томздійснюється за рахунок коштів, що поступають до бюджету в якості відрахуваньна геологорозвідувальні роботи. Ці відрахування вносять підприємств видобувноїпро-ті. Доходи і видатки бюджету по даній статті в середньому збалансовані.Вартість даних робіт визначається на підставі спец кошторисів, щорозраховуються виходячи з обсягів цих робіт.

 Ф-ня лісового та водного госп

Данефінансуваннявіднесено до видатків б-ту бо зараз існує загальнодержавнавласність на дані ресурси. Для фін-ня даних витрат в бюджеті існють цільовідохои: ( плата за використання лісових та прісних водних ресурсів ) Однак якправило видатки  по цій статті превищуютьцілоьві доходи. Видатки по ліс го-ву вкючаютьввидатки по утриманню лісництв іна проведення заходів по лісовому господарству. По водному гос-ву фінансуютьсяутримання водогосподарських систем і проведення меліоративних робіт.

Землевпроваджувальніроботи

Включаютьзаходи з підвищення і відновлення родючості грунтів, протиерозійні заходи,.Фінансування даних заходів здійсн в кошторисному порядку.

Заходипо боротьбі з епідеміями тварин, шкідниками рослин, утриманням селекц станційта племінних госп-в

Фінансуванняз б-ту здійснюється коли хвороба чи ін. Охоплює певний регіон. Поточні витратив цьому напрямку фінансують безпосередньо госп-ва. Виділення коштівздійснюється на підставі кошторисів. Також по кошторисах фінансуються семенніта племенні станції, що забезпечують потреби певного регіону.

Бюджетні кредити та дотації

Надаютьсяпідприємствам  на тимчасові потреби прифінансових ускладеннях на без % основі або під незначний%

Держдотація являє собою виділення з бюджету коштів субєктам підприємн діяльності напокриття збитків, коли ці збитки визвані політикою цінотворення держави.Додація може повністю покривати збитки або частково., це визначається станомб-ту.Крім дотацій б-тне регулюв збитковості може здійснюватись на основісубвенцій( дольова участь держави у покритті збитків підприємства )  і покритті різниці в цінах( покриваєтьсярізниця між ціною придбання товару і ціною реалізації, яка обмежена державою

________________________________________________________

10.Фінансування науки

Джерелофінансування залежить від напрямків наук робіт ( фундаментальні та прикладні)

Фундаментальні– пошукові теоретичні напрямки досліджень. Дуже важко визначити ефективністьта вартість таких досліджень. Тому вони фінасуються за рахунок б-ту або спецфондів .

Прикладні– дослідження повязані зі знаходженням шдяхів впровадження результатівфундаметальних досліджень. Оскільки тут можна легко визначити ефект віддосідження і обрахуваи його вартість то фінансування здійснюєтьс я за рахунокзамовника. В Україні існує певна спеціалізація наук закладів :

1.Академічн науководослідні – займаються переважно фундаметальними розробками іфінансуються щза рахунок б-ту

Якщоведуться прикладні дослідження – то за рахунок замовника

2.  Відомчі заклади. Основний профіль прикладнідослідження для соєї галузі. Фінансування здійсн за рахунок централізованихкоштів міністерств і відомств або за рахунок замовника. Якщо ці відомстваведуть фудаметальні розробки то вони отримують фін-ня з б-ту

Бюджетнефінансування науки здійснюється 2 шляхами: фін-ня наукових закладів та фін-нянаукових тематик.

Фін-нянаук закладів основане на складанні їх кошторисів. Обясяг фін-ня визначаєтьсянасам перед штатнм розкладом… 1). Сума витрат на зп визначається шляхоммноження  кількості посад на середнюставку зп цього закладу. Ставки зп залежаь від посади, наукового ступеню, тавченого звання. Штатний розклад нак закладу затверджується його керівником. 2)Другуосновну статю витрат складають витрати на проведення наук досліджень,придбання техніки, обладнання, матеріалів для проведення досліджень.

При фінансування наукової тематики розроблюються кошториси на кожну науктему. Той заклад який буде розробляти дану тему отримує дану суму асигнувань.

11. Основикошторисного фінансування

Кошториснефінансування охоплює соціально культурну сферу, науку, управління, армію.Сутькошторисного фінансування полягає у виділенні бюджетних асигнувань на основіспец розробленого документу – кошторису.Визначення обсягів фінансуванняздійснюється на основі 2 показників

1оперативно-сітьові показники показникі які храктерезують кількісні параметридіяльності бюджетної установи .

2нормативи видатків в розрахунку на певний кількісний показник

1.Оперативно-сітьовіпоказники діляться на:

а)Виробничі показники – які характерезують профільну діяльність даної установи.ці показники бувають вихідними ( обєктивно їснуючі на даний період  часу ) та похідними ( визначаються за певниминормами

б)Загальні показники – характерезують бюдівлю бюджетної установи.

2.Норми витрат характерезують обсяг витрат на 1 розрахункову одиницю. Взалежності від базових розрахунків є

а)узагальюючі нормативи – показують обсяг витрат з усіх статей на певнийвиробничий показник

б)  постатейні нормативи – відображають нормивитрат в розрізі окреми статей

Взалежності від метода обчислення є

А)нормативи розраховані на основі фізиологічних потреб

Б) наоснові статистичних спостережень.

Захарактером використання виділяють

А)обовязкові – встановлюються органами держ влади та управл.

Б)факультативіні – встановл галузевим органом чи безпосер б-ною установою, вониносять орієнтовний характер

Отжекошторис це плановий документ в якому визначається обсяг б-них асигнувань їхпостатейний і поквартальний розподіл. Кошторис складається з 4 умовних частин:

1Індивідуальні кошториси для кожної б-ної установи

2Зведені – по групі однорідних закладів

3Кошториси централізованих заходів

4Загалні- відображають обсяги фінансування для окремого органу управління

________________________________________________________

12.Фінансуваня освіти

Оперативно—сітьові показники по загальноосвітнімшколам

Основнучастину видатків бюджету на освіту становлять фін-ня загальноосвітніх шкіл. Воснові визначення обсягів фін-ня лежить 2 показники: 1. Вихідний ( кількістьучнів ) 2  похідний кількість класів. Ціпоказники відображаються в кошторисі на дві дати 01.01. та 01.09 плановогороку. Кількість учнів на 0101 планового року приймається на рівні контингентуна 0109 поточного Кількість учнів на 0109 план року визначається з урахуваннямповного переходу учнів із класу в клас. Кількість учнів 1 класів на 109 планроку встаноілюється на основі перепису дітей в р-ні школи. Кількість учнів 10класів визначається з урахуванням вступу до ПТУ та коледжів. Кількість класіввизначається на кожну дату виходячи з номативів ноповненості одного класу 1-9клас 35 учнів 10-11 кл – 25 учнів. Оскільки бюджетний рік не співпадає знавчальним крім показників на 0101 і на 0109 розраховується  середній річний показник К = ( К0101 *8 ) / 12 + ( К0109 * 4 ) / 12

Система ЗП вчителів

Вонаскдається з таких частин: 1 Оплата навчальних годин 2) Зарплата за перевіркузошитів 3 Додаткові доплати ( клане керівництво, завідування кабінетом)

1.Основним елементом є оплата навчальних годин:

Ог =С * Г / Н: С-  ставка зп вчителя, щовстановл в залежності від освіти і кваліфікаційної категорії, Г – кілкістьгодин роботи  в класі на тиждень, Нг– норма педагогічного повноваження вчителя на тиждень ( 1-4 класи 20 год 5-11класи – 18 годин)

2.Доплата за перевірку зошитів встановлена для вчителів початкової школи тастарших класів з таких предметів: мова і література, математика, іноземнамова. Сума допл визначається:

 Оз = Нз * Г / Нг  де Оз — оплата перевіркизошитів Нз — норматив оплати превірки зошитів з даного предмету .

3Додаткові оплати встановлені за класне керівництво, завідування навчальнимкабінетом, дослідними майстернями і ділянками, ведення позакласноїфакультативної роботи. Олзрахунок ЗП вчителів проводиться в спец документі –тарифікаційному списку. В його рядках відображаються дані по кожному вчителю,графи показують основні відомості і розрахунок ЗП: освіта і номер диплома,кваліфікаційна категорія, предмет, навчальне навантаження в розрізі 3 групкласів 1-4 5-9 10-11, сума оплати пед навантаження і доплати за зошити покожній групі клісів, додаткові доплати ( по кожному виду). Підсумкова крафа –загальна сума за місяць. В Тарифікац списку суми підбиваються по вісх графах ірядках. Керівники шкіл отримують ЗП що складається з 2 частин ставка та оплатапед роботи. При цьому пед навантаження може бути не більше 2/3 від нормативу (12 годин)

Складання кошторису загальноосвітніх шкіл

Основною статтєю витратпо школі є ст1 “Фонд ЗП”  близько 70- -80% фінансування школи. Фонд зп складається з 3 елементів :

1 ЗП педагогічногоперсоналу 2 ЗП адміністрації  3 ЗПобслуговуючого персоналу. Фонд ЗП вчителів планується в розрізі 3 складовихсистеми ЗП  Планування фонду оплати педнавантаження здійсн на основі 2 показників: кількості пед ставок і середньоїставки ЗП. Фонд ЗП= кількість педставок*сер ставка Пед ставка – умовнорозрахункова ставка, що відповіає нормативу педнавантаження. Кількістьпедставок розраховується по кожній групі класів := заг кількість годин педнавантаження / норматив педнавантаж. Загальна кількість годин зафіксована втарифікаційному списку, і визначається виходячи з кілкості класів в кожнійгрупі  і обсягом годин за навчальнимпланом також враховується ділення класів на групи з окремих предметів. Серставка ЗП= сума оплати навч годин за тарифікаційним списком / кількістьпедставок по даній групі класів. Розрахункок річного фонду ЗП проводиться врозрізі 2 періодів за січень-серпень та вересень-грудень. Це повязано з тим, щз початком кожного навч року як правило змінюється кількість класів в кожнійгрупі. Отже Фонд ЗП січень серпень=Кільк педставок на 01.01 по діній групі * 8місяців * середня ставка на 0101. Фонд ЗП вересень-грудень = Кільк педставокна 01.09 по діній групі * 4 місяців * середня ставка на 0101 Оскільки в школахзп вплачується 2 рази на місяць то до 1 періоду включ зп за 2 половину грудня.Фонд зп за перевірку зошитів планується в розрізі груп класів := середньорічнакількість класів в даній групі * сер витрати на перевірку на 1 клас, сервитрати = сума зп за перевірку зошитів, що визначена в тарифікації / кількістькласів на 01.01 Додаткові доплати плануються в розрізі кожного видудоплат=відповідний пок-к * встановлений норматив оплати Класнекерівництво=середньорічна кількість класів * встановлений норматив оплатиКерівництво кабінетом = кількість кабінетів * встановлений норматив оплати ФондЗП адміністративного персовналу (директор, заступники, організатори масовоїроботи) Кількість посад заступн та організат залежить від кількості класів ушколі Плануванн фонду ЗП директора та заступників=кількість посад* ср ставка зп. Ставки зп директора та його заступників залежать від кількості учнів у школіПлануванн фонду ЗП обслуговуючого персоналу =кількість посад* ср ставка зпКількість посад визначається саніт-техн устроєм школи і загальних показників.Наступна стаття витарт у кошторисі школи ст2 Нарахування на зп ( пенс фонд –32% від фонду зп, фонд соцстраху 4% від фонду зп) Ст 3 Канцелярські тагосподарські витрати .3.1 опалення ( при центр сисемі опалення витрати визначна підставі угоди з постачальником, при місцевому опаленні врахування витратведеться на основі 2 показників:  а)норматив теплозабезпечення  враховуючитривалість опалювального сезону б) встановлення цін на паливо Спочатку напідставі норм в теплозабезпечення розрах поьреби в паливі, потім на основівстановлених цін на паливо визначається сума витрат. Крім того враховуєтьсявартість діставки палива 3.2 Освітлення Витрати на освітлення визначаються 2способами А) прямий розрахунок, виходячи з площі освтлюваних приміщень івстановлених нормативів освітленості. Пореби в електроен вирахов в КВт.Перемноживши потреби на тариф за 1 КВт отримаємо витрати на освітленя Б)Розрахунок витрат здійсн на основі кілкості осітлюваних точок= кількість точок* сер витрати електроен на 1 точку в поточному році * ториф за електоен в планроці.3.3 Витрати на поточний ремонт вирахов на основі нормативів на 1 кв метрприміщень.Канцелярські витрати фін-ня на рівні попереднього року. Ст4  відрядження і службові розїзди. По цій статіможуть плануватися витрати на придбання поїзних квитків. Ст5 Виплата стипендійСт6 Витрати на харчування. Вцілому ці витарти забезпеч за рахунко батьків. Зарахунко б-ту можуть оплачуватися харчування окремих дітей груп подовженного дня. В регіонах потерпілих від аврі ЧАЕС харчування забезпеч за рахунок Чорнобфонду. СТ 10 Придбання медикаментів та перевезення матеріалів Ст 12 Придбанняматеріалів та інвентаря. Планування здійснюється  виходячи з встановл нормативів  забезпеченості факт наявності, вибуття вплановому році зношеного  інвент т аобладн. На підставі цих даних визнач потреба в придбанні. Норм потр=Наявність – вибуття. Сума витрат= неохідна кількість придбання – встановл ціни.Ст17 Інші витрати. Це витрати на підтримання навчального процесу.

Особливості фінансування шкіл-інтернатів

1). в ст 1 (фонд зп)виділ видатки на зп вихователів ( в звязку з цим не плануються видатки накласне керівництво ) 2) планування витрат на харчування (ст6) виходить зцілодобового забезпечення учнів харчуванням.Планування здійсн так: сер кількднів перебув дитини на рік * кількість дітей * норматив витрат на харчування на1 дітодень 3) в кошторисі передбач фін-ня (ст14) Придбання мягкого інвентаря та обмундирування  взуття та одяг для дітейсиріт та змалозабезпсімей.

Особливості фінансування дошкільних закладів

1. Планування фонду зпздійсн за спрошеним методом= кільк посад* сер ставка зп

Кількість посад виховатта їх помічників встановл згідно нормативу на 1 групу. Норматив залежить відтривалості перебування дітей у закладіКількість іншого персовналу встановл затиповим штатним розкладом виходячи з чисельності дітей у даному закладі.Основною особливістю плануваня фонду ЗП є виділення коштів на заміщенняпрацівників, що перебувають у відпустці. Сума ци витрат = заг кількість дніввідпустки * середньозважена зп. Один вихователь має право на 36 дніввідпустки. Заг кількістьднів відпустки = 36 * кільк вихователів.

3.<span Times New Roman"">        

Планування витрат на харчування = кількістьдитоднів *вартість 1 дня

Особливість полягає втому, що кількість дітоднів встановл на основі факт даних за передній період

Загальною особливістю дляшкіл інтернатів і дитячих дошкільних закладів є встановлення частковогопокриття витрат за рах-к батьківської оплати. Ця плата зарах-ся не на рах-киданих закладів

________________________________________________________

13.Фінансуваня охорони здоровя

________________________________________________________

14.Фінансування культури

___________________________________________

еще рефераты
Еще работы по бухгалтеровскому учету