Реферат: Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання

Міністерствоосвіти та наукиУкраїни

НаціональнаМеталургійнаакадемія України

Кафедраохорони праці


Реферат

На тему:

Вимогидо електрозварювальнихробіт та обладнання.”


Виконала: ст.гр ФК-03-2

ЗавгородняН.А.

Перевірив:

КаракашО.І.


м.Дніпропетровськ2004р.

Вимогидо електрозварювальнихробіт та обладнання

Електрозварювальніроботи слідвиконувати
згідноз вимогами«Правил техникибезопасностий про-
изводственнойсанитарии призлектросварочньїхрабо-
тах», затвердженихМінхіммашемСРСР 08.07.85, та
Правилпожежної безпекив Україні.

Електрозварювальнеобладнаннямає відповідативи­могам ГОСТ12.2.007.8 та ПВЕ.

До електрозварювальнихробіт допускаються
робітники, не молодші 18років, які пройшлимедичний
огляд, спеціальнупідготовкута перевіркутеоретичних
знаньі практичнихнавиків, знаньінструкційз охорони
праціі мають кваліфікаційнепосвідченняз записом про
допускна виконанняцих робіт, спеціальненавчання
(пожежно-технічниймінімум) тащорічну перевіркузнань
з одержаннямспеціальногопосвідченнязгідно з вимога­
миПравил пожежноїбезпеки в Україні.

Порядокорганізаціїта проведенняінструктажів, на­вчання таперевірки знаньз пожежногомінімуму, вста­новленоТиповим положеннямпро спеціальненавчання, інструктажіта перевіркузнань з питаньпожежної без­пекина підприємствахі в установахта організаціяхУкраїни, затвердженимнаказом МВСУкраїни від17.11.94 №628, зареєстрованимв Мін'юсті України22.12.94 за №307/517.

Електрозварювальникиповинні матиIIгрупуз елект­робезпеки.Електрозварювальники, яким наданоправо самостійногопідключеннязварювальногообладнаннядо електромереж, повинні матиIIIгрупуз електробезпеки.

Підготовкаелектрозварювальниківмає про­
водитисьу спеціалізованихпрофесійно-технічнихучили­
щах, накурсах зі зварювання, на підприємствахчи в
учбовихкомбінатах.

Атестаціязварювальниківна право виконаннязварю­вальнихробіт під часвиготовлення, монтажу таремон­ту об'єктів, що підлягаютьреєстраціїв Держнаглядохо-ронпраці, має проводитисьвідповіднодо Правил атес-таціїзварників, затвердженихнаказомДержнаглядохо-ронпраціУкраїни 19.04.96 №61, зареєстрованихв Мін'юсті України31.05.96 за № 262/1287.

Для електрозварювальнихустановок тазва­
рювальнихпостів, призначенихдля постійнихелектроз­
варювальнихробіт у будовахпоза збірно-зварювальни­
мицехами та ділянками, мають бутипередбаченіспец­
іальнівентильованіприміщеннязі стінами ізнегорючих
матеріалів.

У приміщеннідля електрозварювальнихустановок слідпередбачитидостатні зашириною проходи, які забезпечуютьзручність табезпеку виконаннязварюваль­нихробіт та доставкивиробів домісця зварюваннята назад, алене менше 0,8 м.

Площаокремого приміщеннядля електрозварюваль­нихустановок маєбути не менше10 м2, причому пло­ща, вільна відобладнаннята матеріалів, має бути неменше 3 м2для кожногозварювальногопоста. Стіникабіни маютьбути заввишки2 м, зазор міжстінкою і підлогою- 50 мм, ця щілинамає бути огородженасіт­кою з негорючогоматеріалу зрозміром чарунокне біль­ше 1,0 ммх 1,0 мм, а під часзварюванняу середовищізахисних газів- 300 мм.

Проходи міжоднопостовимиджереламизва­
рювальногоструму, перетворювальнимиустановкамизва­
рювання(різання, наплавлення)мають бутишириною не
менше0,8 м, між багатопостовими- не менше 1,5 м,
відстаньвід одного табагатопостовихджерел зварюваль­
ногоструму до стінимає бути неменше 0,5 м.

Проходи міжгрупами зварювальнихтрансформаторівповинні матиширину не менше1 м. Відстаньміж зва­рювальнимитрансформаторами, які стоять водній групі, має бути неменше 0,1 м, міжзварювальнимтрансфор­маторомта ацетиленовимгенератором— не менше 3 м.

Забороняєтьсявстановленнязварювальноготрансфор­маторанад регуляторомструму. Регуляторзварюваль­ногоструму можерозміщуватисьпоряд із зварювальнимтрансформаторомабо над ним.

Приєднаннязварювальнихустановок доелек­
тричноїмережі провадитьсятільки черезкомутаційні
апарати.

Забороняєтьсябезпосереднєживленнязварю­
вальноїдуги від силової, освітлювальноїта контактної
мереж.

Схема приєднаннядекількохджерел зварю­
вальногоструму під часроботи на однузварювальнудугу має унеможливлювативиникненняміж виробамита електродомнапруги, щоперевищуєнайбільшунапругу холостогоходу одногоіз джерелзварювальногоструму.

Напругахолостого ходуджерел струмудля
дуговогозварюванняв разі нормальноїнапруги мережі
неповинна перевищувати:

80 В ефективногозначення — дляджерел змінного
струмуручного дуговогота напівавтоматичногозварю­
вання;

140 В ефективногозначення — дляджерел змінно­
гоструму автоматичногозварювання;

100 В середньогозначення — дляджерел постійно­
гоструму.

Одно табагатопостовізварювальніустанов­
киповинні бутизахищенізапобіжникамичи автоматич­
нимивимикачамиз боку живильноїмережі. Установки
дляручного зварюванняповинні бутиоснащені покаж­
чикомзначеннязварювальногоструму (амперметромабо
шкалоюна регуляторіструму). Багатопостовізварю­
вальніагрегати крімзахисту з бокуживильноїмережі
повиннітакож мати іавтоматичнийвимикач чикон­
тактор(для підключенняджерела струмудо розподіль­
чоїцехової мережі)у загальномупроводі зварювального
колата запобіжникана кожномупроводі дозварюваль­
ногопоста.

Для запобіганнязайманнюелектропроводівта
зварювальногообладнанняслід правильнодобирати пе­
рерізкабелів зазначеннямструму, ізоляціюкабелів за
робочоюнапругою таплавкі вставкизапобіжниківза
граничнодопустимимструмом.

Приєднаннядо мережі живленнята відклю­
ченнявід неї зварювальнихустановокповинні викону­
ватиелектротехнічніпрацівникипідприємства, які екс­
плуатуютьцю електромережу.

Пересувніджерела зварювальногоструму на
часїх пересуваннямають бутивідключенівід мережі.

Електрозварювальнуустановку навесь час
роботислід заземлитимідним проводомперерізомне
менше 6 мм2або сталевимпрутом (смужкою)перерізом
неменше 12 мм2.Заземленняздійснюєтьсячерез спец­
іальнийболт, що маєбути на корпусіустановки.

Крім заземленняосновногоелектрозварювальногооб­ладнанняу зварювальнихустановкахслід безпосередньозаземлюватитой затискачвторинноїобмотки зварюваль­ноготрансформатора, до якого приєднуєтьсяпровідник, щойде до виробу(зворотнийдріт).

Забороняєтьсявикористаннянульовогоробочого чифазного проводудвожильногоживильногокабелю длязаземленнязварювальноготрансформатора.

Заземленняелектрозварювальнихустановок слідви­конуватидо їх підключеннядо мережі ізберігати довідключеннявід мережі.

Для живленняоднофазногозварювального
трансформатораслід застосовуватитрижильнийгнучкий
шланговийкабель, третюжилу якого слідприєднатидо
заземлювальногоболта корпусазварювальноготрансфор­
матората до заземлювальноїшини пунктуживлення.

Для живленнятрифазноготрансформатораслід зас­тосовуватичотирьохжильнийкабель, четвертажила якоговикористовуєтьсядля заземлення.

Заземлювальнушину пунктуживлення слідз'єднати з нульовимзахисним проводомживильної лініїв уста­новкахз глухозаземленоюнейтраллю абозаземлювачемв установкахз ізольованоюнейтраллю.

Затискач(полюс) зварювальноготрансформа­
тораповинен бутиприєднанийдо деталі, щозварюєть­
ся, за допомогоюзаземлювальногопроводу заземлюваль-
нимболтом на корпусізварювальноготрансформатора
згідноз рисунком 6.1.


1 — пунктживлення; 2 — зварювальнийтрансфор­матор;3 — регулятор;4 — електродотримач;5 — шланговийодножильнийдріт; 6 — заземлюваль-нийболт; 7 — живильнийшланговийтрижильнийкабель іззаземлювальноюжилою; 8 — нульовийдріт мережі.

Рис. 6.1. Схемапідключеннязварювальноготрансформатора

Зварювальнікабелі слідз'єднуватиопресову­
ваннязварюваннямабо паянням.

Підключеннякабелю дозварювальногообладнанняслід здійснюватиопресованимичи припаянимикабель­ниминаконечниками.

Довжинапервинногокола між пунктомжив­
лення іпересувноюзварювальноюустановкоюмає бути
небільше 10 м.

Як зворотнийпровід, якийз'єднує вироби, що зва­рюються, з джереломзварювальногоструму, можутьвикористовуватисясталеві, алюмінієвіабо мідні шинибудь-якогопрофілю, зварювальніплити, стелажіта сама зварювальнаконструкція(металоконструкціїта знепа-реніі зневодженітрубопроводив межах котліві турбін, наяких провадятьзварювальніроботи) за умови, що їх переріззабезпечуєбезпечне (заумов нагрівання)про­тіканнязварювальногоструму.

З'єднанняокремих елементів, які застосовуютьсяяк зворотнийпровід, слідвиконуватиболтами, струбцина­миабо затискачами.

Забороняєтьсявикористовуватияк зворотнийпровід внутрішнізалізничнірельси, мережізаземленнячи за-нулення, а також проводита шини первинноїкомутаціїрозподільчихпристроїв, металеві конструкціїбудівель, комунікаційта технологічнеобладнання.

Зварюванняслід проводитиіз застосуваннямдвох проводів.

Використаннязаземлювальнихпровідниківрозподіль­чихпристроїв якзворотньогопровода длязварюваль­нихустановок можепризвести довідгалужуваннястру­му наметалеві оболонкирозташованихпоблизу конт­рольнихкабелів, їхпошкодженнята помилковоїроботи релейногозахисту. Помилковаробота релейногозахис­ту можебути спричиненатакож появоюрізниці потен­ціалівміж заземленимиточками кілрелейногозахисту підчас роботизварювальнихустановок.

У разі застосуванняпересувнихджерел зва­
рювальногоструму та виконанніробіт в пожежонебез-
печнихприміщенняхзворотнийпровід слідізолювати
також, як і прямий.

Забороняєтьсяподавати напругудо виробу,
якийзварюється, через системупослідовноз'єднаних
металевихстрижнів, рейокчи будь-якихінших пред­
метів.

Якщо зварювальнийвиріб не маєелектричногокон­такту іззаземленимстолом, то заземленнюпідлягаєбезпосередньоцей виріб.

Перед початкомелектрозварювальнихробіт
необхіднозовнішнімоглядом перевіритисправністьізо­
ляціїзварювальнихпроводів таелектродотримачів, а
також надійністьз'єднання усіхконтактів.

Проводи, підключенідо зварювальнихапаратів,
розподільчихщитів та іншогообладнання, а також у
місцяхзварювальнихробіт, повиннібути надійноізольо­
вані, а в необхіднихмісцях- захищенівід дії високої
температури, механічнихпошкодженьта хімічноїдії.

У разі пошкодженняізоляції проводівїх слід заміни­тиабо поміститив резиновийшланг.

Допускаєтьсяізоляція пошкодженихділянок дротівметодом вулканізаціїз використаннямсирої гуми.

Відстаньвід зварювальнихпроводів догаря­
чихтрубопроводівта балонів зкиснем має бутине мен­
ше 0,5 м, до балонів татрубопроводівз пальнимига­
зами — неменше 1 м.

Забороняєтьсякористуванняелектродотрима­
чами, у яких порушенаізоляція держаків.Держаки
електродотримачівмають бутивиготовленііз негорючо­
годіелектричногота теплоізоляційногоматеріалу.

Забороняєтьсязастосуваннясаморобнихелектродот­римачів.Електродотримачіповинні відповідатиГОСТ 14651.

Струмовіднічастини електродотримачамають
бутиізольовані, крім того, маєбути забезпеченийза­
хист відвипадковогодотику до нихрук зварювальника
чивиробу, щозварюється.

Різницятемпературзовнішньоїповерхні руків'яі навколишньогоповітря наділянці, щоохоплюєтьсяру­кою зварювальниказа номінальногорежиму роботиеле­ктродотримача, має бути небільше 40 °С.

Допускаєтьсязастосовуватидля зварювання
постійнимструмом електродотримачіз електричноюізо­
ляцієютільки рукоятки.В цьому разіїї конструкція
повиннавиключатиможливістьстворенняструмовідних
містківміж зовнішньоюповерхнеюрукоятки тадеталя­
миелектродотримача, що перебуваютьпід напругою, та
безпосередньогоконтакту зіструмовіднимидеталями під
часохопленнярукоятки. Наелектродотримачімає бути
попереджувальнийнадпис «ЗАСТОСОВУВАТИЛИШЕ
ДЛЯ ПОСТІЙНОГОСТРУМУ».

Ремонт зварювальнихустановок слідвикону­
ватитільки післязняття напруги.

Огляданнята чищеннязварювальноїустанов­
кита її пусковоїапаратури слідпровадити нерідше 1
разуна місяць.

Опір ізоляціїобмоток зварювальнихтрансфор­
маторівта перетворювачівструму слідвимірюватипісля
усіхвидів ремонту, але не рідше1 разу на 12 місяців.

Опір ізоляціїобмоток трансформаторавідносно корпу­сата між обмоткамимає бути неменше 0,5 МОм. Опірізоляції струмовіднихчастин зварювальногокола (кабелі, електродотримачі)повинен бутине меншим 0,5 МОм.

Під час введенняв експлуатацію, та після капіталь­ногоремонту ізоляціязварювальнихтрансформаторівмає бути випробуванапідвищеноюнапругою частотою50 Гц протягом1 хв; випробувальнанапруга маєвідповідатизначенням, зазначениму таблиці 6.7.1.

Результативимірюванняопору ізоляціїта
випробуванняізоляції зварювальнихтрансформаторівта
перетворювачівструму особа, яка проводилавимірюван­
нячи випробування, повинна заноситиу «Журнал об­
ліку, перевірки тавипробуваньелектроінструмента».

На корпусізварювальноготрансформаторачи
перетворювачаслід зазначитиінвентарнийномер, дату
наступноговимірюванняопору ізоляціїта належністьдо
цеху (дільниціта ін.)„

Під час роботиз підручнимабо у складібри­
гади, зварювальникперед запалюваннямдуги зобов'я­
занийпопередитилюдей, що йогооточують.

Таблиця 6.7.1.Випробувальнанапруга зварювальнихтрансформаторів

Місце прикладення випробувальної напруги

Випробувальна напруга, за напруги живильної мережі трансформатора, В


до 380

більше 380

Між первинною обмот­кою та корпусом Між вторинною обмот­кою та корпусом Між первинною та вторинною обмотками

1800 1800 3600

2250 1800 4050

Під часручного зварюваннявсерединіємності тазварюваннявеликогабаритнихвиробів слідзастосо­вуватипереноснепортативнемісцеве відсмоктувальнеустаткування, оснащене пристроямидля швидкогота надійногозакріпленняпоблизу зонизварювання.

Для виконаннязварювальнихробіт всередині
барабанівкотлів та іншихрезервуаріві підземнихспо­
руд маєбути призначеноне менше 3 працівників,із
яких двоєє наглядачами, повинні перебуватипоза ре­
зервуаром(спорудою), білялюка (лаза) істрахувати
зварювальниказа допомогоюрятувальноїмотузки, зак­
ріпленоїза його запобіжнийпасок.

Під час виконанняробіт всерединігазонебезпечнихпідземнихспоруд та резервуарівзастосуваннярятуваль­нихпасків і канатівобов'язково.

У рятувальнихпасків маютьбути наплічніремені з бокуспини з кільцемна їх перетинідля закріпленнярятувальногоканату. Пасокслід підганятитак, щоб кільцерозташовувалосьне нижче лопаток.

Забороняєтьсязастосуванняпоясів безнаплічнихре­менів. Другийкінець рятувальноїмотузки маєбути протягомусього часувиконання робіту руках нагляда­чаназовні.

Наглядачіне мають прававідходити відлюка резер­вуарачи підземноїспоруди доти, поки у резервуаріпе­ребуваєзварювальник.

За необхідностіспуску допостраждалого, один із наглядачівмає одягтишланговийпротигаз тарятуваль­нийпасок і передатикінець відрятувальногоканата наглядачу, який залишивсязовні.

Допускатидо місця роботи'сторонніх осібзаборо­няється.

Роботув замкненихабо обмеженихпросто­
рахслід виконувативідповіднодо вимог пункту6.7.80
цих Правил.Один із наглядачівповинен матиIIгрупу
зелектробезпеки.

Зварюванняв замкненихта важкодоступнихпросто­рахслід виконуватиз дотриманнямтаких умов:

наявності люків для прокладання комунікацій та евакуації працівників;

безперервної роботи системи місцевої витяжної вен­тиляції та устаткувань (повітроприймачів та ін„), які видаляють шкідливі речовини, що є в повітрі, до гра-нично допустимих концентрацій та підтримують вміст кисню в замкнених та важкодоступних просторах не менше 20% за об'ємом;

наявності у зварювальному обладнанні пристроїв
припинення подавання захисного газу, у разі відключен­
ня чи зникнення напруги у зварювальному колі;

наявності обмежувача напруги холостого ходу під
час ручного дугового зварювання змінним струмом.

Обмежувач, виконаний як приставка, має бути зазем­лений окремим проводом.

(Замкненимипросторами(приміщеннями)вважають­сяпростори, обмеженіповерхнями, що мають люки(лази) з розмірами, що перешкоджуютьвільному ташвидкому рухучерез них працівниката обмежуютьвільний повітрообіг; важкодоступнимипросторами(при­міщеннями)слід вважатитакі, в якихчерез маліроз­міри ускладнюєтьсявиконанняробіт, а природнийпо­вітрообміннедостатній.)

Забороняєтьсяпровадитиелектрозварювальні
роботипід час дощута снігопадуза відсутностінамету
наделектрозварювальнимобладнаннямта робочимміс­
цемелектрозварювальника.

Над переноснимиі пересувнимиелектрозварювальни­миустановками, які застосовуютьсяна відкритомупо­вітрі, маютьбути спорудженінамети з негорючихмате­ріалів.

В разі виконанняелектрозварювальнихробіт
у виробничихприміщенняхробочі місцязварювальників
маютьбути відокремленівід інших робочихмісць та
проходівнегорючимиекранами (ширмами, щитами) з
висотоюне менше 1,8 м.

Під час зварюванняна відкритомуповітрі такіого­рожі слідставити у випадкуодночасноїроботи декіль­кохзварювальниківпоблизу одинвід одного тана діль­ницяхінтенсивногоруху людей.

Блектрозварювальники, які працюютьна ви­
соті, повинні матиспеціальнісумки для електродівта
металевінегорючі ящикидля збору недогарків.У пост­
ійнихта тимчасовихмісцях проведенняелектрозварю­
вальнихробіт маютьбути встановленіметалеві ящики
длязбору недогарків.Розкидатинедогаркизабороня­
ється.

Під часелектрозварювальнихробіт у вогких
місцяхзварювальникповинен стоятина настилі ізсу­
хих дощокабо на діелектричномукилимку.

У разі будь-якоговідлученняз робочогомісця
зварювальникповинен вимикатизварювальнийапарат.

Під часелектрозварювальнихробіт зварю­
вальникта його підручніповинні користуватисьіндив­
ідуальнимизасобами захисту:

захисною каскою із струмонепровідних матеріалів. Каску слід зручно сполучувати з щитком, який служить для захисту обличчя та очей. Захисні щитки повинні бути відповідними до вимог ГОСТ 12.4.035;

захисними окулярами з безкольоровим склом для
оберігання очей від осколків та гарячого шлаку під час
зачищення зварених швів молотком чи зубилом;

рукавицями, рукавицями з крагами або рукавичка­
ми з негорючих матеріалів з низькою електропровідні­
стю.

Працівникиповинні бутипроінструктованіпро шкід­ливийвплив на зірта шкіру ультрафіолетовихта інфра­червонихпроменів, щовиділяютьсяпід час електрозва­рювання.

Особи, яківиконуютьелектрозварюванняабо присутніпри цьому, запояви болю вочах повиннінегайно звернутисядо лікаря.

Під час зварювальнихробіт в умовахпідви­щеноїнебезпекивраження електричнимструмом (зварю­ванняу резервуарахта ін.) електрозварювальники, крім спецодягу, повинні забезпечуватисьдіелектричнимиру­кавичками, галошами абокилимками іу разі дотикудо холодногометалу — наколінникамита наплічниками.

Роботи велектроустановках, пов'язані зпідійманнямна висоту

До робіт нависоті і верхолазнихробіт допус­
каютьсянавчені особи, стан здоров'яяких має відпов­
ідатимедичним вимогам, встановленимдля даних видів
робіт(«Положенняпро медичнийогляд працівниківпев­
них категорій»).

Працівники, які виконуютьверхолазніроботи, по­виннімати відповіднийзапис в посвідченніпро перевіркузнань.

До самостійнихверхолазнихробіт допускаютьсяосо­би вікомне молодші 18років, які маютьстаж верхо­лазнихробіт не меншеодного рокуі кваліфікаційнийрозряд не нижчечетвертого.Робітники, яківперше допускаютьсядо верхолазнихробіт, протягомодного рокуповинні працюватипід безпосереднімнаглядом досвідченихспеціалістів, призначенихнаказом керівни­капідприємства.

Працівникимають бутинавчені безпеціпраці до по­чаткувиконанняверхолазнихробіт.

Драбини, риштування, помости, кігті, лази та
іншіпристосування, що застосовуютьсядля виконання
робітна висоті іверхолазнихробіт, повиннібути серти-
фіковані, а також відповідативимогам «Правилбезо-
пасностипри работе синструментомй приспоеоблениями», затвердженихМіненерго СРСРта ЦК галузевоїпрофспілки30,04.85.

Під час виконанняробіт, колинемає можли­
востізакріпити стропзапобіжногопоясу за конструкцію
абоопору, слідкористуватисястрахувальнимканатом,
щое відповіднимдо вимог ГОСТ12.4.107. В цьому разі
стропзапобіжногопаска заводитьсяза конструкцію,
детальопори тощо.Виконуватицю роботу повиннідві
особи, другаособа в мірунеобхідностіпопускає чина­
тягує канат.

Під час роботина конструкціях, під якими
розташованіструмовіднічастини, щоперебуваютьпід
напругою, ремонтніпристосуванняі інструментприв'я­
зуютьсядля запобіганняїх падінню.Застосовуватив
цих випадкахмонтерськізапобіжні паскизі стропамиз
металевоголанцюга забороняється.

Подаватидеталі на конструкціїчи устаткуван­
няслід за допомогою«нескінченного»канату. Праців­
ник, який стоїтьвнизу, повиненутримуватиканат для
запобіганняйого розгойдуваннюі наближеннюдо стру-
мовіднихчастин.

Працівники, які виконуютьроботи на висоті
абоверхолазніроботи, повиннібути в спецодязі, що не
заважаєрухам. Особистийінструментслід зберігатив
сумці.

Працівники, що здійснюютьнагляд за члена­
мибригади, яківиконуютьверхолазніроботи аборобо­
ти нависоті, можутьрозташовуватисяна землі.

Обслуговуванняосвітлювальнихпристроїв, роз­
ташованихна стелі машиннихзалів і цехівпідприємств,
звізків мостовогокрану слідпровадити неменш ніж
двомапрацівниками, один з яких згрупою III.Підчас
виконанняробіт з використаннямкрану ремонтникам
маєбути виданийнаряд-допуск.

еще рефераты
Еще работы по бжд