Реферат: Інвестиційна діяльність страхових компаній

Міністерство освіти України

Київський НаціональнийЕкономічний Університет

Кафедра фінансів підприємств

та страхової справи .

Реферат

на тему :

“  Інвестиційна діяльністьстрахових  компаній   “

                                                                      Виконав: студент 7 групи

                                                                                   3 курсу ФЕФ 

                                                                                             Вертелецький Д.Б.

                                                   


К и ї в      1 9 9 7

П л а н

Вступ                                                                                                                                            2

Розділ 1     Законодавчі особливості здійсненняінвестиційної  

                      діяльності страховиками наУкраїні .                                              2

Розділ 2     Зарубіжний досвід у провадженніінвестиційної    

                      діяльності страховиками .                                                                     5

Висновки                                                                                                                                  6

С п и с о к      л і т е р а т у р и .                                                                                         7

/>Вступ

Страхування єоб’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави .  Вумовах розвинутих товарно-грошових відносин, що властиві сучасному процесусуспільного виробництва, страхове покриття по визначеним ризикам , щонадається страховиком страхувальнику  у грошовій формі шляхом укладання договору страхування, можна розглядати як специфічний товар .

Слід визначити, що по-перше данний товар виступає  у грошовій формі,по-друге при його продажу за рахунок страхової премії утворюється страховийфонд, для якого характерний замкненний  перерозподіл фінансових ресурсів — тільки серед страхувальників , по-трете плата страхової премії за страховепокриття означає лише право страхувальника  на отримання в майбутньомугрошового відшкодування за обумовлені наслідки страхового випадку, що стався .

На відмінку від виробництва , де спочатку провадяться затрати капіталу,а потім, при реалізації, проходить їх відшкодування, — у страховій справістраховик спочатку збирає кошти і лише потім — зазнає затрат, що пов’язані зліквідацією збитків в міру виникнення страхових випадків. При страхуванніжиття взагалі утворюється довготерміновий резерв премії під майбутні виплати.

Таким чином, завжди існує проміжок часу , коли страховик має у своємурозпорядженні значні кошти, які мають бути інвестовані в різні галузі економікиі використані як капітал з метою отримання прибутку .

/>/>Розділ 1     Законодавчі особливостіздійснення інвестиційної                        діяльності страховиками наУкраїні.

У зв’язку з розширенням інвестиційної діяльності доцільно визначити їїосновні джерела. Основними з них є:

       Власнікошти  (статутний фонд, резервний фонд, утворений з прибутку, прибуток, цільвефінансування  і надходження   ).

       Залученікошти  (поточне надходження страхових  премій , резерви внесків і відшкодувань, фондзапобіжних заходів ) .

При інвестування коштів страхової компанії в Україні керуються ЗакономУкраїни “ Про страхування “ .  Відповідно до статті 30 цього Закону , “Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності,прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.

Перший принцип розміщення активів — принцип безпечності. Його дія повною міроюрозповсюджується як на активи, що покривають страхові резерви так і на вільніактиви. Данний принцип передбачає максимально надійне розміщення активів щозабезпечує  їх повернення у повному  обсязі.

Другий принцип — прибутковість вкладень . Відповідно до нього активиповинні приносити постійні і достатньо високі доходи .

Третій принцип — ліквідність вкладів . Страхова компанія повинна у будь-якийчас мати у розпорядженні сумму грошей , яка б забезпечувала страхувальникамвиплату обумовлених договором сум у встановлені терміни.

Четвертий принцип — деверсифікація  вкладів .  Він служить розподілу інвестиційнихризиків серед різних видів вкладів, що в свою чергу забезпечує фінансовустійкість інвестиційного портфеля страховика.

З урахуванням вище наведеного і спираючись на Закон України “ Прострахування “ можна визначити такі напрямки інвестування для страхових компаній:

       Банківськівклади та депозити .

       Нерухомемайно .

       Цінніпапери, що передбачають одержання доходів .

       Цінніпапери, що емітуються державою .

       Прававимоги  до перестраховиків .

       Довгостроковіінвестиційні кредити .

Згідно з “ Тимчасовим положенням про порядок формування і розміщеннястрахових резервів “, при визначенні рівня покриття до заліку приймаються  вобме6жених обсягах такі активи  ( у відсотках до суми наявних технічнихрезервів і 50 % сформованого Статутного фонду ) :

       Банківськівклади (депозити ) не більше 30 % в одному банку .

       Нерухомемайно не більше 10 % .

       Іноземнавалюта у вигляді платіжних документів та інших цінних паперів не більше 40 % , в тому числі:

            а )  акції які не котуються на фондовій біржі  — не більше15 , з них акції одного емітента не більше — 2 % .

            б ) акції які котуються на фондовій біржі — не більше 5  %одного емітента .

            в ) облігації — не більше 5 %  .

4.  Грошові позики юридичним та фізичним особам  -  страхувальникам — небільше 30 %, втч:

а ) позики юридичним особам незабезпечені банківськими гарантіями абогарантіями інших страховиків — не більше 5 %, з них розмір позики окремомупозикоодержувачу не повинен перевищувати  1 % .

б ) позики юридичним особам забезпечені банківськими гарантіями абогарантіями інших страховиків не повинені перевищувати  5 %  окремомупозикоодержувачу.

5. Права вимоги до перестрахувальників — не більше 50 % обсягів страховихзобов’язань, переданих до перестрахування .

Як бачимо , наведені вище обмеження при формуванні інвестиційногопортфеля страховика спрямовані в першу чергу на девірсифікацію ризику втратиінвестиції чи отримання збитків від інвестиційної діяльності .  На мій поглядце дуже правельне рішення в умовах економічної нестабільності в нашій країні.Однак, в ціх обмеженнях, я вважаю є певні недоліки. Наприклад, обмеження понерухомому майну — 10 % .  Виділивши у складі нерухомого майна житловібудинки   і   піднявши ліміт  наприклад до 30-40 % можна було  б досягтизначних залучень капіталу в сферу будівництва житла, яке на даннний момент інеобхідне  і досить прибуткове. Така форма інвестицій ( і будівництво вцілому) є найбільш привабливою особливо для компаній, що займаються довгостроковимстрахуванням . 

Для підняття авторитету і цінності національної валюти треба також обмежитище більше обсяги вкладень коштів страховиками  в іноземну  валюту до  1-2 % .

В Україні в силу нерозвинутості деяких видів вкладень основний доходукраїнські страхові компанії отримали від банківських депозитів ( в 1994 році75 % ) . Зниження відсотку по банківських депозитах спонукало страховиків допереорієнтації інвестиційних портфелів в напрямку відносно більш доходних ,але й одночасно меньш ліквідних активів.

Лише 5-10   % всіх активів склали  цінні папери банків та підприємств.Цепояснюється насамперед фактором невизначеності, що домінує в економіці.

/>/>Розділ 2   Зарубіжний досвід у провадженніінвестиційної                              діяльності страховиками. 

Великий інтерес  у галузі інвестиційної політики представляє досвід країнринкової економіки .

Так у Великобританії страхові компанії не тримають, як правило, напоточних рахунках коштів більше ніж це потребують повсякденні розрахунки.Проте в силу специфіки страхової справи може виникнути ситуація, колистраховикові негайно знадобляться кошти . Тому певну частину, в середньому 4- 5 % всіх активів компанії, що займаються страхуванням життя та 10 — 13 %активів компаній, що займаються ризиковими видами страхування, складаютьвисоколіквідні  короткотермінові інвестиції     ( депозити, депозитні сертифікати, казначейські зобов’язання ), що порівняно швидко перетворюються в гроші .

Середньо та довго термінові інвестиції можна розділити на такі групи:цінні папери з фіксованим доходом. акції, нерухомість та іпотечний кредит .

Цінні папери з фіксованим доходом є основним об’єктом інвестуваннястрахових компаній Великобританії . Вони  є  надійним капіталовкладенням, якезабезпечує стійкий доход  і в той самий час можуть бути швидко реалізовані наринку .

Одночасно страхові компанії інвестують кошти в звичайні акції компаній тафірм різних галузей господарства. Це пояснюється намаганям отримати більшвисокий доход. Також через володіння акціями певних компаній страхові компаніїнамагаються впливати на галузі в яких вони мають свої інтереси .

Нерухомість, як об’єкт інвестування, є дуже привабливою для страховихкомпаній, бо надійно захищає вкладені кошти від інфляції. Разом з тим цей видінвестицій є дуже низьколіквідним і їх реалізація за короткий час може бутипроблематичною для інвестора.

В Великобританії є дуже розповсюдженим іпотечне кредитуваня. Воноздійснюється  в сумі, що не перевищує  2 / 3 від суми яка може бути отриманавід продажу майна. Данний вид інвестицій носить довготерміновий танизьколіквідний характер.

Останнім часом набуває популярності такий вид інвестицій, як купівлятворів мистецтва, антікваріату, різних цінних колекцій. Це не дає стабільного прибутку, а доход залежить виключно від  підвищення цін на данніпредмети .

/>/>Висновки 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що найбільш доходними істабільними є інвестиції в цінні папери з фіксованим процентом, які випускає уряд і місцеві органи влади .  В Україні ж до останнього часу переважалибанківські депозити ,  зі зменшенням банківського відсотку акценти змістились вбік  державних цінних паперів. Вцілому за деякіх умов ( завершенняприватизації, стабілізація грошової одиниці )  перспективними напрямкамиінвестицій стануть інвестиції у акції піприємств. Для компаній які здійснютьдовготермінове страхування виходом зі становища моглоб бути інвестуваннявільних коштів в будівництво, зокрема житла , це надало б можливістьзахистити зібрані кошти від інфляції на довгому періоді.

/>С п и с ок      л і т е р а т у р и.

      . Бланк А.И.        Інвестиційний менеджмент, К., Ітем 1995

                                    Страховийпортфель, М., Сомінтек 1996

       ХарченкоН.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній. Фінанси України 1996 № 7 .

еще рефераты
Еще работы по экономической теории