Реферат: Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

"Інформаційна система для аналізуфінансової стійкості ПП

 

спеціальність 7.050102 «Економічнакібернетика»


Роботу виконав: В. В. Мельниченко

студент групи К-11

номер залікової книжки 001/213

Роботу перевірив: О.В. Ячменев

старший викладач кафедри ЕК

м. Житомир 2005 р.


ЗМІСТ

ВСТУП… 3

1. РОЗРОБКАІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ… 4

1.1. Розробка структури інформаційної системи. 4

1.2. Характеристика економічних задач і функцій,реалізованих ІС… 4

1.3. Розробка математичного і машинного алгоритмів рішеннязадач. 5

1.4. Інформаційне забезпечення. 10

1.4.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення. 10

1.4.2. Організація збору і передачі первинної інформації 10

1.4.3. Розробка системи класифікації і кодування. 11

1.4.4.Проектування форм первинних документів машинограмм івідеокадрів. 11

1.4.5. Структура інформаційних масивів. 12

1.5. Організаційне забезпечення. 14

1.6. Технічне і програмне забезпечення. 14

1.6.1. Технічне забезпечення. 14

1.6.2. Програмне забезпечення. 14

1.7. Контрольний приклад. 15

ВИСНОВОК… 15

СПИСОКВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ… 17

ДОДАТКИ… 18


ВСТУП

В умовах ринкустабільні позиції мають лише ті підприємства, що постійно розвиваються. Самефінансова стійкість підприємства, як переконує світова практика, є передумовоюйого економічного розвитку.

Умовою підтриманняефективного економічного розвитку є здатність підприємства пристосовуватися дозмін внутрішнього і зовнішнього середовища, не втрачаючи водночас фінансовоїстійкості. При цьому підприємству необхідно володіти оптимальною структуроюфінансових ресурсів і в разі потреби залучати позикові кошти.

Діяльність суб'єкта підприємницької діяльності може бути охарактеризованаз різних сторін, однак у найбільш загальному випадку її можна представити яксукупність надходжень і витрат коштів. Частина грошових потоків відноситься дохарактеристики діяльності підприємства з позиції короткострокової перспективи,інша частина характеризує цю діяльність у довгостроковому аспекті. Останнєзв'язано насамперед із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенемйого залежності від кредиторів і інвесторів. Суть проблеми досить очевидна івизначається тією обставиною, що будь-яке підприємство має безліч джерелфінансування.

Стабільність роботи підприємства зв'язана з його загальною фінансовоюструктурою, ступенем його залежності від зовнішніх кредиторів і інвесторів.Багато підприємств у процесі своєї діяльності змушені крім власного капіталувикористовувати значною мірою і позиковий капітал. Однак, коли структура«власний капітал — позикові кошти» має значний перевіс в бік боргів,підприємство може збанкрутувати, якщо відразу декілька кредиторів зажадаютьповернення своїх грошей.

Фінансово стійким вважається таке підприємство, що переважно за рахуноквласних джерел покриває кошти, вкладені в активи; не допускає невиправданоїдебіторської і кредиторської заборгованості; розплачується вчасно за своїмизобов'язаннями.

Сутністю фінансової стійкості підприємства є співвідношення вартостіматеріальних оборотних коштів і величини власних і позикових джерел їхньогоформування, тобто забезпеченість запасів і витрат джерелами фінансування.Платоспроможність виступає зовнішнім проявом фінансової стійкості.

Оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає проведення об'єктивногоаналізу величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення націй основі його фінансової стабільності і незалежності, а також аналізувідповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям йогостатутної діяльності.

Фінансова стійкістьвідображає стабільне перевищення доходів над витратами, забезпечує вільнийефективний обіг грошових ресурсів, сприяє безперервному процесу виробництва іреалізації продукції. Однак поза увагою залишається вивчення фінансовоїстійкості акціонерного товариства як необхідної умови його економічногорозвитку, а також впливу чинників, що відображають ефективність фінансовоїдіяльності, на величину економічного розвитку акціонерного товариства. Томудослідження цієї сфери викликає певне наукове зацікавлення.

Тема даної курсової роботи — „Інформаційна система для аналізу фінансовоїстійкості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ “Чижевський”. Розробивши інформаційну систему для аналізу фінансової стійкості підприємства,можна оцінити фінансовий стан об’єкта дослідження, проаналізувати такіхарактеристики його фінансово-господарської діяльності, як обіговість власнихкоштів, платоспроможність та рентабельність.

Отже, тема є доситьактуальною в процесі формування ринкових відносин в Україні.

Основна економічна задача даної інформаційної системи полягає вкомплексній оцінці фінансової структури та аналізі господарської діяльностіпідприємства.

Область застосування даної підсистеми представлена наприкладі УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ />/>


1. РОЗРОБКАІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

/> 1.1. Розробка структури інформаційної системи

У цьому підрозділі приводиться функціональна структурарозроблювальної інформаційної системи (ІС), дається перелік функцій і їхняхарактеристика. Описуються інформаційні зв'язки між елементами інформаційноїсистеми, а також визначаються зв'язки з іншими інформаційними системами абоАРМ, що є джерелами або споживачами інформації.

При побудові структури ІС необхідно визначити інформаційні запити дляданої предметної області і їхнього взаємозв'язку з виробничим процесом іорганізаційною структурою керування.

Завершальним етапом є розробка структурної схеми інформаційної системи,на якій показані взаємозв'язки між окремими її елементами. Функціональна таструктурна схема представлені в Додатках 1-2.

 1.2. Характеристика економічних задач іфункцій, реалізованих ІС

Фінансова стабільністьпідприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового станупідприємства. Вона залежить від структури зобов’язань підприємства іхарактеризується співвідношенням власного і залученого капіталу.

Фінансова стійкість передбачає те, щоресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунокгрошових надходжень від господарювання, а одержаний прибуток забезпечуватисамофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерелформування майна (активів).

Фінансова стійкість – це стан активівпідприємства, що гарантує його постійну платоспроможність.

Фінансова стійкість підприємства залежить відрозміщення його активів та джерел їх формування. Діаграми потоку данихпредставлені в Додатку 3.

Необхідність у власних активах обумовленавимогами самофінансування підприємства. Вони є основою самостійності інезалежності підприємства. Водночас, слід враховувати, що здійснюватигосподарську діяльність за рахунок лише власних активів не завжди доцільно,особливо, якщо виробництво має сезонний характер. Тоді в окремі періоди будутьвеликі залишки активів, а в інші буде їх нестача. Крім цього, якщо витрати щодозалучення активів невеликі, а підприємство має можливість забезпечити більшвисокий рівень рентабельності використання активів, ніж плата за них, то,здійснюючи залучення активів, власники значно підвищують рентабельністьвласного капіталу.

Але якщо активи підприємства сформовані взначній мірі за рахунок поточних зобов’язань, то його фінансовий стан буденестійким. З поточними зобов’язаннями необхідно здійснювати постійну оперативнуроботу щодо контролю за своєчасним поверненням їх та залученням в господарськудіяльність через поточні зобов’язання інших активів.

Від оптимізації співвідношення власних ізалучених активів залежить фінансовий стан підприємства.

Оцінку фінансового стану підприємстваможливо визначити за наступними типами фінансової стійкості:

абсолютна фінансова стійкість(трапляється на практиці дуже рідко) – коли власні оборотні активи повністюзабезпечують запаси підприємства;

нормально стійкий фінансовий стан – колизапаси забезпечуються сумою власних оборотних активів та довгостроковими зобов’язаннями;

нестійкий фінансовий стан – коли запасизабезпечуються за рахунок власних оборотних активів, довгострокових такороткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерелформування запасів;

кризовий фінансовий стан – коли запаси незабезпечуються вищеназваними джерелами їх формування і підприємство стає намежі банкрутства.

Фінансово стійким можна вважати такепідприємство, яке за рахунок власних активів спроможне забезпечити запаси, недопустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватисьза своїми зобов’язаннями.

Основна економічна задача, що реалізується інформаційною системою,полягає в аналітичній обробці даних балансу, характеристиці діяльностіпідприємства за звітний період та розрахунок показників фінансової стійкостіпідприємства.

Основними функціями, що реалізуються інформаційноюсистемою є:

аналіз структури балансу підприємства;

аналіз ефективності діяльності підприємства;

розрахунок показників фінансової стійкості підприємства.

1.3. Розробка математичного і машинногоалгоритмів рішення задач

 

Для дослідження показників фінансової стійкості підприємства вирішальнезначення має питання щодо того, які показники відображають сутність стійкостіфінансового стану. Відповідь на нього пов’язана з балансовою моделлю, із якоївиходить аналіз. В умовах ринку ця модель має наступний вигляд [5, с.275]:

F+ ЕЗ+ Ra= ИС+ СКК+ CДК+КО+Rp

)

де умовні позначення аналогічні приведеним в таблиці 1.1:

F — основні засоби івкладення;

ЕЗ — запаси і витрати;

Ra — грошовікошти, короткострокові фінансові вкладення, розрахунки (дебіторськазаборгованість) та інші активи;

ИС — джерела власних засобів;

СКК — короткострокові кредити та позикові кошти;

CДК — довгострокові кредити та позикові кошти;

КО — позики,що не погашені в строк;

Rp — розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви.

Таблиця 1.1

Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)

АКТИВ

Умовні

позначення

ПАСИВ

Умовні

Позначення

I. Основні засоби та вкладення

II. Запаси та витрати

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

В тому числі:

грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення

розрахунки та інші активи

БАЛАНС

F

ЕЗ

Ra

 

 

 

 

Д

 

 

 

ra

В

I. Джерела власних засобів

II. Розрахунки та інші пасиви

III. Кредити та інші позикові кошти

В тому числі:

короткострокові кредити та позикові кошти

довгострокові кредити та позикові кошти

позики, що не погашені в строк

БАЛАНС

ИС

Rp

К

 

 

 

 

СКК

 

 

CДК

 

 

КО

 

По суті справи|, модель припускає|передбачає| певне|перегрупування| статей бухгалтерського| балансу для виділення однорідних з точки зору| строків повернення|величин позикових| коштів.

Враховуючи, що| довгострокові кредити| та позикові кошти| спрямовуються| переважно на придбання| основних| засобів і на капітальні вкладення|, перетворимо вихідну балансову| формулу [5, c.276]:

ЕЗ + Ra<sup/>= [(ИС + CДК)F] + [СКК + КО + Rp].

(1.2)

Звідси можна| зробити|висновок|, що|при умові обмеження| запасів і витрат| (ЕЗ|) величиною [(ИС + CДК) — F] [5, c.276]:

ЕЗ ≤ (ИС + CДК) – F.

(1.3)

буде| виконуватись| умова|платоспроможності підприємства, тобто|грошові засоби|, короткострокові фінансовівкладення| (цінні папери|) та активні розрахунки|покриють короткострокову| заборгованістьпідприємства (СКК+ КО + Rp) [5, c.276]:

Ra<sup/>СКК + КО + Rp.

(1.4)

Таким чином, співвідношення вартості матеріальнихоборотних| засобів і величин власних| та позикових|джерел| їх формування| визначає стійкість фінансового станупідприємства. Забезпеченість запасів і витрат|джерелами| формування| є сутністю фінансової стійкості, тоді якплатоспроможність виступає її зовнішнімпроявом|. В той же час ступінь забезпечення| запасів і витрат|джерелами| є причина того чи| іншого ступеня|платоспроможності (чи| неплатоспроможності), що| виступає як наслідок забезпеченості.

Найбільш узагальнюючим| показником|фінансової стійкості є надлишок| чи| нестача| джерел| засобів для формування|запасів і витрат|, що| отримується у|в, біля| виглядірізниці величини| джерел| засобів та величини|запасів і витрат|. При цьому| мають| на увазізабезпеченість визначеними| видами джерел| (власними|,кредитними| та іншими позиковими|), оскільки достатність суми| всіх можливих|видів джерел| (враховуючи| короткострокову|кредиторську| заборгованість та інші пасиви|) гарантована|тотожністю підсумків активу і пасиву|балансу.

Загальна величина запасів івитрат| (Z) підприємства дорівнює підсумкурозділу II активу балансу.

Для характеристики джерел| формування| запасів і витрат| використовується декілька показників, що| відображають різний ступінь обхвату різних видів джерел|:

наявність власних| оборотних| засобів, що| дорівнює різниці величини| джерел| власних| засобів і величини| основних| засобів і вкладень |[5, c.276]:

ЕС = ИС-F;

(1.5)

наявність власних| та довгострокових| позикових|джерел| формування|запасів і витрат|, що| отримується з попереднього|показника| збільшенням на суму довгострокових| кредитів і позикових|засобів [5, c.276]:

Еm<sup/>= (ИС + CДК)– F;

(1.6)

загальна| величинаосновних| джерел| формування| запасів і витрат|, що| дорівнює сумі попереднього| показника| та величини| короткострокових| кредитів іпозикових| засобів (до яких в даному випадку неприєднуються позики, не погашені в строк) [5,c.277]:

Е = (ИС+ CДК) — F + СКК= ЕС+ СКК.

(1.7)

Кожний з приведених показників наявності джерел формування запасів івитрат|затрат| повинен бути зменшений навеличину іммобілізації оборотних коштів. Іммобілізація може ховатися|переховуватися| у складі як запасів, так ідебіторів та інших активів, але|та|визначення її величини при цьому можливо лише в рамках|у рамках| внутрішнього аналізу на основі облікових даних.Критерієм тут повинні служити низька ліквідність або повна|цілковита| неліквідність виявлених сумнівних сум.

У назві показника наявності власних і довгострокових позикових джерелформування запасів і витрат|затрат| є|наявний| деяка умовність. Оскільки довгостроковікредити і позикові засоби|кошти|використовуються в основному на капітальні вкладення і на придбання|надбання| основних засобів|коштів|, то фактично показник наявності (ЕС) відображає|відбиває| скоректовану величину власних оборотнихкоштів. Тому назва «Наявність власних і довгострокових позикових джерел» указує|вказує| лише на той факт, що початкова|вихідна| величина власних оборотних коштів (ЕС)збільшена на суму довгострокових кредитів і позикових засобів|коштів|.

Використовуваний в практиці капіталістичних фірм показник вартості чистихмобільних засобів|коштів|, рівний різниціоборотних активів і короткострокової|короткотермінової|заборгованості, відповідає обговорюваному показнику наявності власних ідовгострокових позикових джерел формування запасів і витрат|затрат|. Дійсно, якщо короткострокова|короткотермінова| заборгованість буде перенесена вліву частину|частку| балансової моделі, тоостання прийме наступний|слідуючий| вигляд [5, c.277]:|вид|:

(ЕЗ+ Ra) — (СКК+ КО+ Rp) = (ИС+ CДК) — F.

(1.8)

У лівій частині|частці| рівності маєморізницю оборотних коштів підприємства і його короткострокової|короткотермінової| заборгованості, в правій — величину показника ЕС. Таким чином, ці перетворення дозволяють встановити обґрунтованівзаємозв'язки між показниками фінансового стану підприємств і фірм.

Показник загальної|спільної| величиниосновних джерел формування запасів і витрат|затрат|(Е∑) є|з'являється, являється|наближеним, оскільки|тому що| частина|частка| короткострокових|короткотермінових|кредитів видається під товари відвантажені (позначимо цю частину|частку| короткострокових|короткотермінових|позик, не призначених для формування запасів і витрат,|затрат| — φКt), а для покриття запасів і витрат|затрат| притягується частина|частка| кредиторської заборгованості (позначення —ψRp), зарахована банком при кредитуванні. Величини φКt і ψRp в балансі не відображаються|відбиваються|,для них можна оцінити лише верхні межі|кордони|.Позики під товари відвантажені обмежені зверху дебіторською заборгованістю затовари, роботи і послуги, а кредиторська заборгованість, зарахована банком прикредитуванні, не перевищує суми заборгованості за товари і послуги ізаборгованості по авансах одержаних|отриманим|.Якщо величини φК t і ψRpвизначені в рамках|у рамках| внутрішньогоаналізу на основі облікових даних, то показник Е∑ коректуєтьсяна величину [5, c.278]:

∆ = ψRp – φК t

(1.9)

таким чином [5, c.278]:

=Е+ ∆.

(1.10)

Наближеність, оцінний характер|вдача|показника загальної|спільної| величиниосновних джерел формування запасів і витрат|затрат|неминучі при обмеженості інформації, що використовується в ході зовнішньогоаналізу фінансового стану. Не дивлячись на|незважаючина| ці недоліки|нестачі|, показник ∑ дає істотний|суттєвий| орієнтир для визначення ступеня|міри| фінансової стійкості.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат|затрат| відповідають три показники забезпеченостізапасів і витрат|затрат| джерелами їхформування:

надлишок (+) або нестача|нестача| (—)власних оборотних коштів [5, c.278]:

± Ес= ЕсЕ З;

(1.11)

надлишок (+) або нестача|нестача| (—)власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат [5, c.278]:|затрат|

± ЕТ= ЕТЕ З= (Ес+ КТ) — Е З;

(1.12)

надлишок (+) або нестача |нестача| (—)загальної|спільної| величини основних джерелдля формування запасів і витрат [5, c.278]:|затрат|

± Е= ЕЕ З= (Ес+ КТ+ СКК) — Е З.

(1.13)

Обчислення|підрахунок| трьох показниківзабезпеченості запасів і витрат|затрат|джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації по ступеню|мірі| їх стійкості.

Можливо виділення чотирьох типів фінансової стійкості:

1) абсолютна стійкість фінансового стану, що зустрічається рідко і що єкрайнім типом фінансової стійкості. Вона задається умовами [5, c.278]:

Е З< Ес+ СКК;

(1.14)

2) нормальна стійкість фінансового стану підприємства, що гарантує йогоплатоспроможність [5, c.278]:

Е З= ЕС+ СКК;

(1.15)

3) нестійкий фінансовий стан, пов'язаний з|із|порушенням платоспроможності, при якому проте|тим неменше| зберігається можливість|спроможність|відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів|коштів| і збільшення власних оборотних коштів [5, c.278]:

Е З= ЕС+ СКК+ СО |в, біля|,

(1.16)

де СО — джерела, що зменшують фінансову напруженість;

СКК – кредитибанків під товарно-матеріальні цінності з урахуваннямз врахуванням сум, зарахованих банком при кредитуванні.

Фінансова нестійкість вважається лічитьсянормальною (допустимою), якщо величина запасів, що привертаються приваблюються, залучаються, притягаються дляформування, і витрат затрат короткострокових короткотермінових кредитів і позикових засобів коштів не перевищує сумарної вартості виробничихзапасів і готової продукції (найбільш ліквідної частини частки запасів і витрат затрат),тобто якщо виконуються умови [5, c.279]:

Z1 + Z4 ≥ Сkk[± Е]

 Z2 + Z3 ≤ ЕT

(1.17)

де: Z1 — виробничі запаси;

 Z2 — незавершене виробництво;

 Z3 — витратимайбутніх періодів;

 Z4 — готова продукція;

(СkkЕ∑]) — частина частка короткостроковихкороткотермінових кредитів і позикових засобівкоштів, що бере участь у формуванні запасів і витрат затрат.

Якщо умови не виконуються, то фінансова нестійкість вважається лічиться ненормальною і відображає відбиває тенденцію до істотного суттєвого погіршення фінансового стану. Частка доля покриття короткостроковими короткотерміновими кредитами вартості виробничихзапасів і готової продукції, що визначається величиною [5, c.279]:

Е =/>

(1.18)

фіксується в кредитному договорі з банком і тим самим задає точнішийкритерій розмежування нормальної і ненормальної нестійкості.

4) кризовий кризисний фінансовий стан,при якому підприємство знаходиться перебуваєна межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові короткотермінові ціннікоштовні папери і дебіторська заборгованість підприємства не покриваютьнавіть його кредиторської заборгованості і прострочених позик [5, c.279]:

Е З= Ес+ СКК.

(1.19)

Разом з поряд з, поряд із оптимізацієюструктури пасивів в ситуаціях, що задаються останніми двома умовами, стійкістьможе бути відновлена шляхом обгрунтованого зниження рівня запасів і витрат затрат.

Кожний з чотирьох типів фінансової стійкості характеризується наборомоднотипних показників, що дають повну цілковитукартину фінансового стану підприємства. До цих показників відносяться:коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат затратджерелами засобів коштів; надлишок (або нестача нестача) засобів коштівдля формування запасів і витрат затрат; запасстійкості фінансового стану (у днях); надлишок (або нестача нестача) засобів коштівна 1 тис. грн. запасів.

В даний час нині багато підприємствзнаходяться перебувають в кризовому кризисному стані. Запаси і витрати затрати перевищують джерела формування.

Нестача нестача оборотних коштівпокривається за рахунок кредиторської заборгованості, зобов'язань передбюджетом, по оплаті праці і т.д.

Щоб зняти фінансову напругу напруженняпідприємствам необхідно з'ясувати причини різкого збільшення на кінець рокунаступних слідуючих статей матеріальнихоборотних коштів: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція ітовари. Це вже завдання задачі внутрішньогофінансового аналізу.

В рамках у рамках внутрішнього аналізуздійснюється поглиблене дослідження фінансової стійкості підприємства на основіпобудови шикування балансунеплатоспроможності, що включає наступні таківзаємопов'язані групи показників.

1. Загальна|спільна| величинанеплатежів: прострочена заборгованість по позиках банку;

прострочена заборгованість по розрахункових документах постачальників;

недоїмки|недоплати| до бюджетів;

інші неплатежі, зокрема по оплаті праці;

2. Причини неплатежів:

недолік|нестача| власних оборотнихкоштів;

надпланові|понадпланові| запаситоварно-матеріальних цінностей;

товари відвантажені, не сплачені в строк покупцями;

товари на відповідальному зберіганні у|в, біля|покупців зважаючи на|внаслідок, унаслідок|відмову від акцепту;

іммобілізація оборотних коштів в капітальне будівництво, в заборгованістьпрацівників по одержаних|отриманих| нимипозиках, а також у витрати, не перекриті засобами|коштами|спеціальних фондів|фундацій| і цільовогофінансування.

3. Джерела, що зменшують фінансову напруженість:

тимчасово вільні власні засоби|кошти|(фонди|фундації| економічного стимулювання,фінансові резерви і др.);

привернуті|приваблені, залучені, притягати|засоби|кошти| (перевищення нормальноїкредиторської заборгованості над дебіторською);

кредити банку на тимчасове поповнення оборотних коштів та інші позикові| засоби|кошти|.

При повному|цілковитому| обліку|урахуванні| загальної|спільної|величини неплатежів і джерел, що зменшують фінансову напруженість, підсумок погрупі 2 повинен дорівнювати сумі підсумків по групам 1 і 3. Для аналізуфінансового стану, платіжної дисципліни і кредитних відносин рекомендуєтьсярозглядати|розглядувати| дані показники вдинаміці (наприклад, поквартально).

Повернемося до основної балансової моделі, що має наступний|слідуючий| вигляд |вид|[5, с.281]:

F+ ЕЗ+ Ra= Ис+ Сдк+ Ckk+ КО+ Rp,

(1.1)

де умовні позначення відповідають прийнятим раніше.

Спираючись|обпираючись| на зовнішніознаки фінансового благополуччя, ми визначили необхідні критерії і типифінансової стійкості підприємства. Суть|сутність,єство|фінансової стійкості визначалася як забезпеченість запасів і витрат|затрат| джерелами формування засобів|коштів|, тобто [5, с.281]:

ЕЗ(Иc+ Cдк)— F.

(1.20)

Проте|однак| очевидно, що з|із| умови платоспроможності підприємства насправдівитікає не одне, а два напрями|направлення|оцінки фінансової стійкості підприємства.

1. Оцінка фінансової стійкості підприємства виходячи із ступеня|міри| покриття запасів і витрат|затрат| джерелами засобів|коштів|, тобто з|із| умови [5, с.282]:

ЕЗ(Иc+ Cдк)— F.

(1.21)

2. Оцінка фінансової стійкості підприємства виходячи із ступеня|міри| покриття основних засобів|коштів| та інших позаоборотних| активів джерелами засобів|коштів|, тобто з|із| умови [5, с.283]:

F (Иc+ Cдк)ЕЗ,

(1.22)

де (Иc+ Cдк) є величиною капіталу підприємства. Власний капітал ідовгострокові кредити та позики|позички| є|з'являються, являються| стабільними джереламифінансування діяльності підприємства.

Обидва напрями|направлення| оцінкифінансової стійкості виходять із загальної|спільної|формули стійкості, тобто з|із| умови [5, с.283]:

F + ЕЗИс+ Сkk,

(1.23)

яке означає, що вкладення капіталу в основні засоби|кошти| і матеріальні запаси не повинніперевищувати величини власного і прирівняного до нього капіталу.

У табл. 1.2 приводиться|призводиться, наводиться|класифікація типів фінансової стійкості для умов другого напряму|направлення| оцінки. Обмеження для F легковиводяться з|із| основної балансової моделі іприведених в таблиці 1.2 нерівностей.

Таблиця 1.2

Класифікація типів фінансової стійкості

Стійкість Поточна У короткостроковій|короткотерміновій| перспективі

У довгостроковій

перспективі

1. Абсолютна

Д ≥ Rp+ КО

Д ≥ Rp+ КО+ Сkk

Д ≥ Rp+ КО+ Сkk+ CДК

2. Нормальна

RaRp+ КО

RaRp+ КО+ Сkk

RaRp+ КО+ Сkk+ CДК

3. Передкризова

Ra+ ЕЗ ≥ Rp+ КО

Ra+ ЕЗ ≥ Rp+ КО+ Сkk

Ra+ ЕЗ ≥ Rp+ КО+ Сkk+ CДК

4. Кризова|кризисна|

Ra+ ЕЗ<Rp+ КО

Ra+ ЕЗ<Rp+ КО+ Сkk

Ra+ ЕЗ<Rp+ КО+ Сkk

Фінансова стійкість — це стан рахунків|лічби|підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. В результаті|унаслідок, внаслідок| здійснення будь-якоїгосподарської операції фінансовий стан підприємства може залишитися незмінним,або покращати, або погіршати. Потік господарських операцій, що здійснюються|скоюються, чиняться| щодня, є|з'являється, являється| як би «підбурництвом»певного стану фінансової стійкості, причиною переходу з|із| одного типу стійкості в інший. Знання граничних меж зміниджерел засобів|коштів| для покриття вкладенькапіталу до основних фондів або виробничих запасів дозволяє генерувати такіпотоки господарських операцій, які ведуть до поліпшення|покращання| фінансового стану підприємства, до підвищення йогостійкості.|

1.4. Інформаційне забезпечення1.4.1. Загальна характеристика інформаційногозабезпечення

Згідно класифікації інформаційне забезпечення поділяється на позамашинне тавнутрішньомашинне, які у свою чергу поділяються на:

систему класифікації і кодування економічної інформації, яка обробляєтьсясистемою;

конструкторську, технологічну та виробничу документацію;

систему організації ведення, зберігання, внесення змін у нормативнудокументацію (інструкції);

систему програм організації, накопичення, ведення і доступу до даних;

масиви даних на машинних носіях.

Позамашинне інформаційне забезпечення складається з вхідних ірезультуючих документів. Вхідні документи служать для фіксації інформації вмісці її виникнення і передачі її для обробки. В системі автоматичної обробкиекономічної інформації з них формуються оперативні масиви інформації.Результуючі документи — це документи, якіформуються системою в результаті розв’язку задачі.

Основним джерелом вхідної інформації системи аналізу фінансової стійкостіє інформаційна база даних програми «1С: Підприємство». База даних розміщена наголовному сервері. Тип бази даних — dBASE IV.

Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості підприємства працюєпід керівництвом операційної системи Windows 9x/Me/2000/XP з мінімальноюсистемною конфігурацією Pentium I 133/32Mb RAM.

Всі розрахунки виконуються на локальному комп’ютері, але для передачівхідних і вихідних даних необхідна мережа ЕОМ.

1.4.2. Організація збору і передачі первинноїінформації

Після того як адміністрація підприємства подає вимогу розрахункуфінансової стійкості підприємства, економічний відділ звертається за звітністюв бухгалтерський відділ. Необхідна вхідна інформація на паперових носіяхнадходить з бухгалтерського відділу в економічний відділ.

Економіст перетворює цю інформацію в електронну форму, сортує і оброблюєзгідно технологічного процесу. Далі економіст ознайомлюється з результатамирозрахунків та формує результуючі звіти.

Потім вихідна інформація у вигляді звітів надходить з економічноговідділу в адміністрацію підприємства, де на її основі приймаються відповідністратегічні рішення. Результативна інформація може передаватись в економічнийвідділ як на паперових носіях у вигляді роздрукованих звітів, так і в електронномувигляді по комп’ютерній мережі або на магнітних носіях інформації (дискетах,CD-дисках та ін.).

Для вводу інформації на АРМ з допомогою клавіатури з форм бухгалтерськоїзвітності необхідно 10-13 хвилин при середній швидкості друку 8-10 тис.символів на годину.

1.4.3. Розробка системи класифікації і кодування

Основу ІС становить інформаційнабаза (ІБ), що являє собою сукупність упорядкованої інформації, використовуваноїпри функціонуванні ІС. Інформаційна база має на меті забезпечити взаємообмінінформацією між структурними одиницями ІС.

Успіх створення єдиноїінформаційної бази істотно визначається уніфікацією та стандартизацією їїскладових. Тут класифікації та кодуванню економічної інформації відводитьсяособлива роль, оскільки вони є засобами, що забезпечують взаємний обмінінформацією між людиною та ЕОМ.

Класифікація та кодування – це двіневіддільні частини одного процесу – перекладу різноманітної економічноїінформації.

Класифікація – поділ множиниоб’єктів на частини за їх подібністю або відмінністю згідно з прийнятимиметодами.

У процесі класифікаціївикористовуються такі поняття:

система класифікації – сукупністьметодів і правил класифікації та їхній результат;

об’єкт класифікації – елементкласифікованої множини;

ознака класифікації – властивість об’єкта,за якою виконується класифікація;

значення ознаки – якісне абокількісне вираження ознаки класифікації.

У процесі кодування об’єктівкласифікації їх групуванням і ознакам за певними правилами присвоюють цифрові,літерні чи літерно-цифрові коди.

Кодування — це утворення іприсвоєння коду класифікаційному групуванню чи об’єкту класифікації.

Вимоги до кодів :

забезпечення розв’язання всіхзадач системи при мінімумі їх довжини;

єдність кодів на всіх рівняхуправління;

структура коду маєзабезпечувати групування інформації у необхідних розрізах;

зміст номенклатур повиненвідповідати вимога м державних стандартів чи керівних методичних матеріалів;

забезпечення інформаційногосполучення взаємопов’язаних систем;

автоматичний контрольпомилок.

 1.4.4.Проектування форм первинних документів машинограмм і відеокадрів

Проектуванню формвхідної інформації приділяється особлива увага. На цьому етапі можна скоротитиобсяги даних, трудові витрати на збирання, реєстрацію, передавання іперенесення на машинні носії, значно підвищити вірогідність як вхідної, так ізалежної від неї вихідної інформації.

Вхідна інформація ІC — це інформація, яка надходить до ІC у виглядідокументів, даних, сигналів і потрібна для виконання функцій ІC. Її реєструють на уніфікованих та неуніфікованих, пристосованих інепристосованих документах для автоматизованої обробки.

Як до первіснихінформаційних повідомлень, так і до документів висуваються наступні вимоги:

форми повідомленьмають бути зручними для сприймання людиною імаксимально пристосованими для автоматизованої обробки інформації;

міститиінформацію у послідовності, яка полегшує заповнення, читання, обробку;

розмірирядків та граф повинні забезпечувати чіткість і зрозумілість усіх записів;

враховуватипринцип одноразового введення інформації;

упервісних інформаційних повідомленнях повинен бути мінімум атрибутів, достатнійдля повного відображення події й одержання результатної інформації, що виключаєневиправдане дублювання інформації і показників, які можливо отриматирозрахунком.

Методика проектування документів складається з чотирьох етапів:

1)        встановлення змістукожного документа;

2)        розміщення атрибутів наполі документа за обраною формою побудови;

3)        проектування макета машинногоносія;

4)        виготовлення документа.

Інформаційна система для оцінки фінансової стійкості має наступні форми:

1.        Форми вводу даних:

1.1.    «Баланс» — введення данихз форми №1 «Баланс»;

2.        Форми виводу результуючихданих:

2.1.    «Абс. показники» — форма,яка містить результати розрахунків абсолютних показників фінансової стійкостіпідприємства;

2.2.    «Відносні показники» —форма, яка містить результати розрахунків відносних показників фінансовоїстійкості підприємства;

3.        Допоміжні форми:

3.1.    «Баланс в агрегованомувигляді» — узагальнююча форма, яка показує структуру балансу підприємства тазміни в ній за розрахунковий період.

1.4.5. Структура інформаційних масивів

При організації раціонального варіантавнутрішньо-машинної інформаційної бази даних, яка найбільш повно відбиваєспецифіку об’єкта управління, перед розробниками постають вимоги до організаціїмасивів, які можуть бути суперечливими. До них належать:

1)        повнота подання даних;

2)        мінімальний склад даних;

3)        мінімізація часу вибіркиданих;

4)        незалежність структуримасивів від програмних засобів їх організації;

5)        динамічність структуриінформаційної бази.

Найбільш суперечливою з них є вимога повноти поданняданих, мінімізація складу даних і мінімізація складу вибірки даних. Оптимальнимє повне взаємне врахування всіх вимог, що випливають з процесів, якіавтоматизуються.

Останнім часом склалися такі основні підходи до побудовивнутрішньо-машинної інформаційної бази:

1.        Проектування масиву яквідображення змісту окремого документа;

2.        Проектування масивів дляокремих процесів управління;

3.        Проектування масивів длякомплексів процесів управління, які реалізуються;

4.        Проектування бази даних;

5.        Проектування кількох базданих.

Кожний з цих підходів має свої переваги і недоліки, авибір залежить від обчислювальної техніки, яка використовується, програмнихзасобів і специфіки процесів, що автоматизуються.

Проектування масивів передбачає визначення їх складу, змісту, структури івибір раціонального способу їх подання в пам’яті обчислювальної системи.

Поняття складу та змісту масивів передбачає визначення оптимальноїкількості масивів і переліку атрибутів (полів), які у них містяться.

Під структурою масиву розуміємо формат записів у масиві, розмір полів іїх розміщення в машинному записі, ключові атрибути і впорядкування масиву заними.

Вибираючи раціональний спосіб подання масиву в пам’яті визначають такийспосіб зберігання даних, за якого забезпечувалися б мінімальний обсяг пам’ятідля розміщення масиву, висока швидкість пошуку даних, а також можливістьзбільшення і оновлення масиву. Кожний масив характеризується обсягом, способоморганізації, стабільністю і ступенем активності.

З точки зору використання масивів на різних етапах технологічного процесуобробки даних виділяють такі типи масивів: вхідні (первинні), основні (базові),робочі (проміжні) й вихідні (результатні).

Вхідні масиви – це проміжна ланка між первинними інформаційнимиповідомленнями і основними масивами. Зміст і розміщення даних у вхідному масивіаналогічні змісту й розміщенню їх у первинному інформаційному повідомленні.

Основні масиви створюються на основі вхідних, постійно зберігаються імістять основні дані про об’єкти управління і процеси виробництва. За змістомці масиви можна класифікувати на такі групи: нормативні, розціночні,планово-договірні, регламентуючі, довідково-табличні й постійно-облікові.

Робочі масиви призначені для роботи програм, які реалізують розв’язанняконкретних задач процесів управління і містять обмежене коло атрибутів одногочи кількох основних масивів.

Вихідні масиви формуються в процесі розв’язання задач й використовуютьсядля модифікації основних масивів і виведення вихідних (результатних)інформаційних повідомлень.

База даних є сукупністю даних, що використовуються при функціонуванні ІС,організована за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису,зберігання і маніпулювання даними і незалежна від прикладних програм.

Інформаційна база — це сукупність всіх даних, підлягаючихнакопиченню, зберіганню, пошуку, перетворення, видачі в установленому порядку,а також використовуються для організаційного використання людиною та ЕОМ.

Вимоги при формуванні масивів інформації в інформаційнійбазі:

1) повне відображення первинних даних в масивах;

2) повне відображення властивостей об'єкту;

3) раціональна побудова бази;

4) мінімально часу на пошук даних;

5) використання ефективних технічних носіїв;

6) забезпечення надійності зберігання інформації;

7) забезпечення своєчасності обновлення та нарощуваннямасивів.

Банк даних — це система, спеціальним чином організованихданих (баз даних), програмних, технічних, язикових, організаційно-методичнихзасобів, необхідних для централізованого накопичення та колективногобагатоцільового використання даних.

Переваги Банку даних:

1) незалежність Банку даних від окремих завдань;

2) концентрація даних в одній БД;

3) забезпечення колективного доступу до даних;

4) централізація управління даними.

СУБД — сукупність програмних та язикових засобів, призначенихдля створення та ведення, використання БД. Функції СУБД:

1) організація зберігання даних;

2) визначення та ініціалізація БД;

3) організація роботи з даними;

4) захист цілісності даних.

БД — це іменована сукупність даних, структурованих увідповідності з прийнятими в даній БНД (база набору даних) правилами. Вимоги доБНД:

1) структуризація даних;

2) забезпечення цілісності даних;

3) надійність;

4) простота використання;

5) спільність з іншими БД.

Зображення моделі базиданих приводиться в додатку 8.
1.5. Організаційне забезпечення

Структура цього підрозділу відповідає РД 50-34.698-90 «Вимоги до змістудокументів».

Тут можна привести схему організаційної структури підрозділів і описатинеї, а також (обов'язково) дати схему технологічного процесу автоматизаціїзбору інформації і її обробок для одного з АРМ, що обраний для відпрацьовуванняконтрольного приклада. При описі технологічного процесу можна привести схеми:

1. Схему технологічного процесу автоматизованого збору і передачі даних(описують склад і послідовність виконання операцій збору, реєстрації, контролюі передачі даних на обробку).

2. Технологічний процес обробки даних на ОЦ або АРМ (погодять склад іпослідовність виконання операцій по прийому, контролеві, обробці, видачірезультатів обробки).

На кожній схемі дають перелік документації (інструкціїз виконання всіх операцій або керівництво користувача), необхідної для даноготехнологічного процесу.

Схему технологічних процесів складають у довільній формі відповідно доумовних позначень державного стандарту 19.701-90 «Схеми алгоритмів, програм,даних і систем».

Інструкції з операцій технологічного процесу приводяться в довільнійформі, але вони обов'язково повинні мати посилання на кваліфікацію виконавця імістити опис конкретних дій.

Керівництво користувача визначається РД 50-34.698-90 і повинно мати такипідрозділи:

1. Уведення.

2. Призначення й умови використання.

3. Підготовка до роботи.

4. Опис операцій.

5. Аварійні ситуації.

6. Рекомендації з освоєння./>

 

1.6. Технічне і програмне забезпечення

 1.6.1.Технічне забезпечення

Структуру цього параграфа визначає РД 50-34.698-90 «Вимоги до змістудокументів».

Тут приводиться опис комплексу технічних засобів (КТС), улаштовуєтьсявибір КТС і описується його характеристики, а також розміщення КТС на об'єктахкерування. При обґрунтуванні КТС варто використовувати розрахунки, зроблені впараграфах 1.4.2. і 1.4.4.

Якщо для обробки інформації використовують мережі ЕОМ, то в цьому випадкуописується загальна характеристика мережі і її особливості, режими конкретноїЕОМ у мережі. Технічне забезпечення представлене в Додатку 9.

1.6.2. Програмне забезпечення

Структуру цього параграфа визначає РД-34.698-90 «Вимоги до змісту документів.Програмне забезпечення». Цей розділ містить:

·         загальну характеристикупрограмного забезпечення (ПО) ІС (структуру ПО; основні функції ПО, операційнусистему);

·         схему взаємодії програм;

·         схеми програм;

·         тексти програм, щорозроблені для задач або АРМ.

Текст оформляють відповідно до державного стандарту 19-401-78 «ЕСКД.Текст програм. Вимоги до змісту й оформлення». У додатках до курсової роботиприводять листинг розробленої програми; у пояснення до листингу входитькоментар, що пояснює призначення і структуру основних частин програм. Програмнезабезпечення представлене в Додатку 10.


/>1.7. Контрольний приклад

 

Метою виконання контрольного прикладу є оцінка фінансової стійкостіпідприємства та перевірка правильності його реалізації засобами табличногопроцесору Microsoft Excel.

При виконанні контрольного прикладу використовуються реальні даніуправління агропромислового розвитку.

Дані для розрахунків отримані з форми №1 бухгалтерської звітностіпідприємства станом на 30.09.2004 та 31.12.2004 року, одержані під часпроходження виробничої практики.

При загальному аналізі результатів контрольного прикладу можна зробитивисновок, що підприємство має кризову фінансову стійкість. При порівнянні двохзвітних періодів діяльності підприємства випливає, що протягом рокуфінансово-економічний стан об’єкта дослідження залишався незмінним, що свідчитьпро зниження якості управління підприємством.

Загалом інформаційна система виконує свої функції коректно, результатирозрахунків правильні, тому можна зробити висновок, що дана інформаційнасистема придатна для використання у роботі підприємства.


ВИСНОВОК

В даному курсовому проекті „Інформаційна система для аналізу фінансовоїстійкості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ розроблений проект інформаційноїсистеми для аналізу фінансової стійкості підприємства та розроблений прототиппрограмного продукту, який реалізує задачі і функції даної системи.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, щофінансова стійкість на підприємстві є головним чинником забезпечення йогостабільної платоспроможності.

Фінансову стійкість підприємство може забезпечитипередовсім за рахунок прибутку, що спрямовується на розширення виробництва(реінвестування), фонду дивідендів, додаткового випуску акцій, амортизації, атакож від залучення ресурсів іноземних інвесторів, кредитів банків та іншихпозикових коштів.

Фінансово стійким вважається таке підприємство, що переважно за рахуноквласних джерел покриває кошти, вкладені в активи; не допускає невиправданоїдебіторської і кредиторської заборгованості; розплачується в термін за своїмизобов’язаннями.

Застосувавши модель для аналізу фінансової стійкості підприємства, бувоцінений фінансовий стан об’єкта дослідження.

В даній курсовій роботі розглядається питання фінансової стійкостіпідприємства та розроблена методика розрахунку фінансової стійкостіпідприємства, яка базується на класичній моделі аналізу фінансової стійкостіпідприємства.

Функціями інформаційної системи для аналізу фінансової стійкостіпідприємства є:

аналіз структури балансу підприємства;

аналіз ефективності діяльності підприємства;

розрахунок показників фінансової стійкості підприємства.

Загалом інформаційна система виконує свої функції коректно, результатирозрахунків правильні, тому можна зробити висновок, що дана інформаційнасистема придатна для використання у роботі підприємства.

Областю застосування даної інформаційної системи може бути будь-якепідприємство.

Завдяки даній системі здійснюється оптимізаціяструктури балансу підприємства та підвищенняефективності використання фінансових коштів підприємства./>/>


СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.        Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умовайого економічного розвитку: Журнал “Фінанси України”, 2004. — № 2 с. 101.

2.        Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства: Журнал “ФінансиУкраїни”, 2004. — № 5 с. 99.

3.        Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. – Житомир,2001. – 256 с.

4.        Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- К.:Вид-во А.С.К., 2003. – 240 с.

5.        ШереметА.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М., ИНФРА-М, 1998. – 343 с.

6.        СтатутУПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ./>


ДОДАТКИ

Додаток 1

 

Діаграма бізнесу-процесу відділу «TO-BE» Контекстнадіаграма

/>

 

Діаграма декомпозиціїбізнесу-процесу відділу

/>


Додаток 2

 

Структура інформаційноїсистеми

/>


Додаток 3

 

Діаграми потоку даних інформаційноїсистеми

Контекстна діаграма

/>

Діаграмадекомпозиції

/>


Додаток 4

 

Математичнамодель

Показник

Позначення

Одиниця виміру

Формула

Примітка

Власні та прирівнені до них засоби (IV і V П)

СС + СДК

грн. - Ф2 Норматив власних оборотних засобів

H

грн. - Ф2 Власні оборотні засоби (ВОЗ)

ЕС

грн.

ЕС = (СС + СДК)<sup/>— F

Надлишок (+) чи нестача (-) ВОЗ

∆ЕС

грн.

∆ЕС = ЕС — H

Кредити банків та частина кредиторської заборгованості

СКК

грн. - Величина запасів і витрат

ЕЗ

грн. - Всього засобів для формування запасів і витрат

Е∑

грн.

Е∑ = ЕС + СКК

Іммобілізація оборотних засобів

И

грн. - Надлишок (+) чи нестача (-) засобів для формування запасів і витрат

∆Е∑

грн.

∆Е∑ = ЕС + СКК – ЕЗ

Грошові кошти та фінансові вкладення

Д

грн. - Надлишок (+) чи нестача (-) засобів з урахуванням іммобілізації

∆ Е∑

грн.

∆ Е∑ = ЕС + СКК – ЕЗ – И

Джерела, що зменшують фінансову напругу

СО

грн. - Величина неплатежів

СН

грн. - Стійкість Поточна У короткостроковій|короткотерміновій| перспективі

У довгостроковій

перспективі

1. Абсолютна

Д ≥ Rp+ КО

Д ≥ Rp+ КО+ Сkk

Д ≥ Rp+ КО+ Сkk+ CДК

2. Нормальна

RaRp+ КО

RaRp+ КО+ Сkk

RaRp+ КО+ Сkk+ CДК

3. Передкризова

Ra+ ЕЗ ≥ Rp+ КО

Ra+ ЕЗ ≥ Rp+ КО+ Сkk

Ra+ ЕЗ ≥ Rp+ КО+ Сkk+ CДК

4. Кризова|кризисна|

Ra+ ЕЗ<Rp+ КО

Ra+ ЕЗ<Rp+ КО+ Сkk

Ra+ ЕЗ<Rp+ КО+ Сkk

Показники

Умовні позначення

Іммобілізовані активи (розділ I) Власні та прирівнені до них засоби (IV і V П)

СС + СДК

Норматив власних оборотних засобів

H

Показник 1

Власні оборотні засоби (ВОЗ)

ЕС = (СС + СДК)<sup/>— F

Показник 2

Надлишок (+) чи нестача (-) ВОЗ

∆ЕС = ЕС – H

Кредити банків та частина кредиторської заборгованості

СКК

Величина запасів і витрат

ЕЗ

Всього засобів для формування запасів і витрат

Е∑ = ЕС + СКК

Іммобілізація оборотних засобів

И

Показник 3

Надлишок (+) чи нестача (-) засобів для формування запасів і витрат

∆Е∑ = ЕС + СКК – ЕЗ

Грошові кошти та фінансові вкладення

Д

Показник 4

Надлишок (+) чи нестача (-) засобів з урахуванням іммобілізації

∆ Е∑ = ЕС + СКК – ЕЗ – И

Показник 5

Джерела, що зменшують фінансову напругу

СО

Показник 6

Величина неплатежів

СН


Додаток 5

 

Блок-схемаалгоритму

/>


Додаток 6

 

Блок-схемаінформаційної системи

/>


Додаток 7

 

Формипервинних документів машинограмм і відеокадрівПараметри Позначення Коди I. Основні засоби і вкладення

F

XXXXXX II. Запаси і витрати

ЕЗ

XXXX III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Ra

XXXXXX В тому числі:

 

грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення

Д

XXXXX розрахунки та інші активи

ra

XXXXXX

БАЛАНС

B

XXXXXX

I. Джерела власних засобів

ИС

XXXXX II. Розрахунки та інші пасиви

Rp

XXXXXX III. Кредити та інші позикові кошти

K

XXXX В тому числі:

 

короткострокові кредити та позикові кошти

СКК

XXXX довгострокові кредити та позикові кошти

CДК

X позики, що не погашені в строк

КО

X Джерела власних засобів

ИС

XXXXX Розрахунки та інші пасиви

Rp

XXXXXX

 


Додаток 8

 

Модель бази данихінформаційної системи

/>


Додаток 9

Фізична структураінформаційної системи

/>


Додаток 10

 

Апаратне і програмнезабезпечення інформаційної системи

 

Апаратнезабезпечення Рабочая станция

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Процесор CPU Celeron 315 2,26GHz/256/FSB533 box s478 Intel S478 429,30 1 429,30 2. Материнская плата MB INTEL D865GBFL,s478, FSB-800, SB,Lan,SVGA, AGP8x, Dual DDR400, ATX Intel S478 572,40 1 572,40 3. Память DDR SDRAM 512Mb Samsung ECCREG27 L Samsung ECCREG27 L 466,40 1 466,40 4. Видеокарта SVGA 128 MB GF6600LE, InnoVision, 8xAGP, 128bit, DVI & TV out, Retail SVGA 545,90 1 545,90 5. Вінчестер HDD 120 Gb Seagate Barracuda 7200.7 Plus (ST3120022A) 2Mb Buffer Seagate Barracuda 439,90 1 439,90 6. Дисковод FDD 3,5" Mitsumi ext. USB, silver Mitsumi 153,44 1 153,44 7. Адаптер ЛВС 8. Корпус Корпус LogicConcept 950LU-GY, Grey, USB, 300W, ATX2 LogicConcept 212,00 1 212,00 9. Монітор 23 " SONY P234B TFT (250kd, 500:1, 16mc 176/176 0.258 1920x1200 DVI-D/2xHD15) SONY 10621,20 1 10621,20 10. Клавіатура Клавіатура Logitech Premium Desktop Optical (клавiатура+оптична мишка) OEM Logitech Premium Desktop Optical 214,70 1 214,70 11. Манипулятор Мишка А4-tech RP-648 3D, Radio-optical, PS/2&USB (800 dpi) А4-tech 119,30 1 119,30 12. Коврик для мыши Килимок гелевий GEMBIRD GEMBIRD 18,00 1 18,00 13. Дисковод CD COMBO SONY, CD-RW/DVD 52x/ 32x/ 52x/ 16x, black, ОЕМ SONY 177,55 1 177,55 Итого 13970,09 13970,09

Сервер

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Процесор CPU PENTIUM IV 2.4G/1Mb/533FSB box PENTIUM 747,30 1 747,30 2. Материнская плата MB ASUS A8N5X nForce4, A64,s939,PCI-E,Dual DDR400,SATA Raid,1Gb LAN,1394,Sb 8ch, ATX ASUS 530,00 1 530,00 3. Память DDR SDRAM 512Mb KINGMAX PC3200,CL2.5,Retail KINGMAX 275,60 1 275,60 4. Видеокарта SVGA 256 MB ASUS GeForce EN6800LE HTD, PCI-E, 256bit, DVI-I GeForce 1272,00 1 1272,00 5. Вінчестер HDD 250 Gb Seagate ST3250823А 7200RPM 8Mb Buffer Seagate 689,00 1 689,00 6. Дисковод FDD 3,5" Mitsumi ext. USB, silver Mitsumi 153,44 1 153,44 7. Дисковод CD COMBO SONY, CD-RW/DVD 52x/ 32x/ 52x/ 16x, black, ОЕМ SONY 177,55 1 177,55 8. Адаптер ЛВС 9. Корпус Корпус LINK WORLD U60, 300 Вт, ATX2 LINK WORLD 132,50 1 132,50 10. Монітор 17" Philips 170B5CB TFT 8mc, 500:1, 250kd, 160/140 DVI с колонками Perfect Panel, Zero Bright-Dot Philips 1897,40 1 1897,40 11. Клавіатура Клавіатура Logitech Premium Desktop Optical (клавiатура+оптична мишка) OEM Logitech Premium Desktop Optical 214,70 1 214,70 12. Манипулятор - - - - - Коврик д/мыши Килимок гелевий GEMBIRD GEMBIRD 18,00 1 18,00 Итого 6107,49 6107,49

Периферія

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Лазерный принтер EPSON AcuLaser C1900 color,A4,20ppm,ethernet EPSON 2067,00 1 2067,00 2. Источник б. пит. UPS APC Back RS 500I UPS APC Back 572,40 1 572,40 3. Сетевой кабель Кабель відео 3,0m HD15F/HD15M (удлинитель) феритовий 23,60 1 23,60 Итого 2663,00 2663,00

Расходные материалы

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Дискеты Дискети 1,44MB Verbatim Тефлон BOX, 10шт Verbatim 22,50 1 22,50 2. Офисная бумага Папiр A4 500л. Universal Universal 3,75 1 3,75 3. CD-Диски CD-RW Disk ACME 700Mb,12X, Cake Box, 10шт ACME 29,70 1 29,70 Итого 55,95 55,95

Програмнезабезпечення

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Операционная система OEM Windows XP Pro Rus Windows 765,00 2 1530,00 2. Текстовый редактор BOX MS Office 2003 Pro Rus MS Office 2049,18 2 4098,36 3. Антивирусное обеспечение Антивiрус UNA OFFICE WS BOX OFFICE WS 143,36 2 286,77 Итого 2957,54 5915,13 /> /> /> /> /> /> /> />

Додаток 11

 

Контрольний приклад

 

Класифікація типів фінансової стійкості за 9 місяців2004 року по УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

 

Стійкість

Поточна

На

поч.

звіт. періоду

На

кін.

звіт.

періоду

У короткостроковій перспективі

На

поч.

звіт.

періоду

На

кін.

звіт. періоду

1.           

2.           

3.          4.           

5.           

6.          7.          1. Абсолютна

Д ≥ Rp+ КО

Ні Ні

Д ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні 2. Нормальна

Ra ≥ Rp + КО

Ні Ні

Ra ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні 3. Передкризова

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО

Ні Ні

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні 4. Кризова

Ra + ЕЗ < Rp + КО

Так Так

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Так Так

Удовгостроковій перспективі

На початокзвіт.періоду

Накінець звіт.періоду

8.            9.            10.        

Д ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Так Так

Класифікація типів фінансової стійкості на 2004 рік поУПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Стійкість

Поточна

На

поч.

звіт. періоду

На

кін.

звіт.

періоду

У короткостроковій перспективі

На

поч.

звіт.

періоду

На

кін.

звіт. періоду

1.           

2.           

3.            4.           

5.           

6.            7.            1. Абсолютна

Д ≥ Rp+ КО

Ні Ні

Д ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні 2. Нормальна

Ra ≥ Rp + КО

Ні Ні

Ra ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні 3. Передкризова

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО

Ні Ні

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні 4. Кризова

Ra + ЕЗ < Rp + КО

Так Так

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Так Так

Удовгостроковій перспективі

На початокзвіт.періоду

Накінець звіт.періоду

8.            9.            10.        

Д ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Так Так
еще рефераты
Еще работы по экономико-математическому моделированию