Реферат: Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК336.76 (477)

Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщенняфінансових коштів на фондовому ринку України

Спеціальність 08.03.02 — Економіко-математичнемоделювання

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

ГлущевськийВ‘ячеслав Валентинович

Київ — 2002


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Запорізькій державнійінженерній академії (м. Запоріжжя), Міністерство науки та освіти України.

Науковий керівник — доктор технічних наук,професор

Порохня Василь Михайлович,

Запорізька державна інженерна академія, завідувачкафедри математичних методів економіки та інформаційних технологій

Офіційні опоненти: доктор економічних наук,професор

Вітлінський Вальдемар Володимирович,

Київський національний економічнийуніверситет, професор кафедри економіко-математичних методів;

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Максишко Наталя Костянтинівна,

Запорізький державний університет, доценткафедри економічної кібернетики.

Провідна установа: Донецький національнийуніверситет Міністерства науки та освіти України (м. Донецьк), кафедра

економічної кібернетики.

Захист відбудеться “ 20 ” вересня 2002 р. о14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.066.07 у Київськомунаціональному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги,54/1, ауд.317.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеціКиївського національного економічного університету, 03680, м. Київ, просп. Перемоги,54/1.

Автореферат розісланий “15" серпня 2002р.

Вчений секретар

спеціалізованої ради

кандидат технічних наук, професор Шарапов О.Д.


Загальна характеристика роботи

 

Актуальність теми. Сучасна економічна система України орієнтована на досягненнястратегічних цілей, зокрема на зростання ефективності господарювання, якіохоплюють всі сторони діяльності і спрямовані на використання механізмівперерозподілу фінансових ресурсів. Механізмом перерозподілу фінансових ресурсівкраїни в ринковій економіці виступає фондовий ринок як складова частинафінансового ринку. Фінансовий ринок країни — економічний простір, на якомуакумулюються, розподіляються та перерозподіляються її фінансові ресурси. Післяусунення монопольного панування на ньому держави він стає сферою дії якадміністративних, так й економічних законів. Відповідно до цього з‘являєтьсяможливість розміщення суб`єктами економіки України власних фінансових коштів уцінні папери вітчизняного фондового ринку з метою їх ефективного використання.

Фінансові ресурси держави обмежені, азабезпечення стабільності фінансового середовища викликає необхідністьздійснення їх розширеного відтворення шляхом запозичення й “переливу" капіталучерез фондовий ринок. Тому й зрозуміло, що успішне функціонування економіки вумовах ринку неможливо без розвинутого і стабільного фондового ринку. Внаслідокцього з`являється об`єктивна необхідність в появі нових фінансових структур івпровадженні нових інструментів, насамперед, фінансового менеджменту, впрактику діяльності фінансових інститутів фондового ринку.

Практична діяльність трейдерів фондового ринкупов‘язана з купівлею-продажем цінних паперів (ЦП) і здебільшого обтяженабагатьма “непередбачуваними” обставинами. В цих умовах процес формування нимивласних інвестиційних портфелів — це процес прийняття рішень в умовахневизначеності і ризику. І тому розробка економіко-математичних моделейуправління інвестиційним портфелем має важливе науково-теоретичне і практичнезначення для сучасного періоду розвитку економіки України.

Рішенню цих питань присвячено праці зарубіжнихі вітчизняних науковців, а саме: Г. Марковіца, У. Шарпа, С. Розенберга, Л. Дж. Гітмана,В.В. Вітлінського, В.В. Ковальова, Ю.П. Лукашина, О.В. Мертенса, О.Г. Мендрула,О.В. Пешко, Міркіна Я.М. та ін.

Проте, сучасні умови існування вітчизняногофондового ринку значно відрізняються від умов розвинених фондових ринків, вяких працювали класики теорій інвестиційних портфелів. Зрозуміло, що неможливопереносити на український ґрунт досвід Заходу або, навіть, Росії. Сутоукраїнські проблеми потребують суттєвих коригувань та уточнень існуючихметодів, а системним дослідженням з розробкою комплексних методик прийняттярішень щодо розміщення фінансових ресурсів на фондовому ринку України приділенонедостатньо уваги, що стимулює теоретичні та практичні дослідження в цій галузі.Таким чином, рішення задачі ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств- суб’єктів економіки України шляхом їх розміщення на вітчизняному фондовомуринку є актуальним.

Зв‘язок роботи з науковими програмами,планами, темами. Дисертаційна робота проводилась врамках держбюджетної теми „Концептуальні та методологічні основи розробкипрограм підвищення ефективності інвестиційних процесів розвитку економіки"(державний реєстраційний номер 0100U004904), що виконується кафедроюматематичних методів економіки та інформаційних технологій Запорізькоїдержавної інженерної академії. Особистий внесок автора: проведено економічнийаналіз сучасного фондового ринку України; розроблено та запропонованоматематичну модель підтримки прийняття рішень щодо стратегії інвестування вфінансові активи вітчизняного фондового ринку.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розвиток теоретичних і методологічних положень тапрактичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності фінансовогоменеджменту на вітчизняному фондовому ринку, а також розробкаекономіко-математичного моделюючого апарату, що виступатиме підґрунтям дляприйняття ефективних рішень щодо портфельного інвестування. Для досягненняпоставленої мети були поставлені та вирішені такі задачі:

запропонувати системний комплексний підхід ірозробити математичну модель процесу прийняття рішення щодо ефективногорозміщення фінансових коштів на фондовому ринку;

розробити комплекс математичних моделейфільтрації цінних паперів;

дослідити вплив інвестиційної та фіскальноїскладових державної економічної політики на вибір об’єктів для інвестування;

розробити динамічну модель оперативногоуправління портфелем цінних паперів в короткостроковому періоді;

побудувати автоматизовану систему підтримкиприйняття рішень, за допомогою якої практично випробувати методи і алгоритми,що реалізують математичну модель процесу прийняття рішення щодо ефективногорозміщення фінансових коштів на фондовому ринку України.

Об‘єктом дослідження дисертаційної роботи є закономірності та процеси функціонуванняфондового ринку України.

Предметом дослідження є моделювання процесів прийняття рішень щодо ефективного управлінняінвестиційним портфелем підприємств — суб‘єктів ринкових відносин.

Методи дослідження.Методологічну і теоретичну основу даного наукового дослідження склали методисистемного аналізу, економіко-математичного моделювання, дослідження операцій,математичної статистики і математичного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів. В процесі дослідження автором були одержані наступні наукові результати:

Створена концепція, що узагальнює і поєднує всобі методи традиційного і портфельного підходів до формування інвестиційногопортфеля.

Розроблена математична модель системипідтримки прийняття рішень, яка моделює комплексний вплив інвестиційноїполітики держави, стадії розвитку галузей економіки, фінансово-економічноїдіяльності емітентів цінних паперів на прийняття рішення щодо формуванняоптимального портфеля фінансових активів.

Побудовано алгоритм зниження розмірностізадачі оптимізації портфеля цінних паперів на основі розроблених спеціальнихмоделей-фільтрів за критеріями інформаційної “зрілості" цінних паперів тамаксимізації узагальнюючої оцінки фінансово — господарського становища їхемітентів.

Створено алгоритм процесу побудови функціоналуоцінювання статичної теоретико-ігрової моделі в контексті задачі виборуоптимальної інвестиційної стратегії залежно від стану макроекономічногосередовища.

Розроблено метод динамічного управлінняпортфелем цінних паперів, який порівняно з іншими методами дозволяє моделюватистратегію вибору оптимальних термінів проведення операцій купівлі-продажуцінних паперів в короткостроковому інтервалі часу, спираючись на сигналиспеціально побудованих індикаторів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що “фільтрація" зменшує похибку оптимізаційноїмоделі формування портфеля цінних паперів (ПЦП) в наслідок недостатньоїінформованості, враховується вплив інвестиційної політики держави на галузевупріоритетність інвестування, що значно змінює структуру оптимального ПЦП. Динамічнамодель управління ПЦП дозволяє одержати додатковий прибуток від поєднанняконсервативного та спекулятивного підходів до формування інвестиційногопортфеля.

Основні положення та результати досліджень,розроблена в дисертації комплексна методика прийняття рішень щодо розміщенняфінансових ресурсів у фінансові активи, а також її математичне та програмнезабезпечення, впроваджені в практику діяльності Головного економічногоуправління Запорізької міської ради (довідка, вих. №197 від 12.06.2002р), впрактику діяльності підприємства „Приватна фірма „Емісія" (довідка, вих. №66від 15.04.2002р), м. Запоріжжя, а також у навчальному процесі на факультетіекономіки та менеджменту Запорізької державної інженерної академії привикладанні курсів: „Макромоделювання економіки”, „Фінансовий ринок", „Математичніметоди в ринковій економіці" (довідка, вих. №5/669 від 19.05.2002р).

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, включені до дисертації, доповідались таобговорювалися на V Всеукраїнській науково-методичній конференції “Економічнакібернетика: проблеми методології та підготовки фахівців” (Київ, 7-8 грудня2005р), Міжнародній науково-практичній конференції “Ризикологія в економіці тапідприємництві” (Київ, 27-28 березня 2007р), Всеукраїнськомунауково-практичному семінарі “Моделювання та ризикологія в економіці" (Київ,КНЕУ, 27 березня 2002р), науково-методичних семінарах кафедри математичнихметодів економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерноїакадемії та ін.

Публікації. Основніположення дисертації опубліковані в 8 наукових працях загальним обсягом 3,21 др.арк., з яких 2,6 др. арк. належать особисто автору.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, спискувикористаних джерел з 122 найменувань та 3 додатків; містить 16 таблиць, 34ілюстрації. Робота викладена на 172 сторінках, з яких таблиці займають 11,ілюстрації — 16, додатки — 3 сторінки.

Основний зміст дисертаційної роботи

 

У вступіобґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачідослідження, показано наукову новизну та практичне значення отриманихрезультатів.

В розділі 1 “Сучасні підходи доформування портфеля цінних паперів" влогічній та історичній послідовності висвітлено підходи щодо рішення задачірозміщення фінансових ресурсів на фондових ринках. На підставі проведеногоаналітичного огляду напрямків розвитку фондового ринку України таекономіко-математичного апарату моделювання процесів прийняття рішень, якийвикористовується вітчизняними аналітиками, проаналізовано проблему інвестуванняв фінансові активи українського фондового ринку та сформульовано основні ціліданого наукового дослідження. Це дало підстави наголосити про виникненняоб’єктивної необхідності для потенційних інвесторів в розробці моделей таметодів управління власними інвестиційними портфелями.

У світовій практиці існують два підходи, які внаші часи застосовуються в управлінні інвестиційним портфелем: традиційнийпідхід і сучасна портфельна теорія. Традиційний підхід до управлінняінвестиційним портфелем — це забезпечення збалансованості шляхом включення впортфель цінних паперів різноманітних підприємств й галузей, разом з тимособливо виділяють важливість міжгалузевої диверсифікації. Дана теоріянамагається дати обґрунтовані відповіді про найкращу стратегію інвестування. Вмежах традиційного підходу історично сформувалися дві паралельні концепції щодопринципів і джерел збору та обробки інформації як підґрунтя для прийняттярішень про доцільність інвестування в ті, чи інші цінні папери, а саме: фундаментальнийі технічний аналіз.

Основне припущення, на якому базуєтьсяфундаментальний аналіз, — це те, що на вартість цінного паперу впливаєефективність функціонування його емітента. Якщо перспективи компанії виглядаютьстабільними, то можна сподіватися на зростання ринкового курсу її акцій. Технічнийаналіз цінних паперів вивчає взаємодії різноманітних сил на ринку ціннихпаперів та їх вплив на курсову вартість останніх. Основний тезис теоріїтехнічного аналізу — “в середніх величинах відображається все”, тобто будь-якафундаментальна інформація відносно фінансових активів негайно відтворюєтьсярухом цін, і тому є надмірною та зайвою.

Як технічний, так і фундаментальний аналізи вмежах традиційного аналізу інвестиційної привабливості цінних паперів нерозв`язують відокремлено один від одного задачі управління інвестиційнимпортфелем. Портфельна теорія також не вирішує цієї задачі повною мірою. Внаслідок цього виникає об`єктивна необхідність поєднання найкращих методів іметодик цих двох паралельних підходів до рішення задачі оптимального розміщенняфінансових ресурсів на фондовому ринку України. Таке поєднання — це передумовапроведеного автором науково-практичного дослідження, в результаті якого буластворена комплексна модель прийняття рішення щодо кількісного обґрунтуваннядоцільності інвестицій в певні цінні папери.

В розділі2Математична модель прийняття рішень щодо розміщенняфінансових коштів на фондовому ринку України" в узагальнюючому висновку про стан досліджуваної проблеми зазначено, щоу науковій практиці вже накопичено певний досвід щодо вивчення проблемиефективного управління інвестиційним портфелем. При цьому інвесторпереслідуватиме різноманітні цілі. Інвестиції можуть здійснюватися для захистукапіталу від інфляції, тобто одержання низького, але стабільного доходу. Такимпортфелям притаманний високий рівень диверсифікації, а перевага віддаєтьсяцінним паперам, по яких регулярно отримують дохід. Інвестиційний портфель, якийутворено на даних засадах, характеризуватиме консервативний підхід. На відмінувід консервативної інвестиційної стратегії інвестор може утворюватиспекулятивний портфель, в який включатиме цінні папери, що можуть значнозмінювати свої ціни за короткий термін. Дана особливість спекулятивноїстратегії відображає сподівання інвестора на одержання високих прибутків у разісприятливого напрямку зміни цін на певні цінні папери. При цьому диверсифікаціятакого портфеля, за звичай, мінімальна. Проте, при несприятливому розвиткуподій існує велика ймовірність втрати не тільки очікуваних прибутків, а навітьі власних коштів.

На сучасному етапі розвитку економіки Україникількість цінних паперів, що задовольняють вимогам для включення їх вконсервативний портфель, незначна. Тому дотримання консервативної стратегіїщодо інвестування коштів може не виправдати сподівань інвестора. Крім того,недостатня розвиненість вітчизняного фондового ринку унеможливлює застосуванняспекулятивного підходу як методу утворення інвестиційного портфеля і об‘єктивнообумовлюється відсутністю потрібного рівня ліквідності достатньої кількостіцінних паперів, які обертаються на українському фондовому ринку. Все цепідтверджує проблемність застосування жодної із згаданих інвестиційнихстратегій в “чистому” вигляді і наголошує на об`єктивній необхідності розробкидодаткових інструментів управління інвестиційним портфелем.

З цією метою в даному науковому дослідженнінами було розроблено комплексну математичну модель прийняття рішень щодорозміщення фінансових ресурсів на фондовому ринку України. Ця математичнамодель дозволяє розв`язати задачу управління інвестиційним портфелем,розглядаючи в комплексі вплив на прийняття рішення інвестиційної політикидержави, стадії розвитку галузей економіки, фінансово-економічної діяльностіемітентів цінних паперів, схильності інвестора до ризику та його власнихкритеріїв корисності.

Загальна схема прийняття рішення щодорозміщення фінансових ресурсів суб‘єктами економіки України на вітчизняномуфондовому ринку містить чотири аналітичні блоки (див. рис): фільтрації,експертиз, оптимізації та оперативного управління портфелем цінних паперів.

Інформаційною базою є чотири різновидиінформації:

макроекономічна та загальнополітичнаінформація;

інформація про стан галузі;

інформація про інвестиційну привабливістьпідприємства;

інформація про ціни, яка містить біржовустатистику.

Блок фільтрації призначений для зменшеннярозмірності задачі оптимізації структури портфеля цінних паперів. Йогонаявність в схемі прийняття рішення об‘єктивно обумовлена тим, що на сучасномуфондовому ринку України значна частина цінних паперів, які знаходяться в обігуі доступні для інвестування, залишаються ще на стадії “недозрілості", щоне дозволяє в повній мірі застосувати до них формальні методи та методикианалізу. Запобігаючи цьому, такі цінні папери необхідно “відфільтрувати”. Через“фільтр" пройдуть тільки ті цінні папери, які згідно з обраними аналітикомцілями можуть бути об‘єктивно проаналізовані. Основу цього блоку складають дві“моделі-фільтри" (“Спред — фільтр” і “Рейтинг — фільтр”).

Модель “Спред — фільтр” базується наприпущенні про визнання величини спреду як міри невизначеності ціни акції наринку. Що стосується українського фондового ринку, який ще тільки розвивається,на основі аналізу динаміки спреду можна робити і деякі передбачення. Якщопорівняти граничне значення кута нахилу лінійного тренду α0(визначаєтьсяаналітиком) з розрахованими значеннями відповідних кутів нахилу αjдля jго цінного паперу, можна відібрати ті, що задовольняють умові: αj≤α0.

Задача фільтрації з використанням показникаспреду формулюється так: розбити сукупність всіх цінних паперів, що обертаютьсяна фондовому ринку України, на множини, які не перетинаються, SY,SPos, SN, використовуючи правила фільтрації:

/> (1)

де />,αj — кутовий коефіцієнт лінії тренду />, для jгоцінного паперу; />, α0 — кутовий коефіцієнт лінії тренду /> дляусередненого значення спреду;

/>; /> -

частка jго емітенту ЦП в загальнійкапіталізації вибраних l цінних паперів на момент часу t; Kjp=Vjp* Pjp, j=1,...,l, t=1,...,T — капіталізація акційjго емітента, що обертаються на фондовому ринку в момент часу t; Vjp — обсяг торгів в ПФТС по jму ЦП в момент часу t; Pjp — ринкова оцінка (ціна) вартості jго ЦП в момент часу t, αкр=кα0;n, l, T, k — константи, що задає інвестор, Vjp, Pjp — вихідна інформація по цінних паперах.

Даний метод дозволяє значно скоротити дляподальшого аналізу обсяг акцій, що обертаються на фондовому ринку, тим самимприскорюючи процес аналізу на ПЕОМ. Фільтр α0вибирають,виходячи з поставлених цілей аналізу.

Модель “Рейтинг — фільтр” дозволяє,використовуючи об‘єктивну фінансово — економічну інформацію, відсіяти ті цінніпапери, курсова вартість яких не відповідає їх балансовій вартості згіднобухгалтерської звітності підприємства — емітента. Для даного відсіюваннязастосовується метод порівняльної комплексної оцінки фінансового становищафірми-емітента. В результаті роботи алгоритму порівняльної комплексної оцінкифінансового становища, рентабельності та ділової активності підприємствавідсіюють цінні папери за формулою: R0≥Rj,де Rj — граничне значення рейтинг — фільтру, Rj — рейтингова оцінка для jго підприємства:

/>, (2)

де xij, i=1,…,m, — нормалізовані показники jго підприємства;

k1,…,km — вагові коефіцієнти фінансових показників, які визначає аналітик іякі характеризують його суб‘єктивні ставлення до певного критеріюекономіко-фінансового становища емітента цінних паперів (якщо всі критеріїрівноцінні, то />).

Задача фільтрації за значенням узагальнюючоїоцінки фінансово — економічного становища емітентів цінних паперів та введенихвище позначень формулюється так:

розбити сукупність всіх цінних паперів, щообертаються на фондовому ринку України, на неперетинні множини RY,RPos, RN, використовуючи правила фільтрації:

/> (3)

де Rкр=к*R0, Rкр>R0, коефіцієнт k визначається аналітиком, наприклад k=1,25.

Математичні “моделі-фільтри" дозволяютьрозв`язати дві задачі фільтрації, тобто розбити сукупність цінних паперів, щообертаються на фондовому ринку України, на множини, що не перетинаються і якіхарактеризуються різними за значеннями показниками “якості”. Модель“Спред-фільтр" вирішує задачу фільтрації з урахуванням технічної (спекулятивної)складової інформації по цінних паперах емітентів, а модель “Рейтинг-фільтр"- з урахуванням фундаментальної складової, яка базується на методиціфінансово-економічного аналізу.

Математична модель, що наводиться нижче,дозволяє інтегрувати технічний та фундаментальний аналіз в контексті формуванняінформаційного потоку, що містить множини цінних паперів, при розбитті на яківраховується як технічна (котирування цінних паперів), так й фундаментальна (фінансово- економічні коефіцієнти для емітентів цінних паперів) складові інформаційноїзабезпеченості цінних паперів.

Модель формування інформаційних потоків яквихідної інформації оперує рішеннями двох задач фільтрації, що представленішістьма множинами цінних паперів: по три неперетинні множини для кожної іззадач, тобто SY, SPos, SN та RY,RPos, RN,.

В результаті порівняння елементів множин двохгруп: {SY, SPos, SN} та {RY,RPos, RN,}, утворюються два інформаційних потоки: I={ABest,AI, AII, AIII, AIV}, P={PI,PII, PIII, PIV, PV}, елементияких одержують за правилами теорії множин. Особливість розробленої моделіполягає в тому, що сформовані множини ABest, AI, AII,AIII, AIV — це інтегральний розв‘язок задачіфільтрації сукупності цінних паперів за ознакою їх інвестиційної привабливості,який враховує як “спекулятивну”, так і фундаментальну складову інформації.

Ця особливість дозволяє стверджувати проглобальність охоплення множини факторів, що впливають на оцінку jгоцінного паперу. На основі цього інтегрального рішення формується інформаційнийпотік P={PI, PII, PIII, PIV, PV},де

/> (4)

Кожен з елементів потоку Р — певна множинацінних паперів. Відмінність між елементами Pl, l=I, II, III, IV,V полягає в “жорсткості" обмежень на показник “якості" ціннихпаперів, що входять до них. Чим менше інвестору притаманний ризик, тим більшякісні й інформаційно забезпеченні цінні папери він включатиме в оптимальнийпортфель цінних паперів, водночас знижуючи й розмірність задачі, якарозв‘язується, без втрати загальності і глобальності охоплення всіхфункціональних зв‘язків проблеми, що досліджується.

Вихідний інформаційний потік для блокуекспертиз складає третій і четвертий типи інформації. Даний блок призначенийдля формалізації вихідної інформації у вигляді вектору параметрів (факторів), щосуттєво впливають на показники функціонування як окремих суб‘єктів, так іфондового ринку в цілому. В цьому блоці перетворюється апріорна та апостеріорнаінформація про стан об‘єкту та зовнішнього середовища в кількісні складові набазі статичної теоретико-ігрової моделі.

Ситуація прийняття рішень в цьому контекстіхарактеризується у розгорнутому вигляді матрицею:

/>

де fjl — виграшособи, що приймає рішення, який розраховується за формулою: fjl=/>qijxl,,j=1,...,l, l=1,…,m, при виборі стратегії розміщення коштів xl<sup/>є Х при проведенні державної економічної політики />; qij — можливезначення прибутку по цінному паперу іої галузі при проведенні jоїекономічної політики. На виході даного блоку формується інформаційний потікпараметрів в модель оптимізації, а також потік прогнозних значень параметрів {Fпрогноз}, що є вихідною інформацією блокуоперативного управління ПЦП.

/>

Залежно від цілей аналізу і критеріїв перевагиособи, що приймає рішення, оптимальний портфель може формуватися звикористанням однієї із множин цінних паперів інформаційного потоку P,яка виступатиме допустимою множиною рішень для оптимізаційної моделі блокуоптимізації структури ПЦП. Основа блоку оптимізації структури ПЦП — модифікована класична модель мінімізації величини ризику: де /> - вектор часток ціннихпаперів у портфелі; /> - граничначастка коштів, яку можна інвестувати в iй цінний папір; /> - середня прибутковість поiму цінному паперу; M — гранична норма прибутковості для ПЦП; /> - корегуючи коефіцієнти,що характеризують макроекономічний вплив зовнішнього середовища на переважливістьінвестування у /> цінний папір (цікоефіцієнти розраховуються в блоці експертиз), />.

В розділі 3 “Автоматизована системапідтримки прийняття рішень” розроблено та описаноструктуру програмного продукту — інструмента реалізації розробленої комплексноїметодики. Управління ПЦП в динаміці — наступний етап прийняття рішення. Процесуправління ПЦП розглядається як багатокроковий процес переходу з одного стану віншій, що забезпечує одержання максимального ефекту від цього. На цьому етапіпрогнозуються моменти придбання і продажу цінних паперів, для чогозастосовуються методи технічного аналізу. Стосовно конкретного ринку абоцінного паперу будують індикатори, що найбільш вдало прогнозують ситуацію. Технічнііндикатори становища ринку використовують для визначення найімовірнішогорозвитку подій. Кожен індикатор має переваги і недоліки. Задача аналітика — вибрати індикатор для конкретного цінного паперу або ринку в цілому. На основіцієї інформації робиться прогноз про найімовірніший розвиток показників поокремих цінних паперах і фондовому ринку в цілому. В залежності від цьогоприймається рішення щодо зміни структури ПЦП, яке базується на розв‘язкуоптимізаційної математичної моделі спекулятивної торгівлі цінними паперами:

/>

де /> - обсяги іх цінних паперів в оптимальному ПЦП на моментчасу t; /> - обсяги іхцінних паперів, що відповідно купуються та продаються на момент часу t; /> - ціна ігоцінного паперу на момент часу t;

/> - прогнозна ціна іго цінного паперу на момент часу t+1 зурахуванням ставлення до ризику інвестора;

/>, /> - ліва та права межінадійного інтервалу для прогнозного значення ціни іго цінного паперуна момент часу t+1; /> - напівінтервалнадійних меж для прогнозного значення ціни /> ігоцінного паперу; />, /> - функції, які показуютькількість цінних паперів іго емітенту, що можна відповідно придбатиабо продати по зазначеній ціні на момент часу t;

Кt — величина кредиту в момент часу t, який доцільно одержати для покриття можливогодефіциту коштів на операції купівлі-продажу цінних паперів;

dt — процент за кредит в моментчасу t;

/> - граничне значення можливих збитків, на які погоджується інвестор. Невідомимив математичній моделі виступають

/>, Кt.

На виході блоку оперативного управління ПЦПта, загалі, моделі прийняття рішення видаються рекомендації щодо частковогорозподілу вкладень фінансових коштів в кожний проміжок часу, проводиться аналізвкладень та розраховується економічний ефект при кожній структурній зміні ПЦП. Впровадженнярозробленої на основі комплексної методики автоматизованої системи підтримкиприйняття рішень в практику діяльності інвестиційних фірм запорізького регіонудозволило одержати практичні результати, які наведено нижче. За даними прокотирування 93 цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України, булопроведено аналіз за період листопад 2005 — січень 2007 рр. Аналітичнийрезультат наведено в табл.1. Одержані результати переконливо довели працездатністьцієї методики і доцільність фільтрації в загальній схемі прийняттяінвестиційних рішень, а саме: структура оптимального ПЦП майже не змінюваласьпри збільшенні розмірності допустимої множини, а ринкові характеристики кожногоз портфелів (ризик, прибутковість) відрізнялись не більше ніж на 0,001%, що єнесуттєвим (для цього прикладу обмеженням оптимізаційної моделі було значенняприбутковості не нижче ніж 7,9%).

Таблиця 1

Результати роботи системи “УПЦП”

Множина допустимих рішень Кількість ЦП в допустимій множині Кількість ЦП в ПЦП Ризик ПЦП Прибутковість ПЦП

РІ

20 6 0,21511 0,07915

РІІ

25 6 0,21511 0,07915

РІІІ

34 7 0,21496 0,07921

РІV

49 7 0,21496 0,07921

PV

93 8 0,21487 0,07918

Крім того, результатирозрахунків на прикладі 25 підприємств (множина РІІ) довели прозначимість врахування впливу макроекономічних чинників на оптимальнуінвестиційну стратегію. За макроекономічні фактори було прийнято державніекономічні політики. Для пошуку коефіцієнтів галузевої привабливості буловстановлено певний розвиток галузей народного господарства України (див. табл.2).Розглядалося 5 економічних політик, які задають пріоритетність державногоінвестування (табл.3) та 10 варіантів розміщення коштів інвестора (табл.4).

Таблиця 2

Рівень розвитку галузей

№ Галузь Рівень розвитку 1 Промисловість Забезпечує життєдіяльність 2 Будівництво Стабільна 3 Сільське господарство Циклічна, Оживлення 4 Транспорт й зв’язок Стабільна 5 Торгівля Розвивається 6 Нематеріальне виробництво Стабільна

 

Таблиця 3

Економічні політики (пріоритетністьдержавного інвестування)

Назва політики Промисловість Будівництво С/Г Транспорт і зв’язок Торгівля НМВ Політика стимулювання сільського господарства 0,3 0,15 0,25 0,1 0,1 0,1 Політика рівномірного стимулювання 0,5 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 Політика стимулювання промисловості 0,6 0,09 0, 19 0,04 0,04 0,04 Політика стимулювання будівництва 0,3 0,4 0,2 0,05 0,05 0,05 Політика стимулювання нематеріального виробництва 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Таблиця 4

Варіанти розміщення коштівпо галузях

Портфель №1 № 2 №3 № 4 № 5 № 6 №7 №8 №9 №10 Промисловість 0,3 0,5 0,6 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 Будівництво 0,15 0,13 0,09 0,4 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 С/Г 0,25 0,13 0, 19 0,15 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 Транспорт і зв’язок 0,1 0,08 0,04 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Торгівля 0,1 0,08 0,04 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 НМВ 0,1 0,08 0,04 0,05 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1

В результаті розрахунківбуло отримано оптимальні ПЦП з урахуванням галузевої належності емітентівцінних паперів та без нього (табл.5).

Після узагальнення данихтабл.5 можна дістати синтезований результат проведеного аналізу щодооптимального розподілу коштів серед цінних паперів підприємств різних галузейекономіки (табл.6).

Дані останньої таблицісвідчать про перерозподіл інвестиційних коштів серед галузей економіки. Значнозбільшилася частка підприємств, які належать до галузі “Промисловість".

Таблиця 5

Структура оптимальногопортфеля цінних паперів

Назва підприємства Частка ЦП в opt ПЦП (без урахування галузевої належності) Частка ЦП в opt ПЦП (з урахуванням галузевої належності) Дніпро 0,23 0,51 Житомирбуд 0, 19 0,08 Укртелеком 0,04 0,02 Київпродактс 0,04 0,03 Луганськобленерго - 0,07 МММ ім. Ілліча 0,09 0,07 Мотор Січ 0,05 0,04 Турбоатом 0,11 0,09 Укрнафта 0,05 0,02 Центравто 0,09 0,06 Київлайн 0,05 0,01 Київенерго 0,06 --

Таблиця 6

Співвідношення оптимального портфелю з коефіцієнтамигалузевої привабливості

Галузі народного

господарства

Промисловість Будівництво С/Г Транспорт і зв’язок Торгівля НМВ Коефіцієнти галузевої привабливості 0,6 0,09 0, 19 0,04 0,04 0,04 Частка галузі в оптимальному портфелі без урахування коефіцієнтів галузевої привабливості 0,52 0,24 - 0,04 0,2 - Частка галузі в оптимальному портфелі з урахуванням коефіцієнтів галузевої привабливості 0,75 0,09 - 0,02 0,14 -

Прийняття обґрунтованихрішень щодо ефективного розміщення фінансових ресурсів на вітчизняномуфондовому ринку суб‘єктами економіки України — це складний багаторівневийпроцес, на результат якого впливає система макроекономічних й мікроекономічнихчинників, які необхідно врахувати і кількісно оцінити в залежності відвибраного критерію ефективності особи, яка приймає рішення. Дієвим методом, щовідповідає зазначеним цілям, є економіко-математичне моделювання. Системнийпідхід до розв`язування проблем вибору факторів та концепції моделювання — невід`ємний елемент будь-якого наукового дослідження в цій галузі. Сучаснітенденції розвитку вітчизняної економіки зумовлюють актуальність поставлених івирішених у даному дослідженні завдань, які пов`язані з прийняттям ефективнихуправлінських рішень в галузі портфельного інвестування на фондовому ринку. Томурозробка економіко-математичних методів і моделей управління інвестиційнимпортфелем має важливе науково-теоретичне і практичне значення для сучасногоперіоду розвитку економіки України.


Висновки

У дисертації наведене теоретичне узагальненняі нове вирішення наукового завдання, що виявляється в рішенні задачі управлінняпортфелем цінних паперів на сучасному фондовому ринку України. Результатипроведеного дослідження дозволили зробити наступні висновки:

Розроблена концепція поєднання принципівтрадиційного і портфельного підходів на засадах методу економіко-математичногомоделювання для рішення задачі вибору стратегії портфельного інвестування вфінансові активи українського фондового ринку.

Встановлено, що управління інвестиційнимпортфелем в умовах трансформаційної економіки повинно здійснюватися приврахуванні впливу інвестиційної і фіскальної складових державної економічноїполітики та стадії розвитку галузі, до якої належить певний емітент, на змінукурсової вартості цінних паперів вітчизняного фондового ринку тафінансово-економічного стану їх емітентів. Застосування розробленого алгоритмувизначення коефіцієнтів галузевої пріоритетності дозволяє ідентифікувати ціннийпапір (в залежності від його галузевої належності) і зіставити йому ваговийкоефіцієнт, який використовується в цільовій функції математичної моделіоптимізації портфеля цінних паперів. Це дозволило кількісно оцінити залежністьоптимальної структури портфеля цінних паперів (ПЦП) від сподівань інвесторащодо інвестиційної пріоритетності галузей економіки.

Виявлено, що метод диверсифікації ПЦП втрачаєсвою цінність при збільшенні розмірності множини допустимих рішень за рахуноквключення до неї інформаційно “неякісних” цінних паперів. Показано, що реальнацінність методу диверсифікації ПЦП зберігається, якщо множину допустимих рішень(вкладень) оптимізаційної моделі утворюватимуть відібрані за певним критеріємпотенційні об`єкти для вкладення. Такий відбір доцільно проводити зарозробленим в дисертації алгоритмом фільтрації цінних паперів, який дозволяєбез зниження загальності і глобальності охоплення всіх сегментів фондовогоринку України значно знизити розмірність оптимізаційної задачі. Використаннядвох „моделей-фільтрів" дозволяє включати в портфель цінні папериемітентів, які належать до різних галузей народного господарства, що даєможливість врахувати тенденції розвитку фондового ринку взагалі, а не тількиокремих його сегментів.

Модифікована класична математична модельформування ПЦП оптимальної структури та одержано розв‘язок задачі оптимізаціїПЦП методом Лагранжа. Вибраний тип моделі дозволяє уникнути основних недоліківматематичних моделей, які застосовувались раніше на фондовому ринку України, іякі пов`язані з використанням в моделі інформаційно “неякісних” даних. Вибірметоду Лагранжа для рішення задачі оптимізації структури ПЦП дозволяє крімзнайдення оптимального вектора часткового розподілу фінансових ресурсів у цінніпапери дістати також вектор подвійних оцінок (множники Лагранжа). Це робитьможливим застосування математичного апарату для післяоптимізаційногопараметричного аналізу і одержання додаткової цінної інформації про стійкістьрозв`язку до можливих збурень.

Розроблена динамічна модель оперативногоуправління ПЦП відрізняється від існуючих моделей тим, що вона розглядає певнийстан даного динамічного процесу як оптимальний портфель цінних паперів, ауправління — як оптимальну траєкторію, яка є оптимальним рішенням цієї моделі івизначає обсяги та терміни проведення операцій купівлі-продажу цінних паперівна фондовому ринку. Введення до множини змінних математичної моделіоперативного управління ПЦП показника величини кредиту дозволяє кількіснооцінити доцільність зовнішнього кредитування поточних операцій купівлі-продажуцінних паперів в короткостроковому періоді.

На базі розробленого комплексуекономіко-математичних моделей управління портфелем цінних паперів створеноінформаційно-аналітичну систему підтримки прийняття рішень щодо розміщенняфінансових коштів на фондовому ринку України. Впровадження її в практикудіяльності інвестиційних фірм запорізького регіону висвітлило основні перевагицієї системи, а саме: можливість проведення термінових розрахунків заекономіко-математичними моделями дозволяє одержувати оперативну інформацію промайбутні тенденції як на фондовому ринку в цілому, так й по окремих фінансовихактивах.


Список наукових робіт за темою дисертації

 

В наукових фаховихвиданнях:

1. Порохня В.М., Глущевський В.В., Кельдер Т.Л. Концептуальніоснови створення експертної системи фондового ринку // Машинна обробкаінформації: Міжвідомчий науковий збірник. — К.: КНЕУ, 2005. — Вип.62. -с.181-185,0,3 др. арк. (Особистий внесок здобувача 0,25 др. арк.: концептуальна схемасистеми підтримки прийняття рішень щодо інвестиційної стратегії на фондовомуринку).

2. Порохня В.М., Глущевський В.В. Математична модельприйняття рішення щодо розміщення фінансових ресурсів на фондовому ринкуУкраїни // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірникнаукових праць. Випуск 19. — Дніпропетровськ: Наука і освіта. — 2006. — с.30-39,0,46 др. арк. (Особистий внесок здобувача 0,38 др. арк.: математична модельприйняття рішення щодо розміщення фінансових ресурсів на фондовому ринку,модель фільтрації цінних паперів).

3. Порохня В.М., Глущевський В.В. Автоматизованасистема управління портфелем цінних паперів // Моделювання та інформаційнісистеми в економіці: Міжвідомчий наук. зб. — Вип.66. — К.: КНЕУ, 2007. — с.177-182,0,3 др. арк. (Особистий внесок здобувача 0,25 др. арк.: програмний продукт,результати розрахунків).

4. Порохня В.М., Глущевський В.В. Математична модельзниження розмірності задачі формування оптимального портфеля цінних паперів // Економіка:проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 76. — Дніпропетровськ: Наука і освіта. — 2007. — с.93-99, 0,6 др. арк. (Особистийвнесок здобувача 0,5 др. арк.: математична модель фільтрації цінних паперів,алгоритм формування інформаційних потоків, результати.

5. Порохня В.М., Глущевський В.В., Деревлев В.Л. Динамічнамодель оперативного управління портфелем цінних паперів // Економіка: проблемитеорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 77. — Дніпропетровськ: Наука і освіта. — 2007. — с.10-15, 0,46 др. арк. (Особистийвнесок здобувача 0,25 др. арк.: математична модель оперативного управлінняпортфелем цінних паперів).

6. Глущевський В.В. Проблема вибору типу математичноїмоделі в задачах оптимізації структури портфеля цінних паперів // Новое вэкономической кибернетике: (Сб. науч. ст) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкийнац. ун-т. Модели экономических процессов трансформационной экономики — Донецк:ДонНУ, 2007. — №4. — с.161-171, 0,42 др. арк.

В інших виданнях:

1. Порохня В.М., Глущевський В.В. Математична модельприйняття рішення щодо розміщення фінансових ресурсів на фондовому ринкуУкраїни // Економічна кібернетика: проблеми теорії та підготовки фахівців. МатеріалиV Всеукраїнської науково-методичної конференції (Київ, 7-8 грудня 2005 р). — К.:КНЕУ, 2006. — с.215-227, 0,46 др. арк. (Особистий внесок здобувача 0,38 др. арк.:математична модель прийняття рішення щодо розміщення фінансових ресурсів нафондовому ринку, модель фільтрації цінних паперів).

2. Порохня В.М., Глущевський В.В. Зниженняризикованості при оптимальному розміщенні обмежених фінансових ресурсів // Ризикологіяв економіці та підприємництві. Збірник наукових праць за матеріаламиміжнародної науково-практичної конференції (27-28 березня 2007 року). — К.: КНЕУ,Академія ДПС України, 2007. — с.332-335, 0,21 др. арк. (Особистий внесокздобувача 0,17 др. арк.: обґрунтовано методику зниження ризикованостіінвестування в цінні папери, результати).


Анотація

Глущевський В.В. Комплексна методика прийняттярішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 — економіко-математичнемоделювання. — Київський національний економічний університет, Київ, 2002.

Дисертація присвячена розробціекономіко-математичного моделюючого апарату, який спрямовано на підвищенняефективності інвестиційної стратегії на фондових ринках. Запропонованосистемний комплексний підхід і розроблено математичну модель підтримки процесуприйняття рішення щодо ефективного розміщення фінансових коштів на фондовомуринку України з метою їх ефективного використання. Створено комплексматематичних моделей фільтрації цінних паперів й зазначено місце задачіфільтрації цінних паперів в комплексній методиці та її взаємозв‘язок із задачеюоптимізації портфелю цінних паперів (ПЦП). Розроблено алгоритм формалізаціїпроцесу побудови функціоналу оцінювання статичної теоретико-ігрової моделі вконтексті задачі вибору оптимальної інвестиційної стратегії залежно від станумакроекономічного середовища. Запропоновано математичну модель управлінняоптимальним ПЦП, яка дозволяє динамічно підтримувати оптимальну структуру ПЦПпід впливом на фондовий ринок України зовнішньоекономічного середовища. Побудованоавтоматизовану систему підтримки прийняття рішень, за допомогою якої практичновипробувано методи і алгоритми, що реалізують комплексну методику процесуприйняття рішення щодо ефективного розміщення вільних фінансових коштів нафондовому ринку України. Доведена економічна ефективність комплексної системипідтримки прийняття інвестиційних рішень у випадку її застосування вінвестиційних фірмах.

Ключові слова: економіко-математичнемоделювання, портфель цінних паперів, фільтрація, система підтримки прийняттярішень, фондовий ринок, інвестиційна стратегія.


Аннотация

Глущевский В.В. Комплексная методика принятия решений поразмещению финансовых средств на фондовом рынке Украины. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидатаэкономических наук по специальности 08.03.02 — экономико-математическоемоделирование. — Киевский национальный экономический университет, Киев, 2002г.

Диссертация посвящена разработке экономико-математическогомоделирующего аппарата, направленного на повышение эффективности инвестиционнойстратегии на фондовых рынках.

Анализ задач принятия решений относительно инвестирования вфинансовые активы современного фондового рынка Украины привел к выделениюактуальной задачи создания комплексной методики принятия решений по размещениюфинансовых ресурсов на отечественном фондовом рынке, как одной из основных вповышении эффективности инвестиционных стратегий потенциальныхинвесторов-субъектов рыночных отношений.

Показано, что фондовый рынок является механизмом перераспределенияфинансовых ресурсов государства с рыночной экономикой и требует созданияэкономико-математического моделирующего аппарата, описывающего протекающие нанем инвестиционные процессы.

Проанализирован отечественный и зарубежный опыт применения методовэкономико-математического моделирования относительно обоснования принятияинвестиционных решений. Показано, что процесс принятия решенийинституциональным инвестором, значительно подвержен субъективизму, что связанос неопределенностью и рискованностью инвестиционной деятельности на фондовомрынке.

Разработаны и предложены экономико-математические модели иалгоритмы, в комплексе решающие задачу рационального инвестирования вфинансовые активы субъектами рыночных отношений Украины.

В результате проведенного анализа существующих источниковинформации выделена информационная база разработанной математической моделипринятия решений на фондовом рынке.

Предложен метод фильтрации для снижения степенинеопределенности в информационной среде. Разработанные математическиемодели-фильтры (две) и алгоритм формирования информационных потоков позволилизначительно снизить размерность задачи оптимизации портфеля ценных бумаг безпотери общности и глобальности охвата всех сегментов фондового рынка.

На основе статического теоретико-игрового подхода,проанализировано и формализовано влияние системы макроэкономических факторов наоптимальный выбор объектов инвестирования.

Усовершенствована и адаптирована математическая модельминимизации риска вложения в финансовые активы на основе синтеза традиционногои фундаментального подходов к решению задачи оптимизации структуры портфеляценных бумаг.

Выведена зависимость динамики портфеля ценных бумаг отбудущих тенденций фондового рынка. Построена математическая модель управленияоптимальным портфелем ценных бумаг, которая динамически поддерживаетоптимальную структуру инвестиционного портфеля под влиянием на фондовый рынокУкраины внешнеэкономического окружения.

Разработаны структура и алгоритм программного продукта,реализующего комплексную методику принятия решений по размещению финансовыхсредств на фондовом рынке Украины. Программный продукт можно использовать дляоперативной обработки технико-финансовой и биржевой информации по ценнымбумагам, обращающимся на отечественном фондовом рынке, для моделированияинвестиционных стратегий по управлению портфелем финансовых активов, для оценкиинвестиционной привлекательности эмитентов ценных бумаг, а также в учебномпроцессе для реализации практических, лабораторных и тестовых задач в курсахобучения экономико-математического и финансового направлений.

Разработанный комплекс моделей и алгоритмов, а такжепрограммный продукт внедрены в практику деятельности Главного экономическогоуправления Запорожского городского совета, а также фирмы “Эмиссия”.

Основные положения и результаты диссертации внедрены вучебном процессе Запорожской государственной инженерной академии припреподавании курсов “Макромоделирование экономики", “Финансовый рынок",“Математические методы в рыночной экономике" для студентов специальности“Экономическая кибернетика".

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование,портфель ценных бумаг, фильтрация, система поддержки принятия решений, фондовыйрынок, инвестиционная стратегия.


Annotation

Gluschevskiy V. V.complex methods ofdecisions concerning allocation of financial assets on the stock market ofUkraine. — Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree inEconomics on the specialty 08.03.02 — Economic and Mathematical Modeling. — Kyiv National Economic University. Kyiv, 2002.

The thesis is devoted to development of theeconomic and mathematical simulating apparatus, which is directed on rising ofefficiency of the investment strategy on the stock markets. The systemcomprehensive approach is offered and the complex technique of the decisionsupport process of rather effective allocation of free financial assets on thestock market of Ukraine is developed with the purpose of their effective using.The complex of mathematical models of valuable papers’ filtration is createdand the place of a valuable papers’ filtration problem in a complex techniqueand its correlation with a problem of optimization of valuable papers’portfolio (PVP) is indicated. The formalization’s algorithm of theconstruction’s process of a functional estimation of static game-theoreticmodel in a context of a problem to choice the optimal investment strategy isdeveloped depending on a status of the macroeconomic environment. Themathematical model of management by optimal PVP is offered which allows tobolster optimal frame of PVP dynamically under influence on the stock market ofUkraine of the external economic environment. The automated system of decisionsupport is constructed, with which help methods and algorithms practically aretested, which will realize a complex technique of the decision making processof rather effective allocation of free financial assets on the stock market ofUkraine. The proved economic efficiency of an overall system of investmentdecision support in case of its application in investment corporations. Keywords: economic and mathematical modeling, portfolio of valuable papers,filtration, the system of decision support, stock market, investment strategy.

еще рефераты
Еще работы по экономико-математическому моделированию