Реферат: Математичне програмування

Завдання 1

При продажу двохвидів товарів (А і В) торгове підприємство використовує чотири види ресурсів.Норми затрат ресурсів на 1 од. товару, об’єм ресурсів наведені в таблиці. Дохідвід реалізації 1 од. товару А складає 2 грн., товару В – 3 грн.

Ресурси Норма витрат ресурсів на 1 од. тов. Запас ресурсів А В 1 2 2 12 2 1 2 8 3 4 16 4 12 Дохід, грн. од. 2 3

Визначитиоптимальний план реалізації товарів, що забезпечує для торгового підприємствамаксимальний прибуток.

Розв’язок

Складаємоматематичну модель задачі. Позначимо через х1 кількість товарів 1-ї моделі, щореалізує підприємство за деяким планом, а через х2 кількість товарів 2-їмоделі. Тоді прибуток, отриманий підприємством від реалізації цих товарів,складає

∫= 2х1+3х2.

Витратиресурсів при продажу такої кількості товарів складають відповідно:

CI=2х1 + 2х2,

CII=1х1 + 2х2,

CIII=4х1 + 0х2,

CIV=0х1 + 4х2,

Оскількизапаси ресурсів обмежені, то повинні виконуватись нерівності:

2х1+ 2х2 ≤ 12

1х1+ 2х2 ≤ 8

4х1≤ 16

4х2≤12

Оскільки,кількість товарів є величина невід'ємна, то додатково повинні виконуватись щенерівності: х1> 0, х2> 0.

Такимчином, приходимо до математичної моделі (задачі лінійного програмування):

Знайтих1, х2 такі, що функція ∫ = 2х1+3х2 досягає максимуму при системіобмежень:

/>

Вирішимо прямузадачу лінійного програмування симплексним методом, з використанням симплексноїтаблиці.

Визначимомаксимальне значення цільової функції F (X) = 2x1 + 3x2 за таких умов-обмежень.

2x1 + 2x2≤12

x1 + 2x2≤8

4x1≤16

4x2≤12

Для побудовипершого опорного плану систему нерівностей приведемо до системи рівнянь шляхомвведення додаткових змінних (перехід до канонічної форми). Оскільки маємозмішані умови-обмеження, то введемо штучні змінні x.

2x1 + 2x2 + 1x3+ 0x4 + 0x5 + 0x6 = 12

1x1 + 2x2 + 0x3+ 1x4 + 0x5 + 0x6 = 8

4x1 + 0x2 + 0x3+ 0x4 + 1x5 + 0x6 = 16

0x1 + 4x2 + 0x3+ 0x4 + 0x5 + 1x6 = 12

Матрицякоефіцієнтів A = a(ij) цієї системи рівнянь має вигляд:

<p/>

Базисніперемінні це змінні, які входять тільки в одне рівняння системи обмежень іпритому з одиничним коефіцієнтом.

 Вирішимосистему рівнянь відносно базисних змінних:

x3, x4, x5, x6,

 Вважаючи, щовільні змінні рівні 0, отримаємо перші опорний план:

X1 =(0,0,12,8,16,12)

План  Базис  B  x1  x2  x3  x4  x5  x6  0  x3  12  2  2  1  0  0  0    x4  8  1  2  0  1  0  0    x5  16  4  0  0  0  1  0  x6  12  0  4  0  0  0  1 Індексний рядок  F(X0)  0  -2  -3  0  0  0  0

Переходимо доосновного алгоритму симплекс-методу.

План Базис B  x1  x2  x3  x4  x5  x6  min  1  x3  12  2  2  1  0  0  0  6    x4  8  1  2  0  1  0  0  4  x5  16  4  0  0  0  1  0  -  x6  12  0  4  0  0  0  1  3 Індексний рядок  F(X1)  0  -2  -3  0  0  0  0  0

Поточний опорнийплан неоптимальний, тому що в індексному рядку знаходяться негативнікоефіцієнти.

В якостіведучого виберемо стовпець, відповідної змінної x2, тому, що це найбільшийкоефіцієнт по модулю.

Обчислимозначення Di по рядках як частку від ділення:

<p/>

і з них виберемонайменше:

min (12: 2, 8: 2, —, 12: 4 ) = 3

Отже, 4-ий рядокє провідним.

Дозвільнийелемент дорівнює (4) і стоїть на перетині ведучого стовпця і головного рядка.

Формуємонаступну частину симплексної таблиці.

Замість змінноїx в план 1 Замість змінної x2 .

Рядок, відповідноїзмінної x2 в планi 1, отриманий в результаті поділу всіх елементів рядка x6плану 0 на дозвільний елемент ДE=4

На місці дозвільногоелемента в плані 1 отримуємо 1.

В інших клітинахстовпця x2 плану 1 записуємо нулі.

Таким чином, уновому плані 1 заповнені рядок x2 і стовпець x2 .

Всі іншіелементи нового плану 1, включаючи елементи індексного рядка, визначаються заправилом прямокутника.

Для цьоговибираємо зі старого плану чотири числа, які розташовані в вершинахпрямокутника і завжди включають дозвільний елемент ДE.

НE = СE — (А*В)/ДE

СДE — елементстарого плану, ДЕ — дозволяє елемент (4), А i В — елементи старого плану, щоутворюють прямокутник з елементами СДЕ і ДE.

План Базис B  x1  x2  x3  x4  x5  x6  min  2  x3  6  2  0  1  0  0  -1/2  3    x4  2  1  0  0  1  0  -1/2  2    x5  16  4  0  0  0  1  0  4    x2  3  0  1  0  0  0  1/4  -  Індексний рядок  F(X2)  9  -2  0  0  0  0  3/4  0

Поточний опорнийплан неоптимальний, тому що в індексному рядку знаходяться негативнікоефіцієнти.

В якостіведучого виберемо стовпець, відповідної змінної x1, Так як це найбільшийкоефіцієнт по модулю.

Обчислимозначення Di по рядках як частка від ділення:

<p/>

і з них виберемонайменше:

 min (6: 2, 2: 1, 16: 4, — ) = 2

 Отже, 2-ийрядок є провідним.

Дозвільнийелемент дорівнює (1) і стоїть на перетині ведучого стовпця і головною рядка.

Формуємонаступну частину симплексної таблиці.

Замість змінноїx в план 2 Замість змінної x1 .

Рядок, відповідноїзмінної x1 в планi 2, отриманий в результаті поділу всіх елементів рядка x4плану 1 на дозвільний елемент ДE=1

На місці дозвільногоелемента в плані 2 отримуємо 1.

В інших клітинахстовпця x1 плану 2 записуємо нулі.

Таким чином, уновому плані 2 заповнені рядок x1 і стовпець x1 .

Всі іншіелементи нового плану 2, включаючи елементи індексного рядка, визначаються заправилом прямокутника.

Для цьоговибираємо зі старого плану чотири числа, які розташовані в вершинахпрямокутника і завжди включають дозвільний елемент ДE.

НE = СE — (А*В)/ДE

СДE — елементстарого плану, ДЕ — дозвільний елемент (1), А i В — елементи старого плану, щоутворюють прямокутник з елементами СДЕ і ДE.

Оскільки востанньому стовпці присутні кілька мінімальних елементів 4, то номер рядкавибираємо за правилом Крек.

Метод Крекполягає в наступному. Елементи рядків, що мають однакові найменші значенняmin=4, діляться на передбачувані дозвільні елементи, а результати заносяться вдодаткові рядки. За провідний рядок вибирається той, в якому ранішезустрінеться найменше приватне при читанні таблиці зліва направо по стовпцях.

План Базис  B  x1  x2  x3  x4  x5  x6  min  3  x3  2  0  0  1  -2  0  1/2  4    x1  2  1  0  0  1  0  -1/2  -    x5  8  0  0  0  -4  1  2  4    x2  3  0  1  0  0  0  1/4  12  Індексний рядок  F(X3)  13  0  0  0  2  0  -1/4  0

Поточний опорнийплан неоптимальний, тому що в індексному рядку знаходяться негативнікоефіцієнти.

В якостіведучого виберемо стовпець, відповідний змінної x6, тому що це найбільшийкоефіцієнт по модулю.

Обчислимозначення Di по рядках як частку від ділення:

<p/>

і з них виберемонайменше:

 min (2: 1/2,-, 8: 2, 3: 1/4 ) = 4

Отже, 1-ий рядокє провідним.

Дозвільнийелемент дорівнює (1/2) і стоїть на перетині ведучого стовпця і головною рядка.

Формуємонаступну частину симплексної таблиці.

Замість змінноїx в план 3 Замість змінної x6 .

Рядок, відповідноїзмінної x6 в плані 3, отриманий в результаті поділу всіх елементів рядка x3плану 2 на дозвільний елемент ДE=1/2

На місцідозволяє елемента в плані 3 отримуємо 1.

В інших клітинахстовпця x6 плану 3 записуємо нулі.

Таким чином, уновому плані 3 заповнені рядок x6 і стовпець x6 .

Всі іншіелементи нового плану 3, включаючи елементи індексного рядка, визначаються заправилом прямокутника.

Для цьоговибираємо зі старого плану чотири числа, які розташовані в вершинахпрямокутника і завжди включають дозвільний елемент ДE.

НE = СE — (А*В)/ДE

СДE — елементстарого плану, ДЕ — дозвільний елемент (1/2), А i В — елементи старого плану,що утворюють прямокутник з елементами СДЕ і ДE.

Оскільки, індекснийрядок не містить негативних елементів — знайдений оптимальний план.

Остаточнийваріант симплекс-таблиці:

План Базис  B  x1  x2  x3  x4  x5  x6  4  x6  4  0  0  2  -4  0  1    x1  4  1  0  1  -1  0  0    x5  0  0  0  -4  4  1  0    x2  2  0  1  -1/2  1  0  0 Індексний рядок  F(X4)  14  0  0  1/2  1  0  0

Оптимальний планможна записати так:

x6 = 4

x1 = 4

x5 = 0

x2 = 2

F(X) = 2•4 + 3•2= 14


Завдання 2

Розв’язатизадачі:

а) графічнимметодом;

б) методомсимплексних таблиць;

в) скластидвоїсту задачу і розв’язати її.

/>/>

/>

Розв’язок

/>

Розв’язокграфічним методом.

Побудуємообласть допустимих рішень, тобто вирішимо графічно систему нерівностей. Дляцього побудуємо кожну пряму і визначимо півплощини, задані нерівностями(півплощини позначені штрихом).


/>

Межі області

/>

Цільова функціяF(x) => min

Розглянемоцільову функцію завдання F = 7X1+5X2 => min.

Побудуємо пряму,що відповідає значенню функції F = 0: F = 7X1+5X2 = 0. Будемо рухати цю прямупаралельним чином. Оскільки нас цікавить мінімальне рішення, тому рухався прямодо першого торкання позначеної області. На графіку ця пряма позначенапунктирною лінією.

/>

Рівний масштаб


/>

Перетиномпівплощини буде область, яка представляє собою багатокутник, координати точокякого задовольняють умові нерівностей системи обмежень задачі.

Пряма F(x) =const перетинає область у точці A. Оскільки точка A отримана в результатіперетину прямих 4 i 3, то її координати задовольняють рівнянням цих прямих:

x2=0

3x1-5x2≥11

Вирішившисистему рівнянь, одержимо: x1 = 3.6667, x2 = 0

Звідки знайдемомінімальне значення цільової функції:

F(X) = 7*3.6667+ 5*0 = 25.67

Розв’язокметодом симплексних таблиць.

Вирішимо прямузадачу лінійного програмування симплексним методом, з використанням симплексноїтаблиці.

Визначимомінімальне значення цільової функції F(X) = 7x1+5x2 за таких умов-обмежень.

2x1+4x2≥1

5x1-x2≤42

3x1-5x2≥11

Для побудовипершого опорного плану систему нерівностей приведемо до системи рівнянь шляхомвведення додаткових змінних (перехід до канонічної форми).

2x1 + 4x2-1x3 +0x4 + 0x5 = 1

5x1-1x2 + 0x3 +1x4 + 0x5 = 42

3x1-5x2 + 0x3 +0x4-1x5 = 11

Введемо штучнізмінні x.

2x1 + 4x2-1x3 +0x4 + 0x5 + 1x6 + 0x7 = 1

5x1-1x2 + 0x3 +1x4 + 0x5 + 0x6 + 0x7 = 42

3x1-5x2 + 0x3 +0x4-1x5 + 0x6 + 1x7 = 11

Для постановкизавдання на мінімум цільову функцію запишемо так:

F(X) =7x1+5x2+Mx6+Mx7 => min

Отриманий базисназивається штучним, а метод рішення називається методом штучного базису.

Причому штучнізмінні не мають відношення до змісту поставленого завдання, однак вонидозволяють побудувати стартову точку, а процес оптимізації змушує ці змінніприймати нульові значення та забезпечити допустимість оптимального рішення.

З рівняньвисловлюємо штучні змінні:

x6 =1-2x1-4x2+x3

x7 =11-3x1+5x2+x5

які підставимо вцільову функцію:

F(X) = 7x1 + 5x2+ M(1-2x1-4x2+x3) + M(11-3x1+5x2+x5) => min

або

математичниймодель лінійний програмування

F(X) =(7-5M)x1+(5+1M)x2+(1M)x3+(1M)x5+(12M) => min

Матрицякоефіцієнтів A = a(ij) цієї системи рівнянь має вигляд:

 2  4  -1  0  0  1  0  5  -1  0  1  0  0  0  3  -5  0  0  -1  0  1

Базисніперемінні це змінні, які входять тільки в одне рівняння системи обмежень іпритому з одиничним коефіцієнтом.

Вирішимо системурівнянь відносно базисних змінних:

x6, x4, x7,

Вважаючи, щовільні змінні рівні 0, отримаємо перший опорний план:

X1 =(0,0,0,42,0,1,11)

План Базис В x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7  0  x6  1  2  4  -1  0  0  1  0    x4  42  5  -1  0  1  0  0  0    x7  11  3  -5  0  0  -1  0  1  Індексний рядок  F(X0)  12M  -7+5M  -5-1M  -1M  0  -1M  0  0

Переходимо доосновного алгоритму симплекс-методу.

План Базис  В  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  min  1  x6  1  2  4  -1  0  0  1  0  0.5  x4  42  5  -1  0  1  0  0  0  8.4    x7  11  3  -5  0  0  -1  0  1  3.67 Індексний рядок  F(X1)  12M  -7+5M  -5-1M  -1M  0  -1M  0  0  0

Поточний опорнийплан неоптимальний, тому що в індексному рядку знаходяться позитивнікоефіцієнти

В якостіведучого виберемо стовпець, відповідної змінної x1, так як це найбільшийкоефіцієнт .

Обчислимозначення Di по рядках як частку від ділення

<p/>

і з них виберемонайменше:

<p/>

Отже, 1-ий рядокє ведучим

Дозвільнийелемент дорівнює 2 і знаходиться на перетині ведучого стовпця і головною рядка

Формуємонаступну частину симплексної таблиці.

Замість змінноїx6 в план 1 увійде змінна x1

Рядок,відповідної змінної x1 в плані 1, отриманий в результаті поділу всіх елементіврядка x6 плану 0 на дозвільний елемент ДЕ=2

На місцідозвільного елемента в плані 1 отримуємо 1.

В інших клітинахстовпця x1 плану 1 записуємо нулі.

Таким чином, уновому плані 1 заповнені рядок x1 і стовпець x1 .

Всі іншіелементи нового плану 1, включаючи елементи індексного рядка, визначаються заправилом прямокутника.

Для цьоговибираємо зі старого плану чотири числа, які розташовані в вершинахпрямокутника і завжди включають дозвільний елемент ДЕ.

НE = СE — (А*В)/ДE

СДЕ — елементстарого плану, ДЕ — дозвільний елемент (2), А і В — елементи старого плану, щоутворюють прямокутник з елементами СДЕ і ДЕ.

План  Базис  В  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  min  2  x1  0.5  1  2  -0.5  0  0  0.5  0  0    x4  39.5  0  -11  2.5  1  0  -2.5  0  15.8    x7  9.5  0  -11  1.5  0  -1  -1.5  1  6.33 Індексний рядок  F(X2)  3.5+9.5M  0  9-11M  -3.5+1.5M  0  -1M  3.5-2.5M  0  0

Поточний опорнийплан неоптимальний, тому що в індексному рядку знаходяться позитивнікоефіцієнти

В якостіведучого виберемо стовпець, відповідної змінної x3, так як це найбільшийкоефіцієнт .

Обчислимозначення Di по рядках як частку від ділення

<p/>

і з них виберемонайменше:


<p/>

Отже, 3-ий рядокє ведучим

Дозвільний елементдорівнює 1.5 і знаходиться на перетині ведучого стовпця і головною рядка

Формуємонаступну частину симплексної таблиці.

Замість змінноїx7 в план 2 увійде змінна x3

Рядок, відповідноїзмінної x3 в плані 2, отримана в результаті поділу всіх елементів рядка x7плану 1 на дозвільний елемент ДЕ=1.5

На місці дозвільногоелемента в плані 2 отримуємо 1.

В інших клітинахстовпця x3 плану 2 записуємо нулі.

Таким чином, уновому плані 2 заповнені рядок x3 і стовпець x3 .

Всі іншіелементи нового плану 2, включаючи елементи індексного рядка, визначаються заправилом прямокутника.

Кінець ітерацій:індексний рядок не містить негативних елементів — знайдений оптимальний план

Остаточнийваріант симплекс-таблиці:

План Базис В  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  3  x1  3.67  1  -1.67  0  0  -0.3333  0  0.3333    x4  23.67  0  7.33  0  1  1.67  0  -1.67  x3  6.33  0  -7.33  1  0  -0.6667  -1  0.6667  Індексний рядок  F(X3)  25.67  0  -16.67  0  0  -2.33  -1M  2.33-1M

Оптимальний планможна записати так:

x1 = 3.67

x4 = 23.67

x3 = 6.33

F(X) = 7*3.67 =25.67

Складемо двоїстузадачу до прямої задачі.

2y1+5y2+3y3≤7

4y1-y2-5y3≤5

y1+42y2+11y3=> max

y1 ≥ 0

y2 ≤ 0

y3 ≥ 0

Рішення двоїстоїзадачі дає оптимальну систему оцінок ресурсів.

Використовуючиостанню інтерпретацію прямої задачі знайдемо, оптимальний план двоїстої задачі.

З першої теоремидвоїстості випливає, що Y = C*A-1.

Складемо матрицюA з компонентів векторів, що входять в оптимальний базис.

<p/>

Визначившизворотну матрицю А-1 через алгебраїчні доповнення, отримаємо:

<p/>

Як видно з останньогоплану симплексної таблиці, зворотна матриця A-1 розташована в стовпцяхдодаткових змінних .

Тоді Y = C*A-1 =

<p/>

Оптимальний пландвоїстої задачі дорівнює:

y1 = 0

y2 = 0

y3 = 2.33

Z(Y) =1*0+42*0+11*2.33 = 25.67


Завдання 3

Знайтипочатковий розв’язок транспортної задачі методом «північно-західного кута» імінімальної вартості. Вибравши один із знайдених початкових розв’язків, знайтиоптимальний розв’язок транспортної задачі.

3 5 1 4 200 4 1 2 3 140 1 2 3 5 160 90 110 220 80 500

Розв’язок

Побудоваматематичної моделі. Нехай xij — кількість продукції, що перевозиться з і-гопункту виробництва до j-го споживача />. Перевіримо необхідність ідостатність умов розв'язання задачі:

/>

/>

Умовабалансу дотримується. Запаси рівні потребам. Отже, модель транспортної задачі єзакритою.

Занесемовихідні дані у таблицю.

В1 В2 В3 В4 Запаси А1 3 5 1 4 200 А2 4 1 2 3 140 А3 1 2 3 5 160 Потреби 90 110 220 80

Розпочинаємобудувати математичну модель даної задачі:

/>

Економічний зміст записанихобмежень полягає в тому, що весь вантаж потрібно перевезти по пунктах повністю.

Аналогічні обмеження можназаписати відносно замовників: вантаж, що може надходити до споживача відчотирьох баз, має повністю задовольняти його попит. Математично це записуєтьсятак:

/>

Загальнівитрати, пов’язані з транспортуванням продукції, визначаються як сума добутківобсягів перевезеної продукції на вартості транспортування од. продукції довідповідного замовника і за умовою задачі мають бути мінімальними. Томуформально це можна записати так:

minZ=3x11+5x12+1x13+4x14+4x21+1x22+2x23+3x24+1x31+2x32+3x33+4x34.

Загалом математична модельсформульованої задачі має вигляд:

minZ=3x11+5x12+1x13+4x14+4x21+1x22+2x23+3x24+1x31+2x32+3x33+4x34.

за умов:


/>

/> 

Запишемо умовизадачі у вигляді транспортної таблиці та складемо її перший опорний план у ційтаблиці методом «північно-західного кута».

Ai Bj ui b1 = 90 b2 = 110 b3 = 220 b4=80 а1 = 200 3 5

1

200

4 u1 = а2 = 140

4

90

1

50

2 3 u2 = а3 = 160 1

2

60

3

20

5

80

u3 = vj v1 = v2 = v3 = v4 =

У результатіотриманий перший опорний план, який є допустимим, оскільки всі вантажі з базвивезені, потреба магазинів задоволена, а план відповідає системі обмеженьтранспортної задачі.

Підрахуємо числозайнятих клітин таблиці, їх 6, а має бути m + n — 1 = 6. Отже, опорний план єне виродженим.

Використовуючиметод найменшої вартості, побудуємо перший опорний план транспортної задачі.

Ai Bj ui b1 = 90 b2 = 110 b3 = 220 b4=80 а1 = 200 3 5

1

200

4 u1 = 0 а2 = 140 4

1

[-] 110

2

20

3

[+] 10

u2 = 1 а3 = 160

1

90

2

[+]

3

5

[-] 70

u3 = 3 vj v1 = -2 v2 = 0 v3 = 1 v4 = 2

У результатіотриманий перший опорний план, який є допустимим, оскільки всі вантажі з базвивезені, потреба магазинів задоволена, а план відповідає системі обмеженьтранспортної задачі.

Підрахуємо числозайнятих клітин таблиці, їх 6, а має бути m + n — 1 = 6. Отже, опорний план є невиродженим.

Для розв’язкувізьмемо останній опорний план.

Перевіримооптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинамтаблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0:

u1=0, u2=0, u3=3,v1=-2, v2=0, v3=1 v4=2. Ці значення потенціалів першого опорного планузаписуємо у транспортну таблицю.

Потім згідно залгоритмом методу потенціалів перевіряємо виконання другої умови оптимальностіui + vj ≤ cij (для порожніх клітинок таблиці).

Опорний план неє оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких ui + vi > cij

(3;2): 3 + 0> 2; ∆32 = 3 + 0 — 2 = 1

(3;3): 3 + 1> 3; ∆33 = 3 + 1 — 3 = 1

max(1,1) = 1

Тому від ньогонеобхідно перейти до другого плану, змінивши співвідношення заповнених іпорожніх клітинок таблиці. Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (3;2): 2.Для цього в перспективну клітку (3;2) поставимо знак «+», а в інших вершинахбагатокутника чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці.

Тепер необхідноперемістити продукцію в межах побудованого циклу. З вантажів хij що стоять вмінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (3, 4) = 70. Додаємо 70до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 70 з хij, щостоять в мінусових клітинах. В результаті отримаємо новий опорний план.

Усі іншізаповнені клітинки першої таблиці, які не входили до циклу, переписуємо у другутаблицю без змін. Кількість заповнених клітинок у новій таблиці також маєвідповідати умові невиродженості плану, тобто дорівнювати (n + m – 1).

Отже, другий опорний плантранспортної задачі матиме такий вигляд:

Ai Bj ui b1 = 90 b2 = 110 b3 = 220 b4=80 а1 = 200 3 5

1

200

4 u1 = 0 а2 = 140 4

1

40

2

20

3

80

u2 = 1 а3 = 160

1

90

2

70

3 5 u3 = 2 vj v1 = -1 v2 = 0 v3 = 1 v4 = 2

Перевіримооптимальність опорного плану, тобто повторюємо описані раніше дії.

Знайдемопотенціали ui, vi. по зайнятих клітинам таблиці, в яких ui + vi = cij,вважаючи, що u1 = 0.

u1 + v3 = 1; 0 +v3 = 1; v3 = 1

u2 + v3 = 2; 1 +u2 = 2; u2 = 1

u2 + v2 = 1; 1 +v2 = 1; v2 = 0

u3 + v2 = 2; 0 +u3 = 2; u3 = 2

u3 + v1 = 1; 2 +v1 = 1; v1 = -1

u2 + v4 = 3; 1 +v4 = 3; v4 = 2

Перевіркаостаннього плану на оптимальність за допомогою методу потенціалів показує, щовін оптимальний.

Розрахуємозначення цільової функції відповідно до другого опорного плану задачі:

F(x) = 1*200 +1*40 + 2*20 + 3*80 + 1*90 + 2*70 = 750

За оптимальнимпланом перевезень загальна вартість перевезень всієї продукції є найменшою істановить 750 грн.

еще рефераты
Еще работы по экономико-математическому моделированию