Реферат: Філософські поняття

--PAGE_BREAK--
36. ГНОСТИЦИЗМ(від грец. gnostikos — що знає), реліг. дуалістич. вчення пізньої античності (1-5 ст.), сприймаюче деякі моменти христ. віровчення (т. з. Іудеохрист. Г.), популярної грец. філософії і схід. релігій. Г. строго езотеричен; притязал на "істинне" знання про бога і кінцеві таємниці всесвіту. З Г. зв'язане виникнення манихейства (3 ст.). Виявив вплив на сер. сторіччя, єресі і неортодоксальную містику нового часу.
37. ПАТРИСТИКА(від грец. pater, лат. pater — батько), термін, що значить сукупність теологіч., філос. і політико-соціол. доктрин христ. мислителей 2-8 ст. — т. зв. батьків церкви. Періоди: 2-3 ст. — полемічеське фрагментарне філософствування т. зв. Апологетів (Тертулліан, Клімент Александрійський і особливо Ориген); 4-5 ст. — систематизація церк. доктрини (каппадокийський гурток: Василій Великий, Григорій Назианзин, Григорій Нисський; на Заході — Августин); 6 ст. — початок стабілізації догми і кодифікації наук під егідой теології (Леонтій Візантійський, Боецій), що завершуються в працях Іоанна Дамаскіна.
38. КОСМОЦЕНТРИЗМ— зародився в VI — IV ст. в Греції. Неміф. світогляд, КАРТИНА СВІТУ центральним елементом якої є вчення про космос. Космос охоплює Землю, людину, небесні світила і саме небесне зведення. Він замкнутий, має сферичну форму і в ньому відбувається постійний кругообіг — все виникає, тече і змінюється. З чого виникає, та чому вертається ніхто не знає.
39. ТЕОЦЕНТРИЗМ(від грец. theos — бог, лат. сentrum — центр) — теологіч. концепція згідно якої богвиступає джерелом будь якого буття і блага, що розуміється  як абсолютне, досконале буття і найвище благо. Основою порядності є слугування богу і преклоніння перд ним. Найвищим змістом людськ. існування визнається уподібнення богу. Т. органічно пов'язаний з теїзмом і такими його фундаментальними принципами, як крейционізм, прозиденціолізм і т. д.
40. НОМІНАЛІЗМ, направлення схоластич. філософії сер. сторіччя, яке в протилежність реалізму, заперечувало реальне існування загальних понять (універсалій), вважаючи їх лише іменами (лат. nomen — ім'я, nominalis — іменний, звідси назв.), словесними позначками, що відносяться до безлічі подібних одиничних речей (крайній, або точний, Н. — І. Росцелін та ін.), або чисто мисліт. утворень, існуючих в розумі людини (концепти, звідси назв. цього «помірного Н.» — концептуалізм; засн. П. Абеляром). Виник в 11-12 ст., отримав особливий розвиток в 14-15 ст. (У. Оккам і його школа).
40. РЕАЛІЗМ(від сер. сторіччя. лат. realis — речовинний, дійсний), в філософії — направлення, що визнає реальність, що лежить поза свідомістю, яка тлумачиться або як буття ідеальних об'єктів (Платон, сер. сторіччя. схоластика), або як об'єкт пізнання, незалежний від суб'єкту, пізнав. процесу і досвіду (філос. Р. 20 ст.). Сер. сторіччя. Р. затверджував, що універсалії (загальні поняття) існують реально і незалежно від свідомості. Р. науковий — направлення в сучас. зах. філософії науки, що визнає існування об'єктивної реальності і можливість її істинного пізнання в ході іст. еволюції наук. теорій. Осн. предст. — Х. Патнем, У. Селларс, М. Хессе, А. Масгрейв, Г. Харре.
41. ТЕОЛОГІЯ(від грец. theos — бог і… Логія) (богослов'я), сукупність реліг. доктрин і вчень про суттєвість і чинність Бога. Припускає концепцію абс. Бога, що повідомляє людині знання про себе у відкриттях. В точному сенсі про Т. прийнято говорити стосовно  іудаїзму до христ-ва і ісламу.
42. ТОМІЗМ, вчення Фоми Аквінського, засноване ним направлення католіч. філософії і теології, що з'єднало христ. догмати з засобом Аристотеля. В 13 ст. зайняв волод. положення в схоластиці,  відтіснивши августиновський платонізм і протистоячи аверроїзму.
42. НЕОТОМІЗМ, найбільш вплив. філос. школа в католіцизмі, виходить з вчення Фоми Аквінського, проголошеного в 1879 р енцикліке папи Льва XIII един. істинною філософією; сучас. етап. в розвитку томізма. Розповсюджений в Італії, Іспанії, Франції, Бельгії, Германії, США, країнах Лат. Америки. Предст. — Е. Жильсон, Ж. Маритен, М. Грабман (M. Grabmann) і ін. Гол. центр — Висш. ін-т філософії при ун-ті в Лувенє (засн. Д. Мерсьє в 1888).
43. АВЕРРОЇЗМ, направлення в зах.-європ. філософії 13-16 ст., що розвивало ідеї Ібн Рушда (Аверроеса) про вічність і нествореність світу, про єдиний, загальний для всіх людей світовий розум як субстанциальну основу індивідуальних душ (звідси слідувало заперечення їх безсмертя), а також вчення про подвійну істину. Виник в Паризькому ун-ті, протистоял як августіанству, так і томізму. Був засуджений католіч. церквою. Гол. представник — Сигер Брабантський.
44. Ренесанс, (відродження) період в культурному і ідейному розвитку країн Зах. і Центр. Європи (в Італії 14-16 ст., в ін. країнах кін. 15-16 ст.), перехідний від культури сер. сторіччя. до культури нового часу. Відрізняючі риси культури В.: світський, антиклерік. характер, гуманістич. світогляд (гуманізм), звернення до культурної спадщини античності, немов би «відродження». В. виникло і найскравіше всього виявилося в Італії, де вже на рубіжі 13-14 ст. ( Проторенесанс) його провозвістниками виступили поет Данте, митець Джотто і ін. Творчість діячів В. проникнута вірою в необмежені можливості людини, її волі і розуму, запереченням схоластики і аскетизма (гуманістич. етика італійнців Лоренцо Валлі, Піко делла Мірандоли і ін.). Пафос затвердження ідеалу гармоніч., розкріпаченої творч. особистості, краси і гармонії дійсності, звернення до людини як до вищ. початку буття, відчуття цільної і стрункої закономірності світобудови придають мистецтву В. більшу ідейну значимість, велич. героіч. масштаб. В архітектурі ведучу роль стали грати світські споруди — суспіл. будинки, палаци. Використовуючи ордерне членування муру, арочні галереї, колоннади, зведення, бані, архітектори (Брунеллескі, Альберті, Браманте, Палладіо в Італії, Леско, Делорм в Франції) придали своїм будівлям величеств. ясність, гармонійність і відповідність людині. Митці (Донателло, Мазаччо, Пьєро делла Франческа, Мантенья, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Тіциан, Веронезе, Тінторетто в Італії; Ян ван Ейк, Рогір ван дер Вейден, Брейгель в Нідерландах; Дюрер, Нітхардт, Хольбейн в Германії; Фуке, Гужон, Клуе в Франції) послідовно оволодівали худ. відбиванням всього багатства дійсності — передачею обсягу, просторості, світла, зображенням людської фігури і реальної середи — інтер'єру, пейзажу. Літ. В. створила такі пам. непреходящі цінності, як «Гаргантюа і Пантагрюель» (1533-52) Рабле, драми Шекспіра, ром. «Дон Кіхот» (1605-15) Сервантеса і ін., органічні що з'єднали в собі інтерес до античності з зверненням до нар. культури, пафос комічного з трагізмом буття..

   В епоху В. розповсюдились філос. ідеї неоплатонізма (Фічіно) і пантеізма (Патриці, Бруно і ін.), були зроблені видатні наук. відкриття в області географії (Великі географічні відкриття), астрономії (розробка Коперніком геліоцентрич. Системи світу), анатомії (Везалій).
45. РЕФОРМАЦІЯ(від лат. reformatio — перетворення), суспіл. рух в зах.і центр. Європі в 16 ст., направлений проти католіч. церкви. Початок Р. поклав виступ М. Лютера в 1517 р. в Германії. Ідеологі Р. висунули тези, якими фактично заперечувалась необхідність католіч. церкви з її ієрархією і духівництва взагалі, відкидалось католіч. Священне Віддання, заперечувалися права церкви на зем. багатства і ін. Осн. напрямки Р.: бюргерська (Лютер, Ж. Кальвін, У. Цвинглі); народна, вимога, що з'єднувала упразднення католіч. церкви з боротьбою за встановлення рівності (Т. Мюнцер, анабаптисти); королевсько-княжеське, що відбивало інтереси світської влади, що прагнула зміцнити владу, захопити зем. володіння церкви. Під ідейним стягом Р. минали христ. війна 1524-26 в Германії, Нидерл. і Англ. Р. поклала початок протестантизму (в вузькому сенсі Р. — проведення реліг. перетворень в його дусі).
46. АНТРОПОЦЕНТРИЗМ(від антропо… і центр), переконання, згідно якому людина є центр і вищ. мета світостворення.
47. ГЕОЦЕНТРИЗМ, те ж саме, що геоцентрична система світу. Погляди, що існували у давнину, згідно яким Земля є нерухомим центром всесвітубіля якого обертаються Сонце і усі інші небесні светіла; з розвитком науки замінена на геліоцентричну систему світу Копєрніка.
47. Геліоцентризм, геліоцентрична система світу — вчення про центральне положення Сонца у планетній системі, що кінцево затвердилось після праць Копєрніка (1473- 1543) і прийшло на зміну геоцентричній системі світу.
48. ЕМПІРИЗМ(від грец. empeiria — досвід), направлення в теорії пізнання, що визнає чуттєв. досвід єдин. джерелом вірогідного знання. Протистоїт раціоналізму. Для Е. характерна абсолютизація досвіду, почуттів. Пізнання, приниження ролі раціон. пізнання (понять, теорії). Як цілісна гносеологіч. концепція Е. сформувався в 17-18 ст. (Ф. Бэкон, Т. Гоббос, Дж. Локк, Дж.Берклі, Д. Юм); елементи Е. притаманні позитивізму, неопозитивізму (логіч. Е.).
49. РАЦІОНАЛІЗМ(від лат. rationalis — розумний, ratio — розум), філос. направлення, що визнає розум основою пізнання і поведінки людей. Протистоїть як ірраціоналізму, так і сенсуалізму. Виступивши проти схоластики і реліг. догматизму сер. сторіччя, класичний Р. 17-18 ст. (Р. Декарт, Б. Спіноза, Н. Мальбранш, Г. Лейбніц) виходив з ідеї прир. порядку — нескінченного причиного ланцюга, що пронизує весь світ. Наук. (тобто об'єктивне, загальне, необхідне) знання, згідно Р., досяжно тільки шляхом розуму — водночас джерела знання і критерії його істинності. Р. — один з філос. джерел ідеології освіти.
50. СЕНСУАЛІЗМ(від лат. sensus — сприймання, почуття), направлення в теорії пізнання, згідно якому відчуття, сприймання — основа і гол. форма вірогідного пізнання. Протистоїть раціоналізму. Осн. принцип С. — «немає нічого в розумі, чого не було б в почуттях» — поділяли П. Гассенді, Т. Гоббс, Дж. Локк, К. Гельвецій, Д. Дідро, П. Гольбах, а також Дж. Берклі, Д. Юм.
51. ГІЛОЗОЇЗМ(від грец. hyle — матерія і zoe — життя), філос. вчення про загальну одухотвореність матерії; термін введений в 17 ст. Р. Кедвортом. Г. характерний для ранньої ін.-грец. філософії (іонійська школа, Емпедокл), відносно стоїцизму, для натурфілософії епохи Відродження (Б. Телезіо, Дж. Бруно, Т. Парацельс), ряду франц. матеріалістів 18 ст., в т. ч. Д. Дідро, натурфілос. школи Ф. Шеллінга і ін.
52. ПАНТЕЇЗМ(від пан… і грец. theos — бог), реліг. і філос. вчення, що ототожнює Бога і світове ціле. Пантеістич. тенденції виявляються в еретич. Містиці сер. сторіччя. Характерний для натурфілософії Відродження і матеріалістич. системи Б. Спінози, поняття, що ототожнює «Бога» і «природу», спиралося на П. в полеміці І. Г. Гердера, І. В. Гете і классич. нім. ідеалізм як з ортодоксальним теїзмом, так і з механіцизмом франц. матеріалістів.
53. МЕХАНІЦИЗМ, світогляд. принцип, висунутий в 17-18 ст., що пояснює розвиток природи і сусп-ва законами механіч. форми руху матерії. Джерело М. — абсолютизація законів механіки. В широкому сенсі — зведення складної, якісно своєрідної форми руху до більш простої (напр., соціальної — до біологічної).
54. КАРТЕЗ
І
АНСТВО
, направлення в філософії і природознавстві 17-18 ст., теоретич. джерелом якого були ідеї Р. Декарта (латинізов. ім'я сartesius — Картезій, звідси назв.). Основа К. — послідов. дуалізм, тобто розподіл світу на дві самост. і незалежні субстанції — протягнену і мислячу; вхідні принципи картезіанської гносеології — самодостовірність свідомості (декартовське «мыслю, отже існую») і теорія природжених ідей. В розвитку К. виявилися монізм (Х. Де Руа, Б. Спіноза) і окказионалізм (А. Гейлінкс, Н. Мальбранш).
55. МОНАДОЛОГІЯ(від монада і… Логия), вчення про монадах, розвинене Г. В. Лейбніцем в одноім. сурядності (1714) і його послідовниками.
56. СТИХІЙНА ДІАЛЕКТИКАвідбиває світ якціле, що беззупинно змінюється, в якому незмінний і самототожний першопочаток предстає в різноманітних формах, зазнаючи всілякі перетворення.
57. ОБ
'
ЄКТИВНА ДІАЛЕКТИКА
це діалектика природи і матеріальних суспільних відносин. Об'єктивна діалектитка природи виявляється  у її безмежності і вражаючій здібності до створення оригінальних форм матеріального буття. О.д.- «діалектика речей» (Геракліт). О.д.включає в себе усе цінне, що напрацьоване метафізикою у якості важливого, але обмеженого і в битійному, і, відповідно, у теоретичному просторі момента. Коротко це такі моменти: статистична модель світу, напрацьована метафізикою, і динамічна модель світу, що належить діалектиці, в цілому правомірно протиставляються одне одному.
58. C
УБ
'
ЄКТИВНА ДІАЛЕКТИКА
(«негативна» діалектика), у якій потрібно виділити два моменти: 1). У людському житті суб'єктом заперечуваності є людина. Вона сама визначає в процесі пізнання, що іяк заперечувати, вибирає форми такого заперечення, темпи, умови, сторони і т. п.; 2). В природі діалектичне заперечення здійснюється без втручання людини, суб'єкта, свідомості як самозаперечення з утриманням в процесі розвитку всього того, що необхідно для подальшого становлення нового. Проте таке уявлення не знаходить розуміння в концепції «негативної» діалектики, що є по суті, хибним, оскільки відкидає самозаперечення в процесі розвитку.
59. ДІАЛЕКТИКА ГЕГЕЛЯ. Вершиною у розвитку домарксистської Д. була ідеалістична Д. Гегеля. Гегель«вперше представив весь природний, історичний і духовний світ і вигляді процесу, тобто у безперервному русі, зміні, розвитці, і зробив спробу розкрити нутрішній зв'язок цього руху і розвитку ». На відміну від абстрактних визначень розсудку Д., за Гегелем є такий перехід одного визначення у інше, в якому виявляється, що ці визначення містять заперечення самих себе.
60. ДІАЛЕКТИКА МАРКСА.Істинне наукове розуміння Д. було створено Марксом і Енгельсом. Відкинув ідеалістичний зміст філософії Гегеля, вони побудували Д. на основі матеріалістичного розуміння історичного процесу  ірозвитку пізнання, узагальнення реальних процесів, що діють у природі, суспільстві імисленні. Теорія пізнання розглядається матеріалістичною діалектикою як узагальнена історія пізнання і кожне поняття, кожна категорія, не дивлячись на свій предельно загальний характер, відмічені печаткою історичності. Гол. категорією матеріалістичної діалектики є протиріччя.
61. Молодогегельянство— радикальне крило гегелевської філософської школи. Їх інтерпритація філософії Гегеля і критика християнства виявились специфічною для тогочасних нім. умов формою пробудження буржуазно-демократичного мислення і політичного інтересу взагалі. Оформленню лівого крила гегельянства сприяла книга Д. Штрауса  «Життя Іісуса » (1835), де були критично проаналізовані євангельські догмати. Штраус розглядав Христа як буденнуісторичну особистість, надприродністьякої є продуктом міфу.М. цікаво як перша спроба- на моделі релігії — проаналізувати суспільну свідомість у якості соціальної структури (ідеалогії). У центрі їх уваги опинилось питання про те, як виникають і отримують примусову  силу невірні уявлення про суспільство. М. виявило обмеженість чисто іманентного аналізу суспільної свідомості  і вказало на необхідність дослідження матеріальних суспільних відносин, виведення з них духовного життя суспільства.
62. Старогегельянство
консервативне крило школи Гегеля у Германії 30-40-х рр. 19 ст.; намагались інтепритинувати його вчення у дусі церковно- християнської ортодоксії. На початку С. (Гешель, Гінріхс, Габлер), користуючись протирічним і непослідовним розмежуванням філософії і релігії у гегелевській системі, відстоювали принципи синтезу розуму і віри. Пізніше С. (Вейсе, І. Фіхте — молодший) будували своє вчення у противагу радикальним молодогегельянцам. Вони наголошували  на необхідності «виправити» Гегеля у дусі шелінговської філософії тотожності і теодицеї Лейбніца. Займали консервативну політичну позицію.
63.
КАТЕГОРИЧНИЙ
І
МПЕРАТИВ
, центр. поняття етики І. Канта, безумовне загальнообов'яз. формальне правило поведінки всіх людей. Вимагає діяти завжди в відповідності з принципом, який  в будь-який час міг б стати загальним моральним законом, і відноситись до всякої людини як до мети, а не як до засобу.
64. Антропологічний матеріалізм
характерна риса домарксовського матеріалізму, розуміння людини як висшого продукту природи, пояснення всіх особливостей  і рис людини тільки їх природним походженням. Підкреслення єдності людини і природи було направлено проти ідеалістичного розуміння людини і проти дуалістичного розриву душі і тіла. А. м. 17-18 ст. слугував ідейним поясненням буржуазної революції, проголошуючи несумісність феодального ладу і релігії з подлінною природою людини. А. м. розглядає усі істинно людські риси  і якості як  «абстракт, присущий…… індивіду» (Маркс), тобто відірване від суспільства, суспільної практики.У сучас. буржаз. філософії

А. м. виступає як пояснення різних форм ідеалізму, що розглядають об'єктивний світ як щось похідне від людської сутності. Він притаманний багатьом направленням філософії (екзистенціаналізм, прагматизм, філософія життя, філософська антропологія ), соціології, психології.
65. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, в широкому сенсі — вчення про природу (суттєвість) людини; в вузькому — ідеалістич. течія в зах.-європ. філософії 20 ст., більш німецької, засн. в 1920-х рр. М. Шелером і Х. Плеснером. виходило в знач. мірі з ідей філософії життя (В. Дильтей) і феноменології Е. Гуссерля, в подальшому отримали розповсюдження ідеї прагматизма (А. Гелен), «культурантропології» (Е. Ротхаккер і ін.), екзистенціалізма, структуралізма і ін. Є також спроби еклектич. поєднання антропологіч. підходу з принципами марксизму (Ж. П. Сартр і ін.).
66. УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОЦЕНТРИЗМ— підстава української духовності. За цим поняттям провідну роль у житті людини відіграють не розумовораціональні сили, а їїемоції, почуття. Мотивацією дії виступає не розум, а серце. У.к. — екзестенція, щовиступає основою самого буття або й частиною природи укр. народу. Основою К. є живе і чутливе серце людини.
67. УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ— поч. XIX ст. Протест проти утисків укр. народу рос. царатом, проти зневажливого ставлення рос. інтелегенції до укр. культури.  Протест проти русифікації. Носієм руху укр. націанального відродження було дворянство. В Україні виникають різні політичні товариства, з Росії і Польщі поширюється масонство, рух декабристів. Романтизм був направлений на пробудження народу, його нац. свідомості. Великий вплив мав нім. романтизм Шеллінга. Романтизм стає світоглядною основою нового українського письменства. Його ідеї під кутом зору потреб української національної свідомості стають вихідними в творчості І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ'яненко та інш. Найяскравіше в українському романтизмі себе виявила «філософія серця».
68. ДІАЛЕКТИЧИЙ МАТЕРІАЛІЗМ, філос. вчення марксизму. Осн. принципи Д. м. сформульовані в 40-х рр. 19 ст. К. Марксом і Ф. Енгельсом, а в 20 ст. розроблялися В. І. Леніним. В період існування СРСР догматизований Д. м. був проголошений єдин. теоретич. основою науки, культури і соціального життя в цілому, поставлений на службу ідеології і політики компартії. Матерія, згідно Д. м. — єдин. основа світу, свідомість — властивість матерії, рух і розвиток світу — результат його внутр. протиріч. Осн. закони Д. м.: єдність і боротьба протилежностей, перехід кількості. змін в якісні, закон заперечення заперечення.
68. ІСТОРИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ(матеріалістичне розуміння історії), складник марксизму; теорія розвитку і пізнання сусп-ва. Осн. ідеї висунуті К. Марксом, Ф. Енгельсом і В. І. Леніним. І. м. виходить з визнання первинності матеріального життя сусп-ва — суспіл. буття по відношенню до суспіл. свідомості; з ідеї про те, що люди самі творять свою історію, а спонук. мотиви їхньої діяльності визначаються матеріальними умовами суспіл. вир-ва; виділяє вироб. відношення як екон. структуру, базис сусп-ва, визначальну надбудову; розглядає історію як закономірний прир.-іст. процес розвитку і зміни суспіл.-іст. формацій, в результаті якого затверджується комунізм. З 20-30-х рр. 20 ст. І. м. був догматизован і схематизован, поставлений на службу політиці компартій.
69. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ(від пізднєлат. exsistentia — існування), або філософія існування, направлення сучас. філософії, що виникло на поч. 20 ст. в Росії, після 1-ої світ. війни в Германії, в період 2-ої світ. війни у Франції, а після війни в ін. країнах. Ідейні витоки — вчення Кьєркегора, філософія життя, феноменологія. Розрізняють реліг. Е. (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяєв, Л. Шестов, М. Бубер) і атеістич. (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю). Центр. поняття — екзистенція (людське існування); осн. модуси (прояви) людського існування — турбота, страх, рішучість, совість; людина розглядає екзистенцію як корень своєї суті в прикордонних ситуаціях (боротьба, страждання, смерть). Осягаючи себе як екзистенцію, людина набуває свободи, яка є вибір самої себе, своєї суттєвості, що накладає на неї відповідальність за все що відбувається в світі. Виявив знач. вплив на літ. імистецтво Заходу.
70. ПОЗИТИВІЗМ(франц. positivisme, від лат. positivus — позитивний), філос. направлення, виходить з того, що все справжнє (позитивне) знання — сукупний результат спец. наук; наука, згідно П., не потребує будь-якій стоячій над ній філософії. Засн. в 30-х рр. 19 ст. О. Контом (ввів самий термін). Розрізняють «классич.» П. — Е. Літтре, І. Тен, Е. Ренан (Франція), Дж. С. Милль, Г. Спенсер (Великобританія), В. В. Лесевич, М. М. Троцкій (Росія); емпіріокритицизм (махізм); сучас. форма П. — неопозитивіз. Виявив вплив на методологію прир. і суспіл. наук (особливо 2-пол. 19 ст.).
71. ПСИХОАНАЛ
І
З
(від психо… і аналіз), засіб психотерапії і психол. вчення, розвинене З. Фрейдом в кін. 19 — поч. 20 ст., що ставить в центр уваги несвід. психіч. процеси і мотивації. Витиснення з свідомості неприйнятних для нього потягів(особливо сексуальних) і турбувань, що травмують розглядається в П. як гол. джерело невротич. симптомів і різн. патол. явищ (забувань, помилкових дій і т. п.). В основі психотерапії — аналіз комплексів, що витіснять з допомогою вільних асоціацій, тлумачення снів і т. п. Психіч. структура особистості в П.: несвід. «Воно» (область потягів); свід. «Я», що стримує імпульси «Воно» шляхом різн. захисних механізмів; 'Понад-Я" (область соціальних норм і нравств. настанов). Став вхідною основою багатообразних течій глибинної психології; виявив вплив на літ. і на літ-ведення, мистец.-ведення і ін.гуманітарні науки.    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по философии