Реферат: Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

--PAGE_BREAK--6. За масштабами обслуговування господарського процесу виділяють:
— грошові потоки на підприємстві в цілому;
— грошові потоки в окремих структурних підрозділах підприємства;
— грошові потоки в окремих господарських операціях.
7. За методом обчислення виділяють:
— валовий грошовий потік, який характеризує всю сукупність грошових коштів;
— чистий грошовий потік, який визначається як різниця між вхідним і вихідним грошовим потоком.
8. За рівнем достатності обсягу виділяють:
— надлишковий грошовий потік, коли надходження грошових коштів перевищує їх витрачання;
— дефіцитний грошовий потік.
9. За методом оцінювання виділяють:
— теперішній грошовий потік — оцінюється за вартістю поточного моменту часу;
— майбутній грошовий потік — оцінюється за вартістю майбутнього часу;
Політику управління грошовими коштами підприємства характеризує таблиця.
Таблиця 1.1
Склад джерел надходжень і напрямки витрачання грошових коштів підприємства
Види діяльності
Джерела надходження грошових коштів
Напрямки витрачання грошових коштів
1
2
3
Операційна діяльність
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг; погашення дебіторської заборгованості за реалізовані товари, продукцію, роботи.
Витрати на закупівлю товарів; поточні витрати пов’язані з виробництвом і реалізацією товарів і послуг; податки і інші платежі; погашення короткострокової кредиторської заборгованості.
Інвестиційна діяльність
Виручка від реалізації основних засобів; виручка від реалізації
нематеріальних активів.
Придбання основних засобів і нематеріальних активів; здійснення довгострокових
фінансових вкладень.
Фінансова діяльність
Виручка від продажу акцій підприємства; отримання кредитів та послуг.
Виплата дивідендів; погашення кредитів і позик.
Інші операції
Цільові надходження; безкоштовно отримані цінності.
Використання фонду споживання; видатки пов’язані з благодійною діяльністю.
З таблиці видно, що джерела надходження і напрямки витрачання грошових коштів залежить від виду діяльності.

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків на підприємстві Приватне підприємство “ШАНС” створене на основі приватної власності засновника громадянина України Малькова Ігоря Захаровича. Метою створення приватного підприємства “ШАНС” є отримання прибутку від реалізації електронних приладів, протипожежної техніки, товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення. Предметом діяльності приватного підприємства є: посередницька, закупівельна та торгівельна діяльність, в тому числі у вигляді комісійної, комерційної, фірмової, оптової та роздрібної торгівлі, надання маркетингових послуг, будівельна та будівельно-монтажна діяльність, ремонт, технічне обслуговування, продаж та прокат автотранспортних засобів, іпотечна, лізингова, інвестиційна діяльність.
Приватне підприємство “ШАНС” має право здійснювати виробничу торгово-посередницьку діяльність з метою одержання відповідного прибутку. Приватне підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод, а також самостійно здійснює реалізацію своєї продукції, інших матеріальних цінностей.
Приватне підприємство “ШАНС” здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність, самостійно визначає структуру управління.
Як видно з додатку А та додатку Б у порівнянні із попереднім 2003 роком приватне підприємство “ШАНС” у звітному 2007 році покращило свої фінансові результати. Для того, щоб дослідити ефективність управління грошовими потоками підприємства потрібно розрахувати та проаналізувати ряд показників, які характеризують фінансовий стан. Щоб охарактеризувати фінансовий стан використовують дуже багато показників та коефіцієнтів. Але у даній роботі використано лише ті показники та коефіцієнти, які є найголовнішими.
На початку 2007 року дані про фінансовий стан приватного підприємства “ШАНС” свідчать про те, що дане підприємство працювало ефективно. Якщо подивитись на додаток Б то видно, що підприємство отримало 1506,7 тис.грн. чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у порівнянні з 2003 роком чистий дохід який складав 907,3 тис.грн.
Якщо звернути увагу на додаток А то можна побачити таку картину. Власний капітал приватного підприємства “ШАНС” на початку року становив лише 83,2 тис.грн., а на кінець року 195,9 тис.грн. Як бачимо, що дане підприємство на початку року функціонувало за рахунок позикових коштів.
Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків здійснюється на основі звіту про рух грошових коштів приватного підприємства ”ШАНС”.
Таблиця 2.1
Аналіз вхідних і вихідних потоків
З таблиці видно, що у приватного підприємства ”Шанс” сума всіх вхідних і вихідних потоків за звітній період більше ніж за попередній. Це пояснюється активністю підприємства.
Для того щоб провести детальний аналіз грошових потоків потрібно розрахувати коефіцієнти:
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку (за 2007 рік):
К.д.ч.г.п.= ЧГП: Суму сплати основного боргу+Сума приросту запасів+сума визначених дивідендів. (2.1)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
ЧГП= 43,1 :(( 19,9+(- 63,8)) = -0,98
Цей коефіцієнт показує чи достатньо у підприємства коштів, щоб погасити суму основного боргу та суму визначених дивідендів. З прикладу видно, що для підприємства не вистачає коштів, щоб виконати свої зобов’язання.
 Аналіз фінансового стану приватного підприємства “ШАНС” починається із аналізу фінансової стабільності підприємства, який здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність даного об'єкту дослідження сплачувати свої поточні зобов'язання. Фінансова стабільність підприємства пов’язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Основні показники фінансової стабільності:
Коефіцієнт концентрації власного капіталу( за 2007 рік):
Підсумок 1 розділу пасиву балансу: валюта балансу (2.2.)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Кк.в.к. = 195,9: 482,4 * 100 = 40
Цей коефіцієнт характеризує фінансову стійкість підприємства. Що вищим є значення цього показника, то більше підприємство є фінансово стійким, стабільним і незалежним від зовнішніх кредиторів. Частка власного капіталу має бути не меншою за 60%. А у випадку з приватним підприємством “ШАНС” видно, що воно не зовсім є фінансово стійким, стабільним і незалежним від зовнішніх кредиторів. У підприємство з високою часткою власного капіталу кредитори вкладають охочіше кошти, оскільки воно з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт фінансової залежності( за 2007 рік):
Валюта балансу: підсумок 1 розділу пасиву балансу (2.3.)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Кф.з. = 482,4: 195,9 = 2,4
Цей коефіцієнт є оберненим до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Якщо його значення наближається до одиниці, то це означає, що власник повністю фінансує своє підприємство, якщо перевищує одиницю — навпаки. А у випадку з приватним підприємством “ШАНС” видно, що власник не в змозі повністю профінансувати своє підприємство.
Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами( за 2007 рік):
((2 розділ активу балансу)- (4 розділ пасиву балансу): (2 розділ активу балансу) (2.4.)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Кз.о.к.в.о.к. = (448,5 — 286,5): 448,5= 0,4
Мінімальне значення цього показника-0,1, а в даному випадку 0,4. Це свідчить про непоганий фінансовий стан підприємства і його спроможність проводити незалежну фінансову політику.
Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів(за 2007 рік):
(1 розділ активу балансу: 1 розділ пасиву балансу) (2.5.)
 На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Кс.н.в.а.= 33,7: 195,9 = 0,2
Даний показник дорівнює 0,2, а це означає те, що дане підприємство має власний капітал в основному для формування оборотних коштів, а це, як правило, розцінюють негативно.
Таким чином, аналізуючи стан обігових коштів в умовах ринкової економіки, необхідно розглядати всі конкретні причини, виявляти ті, що негативно впливають на їх стан і розробляти конкретні заходи для їх усунення. За даними форми №1”Баланс” і форми №2”Звіт про фінансові результати” визначаються і аналізуються такі показники оборотності грошових коштів:
Оборотність в днях(Од) (за 2007 рік)число днів, протягом яких грошові кошти завершують повний кругообіг: Од = Середній залишок грошових коштів *число днів, що аналізується
Виручка від реалізації (2.6.)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Од= 46,65 * 360 = 11
1506,7
Коефіцієнт оборотності (Ко) (за 2007 рік)- це число оборотів, що їх роблять грошові кошти за період, який аналізується:
Ко = Виручка від реалізації
Середній залишок грошові коштів (2.7.)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Ко = 1506,7 = 32 46,65
Тривалість одного обороту в днях (По) (за 2007 рік):
По = Число днів періоду, що аналізується (2.8.)
Оборотність грошових коштів На прикладі приватного підприємства “ШАНС”: По = 360 = 32
Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз) (за 2007 рік): він показує суму грошових коштів, що авансується на 1 грн. виручки від реалізації і визначається за формулою:
Кз = Середній залишок грошових коштів (2.9.)
Виручка від реалізації продукції
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Кз = 46,65 = 3 1506,7
Коефіцієнт завантаження коштів в обороті — це величина зворотна коефіцієнту оборотності грошових коштів. Чим менший коефіцієнт завантаження коштів, тим ефективніше використовуються грошові кошти.
Таблиця 2.2.
Аналіз оборотності грошових коштів приватного підприємства «ШАНС»
Показники
2003 рік
2007 рік
Відхилення
1
2
3
4
1.Виручка від реалізації, тис.грн.
907,3
1506,7
599,4
2.Кількість днів періоду, що аналізується
360
360
0
3.Одноденна виручка, тис.грн.
2,5
4,2
1,7
4.Середній залишок грошових коштів, тис.грн.
18,55
46,65
28,1
5.Оборотність грошових коштів, днів(ряд.4*ряд.2/ряд.1)
7
11
4
6.Коефіцієнт оборотності грошових коштів, кількість оборотів(ряд.1/ряд.4)
49
32
-17
7.Коефіцієнт завантаження коштів в обороті(ряд.4/ряд.1)
2
3
1
Виходячи з наведених даних у таблиці можна сказати, що:
Оборотність грошових коштів за рік зменшилась на 4 дні (11 – 7 = 4).
Це призвело до:
— зменшення коефіцієнта оборотності на -17 обігу (32 — 49 = -17);
— до підвищення коефіцієнта завантаження грошей в обороті на 1грн.
(3 — 2=1).
На зміну оборотності грошових коштів впливають два фактори (4):
1.Зміна обсягу виручки від реалізації продукції.
2.Зміна середнього залишку грошових засобів.
Вплив першого фактора визначається так:
Середній залишок грошових коштів(мин.рік) / одноденну виручку за звітній рік (18,55: 4,2 = 4). В прикладі приватного підприємства “ШАНС” оборотність грошових коштів зменшилась на 4 дні в тому числі за рахунок:
— зростання обсягу виручки від оборотності зменшилась 7 днів
(18,55/ 4,2 — 7 = 7);
— вплив зміни середнього залишку грошових коштів визначається:
зміну середнього залишку/ одноденну виручку. В прикладі приватного підприємства “ШАНС” збільшення середнього залишку грошових коштів на 18,55 тис.грн. уповільнила обіговість грошових коштів на 7 днів (28,1/ 4,2 =7 днів).
Для подальшого аналізу обсягу, структури і руху грошових коштів потрібно розрахувати ці самі показники для минулого періоду і порівняти їх з звітнім періодом.
 Коефіцієнт концентрації власного капіталу(за 2003 рік):
Кк.в.к. = 83,2: 161,5 * 100 = 51,5 (2.10)
Коефіцієнт фінансової залежності(за 2003 рік):
Кф.з. = 161,5: 83,2 = 2 (2.11)
Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами:
Кз.о.к.в.о.к. = (154 — 78,3): 154= 0,5 (2.12)
Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів(за 2003 рік):
Кс.н.в.а.= 7,3: 83,2 = 0,09 (2.13)
Оборотність в днях(Од) (за 2003 рік)число днів, протягом яких грошові кошти завершують повний кругообіг: (2.14) Од= 18,55 * 360 / 907,3 = 139
Коефіцієнт оборотності (Ко) (за 2003 рік)- це число оборотів, що їх роблять грошові кошти за період, який аналізується:
Ко = 907,3 = 48 (2.15) 18,85
Тривалість одного обороту в днях (По):
По = 360 = 5,1 (2.16)
Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз) (за 2003 рік): він показує суму грошових коштів, що авансується на 1 грн. виручки від реалізації і визначається за формулою:
Кз = 18,55 = 2 (2.17) 907,3
Порівнюючи звітній період з минулим можна сказати, що: 1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу за 2007 рік, який дорівнює 40 є меншим за коефіцієнт концентрації власного капіталу за 2003 рік, який дорівнює 51,5. А це означає, що приватне підприємство “ШАНС” у 2003 році було більш фінансово стійке, стабільне і незалежним.
2. Коефіцієнт фінансової залежності за 2007 рік дорівнює 2,4 є більшим за коефіцієнт фінансової залежності за 2003 рік який дорівнює 2. А це означає, що підприємство у 2003 році могло більш себе профінансувати ніж у 2007 році.
3. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами за 2007 рік дорівнює 0,4 є меншим за коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними за 2003 рік який дорівнює 0,5. А це свідчить про непоганий фінансовий стан підприємства і його спроможність проводити незалежну фінансову політику у 2007 році.
4. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів за 2007 рік дорівнює 0,2 є більшим за коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів за 2003 рік. А це означає те, що дане підприємство за 2007 рік має більший власний капітал ніж за минулий період.
5. Оборотність в днях за 2007 рік дорівнює 11, а за 2003 рік дорівнює 7, що значно менше.
6. Коефіцієнт оборотності за 2007 рік дорівнює 32, а за 2003 рік дорівнює 48.
7. Тривалість одного обороту в днях за 2007 рік складає 32 дні, а за 2003 рік складає 51 день. А це означає те, що тривалість одного обороту в звітному періоді менший ніж за минулий період і це є позитивним.
    продолжение
--PAGE_BREAK--8. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті за звітній період дорівнює 3, а за минулий рік дорівнює 2. Це означає те, що дане підприємство у минулому році більш ефективніше використовувало свої грошові кошти.
2.2 Оцінка ефективності використання грошових коштів на підприємстві та визначення платоспроможності підприємства У ринковій економіці, коли можлива ліквідація підприємства внаслідок їх банкрутства, одним з найважливіших показників фінансового стану є ліквідність. Фінансовий стан підприємства можна оцінити погляду його короткострокової і довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов’язаннями. Термін “ліквідний” передбачає безперешкодне перетворення майна на гроші. Ліквідність підприємства — це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів. Найліквіднішою є готівка. Наступним за рівнем ліквідності активом є короткострокові інвестиції (цінні папери), оскільки в разі необхідності їх швидко можна продати. Найменш ліквідним поточним активом є запаси, бо для перетворення їх на гроші їх спочатку треба продати. Рівень ліквідності визначається тривалістю періоду перетворення будь-якого активу на гроші.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів з активу із зобов’язаннями за пасивом. Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяють на такі групи:
Найбільш ліквідні активи (А1) — це суми за статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків (це рядки 220, 230, 240 другого розділу активу балансу).
1.                           Активи, що швидко реалізуються (А2) — це активи, для
перетворення яких на гроші потрібний певний час (рядки 160 до 220).
3. Активи, що реалізуються повільно (А3) — це статті другого розділу активу балансу (рядки 100 до 130, а також рядок 250).
4. Активи, що важко реалізуються (А4) — це активи, які передбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду. У цю групу включають усі статті першого розділу активу балансу.
Перші три групи активів належать до поточних активів підприємства.
Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов’язань групуються так:
1. Негайні пасиви (П1) — кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610).
2. Короткострокові пасиви (П2) — короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520).
3. Довгострокові пасиви (П3) — це довгострокові зобов’язання — третій розділ пасиву балансу.
4.Постійні пасиви (П4) — рядки 380,430,630.
Для оцінки реального рівня ліквідності підприємства необхідно провести аналіз ліквідності балансу. Аналіз ліквідності підприємства передбачає два такі етапи: складання балансу ліквідності; розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.
Ліквідність балансу — це рівень покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов’язань.

Таблиця 2.2.
Аналіз ліквідності балансу приватного підприємства “ШАНС”
за 2007 рік, тис.грн.
Актив
Рядок
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Пасив
Рядок
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Платіжний надлишок
(недостача)
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
А1
220, 230, 240
31,5
61,8
П1
530 до 610
78,3
286,5
— 46,8
— 224,7
А2
160до 220
31,7
47,6
П2
500,510,
520
0
0
31,7
47,6
А3
100 до 130,
250
90,8
339,1
П3
480
0
0
90,8
339,1
А4
080
7,3
33,7
П4
380,430,
630
83,2
195,9
— 76
— 162,2
Баланс
280
161,5
482,4
Баланс
640
161,5
482,4
X
X
Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо задовільнятиме такі умови:
1.                            А1> П1;
2.                            А2 >П2;
3.                            А3 >П3;
4.                            А4<П4.
За даними таблиці 2.2 баланс приватного підприємства “ШАНС” є в основному ліквідним. На кінець звітного періоду:
1.                            А1 < П1;
2.                            А2 > П2;
3.                            А3 > П3;
4.                            А4 < П4.
Проте абсолютно ліквідним баланс вважати не можна оскільки в підприємства на кінець звітного періоду виникли проблеми з погашенням кредиторської заборгованості.
Другим етапом аналізу ліквідності підприємства є розрахунок та аналіз основних показників ліквідності. Вони застосовуються для оцінки можливостей підприємства виконати свої короткострокові зобов’язання.
Основні показники ліквідності:
Загальний коефіцієнт ліквідності(2007 рік) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою:
Кз.л. = (А1+А2+А3): ( П1+П2) (2.18)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Кз.л. = 482,4: 195,9 = 2,5
Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Якщо поточні активи перевищують поточні зобов’язання, підприємство вважається ліквідним. Оптимальне значення коефіцієнту загальної ліквідності має бути співвідношення 1: 1. У випадку приватного підприємства значення коефіцієнта покриття перевищує співвідношення 1: 1 це означає, що підприємство має оборотні кошти, сформовані завдяки власним джерелам.
Коефіцієнт швидкої ліквідності(за 2007 рік):
 Кш.л. = (А1+А2): (П1+П2) (2.19)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
 Кш.л. = 482,2: 195,9 = 2,5
Оптимальним коефіцієнтом швидкої ліквідності є співвідношення 1: 1. У випадку приватного підприємства значення коефіцієнта швидкої ліквідності приблизно дорівнює співвідношенню 2,5: 1.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності(за 2007 рік):
 Ка.л. = А1: (П1+П2)                        (2.20) На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
 Ка.л. = 33,7: 195,9 = 0,2
Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокових позикових зобов’язань можна за необхідності погасити негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є співвідношення 0,2: 1. У випадку приватного підприємства значення коефіцієнта абсолютної ліквідності дорівнює співвідношенню 0,2: 1.
Платоспроможність означає наявність у підприємства коштів і еквівалентів, достатніх для розрахунків з кредиторської заборгованості що потребує негайного погашення. Ознаками платоспроможності є:
1.                           Наявність грошей у касі, поточних рахунках;
2.                           Відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Підприємство на поточному рахунку повинно мати залишок коштів, який дорівнює різниці між кредиторською заборгованістю і поточною дебіторською заборгованістю. Аналіз платоспроможності підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.
Аналіз платоспроможності підприємства здійснюється шляхом розрахунку такого показника як коефіцієнт платоспроможності (автономії).
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність.

<shapetype id="_x0000_t75" coordsize=«21600,21600» o:spt=«75» o:divferrelative=«t» path=«m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe» filled=«f» stroked=«f»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«rect»><lock v:ext=«edit» aspectratio=«t»><imagedata src=«81771.files/image003.wmz» o:><img width=«140» height=«46» src=«dopb294919.zip» v:shapes="_x0000_s1037"> 

К ав                                                             (2.21)
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
К ав на поч. року = 83,2: 161,5 = 0,5
К ав на кін. року = 195,9: 482,4 = 0,4
Коефіцієнт автономії є нормальним, якщо його значення > 0,5. У першому випадку на початок року К ав. = 0,5. Це означає, що на початок 2003 року, приватне підприємство “ШАНС” не залежало від зовнішніх джерел фінансування. Але на кінець 2003 року ми вже бачимо протилежну картину. К ав. = 0,4, що означає про часткову фінансову залежність від зовнішніх джерел.
З метою своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу у прибутку працюючого суб'єкта підприємницької діяльності і вжиття випереджувальних заходів, спрямованих на запобігання банкрутству, проводиться систематичний експрес-аналіз фінансового стану підприємства за допомогою коефіцієнта Бівера.
Коефіцієнт Бівера розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою амортизацією до суми дострокових і поточних зобов'язань за формулою:
Кб = (Фп — Фа): (Па + Пл), де                              (2.22)
Кб — коефіцієнт Бівера;
Фп — чистий прибуток наведений у формі № 2 «Звіт про фінансові результати»;
Фа — амортизація наведена у формі № 2 «Звіт про фінансові результати»;
Па — довгострокові зобов'язання наведені у формі № 1 «Баланс»;
Пл — поточні зобов'язання наведені у формі № 1 «Баланс».
На прикладі приватного підприємства “ШАНС”:
Кб = (112,6 – 3,5): (78,3+286,5)/ 2 = 0,6
Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке фінансове становище підприємства (організації), у якого протягом року коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення частки прибутку спрямованої на розвиток виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку призводить до незадовільної структури балансу, коли підприємство починає працювати в борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами стає меншим ніж 0,1.
У нашому випадку коефіцієнт Бівера дорівнює 0,6 що значно вище 0,2. Це є позитивним явищем, тому що це означає, що на підприємстві велика частка прибутку була спрямована на розвиток виробництва. Причиною цього є нормальна робота приватного підприємства, що призвело до збільшення прибутку.
Для подальшого аналізу платоспроможності і ліквідності приватного підприємства ”ШАНС” потрібно розрахувати ці самі показники за 2003 рік і порівняти їх з звітнім періодом.
Таблиця 2.3
Аналіз ліквідності балансу приватного підприємства “ШАНС” за 2003 рік, тис.грн.
Актив
Рядок
На поча-ток минулого року
На кіне-ць мину-лого року
Пасив
Рядок
На поча-ток мину-лого року
На кінець мину-лого року
Платіжний надлишок
(недостача)
На початок минуло-го року
На кінецьми-нулого року
А1
220,230 240
5,6
31,5
П1
530 до 610
24,8
78,3
— 19,2
— 46,8
А2
160до 220
5
31,7
П2
500,510,
520
0
0
5
31,7
А3
100 до 130,250
18,2
90,8
П3
480
0
0
18,2
90,8
А4
080
0
7,3
П4
380,430,630
4
83,2
— 4
— 75,9
Баланс
280
28,8
161,5
Баланс
640
28,8
161,5
X
X
Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо задовольнятиме такі умови:
За даними таблиці 2.3 баланс приватного підприємства “ШАНС” є в основному ліквідним. За минулий рік:
1.                            А1 < П1;
2.                            А2 > П2;
3.                            А3 > П3;
4.                            А4 < П4.
Проте абсолютно ліквідним баланс вважати не можна оскільки в підприємства за минулий рік виникли проблеми з погашенням кредиторської заборгованості.
Загальний коефіцієнт ліквідності (за 2003 рік) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою:
Кз.л. = 161,5: 83,2 = 2 (2.23)
Коефіцієнт швидкої ліквідності(за 2003 рік):
Кш.л. = 161,3: 83,2 = 2 (2.24)
Коефіцієнт абсолютної ліквідності(за 2003 рік):
Ка.л. = 7,3: 83,2 = 0,08 (2.25)
 Коефіцієнт платоспроможності (автономії)(за 2003 рік):
К ав на поч. року = 4: 28,8 = 0,1
К ав на кін. року = 83,2: 161,5 = 0,5 (2.26)
Коефіцієнт Бівера (за 2003 рік):
Кб = (81,2 –0,5): (24,8+78,3)/2 = 1,6
Порівнюючи 2007 рік з 2003 роком можна сказати, що: 1. Загальний коефіцієнт ліквідності за 2007 рік, який дорівнює 1,5 є меншим за загальний коефіцієнт ліквідності за 2003 рік, який дорівнює 1,9. А це означає, що приватне підприємство “ШАНС” у 2003 році мало оборотні кошти, сформовані завдяки власним джерелам.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2007 рік дорівнює 2,5 є більшим за коефіцієнт швидкої ліквідності за 2003 рік який дорівнює 2.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2007 рік, який дорівнює 0,2 є більшим за коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2003 рік, який дорівнює 0,08.
4. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) за 2007 рік, який дорівнює 0,4 є меншим за коефіцієнт платоспроможності за 2003 рік, який дорівнює 0,5. А це означає про часткову фінансову залежність від зовнішніх джерел приватного підприємства у звітному періоді.
5. Коефіцієнта Бівера за 2007 рік, який дорівнює 0,6 є меншим за коефіцієнт коефіцієнта Бівера за 2003 рік, який дорівнює 1,6.А це означає, що у 2003 році це є позитивним явищем, тому що на підприємстві велика частка прибутку була спрямована на розвиток виробництва. Причиною цього є нормальна робота приватного підприємства, що призвело до збільшення прибутку.
РОЗДІЛ 3 ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ <imagedata src=«81771.files/image005.wmz» o:><img width=«78» height=«44» src=«dopb294920.zip» v:shapes="_x0000_s1038">Проводячи аналіз фінансового стану приватного підприємства “ШАНС” потрібно розрахувати в грошових коштах підприємства на майбутнє. Для цього потрібно зробити слідуючі дії: нехай коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,3, тоді:
Звідси знаходимо X:
X=286,5 * 0,3 = 85,95
Отже, потреба в грошових коштах приватного підприємства ”ШАНС” на майбутнє складає 85,95 тис.грн. Для того, щоб задовільнити цю потребу підприємство повинно продати основних фондів на цю суму.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по финансам