Реферат: Контроль за справлянням прямих та непрямих податків

ЗВІТ

про переддипломну практику

Контроль за справлянням прямих та непрямих податків

база практики

ДЕПАРТАМЕНТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДПА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІм. КИЄВА

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ДПА УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ

2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

3 ОБЛІК ТА РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

4 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОКНА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНИЙ ЗБІР

5 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

6 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ З ДОХОДУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

7 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ

8 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ

9 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ РЕСУРСНИХ ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

10 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

11 ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

12 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

13 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АІС, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В РДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Об’єкт досліджень практики: діяльність Департаменту податку на додану варість ДПА України та районної податкової інспекції.

Мета звіту: аналіз організації, структур та функцій стягнення податків в державній податковій службі України.

Матеріалу звіту підготовлені в Департаменті податку на додану вартість ДПА України та в ДПІ у Святошинському районі м.Києва згідно робочої програми переддипломної практики та призначені для проведення економічного аналізу та розробки шляхів підвищення ефективності непрямого оподаткування в дипломному проекті.

ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ДПА

УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ

Структура та функціональні завдання ДПА України. Згідно Закону України “Про державну податкову службу України” [7] до системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Респуб-ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – ор-гани державної податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спе-ціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі – подат-кова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платни-ків податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-тополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Завданнями органів державної податкової служби є:

— здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі — податки, інші платежі);

— внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

— прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

— формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

— роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

— запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Державна податкова адміністрація України є центральним органом вико-навчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податко-вій адміністрації України.

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севас-тополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Авто-номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи державної податкової служби України координують свою діяль-ність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, ор-ганами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державни-ми митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими орга-нами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податко-вих адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

— здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нара-хування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за ва-лютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівко-вих розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприєм-ницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

— здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільсь-ких і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюдже-ту;

— обліком платників податків, інших платежів;

— виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

— проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виро-бів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної полі-тики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алко-гольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законо-давства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосу-ванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'є-ктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на про-мислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що бу-ли незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

--PAGE_BREAK--

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і ме-тодичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню;

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, дек-ларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закрит-тя юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької ді-яльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену ор-ганами державної податкової служби;

4) в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, орга-нізовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну до-помогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

7) організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизова-них робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт ор-ганів державної податкової служби;

8) розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяль-ність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою зло-чинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх роз-слідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Дер-жавного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів сто-совно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнарод-ні договори з питань оподаткування;

13) надає фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номе-ром та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб;

14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і подат-кового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих ма-рок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютю-нових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

151) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриман-ням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення по-даткового законодавства;

17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охо-рони державної таємниці в органах державної податкової служби.

Таблиця 1.1

Укрупнена структура головного офісу ДПА України

N

Код

Найменування Департаменту

з/п

 

(Самостійного структурного підрозділу)

1.

9900

Керiвництво

2.

0300

Департамент забезпечення дiяльностi Голови

3.

0100

Адмiнiстративно-господарський департамент

4.

0200

Департамент захисту iнформацiї

5.

0400

Департамент персоналу

6.

0500

Управлiння фiнансового забезпечення

7.

0600

Вiддiл роботи з органами державної влади

8.

0900

Слiдче управлiння податкової мiлiцiї

9.

1000

Юридичний департамент

10.

1200

Управлiння мiжнародних зв'язкiв

11.

1300

Органiзацiйно-розпорядчий департамент

12.

1400

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

Головний державний податковий iнспектор

ЯРОШ Людмила Iванiвна

Головний державний податковий iнспектор

1605 Вiддiл розгляду звернень

КОНОНОВА Алла Миколаївна

Начальник вiддiлу

КЛИШТА Ольга Анатолiївна

Головний державний податковий ревiзор-iнспектор

МОРОХОВЕЦЬ Свiтлана Василiвна

Головний державний податковий iнспектор

ПРИШВА Тетяна Миколаївна

Старший державний податковий iнспекторГоловним завданням відділу адміністрування ПДВє забезпечення, в ме-жах прав, обов’язків і відповідальності, належної організації адміністрування податку на додану вартість податковими органами областей України та неу-хильного дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного податкового законодавства з податку на додану вартість.

Основні функції відділу адміністрування ПДВ

1. Організація та контроль за роботою державних податкових адмініст-рацій областей із забезпечення надходження до бюджету податку на додану вартість.

2. Участь у формуванні планової нормативної бази з податку на додану вартість та контроль за виконанням доведених завдань із забезпечення надход-жень до бюджету ПДВ; організація роботи по визначенню бази оподаткування та прогнозуванню надходжень.

3. Організація та контроль за виконанням заходів щодо упередження зростання податкового боргу з ПДВ.

4. Взаємодія з місцевими органами влади та іншими організаціями з питань повноти та своєчасності сплати ПДВ.

5. Виявлення неврегульованих питань з адміністрування ПДВ та надання пропозицій щодо їх вирішення, внесення пропозицій щодо вдоскона-лення законодавства з ПДВ.

6. Організація і контроль адміністрування податкових векселів.

7. Супроводження програмного забезпечення та баз даних, АРМів та АІС для адміністрування податкових векселів.

8. Контроль за функціонуванням системи адміністрування ПДВ, впровадження та моніторинг її застосування в економічних зонах та територіях з особливим режимом оподаткування.

9. Організація та контроль за виконанням методичних рекомендацій щодо формування історії платника ПДВ та інтегрованого образу клієнта.

10. Отримання інформації від ДПА області та контроль прийняття рішення щодо розподілу платників податків за категоріями уваги: сумлінних платників податку („зелений коридор”) та платників з помірним ступенем ризику („жовтий коридор”).

11. Контроль за функціонуванням автоматизованих систем адміністру-вання ПДВ, впровадження та моніторинг їх застосування по категоріях уваги сумлінних платників податків (“зелений коридор”) та платників з помірним ступенем ризику („жовтий коридор”).

12. Участь у формуванні плану-графіку проведення документальних перевірок на підставі відповідного порядку та автоматизованої бази податкових ризиків.

13. Організація роботи обласних ДПА щодо аналізу порушень, виявле-них документальними або камеральними перевірками з ПДВ, та опису нових ризиків.

14. Вивчення отриманих від обласних ДПА описів ризиків, перевірка правильності їх опису, доопрацювання їх або самостійна розробка описів ризиків за допомогою АС АБПР та передача їх рівень ДПА України.

15. Проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

16. Взаємодія структурних підрозділів з питань справляння ПДВ та забезпечення надходжень його до бюджету, передача матеріалів відповідним підрозділам за наявності встановлених фактів (випадків) податкових порушень для подальшого опрацювання.

17. Здійснення перевірок обласних ДПА з питань організації роботи щодо контролю повноти нарахування та своєчасності сплати ПДВ.

18. Отримання інформації від обласних ДПА щодо визначення кола контрагентів за критеріями відбору (сталістю зв’язків, за потребою, за формою, тощо).

19. Взаємодія з Державним казначейством України з питань відшко-дування ПДВ.

20. Забезпечення безумовної участі співробітників, відповідно до компетенції, в обговоренні тем, що пропонуються для розгляду на Інтранет-форумі ДПС України.

21. Здійснення моніторингу роботи в Інтранет-форумі щодо повноти та своєчасності взаємодії, організації зворотного зв’язку між структурними під-розділами ДПА України, регіональними ДПА з питань впровадження проектів та програм.

22. Контроль за дотриманням вимог рекомендацій з питань адміністру-вання ПДВ, при здійсненні претензійно-позовної, іншої правової роботи із залученням інших підрозділів ДПА.

23. Участь у засіданнях господарських судів та надання інформації ДПА України у разі визнання судом (господарським судом) рішення контролюючого органу або органу стягнення щодо інструкцій або податкових роз’яснень (у тому числі форми обов’язкової звітності) недійсним, а також оскарження такого рішення.

24. Контроль за дотриманням нормативно-правових актів з адміністру-вання ПДВ.

25. Організація та участь у проведенні семінарів, нарад з фахівцями обласних ДПА та платниками ПДВ.

26. Забезпечення виконання рішень і доручень органів вищого рівня, запитів і звернень народних депутатів України, органів виконавчої влади, рішень Колегії ДПА України, планів роботи.

27. Забезпечення достовірності оперативної та статистичної звітності.

28. Організація збереження державної таємниці та контроль за її станом.

29. Контроль за використанням робочого часу працівниками.

30. Надання пропозицій щодо вдосконалення методології опису та виявлення податкових ризиків.

31. Узагальнення та аналіз роботи з ризиками.

32. Аналіз ризиків, по яких декларації платників ПДВ відсортовані до групи сумлінних платників та платників з помірним ступенем ризику (до „зеленого” та „жовтого коридорів”).

33. Обробка пропозицій ДПА області щодо внесення даних про ризики до АС АБПР та вдосконалення робочих інструкцій з виявлення ризиків.

34. Участь у діяльності робочих груп, які створюються відповідними розпорядчими документами ДПА України для забезпечення виконання робіт, передбачених проектами модернізації державної податкової служби України.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

35. Організація роботи щодо контролю за правомірністю отримання суб’єктами господарської діяльності податкових пільг. Вивчення та застосування аналітичних опрацювань щодо пільг в оподаткуванні в розрізі форм власності, форм господарювання, організаційно-правових форм, галузей економіки.

36. Аналіз структури та ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування.

37. Організація роботи по податковому супроводженню великих плат-ників податків. Організація проведення щорічної інвентаризації великих плат-ників податків відповідно до встановлених критеріальних показників.

38. Проведення перевірок державних податкових адміністрацій щодо своєчасності, правильності та повноти передачі необхідних матеріалів по великих платниках податків, що передаються на обслуговування до СДПІ (справ, особових рахунків, іншої інформації по ВПП);

39. Проведення щорічного аналізу переліку платників податків щодо належності їх до категорії “великих” відповідно до критеріїв відбору.

40. Надання підпорядкованим податковим органам методичної і прак-тичної допомоги в організації роботи з великими платниками податків з питань податку на додану вартість.

41. Здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня праців-ників структурного підрозділу.

42. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції структурного підрозділу, для розгляду на засіданнях колегії ДПА.

43. Проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи серед плат-ників податків.

44. Надання відповідей на звернення платників податків. Використання Єдиної бази податкових знань при підготовці роз’яснень платникам податків та громадянам.

45. Підготовка матеріалів для розміщення на Web-сайті.

46. Забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків при оскарженні ними рішень податкових органів в адміністративному порядку. Перевірка відповідності вимогам законодавства рішення (постанови), яке оскаржується.

47. Інформаційне забезпечення та інформаційна взаємодія з іншими органами державної податкової служби та зовнішніми організаціями. Отри-мання та опрацювання запитів: обласних ДПА; інших органів державної подат-кової служби; підпорядкованих державних податкових інспекцій; зовнішніх організацій. Виконання запитів податкових органів зарубіжних країн за дору-ченням Державної податкової адміністрації України. Передача регламентної інформації Державній податковій адміністрації України.

48. Направлення запитів до: органів державної податкової служби; підпорядкованих державних податкових інспекцій; зовнішніх організацій. Розподіл інформації від зовнішніх організацій серед державних податкових інспекцій.

49. Приймання, реєстрація, ведення обліку, забезпечення зберігання, оперативний пошук, інформування стосовно документів та їх доставка.

50. Обробка вхідної та вихідної кореспонденції.

51. Удосконалення форм роботи з документами у державних податко-вих адміністраціях (інспекціях) з урахуванням використання організаційної техніки та ПК; сприяння процесу переходу до електронного документообігу.

52. Організація за дорученням керівництва підготовки проектів доку-ментів, забезпечення оформлення та випуску документів.

53. Забезпечення дотримання єдиного порядку відбору, обліку, збері-гання документів, що створюються під час діяльності державних податкових адміністрацій (інспекцій), для передачі на державне зберігання.

54. Організація зберігання та забезпечення збереження документів на паперових носіях.

55. Контроль за використанням документів на паперових носіях.

56. Забезпечення захисту інформації на паперових носіях.

57. Здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України й Уряду України, органів вищого рівня та рішень ДПА за допомогою автоматизованої системи електроного документообігу (АСЕДО)

Головним завданням відділу координацiї вiдшкодування ПДВ є забезпечення в межах прав, обов’язків і відповідальності, належної організації відшкодування податку на додану вартість податковими органами областей та неухильного дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного податкового законодавства з податку на додану вартість.

Основні функції відділукоординації відшкодування ПДВ

1. Організація та контроль за роботою структурних підрозділів державних податкових інспекцій областей із забезпечення своєчасного та якісного відпрацювання сум ПДВ, заявлених платниками до відшкодування.

2. Контроль за дотриманням держподатінспекціями областей порядку взаємодії між підрозділами податкової служби при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податкову на додану вартість.

3. Організація роботи по прогнозуванню обсягів відшкодування ПДВ.

4. Організація та контроль за роботою структурних підрозділів державних податкових адміністрацій областей щодо відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України.

5. Проведення перевірок структурних підрозділів державних податкових адміністрацій областей з питань організації роботи щодо контролю правомірності, повноти та своєчасності відшкодування ПДВ. Контроль за дотриманням нормативно-правових актів з відшкодування ПДВ.

6. Розгляд матеріалів, отриманих від держподатінспекцій областей, та їх підготовка на засідання робочої групи щодо узгодження відшкодування ПДВ суб’єктам господарської діяльності в сумі, більше ніж 100 тис.грн..

7. Взаємодія із структурними підрозділами ДПА з питань відшкодування ПДВ, передача матеріалів відповідним підрозділам за наявності встановлених фактів (випадків) податкових порушень для подальшого опрацювання.

8. Взаємодія з Державним казначейством, органами влади та іншими організаціями з питань відшкодування ПДВ.

9. Виявлення неврегульованих питань з відшкодування ПДВ та надання пропозицій ДПА України щодо їх вирішення, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з ПДВ.

10. Направлення запитів з питань, що входять до компетенції відділу, до: Державної податкової адміністрації України;. інших органів державної податкової служби; підпорядкованих державних податкових інспекцій; зовнішніх організацій. Розподіл інформації серед державних податкових інспекцій.

11. Внесення пропозицій щодо включення суб’єктів господарювання до плану-графіку проведення документальних перевірок

12.Проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

13. Забезпечення виконання рішень і доручень органу вищого рівня, запитів і звернень народних депутатів України, органів виконавчої влади, рішень Колегії ДПА України, планів роботи.

14. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях колегії ДПА.

15. Контроль за дотриманням вимог рекомендацій з питань відшкодування ПДВ при здійсненні претензійно-позовної, іншої правової роботи із залученням інших підрозділів ДПА.

16. Участь у засіданнях господарських судів з питань відшкодування ПДВ та надання інформації ДПА України у разі визнання судом (господарським судом) рішення контролюючого органу або органу стягнення щодо інструкцій або податкових роз’яснень (у тому числі форми обов’язкової звітності) недійсним, а також оскарження такого рішення.

17. Забезпечення безумовної участі співробітників, відповідно до компетенції, в обговоренні тем, що пропонуються для розгляду на Інтранет-форумі ДПС України.

18. Здійснення моніторингу роботи в Інтранет-форумі щодо повноти та своєчасності взаємодії, організації зворотного зв’язку між структурними підрозділами ДПА України, регіональними ДПА з питань впровадження проектів та програм.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

19. Підготовка матеріалів для розміщення на Web-сайті.

20. Забезпечення достовірності оперативної та статистичної звітності.

21. Організація збереження державної таємниці та контроль за її станом.

22. Участь у діяльності робочих груп, які створюються відповідними розпорядчими документами ДПА України для забезпечення виконання робіт, передбачених проектами модернізації державної податкової служби України.

23. Контроль за використанням робочого часу працівниками

24. Здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників структурного підрозділу.

25. Проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи серед платників податків.

26. Організація та участь у проведенні семінарів, нарад з фахівцями обласних ДПА та платниками ПДВ.

27. Надання відповідей на звернення платників податків. Використання Єдиної бази податкових знань при підготовці роз’яснень платникам податків та громадянам.

28. Надання підпорядкованим структурним і практичної допомоги в організації роботи з платниками податку з питань відшкодування податку на додану вартість.

29. Забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків при оскарженні ними рішень податкових органів в адміністративному порядку. Перевірка відповідності вимогам законодавства рішення (постанови), яке оскаржується.

30. Інформаційне забезпечення та інформаційна взаємодія з питань, що входять до компетенції відділу, з іншими органами державної податкової служби та зовнішніми організаціями.

31. Обробка вхідної та вихідної кореспонденції.

32.Організація за дорученням керівництва підготовки проектів документів, забезпечення їх оформлення та випуску.

33. Забезпечення дотримання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності відділу, для передачі на державне зберігання.

34. Організація зберігання та забезпечення збереження документів на паперових носіях.

35. Контроль за використанням документів на паперових носіях.

36. Забезпечення захисту інформації на паперових носіях.

2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Згідно з Указом Президента України „Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України ”1на рівень районної державної податкової адміністрації делеговані наступні права (повноваження):

— здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, пра-вильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, держав-них цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також непо-даткових доходів, установлених законодавством (далі — податки, інші платежі);

— здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платни-ками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі;

— здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіган-ням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

— прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

— формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

— роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів;

— запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

— запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

— забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

— розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

— ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

— розподіл спирту між суб'єктами підприємницької діяльності — резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням.

В табл.2.1 згідно з наказом ДПА України від 25.12.2004 № 7222наведені основні функції (задачі згідно делегованим повноваженням), які виконує районна державна податкова адміністрація.

Наведені основні функції мають деталізацію для внесення в основні організаційні документи :

положення про управління (відділи) ДПІ ;

посадові інструкції працівників відділів;

Таблиця 2.1

Перелік функцій, які здійснюють структурні підрозділи державних податкових інспекцій

№ з/п

Назва функцій


1.1.

Функція “Керівництво”

1.5.

Функція “Організація роботи податкової інспекції, планування та координація робіт структурних підрозділів”

1.6.

Функція “Податкове супроводження великих платників податків”

1.8.

Функція “Облік та контроль за використанням коштів на утримання державної податкової інспекції”

1.9.

Функція “Робота з персоналом”

1.10.

Функція “Здійснення заходів щодо забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби”

1.11.

Функція “Правове забезпечення діяльності податкової інспекції”

1.19.

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

29

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.6.1, 1.6.4, 1.9.25, 1.20.16, 1.23.2, 1.23.3, 1.23.5, 1.23.11 — 1.23.13, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.52, 1.56.3, 1.56.7, 1.56.9, 1.63.3, 1.63.4, 1.74.2, 1.76.3, 1.76.7, 1.76.8, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.108.1


Відділ податку на додану вартість

10

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.6.1, 1.6.4, 1.9.25, 1.20.16, 1.23.2, 1.23.3, 1.23.5, 1.23.11 — 1.23.13, 1.40, 1.41(крім 1.41.11, 1.41.15, 1.41.17-1.41.21, 1.41.23, 1.41.30, 1.41.31, 1.41.37, 1.41.38, 1.41.40-1.41.43, 1.41.45, 1.41.48), 1.52, 1.56.3, 1.56.7, 1.56.9, 1.63.3, 1.63.4, 1.74.2, 1.76.3, 1.76.7, 1.76.8, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.106.10, 1.108.1


Відділ оподаткування фізичних осіб

12

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.9.25, 1.20.16, 1.23.2, 1.23.3, 1.23.5, 1.23.11 — 1.23.13, 1.31, 1.32, 1.44, 1.49, 1.52, 1.56.3, 1.56.6 — 1.56.9, 1.63.3, 1.63.4, 1.74.2, 1.76.2.4, 1.76.3, 1.76.8, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.107.4, 1.108.1


Відділ обліку та звітності

9

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.9.25, 1.20.16, 1.41.6, 1.41.12, 1.41.15, 1.41.21, 1.41.23, 1.41.44, 1.53, 1.55, 1.56, 1.75.3.1, 1.75.3.2, 1.75.3.4, 1.75.5, 1.79.2, 1.79.7-1.79.9, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.106 (крім 1.106.8), 1.108.1


Сектор економічного аналізу та прогнозування

3

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.9.25, 1.41.6, 1.41.44, 1.58, 1.63.2 — 1.63.4, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.108.1


Відділ контрольно-перевірочної роботи***

22

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.6.10, 1.9.25, 1.20.16, 1.23.5, 1.23.13, 1.28.11, 1.32, 1.33, 1.37, 1.41.4 – 1.41.10, 1.41.12, 1.41.13, 1.41.17, 1.41.20, 1.41.22, 1.41.24 – 1.41.28, 1.41.30 – 1.41.36, 1.41.39, 1.41.44, 1.41.46 – 1.41.52, 1.47, 1.49, 1.52, 1.56.6, 1.63, 1.64, 1.74.2, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.107.4, 1.108.1


Сектор контролю за фінустановами та операціями у сфері ЗЕД

5

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.6.10, 1.9.25, 1.20.16, 1.23.5, 1.23.13, 1.28.11, 1.32, 1.34-1.36, 1.47, 1.50, 1.52, 1.56.6, 1.63, 1.74.2, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.107.4, 1.108.1


Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

6

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.9.25, 1.20.16, 1.23.2, 1.23.3, 1.23.5, 1.23.11, 1.23.12, 1.38, 1.41.6, 1.41.11, 1.51, 1.56.7, 1.56.8, 1.74.2, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.108.1

5

Сектор розгляду скарг платників податків

4

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.9.25, 1.20.16, 1.23, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.108.1


Відділ інформатизації процесів оподаткування

12

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.6.1, 1.6.4, 1.9.25, 1.41.12, 1.41.14, 1.41.18, 1.41.19, 1.41.25, 1.41.37, 1.41.38, 1.41.40 – 1.41.43, 1.75 (крім 1.75.3.1, 1.75.3.2, 1.75.3.4, 1.75.5), 1.76 (крім 1.76.3, 1.76.4), 1.79 (крім 1.79.2, 1.79.7-1.79.9), 1.80, 1.82, 1.83, 1.94, 1.95, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.100.13, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.106.8, 1.107 (крім 1.107.4), 1.108.1


Відділ реєстрації та обліку платників податків

8

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.9.25, 1.20.16, 1.41.12, 1.41.14, 1.41.25, 1.41.37, 1.41.38, 1.41.40 – 1.41.42, 1.75 (крім 1.75.3.2), 1.76 (крім 1.76.3, 1.76.4), 1.79 (крім 1.79.2, 1.79.7), 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.100.13, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.107 (крім 1.107.4), 1.108.1


Сектор зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації та масово-роз’яснювальної роботи

3

Функції: 1.1.2, 1.1.8, 1.1.15, 1.1.16, 1.6.27, 1.6.28, 1.6.30, 1.9.25, 1.19 — 1.22, 1.41.50, 1.41.53, 1.80, 1.100.3, 1.100.5, 1.100.6, 1.101 (крім 1.101.3, 1.101.4), 1.108.1


Всього по РДПІ у Святошинському районі м.Києва

142

3 ОБЛІК ТА РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.

Керівними документами організації обліку платників є наступні:

1. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів» // 22 грудня 1994 року N 320/94-ВР ( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 20 лютого 2003 року N 551-IV)

3. Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток // Наказ Державної податкової адміністрації України від 12 серпня 1997 року N 293 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 16 січня 1998 року N 23 )

4. Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ //Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року N 232 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Держав-ної податкової адміністрації України станом від 17 січня 2005 року N 20)

    продолжение
--PAGE_BREAK--

5. Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість // Наказ Державної податкової адміністрації України від 1 березня 2000 року N 79 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України станом від 24 травня 2005 року N 185)

6. Про затвердження Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах //Наказ Державної податкової адміністрації України від 1 серпня 2001 року N 306 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України станом від 28 лютого 2005 року N 87)

7. Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків //Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року N 80 ( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України станом від 8 серпня 2005 року N 317)

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2, Додаток А) на районному рівні облік платників та їх податкових платежів, а також масово-роз’яснювальна робота з платниками податків виконується наступними підрозділами:

а) облік платників податків – відділ реєстрації та обліку платників податків

б) облік податкових платежів платників податків — відділ обліку та звітності

в) роз’яснювальна робота з платниками податків — секторзв’язків з громадськістю, засобами масової інформаціїта масово-роз’яснювальної роботи

Інструкцією ДПА України [31] встановлюється порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), надходження яких контролюється органами державної податкової служби та які передбачені бюджетною класифікацією України за доходами до Державного бюджету України, місцевих бюджетів та державних цільових фондів, а також сум штрафних (фінансових) санкцій та пені, що застосовуються до підприємств, установ, організацій та громадян відповідно до чинного законодавства (далі — платежі до бюджету).

1. Рознесення даних з первинних документів про нарахування, зменшення, списання, відстрочення або розстрочення сплати сум податкових зобов'язань здійснюється структурними підрозділами органу державної податкової служби у такому порядку:

а). Документи, що підтверджують податкові зобов'язання, самостійно визначені платником, реєструються у структурному підрозділі, до функцій якого входить реєстрація зазначених документів, та з відміткою про реєстрацію направляються до підрозділів приймання та обробки податкової звітності, де розносяться до електронної бази податкової звітності і формуються у електронні і паперові реєстри. Електронні та паперові (2 примірники) реєстри нарахованих сум передаються підрозділам обліку і звітності для внесення даних (автоматизованого занесення) до карток особових рахунків платників податків. Після рознесення даних один примірник паперового реєстру повертається підрозділу, що його склав, з відміткою про повноту обліку сум у картках особових рахунків.

б). За документами, що підтверджують податкові зобов'язання, ховані (зменшені, списані) органом державної податкової служби, структурні підрозділи, які здійснюють розрахунок сум (донараховують суму) податкового зобов'язання, складають та направляють платнику податку в порядку, затвердженому наказом ДПА України, податкове повідомлення та реєструють його в електронному реєстрі податкових повідомлень. Після закінчення процедури адміністративного оскарження узгоджені податкові зобов'язання із зазначенням терміну сплати вносяться до карток особових рахунків платників податків. Одночасно до підрозділів обліку і звітності передається 2 примірники паперової копії витягу з реєстру. Після рознесення даних один екземпляр витягу з реєстру повертається підрозділу, що його склав, з відміткою про повноту обліку сум у картках особових рахунків.

в). Документи, що надходять від судових органів, реєструються у структурному підрозділі, до функцій якого входить реєстрація зазначених документів, та з відміткою про реєстрацію направляються до підрозділів приймання та обробки податкової звітності, де розносяться до електронної бази податкової звітності і формуються у електронні реєстри. Електронні реєстри нарахованих сум передаються підрозділам обліку і звітності для внесення нарахованих сум платежів до карток особових рахунків платників податків. Одночасно до підрозділів обліку і звітності передається 2 примірники паперової копії реєстру. Після рознесення даних один примірник реєстру повертається підрозділу, що його склав, з відміткою про повноту обліку сум у картках особових рахунків.

г). Документи, що є підставою для відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов'язань, реєструються у структурному підрозділі, до функцій якого входить реєстрація зазначених документів, та з відміткою про реєстрацію передаються до підрозділів стягнення податкового боргу для подальшого оформлення відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов'язань. Відомості щодо укладеного договору про розстрочення (відстрочення) вносяться до журналу, та автоматично вносяться до картки особового рахунку платника.

Після цього паперовий витяг з журналу передається підрозділу обліку і звітності для проведення звірення повноти та правильності відображення розстрочених (відстрочених) сум у картках особових рахунків.

д.). Документи, передбачені процедурою апеляції та податкового компромісу, є підставою для обліку податкових зобов'язань лише після їх узгодження з платником.

е). Документи, передбачені процедурою банкрутства, введення (припинення) мораторію, реєструються у структурному підрозділі, до функцій якого входить реєстрація зазначених документів, та передаються до підрозділів, що супроводжують процедуру банкрутства, введення (припинення) мораторію, для підготовки переліку проведення операцій, які підлягають виконанню згідно з цим документом, із зазначенням термінів виконання. Підготовлений перелік направляється до структурного підрозділу виконавців проведення операцій (наприклад, припинення нарахування штрафів, прощення, списання, реструктуризація податкового боргу, списання безнадійної заборгованості), у тому числі і до підрозділів обліку і звітності (припинення нарахування пені).

ж). При укладанні мирових угод облік відстрочок та розстрочок здійснюється у порядку, зазначеному у п. 3.4 цієї Інструкції. Списання боргу проводиться у графі «Списано» зворотного боку картки особового рахунку платника.

2. Документами, що підтверджують погашення платником податкових зобов'язань, є:

а). Одержані від органів Державного казначейства України:

— відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами у вигляді електронних документів — технологічних файлів;

— звіти про виконання державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень в електронному вигляді;

— відомість N 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311, в електронному вигляді та її паперова копія;

— відомість N 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411, в електронному вигляді та її паперова копія;

— виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії;

— корінець прибуткового документа («повідомлення») про приймання установою банку платежів до державного бюджету готівкою;

— копії квитанцій (за формами N 10 та N 24), виданих органами місцевого самоврядування платникам податків за платежами до державного бюджету, разом з описом до них.

б). Одержані від фінансових органів:

— реєстр розрахункових документів про сплату платежів до місцевого бюджету;

— копія відомостей про зарахування платежів до бюджету, про розподіл платежів між бюджетами, про повернення надміру сплачених або не відшкодованих сум;

— копія розрахункових документів про сплату платежів до місцевого бюджету за безготівковим розрахунком;

— довідка про суми надходжень до місцевого бюджету за видами платежів;

— корінець прибуткового документа («повідомлення») про приймання установою банку платежів до місцевого бюджету готівкою;

— копії квитанцій (за формами N 10 та N 24), виданих органами місцевого самоврядування платникам податків за платежами до місцевого бюджету, разом з описом до них.

в). Одержані Державною податковою адміністрацією України від Державного казначейства України:

— відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами (центральний рівень) у вигляді електронних документів — технологічного файла;

— звіт про виконання державного бюджету за доходами в розрізі областей в електронному вигляді.

г). Копії квитанцій (за формами N 10 та N 24), які видані органом місцевого самоврядування платникам податків за платежами до бюджету, приймаються працівником підрозділу обліку, який звіряє відповідність сум, вказаних у копіях квитанцій, із сумами, зазначеними в описі до них та у копіях розрахункових документів про зарахування платежів до бюджету за відповідний період. Дані електронних реєстрів розносяться до особових рахунків платників у порядку, передбаченому АІС.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

а). Порядок ведення особових рахунків платників

1. З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до бюджету органами державної податкової служби на кожний поточний рік відкриваються особові рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками.

2. Картки особових рахунків відкриваються структурним підрозділом органу державної податкової служби (який, у межах своїх функціональних обов'язків, повинен відкрити особові рахунки) не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання від структурних підрозділів органу державної податкової служби з обліку платників списків платників.

3. Номерами карток особових рахунків є:

— номери особових рахунків юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідають ідентифікаційним кодам і які присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118;

— номери особових рахунків фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідають ідентифікаційним номерам і присвоюються платникам згідно з Законом України «Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів»;

— номери особових рахунків підприємств, що проводять спільну підприємницьку діяльність і яким відкривають особові рахунки за додатковою ознакою, що відповідає реєстраційним (обліковим) номерам Тимчасового реєстру ДПА України.

4. Форма особових рахунків визначається порядком, що встановлюється для обліку платежів на підставі порядків адміністрування (справляння) такого платежу і є обов'язковою при відтворенні особового рахунку на екрані або його друкуванні засобами відповідного програмного забезпечення.

5. Відповідно до умов надходження платежів функціонують такі форми особових рахунків платників:

Таблиця 3.1

Форми особових рахунків платників податків

N з/п 

Форма особового рахунку 

Умови надходження платежу: 

ф. N 3 

для здійснення обліку платежів, що надходять авансовими внесками зі щомісячним перерахунком

ф. N 4 

для здійснення обліку платежів, що надходять авансовими внесками із щоквартальним перерахунком 

ф. N 6 

для здійснення обліку платежів, що надходять щомісячно або щоквартально без здійснення перерахунку авансових внесків 

ф. N 5 

для здійснення обліку податку на додану вартість та відшкодування ПДВ для платників податків — юридичних осіб 

ф. N 5а 

для здійснення обліку податку на додану вартість та відшкодування ПДВ для платників податків — фізичних осіб 

ф. N 15 

без подання розрахунків 

ф. N 1-А 

для ведення обліку конфіскованого майна 

ф. N 2 

без нарахування пені та врахування у сумах податкового боргу 

6. Форми карток особових рахунків мають лицьовий та зворотний боки.

На лицьовому боці картки відображаються умови справляння платежу та дані про платника податків (у тому числі терміни подання розрахунків та терміни сплати, вид бюджету, код бюджетної класифікації), а також інформація про податкові зобов'язання, нараховані за результатами документальних перевірок.

Зворотний бік картки відображає стан розрахунків платників з бюджетом (суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штрафних (фінансових) санкцій, плати за кредит, суми податкового боргу та надміру сплачені) та інше.

б) Облік нарахованих сум платежів

1. Нарахуванню в особових рахунках платників підлягають:

— податкові зобов'язання, самостійно визначені платником;

— податкові зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) органом державної податкової служби;

— штрафні (фінансові) санкції;

— пеня;

— проценти за користування податковим кредитом.

2. Порядок нарахування в картках особових рахунків:

а). Податкові зобов'язання, самостійно визначені платником, нараховуються в особових рахунках за даними електронних реєстрів нарахованих сум податкової звітності та електронних реєстрів податкових повідомлень, сформованих на підставі даних податкової звітності. Спеціалісти підрозділів обліку і звітності в автоматичному режимі формують реєстри рознесених сум та проводять звірку з реєстрами нарахованих сум. Після звірки та виправлення розбіжностей, якщо такі мають місце, реєстр нарахованих сум податкової звітності передається підрозділу, що його сформував, з відміткою про повноту обліку сум в особових рахунках платників.

Нарахування податкових зобов'язань, що самостійно визначені платником, проводиться у розділі «Розрахунки основного платежу та штрафних санкцій» за кодами операцій:

— нараховано за даними декларації (розрахунку);

— нараховано за даними нової (уточненої) декларації (розрахунку), у тому числі:

— уточнення даних поточного року;

— уточнення даних минулих звітних років (із зазначенням періоду, за який вносилися зміни);

— зменшення нарахування:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

— за декларацією платника податків;

— за новою (уточненою) декларацією (розрахунком);

-за договором про надання відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов'язань;

— за даними про відшкодування.

б). Податкові зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) органом державної податкової служби, проводяться у картках особових рахунків за даними електронного реєстру податкових повідомлень в частині сум, узгоджених податкових зобов'язань .

Нарахування податкових зобов'язань, визначених органом державної податкової служби, проводиться в особовому рахунку платника у розділі «Розрахунки основного платежу та штрафних санкцій» за кодами операцій:

— нарахування основного платежу за актами документальних перевірок;

— нарахування основного платежу при виявленні арифметичних помилок;

— нарахування основного платежу при виявленні метод помилок;

— нарахування штрафних (фінансових) санкцій:

а) за даними платника;

б) за даними органу державної податкової служби.

в). Нарахування сум штрафних санкцій здійснюється у тому самому порядку, що й нарахування податкових зобов'язань, визначених платником та нарахованих (зменшених, списаних) органом державної податкової служби, за даними електронних реєстрів та електронних реєстрів податкових повідомлень в частині штрафних санкцій, які вибираються з реєстру за ознакою та розносяться до особових рахунків платників до розділу розрахунки основного платежу та штрафних санкцій.

г). Нарахування пені здійснюється в особових рахунках платників у розділі «Розрахунки нарахування та сплати пені» за кодами операцій:

— автоматичне нарахування пені в особовому рахунку платника;

— нарахування пені за актами документальних перевірок у випадках, передбачених чинним законодавством;

— автоматичне нарахування пені за сумою сплати пені, що самостійно розрахована платником податків, при частковому погашенні податкового боргу.

д.). Нарахування процентів за користування відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань проводиться в особових рахунках платників у розділі «Проценти за користування відстроченням або розстроченням сплати податкових зобов'язань» .

3. Не проводиться нарахування в особових рахунках платників податкових зобов'язань по платежах, по яких не передбачено подання платником податкової звітності до органів державної податкової служби, крім випадків донарахування таких платежів за актами документальних перевірок.

Не проводиться нарахування в особових рахунках платників суми пені по неподаткових платежах, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

4 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНИЙ ЗБІР

Механізм справляння ПДВ викладений в Законі України “Про податок на додану вартість” [10], визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.

Справляння акцизного збору ( як специфічного акцизу на обмежену групу товарів) в Україні регулюється наступними нормативними документами [22-24], [27]:

1. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “ Про акцизний збір” // від 26 грудня 1992 року N 18-92 (із змінами і доповненнями)

2. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” // від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР ( із змінами і доповненями)

3. ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої “ // від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР( із змінами і доповненнями)

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”// від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР(із змінами і доповненнями)

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів // від 19 грудня 1995 року N481/95-BP(Із змінами і доповненнями)

6. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” // ПОСТАНОВА від 23 квітня 2003 р. N 567(із змінами і доповненнями)

7. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» // від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР (Із змінами і доповненнями)

8. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби” // від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР (Із змінами і доповненнями)

9. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “ Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію” // ПОСТАНОВА від 27 лютого 1999 р. N 275

10. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про розміри плати за марки акцизногозбору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів” // ПОСТАНОВАвід 20 червня 2003 р. N 926

11. Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України // Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 березня 2001 року N 111 (Із змінами і доповненнями)

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2, Додаток А) на районному рівні контроль за справлянням непрямих податків виконується наступними підрозділами:

а) по адмініструванню податку на додану вартість — відділом непрямих податків управління оподаткування юридичних осіб;

б) по контролю вішкодування податку на додану вартість — відділом перевірки відшкодування податку на додану вартість управління контрольно-перевірочної роботи;

в) контроль справляння акцизного збору на районному рівні не прово-диться, ці функції зосереджені у територіальних управліннях Департаменту акцизного збору при обласних ДПА;

Основні функціональні обов’язки відділу непрямих податків управління оподаткування юридичних осіб задані функціями 1.41,1.52,1.56:

1.41. Функція “Адміністрування податку на додану вартість”

Містить такі процедури:

1.41.1. розгляд заяв платників щодо реєстрації як платника податку на додану вартість (виключення з реєстру платника ПДВ) та прийняття рішень про реєстрацію платника ПДВ( виключення з реєстру платників ПДВ) або рішень про відмову у реєстрації;

1.41.2. передача відповідних документів до підрозділу обліку платників податків для включення (виключення) до (з) реєстру платників податку на додану вартість, контроль за поверненням свідоцтв платників ПДВ;

1.41.3. реєстрація книг обліку придбання товарів та книг обліку продажу товарів платниками податків;

1.41.4. здійснення заходів щодо забезпечення надходжень до бюджету ПДВ;

1.41.5. контроль за сплатою податку;

1.41.6. аналіз надходжень, аналіз податкової звітності платника податку;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.41.7. взаємодія з місцевими органами влади та іншими організаціями з питань повноти та своєчасності сплати податку на додану вартість;

1.41.8. участь у формуванні прогнозних показників по ПДВ, визначення бази оподаткування;

1.41.9. підготовка пропозицій та вжиття заходів по розширенню бази оподаткування та кола платників з метою виявлення та забезпечення повного обліку платників податку на додану вартість та об’єктів оподаткування, які не перебувають на обліку в органах державної податкової служби та не враховуються при визначенні бази оподаткування ПДВ;

1.41.10. здійснення заходів по упередженню росту податкового боргу з ПДВ, контроль за їх виконанням;

1.41.11. здійснення заходів направлених на скорочення податкового боргу по ПДВ;

1.41.12. виявлення неврегульованих питань з адміністрування ПДВ та надання пропозицій ДПА вищого рівня для їх вирішення;

1.41.13. інформаційна та аналітична робота з відшкодування ПДВ, координація роботи з цього питання з відповідними підрозділами ;

1.41.14. взаємодія структурних підрозділів ДПІ для складання протоколу звірки даних щодо обігу, обліку та погашення податкових векселів;

1.41.15. формування звітності щодо обігу, обліку та погашення податкових векселів;

1.41.16. адміністрування податкових векселів;

1.41.17. проведення зустрічних перевірок платників ПДВ власними силами або надсилання запитів до органів державної податкової служби інших регіонів;

1.41.18. отримання від платників податку на договірних засадах копій книг податкового обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), податкових накладних;

1.41.19. формування та передача даних електронних книг продажу та придбання, податкових накладних на регіональний рівень;

1.41.20. використання ДПІ алгоритму при проведенні електронних зустрічних перевірок та передача інформації до регіональних ДПА;

1.41.21. введення до бази даних та обробка податкової звітності;

1.41.22. розподіл платників податку за підрозділами та працівниками по категоріях уваги;

1.41.23. вжиття заходів щодо отримання податкової звітності, яка не подана платником податку у встановлений термін;

1.41.24. здійснення аналізу звітних даних;

1.41.25. формування історії платника ПДВ (інтегрованого образу клієнта), додаткове вивчення інформації про новоствореного платника податку;

1.41.26. опис та аналіз факторів, податкових ризиків і передача їх до регіональних ДПА;

1.41.27. здійснення заходів для отримання додаткової інформації про платника податку;

1.41.28. проведення доперевірочного аналізу;

1.41.29. проведення камеральних перевірок;

1.41.30. збір необхідних даних для проведення документальних перевірок;

1.41.31. проведення документальних (планових та позапланових) перевірок;

1.41.32. здійснення донарахувань та застосування штрафних (фінансових) санкцій;

1.41.33. реалізація результатів перевірок (камеральних та документальних);

1.41.34. надання матеріалів регіональній ДПА для зміни категорії уваги до платника податку;

1.41.35. внесення змін до особової справи платника податку;

1.41.36. занесення результатів перевірки (камеральної та документальної) до податкової історії (інтегрованого образу платника податку);

1.41.37. ведення Реєстру платника ПДВ;

1.41.38. супроводження програмного забезпечення та баз даних, АІС адміністрування податку на додану вартість;

1.41.39. надання пропозицій до регіональних ДПА з питань впровадження проектів та програм для обговорення на Інтранет-форумі;

1.41.40. супроводження програмного забезпечення та баз даних, АРМів та АІС для адміністрування податкових векселів;

1.41.41. формування, ведення та оновлення інформаційної бази про платників податку, спеціальна підготовка даних (баз даних) та формування інформаційного масиву даних про платників податку для врахування їх особливостей;

1.41.42. забезпечення формування, ведення, підтримки в актуальному стані, обробки та введення до автоматизованої бази даних інформації, що є джерелами для оцінки ризику суб’єкта господарювання (реєстраційні дані, податкова звітність, дані контрольно-перевірочної роботи, відомості зовнішніх організацій та інші дані);

1.41.43. супроводження програмного забезпечення та баз даних АІС “Електронна зустрічна перевірка”;

1.41.44. системний аналіз результатів роботи державної податкової інспекції у розрізі:

платників;

оцінки надходжень по джерелах сплати ;

динаміки новоствореного податкового боргу;

рівня використання бази оподаткування;

видів та сум пільг, кількості пільг та пільговиків;

підготовка пропозицій керівництву;

1.41.45. проведення заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження суб’єктів господарювання, що ухиляються від сплати податку на додану вартість;

1.41.46. проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.41.47. організація та забезпечення застосування нормативно-правових актів з питань ПДВ;

1.41.48. формування пакету документів для участі у засіданнях господарських та інших судів;

1.41.49. участь у засіданнях господарських судів та надання інформації регіональній ДПА у разі визнання судом (господарським судом) рішення контролюючого органу або органу стягнення щодо інструкцій або податкових роз’яснень (у тому числі форми обов’язкової звітності) недійсним, а також оскарження такого рішення;

1.41.50. надання відповіді на звернення платників податків;

1.41.51. надання регіональним ДПА пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

1.41.52. участь у проведенні семінарів, нарад з фахівцями органів державної податкової служби та платниками податку на додану вартість;

1.41.53. проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи серед платників податків.

1.52. Функція “Робота з податковими ризиками”

Містить такі процедури:

1.52.1. робота з суб’єктами господарської діяльності щодо виявлення ризиків та їх усунення;

1.52.2. аналіз роботи з ризиками;

1.52.3. аналіз ризиків, по яких декларації платників ПДВ відсортовані до групи сумлінних платників та платників з помірним ступенем ризику (до „зеленого” та „жовтого коридорів”);

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.52.4. аналіз даних щодо ризиків, перегляд оцінки кожного з них;

1.52.5. відбір ризиків, за якими знижуються показники;

1.52.6. надання пропозицій ДПА щодо внесення даних про ризики до АС АБПР та вдосконалення робочих інструкцій з виявлення ризиків.

1.56. Функція «Контроль за своєчасним нарахуванням та сплатою платежів до бюджетів усіх рівнів»

Містить такі процедури:

1.56.3. контроль за своєчасністю сплати податкових платежів;

1.56.7. контроль за своєчасною сплатою відстрочених (розстрочених) податкових зобов'язань;

1.56.9. контроль за відшкодуванням податку на додану вартість та поверненням переплат платникам податків;

Основні функціональні обов’язки відділу перевірки відшкодування податку на додану вартість управління контрольно-перевірочної роботи задані функціями 1.49,1.63,1.74 [ ]:

1.49. Функція: “Здійснення перевірок з відшкодування податку на додану вартість платникам податків ”

Містить такі процедури:

1.49.1. аналіз переданих до підрозділів контрольно-перевірочної роботи декларацій та наявної інформації про платників податків, що заявили до відшкодування суми податку на додану вартість, та проведення їх перевірки;

1.49.2. перевірка правильності визначення сум податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету;

1.49.3. підготовка запитів на проведення зустрічних перевірок з відшкодування податку на додану вартість;

1.49.4. організація та проведення зустрічних перевірок;

1.49.5. оформлення результатів перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов, інші документи);

1.49.6. забезпечення застосування штрафних санкцій і адміністративних стягнень до порушників податкового законодавства;

1.49.7. аналіз результатів перевірки;

1.49.8. аналіз причин і оцінка фактів (випадків) порушень податкового законодавства, виявлених у ході перевірок;

1.49.9. надання пропозицій щодо удосконалення методик з організації та проведення перевірок з відшкодування податку на додану вартість;

1.49.10. передача до підрозділів податкової міліції матеріалів перевірки, якщо за її наслідками виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відповідальність за які передбачена КК України;

1.49.11. за наявності ознак фіктивності та необхідності визнання угод недійсними — забезпечення своєчасної підготовки матеріалів перевірок та участь у засіданнях господарських судів;

1.49.12. складання звітності за перевірками з відшкодування податку на додану вартість, аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи працівників підрозділу;

1.49.13. накопичення та аналіз інформації про потенційних порушників податкового законодавства; прогнозування тенденцій розвитку негативних процесів, пов’язаних з відшкодуванням податку на додану вартість;

1.49.14. підготовка пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства;

1.49.15.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.63. Функція “Документальні перевірки суб’єктів господарської діяльності, які отримують податкові пільги“

Містить такі процедури:

1.63.3.аналіз структури, ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування;

1.63.4.застосування аналітичних опрацювань щодо пільг в оподаткуванні в розрізі форм власності, організаційно-правових форм, видів господарської діяльності, галузей економіки;

1.74. Функція “Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом”

Містить такі процедури:

1.74.2. виявлення сумнівних фінансових операцій та надання у встановленому порядку відповідної інформації до регіонального підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

5 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Справляння податку на прибуток підприємств в Україні регулюється наступними законодавчими актами :

а) Основні :

Закон України “Про систему оподаткування в Україні” [6];

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” [9] ;

— Бюджетний Кодекс України від 21 червня 2001 року N 2542-III [1].

б) Спеціальними, які коректують основні :

Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ “Про порядок погашення

зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними

цільовими фондами” [8];

Закон України “ Про патентування деяких видів підприємницької

діяльності” (23.03.1996 N 98/96-ВР/ від 17.05. 2001 N 2410-III) ;

Указ президента України “ Про спрощену систему оподаткування,

обліку та звітності суб ' єктів малого підприємництва” ( від 28

червня 1999 року N 746/99/ від 16 березня 2000 року N 507);

Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок»

( від 17 грудня 1998 року № 320-XIV(із змінами і доповненнями)) .

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2) на районному рівні контроль за справлянням податку на прибуток підприємств податків виконується наступними підрозділами:

а) по адмініструванню податку на прибуток підприємств — сектором прямих податків відділу податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів);

6 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ З ДОХОДУ

ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Податок з доходів фізичних осіб — плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок з 1 січня 2004 року згідно з Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» [15]. Податок на доходи фізичних осіб, отримані від підприємницької діяльності, на даний час продовжують роегулюватися ДЕКРЕТОМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про прибутковий податок з громадян”.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Платниками податку з фізичних осіб є:

— резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;

— нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України.

Об'єктом оподаткування резидента є:

— Загальний місячний оподатковуваний дохід;

- Чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

— Доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

- Іноземні доходи.

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

- Загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походжен-ня з України;

- Загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

— Доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2) на районному рівні контроль за справлянням податку на доходи фізичних осіб виконується наступними підрозділами:

а) по адмініструванню податку на доходи фізичних осіб — сектором справляння податків з фізичних осіб відділу оподаткування фізичних осіб;

7 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ

Законодавчим полем для сплати податка на землю, як на власність, яка дає рентний дохід, є :

– Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III, зі змінами та доповненнями (далі – Земельний кодекс);

– Закон України «Про плату за землю» в редакції від 19.09.96 р. № 378/96-ВР, зі змінами та доповненнями (далі – Закон про плату за землю);

– Закон України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV, зі змінами та доповненнями (далі – Закон про оренду землі);

– Порядок подання форм Зведеного розрахунку суми земельного податку та Довідки до уточненого Розрахунку про суми земельного податку, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, до органу державної податкової служби, затверджений наказом ДПА України від 26.10.2001 р. № 434 (далі – Порядок № 434).

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2) на районному рівні контроль за справлянням податку на землю виконується наступними підрозділами:

а) по адмініструванню податку на землю з юридичних осіб — сектором місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежіввідділу податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів);

б) по адмініструванню податку на землю з фізичних осіб — сектором справляння податків з фізичних осіб відділу оподаткування фізичних осіб;

8 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ

Порядок обчислення і сплати податку з власників транспортних засобів встановлено Законом України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” .

Податок сплачується перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд, за річними ставками, зазначених у статті 3 Закону України [ 26 ]. Облік та реєстрація наземних та водних транспортних засобів здійснюється органами Державної автомобільної інспекції, Держтехнагляду України, органами Держфлотнагляду України, іншими органами, які здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд транспортних засобів.

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2) на районному рівні контроль за справлянням податку з власників транспортних засобів виконується наступними підрозділами:

а) по адмініструванню податку з власників транспортних засобів — юридичних осіб — сектором місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів відділу податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

б) по адмініструванню податку з власників транспортних засобів — фізичних осіб — сектором справляння податків з фізичних осіб відділу оподаткування фізичних осіб;

9 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ РЕСУРСНИХ ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

Ресурсні податки та платежі включають:

9) рентні платежі;

12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного

бюджету;

13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

21) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2) на районному рівні контроль за справлянням ресурсних податків та платежів виконується наступним підрозділом:

а) сектором місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів відділу податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

10 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

До місцевих податків і зборів належать[ 20 ]:

— збір за парковку автомобілів;

— ринковий збір;

— збір за видачу ордера на квартиру;

— збір з власників собак;

— курортний збір;

— збір за участь у бігах на іподромі;

— збір за виграш на бігах;

— збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

— податок з реклами;

— збір за право використання місцевої символіки;

— збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;

— збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2) на районному рівні контроль за справлянням місцевих податків та зборів виконується наступним підрозділом:

а) сектором місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів відділу податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

11 ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

Згідно Декрету «Про валютне регулювання» [26]та Закону „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” [25] основними методами валютного регулювання в Україні є :

а) встановлення статусу валюти України як єдиного законного засобу платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань ;

б) покупка банками іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів за правилами НБУ, при цьому Національний банк України зобов'язаний проводити політику, спрямовану на підтримання валюти України, і з цією метою може виступати суб'єктом міжбанківського валютного ринку України.

в) Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно Декрету .

г) Здійснення торгівлі іноземною валютою на території України резиден-тами і нерезидентами — юридичними особами тільки через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали ліцензію на торгівлю іно-земною валютою Національного банку України, виключно на міжбанківському валютному ринку України. Структура міжбанківського валютного ринку, а та-кож порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валют-ному ринку визначаються Національним банком України.

д) Національний банк України може встановлювати граничні розміри маржі за операціями на міжбанківському валютному ринку України уповно-важених банків та інших кредитно-фінансових установ, що одержали ліцензію Національного банку України, за винятком операцій, пов'язаних із строковими (ф'ючерсними) угодами.

е) Валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов'язковому декларуванню у Національному банку Украї-ни.

ж) Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх ва-лютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України [3].

з) Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з мо-менту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь пос-тачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують індивіду-альної ліцензії Національного банку України.

и) Резиденти, які купують іноземну валюту через уповноважені банки для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами, зобов'язані здійсню-вати перерахування таких сум протягом 5 робочих днів з моменту зарахування таких сум на валютні рахунки резидентів.

к) Порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 від-сотка від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валют-ним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.

Валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю.

Валютному контролю підлягають також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна.

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2) на районному рівні контроль та документальні перевірки платників податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності виконується наступним підрозділом:

а) документальні перевірки оподаткування юридичних осіб в сфері ЗЕД — сектором по контролю у сфері ЗЕД ;

12 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Для виявлення порушень податкового законодавства податкові органи здійснюють камеральні, документальні і тематичні перевірки [36].

Камеральна перевірка (без виходу на підприємство) проводиться податковим інспектором у момент одержання декларацій та розрахунків з використанням бухгалтерської звітності. Перевірці підлягають такі питання:

повнота і своєчасність подання звіту, податкових декларацій та розрахунків;

дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих документів;

узгодженість звітних даних;

послідовність даних у формах звітності;

відповідність даних, що використовуються для складання розрахунків,

даним, відображеним у звітності;

правильність заповнення всіх пунктів декларацій та розрахунків;

правильність арифметичних підрахунків та визначення сум і термінів сплати або повернення з бюджету належних сум.

Документальна перевірка – це другий етап контрольної роботи податко-вих органів за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податків та зборів. Документальні перевірки бувають планові та зустрічні. Пла-нові документальні перевірки здійснюються за річними планами контрольно-економічної роботи та квартальними графіками перевірок по кожній ділянці роботи. До планів потрапляють насамперед такі підприємства, що отримують найбільші суми прибутків або мають значні обороти, чи допускають грубі пору-шення податкового законодавства.

Документальні планові перевірки можуть проводитися не рідше одного разу на два роки і не частіше одного разу на рік.

Програма складається виходячи з основної мети перевірки – виявлення достовірності визначення прибутку, інших об'єктів оподаткування, правильності обчислення податків і своєчасності виконання зобов'язань перед бюджетом; оцінки стану звітної дисципліни і ведення податкового та бухгалтерського обліку. У програму може бути включено від 10 до 30 питань. Основними з них є:

1) правильність відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки;

2) дотримання положень інвентаризації і правильність відображення у звітності її результатів;

3) повнота відображення в обліку валових доходів підприємства;

4) достовірність відображення в обліку валових витрат підприємства:

5) правильність відображення в обліку сум кредиторської та дебіторської заборгованості;

6) достовірність відображення в обліку податкових наслідків у зв'язку з операціями з основними фондами, правильність нарахування амортизації;

7) повнота і правильність нарахування та своєчасність внесення до бюджету ПДВ;

8) правильність обчислення та своєчасність розрахунків з бюджетом з акцизного збору.

Тематичні документальні перевірки проводяться за завданнями вищих за підпорядкуванням податкових органів.

Органи державної податкової служби повинні забезпечити:

— своєчасність реагування на податкову поведінку платника податків;

— однаковий підхід до платників податків з однаковою податковою поведінкою.

Для забезпечення зазначеного органам державної податкової служби необхідно розподілити СГ за категоріями уваги.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Таким чином, мета розподілу полягає в раціональному використанні трудових ресурсів та забезпеченні своєчасної та повної сплати податків і інших платежів.

При розподілі платників податків за категоріями уваги використовуються наступні терміни [36]:

1.1. Система адміністрування податків– ризико-орієнтована система, що складається із взаємопов’язаних елементів (цілей, функцій, сценаріїв, процедур, методів та дій) та орієнтована на забезпечення повноти та своєчасності сплати податків СГ.

1.2. Податкова поведінка — загальна характеристика СГ, що формується на основі встановлених перевірками фактів про дотримання чи порушення ним податкового та валютного законодавства та факторів, що вказують на податкові ризики за звітний період, який необхідно опрацювати.

1.3. Категорія уваги (коридор)– характеристика СГ відповідного рівня ризику та фіскальної важливості, сформована на основі критеріїв розподілу, визначених даним Порядком. За податковою поведінкою розрізняють такі категорії уваги:

Категорія 1 (“зелений коридор”) – сумлінні платники податків. Оцінюються позитивно, оскільки не порушують податкове законодавство, повністю та своєчасно сплачують податки.

Категорія 2 (“жовтий коридор”) – платники податків помірного ризику. У цілому оцінюються позитивно, оскільки не порушують податкового законодавства, повністю та своєчасно сплачують податки, але мають податкові ризики, що не підлягають усуненню (наприклад, здійснення зовнішньоекономічної, посередницької діяльності або діяльності, яка належить до “ризикових” галузей тощо).

Категорія 3 (“помаранчевий коридор”) – платники податків високого ризику. Оцінюються негативно в частині податкової поведінки, оскільки мають ознаки серйозних порушень податкового законодавства.

Категорія 4 (“червоний коридор”) – платники податків високого ризику з ознаками шахрайства. Оцінюються негативно, оскільки регулярно порушують податкове законодавство та мають ознаки шахрайства.

Згідно функціонально-структурних повноважень (див. табл.2.1, 2.2) на районному рівні документальні перевірки платників податків виконуються наступними підрозділами:

а) документальні перевірки оподаткування юридичних осіб — відділом документальних перевірок суб’єктів господарської діяльності – юридичних осібуправління контрольно-перевірочної роботи;

б) документальні перевірки оподаткування юридичних осіб в сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій при роботі з готівкою та контролю за малоприбутковістю — відділом оперативного контролю управління контрольно-перевірочної роботи;

в) документальні перевірки оподаткування фізичних осіб — відділом документальних первірок фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб;

13 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АІС, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В РДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Облік, контроль і складання звітності щодо платежів, що надходять до бюджету, проводяться органами державної податкової служби з використанням автоматизованої інформаційної системи “Облік податків та платежів” (далі – АІС “ОПП”(ТАХ)). Засобами АІС [25] забезпечується автоматизоване виконання всіх операцій на робочому місці працівників підрозділу обліку і звітності, у тому числі ведення особових рахунків платників, формування довідкової інформації та складання звітності.

До складу функцій, які автоматизуються, входять:

— облік документів бухгалтерської звітності та документів, пов¢язаних з обчисленням податків і платежів;

— введенняданих про нараховані суми податків і платежів;

— облік результатів камеральних та документальних перевірок;

— облік відстрочок і розстрочок;

— введення та облік даних по реструктуризації платежів;

— облік надходженьпо податках і платежах;

— облік надходжень без наявної сплати (векселі¤взаємозаліки)

— ведення карток особових рахунків платника по податках і платежах;

— облік та формування документів, пов¢язаних з відшкодуванням ПДВ;

контроль за своєчасністю сплати податкута своєчасним поданням до-

кументів, пов¢язаних з їх обчисленням;

— аналіз стану платіжної дисципліни та нарахування пені за її порушення;

— формування довідок, книг, реєстрів по обліку податків і надходжень;

— формування повідомлень платнику та платіжних документів;

— формування документів по відшкодуванню ПДВ;

формування статистичних звітних документів про результати діяльності

державної податкової інспекції;

— формування довідок по запитах платника;

закриття фінансового року, відкриття карток особових рахунків платни-

ка на наступний рік.

АІС “облік податків і платежів” складається з комплексів задач, структурно зображених на Рис. 8.1:

а) “Нарахування” – який призначений для автоматизації роботи по введенню звітної інформації платників та її камеральної перевірки, введенню даних по нарахованих податках і платежах в картки особових рахунків платників податків, обмін інформацією з іншими автоматизованими системами, інтерфейсного приймання звітності, поданої в електронному вигляді;

б) “Платіжнідокументи” – який призначений для автоматизації роботи по введенню і коригуванню інформації з платіжних документів платників, формування реєстрів і книг по обліку надходжень;

в) “Ведення карток особових рахунків”- який призначений для формування, перегляду та друкування карток особових рахунків платників податків, формування платіжних документів та ведення відповідних журналів, контроль за платіжною дисципліною платників податків, нарахування пені за несвоєчасну сплату податків і платежів;

г) “Облік ПДВ” – який призначений для адміністрування обліку ПДВ, формування висновків на відшкодування податкового кредиту та пені на користь платника, ведення журналів висновків та заяв, введення розпоряджень про зміну сум відшкодування, проведення регламентного підтвердження сум до відшкодування та інші роботи по технологічному процесу проведення відшкодування по ПДВ;

д.) “Реструктуризація та відстрочки” – який призначений для введення даних і формування журналів про реструктуризацію платежів, формування та перегляду карток особових рахунків по реструктурованих платежах, введення даних і формування журналів про розстрочку та відстрочку платежів;

е) “Облік надходжень без наявної сплати” – який призначений для обліку надходжень у вигляді взаємозаліків та векселів;

ж) “Довідки” — який призначений для формування довідок про стан платіжної дисципліни, недоїмку, переплату, пеню, загальну заборгованість, надходження та іншої оперативної інформації;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

з) “Звітність” – який призначений для формування оперативної та статистичної звітності по ПДВ, взаєморозрахунках, відстрочках і розстрочках, реструктуризації, формування файлів для АІС “Галузь” та T1AR3;

и) “Проведення розрахункових операцій”- який призначений для формування довідника щоденних ставок пені по платежах, проведення розрахункових операцій, закриття року, погашення пені з переплат;

к) “Початкова організація баз даних” – який призначений для початкової організації баз даних системи, відкриття і закриття карток особових рахунків платників, коригування сальдо платників по платежах, обмін інформацією про платника з іншими інспекціями, деяких регламентних операцій;

л) “Нормативно-довідкова інформація” – який призначений для формування та супроводження нормативно-довідкової інформації, необхідної для роботи системи;

м) “Системні функції” – який призначений для адміністрування роботи системи та ведення баз даних, моніторингу користувачів, індексації, пакування, архівування та відновлення інформації, аналізу стану баз даних, контролю структури таблиць та версій довідників, контролю цілостності таблиць баз даних, ведення довідників таблиць, полів таблиць та індексів бази даних, конвертації даних з попередніх версій автоматизованих систем обліку податків і платежів.

/>

Рис. 13.1 Основні підсистеми (комплекси задач) АІС “ОПП”

Вхідною інформацією для функціонування системи є:

— інформація про платника податків і зборів (реєстраційні дані);

звітні документи платника податків про нараховані суми по податках і платежах;

платіжні документи платника податків про сплату платежів наявним чи безнаявним засобами;

документи органів державної податкової служби про донарахування чи зменшення платежів по податках і платежах;

— документи казначейства і банків про проходження платежів.

Нормативно-довідкова інформація системи складається з довідників:

— загальнонаціональних;

— відомчих;

— системних.

Вихідною інформацією системи є:

— картки особових рахунків платників податків;

— бухгалтерська звітність;

— оперативна та статистична звітність.

Технологічний процес обробки інформації в системі виконується за такими основними положеннями:

— обробка інформації проводится по кожній події в системі;

— подіями вважаються: введення нового документу (звітного чи платіжного документу платника, рішення про нарахування платежу по акту документальних перевірок), коригування раніше введеного документу, проведення розрахункових операцій (нарахування пені тощо);

— обробка подій базується на файлі відкритої структури, який визначає послідовність дій по обробці подій;

— при обробці подій формуються та заносяться в бази даних технологічні операції;

— технологічні операції оброблюються за датами їх виникнення;

— кожна з технологічних операцій має свій пріоритет, який визначає послідовність обробки у разі виконання декількох операцій за одну дату;

— на основі технологічних операцій, зафіксованих в системі, формуються картки особових рахунків платників податків, журнали операцій, бухгалтерська документація по обліку податків і платежів, статистична та оперативна звітність для вищестоячих державних податкових адміністрацій;

— при модифікації програмного забезпечення у зв¢язку зі змінами у чинному податковому законодавстві або для розширення функціональних можливостей системи проводиться зовнішнє настроювання системи шляхом внесення доповнення у довідник подій і процедур їх обробки без зміни програмного кода.

З метою організації роботи в системі адміністратором системи створюються окремі автоматизовані робочі місця відповідно до функцій спеціалістів державної податкової інспекції. Створення робочих місць виконується на основі таблиць бази даних, зформованих адміністратором бази даних, в яких визначено групи користувачів і перелік задач і режимів, до яких вони мають доступ.

/>

Рис.13.2 Взаємозв’язок АІС “ОПП” з АРМ районної податкової інспекції

АІС “Облік податків і платежів” пов¢язана з такими автоматизованими системами для забезпечення роботи в період промислової експлуатації

(рис. 7.2):

— “Облік платників податків — юридичних осіб“;

— “Свідоцтво платника ПДВ“;

— “Реєстрація фізичних осіб — платників ПДВ“;

— “Аудит“;

— “Податкова звітність”;

— “Звіт”;

— “Патенти“;

— “Податки фізичних осіб“.

АІС “Облік податків і платежів“ має сумісні таблиці баз даних з автоматизованими системами “Облік платників податків — юридичних осіб“, “Свідоцтво платника ПДВ“,“Податкова звітність”,“Звіт”.

АІС “Облік податків і платежів“ імпортує дані з автоматизованих систем “Аудит“, “Патенти“, “Податки фізичних осіб“, “Реєстрація фізичних осіб — платників ПДВ“.

АІС “Облік податків і платежів“ експортує дані в автоматизовані системи: “Аудит“, “Патенти“, “Податки фізичних осіб“, “Галузь“, “Державний реєстр фізичних осіб“.

/>

Рис. 13.3 Взаємозв’язок АІС “ОПП” з АРМами при імпорті даних

Регламент зв¢язків автоматизованих систем по імпорту даних (Рис. 7.3):

— з АІС “Облік платників податків — юридичних осіб “ — постійний зв¢язок на рівні баз даних;

— з АІС “Свідоцтво платника ПДВ“- постійний зв¢язок на рівні баз даних ;

— з АІС “Податкова звітність” — постійний зв¢язок на рівні баз даних;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

— з АІС “Звіт” — постійний зв¢язок на рівні баз даних;

— з АІС “Аудит“ – щоденний імпорт даних по запиту;

— з АІС “Реєстрація фізичних осіб платників ПДВ“ – щомісячний імпорт даних по платниках ПДВ.

Регламент зв¢язків автоматизованих систем по експорту даних(Рис.2.4) та звітності системи :

в АІС “Галузь“ – щодекадний на рівні файлів даних;

в Державний реєстр фізичних осіб – щоквартальний на рівні файлів даних.

/>

Рис.13.4 Регламент звітності і імпорту даних в АІС “ОПП”

ВИСНОВКИ

Аналіз організаційної структури та функціональних обов’язків структур державної податкової служби показав:

а) На рівні ДПА України створені підрозділи як за видами податків, так і за юридичним статусом платника податків, що створює дублювання функцій управління ДПА в областях та районних ДПІ.

б) На рівні районної ДПІ створені підрозділи в основному за юридичним статусом платника податків, це приводить до того, що при сплаті, наприклад, податку на додану вартість юридичною особою та фізичною особою-приватним підприємцем, цим податком займаються різні підрозділи.

в) Реструктуризація та мінімізація чисельного составу районних ДПІ привела до створення еклектичних підрозділів, які одночасно займаються прямими податками та неподатковими платежами, що мають принципово різну нормативну базу і спеціалізацію адміністрування.

Така суміш не дозволяє керівникам районних відділів ДПІ професійно адмініструвати всі види закріплених податків.

Проведений аналіз показав доцільність пропозиції проведення лінії функціонально-штатного розподілу в районних інспекціях за наступною спеціалізацією:

управління адміністрування податків Державного бюджету України

а) відділ прямих податків;

сектор роботи з юридичними особами

сектор роботи з фізичними особами

б) відділ непрямих податків;

сектор роботи з юридичними особами

сектор роботи з фізичними особами

в) відділ зборів та неподаткових надходжень;

сектор роботи з юридичними особами

сектор роботи з фізичними особами

г) контрольно-перевірочний відділ документальних перевірок

сектор роботи з юридичними особами

сектор роботи з фізичними особами

управління податків в місцеві бюджети

а) відділ прямих податків;

сектор роботи з юридичними особами

сектор роботи з фізичними особами

в) відділ зборів та неподаткових надходжень;

сектор роботи з юридичними особами

сектор роботи з фізичними особами

г) контрольно-перевірочний відділ документальних перевірок

сектор роботи з юридичними особами

сектор роботи з фізичними особами

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // від 21 червня 2001 року N 2542-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 17 червня 2004 року N 1801-IV)

2. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // від 16 січня 2003 року N 436-IV

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення //від 7 грудня 1984року № 8073-Х(Із змінами і доповненнями станом на 24 червня 2004 рокуN 1876-IV)

4. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // від 5 квітня 2001 року N 2341-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України на 15 травня 2003 року N 744-IV, ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1016)

5. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // від 25 жовтня 2001 року N2768-III(Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом змін від 14 грудня 2004 року N2229-IV, ОВУ, 2005 р., N1, ст. 2)

6. Закон України “Про систему оподаткування в Україні” // від 25.06.1991 N 1251-XII (із змінами станом на 5 червня 2003 року N 906-IV)

7. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про державну податкову службу в Україні” // від 4грудня 1990 року N 509-XII( Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами України станом від 25 березня 2005 року N 2505-IV)

8. Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами // Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 червня 2005 року N2711-IV)

9. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // від 22 травня 1997 року N283/97-ВР (станом змін від від 7 липня 2005 року N2771-IV)

10. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про податок на додану вартість “ // від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР ( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 7 липня 2005 року N 2771-IV )

11. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовийконденсат „ // від 5 лютого 2004 року N 1456-IV (Дію Закону зупинено на 2004 рік згідно із Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, враховуючи зміни, внесені Законом України від 17 червня 2004 року N 1801-IV, на 2005 рік - згідно із Законами України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV, від 25 березня 2005 року N 2505-IV)

12. Закон України “ Про зовнішньоекономічну діяльність” // від 16 квітня 1991 року N959-XII(Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України станом від 23 червня 2005 року N2709-IV)

    продолжение
--PAGE_BREAK--

13. ЗАКОН УКРАЇНИ „ Про Державний бюджет України на 2005 рік” // ЗаконУкраїни від 25 березня 2005 року N 2505-IV цей Закон викладено в новійредакції (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станомвід 7 липня 2005 року N 2771-IV)

14. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про фіксований сільськогосподарський податок”//від 17 грудня 1998 року N 320-XIV (Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами України станом від 23 грудня 2004 року N 2287-IV)

15. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про податок з доходів фізичних осіб» // від 22 травня2003 року N 889-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними ЗаконамиУкраїни станом від 3 червня 2005 року N 2642-IV )

16. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік”// від 19 жовтня 2004 року N 2089-IV

17. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про рекламу” // Законом України від 11 липня 2003року N 1121-IV цей Закон викладено в новій редакції (із змінами станом від3 лютого 2004 року N 1407-IV)

18. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний реєстр фізичних осіб-платників поддат-ків та інших обов'язкових платежів» // 22 грудня 1994 року N320/94-ВР ( Іззмінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 20 лютого2003 року N551-IV)

19. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про плату за землю” // від 3 липня 1992 рокуN 2535-XII( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами Українистаном від 20 грудня 2005 року N 3235-IV)

20. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичнихосіб – підприємців” // від 15 травня 2003 року N 755-IV (Із змінами і допов-неннями, внесеними Законами України станом від 22 вересня 2005 рокуN 2919-IV)

21. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про податок з доходів фізичних осіб» // від 22 травня2003 року N 889-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними ЗаконамиУкраїни станом від 3 червня 2005 року N 2642-IV )

22. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюновівироби” // від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 24 жовтня 2002 року N 195-IV)

23. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякітовари (продукцію)”// 11 липня 1996 року N 313/96-ВР (Із змінами станомна від 22 травня 2003 року N 849-IV )24. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий таалкогольні напої “ // від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР (Із змінами ідоповненнями, внесеними Законами України станом на 17 червня 2004року N 1801-IV)

25. Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті” // № 185/94-ВР від 23.09.1994 станом змін від 5 лютого 2004 року N 1454-IV

26. Декрет Кабміну України “ Про систему валютного регулювання і валютногоконтролю” // № 15-93 від 19.02.1993 в редакції змін від від 16 січня 2003року N 436-IV

27. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про акцизний збір” // від 26грудня 1992 року N 18-92 (із змінами станом на 13.12.2001 N 895-III)

28. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про прибутковий податок згромадян” // від 26 грудня 1992 року N 13-92( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на22 травня 2003 року N 889-IV)

29. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про місцеві податки і збори” //від 20 травня 1993 року N 56-93 (Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами України станом від 25 березня 2005 року N 2505-IV)

30. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ„ Про організаційну структуру органів державної податкової служби „//Н А К А З від 25грудня2004 року № 722

31. ІНСТРУКЦІЯ про порядок ведення органами державної податковоїслужби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), щонадходять до бюджетів та до державних цільових фондів //(у редакціїнаказу Державної податкової адміністрації України від 3.09.2001 N 342)

32. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінан-сових) санкцій органами державної податкової служби // Наказ Державноїподаткової адміністрації України від 17 березня 2001 року N110 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адмі-ністрації України станом на 11 квітня 2003 року N174)

33. ІНСТРУКЦІЯ про порядок нарахування платником податку податковогокредиту щодо податку з доходів фізичних осіб / Наказ Державноїподаткової адміністрації України 22.09.2003 № 442

34. Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками тазастрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійнестрахування до Пенсійного фонду України // Постанова правлінняПенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року N 21-1 ( Із змінами ідоповненнями, внесеними постановами правління Пенсійного фондуУкраїнивід 31 січня 2005 року N 3-1)

35. Про затвердження Податкового роз'яснення щодо порядку сплати (перера-хування) податку з доходів фізичних осіб до бюджету// ДЕРЖАВНА ПО-ДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ від 22 квітня 2004 рокуN 232

36. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу платниківподатків за категоріями уваги та їх супроводження органами державноїподаткової служби// Наказ ДПА України від 23 лютого 2005 року № 78

37. Про затвердження форми податкової декларації по ПДВ та Порядку їїзаповнення і подання //Наказ Державної податкової адміністрації Українивід 30 травня 1997 року N 166 /Із змінами і доповненнями, внесениминаказому ДПА України від 30.09.2003 № 466

38. Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків //НаказДержавної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року N80( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податковоїадміністрації України станом від 8 серпня 2005 року N317)

39. Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахова-ного (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з нихподатку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими аген-тами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) накористь платників податку, і сум утриманого з них податку //Наказ Держав-ної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 року N 451 (Іззмінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податковоїадміністрації України станом від 9 лютого 2005 року N 67 )

40.Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальневикористання водних ресурсів та збору за користування водами для потребгідроенергетики і водного транспорту // Наказ Міністерства фінансів Украї-ни, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економікиУкраїни, Міністерства охорони навколишнього природного середовищата ядерної безпеки України від 1 жовтня 1999 року N231/539/118/219 (Іззмінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки та зпитань європейської інтеграції України, Міністерства екології та природнихресурсів України від 23 січня 2002 року N47/20/37/28)

41. Про затвердження форми податкового розрахунку податку з реклами //Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2003 рокуN 624

42. Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування //Постанова КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18 травня 1999 р. N 836(Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету МіністрівУкраїни станом від 14 липня 2005 року N575)

43. Про внесення змін до Порядку обчислення та внесення до Державногобюджету України рентної плати за нафту, природний газ і газовийконденсат // Постанова КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 19 січня 2005 р.N59 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КабінетуМіністрів України від 8 червня 2005 року N423)

44. Про затвердження Податкового роз'яснення щодо порядку сплати (перера-хування) податку з доходів фізичних осіб до бюджету // ДЕРЖАВНА ПО-ДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ від 22 квітня 2004 рокуN232

45. Про затвердження форми податкового розрахунку резидента, що виплачуєдивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб // Наказ Державноїподаткової адміністрації України від 4 грудня 2003 року N586

46. Про затвердження форми обліку доходів і витрат платника податку з дохо-дів фізичних осіб та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визна-чення суми загального річного оподатковуваного доходу // НаказДержавної податкової адміністрації України від 16 жовтня 2003 року N490

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Додаток А

Основні функції, покладені на районну державну податкову інспекцію

1.1. Функція “Керівництво ”

Містить такі процедури:

1.1.1. організація роботи підрозділів податкової інспекції щодо виконання покладених на державні податкові органи завдань;

1.1.2. забезпечення виконання встановлених податковим органом вищого рівня завдань, встановлення розподілу обов’язків щодо керівництва підрозділами податкового органу та визначення ступеня відповідальності начальників, заступників начальників, керівників підрозділів та спеціалістів;

1.1.3. проведення засідань конкурсних та атестаційних комісій;

1.1.4. прийняття рішень щодо розгляду:

1.1.4.1. вхідної кореспонденції, доповідних записок, подань, проектів листів і наказів, актів перевірок, податкових звітів, скарг платників податків при апеляційному узгодженні, інших документів;

1.1.4.2. застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень;

1.1.4.3. призначень на посади та звільнення з посад працівників;

1.1.5. аналіз використання потенціалу трудових ресурсів та прийняття рішень щодо його оптимізації;

1.1.6. прийом платників податків;

1.1.7. прийом працівників податкової інспекції;

1.1.8. контроль за використанням робочого часу працівниками;

1.1.9. вжиття заходів до порушників трудової та виконавської дисципліни;

1.1.10. розпорядження коштами у межах затвердженого кошторису витрат та контроль за використанням фінансово - матеріальних ресурсів;

1.1.11. моральне та матеріальне заохочення працівників;

1.1.12. затвердження планів–графіків документальних перевірок на місцевому рівні;

1.1.13. керівництво розробкою комплексних заходів, програм, аналітичних прогнозів, пропозицій, затвердження планів роботи структурних підрозділів, проведення занять з підвищення кваліфікації;

1.1.14. затвердження положень про структурні підрозділи податкової інспекції, прав і обов’язків керівників цих підрозділів;

1.1.15. забезпечення достовірності оперативної та статистичної звітності;

1.1.16. організація збереження державної таємниці та контроль за її станом;

1.1.17. участь у нарадах, колегіях, які проводять податкові органи вищого рівня, місцеві органи державної влади та управління, інші органи;

1.1.18. розгляд скарг на дії службових осіб державної податкової інспекції;

1.1.19. оперативний супровід проекту “Програма модернізації державної податкової служби України”.

1.5. Функція “Організація роботи податкової інспекції, планування та координація робіт структурних підрозділів”

Містить такі процедури:

1.5.1. аналіз виконання доведених до структурних підрозділів державної податкової інспекції показників та підготовка пропозицій для вжиття організаційних заходів щодо поліпшення роботи із мобілізації надходжень до бюджетів всіх рівнів;

1.5.2. планування економічної та контрольної роботи державної податкової інспекції, контроль за її виконанням;

1.5.3. аналіз ефективності заходів, які вживаються структурними підрозділами ДПІ згідно з Планом економічної та контрольної роботи ДПІ;

1.5.4. вивчення структури державної податкової інспекції, розмежування функцій та процедур між структурними підрозділами;

у разі віднесення інспекції до такої, що здійснює діяльність за індивідуальною організаційною структурою, — розробка пропозицій щодо її побудови;

1.5.5. оцінка ефективності роботи структурних підрозділів інспекції, розробка та внесення пропозицій щодо її удосконалення;

1.5.6. вивчення ефективності взаємодії структурних підрозділів податкової інспекції щодо виконання ними функцій і процедур та підготовка пропозицій з поліпшення координації їх роботи;

1.5.7. розгляд та аналіз проектів положень про структурні підрозділи ДПІ щодо їх відповідності діючим вимогам та надання практичної допомоги під час їх підготовки;

1.5.8. вивчення повноти виконання структурними підрозділами завдань та функцій, визначених положеннями про структурні підрозділи, повноти їх закріплення за працівниками упосадових інструкціях;

1.5.9. організація та координація роботи структурних підрозділів щодо виконання ними спільних завдань та заходів (за дорученням керівництва ДПІ);

1.5.10. надання пропозицій керівництву ДПІ щодо закріплення податків та платежів за структурними підрозділами ДПІ та окремими працівниками;

1.5.11. розподіл функцій та процедур між структурними підрозділами ДПІ;

1.5.12. здійснення функціонального обстеження структурних підрозділів ДПІ та внесення пропозицій щодо усунення дублювання функцій та процедур, які вони виконують;

1.5.13. узгодження та координація планів робіт підрозділів державної податкової інспекції;

1.5.14. узагальнення і систематизація необхідних матеріалів та підготовка відповідних довідок, розпорядчих документів тощо для прийняття управлінських рішень з питань організаційно–кадрової роботи керівництвом державної податкової інспекції;

1.5.15. аналіз причин порушень податкового законодавства з боку працівників державної податкової інспекції;

1.5.16. вивчення ділових якостей керівників і спеціалістів податкової інспекції при виконанні ними поставлених завдань, внесення пропозицій щодо формування та використання кадрового резерву;

1.5.17. участь у проведенні аналізу та внесенні пропозицій щодо визначення розміру персональних надбавок і премій керівникам та спеціалістам структурних підрозділів;

1.5.18. формування орієнтовного регламенту та ведення протоколів нарад у начальника ДПІ;

1.5.19. разом з відповідними структурними підрозділами підготовка проектів розпорядчих документів, здійснення контролю за своєчасним доведенням їх до виконавців та їх виконанням;

1.5.20. участь у здійсненні заходів щодо модернізації державної податкової служби України;

1.5.21. забезпечення контрольних повноважень начальника державної податкової інспекції за виконанням посадовими особами наказів, розпоряджень, рішень і доручень ДПА України, ДПА в регіоні, запитів і звернень органів державної податкової служби, платників податків та зовнішніх організацій;

1.5.22. підготовка висновків та пропозицій керівництву ДПІ (за результатами проведених перевірок) стосовно вжиття заходів реагування щодо усунення виявлених недоліків, притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб ДПІ, чиї дії або бездіяльність призвели до недоліків у роботі;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.5.23. організація та проведення семінарів, нарад, навчань, надання практичної допомоги структурним підрозділам ДПІ в організації роботи;

1.5.24. розгляд заяв, скарг громадян, пропозицій структурних підрозділів ДПІ з питань, що входять до компетенції відділу організаційно-розпорядчої роботи.

1.6. Функція “Податкове супроводження великих платників податків”

Містить такі процедури:

1.6.1. робота із відбору підприємств, які відповідно до критеріїв відбору відносяться до категорії великих платників податків;

повідомлення підприємств про перехід на облік до спеціалізованих ДПІ по роботі з великими платниками податків (далі – інспекції ВПП);

1.6.2. надання інформації до установ банків, в яких відкриті рахунки платника, про переведення його на облік до інспекції ВПП;

1.6.3. взяття на облік та формування реєстру великих платників податків;

1.6.4. проведення щорічної інвентаризації реєстру великих платників податків щодо належності їх до категорії великих платників податків відповідно до критеріїв відбору, у разі невідповідності – повернення їх на облік в ДПІ;

1.6.5. створення інформаційної бази даних по кожному великому платнику податків з використанням інформації внутрішніх та зовнішніх джерел, її супроводження та регулярне оновлення (органи статистики, митна служба, установи банків, Інтернет, комп’ютерно–правова система “Ліга – закон” та ін.);

1.6.6. збір інформації для розширення інформаційного масиву даних та надання пропозицій щодо включення її до масиву даних інформаційної бази стосовно великих платників податків;

1.6.7. аналіз інфраструктури підприємств, їх господарських зв’язків з іншими суб’єктами господарювання, грошових і товарних потоків тощо та визначення реального фінансового стану цих підприємств;

1.6.8. аналіз податкової і фінансової звітності ВПП з використанням комп’ютерних програм;

1.6.9. здійснення систематичного контролю за проведенням фінансово–господарської діяльності великих платників податків з метою перевірки правильності та повноти декларування і сплати поточних податкових зобов’язань;

1.6.10. аналіз фінансово–господарської діяльності платників податків, виявлення фактів існування або імовірності виникнення на підконтрольних підприємствах ризиків порушення податкового законодавства;

1.6.11. визначення напрямів роботи з активами великих платників податків для погашення їх податкового боргу перед бюджетом;

1.6.12. проведення постійного моніторингу діяльності підприємств закріпленої групи ВПП;

1.6.13. проведення роботи з великими платниками податків щодо недопущення виникнення податкового боргу за податковими зобов’язаннями та зменшення податкового боргу минулих періодів;

1.6.14. відстеження стану справ на підприємстві, аналіз його діяльності;

1.6.15. розробка планів-заходів роботи з великими платниками податків (короткотермінових, довготермінових);

1.6.16. визначення реальної бази оподаткування конкретного великого платника податків;

1.6.17. оптимізація відбору великих платників податків для проведення податкового аудиту та взяття участі у формуванні плану перевірок;

1.6.18. проведення заходів, направлених на упередження та руйнування схем ухилення від оподаткування, з метою залучення до оподаткування коштів з тіньового сектора економіки;

1.6.19. проведення профілактичної роботи з підприємствами щодо недопущення фактів повторних порушень податкового законодавства, виявлених у ході перевірок;

1.6.20. вивчення галузевої специфіки, технологічних особливостей підприємств, регіональних умов діяльності, застосування вимог нормативних актів стосовно пільгового оподаткування, обсягів наданих відстрочок з метою вишукування резервів щодо розширення бази оподаткування великих платників податків;

1.6.21. накопичення інформації стосовно окремих галузей народного господарства (особливості оподаткування, рух грошових потоків, господарські зв’язки);

1.6.22. вивчення специфіки фінансової діяльності підприємств пріоритетних галузей економіки з метою розробки методологічних рекомендацій щодо повноти оподаткування великих платників податків та запобігання ухиленню їх від сплати податків;

1.6.23. надання пропозицій щодо внесення змін у галузеві методології податкового супроводження великих платників податків;

1.6.24. запровадження партнерських відносин із підприємствами, надання оперативних роз’яснень з питань оподаткування;

1.6.25. надання практичної допомоги великим платникам податків в організації роботи щодо подання звітності в електронному вигляді;

1.6.26. складання щомісячного звіту про результати податкового супроводження великих платників податків та аналіз виконання планів (довготермінових та короткотермінових) роботи з підприємствами;

1.6.27. узагальнення найбільш типових звернень великих платників податків та поширення передового досвіду роботи з великими платниками податків;

1.6.28. взаємодія із регіональними відділеннями Асоціації платників податків України, Української спілки промисловців та підприємців, іншими громадськими організаціями з питань проведення масово-роз’яснювальної роботи щодо застосування податкового законодавства;

1.6.29. пропагування податкової політики держави та здійснення заходів стосовно формування високої податкової культури підприємств;

1.6.30. організація та проведення тематичних зустрічей з трудовими колективами підприємств з метою формування об’єктивного погляду на необхідність добровільної сплати податків, обговорення актуальних питань податкової політики та податкового законодавства України;

1.6.31. здійснення загальної координації роботи структурних підрозділів інспекції ВПП щодо контролю за великими платниками податків відповідно до чинного законодавства;

1.6.32. систематизація та аналіз законодавчої бази стосовно оподаткування великих платників податків та внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

1.6.33. проведення роботи із виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.19. Функція “Забезпечення взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації”

Містить такі процедури:

1.19.1. вивчення, аналіз та формування громадської думки з питань діяльності державної податкової служби (соціологічні опитування, круглі столи, громадські слухання, гарячі лінії, інтернет-конференції тощо);

1.19.2. забезпечення взаємодії з громадськими організаціями та їх об’єднаннями;

1.19.3. організація розробки та розповсюдження інформаційної продукції із соціальною рекламою (друкованої, аудіо- і відеопродукції) з питань діяльності ДПС України у місцевих ЗМІ, мережі Інтернет та на зовнішніх носіях;

1.19.4. підготовка пропозицій щодо започаткування, організація та проведення спеціалізованих конкурсів під егідою податкової служби;

1.19.5. організація та здійснення моніторингу публікацій у ЗМІ з питань діяльності ДПС України, узагальнення матеріалів та визначення їх впливу на громадську думку;

1.19.6. надання пропозицій щодо дій в інформаційному просторі та визначення напрямів взаємодії із ЗМІ та громадськістю;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.19.7. координація редакційної політики інформаційних видань ДПС України;

1.19.8. організація зустрічей керівників державних податкових інспекцій із представниками ЗМІ (прес-конференції, брифінги, гарячі лінії тощо);

1.19.9. акредитація представників ЗМІ та забезпечення їх доступу до публічних заходів ДПІ (прес-конференції, брифінги, круглі столи, відкриті засідання тощо);

1.19.10. підготовка та розміщення у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань діяльності податкових органів (інтерв’ю, статті, коментарі тощо);

1.19.11. координація роботи структурних підрозділів податкових інспекцій щодо підготовки матеріалів з метою оприлюднення у ЗМІ;

1.19.12. підготовка та розміщення у ЗМІ теле- та радіо- продукції;

1.19.13. здійснення теле- та фотозйомки заходів за участі керівництва податкових інспекцій;

1.19.14. інформування регіональної ДПА про результати проведеної роботи.

1.20.Функція “Роз’яснення податкового законодавства”

Містить такі процедури:

1.20.1. організація та проведення роботи по роз’ясненню податкового законодавства серед платників податків – юридичних та фізичних осіб шляхом використання різноманітних форм та методів роботи;

1.20.2. проведення роботи по роз’ясненню податкового законодавства з метою:

навчання платників податків з питань застосування податкового законодавства;

формування високої податкової культури населення та платників податків;

впровадження ідеології добровільної сплати податків;

обізнаності платників податків у сфері податкового законодавства;

1.20.3. поширенню передового досвіду роботи по роз’ясненню податкового законодавства серед платників податків – юридичних та фізичних осіб структурними підрозділами державних податкових адміністрацій;

1.20.4. вдосконалення роботи з питань:

роботи інформаційно-довідкової телефонної служби “007”;

формування та діяльності волонтерського руху з метою організації інформаційно-консультаційної роботи з платниками податків;

створення інформаційно-консультаційних центрів для роз’яснення податкового законодавства серед платників податків – юридичних та фізичних осіб;

1.20.5. підготовка матеріалів та випуск брошур, буклетів, пам’яток та іншої друкованої продукції по роз’ясненню податкового законодавства платникам податків;

1.20.6. підготовка матеріалів з актуальних питань податкового законодавства для доведення їх до платників податків через засоби масової інформації;

1.20.7. взаємодія з друкованими виданнями податкової служби з питань роз’яснення податкового законодавства серед платників податків – юридичних та фізичних осіб;

1.20.8. участь в теле- радіопрограмах з роз’яснення податкового законодавства;

1.20.9. організація та проведення семінарів для платників податків за участю фахівців структурних підрозділів органів ДПС;

1.20.10. взаємодія зі структурними підрозділами органів ДПС з питань роз’яснення податкового законодавства;

1.20.11. співпраця з громадськими організаціями, благодійними організаціями та фондами з метою проведення спільних семінарів, тематичних телефонних сеансів “гаряча лінія” тощо, спрямованих на впровадження ідеології добровільної сплати податків, залучення до участі у роз’ясненні податкового законодавства та інших заходів, які проводяться органами ДПС;

1.20.12. дотримання вимог методичних рекомендацій щодо проведення роботи по роз’ясненню податкового законодавства серед платників податків – юридичних та фізичних осіб;

1.20.13. розробка та внесення пропозицій керівництву щодо вдосконалення роботи по роз’ясненню податкового законодавства серед платників податків — юридичних та фізичних осіб, інформування та навчання платників податків та працівників податкової служби з питаньроз’яснення податкового законодавства;

1.20.14. зведення та узагальнення звітності про стан роботи по роз’ясненню податкового законодавства серед платників податків – юридичних та фізичних осіб;

1.20.15. аналіз підсумків роботи по роз’ясненню податкового законодавства та визначення її ефективності;

1.20.16. використання Єдиної бази податкових знань при підготовці податкових роз’яснень платникам податків та громадянам.

1.21. Функція “Організація та контроль за роботою із зверненнями громадян”

Містить такі процедури:

1.21.1. використання програмного продукту ДПА України щодо узагальнення аналітичних даних роботи із зверненнями громадян та надання відповідної зведеної інформації до ДПА для узагальнення та надання відповідної інформації до Департаменту обслуговування платників податків, управління роботи із зверненнями громадян ДПА України;

1.21.2. здійснення систематичного контролю за своєчасним виконанням доручень керівництва ДПА, ДПА України та інших вищих органів виконавчої влади за зверненнями громадян, направлених на виконання регіональним структурним підрозділам ДПІ;

1.21.3. зняття з контролю виконаних доручень керівництва ДПІ щодо розгляду звернень громадян структурними підрозділами ДПІ на підставі наданих контрольних карток, копій звернень громадян та копій відповідей на них;

1.21.4. організація роботи структурних підрозділів ДПІ щодо своєчасного та якісного розгляду звернень громадян;

1.21.5. розробка друкованої продукції інформаційного характеру з питань організації роботи із зверненнями громадян;

1.21.6. підготовка висновків та пропозицій керівництву ДПІ для вжиття заходів реагування щодо усунення виявлених недоліків за результатами проведеного аналізу розглянутих звернень громадян структурними підрозділами ДПІ;

1.21.7. аналіз та узагальнення статистичної звітності структурних підрозділів ДПІ стосовно розгляду звернень громадян з метою виявлення причин, які призводять до обгрунтованих звернень громадян, та зняття соціальної напруги і упередження конфліктних ситуацій в регіоні, формування ідеології добровільної сплати податків;

1.21.8. підготовка матеріалів для оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів щодо стану роботи ДПІ зі зверненнями громадян.

1.28. Функція “Адміністрування акцизного збору і контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів”

Містить такі процедури:

1.28.1. контроль за своєчасністю подання платниками акцизного збору податкових документів, повнотою їх заповнення, наявністю належних реквізитів;

1.28.2. аналіз бази оподаткування акцизним збором і збором на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та вжиття заходів, спрямованих на збільшення надходжень від зазначених зборів;

1.28.3. вжиття заходів впливу при ненаданні платником податків звітності;

1.28.4.оформлення результатів попередніх перевірок розрахунків по акцизному збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

1.28.5. організація у межах своїх повноважень узагальнення практики застосування податкового законодавства та його дотримання;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.28.6. робота з податковим боргом із акцизного збору на першому етапі його виникнення;

1.28.7. аналіз отриманих пільг з акцизного збору, схем ухилення від оподаткування, здійснення заходів, спрямованих на збільшення надходжень від зазначених зборів;

1.28.8. здійснення попередньої перевірки отриманої звітності та контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

1.28.9. аналіз причин та оцінка фактів порушень законодавства, узагальнення з цих питань та інформування відповідних органів;

1.28.10.узагальнення звернень і пропозицій платників податків з метою підвищення рівня ефективності застосування податкового законодавства по акцизному збору та надання відповідей на звернення платників податків;

1.28.11. застосування фінансових і адміністративних стягнень до платників у разі неподання, несвоєчасного подання або подання не в повному обсязі установленої законодавством податкової звітності;

1.28.12. контроль наданих заявок на потребу у марках акцизного збору;

1.28.13. ведення обліку, систематизації і кодифікації обов’язкових платежів по акцизному збору;

1.28.14. підготовка довідок про стан погашення векселів;

1.28.15.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.28.16. обстеження відповідної території адміністративної одиниці з метою виявлення та забезпечення повного обліку платників акцизного збору і збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, а також підрозділів, об’єктів, виробництв, складів тощо, що мають значення та/або враховуються при визначенні бази оподаткування зазначеними зборами.

1.31. Функція “Контрольно-перевірочна робота із оподаткування фізичних осіб”

Містить такі процедури:

1.31.1. надання пропозицій та вжиття заходів щодо розширення бази

оподаткування та кола платників податків шляхом здійснення контрольно-перевірочної роботи;

1.31.2. вивчення та практичне впровадження нових інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів з питань адміністрування та здійснення контрольно-перевірочної роботи по податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, державного мита, єдиного та фіксованого податку з фізичних осіб та податку на промисел;

1.31.3. виявлення схем ухилень від оподаткування, вжиття заходів щодо їх руйнування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та надання пропозицій з метою удосконалення податкового законодавства;

1.31.4. розробка планів-графіків документальних перевірок суб‘єктів господарської діяльності;

1.31.5. відбір платників податків для документальних перевірок (засобами системи АОД та інформаційно-аналітичної системи податкової служби) за такими критеріями:

тип суб’єкта господарської діяльності (малий, середній, великий);

вид діяльності (промисловість, торгівля і т.інш.);

форма власності, організаційно-правова форма, географічне положення;

тип перевірки (планова, позапланова), визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами;

група податкового ризику;

1.31.6. використання допоміжної зовнішньої інформації;

1.31.7.оцінка комп'ютерного переліку порушників податкового законодавства для остаточного визначення списку для планування документальної перевірки;

1.31.8. повідомлення платників податків про документальні перевірки (не проводиться при проведенні позапланових перевірок);

1.31.9. здійснення документальної перевірки;

1.31.10. оформлення результатів документальних перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов, інші документи), їх передача для введення в систему АОД та до відповідних структурних підрозділів про виявлені об’єкти оподаткування;

1.31.11. застосування фінансових санкцій і адміністративних стягнень до порушників податкового законодавства;

1.31.12. підбір та комплектування вилучених первинних документів до акта документальної перевірки;

1.31.13. розгляд зауважень платника податків щодо результатів перевірки та /або прийнятих рішень;

1.31.14. здійснення повторних перевірок, контроль за ходом їх проведення;

1.31.15. моніторинг виконання плану-графіка документальних перевірок, аналіз результатів та надання пропозицій щодо його удосконалення;

1.31.16. аналіз причин і оцінка фактів (випадків) порушень законодавства про податки, виявлених у ході документальних перевірок;

1.31.17. надання пропозицій щодо змін об‘єктів перевірки чи перенесення термінів з метою коригування плану-графіка документальних перевірок;

1.31.18. відбір актів документальних перевірок з ознаками кримінальних порушень і передача їх до підрозділів податкової міліції;

1.31.19. передача відповідним правоохоронним органам матеріалів за фактами порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо її розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

1.31.20. підготовка матеріалів, які розглядаються у судах (господарських судах) щодо визнання угод недійсними або отримання коштів без установлених законом підстав, та участь у судових засіданнях;

1.31.21. складання звітності за документальними перевірками, аналіз результативності контрольно-перевірочної роботи працівників відповідного структурного підрозділу ДПІ;

1.31.22. звернення (за необхідністю) до визначених державою структур за здійсненням бухгалтерської експертизи документів платника;

1.31.23. обмін інформацією із відповідними структурними підрозділами ДПІ;

1.31.24. взяття на облік бланків суворої звітності, контроль за їх використанням, підготовка даних щодо додаткової потреби у них;

1.31.25. надання відповідей на скарги платників податків;

1.31.26. взаємодія відповідних структурних підрозділів ДПІ та інших контролюючих органів з питань проведення документальних перевірок фізичних осіб;

1.31.27. узгодження плану-графіка проведення документальних перевірок фізичних осіб з іншими контролюючими органами;

1.31.28. проведення роботи з державними установами та іноземними представництвами щодо залучення до сплати податків юридичних і фізичних осіб — резидентів і нерезидентів;

1.31.29. здійснення податкового контролю та визначення податкових зобов’язань непрямими методами;

1.31.30. опрацювання та узагальнення матеріалів щодо виявлених схем, способів ухилення від сплати податків та зборів платниками податків – фізичними особами;

1.31.31. підготовка податкових повідомлень – рішень за несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних термінів;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.31.32. використання даних інформаційно-пошукових систем (картка платника податку та картка суб‘єкта ЗЕД) при проведенні документальних перевірок;

1.31.33.подання звітності про виконання плану-графіка документальних перевірок суб‘єктів господарської діяльності;

1.31.34. проведення роботи щодо виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.31.35. обстеження території, що відноситься до відповідної податкової інспекції, з метою виявлення та забезпечення повного обліку самозайнятих фізичних осіб та їх об’єктів, виробництв, складів тощо, які не перебувають на обліку в органах державної податкової служби та/або не враховуються при визначенні бази оподаткування фізичних осіб.

1.32. Функція “Відбір платників податків для документальних перевірок”

Містить такі процедури:

1.32.1. проведення відбору платників податків засобами наявної системи АОД та інформаційно-аналітичної системи податкової служби;

1.32.2. використання допоміжної зовнішньої інформації;

1.32.3. оцінка комп'ютерного переліку порушників податкового законодавства для остаточного визначення списку для планування документальної перевірки;

1.32.4. відбір платників податків для документальних перевірок за критеріями:

тип суб’єкта господарської діяльності (малий, середній, великий);

вид діяльності (промисловість, торгівля і т.інш.);

форма власності, організаційно-правових форм, географічного положення;

тип перевірки (планова, позапланова, визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами тощо);

група податкового ризику;

1.32.5. координація дій між структурними підрозділами ДПІ, державними податковими органами вищого рівня, а також іншими державними контролюючими органами, взаємодія структурних підрозділів при проведенні планових та позапланових перевірок.

1.33. Функція “Контроль за розрахунковими операціями у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг ”

Містить такі процедури:

1.33.1. автоматизована реєстрація та взяття на облік реєстраторів розрахункових операцій (РРО), розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;

1.33.2. контроль за розрахунками, що проводяться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій;

1.33.3. контроль за розрахунками, що проводяться із застосуванням розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;

1.33.4. контроль за порядком використання торгових патентів, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарської діяльності, ліцензій на окремі види діяльності, наявністю марок акцизного збору встановленого зразка, свідоцтв платників ПДВ та інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків, інших обов’язкових платежів;

1.33.5. відбір суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють розрахунки у сфері готівкового обігу, для проведення перевірок;

1.33.6. проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, оформлення результатів перевірок;

1.33.7. контроль за дотриманням норм з регулювання обігу готівки;

1.33.8. узагальнення та аналіз зведеної інформації стосовно показників контрольної роботи;

1.33.9. підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства;

1.33.10. взаємодія із структурними підрозділами органів державної податкової служби та іншими контролюючими органами;

1.33.11. контроль та надання інформації щодо фактів порушення цілісності засобів контролю і марок акцизного збору;

1.33.12. надання відповідей на звернення платників податків;

1.33.13.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.33.14. обстеження території, що відноситься до відповідної податкової інспекції, з метою виявлення об’єктів сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які не перебувають на обліку в органах державної податкової служби та/або належно не зареєстровані чи не мають відповідних документів.

1.34. Функція “Контроль за декларуванням валютних цінностей та застосування санкцій до порушників валютного законодавства”

Містить такі процедури:

1.34.1. контроль за дотриманням резидентами, нерезидентами та їх представництвами норм валютного законодавства;

1.34.2. підготовка та надання до податкових органів вищого рівня інформації про результати перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та пов’язані з ним закони, для підготовки подання до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України на застосування до цих суб’єктів спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

1.35. Функція “Документальний контроль за банками, страховими компаніями, торговцями цінними паперами, трастами, ломбардами, кредитними спілками, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками фондового ринку та іншими фінансовими установами”

Містить такі процедури:

1.35.1. контроль за дотриманням фінансовими установами податкового та валютного законодавства;

1.35.2. контроль за достовірністю декларування валютних цінностей, що знаходяться за кордоном і належать фінансовим установам як суб’єктам господарської діяльності України;

1.35.3. проведення перевірок з питань оподаткування шляхом розробки спеціальних програм з урахуванням особливостей напрямів роботи фінансових установ;

1.35.4. аналіз причин та оцінка фактів порушень, виявлених у ході контрольно-перевірочної роботи щодо діяльності фінансових установ;

1.35.5. аналіз підсумків контрольно-перевірочної роботи з питань дотримання вимог чинного законодавства фінансовими установами;

1.35.6. контроль за використанням ліцензій, дозволів та інших документів, які регламентують діяльність фінансових установ, зокрема, контроль за дотриманням термінів початку видаткових операцій;

1.35.7. удосконалення процесів підготовки та проведення документальних перевірок з питань контролю за діяльністю фінансових установ;

1.35.8. оформлення результатів перевірок з питань контролю за діяльністю фінансових установ (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов, інші документи);

1.35.9. передача до підрозділів податкової міліції матеріалів перевірки, якщо за її наслідками виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відповідальність за які передбачена КК України;

1.35.10. взаємодія з органами виконавчої влади, іншими організаціями з питань контролю за діяльністю фінансових установ;

1.35.11. виявлення, вивчення та аналіз моделей діяльності платників податків, визначення шляхів та оцінка відтоку грошових коштів до “тіньової” економіки, схем ухилення від оподаткування та розробка шляхів їх упередження, надання пропозицій щодо здійснення перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства фінансовими установами;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.35.12. проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.36. Функція “Документальний контроль з питань валютного регулювання”

Містить такі процедури:

1.36.1. здійснення контролю за дотриманням валютного законодавства резидентами України;

1.36.2. здійснення контролю за купівлею резидентами України іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

1.36.3. контроль за достовірністю декларування валютних цінностей, що знаходяться за кордоном і належать суб’єктам господарської діяльності України, та поверненням їх в Україну;

1.36.4. проведення перевірок з питань валютного регулювання з урахуванням особливостей і напрямів роботи суб’єктів господарювання, які здійснюють активну діяльність в окремих галузях;

1.36.5. проведення позапланових перевірок з питань валютного регулювання;

1.36.6. аналіз причин та оцінка фактів (випадків) порушень з питань, пов’язаних з контролем за дотриманням валютного законодавства резидентами України;

1.36.7. аналіз причин та оцінка фактів (випадків) порушень з питань контролю щодо валютного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

1.36.8. контроль за використанням ліцензій, дозволів та інших документів, які регламентують зовнішньоекономічну діяльність;

1.36.9. удосконалення процесів підготовки та проведення документальних перевірок з питань валютного регулювання та валютного контролю;

1.36.10. узагальнення результатів контрольно-перевірочної роботи з питань валютного регулювання; оформлення результатів перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов, інші документи);

1.36.11. здійснення відбору актів перевірок з питань валютного регулювання з ознаками кримінальних порушень та передачі їх до управління податкової міліції;

1.36.12. передача до підрозділів податкової міліції матеріалів перевірки, якщо за її наслідками виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відповідальність за які передбачена КК України;

1.36.13. взяття на облік та контроль за термінами погашення податкових векселів при здійсненні операцій з давальницькою сировиною;

1.36.14. взаємодія з іншими органами виконавчої влади з питань, пов’язаних із здійсненням контролю за дотриманням вимог валютного законодавства;

1.36.15. проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.37. Функція “Контроль за діяльністю суб`єктів господарювання, які здійснюють її у сфері грального бізнесу та лотерей”

Містить такі процедури:

1.37.1. створення та використання бази даних про суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють її у сфері лотерей та грального бізнесу (з використанням зовнішніх і внутрішніх джерел інформації);

1.37.2. виявлення та вивчення схем ухилення суб`єктами підприємництва від сплати податків;

1.37.3. проведення відбору суб`єктів господарювання — платників податків для проведення перевірок (камеральні перевірки, хронометраж);

1.37.4. постійне підвищення кваліфікаційного та професійного рівня;

1.37.5. здійснення планових (згідно з планом проведення перевірок) і позапланових перевірок, оформлення їх результатів (акти, податкові повідомлення — рішення, постанови про адміністративні правопорушення тощо);

1.37.6. узагальнення інформації про проведену контрольно-перевірочну роботу;

1.37.7. внесення пропозицій щодо вдосконалення контролю за діяльністю суб`єктів господарювання у сфері лотерей та грального бізнесу;

1.37.8.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.38. Функція “Стягнення податкового боргу”

Містить такі процедури:

1.38.1. аналіз динаміки та структури податкового боргу в розрізі термінів виникнення, бюджетів, галузей та видів платежів;

1.38.2. аналіз випадків податкового боргу;

1.38.3. виявлення місцезнаходження боржника;

1.38.4. виявлення активів боржників, у т.ч. їх структурних підрозділів;

1.38.5. проведення заходів щодо погашення податкового боргу:

проведення співбесід з боржниками очно і по телефону;

підготовка і вручення боржникам податкових вимог, рішень про застосування заходів щодо стягнення податкового боргу;

підготовка і вручення боржникам повідомлення про виникнення права податкової застави;

реєстрація податкової застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

вилучення готівкових коштів;

стягнення коштів з рахунків боржників;

опис активів боржників;

підготовка необхідних документів та здійснення заходів для реалізації активів боржника, які перебувають у податковій заставі;

підготовка матеріалів щодо порушення справ про банкрутство боржників;

підготовка матеріалів на розірвання трудового договору (контракту) з керівниками підприємств — боржників;

підготовка матеріалів щодо звернення стягнення на активи боржників у судовому порядку;

1.38.6. проведення заходів щодо скорочення податкового боргу:

підготовка матеріалів для укладання мирової угоди;

підготовка рішень для списання безнадійного податкового боргу;

підготовка необхідних документів для надання (дострокового розірвання) відстрочок (розстрочок) по сплаті податкових зобов’язань, надання відстрочок (розстрочок) по сплаті податків та інших платежів на умовах податкового кредиту у межах своїх повноважень та контроль за дотриманням умов податкового кредиту;

1.38.7. організація роботи щодо забезпечення виконання завдань із стягнення (погашення) податкового боргу;

1.38.8. здійснення взаємодії та обмін інформацією з підрозділами органів державної податкової служби з питань стягнення податкового боргу;

1.38.9. супровід справ, що розглядаються в судах, та участь у судових засіданнях;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.38.10. здійснення взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами, місцевими органами виконавчої влади з питань стягнення податкового боргу;

1.38.11. надання податкових роз’яснень у межах компетенції;

1.38.12. розгляд звернень та підготовка відповідей на звернення боржників у межах компетенції;

1.38.13. здійснення повноважень податкового керуючого;

1.38.14. аналіз виконання завдань із стягнення (погашення) податкового боргу в розрізі:

боржників; заходів стягнення; бюджетів; податків;

1.38.15. виявлення фактів незаконного відчуження активів, що знаходяться в податковій заставі, та притягнення винних посадових осіб до кримінальної відповідальності;

1.38.16. виявлення прихованих від податкових органів активів суб’єктів господарської діяльності – боржників з метою їх спрямування на погашення податкового боргу;

1.38.17. підготовка матеріалів для застосування адміністративного арешту активів боржників;

1.38.18. виявлення засновників та керівників підприємств, які ухиляються від сплати податкового боргу та не мають активів для його погашення;

1.38.19. забезпечення безперешкодного набуття прав власності на активи, які перебувають у податковій заставі, особою, яка їх придбала;

1.38.20. виявлення схем ухилення від сплати податкового боргу та вжиття заходів щодо упередження їх подальшого застосування;

1.38.21. проведення заходів щодо запобігання фіктивному банкрутству платоспроможних підприємств;

1.38.22. проведення оперативно-розшукових заходів щодо збору доказів для порушення кримінальних справ стосовно посадових осіб підприємств – боржників за умисне ухилення від сплати податкового боргу;

1.38.23. проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.39. Функція “Контроль за справлянням податку на прибуток”

Містить такі процедури:

1.39.1. отримання оперативних звітів та реєстрів платників податків за

ознаками платників, об’єктів оподаткування та податкових порушень після автоматизованої обробки податкової звітності;

1.39.2. розробка заходів щодо забезпечення надходжень податку на прибуток до бюджету;

1.39.3. участь у формуванні прогнозних показників по податку на прибуток, визначення бази оподаткування;

підготовка пропозицій щодо розширення бази оподаткування та кола платників;

1.39.4. здійснення заходів щодо упередження зростання податкового боргу з податку на прибуток, контроль за їх виконанням;

1.39.5 визначення податкового зобов’язання платника податку при проведенні попередніх (камеральних) перевірок податкових декларацій (розрахунків) і застосуванні непрямих методів;

1.39.6. аналітична перевірка факторів щодо правомірності використання платниками податків пільг;

1.39.7. підготовка рішень про застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання податкової звітності та несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов’язання по податку на прибуток протягом граничних термінів;

1.39.8. системний аналіз результатів роботи державної податкової інспекції у розрізі:

рівнів бюджетів, платників;

оцінки надходжень за шляхами сплати;

динаміки новоствореного податкового боргу;

рівня використання бази оподаткування; видів та сум пільг, кількості пільговиків;

підготовки пропозицій керівництву;

1.39.9. передача списків платників податків, які не звітували до підрозділів контрольно-перевірочної роботи, для проведення їх перевірок з метою визначення податкових зобов’язань;

1.39.10. взаємодія із структурними підрозділами контрольно-перевірочної роботи, забезпечення податкових зобов’язань, податкової міліції з питань адміністрування та забезпечення надходжень податку до бюджету;

передача відповідних матеріалів за встановленими фактами (випадками) податкових порушень для подальшої їх реалізації;

1.39.11.участь у роботі щодо виявлення сумнівних фінансових операцій, надання інформації регіональним підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.39.12. взаємодія з місцевими органами влади, іншими організаціями з питань повноти та своєчасності сплати податку на прибуток;

1.39.13. надання відповідей на звернення платників податків, узагальнення звернень і пропозицій з метою поліпшення обслуговування платників податків;

1.39.14. дотримання інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування податком на прибуток, контроль за їх правильним застосуванням платниками податку;

1.39.15. аналіз причин порушень податкового законодавства, їх вплив на стан мобілізації надходжень податку до бюджету, надання податковому органу вищого рівня пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

1.39.16. надання інформації податковому органу вищого рівня у разі визнання судом (господарським судом) рішення контролюючого органу або органу стягнення щодо видання інструкцій або податкових роз’яснень (у тому числі форми обов’язкової звітності) недійсним, а також оскарження такого рішення;

1.39.17. формування іншої аналітичної інформації для передачі її до податкового органу вищого рівня;

1.39.18.розгляд заяв про внесення неприбуткової організації або установи до Реєстру неприбуткових організацій, прийняття рішень про внесення (про відмову внесення) неприбуткової організації або установи до зазначеного Реєстру, скасування ознаки неприбуткової організації або установи, передача відповідних документів до підрозділів обліку платників податків для включення (виключення) до (з) Реєстру неприбуткових організацій та установ;

1.39.19. обстеження території, що відноситься до відповідної податкової інспекції, з метою виявлення та забезпечення повного обліку платників податку на прибуток, їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, які не перебувають на обліку в органах державної податкової служби та/або не враховуються при визначенні бази оподаткування податком на прибуток.

1.42. Функція “Контроль за справлянням місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів з юридичних осіб”

Містить такі процедури:

1.42.1. отримання оперативних звітів та реєстрів платників податків за ознаками платежів, платників, об’єктів оподаткування та податкових порушень

після автоматизованої обробки податкової звітності;

1.42.2. здійснення заходів щодо забезпечення надходжень до бюджету місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів;

1.42.3. участь у формуванні прогнозних показників надходжень місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів, визначення бази оподаткування;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.42.4. організація та аналіз використання інформаційного фонду для пошуку додаткових джерел надходжень, розширення бази оподаткування;

1.42.5. розробка заходів щодо упередження зростання податкового боргу, контроль за їх виконанням;

1.42.6. координація роботи структурних підрозділів державної податкової інспекції з питань справляння місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів;

1.42.7. визначення податкового зобов‘язання платника податку при проведенні попередніх (камеральних) перевірок податкової звітності, застосуванні непрямих методів;

1.42.8. перевірка правомірності використання платниками пільг;

1.42.9. підготовка податкових повідомлень — рішень за несвоєчасне подання податкової звітності і несвоєчасну сплату платниками місцевих, ресурсних та рентних платежів узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних термінів;

1.42.10. аналіз динаміки податкового боргу по місцевих, ресурсних та рентних платежах;

1.42.11. передача списків платників місцевих, ресурсних і рентних платежів, які не прозвітувались, до підрозділів податкового аудиту для проведення їх перевірок з метою визначення податкових зобов’язань;

1.42.12.взаємодія із структурними підрозділами контрольно-перевірочної роботи, забезпечення податкових зобов’язань, податкової міліції, адміністрування облікових показників та звітності з питань справляння та забезпечення надходжень місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів;

передача відповідних матеріалів за встановленими фактами (випадками) податкових порушень для подальшої реалізації;

1.42.13. взаємодія з органами місцевого самоврядування, місцевими органами влади, іншими організаціями з питань повноти обліку платників, своєчасності сплати місцевих податків і зборів, ресурсних, рентних і неподаткових платежів;

1.42.14.надання відповідей на звернення платників податків, консультацій та роз’яснень, узагальнення пропозицій з метою підвищення рівня обслуговування платників податків;

1.42.15. дотримання вимог інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів та контроль за їх правильним застосуванням платниками податків;

1.42.16. аналіз причин і оцінка фактів (випадків) порушень податкового законодавства, надання податковому органу вищого рівня пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

1.42.17. надання інформації податковому органу вищого рівня у разі визнання судом (господарським судом) рішення контролюючого органу або органу стягнення щодо видання інструкцій або податкових роз’яснень (у т.ч. форми обов’язкової звітності) недійсним, а також оскарження такого рішення;

1.42.18.координація роботи:

1.42.18.1.з територіальними органами Мінекоресурсів України щодо

своєчасності надання органам ДПС:

переліку ”забруднювачів” (платників збору за забруднення навколишнього природного середовища);

переліку водокористувачів, яким надані дозволи, ліміти на спеціальне водокористування;

а також від первинних водокористувачів — переліку підприємств, установ та організацій, яким вони передають воду;

1.42.18.2. з територіальними органами Держкомлісгоспу України щодо переліку лісокористувачів, які отримали дозволи на спеціальне лісокористування;

1.42.18.3. з органами земельних ресурсів та органами місцевого самоврядування щодо переліку власників, користувачів та орендарів земельних ділянок;

1.42.18.4. з органами місцевого самоврядування щодо повноти обліку місцевих податків і зборів;

1.42.18.5. з територіальними органами Геоінформу України щодо повноти обліку платників збору за геологорозвідувальні роботи та плати за користування надрами;

1.42.18.6. з територіальними органами Держкомзв’язку України щодо переліку виданих ліцензій на використання радіочастот;

1.42.18.7. з органами державного гірничого нагляду щодо повідомлень про надання гірничих відводів на початок ведення гірничих робіт;

1.42.19.формування пропозицій щодо автоматизації процесів адміністрування контролюємих податків і зборів, інтеграції наявних інформативних систем;

1.42.20.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.42.21. обстеження території, що відноситься до відповідної податкової інспекції, з метою виявлення та забезпечення повного обліку платників податків місцевих податків і зборів, ресурсних, рентних і неподаткових платежів, які не перебувають на обліку в органах державної податкової служби;

1.42.22. проведення камеральних перевірок податкових декларацій;

1.42.23. застосування штрафних санкцій до платників місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів за несвоєчасне подання податкової звітності та несвоєчасну сплату узгодженої суми податкового зобов’язання.

1.43. Функція “Контроль за справлянням єдиного податку суб’єктами господарювання – юридичними особами та плати за торговий патент”

Містить такі процедури:

1.43.1. отримання оперативних звітів та реєстрів платників податків за ознаками платників, об’єктами оподаткування та податковими порушеннями після автоматизованої обробки податкової звітності;

1.43.2. організація роботи структурних підрозділів ДПІ щодо забезпечення надходжень до бюджету єдиного податку та плати за торговий патент;

1.43.3. участь у формуванні прогнозних показників надходжень до бюджету єдиного податку та плати за торговий патент, визначення бази оподаткування;

1.43.4.аналіз використання інформаційного фонду для пошуку додаткових джерел надходжень, розширення бази оподаткування; планування та підвищення результативності контрольної роботи, звірки даних податкової звітності;

1.43.5. здіснення заходів щодо упередження зростання податкового боргу та контроль за їх виконанням;

1.43.6. взаємодія структурних підрозділів ДПІ з питань справляння єдиного податку суб’єктами господарювання – юридичними особами та плати за торговий патент;

1.43.7. визначення податкового зобов‘язання платника єдиного податку у випадках, встановлених законодавством:

при проведенні (участі) територіально-дільничного об’єктно-орієнтовного контролю;

при проведенні попередніх (камеральних) перевірок податку, аналізі податкової звітності;

застосуванні непрямих методів;

1.43.8. застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку – юридичних осіб за несвоєчасну сплату ними узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних термінів, а також до суб’єктів господарювання, які не придбали торгові патенти для відповідної діяльності;

1.43.9. опрацювання встановлених законодавством документів для придбання суб’єктами підприємницької діяльності торгових патентів та переходу суб’єктів господарської діяльності – юридичних осіб на спрощену систему оподаткування;

1.43.10. видача, облік та контроль за поверненням суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами Свідоцтв про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою та бланків торгових патентів у випадках, передбачених законодавством, реєстрація книг обліку доходів та витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи;

1.43.11. системний аналіз результатів роботидержавної податкової інспекціїурозрізі:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

рівнів бюджетів; платників;

платежів, закріплених за спеціалістами;

оцінки надходжень за шляхами сплати;

динаміки новоствореного податкового боргу;

рівня використання бази оподаткування;

підготовки пропозицій керівництву;

1.43.12. передача списків платників єдиного податку – юридичних осіб, які не надали звіти, до підрозділів контрольно-перевірочної роботи для проведення перевірок з метою визначення податкових зобов’язань;

1.43.13. взаємодія зі структурними підрозділами ДПІ з питань адміністрування і забезпечення надходжень до бюджету єдиного податку та плати за торговий патент, передача матеріалів за встановленими фактами (випадками) податкових порушень для подальшої реалізації;

1.43.14. взаємодія з місцевими органами влади, іншими організаціями з питань повноти і своєчасності сплати єдиного податку та плати за торговий патент;

1.43.15. надання відповідей на звернення платників податків, аналіз та узагальнення запитів щодо окремих питань оподаткування, надання відповідних пропозицій Департаменту методології ДПА України з метою підвищення рівня обслуговування платників податків;

1.43.16. дотримання нових інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів з питань справляння єдиного податку суб’єктами господарювання — юридичними особами та плати за торговий патент, контроль за їх правильним застосуванням;

1.43.17. виявлення факторів, які негативно впливають на надходження податку до бюджету, надання пропозицій щодо шляхів їх вирішення, аналіз причин порушень податкового законодавства;

1.43.18. надання інформації податковому органу вищого рівня у разі визнання судом (господарським судом) рішення контролюючого органу або органу стягнення недійсним, а також оскарження такого рішення;

1.43.19. проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.43.20. обстеження території, що відноситься до відповідної податкової інспекції, з метою виявлення платників податків, які не придбали торгові патенти для відповідної діяльності.

1.44. Функція “Справляння податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, державного мита, єдиного та фіксованого податку з фізичних осіб та податку на промисел”

Містить такі процедури:

1.44.1.організація та контроль за правильністю нарахувань податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, державного мита, єдиного та фіксованого з фізичних осіб та податку на промисел;

1.44.2. здійснення заходів щодо забезпечення надходжень податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, єдиного та фіксованого податку з фізичних осіб та податку на промисел у цілому та по місцевих територіальних радах;

1.44.3.надання відповідей на звернення платників податків, узагальнення звернень та пропозицій з метою підвищення рівня обслуговування платників податків, надання відповідних пропозицій податковому органу вищого рівня;

1.44.4. участь у формуванні прогнозних показників податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, єдиного та фіксованого з фізичних осіб та податку на промисел;

1.44.5. участь у формуванні планово-нормативної бази по податках, що сплачують фізичні особи, та визначення бази оподаткування;

1.44.6.підготовка пропозицій та вжиття заходів щодо розширення бази оподаткування та кола платників податку;

1.44.7.системний аналіз результатів роботи державної податкової інспекції у розрізі:

платників;

оцінки надходжень за шляхами сплати;

динаміки новоствореного податкового боргу;

рівня використання бази оподаткування;

видів та сум пільг, кількості пільг та пільговиків;

моніторинг по податках та кодах бюджетної класифікації та підготовка пропозицій керівництву;

1.44.8.формування аналітичної інформації для передачі податковому органу вищого рівня;

1.44.9. виявлення проблемних питань, які зумовлюють незадовільний стан надходжень податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, єдиного та фіксованого податку на промисел та надання пропозицій щодо шляхів їх вирішення, аналіз причин (випадків) порушення податкового законодавства, надання податковому органу вищого рівня пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

1.44.10.впровадження інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів та контроль за їх правильним застосуванням платниками податків;

1.44.11.взаємодія з місцевими органами влади, іншими організаціями з питань повноти та своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, державного мита, єдиного та фіксованого податку з фізичних осіб та податку на промисел;

1.44.12.взаємодія із місцевими органами влади, іншими організаціями з питань погашення заборгованості по заробітній платі;

1.44.13.вивчення та аналіз діяльності юридичних та фізичних осіб — суб’єктів господарської діяльності, грошових потоків, схем ухилення від сплати до бюджету закріплених податків і зборів та формування відповідної інформації для передачі до податкового органу вищого рівня;

1.44.14. проведення звірок щодо зареєстрованих власників транспортних засобів з відповідними органами, на які покладено їх реєстрацію;

1.44.15.здійснення аналізу неплатників податків, результатів їх фінансово-господарської діяльності та причин неперерахування ними податків;

1.44.16. вжиття заходів до платників, що не надали податкову звітність;

1.44.17.аналіз податкової звітності і податкової інформації щодо податків з фізичних осіб після приймання такої звітності та звірка даних:

за сумами податку з доходів фізичних осіб (форми № 1 ДФ з даними форми № 15);

про доходи, зазначені у деклараціях про доходи фізичних осіб, з даними форми № 7ДР та наявною інформацією про доходи, отримані за кордоном, тощо;

відомості земельно-кадастрової документації з даними АРМу “ТАХ Земля” про земельні ділянки у власності (користуванні) громадян;

відомості про земельні ділянки, зазначені у деклараціях про доходи фізичних осіб, з даними АРМу “ТАХ Земля”;

відомості про транспортні засоби, зазначені в деклараціях про доходи фізичних осіб, з отриманою від органів ДАІ МВС України обліковою інформацією про транспортні засоби і їх власників;

декларацій і звітності суб’єктів господарської діяльності з даними банківських установ щодо відкриття (закриття) рахунків і проведених операцій;

декларацій і звітності суб’єктів господарської діяльності з даними Державної митної служби України щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

1.44.18.формування показників зведеної та звітної інформації на базі наявного інформаційного фонду;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.44.19.накопичення відомостей про доходи фізичних осіб і проведення перерахунків на підставі декларацій;

1.44.20.підготовка пропозицій щодо використання наявних ресурсів інформаційних баз даних;

1.44.21.повідомлення платників про заборгованість по податках та надання додаткових податкових документів;

1.44.22.формування пропозицій щодо автоматизації процесів адміністрування податків і зборів, забезпечення процесу декларування, інтеграції наявних інформаційних систем для надання податковим органам вищого рівня;

1.44.23.оформлення та видача одноразових патентів і патентів фіксованої сплати прибуткового податку;

1.44.24.підготовка постанов про застосування адміністративних штрафів за несвоєчасне подання форми №1 ДФ (довідки ф. № 8ДР);

1.44.25.взяття на облік бланків суворої звітності, контроль за їх використанням, підготовка даних щодо додаткової потреби у них;

1.44.26. видача та облік свідоцтв про сплату єдиного податку, видача довідок про трудові відносини найманої особи з платником єдиного податку, реєстрація книг обліку доходів і витрат;

1.44.27.формування пропозицій щодо удосконалення методології проведення кампаній декларування отриманих громадянами доходів та надання інформації податковим органам вищого рівня;

1.44.28.участь у проведенні комплексних документальних перевірок юридичних осіб;

1.44.29.участь у тематичних і документальних перевірках; контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку до бюджету;

1.44.30.проведення, у разі необхідності, позапланових документальних перевірок юридичних осіб по податку з власників транспортних засобів;

1.44.31.приймання та обробка річних (податкових) декларацій від громадян, які зобов‘язані або мають право подавати такі декларації згідно із законодавством;

1.44.32. визначення податкового зобов’язання платника податку при проведенні попередніх (камеральних) перевірок розрахунків податку з власників транспортних засобів, застосуванні непрямих методів;

1.44.33. взаємодія з структурними підрозділами контрольно-перевірочної роботи, забезпечення податкових зобов’язань, податкової міліції, обліку платників податків з питань адміністрування та забезпечення надходжень до бюджету податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, державного мита, єдиного та фіксованого податку з фізичних осіб і податку на промисел;

передача матеріалів за встановленими фактами податкових порушень для подальшої реалізації;

1.44.34. здійснення заходів щодо упередження зростання податкового боргу податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та

інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, державного мита, єдиного та фіксованого податку з фізичних осіб та податку на промисел, контроль за погашенням податкового боргу;

1.44.35.надання безоплатних послуг щодо заповнення річної податкової декларації платникам податків відповідно до запиту платника податку (заявника) у письмовій формі;

1.44.36. перевірка умов правомірності використання платниками пільг по податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, державного мита, єдиного та фіксованого податку з фізичних осіб та податку на промисел;

1.44.37. аналіз динаміки та структури податкового боргу в розрізі податків та платників;

1.44.38. контроль за правильністю проведення річних перерахунків податку з доходів фізичних осіб, за своєчасністю подання, наявністю та повнотою заповнення реквізитів податкових документів платниками;

1.44.39.рознесення податкових документів по особових справах фізичних осіб, вручення платникам податків – фізичним особам платіжних повідомлень щодо сплати податків;

1.44.40.здійснення контролю за дотриманням виконавчими комітетами місцевих територіальних рад порядку прийняття та обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю та повнотою перерахування цих сум до бюджету;

1.44.41. видача довідок громадянам та різним організаціям (відділ субсидій, пенсійний фонд);

1.44.42. підготовка рішень про застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних термінів;

1.44.43.організація та проведення підготовчих заходів щодо зняття з обліку платників податків – фізичних осіб;

1.44.44. проведення роботи з державними установами та іноземними представництвами щодо залучення до сплати податків юридичних і фізичних осіб резидентів і нерезидентів;

1.44.45.підготовка податкових повідомлень – рішень за несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних термінів, підготовка повідомлень про надання додаткових податкових документів;

1.44.46. виявлення у процесі здійснення своєї діяльності і передача у встановленому порядку до податкових органів вищого рівня відомостей про сумнівні фінансові операції;

1.44.47. надання інформації податковому органу вищого рівня у разі визнання судом (господарським судом) рішення контролюючого органу або органу стягнення недійсним, а також оскарження такого рішення;

1.44.48.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.44.49. обстеження території, що відноситься до відповідної податкової інспекції у цілому та по місцевих територіальних радах, з метою виявлення та забезпечення повного обліку платників податків податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку на майно, плати за землю з фізичних осіб, державного мита та податку на промисел.

1.45. Функція: “Забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового”

Містить такі процедури:

1.45.1. аналіз звітних і статистичних даних, результатів перевірок на місцях, інформації, одержаної від органів виконавчої влади, підприємств усіх форм власності, установ та організацій щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

1.45.2. контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та реалізації;

1.45.3. контроль за мінімальними цінами на алкогольні напої;

1.45.4.здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового і сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, використовують, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію;

1.45.5. забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку спирту, його зберіганням, відпуском, обліком надходження і витрачання сировини, яка використовується для виробництва спирту та додержанням установленого порядку обчислення і сплати акцизного збору на підприємствах, які виробляють спирт;

1.45.6. участь в проведенні інвентаризації спирту;

1.45.7.контроль за дотриманням законодавства з питань зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

1.45.8. запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового на території України;

1.45.9. надання пропозицій керівнику підприємства, що виробляє спирт, щодо усунення порушень порядку ведення обліку, зберігання та відпуску спирту та здійснення контролю за їх виконанням;

1.45.10. розробка і внесення пропозицій щодо вдосконалення системи контролю за обліком, зберіганням, відпуском та транспортуванням спирту;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.45.11. участь у комплексних та тематичних документальних перевірках;

1.45.12. обстеження та виявлення місць зберігання, виробництва, транспортування та реалізації спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового і сировини;

1.45.13. сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості;

1.45.14. видача довідок про обсяги та мету отримання спирту етилового;

1.45.15. здійснення контролю за цільовим використанням спирту;

1.45.16. застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів господарської діяльності за порушення законодавства у виробництві та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

1.45.17.здійснення інформаційного обслуговування територіальних підрозділів;

1.45.18. здійснення формування зведених оперативних і статистичних звітів;

1.45.19.забезпечення інформаційної взаємодії із зовнішніми організаціями;

1.45.20.надання відповідей на звернення платників податків, узагальнення звернень та внесення пропозиції керівництву щодо усунення недоліків, що зумовлюють їх появу;

1.45.21. внесення пропозицій щодо вдосконалення організації та ведення податкового обліку і звітності з питань виробництва та обігу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

1.45.22. контроль за додержанням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво спирту, спиртовмісної продукції, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, проведення інвентаризації цієї продукції та сировини на підприємствах усіх форм власності;

1.45.23. проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.45.24. контроль за своєчасною сплатою фінансових санкцій, застосованих до суб’єктів господарської діяльності за порушення правил оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами згідно з рішеннями регіональних управлінь ДААК ДПА України.

1.47. Функція “Документальна перевірка платників податків”

Містить такі процедури:

1.47.1. планування документальних перевірок, та підготовка до її проведення;

1.47.2. повідомлення платників податків – юридичних осіб про проведення планової документальні перевірки;

1.47.3. проведення документальної перевірки;

1.47.4. оформлення результатів документальних перевірок (актів, довідок, протоколів, проектів рішень і постанов, інших документів);

1.47.5. застосування фінансових санкцій і адміністративних стягнень до порушників податкового та валютногозаконодавства;

1.47.6. аналіз причин і оцінка фактів (випадків) порушень податкового законодавства, виявлених у ході документальних перевірок; визначення ефективності перевірки;

1.47.7. надання пропозицій щодо удосконалення методик з організації та проведення документальних перевірок;

1.47.8. передача матеріалів перевірки до підрозділів податкової міліції, якщо за її наслідками виявлені порушення вимог податкового законодавства, відповідальність за які передбачена КК України;

1.47.9. підготовка матеріалів, що розглядаються у судах (господарських судах), щодо визнання угод недійсними або отримання коштів без установлених законом підстав та участь у судових засіданнях;

1.47.10. складання звітності щодо документальних перевірок, аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи працівників підрозділу;

1.47.11. звернення (за необхідністю) до визначених державою структур за здійсненням бухгалтерської експертизи документів платника;

1.47.12. обмін інформацією із структурними підрозділами;

1.47.13. облік бланків суворої звітності, контроль за їх використанням, підготовка даних щодо додаткової потреби у них;

1.47.14. підготовка пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства;

1.47.15. надання відповідей на скарги платників податків щододій посадових осіб ДПІ при проведенні перевірки;

1.47.16.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.47.17. проведення відбору збиткових та малоприбуткових підприємств, у яких обсяг продажу товарів, робіт (послуг) за готівкові кошти перевищує 50 відсотків у складі валових доходів засобами інформаційно-аналітичної системи податкової служби до проведення документальних перевірок;

1.47.18. планування та проведення документальних перевірок збиткових та малоприбуткових підприємств, у яких обсяг продажу товарів, робіт (послуг) за готівкові кошти перевищує 50 відсотків у складі валових доходів;

1.50. Функція “Виявлення шляхів ухилення від оподаткування в зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансових установах, а також у сфері валютного регулювання”

Містить такі процедури:

1.50.1.збір, накопичення, аналіз інформації про тенденції порушень, виявлених при проведенні контрольно-економічної роботи в зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансових установах, а також у сфері валютного регулювання;

1.50.2.аналіз факторів розповсюдження процесів, виявлених при проведенні контрольно-економічної роботи в зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансових установах, а також у сфері валютного регулювання;

1.50.3.контроль за своєчасністю та повнотою повернення валютних та майнових цінностей у зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансових установах;

1.50.4. організація і координація роботи внутрівідомчих підрозділів з питань організації контролю в зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансово-кредитних установах, а також у сфері валютного регулювання;

1.50.5. визначення майнових та фінансових потоків у зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансових установах, а також у сфері валютного регулювання;

1.50.6. аналіз та систематизація матеріалів контрольно-перевірочної роботи з метою виявлення шляхів ухилення від оподаткування в зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансових установах, а також у сфері валютного регулювання;

1.50.7. участь у розробленні пропозицій щодо основних напрямів посилення контролю за оподаткуванням в зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансових установах, а також у сфері валютного регулювання;

1.50.8.організація виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійснення систематичного контролю за їх реалізацією та узагальнення практики застосування законодавства;

1.50.9. контроль за застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб’єктів господарської діяльності за порушення законодавства;

1.50.10. аналіз результатів перевірок з питань оподаткування в зовнішньоекономічній сфері, банківській системі та фінансових установах, а також у сфері валютного регулювання;

1.50.11. участь у перевірках та ревізіях, у разі необхідності, залучення працівників інших контролюючих органів;

1.50.12. взаємодія з фінансовими, банківськими, аудиторськими та іншими органами та установами;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.50.13. аналіз фінансової та податкової звітності, даних щодо сплати податків суб’єктами господарювання, визначення рівня сплати фінансовими установами податку на прибуток, переліку установ, які значно занижують сплату податку;

1.50.14. участь у перевірках та аналіз актів перевірок з метою виявлення схем ухилення від оподаткування з урахуванням всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (підприємство –банк –страхова компанія – представництво – нерезидент);

1.50.15.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.53. Функція “Оперативний облік податків і зборів”

Містить такі процедури:

1.53.1. ведення оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів;

1.53.2. ведення форм оперативного обліку платежів (реєстрів, карток особових рахунків, описів, відомостей, книг зведених підсумків, актів звірки, довідок про розрахунки з бюджетом тощо);

1.53.3. додержання порядків адміністрування облікових показників;

1.53.4. відкриття карток особових рахунків;

1.53.5. облік самостійно розрахованих платниками податків узгоджених сум податкових зобов’язань;

1.53.6. облік узгоджених сум податкових зобов’язань (у тому числі штрафних санкцій), розрахованих податковим органом (у тому числі за результатами документальних перевірок);

1.53.7. облік розрахунків платників податків з бюджетом за окремими нормативними актами;

1.53.8. облік пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів господарської діяльності;

1.53.9. облік відстрочених (розстрочених) сум податкових зобов’язань;

1.53.10. облік інформації, отриманої від Державного казначейства України, про надходження платежів:

на бюджетні рахунки, які відкриті в органах Державного казначейства;

за результатами розрахунків згідно з окремими постановами і нормативними актами;

1.53.11. облік податкового боргу (недоїмки) та переплат;

1.53.12. облік нарахування, сплати та погашення пені за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань;

1.53.13. облік відшкодування податку на додану вартість;

1.53.14. облік штрафних (фінансових) санкцій;

1.53.15. підготовка, погодження з фінансовими органами (в частині місцевих платежів) та надання органам Державного казначейства висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених платежів;

1.53.16. підготовка та надання органам Державного казначейства висновків про відшкодування податку на додану вартість;

1.53.17. закриття особових рахунків платників податків;

1.53.18. передача зобов’язань щодо оподаткування платника при знятті з обліку в одному органі державної податкової служби і взятті на облік у іншому;

1.53.19. виписка та направлення платникам податків податкових повідомлень про суми розподілу сплачених коштів на суму, що спрямовується на погашення податкового боргу (його частини), та на суму, що спрямовується на погашення пені, нарахованої на суму такого погашеного податкового боргу (його частини);

1.53.20. контроль за погашенням пені, нарахованої на суму податкового боргу у зв’язку із несвоєчасним погашенням податкових зобов’язань;

1.53.21. підготовка довідок про податкову заборгованість;

1.53.22. підготовка довідки про стан відшкодування з податку на додану вартість;

1.53.23. надання структурним підрозділам оподаткування юридичних та фізичних осіб інформації про сплату узгоджених сум податкових зобов’язань для підготовки відповідних повідомлень – рішень про застосування штрафних санкцій;

1.53.24. проведення робіт відповідно до Регламенту формування та передачі еспортного файла первинних показників особових рахунків;

1.53.25. здійснення контролю за цілісністю таблиць бази даних АІС “Облік податків і платежів”;

1.53.26. підготовка та надання органам державної податкової служби вищого рівня інформації про якість роботи АІС “Облік податків і платежів”;

1.53.27. відстеження сум переплат, щодо яких впродовж 1095 днів, наступних за днем їх виникнення, платником податків не було подано заяви на повернення, підготовка рішень про списання зазначених сум та проведення рішень в обліку.

1.55. Функція “Формування звітів та зведених інформацій за даними оперативного обліку”

Містить такі процедури:

1.55.1.щоденне формування звітів, зведених інформацій про нараховані суми податків, зборів (обов’язкових платежів);

1.55.2. формування звітів, зведених інформацій про суми переплат;

1.55.3. формування звітів, зведених інформацій про відстрочені (розстрочені) суми податкових зобов’язань;

1.55.4. формування зведених статистичних звітів про суми отриманих пільг в оподаткуванні в розрізі окремих видів податків та пільг;

1.55.5. формування звітів, зведених інформацій за результатами контрольно-перевірочної роботи державних податкових інспекцій;

1.55.6. формування зведених інформацій щодо надходжень, переплат, нарахованих сум та податкового боргу у галузевому розрізі та сум податкового боргу по міністерствах і відомствах;

1.55.7. складання пояснювальних записок до звітів та зведених інформацій, подання звітів, зведених інформацій до податкових органів вищого рівня, фінансових органів, відділень Державного казначейства та місцевих органів влади;

1.55.8. формування звітів про погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики;

1.55.9. контроль за відповідністю платежів кодам бюджетної класифікації України, символам звітності банку за балансовими рахунками, на які органами Державного казначейства зараховуються кошти;

1.55.10. організація контролю за відстеженням достовірності звітних показників діяльності податкових органів;

1.55.11. супроводження довідників згідно з вимогами Положення про порядок створення, супроводження та використання довідників в органах державної податкової служби;

1.55.12. забезпечення відповідності між показниками (стосовно надходжень платежів до бюджету) на всіх рівнях ДПС;

1.55.13. обмін інформацією з органами Державного казначейства щодо надходження коштів відповідно до окремих постанов Кабінету Міністрів України.

1.56. Функція «Контроль за своєчасним нарахуванням та сплатою платежів до бюджетів усіх рівнів»

Містить такі процедури:

1.56.1. дотримання вимог діючих інструкцій, методичних вказівок і порядків щодо адміністрування облікових показників;

1.56.2. контроль за своєчасним та повним внесенням податкових нарахувань при імпортуванні з електронної бази звітних документів до карток особових рахунків платників податків;

1.56.3. контроль за своєчасністю сплати податкових платежів;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.56.4. звірка імпортованих даних з технологічних @ B — файлів, отриманих від регіональних відділень державного казначейства, із звітом за ф. № 412;

1.56.5. проведення звірки між податковими інспекціями та відділеннями Державного казначейства України стосовно надходжень до бюджетів усіх рівнів (акт звірки ф. № 412);

1.56.6. контроль за сплатою додатково донарахованих податків, фінансових санкцій, штрафів за актами документальних (камеральних) перевірок;

1.56.7. контроль за своєчасною сплатою відстрочених (розстрочених) податкових зобов'язань;

1.56.8. контроль за погашенням податкового боргу;

1.56.9. контроль за відшкодуванням податку на додану вартість та поверненням переплат платникам податків;

1.56.10. контроль за відповідністю сум нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів) в реєстрах даним карток особових рахунків платників та передача підписаних реєстрів підрозділам по справлянню відповідних платежів;

1.56.11. проведення тестування розроблених програмних продуктів з питань адміністрування облікових та звітних показників за дорученням Державної податкової адміністрації України;

1.56.12. контроль за достовірністю звітних показників;

1.56.13. звірка з платниками податків стану розрахунків з бюджетом та оформлення акта звірки;

1.56.14. підготовка відповідей на листи, звернення та заяви юридичних і фізичних осіб-суб’єктів господарської діяльності та громадян з питань адміністрування облікових показників;

1.56.15. контроль за дотриманням порядків адміністрування бюджетоутворюючих звітних показників, вимог діючих інструкцій, методичних вказівок;

1.56.16.підготовка матеріалів для розгляду на колегії ДПА.

1.63. Функція “Документальні перевірки суб’єктів господарської діяльності, які отримують податкові пільги“

Містить такі процедури:

1.63.1.контроль за дотриманням платниками податків чинного законодавства в частині правомірності використання податкових пільг;

1.63.2. аналіз та використання в роботі інформації з баз даних, звітів та аналітичних таблиць щодо пільг в оподаткуванні по платежах, рівнях бюджетів;

1.63.3.аналіз структури, ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування;

1.63.4.застосування аналітичних опрацювань щодо пільг в оподаткуванні в розрізі форм власності, організаційно-правових форм, видів господарської діяльності, галузей економіки;

1.63.5. координація роботи з підрозділами податкової міліції в частині відбору платників податків для проведення перевірок;

1.63.6.проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, які користуються податковими пільгами;

1.63.7.узагальнення проблемних питань та підготовка пропозицій щодо використання пільг в оподаткуванні;

1.63.8.проведення роботи з виявлення сумнівних фінансових операцій та надання інформації підрозділам боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.75. Функція “Формування та ведення баз даних державної податкової служби районного рівня”

Містить такі процедури:

1.75.1. ведення реєстрів платників податків — юридичних та фізичних осіб:

1.75.1.1. ведення Державного реєстру фізичних осіб;

1.75.1.2. ведення реєстру платників податків — юридичних осіб;

1.75.1.3. ведення реєстру платників ПДВ;

1.75.1.4. формування та ведення реєстру неприбуткових організацій;

1.75.1.5. формування та ведення реєстру постійних представництв нерезидентів;

1.75.1.6. ведення реєстру крупних платників;

1.75.2. ведення реєстрів податкової інформації:

1.75.2.1. ведення реєстру вантажно-митних декларацій;

1.75.2.2. формування та ведення реєстру наданих пільг;

1.75.2.3. формування та ведення реєстру касових апаратів;

1.75.3. ведення реєстрів документів платників податків:

1.75.3.1. формування та ведення реєстру декларацій, розрахунків та звітів;

1.75.3.2. формування та ведення реєстру надходжень та повернень;

1.75.3.3. ведення реєстру актів документальних перевірок;

1.75.3.4. формування реєстрів суб'єктів господарської діяльності, що порушили терміни подання відповідних довідок, та передача їх до підрозділів оподаткування фізичних осіб для подальшої реалізації;

1.75.4. ведення архіву баз даних;

1.75.5. формування реєстрів документів платників податків, що пройшли обробку.

1.76. Функція “Реєстрація та облік платників податків”

Містить такі процедури:

1.76.1. реєстрація фізичних осіб — платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів:

1.76.1.1. отримання облікової картки фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів та перевірка повноти заповнення належних реквізитів для реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі;

1.76.1.2. отримання відомостей, поданих суб’єктами господарювання всіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та фізичними особами-підприємцями; державними реєстраторами та державними органами, уповноваженими проводити реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, фізичних осіб, які не мають статусу підприємця, але одержують доходи від здійснення регулярної діяльності або мають об'єкти оподаткування чи обов’язки по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) для реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі;

1.76.1.3. отримання інформації щодо змін та уточнень до даних облікової картки фізичної особи – платника податків від фізичних осіб та з джерел формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

1.76.1.4. опрацювання змін та уточнень щодо даних фізичних осіб, занесених до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, під час реєстрації;

1.76.1.5. видача картки фізичної особи – платника податків;

1.76.1.6. обробка інформації, одержаної від відділів реєстрації актів громадського стану про померлих громадян;

1.76.1.7. проведення перевірки достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

1.76.1.8. приймання заяв за ф.№В1 та за ф.№В2 від фізичних осіб, які відмовляються від прийняття або від наявних у них ідентифікаційних номерів;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.76.1.9. перевірка персональних даних фізичних осіб, наведених у додатках до заяв за ф.№В1 та за ф.№В2, на їх відповідність поданим документам та даним з ДРФО;

1.76.1.10. видача довідок за ф.№В3;

1.76.1.11. приймання та облік відривних корінців до довідок за ф.№В3 і внесення інформації про надходження таких корінців до ДРФО;

1.76.1.12. виконання рішень судів щодо обліку фізичних осіб та ідентифікаційних номерів;

1.76.2. облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

1.76.2.1. отримання від державних реєстраторів та опрацювання повідомлень про проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця та відомостей з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій;

1.76.2.2. отримання, реєстрація та перевірка пакета документів, який надає юридична особа чи фізична особа – підприємець для взяття на облік, внесення змін до облікових даних, зняття з обліку у разі зміни місцезнаходження або скасування державної реєстрації на повноту заповнення належних реквізитів;

1.76.2.3. взяття на облік платників податків;

1.76.2.4. формування та ведення реєстраційної частини облікової справи платника податків;

1.76.2.5. проведення заходів щодо обліку платника податків у зв’язку зі змінами реєстраційних даних про платника податків, в результаті яких не змінюється орган, в якому платник перебуває на обліку;

1.76.2.6. отримання та опрацювання документів, необхідних для зняття з обліку платника податків;

1.76.2.7. зняття з обліку та надання відповідних даних і документів до податкового органу за новим місцем обліку платника податків у разі зміни місцезнаходження платника податків або переведення його на обслуговування до спеціалізованої ДПІ;

1.76.2.8. отримання та обробка даних і документів із ДПІ за попереднім місцем обліку у разі зміни місцезнаходження платника податків або переведення його на обслуговування до спеціалізованої ДПІ;

1.76.2.9. видача документів, що підтверджують взяття на облік (зняття з обліку) в органах державної податкової служби, свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість та їх копій;

1.76.2.10. передача даних про платника до підрозділів оподаткування юридичних та фізичних осіб для встановлення переліку податків і зборів (обов’язкових платежів), що повинен сплачувати платник податків;

1.76.3. визначення платника платником окремого виду податку, збору (обов’язкового платежу);

1.76.4. підготовка податкових повідомлень – рішень за несвоєчасне повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків;

1.76.5. взаємодія з органами реєстрації, статистики, прокуратури, внутрішніх справ та іншими організаціями з питань реєстрації та обліку платників податків;

1.76.6. формування, отримання та виконання інформаційних запитів щодо реєстраційних даних платників між органами державної податкової служби України;

1.76.7. підготовка та надання інформації про суб’єктів господарювання до підрозділу податкової міліції для здійснення заходів з питань викриття фіктивних підприємницьких структур на етапі їх взяття на податковий облік в органах державної податкової служби, а також для встановлення місцезнаходження платників податків;

1.76.8. взаємодія та обмін інформацією із відповідними структурними підрозділами ДПІ з питань обліку платників податків;

1.76.9. використання даних пошуково-довідкової системи при постановці на облік та знятті з обліку платника податків;

1.76.10. розгляд звернень платників податків, підготовка та надання відповідей;

1.76.11. вивчення та практичне впровадження нових інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів з питань реєстрації та обліку платників податків.

1.80.Функція “Інформаційна робота з органами державної податкової служби і зовнішніми організаціями”

Містить такі процедури:

1.80.1. отримання та опрацювання запитів:

державної податкової адміністрації регіону;

інших органів державної податкової служби;

зовнішніх організацій;

1.80.2. виконання запитів податкових органів зарубіжних країн за дорученням ДПА регіону;

1.80.3. направлення запитів до:

державної податкової адміністрації регіону;

інших органів державної податкової служби;

зовнішніх організацій.

1.82. Функція “Забезпечення автоматизації процесів оподаткування”

Містить такі процедури:

1.82.1. організація та проведення робіт по впровадженню та супроводженню автоматизованих систем;

1.82.2. навчання користувачів роботі з автоматизованими системами, надання консультацій;

1.82.3. встановлення нових версій програмного забезпечення автоматизованих систем;

1.82.4. супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем;

1.82.5. надання зауважень та пропозицій по вдосконаленню програмного забезпечення автоматизованих систем;

1.82.6.створення та ведення архівів комп’ютерних програм, збереження супровідної документації.

1.100. Функція “Загальне діловодство”

Містить такі процедури:

1.100.1. приймання, реєстрація, ведення обліку, забезпечення зберігання, оперативний пошук, інформування за документами та доставка документів;

1.100.2. організація, за дорученням керівництва, підготовки проектів документів, забезпечення їх оформлення та випуску;

1.100.3. організація та забезпечення документального обслуговування нарад;

1.100.4. організація друкарського виготовлення, копіювання та тиражування документів;

1.100.5. здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів, їх своєчасним виконанням у державних податкових інспекціях, вжиття заходів щодо скорочення термінів проходження та виконання документів, узагальнення та аналіз даних про хід та результати цієї роботи;

1.100.6. розробка номенклатури справ;

1.100.7. забезпечення дотримання єдиного порядку створення, відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності державних податкових інспекцій, для передачі на державне зберігання;

1.100.8. удосконалення форм роботи з документами у державних податкових інспекціях з урахуванням використання організаційної техніки та персональних комп’ютерів;

1.100.9. здійснення організаційно-методичного керівництва роботою з документами у підрозділах державних податкових інспекцій;

1.100.10. організація підвищення кваліфікації працівників державних податкових інспекцій у роботі з документами;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1.100.11. впровадження державних стандартів, уніфікованих систем документації (УСД), Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби України та інших нормативів податкової служби;

1.100.12. засвідчення печаткою документів у випадках, передбачених Типовою інструкцією з діловодства в органах державної податкової служби;

1.100.13. організація та забезпечення технічного обслуговування нарад.

1.101.Функція “Збереження документів на паперових носіях”

Містить такі процедури:

1.101.1. приймання, комплектація та реєстрація первинних податкових документів на паперових носіях, що надходять до відповідного підрозділу, для зберігання;

1.101.2. організація зберігання паперових документів у підрозділах;

1.101.3. приймання, облік та виконання замовлень з архіву на надання паперових документів фахівцям;

1.101.4. контроль за використанням архівних документів;

1.101.5. забезпечення порядку надання інформації з паперових носіїв;

1.101.6. забезпечення захисту інформації на паперових носіях.

1.106. Функція “Приймання, реєстрація та комп’ютерна обробка звітних документів платників податків”

Містить такі процедури:

1.106.1. візуальний контроль за повнотою та правильністю заповнення поданої податкової звітності;

1.106.2. комплектація та реєстрація податкової звітності платників податків на паперових та магнітних носіях;

1.106.3. занесення звітних даних документів платників до електронної бази податкової звітності (декларацій, розрахунків, відомостей, звітів тощо);

1.106.4. верифікація введених показників звітних документів та виправлення помилок, що виявлені за результатами автоматизованого контролю;

1.106.5. занесення даних уточнюючих податкових документів, наданих платниками (розрахунків, довідок тощо);

1.106.6. створення, друк та передача до відповідних підрозділів реєстрів, сформованих на основі прийнятої податкової звітності, та передача паперових носіїв документів податкової звітності платників податків до відповідних підрозділів для підшивання їх до податкових справ, крім податкових розрахунків (порцій) на паперових носіях за формою №1 ДФ, які після перенесення інформаційних показників до електронної бази податкової звітності передаються до архіву;

1.106.7. підтримка в актуальному стані електронної бази податкової звітності, проведення її моніторингу;

1.106.8. супроводження процесів приймання та комп’ютерної обробки звітних документів (адміністрування, копіювання, архівування та збереження електронної бази податкової звітності);

1.106.9. підготовка письмового звернення до платників податків щодо подання нової податкової звітності з виправленими показниками, у разі якщо заповнення поданої податкової звітності суперечило правилам або не мало необхідних реквізитів;

1.106.10. підготовка інформації для формування карток оцінки діяльності суб’єктів господарювання за критеріями ризику по декларуванню сумнівних сум, заявлених до відшкодування;

1.106.11. виконання експортно-імпортних операцій для наповнення карток особових рахунків платників інформацією про нараховані суми податків;

1.106.12. взаємодія та обмін інформацією із відповідними структурними підрозділами ДПІ з питань податкової звітності платників податків.

1.108. Функція “Модернізація державної податкової служби України”

Містить наступні процедури:

1.108.1. участь у діяльності робочих груп, які створюються відповідним розпорядчим документом обласних ДПА для забезпечення виконання робіт, що передбачені проектами та програмами;

1.108.2. розгляд та внесення пропозицій до вдосконалених бізнес-процесів адміністрування податків та інших функціональних напрямів, у т.ч. антикорупційних заходів та процесів з удосконалення досудового слідства;

1.108.3. розгляд та внесення пропозицій до методологій та технологій проектування та розробки інтегрованої автоматизованої інформаційної системи (далі — ІАІС) ДПС, що створюється в межах Проекту, в т.ч. кожного з її компонентів;

1.108.4. забезпечення впровадження проектних документів у межах Проекту відповідно до процедур та стандартів, визначених в Посібнику з операційного керівництва проектом;

1.108.5 підготовка пропозицій щодо оптимізації організаційної структури органів ДПС, у т.ч. податкової міліції;

1.108.6. участь у здійсненні заходів з удосконалення організаційної структури (у т.ч. податкової міліції), розробці функцій та розрахунку чисельності персоналу під час консолідації органів ДПС;

1.108.7. участь у проведенні випробувань та дослідній експлуатації розроблених проектів та програм;

1.108.8. участь у проведенні тестування та оцінки програмних продуктів, систем/підсистем, що створюються у межах проектів та програм;

1.108.9. підтримка в актуальному стані інформації стосовно основної мети, завдань та напрямів проектів, що підлягає розповсюдженню;

1.108.10. управління ризиками проектів. Ініціювання заходів з мінімізації ризиків впровадження проектів;

1.108.11. обгрунтування доцільності внесення змін та доповнень до розробок у межах проектів та програм;


еще рефераты
Еще работы по финансам