Реферат: Дарачабанди

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н

Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И

КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи

малекулави ва термодинамики

ХИСОБОТИ

Кори лаборатори

______________________________

______________________________

______________________________

Факултаи энергетики, курси II, гурухи «6547А „

Ном, номи падар

Имзо

Таърих

Тахияи

Умаров Нозим Чамшедович

Санчид

Химояро кабул кард

Дарачабандии ваттметр.

Муайян кардани муковиматхо бо ёрии амперметр ва волтметр

Максади кор: шиносои бо амали дарачабанди, чен кардани муковимати лампахои эелектри дар айни амал бо методи амперметру волметр бо назардошти муковиматхои дохилии асбобхои андозагир.

Лавозимот: волтметр, ваттмертр, амперметр, лампахои эелектрии иктидорашон гуногун, ЛАТР, калидхо, нокилхои васлсози.

Назаряи метод ва тафсири дастгох

Дарачабандии гуфта муайян кардани кимати як таксимоти шкалаи асбоби андозагирро мефахманд.

Дар кори мазкур асбоби андозагири иктидори чараён – ваттметр дарачабади карда мешавад. Барои ин новобаста ба ваттметр бо ёрии амперметр кувваи чараён 1 ва волтметр шиддат U – ро ба кайд гирифта иктидори чараён Р-ро бо формулаи

Р

_

n


Р= (1)

муайян мекунанд. Дар ин хол кимати як таксимоти ваттметр.

Р

_

n


С = (2)

мешавад.

Муковимати борбастро мувофики конуни Ом барои китъаи занчир муайян кардан мумкин аст. Дар ин амал бояд ба эътибор гирифт, ки асбобхои андозагири дар занчир истифодашаванда низ як микдор энергия истеъмол мекунанд. Масалан, дар схемаи расми 2 муковиматиRх – и лампахои электри дар асоси чунин мулохизарони муайян карда мешаванд, китъаи ав аз ду вуковимат паралелан васлбуда – муковимати матлуб Rх ва муковимати дохилии волтметр Rv иборат аст. Аз ин ру мувофики коидаи пайвасти параллелии ду муковимат.

Тартиби ичрои кор

Машки 1

Дарачабанди кардани ваттметр

1. Мувофики схемаи расми 1 занчири электри тартиб дихед. То санчиши устод ё лаборант тамоми калидхо дар вазъи кушода, лампахо аз занчири чудо ва автотрансформатор дар таксимоти сифрии шкала бояд бошад.

2. Баъди санчиши устод шиддатро таввасути ЛАТР пайваст карда аз руи нишондоди волтметр шиддати 150 В-ро мукррар намоед.

3. Лампаи якумро то охир дар патрон тоб дихед. Нишондодхои амперметр, волтметр ва ваттметрро ба кайд гиред.

4. Мувофики формулахои (1) ва (2) иктидори истеъмолшаванда ва кимати як таксимоти ваттметрро муайян намоед.

5. Бо навбат лампахои дигарро низ иловаги пайваста пунктхои 3 ва 4-ро такроран шузаронед.

6. Натичахои андозагирию хисобу китобро дар чадвал ба кайд гиред.

ЧАДВАЛИ 1.

I

U

Р=IU, Вт

С=Р/n, Вт/такс.

<C>,

Вт/такст.

Рхуд =NC, Вт.

такс.

А

такс.

В

1

2

3

Машки 2

Муайян кардани муковимат бо ёрии амперметр ва волтметр

1. Муковимати схемаи расми 2 занчири электри тартиб дихед.

2. Баъди санчиши устод бо формклаи (6) муковимати як, ду ва се лампа Rx – ро муайян намоед.

3. Мувофики схемаи расми 3 занчири электри тартиб дихед.

4. Баъди чанчиши устод бо формулви (7) муковиматхо <Rх> ро ба хисоб гиред.

ЧАДВАЛИ 2.

№т/б

Т, А

U, B

Rv, Ом

Rx, Ом

I, A

U, B

Ra, Ом

Rx Ом

<Rx>, Ом

1

2

3

еще рефераты
Еще работы по физике