Реферат: Электродинамика

Електродинаміка – розділ фізики в якому вивчаються електричні й магнітні явища. Основуцих явищ становить електромагнітна взаємодія основними положеннямитермодинаміки є заряд і електромагнітне поле. Електростатика – це розділелектродинаміки в якому вивчаються властивості та взаємодія нерухомихзаряджених частинок та тіл. Електричний заряд – кількісна міра здатностічастинок до електромагнітної взаємодії. Закон збереження електричного заряду– в ізолірованій системі тіл алгебраїчна сума зарядів залишається сталою.Електризація – перерозподіл електронів між стичними тілами. Закон Кулона– два нерухомих точкових зарядів взаємодіють силою прямо пропорційною добуткамцих зарядів і обернена пропорційно квадрату відстані між ними. Сили взаємодіїзаряджених тіл за числовими значеннями однакові і спрямовані вздовж прямої, яказдержує ці тіла, причому у одноіменних зарядів ця сила додатня, а різнойменнихвід’ємна.  Діелектрична проникливістьпоказує у скільки разівкулонова сила в середовищі менша ніж у вакуумі. Електричне поле –середовище в якому діють електричні сили і яке має енергію (воно нерозривнозв’язано з зарядом, реально існує і не залежить від наявності в ньому іншихзарядів і їх полів).напруженість поля – характеристика поля в даній точці.  Напруженістюелектричного поля  — в даній точці називають векторну величину що чисельнодорівнює відношенню сили з якою поле діє на заряд до величини з якою тіло дієна заряд (значення напруженості поля в даній точці де на заряд в 1 Кл. діє силав 1Н). Однорідне електричне поле – поле у якому напруженість ел. поля неміняється за напрямком, а є перпендикуляром до поверхні. Т. Гауса –потік вектора напруженості електричного поля через довільну замкнуту поверхнюдорівнює повному заряду, який міститься в середині цієї поверхні, поділеному наелектричну сталу. 

еще рефераты
Еще работы по физике