Реферат: Электростатикахо

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н

Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И

КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи

малекулави ва термодинамики

ХИСОБОТИ

Кори лаборатори

______________________________

______________________________

______________________________

Факултаи энергетики, курси II, гурухи «6547А „

Ном, номи падар

Имзо

Таърих

Тахияи

Умаров Нозим Чамшедович

Санчид

Химояро кабул кард

Омухтани майдони электростатики

Максади кор: шиносои бо майдони электростатики ва тавсифоти он; омухтани методи моделиронии майдон бо ёрии ваннаи электролити, тадкики майдони электродхои шаклашон гуногун ва муайян кардани мавкеи сатххои эквипотенсиали инчунин мукаррар сохтани манзараи майдон ва тасвири он тавассути хатхои шадидият.

Лавозимот: ваннаи электролити, мачмуи электродхо, зонд волтметр, нокилхои вислсози, реостат, калид, манбаи шиддат.

Назаряи метод ва тафсири дастгох

Фазои атрофи чисми электрнок назар ба оне, ки чисм нейтрали бошад, дорои хосиятхои фарккунанда мешавад. Чунончи, дар холи бо ягон чойи ин фазо ворид сохтани чисми дигари электрнок он дучори таъсироти кувва мегардад. Ба хамин электрнок майдони электри вуччуд дорад. Майдони электриро чун навъи махсуси материя мефахманд, ки тавассути он чисмхои электрнок ба хамдигар дар масофа таъсир мекунанд. Майдони атрофи чисми электрноки оромро майдони электростатики меноманд. Майдони электри бо ёрии чисми электрноки андозахояш нихоят хурд, ки мухтасар электри охмоиши меноманд, тадкик карда мешавад. Электри озмоиши бояд чанде хурд бошад, ки хангоми ба ягон чойи майдон ворид сохтани он дар ин майдон тагйироти назаррас ба вучуд наояд.

Куввае, ки аз чониби майдон ба электри озмоиши таъсир мекунад, яз як тараф вуяудияти майдонро ошкор месозад ва аз тарафи дигар пурзур ё суст будани ин майдонро мукаррар менамояд. Нисбати куввае, ки бо он майдон бо электри озмоиши таъсир мекунад, бар микдори электри озмоиш q0 хамчун бузургии тавсифдихандаи куввагии нуктаи муайян майдон дониста менавад ва он гаддидияти майдон (Е) ном нирифтааст:

Е=F/q0 (1)

Ф1 - Ф2

D


Е = (9)

Тартиби ичрои кор:

1. Мувофики расми 1 занчири электриро васл созед.

2. Дар ванна ду электроди хамворро то кадри имкон параллеланд чойгир намоед ва онхо бояд 4-5 мм ва об гутанд.

3. Дар вараки когаз бо масштаби муайян системаи координатиеро созед, ки ба системаи координатии дар каъри ванна сабтёфта мувофикат намояд ва дар он мавкеи электродхоро ба кайд гиред.

4. Баъди санчиши устод ё лаборант манбаи чараёнро вайваст намоед.

5. Зондро ба электроде расонед, ки он бо волтметр пайваст набошад ва тавассути потенсиометр шиддати 30 В-ро мукаррар созед.

6. Бо ёрии зонд ва системаи координатаи дар каъри ванна сабтёфта мавкеи нуктахоеро муайян намоед, ки потенсиалаш 5 В бошад. Зондро ба рафти мехвари У кочонда, мавкеи 8-10 нуктаро кайд намоед, ки тамоми дарозии электродро дарбор гиранд.

7. Бо хамин минвол хатхои эквипотенсиалии ба шиддатхои 10 В; 15 В; ва 20 В мувофикро хосил бинмоед.

8. Яке аз электродхои хамворро бо электроди даврашакл иваз карда, тадкики майдонро дар шароити нав идома дихед ва мавкеи хатхои эквипотенсиалии ба хамон шиддатхо мувофикро чун дар электродхои хамвор мукаррар созед.

9. Бо истифодаи хатхои эквипотенсиалии хосилшуда манзараи хатхои шадидияти байни электродхоро дар фосилаи такрибан якандоза созед.

10.Мувофики формули (9) шаддидияти майдонро дар чанд чояш муайян намоед.

еще рефераты
Еще работы по физике