Реферат: Вимірювання атмосферного тиску

Лабораторна робота №

ВИМІРЮВАННЯ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ

Мета роботи :– використовуючи ізотермічний процес розширення чи стиснення повітря визначити атмосферний тиск.

Прилади і матеріали: дві скляні трубки, довжиною біля 50см кожна, з’єднані гумовою трубкою, гумовий корок з діаметром, рівним діаметру трубки, штативи, рулетка, вода, барометр.

Теоретичні відомості

Ізотермічнимпроцесом називають процес в газі, при якому не змінюється температура. Якщо при цьому не змінюється також і маса газу, то процес описується законом Бойля – Маріотта:

Для даної маси газу при сталій температурі добуток тиску на об’єм є величина стала:

. (1)

В даній роботі ізотермічний процес здійснюється з повітрям, що міститься в скляній трубці між поверхнею води і гумовим корком (див. мал. 1). Скляні трубки, з’єднані гумовою, заповнюються водою і закріплюються на штативах так, як показано на рис. 1а. Трубка зліва закривається корком; вимірюється довжина стовпа повітря l1. Тиск цього повітря дорівнює атмосферному p1 =pa. Потім штатив з правою трубкою опускається якомога нижче, і вимірюється довжина повітряного стовпа в лівій трубці l2 (див. рис. 1б). Розширення повітря можна вважати ізотермічним; тиск повітря в трубці зменшується на величину гідростатичного тиску p=ρgh, тобто стає рівним: p2 =pa -p=pa -ρgh.

Об’єм повітря в трубці дорівнює добутку площі поперечного перерізу трубки Sна довжину стовпа l: V1 = S·l1 ,V2 = S·l2 .

Вирази дляp1, p2, V1, V2 підставимо в (1):

pa ·S·l1 =(pa -ρgh)·S·l2 (2)

Поділимо ліву і праву частину (2) на S, розкриємо дужки і розв’яжемо одержане рівняння відносно pa :

pa l1 =pa l2 -ρghl2; pa (l2 -l1 )=ρghl2 ;

(3)

Одержаний вираз (3) і є розрахунковою формулою в даній роботі.

Хід роботи

1. Переміщуючи трубки в штативах, встановіть їх так, як показано на рис.1а. Довжина повітряного стовпа l1 повинна бути рівна 30 ¸ 40 см. Закрийте ліву трубку корком і виміряйте довжину l1 .

2. Опустіть праву трубку приблизно на 1 м. (Для цього можна опустити штатив з трубкою на підлогу). Виміряйте l2 і h. Для підвищення точності вимірювань h трубки слід розташувати одну під другою, на одній вертикалі.

3. За формулою (3) розрахуйте атмосферний тиск. Густина води ρ = 1000, прискорення вільного падіння g = 9,8. Порівняйте одержане значення pa з показами барометра pб. Зробіть висновок.

4. Результати вимірювань і обчислень зручно подати у вигляді таблиці 1:


Таблиця 1

№ п/п l1, м l2, м h, м pa, Па рб, Па

5. Дослід повторіть з іншим значенням l1.

Додаткове завдання

Виконайте дослід, в якому повітря не розширюється, а стискається ізотермічно. Як при цьому зміниться формула (3)?

Контрольні запитання

1. Сформулюйте закони ідеальних газів: закон Бойля-Маріотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля.

2. Накресліть графіки ізопроцесів в координатних осях(PV, PT, VT).

3. Чи можливий дослід Торрічеллі з використанням води замість ртуті?

4. Як можна підвищити точність вимірювання атмосферного тиску?

еще рефераты
Еще работы по физике